ocial- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ocial- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr. Forbr. pct. Udgifter - i alt ,9 Indtægter - i alt ,4 Netto - i alt ,1 Det korrigerede udgør 708,5 mio. kr. (netto) inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede og et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige. Merforbruget under svarer til 0,05 % af det korrigerede. Det korrigerede udgør på udgiftssiden 823,8 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,9 %. Det korrigerede udgør på indtægtssiden 115,3 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser merindtægter 7,4 mio. kr. på i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106,4 %. Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede under udvalget dækker over forskydningerne mellem og indenfor de enkelte aktivitetsområder og skyldes primært: Sundhed Området har et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes: Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor merforbruget udgør 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik. Genoptræningsområdet, hvor der samlet set er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 1,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Ældre Området har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket bl.a. dækker over: Plejecentrene og aktivitetscentre viser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 0,7 mio. kr. på aktivitetscentrene som følge af køb af køkkeninventar og stigende udgifter til kørsel. Det modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af stigende lønudgifter grundet opsigelser samt et højt sygefravær. Køkkenet Lillevang viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard, som har medført stigende udgifter til køb af fødevarer. Selvejende ældreinstitutioner (Ryetbo og Gedevasevang) viser samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Elever viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af en ændring i refusionen for elever medio. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med tilskud til privat hjælper, som udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

2 Voksenhandicap Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket skyldes diverse forskydninger indenfor aktivitetsområdet: Merindtægterne fordeler sig som følger: Salg af pladser i 107-botilbud (0,8 mio. kr.) Særligt dyre enkeltsager vedrørende berigtigelser for tidligere år (1,0 mio. kr.) Salg af 85-timer (0,9 mio. kr.) Mellemkommunale indtægter samt flere indtægter fra statsrefusion vedrørende (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance (0,9 mio. kr.) Merforbrug: Aktivitets- og samværstilbud - større udgifter til kørsel samt berigtigelser for tidligere år (-1,5 mio. kr.) Misbrugsbehandling - flere personer end tidligere år modtager misbrugsbehandling (-1,7 mio. kr.) (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merindtægterne jf. ovenfor. (-1,0 mio. kr.). Mindreforbrug: Kvindekrisecentre og botilbud ( 109) - skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet (0,4 mio. kr.) Specialpædagogisk bistand - færre udgifter til kørsel til specialundervisning og udredninger (0,5 mio. kr.) Kontakt- og ledsageordning. (0,5 mio. kr. ) - færre udgifter til 97 ledsageordning Botilbud ( 85, 107 og 108). (0,7 mio. kr.) Det udegående team 85, hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade (0,5 mio. kr.). Førtidspensioner og boligstøtte Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes merindtægter fra efterreguleringer af boligsikring og boligydelse på ca. 1 mio. kr., mindreforbrug på førtidspension på 0,7 mio. kr. og merindtægter i statsrefusion frem til overgangen til Udbetaling Danmark m.v. på 0,6 mio. kr. Nytilgangen til førtidspension er reduceret til 33 mod forventet 37 på Budgetopfølgning III.

3 Tabel 1: s regnskab fordelt på funktion og aktivitetsområder Funktion Regnskab Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R SSU -Samlet resultat (Netto) Sundhed (Netto) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Førtidspension, boligstøtte mv. (Netto) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Ældre (Netto) Busdrift Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Voksenhandicap (Netto) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4 Funktion Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Regnskab Korr kr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Udvalgets samlede tillægsbevilling i udgjorde 0,5 mio. kr. (netto) med ændringer på bl.a. følgende områder: Ved opfølgning III blev tet vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 1,7 mio. kr. Budgettet er blevet reduceret med 1,6 mio. kr. pga. ændret pris- og lønfremskrivning. Flytning af på 2,0 mio. kr. vedrørende overhead konto 6 fra s ramme til Økonomiudvalgets ramme. Der er ved opfølgning III overført 1,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til s ramme til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v., som er udløst af Brug for alle - projektet. Der er ved opfølgning III overført 0,152 mio. kr. fra s ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet Sundhedsambassadører - Fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område er flyttet 0,350 mio. kr. til finansiering af Frivilligcentret i, jf. Byrådets beslutning 19. december 2012 Frivillighedscenter - Budgetopfølgning I. Budgettet er ved opfølgning I reduceret med 0,4 mio. kr. ved udmøntning af kørselsbesparelse. Fra pulje til dækning af uforudsete udgifter under Økonomiudvalget er tilført 0,9 mio. kr. til dækning af merudgifter på Voksenhandicapområdet - opfølgning III. Der er overført driftsmidler svarende til et mindreforbrug på 0,207 mio. kr. fra regnskab 2012 til. Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Det aktivitetsbestemte område udviser et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning andre sundhedsudgifter. Den kommunale finansiering der består af: Hospice, færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, samt ambulant specialiseret genoptræning udviser tilsammen et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der ses en stigning i udgifterne til ventedage primært i psykiatrien Vederlagsfri fysioterapi Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. for vederlagsfri fysioterapi, hvilket skyldes en stigning i antal borgere Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

5 Borgerservice Personlige tillæg Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med netto 0,3 mio. kr. i årets løb. Pr. 1. marts overgik administration og udbetaling af varmetillæg til Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 11,9 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,3 mio. kr. i årets løb. I det korrigerede var forudsat 155 helårspersoner, mens det faktiske antal helårspersoner blev 151. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således højere end forudsat i tet. Ultimo var der 140 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 146 førtidspensionister ultimo Førtidspension med 35 pct. refusion Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 17,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til mellemkommunal afregning for førtidspensionister bosat i andre kommuner, men hvor Furesø Kommune har givet betalingstilsagn. Hertil kommer merindtægter fra statsrefusion på 0,2 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,3 mio. kr. modsvaret at tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 1,3 mio. kr. i årets løb primært som følge af færre førtidspensionister ved årets start. I det korrigerede var forudsat 211 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 210. Ultimo var der 201 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 206 førtidspensionister ultimo Førtidspensioner med 35 pct. refusion ny ordning Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 69 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til førtidspension på 0,3 mio. kr. og merindtægter fra statsrefusion på 0,3 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 29,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet i årets løb blevet øget med 0,4 mio. kr. I det korrigerede var forudsat 553 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 552. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således lavere end forudsat i tet. Ultimo var der 540 førtidspensionister på denne ordning mod 564 ved årets start. Al nytilgang sker på denne funktion. Men nytilgangen har kun været på 33 mod over 90 i de foregående år. I det korrigerede var forudsat en nytilgang på 37. Den faldende tilgang skyldes førtidspensionsreformen. I tet for 2014 er forudsat 554 førtidspensionister ultimo på denne funktion Sociale formål På funktionen konteres udgifter til efterlevelseshjælp. Området skal således ses sammen med andre sundhedsudgifter, som blandt andet omfatter begravelseshjælp. På funktionen er registreret en række poster vedrørende tidligere år som følge af udligning af mellemregningskonti Boligydelse til pensionister Funktionen udviser merindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af efterreguleringer og merindtægter fra statsrefusion. ud af et samlet netto på 14,4 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 36,1 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,8 mio. kr. i årets løb Boligsikring Funktionen udviser et mindreindtægter på 0,8 mio. kr. ud af et samlet på 10,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes efterreguleringer foretaget sidst på året. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er indtægtstet blevet reduceret med 1 mio. kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Snerydning for pensionister har omfattet 44 pensionister mod forventet 46. Der er lagt med ca. 0,3 mio. kr. i udgifter og 0,1 mio. kr. i indtægter. Området er i balance Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet (snerydning) Se ovenfor.

6 Ældreområdet Busdrift Funktionen Individuel kørsel til fritidsformål viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ud af et samlet på 2,2 mio. kr. Baggrunden er færre borgere, der benytter ordningen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Området udviser et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Området dækker kommunens 4 plejecentre, selvejende ældreinstitution Ryetbo, madserviceordningen, elever, køb/salg af plejehjemspladser og hjemmepleje inkl. private leverandører jf. frit valg Samlet set har plejecentre, dagtilbud og køkkenet Lillevang et merforbrug på 1,5 mio. kr. Aktivitetscentrene har et merforbrug på 0,7 mio. kr. som blandt andet skyldes indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel. Merforbruget på aktivitetscentrene modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) har et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af lønudgifter forsaget af et lederskift samt et højt sygefravær. Der har desuden været pres på kapaciteten, hvor der i perioder været flere borgere placeret end normeret, med deraf følgende behov for ekstra personaleressourcer. Køkkenet Lillevang har et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af voksende udgifter til indkøb af fødevarer, hvor den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard har medført et større udgiftsbehov. Den kommunale hjemmepleje udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er pga. stigende aktivitet på området blevet tilført 4,9 mio. kr. ved opfølgning III. Hjemmesygeplejen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes ikke indfriede besparelser på velfærdsteknologi og dermed på Bevar dig vel. Private leverandører udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (netto). Særlige foranstaltninger for hjemmeboende udviser et 0,9 mio. kr., og betaling for personlig pleje og praktisk hjælp udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedrørende indkøbsordning på 0,4 mio. kr. og vask på 0,3 mio. kr. Køb og salg af plejehjemspladser udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette dækker over, at udgifter til private plejehjem på 3,1 mio. kr. er konteret under Plejehjem og beskyttede boliger. På køb og salg af plejehjemspladser er der således et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vedrørende Social- og sundhedselever er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der skyldes ændring i refusionen for elever fra medio Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet På Ældreområdet omfatter funktionen aktivitetscentrene Lillevang, Skovgården og Gedevasevang samt en række projekter finansieret af eksterne midler. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen dækker udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem m.v., herunder køb af pladser på private plejehjem og beboeres betaling af husleje, el og varme samt lejetab. Funktionen viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. idet køb af plejehjemspladser på private plejehjem er teret under funktion pleje og omsorg for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ud af et samlet på 16,5 mio. kr. viser området mindreudgifter på 0,15 mio. kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af Området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktionen vedrører Hjælpemiddeldepotet og rådgivning. Merforbruget på 0,3 mio. kr. ud af et samlet på 3,1 mio. kr. Årsagen er indkøb af basisinventar til plejecentrene.

7 Voksenområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto). Det oprindelige blev ved opfølgning III reduceret med 0,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over færre udgifter til kørsel til specialundervisning samt færre udgifter til udredninger på 0,5 mio. kr. samt mindreindtægter fra andre kommuner på 0,2 mio. kr Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Budgettet blev ved opfølgning III reduceret med 2,475 mio. kr. Der var i tet forudsat 47 helårspersoner med en gennemsnitspris på kr. Der har i været 41,7 helårspersoner, der har været i et STU-tilbud med en gennemsnitspris på kr. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Indtægter fra den centrale refusionsordning Området omfatter refusion fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet blev ved opfølgning III reguleret med 0,775 mio. kr. på baggrund af merindtægter fra restafregning 2012 vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der har i været merindtægter på 1,0 mio. kr., der vedrører berigtigelser for tidligere år Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er ikke lagt med udgifter på denne funktion. Der har været et forbrug på kr. i - heraf vedrører reguleringer fra tidligere år kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, BPA Området dækker over udgifter til BPA-ordninger. Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 0,5 mio. kr. Der var teret med 15 borgere, hvoraf Furesø Kommune modtager 100 %-refusion for en borger. Der har i været 18 borgere, der har haft en BPA-ordning. Merforbruget på 0,1 mio. kr. (netto) dækker over dels merindtægter på 0,9 mio. kr. gennem flere mellemkommunale indtægter og flere indtægter fra statsrefusion end forventet samt et merforbrug på 1,0 mio. kr., der finansieres af merindtægterne. Det var forventet, at merindtægterne skulle finansiere merforbruget Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Voksenområdet Funktionen indeholder udgifter til 79 anden hjælp, 84 Aflastning, 85-timer, 102 Behandling, 85-botilbud samt det udegående team. Området viser samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto), hvilket dækker over forskydninger indenfor de enkelte paragrafområder. De primære afvigelser findes indenfor: Det udegående team viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade. Udgifter til 85-timer viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Indtægter fra 85-timer viser merindtægter på 0,9 mio. kr. Der er tale om engangsindtægter - bl.a. fra en ankesag. 85-botilbud er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der var teret med 18 helårspersoner. Regnskab viser 22 helårspersoner. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 1,9 mio. kr. Regnskab vedrørende 102-behandling viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Budgettet på området blev ved opfølgning III i reduceret med 0,8 mio. kr. Regnskab vedrørende 84 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr Botilbud for personer med særlige sociale problemstillinger Funktionen omfatter servicelovens 109 og 110 (kvindekrisecentre og herberger). Begge paragraffer giver ret til at borgeren selv kan henvende sig uden forudgående visitation. Det er ledelsen på stedet, som vurderer om borgeren er inden for målgruppen. Der er 50 % statsrefusion på funktionen. Borgere på SEL 109 (kvindekrisecentre) er beskyttet af anonymitet, hvilket vanskeliggør opfølgningen. Budgettet vedrørende indtægter fra statsrefusion er reguleret med 0,169 mio. kr. Området viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto). Mindreforbruget skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er et merforbrug på 1,0 mio.kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager alkoholbehandling, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling generelt Behandling af stofmisbrugere Funktionen omfatter dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere over 18 år. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager behandling af stofmisbrug, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling.

8 Botilbud længerevarende ophold Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Budgetforudsætningen var 64 helårspersoner. Regnskab viser, at 66 helårspersoner har modtaget et længerevarende botilbud ( 108). Det oprindelige er reduceret med 3,0 mio. kr. - heraf 2,5 mio. kr. ved opfølgning III Botilbud midlertidige ophold Midlertidige botilbud ( 107) viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto). Det oprindelig er blevet tilført 7,2 mio. kr. i - heraf 5,5 mio. kr. ved opfølgning III, 0,250 mio. kr. blev bevilget ved opfølgning II, mens 1,8 mio. kr. er blevet omplaceret fra funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der var i placeret ca. 39 helårspersoner i et midlertidigt botilbud i et botilbud udenfor Furesø Kommune. Der var teret med 31 helårspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Botilbuddene ( 107) i Furesø Kommune viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Salg af pladser i Furesø Kommunes 107-tilbud viser merindtægter på 0,8 mio. kr. i. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson og ledsageordning indeholder 'erne: 97 støttekontakt til personer med nedsat funktionsevne, 98 støttekontant til døvblinde og 99 støttekontakt til sindslindende og udsatte. Derudover findes tet til Ungeteamet. På området har der været et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr Beskyttet beskæftigelse Regnskab vedrørende Beskyttet beskæftigelse 103 viser et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. Der oprindelige er reduceret med 1,2 mio. kr. ved opfølgning III. I det det oprindelige er forudsætningen 37 helårspersoner. Regnskab viser 33 helårspersoner. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Aktivitets- og samværstilbud Området viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært dækker over: Aktivitets- og samværstilbuddet Lynghuset viser er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Socialpsykiatrien har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der har været et merforbrug vedrørende borgernes kørsel til og fra aktivitetstilbud på 0,8 mio. kr. Der har været et merforbrug på 0,3 mio. kr.( heraf vedrører 0,2 mio. regulering af udgifter vedrørende tidligere år) vedrørende borgere placeret i aktivitets- og samværstilbud i fremmed kommuner. Budgetforudsætningen var 88 helårspersoner. Regnskab viser, at 89,5 helårspersoner har været placeret i et aktivitets- og samværstilbud i en fremmed kommune. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Sociale Formål, Voksenområdet Funktionen omfatter merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Området viser et merforbrug på 0,073 mio. kr Støtte til frivilligt socialt arbejde Funktionen omfatter Frivillighedscenter Furesø og øvrige sociale formål. Samlet endte funktionen på et mindreforbrug på 0,081 mio. kr.

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Øvrige områder

Øvrige områder Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.

Læs mere

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere