Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

2 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig direktør, AUH, Claus Thomsen Centerchef, Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen Kontorchef, Sundhedsplanlægning, RM, Jens Bejer Damgaard deltager i Rikke Skou Jensens sted Praktiserende læge Lise Høyer Direktør, Børn og Unge, AAK, Nils Petersen Direktør, Sociale Forhold og Beskæftigelse, AAK, Erik Kaastrup-Hansen Driftschef, Sociale Forhold og Beskæftigelse, AAK, Anna Marie Mikkelsen Sundheds- og omsorgschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Kirstine Markvorsen Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller Beskæftigelseschef, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Vibeke Jensen, deltager under punkt 2 Afbud Direktør, Sundhed og Omsorg, AAK; Hosea Dutschke Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen Vicedirektør, Sundhedsplanlægning, RM, Rikke Skou Jensen Praktiserende læge Anna Visby Lunde Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Direktør, Psykiri og Social, RM, Gert Pilgaard Christensen Socialchef, Sociale Forhold og Beskæftigelse, AAK, Lotte Henriksen Ordstyrer: Claus Thomsen

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Aktionsforskning i Aarhus-klyngen (13:00-13:20) 1 2 Arbejdsmarkedsinddragelse i Aarhus-klyngen (13:20-13:40) 1 3 Opfølgning fra temadrøftelsen om ulighed i sundhed den 4. november (13:40-14:05) 4 4 Tilpasning af organisering af det tværsektorielle samarbejde (14:05-14:20) 6 5 Opsamling fra Ledertræf på tværs 2016 (14:20-14:30) 8 6 Temadrøftelser i Direktørforum i 2017 (14:30-14:40) 10 7 Gensidig orientering (14:40-14:55) 12 8 Eventuelt (14:55-15:00) 13

4 Aktionsforskning i Aarhus-klyngen (13:00-13:20) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum på baggrund af Annemette Digmanns oplæg drøfter og tager stilling, om aktionsforskning skal iværksættes i Aarhus-klyngen Sagsfremstilling Direktørforum besluttede den 9. september, invitere Annemette Digmann til komme og fortælle om muligheder og perspektiver i forbindelse med aktionsforskning. Annemette Digmann holder indledningsvist et kort oplæg om perspektiver, muligheder og forudsætninger for iværksætte aktionsforskning i en organisorisk sammenhæng. Not om metoden vedlagt som bilag 1. Det indstilles, Direktørforum på baggrund af Annemette Digmanns oplæg drøfter og tager stilling til, om aktionsforskning skal sættes i værk i Aarhus-klyngen. Beslutning Grundet mange afbud til møde i Direktørforum den 9. december er det besluttet, udskyde Annemette Digmanns oplæg til næstkommende møde i Direktørforum den 24. marts Annemette Digmann er inviteret til komme og holde oplæg den 24. marts Bilag Bilag 1 Forskning i tværsektoriel ledelse - forskningsspørgsmål Arbejdsmarkedsinddragelse i Aarhus-klyngen (13:20-13:40) Koordinionsgruppen indstiller,

5 2 Direktørforum på baggrund af Claus Thomsens oplæg og Vibeke Jensens oplæg giver retning for temadrøftelsen om arbejdsmarkedsinddragelse den 24. marts Sagsfremstilling På møde i Sundhedskoordinionsudvalget 13. juni 2016 blev det besluttet, indsser i forhold til arbejdsmarked og sundhed skal prioriteres i 2016 og En af de faktorer, som har betydning for, om man får fodfæste i forhold til uddannelse og arbejde, er sundhed psykisk såvel som fysisk. Omvendt har tilknytning til uddannelse og beskæftigelse betydning for den enkeltes sundhed og trivsel. Med sundhedsaftalen er det et fælles mål, borgere får og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom. Et særligt fokus i sundhedsaftalen er i denne forbindelse borgere med psykisk sygdom og borgere med kroniske sygdomme. Det skal ses i forhold til, blandt borgere i alderen år med en psykisk lidelse har 48 % arbejde (mod 82 % i resten af befolkningen). Blandt borgere i samme aldersgruppe med mindst en kronisk sygdom har 49 % blandt de kortuddannede arbejde (mod 74 % for mellemlang uddannelse og 80 % for højtuddannede). Det rejser spørgsmålet: Hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til flere fastholdes/får tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked? Og herunder, hvad er det for et samspil mellem arbejdsmarked og sundhed, som kan bidrage til, målet realiseres? Fællessekretariet for sundhedsaftalen har udarbejdet vedlagte oversigtsnot (bilag 2), der beskriver forskellige indgange til samspillet mellem arbejdsmarked og sundhed samt spørgsmål til videre drøftelse og deb på området. Centrale fokusområder er bl.a.: Et fælles fokus på beskæftigelse Udvikling af grænselandet mellem social støtte og specialiseret behandling Samarbejde mellem læger og jobcentre Ventetider i forhold til udredning, behandling, genoptræning Implementering af forløbsprogrammer Til møde i Direktørforum den 24. marts 2017 planlægges en temadrøftelse om samspil mellem arbejdsmarked og sundhed. Som optakt til denne temadrøftelse vil henholdsvis Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse holde de oplæg om arbejdsmarkedsinddragelse, de hver især holdt for Sundhedsstyregruppen den 3. november. Det indstilles, Direktørforum på baggrund af de to oplæg giver en tilbagemelding til sekretariet, der kan medvirke til give retning for temadrøftelsen om arbejdsmarkedsinddragelse og sundhed den 24. marts Beslutning

6 3 I regi af et regionalt lederudviklingsforløb undersøger Claus Thomsen sammen med lederkolleger sammenhængen mellem arbejdsmarked og sundhed. De interviewer blandt andet praktiserende læger, kommunale og regionale direktører og chefer, herunder Annemarie Zacho-Broe og Jette Kolding Kristensen, samt en række øvrige sygehusanste personer. Ledergruppen undersøger, om der kan peges på bestemte procedurer, tolkninger af regelsæt mv., som konkret hindrer, folk kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet efter en sygemelding, der måske har indeholdt en sygehusindlæggelse. Foreløbige resulter tyder på, der er potentiale for forbedring i forhold til harmonisering af, hvordan kommunale sagsbehandlere fortolker regler og love på området, og i forhold til hvor præcist og alment sprogligt forståeligt udskrivningsbreve efter hospitalsindlæggelser udformes. Informion vedrørende forskningsprojekt i Belgien, hvor sundhedspersonale uddannes med henblik på kunne tale med pienterne om beskæftigelse, vil blive eftersendt referet. Vibeke Jensen fortalte om, hvordan man i Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse er i færd med justere faglighed, arbejdsgange, procedurer og konkrete indsser til en virkelighed, hvor borgeren på arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis er 100 % rask. Der skal samarbejdes og koordineres på nye måder og på nye områder. De er blandt andet ved se på, hvordan de på nye måder kan arbejde sammen med socialområdet, psykiriområdet, beskæftigelsesområdet m.fl. Konkret har ansættelse af virksomhedskonsulenter, der er dedikerede til i samarbejde med virksomheder finde beskæftigelsesrammer og opgaver til denne gruppe borgere, vist gode resulter. Slides vedlægges referet. Direktørforum opfordrede til, man som en del af forberedelsen af temadrøftelsen om arbejdsmarkedsinddragelse den 24. marts 2017 går populionsmæssigt til værks, og identificerer de største grupper samt identificerer, hvilke problemstillinger, der karakteriserer disse grupper. Temadrøftelsen forberedes og afholdes på et stregisk niveau. Der blev endvidere opfordret til, grupperne anskues i et forebyggelsesperspektiv. Endelig blev der opfordret til, en særlig opmærksomhed rettes imod, hvordan budskaber og informion videreformidles til den enkelte borger/pient med henblik på sikring af den enkelte borger/pient forstår det essentielle. Informionen skal sagt på anden vis målrettes den enkelte modtager af informionen. Bilag Bilag 2 SSG 3. nov 2016 Arbejdsmarkedsinddragelse Slides Vibeke Jensen på Direktørforum

7 4 3. Opfølgning fra temadrøftelsen om ulighed i sundhed den 4. november (13:40-14:05) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum godkender de foreslåede succeskriterier for styregruppernes fremadrettede arbejde med de tre spor Direktørforum på mødet i marts 2017 får en kort præsention af de målgrupper, som styregrupperne arbejder videre med indenfor de tre spor, og styregrupperne afrapporterer til Direktørforum på mødet i juni 2017 Direktørforum godkender udspil til ramme for samarbejdet om social ulighed i sundhed med et forebyggende fokus på familier med sårbare/udste børn og unge Sagsfremstilling Opsamling Direktørforum (Aarhus-klyngen) har besluttet, der skal arbejdes tættere sammen på tværs af sektorerne om nogle af de store sundhedsudfordringer. Der er et ønske om arbejde med fælles mål. Direktørforum har bl.a. taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden i Danmark fra Direktørforum er optaget af, der i forhold til næsten alle de sygdomsgrupper, som Sundhedsstyrelsen har medtaget i rapporten, er stor social ulighed i sundhed. Direktørforum har udvalgt tre spor: Diabetes/overvægt KOL/rygning Angst/psykisk sårbarhed På Direktørforums udviklingsdøgn i maj 2016 blev arbejdet i gangs. Som baggrundsmeriale er der udarbejdet dapakker i forhold til hvert af de tre spor. Styregrupperne under Direktørforum har herefter fået en opgave med identificere problemområder og mulige indssområder/indikorer. De otte nionale mål og sundhedsaftalens mål er overliggeren for arbejdet i Aarhusklyngen. De indsser og indikorer, der bliver foreslået for det videre arbejde, skal spille op mod disse overordnede mål.

8 5 Direktørforum havde på mødet den 4. november 2016 en temadrøftelse om social ulighed i sundhed. Der har efterfølgende vist sig et behov for få konkretiseret succeskriterier for styregruppernes fremadrettede arbejde med de tre valgte spor: KOL/rygning, diabetes/overvægt og angst/psykisk sårbarhed. Det foreslås, succeskriterierne for styregruppernes videre arbejde er: At styregrupperne identificerer de målgrupper, som indsserne skal rette sig i mod At Direktørforum kort præsenteres for styregruppernes valg af målgrupper på mødet den 24. marts 2017 At styregrupperne identificerer indssområder, inden for hvilke, der skal igangsættes konkrete handlinger/afprøvninger At styregrupperne iværksætter tiltag både på kort sigt og langt sigt At styregrupperne afrapporterer til Direktørforum på mødet i juni 2017 Direktørerne fra de tre magistrsafdelinger MBU, MSB og MSO i Aarhus Kommune har herudover fremsendt vedlagte udspil til en ramme for samarbejdet om social ulighed i sundhed. Udspillet er vedlagt som bilag 3. Udspillet skal opftes som et supplement til arbejdet med de tre valgte spor. Der ønskes et forebyggende fokus på familier med sårbare/udste børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er særlig relevant, da der er en klar kobling mellem sociale forhold og sundhedstilstand for både børn og voksne. Familien udgør en væsentlig arena og ressource i forhold til forebyggelsen af social ulighed i sundhed for børn og unge. Beslutning Aarhus Kommune orienterede om, notudspillet fra de tre magistrsafdelinger ikke ændrer på de tre valgte spor, men intention med udspillet er ændre og skærpe tilgangen til indssområderne. Udspillet skal således forstås som en metode, der blandt andet skærper opmærksomheden i forhold til "fra-vugge-til-krukke-perspektivet". Aarhus Kommune er optaget af kunne afdække, om de valgte indsser fremadrettet gør en forskel, og om denne effekt kan måles i form af mindsket social ulighed i sundhed for særlige grupper. Aarhus Kommune er samtidig optagede af i videst muligt omfang kunne forebygge usund adfærd reproducerer sig selv. Som en del heraf tilstræbes det kunne identificere, hvilke faktorer der henholdsvis mindsker/øger risiko for andre borgere kommer i samme situion, kendetegnet ved social ulighed i sundhed. Som eksempel nævnes, kun 18 % af unge, der får en foranstaltning, gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette tal ønsker Aarhus Kommune øget. Derfor vil Aarhus Kommune gerne finde frem til kunne identificere, hvilken/hvilke indsser, der medvirker til, flere unge med en foranstaltning gennemfører en ungdomsuddannelse.

9 6 Da på tværs af sektorer, herunder da på cpr-nummer-niveau, er en væsentlig forudsætning for kunne identificere specifikke grupper af borgere, samt hvilke indsser de enkelte borgere modtager og har modtaget. Det aftales, Jens Bejer Damgaard tager kontakt til Claus Vinther Nielsen fra Dansk center for rehabilitering og udvikling for afklare, om han vil kunne bistå Direktørforum og styregrupperne i forhold til det videre arbejde med dapakker mv. Nils Petersen og Erik Kaastrup-Hansen melder kontaktoplysninger på en person, som vil kunne indgå i et sådant da-releret samarbejde på tværs af sektorer, ind til sekretariet. Opgaven gives ikke videre til styregrupperne, førend da-siden er afklaret. Sekretariet koordinerer, afklarer og videreformidler. Styregrupperne vil blive inddraget i det videre arbejde med da. Direktørforum godkendte de foreslåede succeskriterier for styregruppernes fremadrettede arbejde med de tre spor. Direktørforum godkendte forslag om, Direktørforum den 24. marts kort præsenteres for de målgrupper, som styregrupperne arbejder videre med inden for de tre spor. Direktørforum godkendte forslag om, styregrupperne den 2. juni til Direktørforum afrapporterer om indssområder, hvor konkrete handlinger/afprøvninger er igangs. Direktørforum godkendte forslag om, styregrupperne den 2. juni til Direktørforum afrapporterer om iværkste tiltag på både kort og langt sigt. Direktørforum tog orientering om udspil til ramme for samarbejdet om social ulighed i sundhed med et forebyggende fokus på familier med sårbare/udste børn og unge til efterretning (notudspil fra MBU, MSB og MSO). Bilag Bilag 3 AAKs forslag fælles ramme for arb m social ulighed i sundhed Tilpasning af organisering af det tværsektorielle samarbejde (14:05-14:20) Aarhus Universitetshospital og Magistren for Sundhed og Omsorg indstiller, Direktørforum tilslutter sig forslag om etablering af et forretningsudvalg/formandsskab pr. 1. januar 2017 Direktørforum tilslutter sig forslag om, formandsskabet besættes af henholdsvis Magistren for Sundhed og Omsorgs og Aarhus Universitetshospitals direktør-repræsentanter i Direktørforum

10 7 Direktørforum tilslutter sig forslag om nedlæggelse af koordinionsgruppen med virkning pr. 1. januar 2017 Sagsfremstilling Justering af organiseringen af det tværsektorielle samarbejde Magistren for Sundhed og Omsorg og Aarhus Universitetshospital foreslår, den nuværende organisering af det tværsektorielle samarbejde i Aarhus-klyngen tilpasses således, der etableres et forretningsudvalg med et formandsskab. Som konsekvens heraf nedlægges koordinionsgruppen med virkning fra 1. januar Se vedlagte bilag 4. Forretningsudvalget, som overtager den dagsordensforberedende funktion til Direktørforum, koordinionsgruppen hidtil har varetaget, vil få som opgave sammensætte stregiske dagsordener til Direktørforum, samt varetage den efterfølgende opfølgning. Forretningsudvalget vil endvidere omfte det bilerale samarbejde, der hidtil har været mellem Magistren for Sundhed og Omsorg og Aarhus Universitetshospital. Aarhus Kommune overtager som tidligere aftalt sekretarisopgaven for Direktørforum og formandsskab/forretningsudvalg pr. 1. januar Det indstilles forretningsudvalgets formandsskab består af direktør Hosea Dutschke og lægefaglig direktør Claus Thomsen. Claus Thomsen og Kirstine Markvorsen vil give en mundtlig orientering. Beslutning AUH orienterede om, man i de andre klynger har gode erfaringer med et formandskab i spidsen for klyngen. Formandskabet har ansvaret for, dagsorden til møder i Direktørforum er kvalificeret og afstemt med klyngens medlemmer. Som konsekvens heraf nedlægges koordinionsgruppen, støttegruppen vedrørende kommunikion samt støttegruppen vedrørende kompetenceudvikling. Styregruppen for digitalisering konverteres til en støttefunktion vedrørende digitalisering for Direktørforum. Alle fra Direktørforum har forts og som hidtil mulighed for sætte punkter på dagsorden. Direktørforum godkendte etablering af et formandskab med virkning fra 1. januar Direktørforum godkendte, formandskabet udgøres af Hosea Dutschke og Claus Thomsen.

11 8 Direktørforum godkendte, forretningsudvalget består af Hosea Dutschke, Kirstine Markvorsen, Claus Thomsen, Gert Sørensen og Eva Sejersdal. Direktørforum godkendte, koordinionsgruppen nedlægges pr. 31. december Bilag Bilag 4 Tilpasning af organsiering OPLÆG Opsamling fra Ledertræf på tværs 2016 (14:20-14:30) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum drøfter opsamlingen fra vidensalonerne med henblik på overlevering til styregrupperne med eventuelle bemærkninger Direktørforum drøfter resulter fra survey'en med henblik på overlevering til styregrupperne med eventuelle bemærkninger Direktørforum beslutter, der ikke afholdes Ledertræf på tværs i 2017 Sagsfremstilling Evaluering af og opfølgning på Ledertræf på tværs 2016 Lighed i sundhed Den 7. oktober 2016 afholdtes et tværsektorielt ledertræf med deltagelse af ca. 400 ledere fra Aarhus Kommunes MSO, MSB og MBU, Aarhus Universitetshospital samt Psykiri & Social i Region Midtjylland. Eftersom Ledertræffet er koblet til Direktørforums tværsektorielle samarbejde omkring de otte Nionale mål og i Sundhedsaftalen , var direktørerne værter på dagen. Med temaet Lighed i sundhed var fokus rettet mod den fælles udfordring nedbringe social ulighed i sundhed for den enkelte borger, samt hvordan vi sammen kan skabe fælles løsninger på tværs af organisoriske grænser. Formiddagen var tilrettelagt som en simulionsøvelse, der indeholdt forskellige udfordringer. Disse udfordringer kunne kun løses gennem samarbejde på tværs af afdelinger og organisoriske grænser. Dette udfordrede deltagerne til gå på besøg i hinandens domæner og samskabe forståelser for, hvordan kommune og region bør samarbejde om sårbare borgere og familier.

12 9 Om eftermiddagen blev deltagerne inviteret ind i forskellige vidensaloner med mulighed for idéudvikling, videndeling og erfaringsudveksling. Evalueringsaktiviteter Opsamling fra vidensaloner og postkort til direktørerne er vedlagt som bilag 5 En survey er sendt ud til alle deltagere. Sammen med survey en er også sendt en video, optaget på dagen, hvor Hosea Dutschke og Claus Thomsen udtaler sig om vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde. Resulter fra survey (bilag 6 ff.) vil blive eftersendt inden den 9. december Fremadrettet Det indstilles, Direktørforum drøfter opsamlingsmerialet, og giver bemærkninger som overleveres til styregruppernes videre arbejde med opsamlingsmerialet. Magistren for Sundhed og Omsorg og Aarhus Universitetshospital indstiller, Ledertræf på tværs ikke afholdes i Der vil i løbet af 2017 blive taget stilling til, om Ledertræf på tværs skal afholdes i Beslutning AUH og MSO orienterede om, de ikke afvikler Ledertræf på tværs i Direktørforum ønsker, styregrupperne i løbet af første halvår 2017 afdækker stus for igangværende projekter, herunder fokus på eventuelt overlappende og afsluttede projekter. Direktørforum ønsker undersøgt, om forslag og input fra vidensalonerne vil kunne formidles via sundhedsaftalen.rm.dk. Jens Bejer Damgaard vil undersøge dette, og melde tilbage til sekretariet. Medio 2017 ønsker Direktørforum præsenteret: en stus for igangværende projekter et oplæg til, hvilke afsluttede projekter der skal implementeres og sættes i drift et oplæg til en vidensportal med igangværende projekter et oplæg til, hvordan viden om og resulter fra projekter skal videreformidles til relevante modtagere Direktørforum godkendte, der ikke afvikles Ledertræf på tværs i Medio 2017 vil Direktørforum tage stilling til, om og i hvilken form Ledertræffet eventuelt skal afvikles i Bilag Bilag 5 Opsamling fra vidensaloner og postkort til direktørerne Bilag 6 Opsamling fra AUH survey Bilag 6A Opsamling fra MSB survey

13 10 Bilag 6B Opsamling fra MBU survey Bilag 6C opsamling fra MSO Survey Temadrøftelser i Direktørforum i 2017 (14:30-14:40) Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum drøfter og prioriterer samt eventuelt supplerer listen med emner til kommende temadrøftelser på Direktørforums fire møder i 2017 Sagsfremstilling Med henblik på forberedelse af kommende stregiske drøftelser i Direktørforum har Koordinionsgruppen udarbejdet en liste med forslag til temadrøftelser i Direktørforum i 2017: Temaer Forslagsstiller Med i forberedelsen Arbejdsmarkedsinddragelse / Beskæftigelse og sundhed Endeligt godkendt praksisplan for almen praksis (når landsoverenskomst er faldt på plads) Mental sundhed / robusthed Den nye psykiriplan, herunder indvirkning på samarbejdspartnere Begyndende udflytning under fælles tag (AUH) Hjerneskadeområdet, genoptræning mv. De tre spor vedrørende fælles mål i Aarhus-klyngen: KOL/rygning, diabetes/overvægt, angst/psykisk sårbarhed it-kommunikion; hvordan kommunikerer vi rent it-teknisk med Magistren for Sundhed og omsorg og Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse Praktiserende læger Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse Praktiserende læger Aarhus Universitetshospital Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Universitetshospital Praktiserende læger Praktiserende læger, Aarhus Universitetshospital Psykiri & Social Psykiri & Social, evt. en psykirisk pient Sundhedsplanlægning

14 11 hinanden? Det indstilles, Direktørforum drøfter og prioriterer listen med forslag samt eventuelt supplerer med yderligere emner. Beslutning Direktørforum drøftede temaer og doer for de enkelte temaer. Direktørforum lægger vægt på, der er tilstrækkelig tid til de enkelte temadrøftelser. Som udgangspunkt afsættes 1,5 timer til hvert tema, herunder eventuelt eksternt oplæg. Den konkrete prioritering fremgår af tabellen nedenfor. Nedenstående temaer vil skulle vige pladsen, hvis øvrige, presserende temaer opstår. I 2017 vil Direktørforum løbende tage stilling til og konfirmere nedenstående prioriteringsoversigt, ligesom der løbende vil blive taget stilling til, om dagsorden til næstkommende møde i Direktørforum tilsiger, mødet udvides fra to til tre timers varighed. Temaer Forslagsstiller Med i forberedelsen Do Arbejdsmarkedsinddragelse / Beskæftigelse og sundhed MSO og MSB PL og AUH 24. marts 2017 Den nye psykiriplan, herunder indvirkning på samarbejdspartnere (høringsperiode ) Stus på de tre spor vedrørende fælles mål i Aarhus-klyngen: KOL/rygning, diabetes/overvægt, angst/psykisk sårbarhed (besluttet på Direktørforum ) Endeligt godkendt praksisplan for almen praksis (når landsoverenskomst er faldt på plads) Begyndende udflytning under fælles tag (AUH) it-kommunikion; hvordan kommunikerer vi rent it-teknisk med hinanden? Mental sundhed / robusthed MSB PS Hjerneskadeområdet, genoptræning MSB mv. Ordforklaring MSO: Magistren for Sundhed og Omsorg MSB: Magistren for Sociale Forhold og Beskæftigelse MBU: Magistren for Børn og Unge PL PS, evt. en psykirisk pient 2. juni 2017 AUH 2. juni 2017 PL 17. august 2017 AUH 16. november 2017 PL SUPL første møde i 2018

15 12 PS: Psykiri og Social AUH: Aarhus Universitetshospital PL: Praktiserende læger SUPL: Sundhedsplanlægning Gensidig orientering (14:40-14:55) Sagsfremstilling Invition fra Borgerdesign Aarhus Fredag den 27. januar 2016 har Borgerdesign Aarhus inviteret alle medlemmer af Direktørforum og styregrupperne ned på DOKK1 kl En række af de unge og gode samarbejdspartnere, der har været med, er også inviteret med. Invition vedlagt som bilag 7. Det første gennemløb om psykisk sårbarhed blandt unge voksne i efteråret 2016 har været en prototype, og Borgerdesign Aarhus glæder sig til give Direktørforum en oplevelse af såvel det, Borgerdesign Aarhus har lært om borgerdesigne som det, der er kommet ud af arbejdet. Beslutning PLO Lise Høyer orienterede om, der i disse dage afvikles valg til PLO. Pladserne vil være fordelt inden jul. AUH Claus Thomsen orienterede om, AUH i 2017 pauserer med henholdsvis udviklingsdøgn og Ledelse på tværs i den hidtidige opsætning. I løbet af 2017 vil der blive taget stilling til, om Ledelse på tværs og udviklingsdøgn skal afvikles i Magistren for Børn og Unge Nils Petersen orienterede om, Direktørforum den 9. december blev det sidste med Nils Petersen som direktør for Børn og Unge. Til næste møde i Direktørforum i marts 2017 vil Børn og Unge være repræsenteret af en ny direktør. Direktørforum takkede for et godt og gensidigt horisontudvidende samarbejde, og ønskede Nils held & lykke med det nye livskapitel. Bilag

16 13 Bilag 7 Invition BDAA Eventuelt (14:55-15:00) Beslutning Intet til refer.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 1. marts 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 11. februar 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune, Rådhuset, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 25. november 2015 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 26. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 29. november 2016 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 i Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn.

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn. Århus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44, 1 DK-8000 Århus C Tel. +45 8949 4444 www.auh.dk fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 31. oktober 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Plan over temamøder i 2016

Plan over temamøder i 2016 Plan over temamøder i 2016 Magistraten: Mag.møde Ansvarlig afd. Emne Kobling til Aarhusmål 18. januar MSO (og MBU, MTM) Demens også noget vi forebygger Demens er en lidelse, der påvirker bredt i vores

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat Sundhed 29. september 2017 /STIWHI Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 11. september 2017 kl. 11:00 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane.

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane. N O T A T Refer fra møde i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI). Mødet fandt sted i Danske Regioner, torsdag den 3. maj 2018 kl. 13.00-16.00. 18-06-2018 EMN-2017-00757

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7

Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 1 Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 2 1-30-72-228-12 1. Sundhedsaftalen Administrionen indstiller, sagen

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat. 3. møde i temagruppen for data og kvalitet

Referat. 3. møde i temagruppen for data og kvalitet Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: 18-1123 E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 12. september 2018 Telefon: 4022 0107 Referat Møde: 3. møde i Temagruppen for data og kvalitet

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde.

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde. NOTAT Haderslev Kommune Sundhedssamarbejde og Forebyggelse Nørregade 41, St tv 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 30683956 ann@haderslev.dk 30. januar 2019 Sagsbehandler: Ann Iversen Haderslev Kommunes

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 11. december 2017 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppens sammensætning Delt formandsskab og sekretariatsfunktion mellem region og kommuner:

Læs mere

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred På baggrund af Sundhedsstyrelsens landsdækkende rapport Ældreprofilen 2019 har Socialdemokratiet

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere