10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse vedr. mobiltelefoner reduceres budgettet under Sundhedsudvalget med ,- kr. Reduktionen modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Indkøbsbesparelse vedr. mobiltelefoner -21 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 11 i forhold til budget 2015, som forklares af: En merudgift på 1,6 vedrørende kompenserende specialundervisning på Kommunikationscentret som følge af en stigning i visiteret ydelser til hjerneskade, stemmetræning og til personer med nedsat hørelse. En merudgift på 4,5 vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af flere elever i tilbuddet end budgetlagt. Merudgift på 2,0 til udgifter til borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning som følge af, at enhedsudgifterne pr. sag er steget. Merudgift på netto 3,1 vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2015 på 1,854 til behandling af 171 borgere.

2 Pr var der behandlet 166 borgere, og budgettet var opbrugt. Fortsætter denne udvikling resten af 2015 vil behandlingen af antal borgere, nå op på 398 borgere til en gennemsnitspris af ,- kr. Flere borgere er visiteret fra sygehusvæsenet til Kommunikationscentret, da flere har haft behov for ydelser til genoptræning af hjerneskade, stemmetræning og til nedsat hørelse, hvilket er den primære årsag til udgiftsstigningen. Administrationen undersøger i samarbejde med Kommunikationscentret den pludselige opstået stigning i tilgangen og årsagen hertil, idet ydelserne har i mange år ligget på et stabilt niveau. Budgettet opskrives med 1,6 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. I 2014 var der 53 sager og et forbrug på 12,2, et gennemsnit på 0,230 pr. sag. Budgettet har de seneste år været sat for lavt. Antal af sager pr er 65, hvorved budgettet opskrives med 4,5 mio. kr. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ved budgetopfølgningen pr viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 85, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 2,0. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.42 Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for

3 hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 1,0 på alkoholområdet vedrørende udgifter til private leverandør. Merudgiften kan holdes indenfor misbrugsområdet, da der er et mindreforbrug på botilbud efter 109 og Social Service/Serviceudgifter -900 Egentlige tillægsbevillinger Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 87 sager til en gennemsnitspris á 0,944 Ved budgetopfølgningen pr er der 84 sager til en gennemsnitspris á 0,967 Budgettet udviser et mindreforbrug på -0, Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2015 er 88 sager til en gennemsnitspris á 0,533 Ved budgetopfølgningen pr er der 81 sager til en gennemsnitspris á 0,643 Budgettet opskrives med 4,0 10 Social Service/Serviceudgifter -900 Egentlige tillægsbevillinger Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv

4 beskæftigelsesindsats. Budgetforudsætning for 2015 er 114 sager til en gennemsnitspris á 0,139 Ved budgetopfølgningen pr er der 105 sager til en gennemsnitspris á 0,157 Kørsel af borger til beskyttet beskæftigelse udviser et mindreforbrug på -0,900, som tilføres Aktivitets- og samværstilbud pgf Social Service/Serviceudgifter 900 Egentlige tillægsbevillinger Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2015 er 66 sager til en gennemsnitspris á 0,180 Ved budgetopfølgningen pr er der 71 sager til en gennemsnitspris á 0,183 Budgettet opskrives med 0, Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter -13 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Som følge af bedre indkøbsaftale vedrørende mobiltelefoner, nedskrives budgettet under Sundhedsudvalget med kr. Nedskrivningen modsvares i 2015 af en opskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 2 måneder. Der en lille indikation på merforbrug vedrørende ridefysioterapi. Merforbruget forventes dog at kunne holdes inden for den samlede ramme Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Den lidt lave forbrugsprocent på 47% skyldes endnu ikke forbrugte overførte midler fra tidligere år.

5 Budgettet forventes overholdt Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Budgettet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettet forventes overholdt Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Forbrugsprocenten på 33% er lav, da der pr. 31. juni kun er afregnet for januar-april. I vurderingen af om budgettet er retvisende vurderes forbruget primo august, der omfatter afregning for perioden januar-juni. Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, blev budgettet til kommunal medfinansiering opskrevet til 189 på baggrund 2014-udgifter fordelt på 5-års aldersintervaller og tilbagebetaling af 1,3 vedr. AKUTfunktionen i Hvis forbrugsskønnet i stedet dannes pba. af forbrugsandelen for samme periode året før, vil skønnet variere i løbet af året med størst variationer i første halvår og mere sikre skøn i sidste halvår. I grafen herunder ses dels KL s skøn, dels Frederikssund Kommunes udgiftsskøn og budget for KL s skøn ses yderst til venstre, mens endeligt forbrug ses i apriltallet yderst til højre. Mio. kr. 200 Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April B 2015

6 Seneste skøn for 2015 (pr ) ligger på 184 svarende til en ændring i forhold til 2014 på -0,60%, et lidt mindre fald i forhold til Sundhedsstyrelsens skønnede ændring på landsplan på -1,25%. På den baggrund kan det se ud, som om budgettilførslen på 8 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 har været overvurderet. Hvis dette er tilfældet kan resultatet vise et overskud på 5,0 (6,3 inklusiv AKUT-bidrag på 1,3 ). Det endelige forbrug kendes marts 2016.

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets Budget 2007-2010 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere