Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark"

Transkript

1 Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay southern denmark 1. Navn Foreningens navn er: work-live-stay southern denmark 2. Hjemsted Foreningen har fysisk adresse i Syddanmark. 3. Formål Foreningens formål er af almennyttig karakter. Foreningens hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, således at den nødvendige højtuddannede og specialiserede arbejdskraft er til rådighed. Foreningen har følgende fokusområder at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder at fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet at forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til I overensstemmelse hermed består foreningens aktiviteter blandt andet i: Udvikling af nye samarbejdsformer: eksempelvis samarbejdes om ægtefællejob og social integration samt afdækkes manglen på højtuddannede på tværs af geografi og brancher Udvikling af nye tiltag og implementering af bedste praksis: videndeling og udvikling af nye tiltag på tværs af geografi og brancher ex. lokale bosætningskoordinatorer og internationale skoler Fælles rekruttering og branding: tiltrækning af højtuddannede via ex. fælles rekruttering samt via synliggørelse af attraktive karrieremuligheder i Syddanmark overfor arbejdstagere i resten af landet og i udlandet 4. Medlemmer og medlemskab Som medlem kan optages virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner og samt disses underliggende institutter, centre, institutioner m.m., som

2 ønsker at fremme foreningens formål, det være sig: - Virksomheder / organisationer med virke der direkte er til gavn for erhvervsudviklingen i Syddanmark - Virksomheder / organisationer som work-live-stay gensidigt har gavn af - Virksomheder / organisationer med afdelinger og medarbejdere i Syddanmark Optagelse som medlem kan ske ved at rette henvendelse til sekretariatet. Sekretariatet kan afvise en indmeldelse, såfremt den ikke skønnes at fremme foreningens formål. Indmeldelse kan være forbundet med medlemskontingent efter bestyrelsens beslutning, jfr. 16 Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til sekretariatet til udgangen af et kalenderår. work-live-stay s ydelser og produkter må kun benyttes til medlemmets eget brug og ikke til videresalg. 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Foreningen afholder hvert år inden udgangen af april måned én årlig generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Der afholdes ikke en ordinær generalforsamling i stiftelsesåret. Første ordinære generalforsamling finder således sted inden udgangen af april måned Generalforsamlinger indkaldes skriftligt, herunder pr. på foranledning af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive indholdet af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal indeholde en liste over indstillede/udpegede medlemmer til bestyrelsen. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, (herunder forslag til kandidater til bestyrelsen), skal være formanden eller sekretariatet i hænde 4 uger inden generalforsamling. Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning. 4. Godkendelse af budget. 5. Fastsættelse af medlemskontingent. 6. Godkendelse af strategi- og handlingsplan. 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægtens Valg af revisor. 10. Eventuelt. På generalforsamlingen kan der træffes beslutning i de på dagsordenen opførte sager. Der kan kun træffes beslutning i andre sager, hvis samtlige tilstedeværende medlemmer tilslutter sig det. 6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til formanden eller sekretariatet og indeholde en angivelse af dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet foreningen i hænde.

3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 hverdages varsel. 7. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen På generalforsamlingen har alle medlemmer møde-, stemme- og taleret. Hvert medlem har én stemme. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 1 uge inden mødet har fremsendt skriftlig tilmelding til sekretariatet. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan maximalt stemme ved fuldmagt for 3 øvrige medlemmer. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de repræsenterede. Jævnfør dog 19 om vedtægtsændringer og ophør. 8. Bestyrelsen Foreningens overordnede ledelse udøves af bestyrelsen i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen står til ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden udløber på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udskiftes rullende, halvdelen hvert år på generalforsamlingen. I stiftelsesåret, 2012, udpeges halvdelen af bestyrelsen for perioden efteråret 2012 til april 2014 (1½ år), den anden halvdel for perioden efteråret 2012 april 2015 (2½ år). Halvdelen af bestyrelsen vil derfor være på valg i 2014, og halvdelen i Fordelingen sker på konstituerende bestyrelsesmøde. I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen før udløbet af valgperioden, er det ikke nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelse af valg, med mindre medlemmets udtræden betyder, at bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig. I tilfælde af udtræden kan den indstillende part, jf. nedenfor, udpege en ny midlertidig person til bestyrelsen hvorved bestyrelsen supplerer sig selv, indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der fortages ordinær indstilling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med én formand og en næstformand. Bestyrelsen kan ved enstemmighed vælge at udpege observatører til bestyrelsen. Observatører kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt. Kun medlemmer, kan udøve den nedenfor anviste indstillingsret. Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer. De indstilles af de deltagende medlemmer på følgende måde: Kommunerne Klyngerne (de til enhver tid eksisterende klynger, indenfor Vækstforums forretningsområder) Region Syddanmark 4 personer

4 Work in Denmark DI Dansk Erhverv Horesta Talentprojekter (eksisterende projekter bevilget af Syddansk Vækstforum eller Interreg siden december 2011 som er målrettet Vækstforums/regionsrådets talentsatsning) Syddansk Vækstforum 2 personer Bestyrelsen er ulønnet. 9. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og fører tilsyn med foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver omfatter: At udarbejde forslag til foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier. At tage beslutning om hvilke konkrete aktiviteter, der skal igangsættes herunder udarbejdelse af forslag til resultatkonktrakt der skal godkendes af regionsråd som grundlag for tilskudsmidlerne fra Region Syddanmark. At overvåge og have overordnet ansvar for gennemførsel af foreningens aktiviteter og projekter. At udarbejde budget for foreningen. At følge op løbende på de igangsatte aktiviteter og deres fremdrift. At udarbejde den årlige status og evalueringsrapport for foreningens arbejde. At forberede generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning, strategi- og handlingsplan og kontingentsatser til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. At ansætte en leder, der har ansvaret for den daglige drift af foreningen. At udvikle projekter og dermed tiltrække midler til aktiviteter. At fastlægge retningslinjer for sekretariatets arbejde. 10. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for, at der føres protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 2/3 fremmødte. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert bestyrelsesmedlem kan maximalt stemme ved fuldmagt for 1 medlem. Bestyrelsen kan tillade personer fra sekretariatet at overvære bestyrelsesmøder med henblik på at varetage sekretariatsfunktioner m.v. for foreningens medlemmer. 11. Advisory boards og arbejdsgrupper

5 Bestyrelsen kan nedsætte advisory boards og arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen fastlægger opgaverne for sådanne fora. Deltagere i advisory boards og arbejdsgrupper kan være ikke-medlemmer. Arbejdsgrupper kan etableres og aktiviteter gennemføres i regi af virksomheder eller kommuner. Advisory boards og arbejdsgrupper serviceres af sekretariatet. Deltagerne finansierer selv egne timer til deltagelse i advisory boards og arbejdsgrupper. Evt. aktiviteter og projekter der udspringer af advisory boards og arbejdsgrupper finansieres af foreningen, i det omfang bestyrelsen beslutter det. 12. Sekretariatet Bestyrelsen ansætter en leder, som varetager den daglige ledelse og leder foreningens sekretariat. Bestyrelsen bestemmer omfang af bemyndigelsen til lederen. Lederen følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Lederen varetager den daglige drift af foreningen og har følgende ansvarsopgaver; At servicere foreningens bestyrelse, advisory boards og arbejdsgrupper. At varetage opgaver vedr. økonomistyring, administration og regnskab. Lederen har ansvaret for, at dette sker under iagttagelse af relevant lovgivning herom, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. At opbygge en fælles vidensdelingsplatform. At administrere offentlige tilskudsmidler i overensstemmelse med de offentlige bevillingstilsagn. At varetage evt. andre administrationsopgaver i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom. Lederen deltager i bestyrelsesmøder som sekretær, men har ikke stemmeret. Sekretariatet placeres fysisk i Syddanmark. 13. Habilitet og tavshedspligt Formandskabet og sekretariatet skal i deres arbejde med at støtte erhvervsudviklingsaktiviteter overholde de almindelige regler om inhabilitet, jf. reglerne herom i forvaltningsloven. Det følger således af forvaltningslovens 3, at: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er i eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke

6 kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Tilsvarende er bestyrelsen og sekretariatet forpligtet til at følge de almindelige regler om tavshedspligt herunder særligt i relation til oplysninger, som udgør forretningshemmeligheder, dvs. fortrolige oplysninger om f.eks. enkeltpersoners eller selskabers/foreningers drifts- eller forretningsforhold, tekniske indretninger og/eller fremgangsmåder. (Jf. i øvrigt forvaltningslovens 27). 14. Foreningens tegningsret og hæftelse Foreningen tegnes af bestyrelsens formand/næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Alternativt af formanden i forening med lederen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke personlig hæftelse. 15. Eksklusion Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller bringer foreningen i miskredit. 16. Det økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via: Midler o Indgåelse af resultatkontrakt med Region Syddanmark fra stiftende generalforsamling 2012 og indtil generalforsamlingen i o Projektmidler o Medlemskontingent fra Foreningen skal på sigt skabe det økonomiske og markedsmæssige grundlag for organisationens fortsatte virke. Medlemskontingent fra : Medlemsgebyr differentieres i henhold til nedenstående Små virksomheder og andre medlemmer med under 50 ansatte Mellemstore virksomheder og andre medlemmer med mellem 50 og 250 ansatte Store virksomheder og andre medlemmer med over 250 ansatte Region Syddanmark og Kommuner Andre medlemmer 17. Anvendelse af overskud Foreningens eventuelle årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling. 18. Regnskab og revision

7 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskaberne. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor kan genvælges. På stiftermødet vælges en revisor for perioden fra stiftelsestidspunktet til første ordinære generalforsamling, der afholdes senest ved udgangen af april Vedtægtsændringer og ophør Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Er færre end 2/3 af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen kræves vedtagelse ved simpelt flertal blandt de repræsenterede på 2 generalforsamlinger, som afholdes med max. 2 ugers mellemrum. Beslutning om ændring af foreningens formål eller foreningens ophør kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen og efter tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ved ophør skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afviklingen af alle økonomiske forpligtelser. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, skal denne efter at alle forpligtelserne er afviklet efter bestyrelsens indstilling henlægges til en almennyttig institution eller fond, der støtter op om foreningens formål. 20. Ikrafttrædelsestidspunktet Disse vedtægter er fastsat på den stiftende generalforsamling den 9. november 2012 og træder i kraft samme dato.

8 Som stiftere af foreningen: Søren Bonde Hansen Sønderborg kommune Otto Jespersen Esbjerg kommune Niels Ågesen Vejle kommune Benny Balsgaard Faaborg-Midtfyn kommune Peter Gedbjerg Lean Energy Cluster Mikkel Hemmingsen Region Syddanmark Berith Madsen Work in Denmark Lars Halsboe Lego A/S Peter Norman ECCO Sko A/S Kristian Strand Lodam Electronics A/S Liselotte Stokholm Væksthus Syddanmark Michael Jepsen Odense Kongres Center

9

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere