1. Beskrivelse af området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beskrivelse af området"

Transkript

1 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. Beskrivelse af området I følgende tabel ses hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Udenfor servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber -1,6-0,8-2,4 0,0 0,0 0,0 1.2 Døgninstitutioner opholdssteder m.v. 40,3-25,2 15,1 0,0 0,0 0,0 1.3 Sociale formål (merudgiftskompensationer m.v.) 0,0 0,0 0,0 20,5-10,6 9,9 1.4 Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge 19,8 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 1.5 Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge 22,1 0,0 22,1 0,0 0,0 1.6 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 6,9 0,0 6,9 5,0 0,0 5,0 1.7 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 0,0 0,0 0,0 0,0-5,1-5,1 i alt 87,5-26,0 61,5 25,5-15,7 9,8 Servicerammen Tabel 1 viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 87,5 mio. kr. i Der forventes indtægter for 26,0 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 61,5 mio. kr Særlige dagtilbud og særlige klubber Udførerdelen på Børnehaven Lucernevej. Udgifter til køb af pladser konteres hos Børn og Skole Døgninstitutioner, opholdssteder m.v. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig om de døgnpladser, der købes på Børnecenter Randers og pladser der købes ved regionen eller andre kommuner Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge Tilbud med forskellige formål, tyngde og indsats inden for de mere vedvarende foranstaltninger såsom plejefamilier, private opholdssteder samt de tilhørende ydelser Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge Lettere foranstaltninger for handicappede børn, såsom aflastning af familier med handicappede børn, støtte- og kontaktpersoner, udredninger af børn m.m Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er primært ud-

2 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge viklingshæmmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Udgifterne budgetteret under servicerammen er bevilget efter serviceloven. Udenfor servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 25,5 mio. kr. i Der forventes indtægter for 15,7 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 9,8 mio. kr Sociale formål (merudgiftskompensationer m.v.) Nødvendige merudgifter i forbindelse med handicappede børn f.eks. udgifter til hjælpemidler, særlige fritidsforanstaltninger, særlig transport, hjemmepasningsordning m.m. Desuden vedrører det dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet som følge af barnets nedsatte funktionsevne Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er primært udviklingshæmmede, dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Udgifterne budgetteret udenfor servicerammen er bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 1.7 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager Staten yder refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. 2. Budgetmål i 2016 Ved byrådets godkendelse af budgetproceduren for blev det den 31. marts 2014 besluttet, at der skal udvikles færre, mere præcise og effektorienterede målsætninger for de respektive serviceområder. De effektorienterede målsætninger skal være politisk forankret, og der skal arbejdes effektbaseret både i forhold til visionspolitikker, aftaler og budget for herigennem at bidrage til en realisering af byrådets vision I dette afsnit angives effektmål for bevillingsområdet. Efter behov kan effektmålene også suppleres af produktions- og aktivitetsmål. Effektmålene skal betragtes som en første version, der løbende vil blive udviklet og justeret efterhånden som yderligere viden om effekten af indsatsen opnås. Hovedformålet med målstyringen er at blive i stand til at tilbyde de bedst mulige ydelser til borgerne ydelser som vi ved virker. Udgangspunktet er en fælles vision for Social og Arbejdsmarked og en række målgruppespecifikke effektmål, som afspejler centralt formulerede nationale visioner og mål på området samt Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov, Psykiatriplanen, Hjemløsestrategien og den kommende Handicapplan. Visionen på social- og arbejdsmarkedsområdet er: 2

3 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Visionen udtrykker, hvordan vi gennem sociale indsatser vil skabe en ramme for alle borgeres liv, som giver dem muligheder for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer. En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at opnå et selvstændigt liv. Målsætningerne omsætter visionen i handling. Gennem systematisk ledelsesforankring af målsætningerne på socialområdet sikres en omsætning af visionen til handling på alle niveauer i organisationen. Målsætningerne fremgår af følgende tabel. Målgruppe Effektmål Effekt-indikator Baseline opgørelser Fælles mål for udsatte børn og unge: Fælles mål for hjemløse: Fælles mål for borgere med misbrug: Fælles mål for borgere med hjerneskade, borgere med sindslidelser og borgere med udviklingshæmning: Færre udsatte unge begår kriminalitet (2020) Større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge (2020) Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau (2020) Færre unge hjemløse i Danmark (2020, med særlig 6-by aldersafgrænsning) Større effekt af misbrugsbehandlingen (2020) Større effekt af alkoholbehandlingen (2020, endnu ikke operationaliseret) Færre narkorelaterede dødsfald (2020) Større effekt af misbrugsbehandlingen til unge hashmisbrugere Flere borgere med hjerneskade, sindslidelser eller udviklingshæmning, kommer i uddannelse eller i arbejde (6-by) Andel af udsatte unge, der modtager en strafferetlig afgørelse inden det fyldte 18. år Sammenbrud som andel af samlet antal anbringelser i året Andelen af 25-årige, der tidligere i livet har fået en social foranstaltning, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse Antal hjemløse i alderen år (SFI's hjemløsetælling) Andelen af afsluttede forløb endt med stoffrihed eller reduktion (pct.) Afventer operationalisering Antal narkorelaterede dødsfald Andel årige i misbrugsbehandling med hash som hovedstof, der afslutter deres behandling som stoffri eller med reduktion Andel af borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Andel af borgere i ikkeordinært job 9 % 10 % 2,4 % 5,1 % 28 % 31 % % 40 % 51 % * 5 50 % 28 % 44 % Borgere med sindslidelse 3 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 1 % Borgere med udviklingshæmning: 4 % Borgere med sindslidelse 10 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 7 % Borgere med udviklingshæmning: 19 % 3

4 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Andel af borgere der deltager i aktivitet på vej mod beskæftigelse *:Oplysning udeladt af diskretionshensyn ved færre end 4 narkorelaterede dødsfald. Borgere med sindslidelse: 3 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 1 % Borgere med udviklingshæmning: 3 % I 2015 er der udviklet evalueringskoncepter for, hvordan og hvor ofte der skal laves opfølgning på de forskellige borgerrettede resultat- og effektmål på socialområdet. Endvidere er der i 2015 gennemført en række baselinemålinger, som vil udgøre sammenligningsgrundlaget for fremtidige målinger i Målstyringsarbejdet i 2016 vil have fokus på at gennemføre og justere evalueringskoncepter, således at der bliver indsamlet systematisk og kvalificeret viden om effekten af den indsats, der ydes i forhold til socialområdets målgrupper. I takt med at målinger gennemføres, etableres således et vidensgrundlag, som kan bidrage til at optimere den sociale indsats i Randers Kommune. 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Følgende tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2014 og frem til 2019: Drift mio. kr. (netto, 2016 PL) Regnskab Budget Budget Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,6-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4 1.2 Døgninstitutioner opholdssteder m.v. 1,3 14,9 10,0 10,0 10,0 10,0 1.3 Sociale formål (merudgiftskompensationer m.v.) 13,4 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 1.4 Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge 21,2 19,5 19,8 19,8 19,8 19,8 1.5 Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge 19,5 19,0 22,1 22,1 22,1 22,1 1.6 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,7 17,5 11,9 11,9 11,9 11,9 I alt 69,7 78,4 71,3 71,3 71,3 71,3 Faldet i budget fra 2015 til 2016 skyldes hovedsageligt en permanent flytning af budget fra børn til voksne på 3,1 mio. kr. og en tilpasning af refusion af særligt dyre enkeltsager mellem børn og voksne på 3,5 mio. kr. 3.2 Ændringer over år 4

5 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2015, ændringerne til budget 2016 og overslagsårene Mio. kr. Ændring til 2016 Ændring til 2017 Ændring til 2018 Ændring til 2019 Udgangspunkt ,0 65,0 65,0 65,0 Rammereduktion 1 % -0,7-0,7-0,7-0,7 3. budgetopfølgning 2014 til bev ,1-3,1-3,1-3,1 Budgetopf ,3 1,3 1,3 1,3 Demografi -1,0-1,0-1,0-1,0 I alt 61,5 61,5 61,5 61,5 3.3 Budgetforudsætninger Tildelingsmodel Budget 2016 Årspladser Pris pr. plads Budget kr. Døgninstitutioner, opholdssteder m.v. 13, Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge 39, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven) 40, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (LAB-loven) 21, Demografi Der er indarbejdet en demografimodel som opdateres og reguleres årligt i forhold til de faktiske borgere, der modtager tilbud, så der til en hvis grad tages højde for andelen af personer i de forskellige aldersgrupper og den gennemsnitlige omkostning i disse aldersgrupper. Modellen er indarbejdet under Voksne med særlige behov (bevillingsområde 4.2). 4. Nøgletal, takster m.m 4.1 Nøgletal I de følgende 2 tabeller ses udviklingen i forbrug og priser i forhold til årspladser til handicappede børn i Forbruget af årspladser var noget lavere i december 2014 end året før. Samtidig steg den gennemsnitlige døgnpris, hvilket betød stort set uændrede udgifter til anbringelser samlet set. 5

6 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forbrug af årspladser handicappede børn Der er udarbejdet nøgletal, der viser 6-byernes udgifter pr. helårsplads til børn og unge. Det fremgår af analysen jf. nedenstående tabeller, at Randers Kommunes udgift pr. helårsplads til familie-/netværkspleje og døgninstitutioner er relativt lav sammenlignet med de øvrige kommuners udgifter til disse tilbud. Til gengæld er Randers Kommunes udgifter blandt de højeste, når det gælder de sociale opholdssteder. 6

7 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder - regnskab kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Plejefamilier Netværkspleje Socialpædagogiske opholdssteder Kommunale plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Alle andre døgnanbringelser I alt (vægtet gennemsnit) Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier Netværkspleje Socialpædagogiske opholdssteder Kommunale plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Alle andre døgnanbringelser I alt (vægtet gennemsnit) Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på alder - regnskab kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0-5 årige årige årige årige årige Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige årige årige årige årige Randers Kommune har generelt de laveste udgifter pr. helårsplads til børn og unge i de forskellige aldersgrupper. Forskellen skyldes primært, at Randers Kommune har gennemført en række besparelser på området inden for de senere år samt og omlægning af egne tilbud, som har nedbragt prisen pr. plads. 7

8 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Antal anbragte - helårspladser pr årige 2014 Antal helårspladser Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Plejefamilier Netværkspleje Socialpædagogiske opholdssteder Kommunale plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Alle andre døgnanbringelser I alt Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier Netværkspleje Socialpædagogiske opholdssteder Kommunale plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Alle andre døgnanbringelser I alt Det skal bemærkes, at kommunerne har forskellig praksis for kategorisering af målgrupperne. Dette forklarer delvist forskelle i antallet af anbragte inden for de forskellige kategorier. Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje 2014 Andel i pct. Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0-5 årige 93,3 94,1 97,8 74,5 99,5 81, årige 70,7 77,3 82,7 54,6 87,1 79, årige 37,8 37,8 48,9 25,6 57,6 52, årige 24,4 24,5 56,1 26, , årige 53,4 59,7 71,9 40,8 76,6 51 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige ,7 59, årige 32,4 35,2 32, , årige 10,8 14, ,3 35, årige 18,8 17,2 23,3 0 45,7 8, årige 18,1 37,7 21,7 16,6 51,4 14,5 Tabellen viser, hvor stor en procentdel af børn og unge i døgnophold, som er i familiepleje eller netværkspleje. Procentdelen er set i forhold til pågældende aldersgruppe samt anbringelsesårsag. For en nærmere definition af anbringelsestyper henvises til Servicelovens 52, 66 og 67. Som det fremgår af tabellen anvender Randers Kommune i stort omfang familiepleje og netværkspleje til børn og unge, der har behov for døgnophold uden for hjemmet. Dette skyldes, at familiepleje ofte vurderes at være den bedste løsning for barnet eller den unge og samtidig er en billigere foranstaltning end alternative anbringelsesformer. 8

9 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 4.3 Oversigt over aftaleenheder 9

10 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Drift mio. kr. (netto, 2016 PL) Servicerammen Udenfor servicerammen Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 BPA Handicaphjælpere 27,8 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 1.2 Udlejnings-/ældreboliger 2,0-0,7 1,3 1,0-5,5-4,5 1.3 Voksen Bo 293,1-36,0 257,1 0,0 0,0 0,0 1.4 Midlertidige botilbud 16,9-11,6 5,3 0,0 0,0 0,0 1.5 Bostøtte 37,7-0,7 37,0 0,0 0,0 0,0 1.6 Kontaktperson og ledsageordning 7,7-0,2 7,5 0,0 0,0 0,0 1.7 Aktivitets- og samværstilbud 82,9-20,6 62,3 0,0 0,0 0,0 1.8 Kompenserende specialundervisning 7,4-1,5 5,9 0,0 0,0 0,0 1.9 Sociale formål 0,0 0,0 0,0 4,0-2,0 2, Alkoholbehandling og behandlingshjem 5,0-0,2 4,8 0,0 0,0 0, Behandling af stofmisbrugere 13,3-0,4 12,9 0,0 0,0 0, Øvrige udgifter 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0, Øvrige sociale formål 10,0-1,0 9,0 0,0 0,0 0, Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 0,0 0,0 0,0 0,0-6,7-6,7 I alt 506,1-72,9 433,2 5,0-14,2-9,2 Servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 506,1 mio. kr. i Der forventes indtægter for 72,9 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 433,2 mio. kr BPA handicaphjælpere Efter servicelovens 96 yder kommuner et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Modtageren af tilskuddet skal være i stand til selv at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp Udlejningsboliger/ældreboliger Huslejeindtægter på skæve boliger administreret af boligforeninger Voksen Bo, 1.4. Midlertidige botilbud og 1.5. Bostøtte Handicap Efter servicelovens 85, 107, 108 sikrer kommunen midlertidig og længevarende bo-ophold eller bostøtte for voksne personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har særlige sociale problemer. I boligerne yder kommunen omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Randers Kommune har besluttet at indføre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente altid at modtage et botil-bud i nærmiljøet, med mindre faglige hensyn taler for andet. Budgettet består af køb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og køb af pladser i andre kommuner og regioner.

11 Psykiatri Kommunen råder over en række boliger for personer med psykiatriske lidelser, og udgifterne omfatter driften af disse. Botilbud til voksne med særlige behov er Åbo og Blommevej, hvor beboerne ud over en sindslidelse har misbrugs eller sociale problemer. Herudover dækker udgifterne også støtte i eget hjem efter servicelovens 85. Misbrug. Botilbud m.v. til personer med særlige problemer Delområdet omfatter udgifter til køb af pladser på forsorgshjem - herunder egne pladser på forsorgshjemmet Hjørnestenen i Randers. Udgifter til disse tilbud refunderes med 50 % fra staten. Under dette område henhører også køb af botilbud på Ladegården samt køb af pladser på Blå Kors samt andre alkoholrelaterede døgnophold og bostøtte Kontaktperson og ledsageordning Efter servicelovens 97 tilbyder kommunen 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter servicelovens 98 og 99 skal kommunen stille kontaktpersoner og støttekontaktpersoner til rådighed for personer, som er døvblinde, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Der gives i vid udstrækning støtte i eget hjem til personer med psykiatriske lidelser Aktivitets- og samværstilbud Efter servicelovens 103 og 104 tilbyder kommunen beskyttet beskæftigelse til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiske lidelser ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder endvidere aktivitets- og samværstilbud til målgruppen, hvor formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Randers kommune har besluttet at indføre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente altid at modtage et dagtilbud i nærmiljøet med mindre faglige hensyn taler for andet Kompenserende specialundervisning Efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er personer over skolealderen, der ikke kan profitere af den øvrige almindelige uddannelse. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Derudover indeholder delområdet Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), som drives af Randers Kommune Alkohol og behandlingshjem Efter Sundhedslovens 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet består udover ambulant behandling også af længerevarende døgnbehandling ofte i private døgnbehandlingstilbud 2

12 1.11. Behandling af stofmisbrugere Efter Servicelovens 81 og 101 skal kommunen tilbyde en særlig indsats til bl.a. voksne med særlige sociale problemer herunder stofafhængighed. Konkret skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover indeholder delområdet køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder til personer, hvor misbrug ikke er hovedproblemet Øvrige udgifter 4.2 Udgifter til landsdækkende tilbud, der er objektivt finansieret samt tilskud til kommunikationshjælpemidler Øvrige sociale formål Der ydes støtte til frivilligt socialt arbejde jvf. Lov om social service pgf. 18, almene tilskud jvf. pgf. 79 i Lov om social service samt Øvrige sociale tilskud. Midlerne uddeles hovedsageligt til frivillige organisationer og foreninger efter ansøgning til Socialudvalget. Der ydes tilskud til midlertidigt husly efter pgf. 80 i Lov om social service. Området indeholder udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. Der ydes tilskud til boliger til integration af udlændinge, huslejetab m.v. Udenfor servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 5 mio. kr. i Der forventes indtægter for 14,2 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoindtægt på 9,2 mio. kr. 1.1 BPA handicaphjælpere Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 1.2. Udlejningsboliger/ældreboliger Huslejeindtægter på boliger administreret af boligforeninger, udlejet til voksne handicappede. Området er uden for rammen Voksen Bo, 1.4. Midlertidige botilbud og 1.5. Bostøtte Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 1.7. Aktivitets- og samværstilbud Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 1.9. Sociale formål (merudgiftskompensationer) Efter 100 i SL yder kommunen dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager Staten yder refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. 2. Det vil vi i 2016 Ved byrådets godkendelse af budgetproceduren for blev det den 31. marts 2014 besluttet, at der skal udvikles færre, mere præcise og effektorienterede målsætninger for de re- 3

13 spektive serviceområder. De effektorienterede målsætninger skal være politisk forankret, og der skal arbejdes effektbaseret både i forhold til visionspolitikker, aftaler og budget for herigennem at bidrage til en realisering af byrådets vision I dette afsnit angives effektmål for bevillingsområdet. Efter behov kan effektmålene også suppleres af produktions- og aktivitetsmål. Effektmålene skal betragtes som en første version, der løbende vil blive udviklet og justeret efterhånden som yderligere viden om effekten af indsatsen opnås. Hovedformålet med målstyringen er at blive i stand til at tilbyde de bedst mulige ydelser til borgerne ydelser som vi ved virker. Udgangspunktet er en fælles vision for Social og Arbejdsmarked og en række målgruppespecifikke effektmål, som afspejler centralt formulerede nationale visioner og mål på området samt Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov, Psykiatriplanen, Hjemløsestrategien og den kommende Handicapplan. Visionen på social- og arbejdsmarkedsområdet er: Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Visionen udtrykker, hvordan vi gennem sociale indsatser vil skabe en ramme for alle borgeres liv, som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer. En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at opnå et selvstændigt liv. Målsætningerne omsætter visionen i handling. Gennem systematisk ledelsesforankring af målsætningerne på socialområdet sikres en omsætning af visionen til handling på alle niveauer i organisationen. Målsætningerne og baseline-målinger fremgår af følgende tabel. Målgruppe Effektmål Effekt-indikator Baseline opgørelser Fælles mål for udsatte børn og unge: Fælles mål for hjemløse: Fælles mål for borgere med misbrug: Færre udsatte unge begår kriminalitet (2020) Større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge (2020) Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau (2020) Færre unge hjemløse i Danmark (2020, med særlig 6-by aldersafgrænsning) Større effekt af misbrugsbehandlingen (2020) Andel af udsatte unge, der modtager en strafferetlig afgørelse inden det fyldte 18. år Sammenbrud som andel af samlet antal anbringelser i året Andelen af 25-årige, der tidligere i livet har fået en social foranstaltning, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse Antal hjemløse i alderen år (SFI's hjemløsetælling) Andelen af afsluttede forløb endt med stoffrihed eller reduktion (pct.) 9 % 10 % 2,4 % 5,1 % 28 % 31 % % 40 % 51 % 4

14 Fælles mål for borgere med hjerneskade, borgere med sindslidelser og borgere med udviklingshæmning Større effekt af alkoholbehandlingen (2020, endnu ikke operationaliseret) Færre narkorelaterede dødsfald (2020) Større effekt af misbrugsbehandlingen til unge hashmisbrugere Flere borgere med hjerneskade, sindslidelser eller udviklingshæmning, kommer i uddannelse eller i arbejde (6-by) Afventer operationalisering Antal narkorelaterede dødsfald Andel årige i misbrugsbehandling med hash som hovedstof, der afslutter deres behandling som stoffri eller med reduktion Andel af borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Andel af borgere i ikkeordinært job Andel af borgere der deltager i aktivitet på vej mod beskæftigelse *:Oplysning udeladt af diskretionshensyn ved færre end 4 narkorelaterede dødsfald. * 5 50 % 28 % 44 % Borgere med sindslidelse 3 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 1 % Borgere med udviklingshæmning: 4 % Borgere med sindslidelse 10 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 7 % Borgere med udviklingshæmning: 19 % Borgere med sindslidelse: 3 % Borgere med erhvervet hjerneskade: 1 % Borgere med udviklingshæmning: 3 % I 2015 er der udviklet evalueringskoncepter for, hvordan og hvor ofte der skal laves opfølgning på de forskellige borgerrettede resultat- og effektmål på socialområdet. Endvidere er der i 2015 gennemført en række baselinemålinger, som vil udgøre sammenligningsgrundlaget for fremtidige målinger i Målstyringsarbejdet i 2016 vil have fokus på at gennemføre og justere evalueringskoncepter, således at der bliver indsamlet systematisk og kvalificeret viden om effekten af den indsats, der ydes i forhold til socialområdets målgrupper. I takt med at målinger gennemføres, etableres således et vidensgrundlag, som kan bidrage til at optimere den sociale indsats i Randers Kommune. 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2014 og frem til 2019: Drift mio. kr. (netto, 2016 PL) Regnskab Budget Budget BPA Handicaphjælpere 25,4 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 1.2 Udlejnings-/ældreboliger -3,4-5,2-3,2-3,4-3,7-3,7 1.3 Voksen Bo 258,6 255,2 254,7 257,6 260,6 263,8 1.4 Midlertidige botilbud 10,2-0,1 2,6 2,6 2,6 2,6 1.5 Bostøtte 39,6 33,7 37,0 37,0 37,0 37,0 5

15 1.6 Kontaktperson og ledsageordning 6,4 8,3 7,5 7,5 7,5 7,5 1.7 Aktivitets- og samværstilbud 63,1 61,1 61,8 61,8 61,8 61,8 1.8 Kompenserende specialundervisning 3,9 6,9 5,9 5,9 5,9 5,9 1.9 Sociale formål 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Alkoholbehandling og behandlingshjem 3,7 5,8 4,8 4,8 4,8 4, Behandling af stofmisbrugere 12,1 15,4 13,0 13,0 13,0 13, Øvrige udgifter 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2, Øvrige sociale formål 8,1 9,7 9,1 9,1 9,1 9,1 I alt 431,9 421,7 424,1 426,8 429,5 432,7 Ændringer over år Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2015, ændringerne til budget 2016 og overslagsårene Servicerammen Mio. kr. Ændring til 2016 Ændring til 2017 Ændring til 2018 Ændring til 2019 Udgangspunkt ,6 434,6 434,6 434,6 Rammereduktion 1 % -4,4-4,4-4,4-4,4 Demografi 4,2 7,0 10,1 13,2 Innovationsprojekt, tilbageførsel -0,5 0,0 0,0 0,0 3. budgetopfølgning permanent flytning 3,1 3,1 3,1 3,1 Budgetopfølgning 28. februar ,0-3,0-3,0-3,0 Diverse besparelser -0,1-0,1-0,1-0,1 Ændringer fra budget 2015 Innovation, udmøntning maj -0,4-0,9-0,9-0,9 Pl og øvrige ændringer 0,1 0,2 0,1 0,2 I alt 433,6 436,5 439,5 442,7 3.2 Budgetforudsætninger Tildelingsmodel Budget 2015 Årspladser Pris kr. Budget kr. Handicaphjælpere 47, Botilbud inkl. pgf , Bostøtte pgf , Ledsageordning 184, Aktivitets- og samværstilbud 474, Alkoholbehandling og behandlingshjem 131, Stofmisbrugsbehandling 222,

16 3.2.2 Demografi Der er indarbejdet en demografimodel som opdateres og reguleres årligt i forhold til de faktiske borgere, der modtager tilbud, så der til en hvis grad tages højde for andelen af personer i de forskellige aldersgrupper og den gennemsnitlige omkostning i disse aldersgrupper. Nedenstående tabel viser de beregnede demografireguleringer: kr årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Tabellen viser en merudgift på 3,2 mio. kr. i Nøgletal, takster m.m. 4.1 Nøgletal Følgende tabel viser aktivitets- og udgiftsudviklingen i perioden september 2013 til december 2014, hvor Randers Kommune er betalingsmyndighed. Antallet af personer på botilbud er stort set uændret fra 2013 til 2014, men udgiften til botilbud har været svagt faldende. På dagområdet ses et fald på 51 årspladser. Dette skyldes primært at et tidligere dagtilbud blev omdannet til klub i begyndelsen af 2014, hvorved dette tilbud ikke længere indgår i opgørelsen. af årspladser for beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Ser man på misbrugsbehandlingen er antallet af personer i behandling mindst midt på året, men svinger ellers en del. Antallet i alkoholbehandling ultimo 2013 til ultimo 2014 har dog stort set været uændret. Til gengæld er antallet af personer i stofmisbrugsbehandling steget med 7,5 %. 7

17 6-byerne har udarbejdet nøgletal vedr. borgere i alderen år inden for følgende målgrupper: udsatte borgere borgere med handicap borgere med sindslidelse Nøgletallene viser de årlige nettodriftsudgifter og enhedspriser pr. år og er alle baseret på regnskabstal for Nettodriftsudgifter er opgjort som udgifter pr. indbygger i kommunen mellem år i kr. og ikke i 1000 kr. som angivet i tabeloverskriften. Enhedspriser er opgjort som de årlige nettodriftsudgifter pr. plads. Opgørelserne omfatter alene de sager, hvor den enkelte kommune er betalingsmyndighed. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignelige med tidligere års 6-by nøgletal. 8

18 Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde år - regnskab kr. pr årige Udsatte borgere Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Boligrådgivere Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) Støtte- og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede dagtilbud Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Kvindekrisecentre Herberger Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere Samlede udgifter til udsatte borgere Borgere med handicap BPA Ledsageordning Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofælleskaber/botilbud) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede dagtilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Merudgifter Samlede udgifter til borgere med handicap Borgere med sindslidelse Støtte- og kontaktpersonordning Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede dagtilbud Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Merudgifter Samlede udgifter til borgere med sindslidelse Samlede udgifter for alle tre målgrupper Som det fremgår af tabellen ligger nettodriftsudgiften for de årige i Randers Kommune i den høje ende med hensyn til borgere med handicap og i den lave ende, når man betragter udgifterne til borgere med sindslidelse. Dette kan bl.a. hænge sammen med at kommunerne har forskellig praksis for kategorisering af målgrupperne. Når man ser på udgifter for alle tre mål- 9

19 grupper under ét ligger udgiften pr. indbygger i alderen år meget tæt på gennemsnittet sammenlignet med de øvrige kommuner. Enhedspris på det specialiserede socialområde, år - regnskab kr. Udsatte borgere Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Boligrådgivere Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede tilbud Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Kvindekrisecentre Herberger Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere Borgere med handicap BPA Ledsageordning Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede dagtilbud Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Merudgifter Borgere med sindslidelse Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem) Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud) Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Uvisiterede dagtilbud Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Merudgifter Randers Kommune har generelt set relativt lave nettodriftsudgifter pr. plads sammenlignet med de andre kommuner. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med at Randers Kommune har gennemført besparelser og omlægning af tilbud på området, som har bidraget til at nedbringe den gennemsnitlige pladspris på området under ét. 10

20 4.3 Oversigt over aftaleenheder SOCIALCHEF Torben Rugholm Myndighed: Afdelingsleder Tilbud Runa Steenfeldt Drift og udvikling (Tværgående Funktioner) De Matrikelløse Voksen Bo Dagbeskæftigelse Børneområde Rusmiddelcenteret Områdeleder Anne E. Hegelund Områdeleder Lene Bruhn Christensen Områdeleder Hanna Bonde Områdeleder Jørgen Groht Områdeleder Dorte Juul Hansen Områdeleder Tine Horn 11

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. Beskrivelse af området I følgende tabel ses hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 218: Forebyggende

Læs mere

Socialudvalget, Inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate

Socialudvalget, Inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate 73 Socialudvalget, Inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere Bevillingsområderne: Det specialiserede børne- og ungeområde Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser og foranstaltninger vedr.

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HERNING KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere