ocial- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ocial- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr. Forbr. pct. Udgifter - i alt ,9 Indtægter - i alt ,4 Netto - i alt ,1 Det korrigerede udgør 708,5 mio. kr. (netto) inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede og et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige. Merforbruget under svarer til 0,05 % af det korrigerede. Det korrigerede udgør på udgiftssiden 823,8 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,9 %. Det korrigerede udgør på indtægtssiden 115,3 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser merindtægter 7,4 mio. kr. på i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106,4 %. Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede under udvalget dækker over forskydningerne mellem og indenfor de enkelte aktivitetsområder og skyldes primært: Sundhed Området har et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes: Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor merforbruget udgør 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik. Genoptræningsområdet, hvor der samlet set er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 1,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Ældre Området har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket bl.a. dækker over: Plejecentrene og aktivitetscentre viser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 0,7 mio. kr. på aktivitetscentrene som følge af køb af køkkeninventar og stigende udgifter til kørsel. Det modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af stigende lønudgifter grundet opsigelser samt et højt sygefravær. Køkkenet Lillevang viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard, som har medført stigende udgifter til køb af fødevarer. Selvejende ældreinstitutioner (Ryetbo og Gedevasevang) viser samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Elever viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af en ændring i refusionen for elever medio. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med tilskud til privat hjælper, som udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

2 Voksenhandicap Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket skyldes diverse forskydninger indenfor aktivitetsområdet: Merindtægterne fordeler sig som følger: Salg af pladser i 107-botilbud (0,8 mio. kr.) Særligt dyre enkeltsager vedrørende berigtigelser for tidligere år (1,0 mio. kr.) Salg af 85-timer (0,9 mio. kr.) Mellemkommunale indtægter samt flere indtægter fra statsrefusion vedrørende (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance (0,9 mio. kr.) Merforbrug: Aktivitets- og samværstilbud - større udgifter til kørsel samt berigtigelser for tidligere år (-1,5 mio. kr.) Misbrugsbehandling - flere personer end tidligere år modtager misbrugsbehandling (-1,7 mio. kr.) (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merindtægterne jf. ovenfor. (-1,0 mio. kr.). Mindreforbrug: Kvindekrisecentre og botilbud ( 109) - skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet (0,4 mio. kr.) Specialpædagogisk bistand - færre udgifter til kørsel til specialundervisning og udredninger (0,5 mio. kr.) Kontakt- og ledsageordning. (0,5 mio. kr. ) - færre udgifter til 97 ledsageordning Botilbud ( 85, 107 og 108). (0,7 mio. kr.) Det udegående team 85, hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade (0,5 mio. kr.). Førtidspensioner og boligstøtte Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes merindtægter fra efterreguleringer af boligsikring og boligydelse på ca. 1 mio. kr., mindreforbrug på førtidspension på 0,7 mio. kr. og merindtægter i statsrefusion frem til overgangen til Udbetaling Danmark m.v. på 0,6 mio. kr. Nytilgangen til førtidspension er reduceret til 33 mod forventet 37 på Budgetopfølgning III.

3 Tabel 1: s regnskab fordelt på funktion og aktivitetsområder Funktion Regnskab Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R SSU -Samlet resultat (Netto) Sundhed (Netto) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Førtidspension, boligstøtte mv. (Netto) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Ældre (Netto) Busdrift Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Voksenhandicap (Netto) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4 Funktion Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Regnskab Korr kr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Udvalgets samlede tillægsbevilling i udgjorde 0,5 mio. kr. (netto) med ændringer på bl.a. følgende områder: Ved opfølgning III blev tet vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 1,7 mio. kr. Budgettet er blevet reduceret med 1,6 mio. kr. pga. ændret pris- og lønfremskrivning. Flytning af på 2,0 mio. kr. vedrørende overhead konto 6 fra s ramme til Økonomiudvalgets ramme. Der er ved opfølgning III overført 1,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til s ramme til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v., som er udløst af Brug for alle - projektet. Der er ved opfølgning III overført 0,152 mio. kr. fra s ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet Sundhedsambassadører - Fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område er flyttet 0,350 mio. kr. til finansiering af Frivilligcentret i, jf. Byrådets beslutning 19. december 2012 Frivillighedscenter - Budgetopfølgning I. Budgettet er ved opfølgning I reduceret med 0,4 mio. kr. ved udmøntning af kørselsbesparelse. Fra pulje til dækning af uforudsete udgifter under Økonomiudvalget er tilført 0,9 mio. kr. til dækning af merudgifter på Voksenhandicapområdet - opfølgning III. Der er overført driftsmidler svarende til et mindreforbrug på 0,207 mio. kr. fra regnskab 2012 til. Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Det aktivitetsbestemte område udviser et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning andre sundhedsudgifter. Den kommunale finansiering der består af: Hospice, færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, samt ambulant specialiseret genoptræning udviser tilsammen et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der ses en stigning i udgifterne til ventedage primært i psykiatrien Vederlagsfri fysioterapi Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. for vederlagsfri fysioterapi, hvilket skyldes en stigning i antal borgere Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

5 Borgerservice Personlige tillæg Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med netto 0,3 mio. kr. i årets løb. Pr. 1. marts overgik administration og udbetaling af varmetillæg til Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 11,9 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,3 mio. kr. i årets løb. I det korrigerede var forudsat 155 helårspersoner, mens det faktiske antal helårspersoner blev 151. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således højere end forudsat i tet. Ultimo var der 140 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 146 førtidspensionister ultimo Førtidspension med 35 pct. refusion Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 17,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til mellemkommunal afregning for førtidspensionister bosat i andre kommuner, men hvor Furesø Kommune har givet betalingstilsagn. Hertil kommer merindtægter fra statsrefusion på 0,2 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,3 mio. kr. modsvaret at tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 1,3 mio. kr. i årets løb primært som følge af færre førtidspensionister ved årets start. I det korrigerede var forudsat 211 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 210. Ultimo var der 201 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 206 førtidspensionister ultimo Førtidspensioner med 35 pct. refusion ny ordning Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 69 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til førtidspension på 0,3 mio. kr. og merindtægter fra statsrefusion på 0,3 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 29,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet i årets løb blevet øget med 0,4 mio. kr. I det korrigerede var forudsat 553 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 552. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således lavere end forudsat i tet. Ultimo var der 540 førtidspensionister på denne ordning mod 564 ved årets start. Al nytilgang sker på denne funktion. Men nytilgangen har kun været på 33 mod over 90 i de foregående år. I det korrigerede var forudsat en nytilgang på 37. Den faldende tilgang skyldes førtidspensionsreformen. I tet for 2014 er forudsat 554 førtidspensionister ultimo på denne funktion Sociale formål På funktionen konteres udgifter til efterlevelseshjælp. Området skal således ses sammen med andre sundhedsudgifter, som blandt andet omfatter begravelseshjælp. På funktionen er registreret en række poster vedrørende tidligere år som følge af udligning af mellemregningskonti Boligydelse til pensionister Funktionen udviser merindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af efterreguleringer og merindtægter fra statsrefusion. ud af et samlet netto på 14,4 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 36,1 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,8 mio. kr. i årets løb Boligsikring Funktionen udviser et mindreindtægter på 0,8 mio. kr. ud af et samlet på 10,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes efterreguleringer foretaget sidst på året. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er indtægtstet blevet reduceret med 1 mio. kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Snerydning for pensionister har omfattet 44 pensionister mod forventet 46. Der er lagt med ca. 0,3 mio. kr. i udgifter og 0,1 mio. kr. i indtægter. Området er i balance Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet (snerydning) Se ovenfor.

6 Ældreområdet Busdrift Funktionen Individuel kørsel til fritidsformål viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ud af et samlet på 2,2 mio. kr. Baggrunden er færre borgere, der benytter ordningen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Området udviser et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Området dækker kommunens 4 plejecentre, selvejende ældreinstitution Ryetbo, madserviceordningen, elever, køb/salg af plejehjemspladser og hjemmepleje inkl. private leverandører jf. frit valg Samlet set har plejecentre, dagtilbud og køkkenet Lillevang et merforbrug på 1,5 mio. kr. Aktivitetscentrene har et merforbrug på 0,7 mio. kr. som blandt andet skyldes indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel. Merforbruget på aktivitetscentrene modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) har et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af lønudgifter forsaget af et lederskift samt et højt sygefravær. Der har desuden været pres på kapaciteten, hvor der i perioder været flere borgere placeret end normeret, med deraf følgende behov for ekstra personaleressourcer. Køkkenet Lillevang har et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af voksende udgifter til indkøb af fødevarer, hvor den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard har medført et større udgiftsbehov. Den kommunale hjemmepleje udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er pga. stigende aktivitet på området blevet tilført 4,9 mio. kr. ved opfølgning III. Hjemmesygeplejen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes ikke indfriede besparelser på velfærdsteknologi og dermed på Bevar dig vel. Private leverandører udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (netto). Særlige foranstaltninger for hjemmeboende udviser et 0,9 mio. kr., og betaling for personlig pleje og praktisk hjælp udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedrørende indkøbsordning på 0,4 mio. kr. og vask på 0,3 mio. kr. Køb og salg af plejehjemspladser udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette dækker over, at udgifter til private plejehjem på 3,1 mio. kr. er konteret under Plejehjem og beskyttede boliger. På køb og salg af plejehjemspladser er der således et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vedrørende Social- og sundhedselever er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der skyldes ændring i refusionen for elever fra medio Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet På Ældreområdet omfatter funktionen aktivitetscentrene Lillevang, Skovgården og Gedevasevang samt en række projekter finansieret af eksterne midler. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen dækker udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem m.v., herunder køb af pladser på private plejehjem og beboeres betaling af husleje, el og varme samt lejetab. Funktionen viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. idet køb af plejehjemspladser på private plejehjem er teret under funktion pleje og omsorg for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ud af et samlet på 16,5 mio. kr. viser området mindreudgifter på 0,15 mio. kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af Området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktionen vedrører Hjælpemiddeldepotet og rådgivning. Merforbruget på 0,3 mio. kr. ud af et samlet på 3,1 mio. kr. Årsagen er indkøb af basisinventar til plejecentrene.

7 Voksenområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto). Det oprindelige blev ved opfølgning III reduceret med 0,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over færre udgifter til kørsel til specialundervisning samt færre udgifter til udredninger på 0,5 mio. kr. samt mindreindtægter fra andre kommuner på 0,2 mio. kr Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Budgettet blev ved opfølgning III reduceret med 2,475 mio. kr. Der var i tet forudsat 47 helårspersoner med en gennemsnitspris på kr. Der har i været 41,7 helårspersoner, der har været i et STU-tilbud med en gennemsnitspris på kr. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Indtægter fra den centrale refusionsordning Området omfatter refusion fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet blev ved opfølgning III reguleret med 0,775 mio. kr. på baggrund af merindtægter fra restafregning 2012 vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der har i været merindtægter på 1,0 mio. kr., der vedrører berigtigelser for tidligere år Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er ikke lagt med udgifter på denne funktion. Der har været et forbrug på kr. i - heraf vedrører reguleringer fra tidligere år kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, BPA Området dækker over udgifter til BPA-ordninger. Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 0,5 mio. kr. Der var teret med 15 borgere, hvoraf Furesø Kommune modtager 100 %-refusion for en borger. Der har i været 18 borgere, der har haft en BPA-ordning. Merforbruget på 0,1 mio. kr. (netto) dækker over dels merindtægter på 0,9 mio. kr. gennem flere mellemkommunale indtægter og flere indtægter fra statsrefusion end forventet samt et merforbrug på 1,0 mio. kr., der finansieres af merindtægterne. Det var forventet, at merindtægterne skulle finansiere merforbruget Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Voksenområdet Funktionen indeholder udgifter til 79 anden hjælp, 84 Aflastning, 85-timer, 102 Behandling, 85-botilbud samt det udegående team. Området viser samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto), hvilket dækker over forskydninger indenfor de enkelte paragrafområder. De primære afvigelser findes indenfor: Det udegående team viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade. Udgifter til 85-timer viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Indtægter fra 85-timer viser merindtægter på 0,9 mio. kr. Der er tale om engangsindtægter - bl.a. fra en ankesag. 85-botilbud er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der var teret med 18 helårspersoner. Regnskab viser 22 helårspersoner. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 1,9 mio. kr. Regnskab vedrørende 102-behandling viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Budgettet på området blev ved opfølgning III i reduceret med 0,8 mio. kr. Regnskab vedrørende 84 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr Botilbud for personer med særlige sociale problemstillinger Funktionen omfatter servicelovens 109 og 110 (kvindekrisecentre og herberger). Begge paragraffer giver ret til at borgeren selv kan henvende sig uden forudgående visitation. Det er ledelsen på stedet, som vurderer om borgeren er inden for målgruppen. Der er 50 % statsrefusion på funktionen. Borgere på SEL 109 (kvindekrisecentre) er beskyttet af anonymitet, hvilket vanskeliggør opfølgningen. Budgettet vedrørende indtægter fra statsrefusion er reguleret med 0,169 mio. kr. Området viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto). Mindreforbruget skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er et merforbrug på 1,0 mio.kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager alkoholbehandling, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling generelt Behandling af stofmisbrugere Funktionen omfatter dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere over 18 år. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager behandling af stofmisbrug, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling.

8 Botilbud længerevarende ophold Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Budgetforudsætningen var 64 helårspersoner. Regnskab viser, at 66 helårspersoner har modtaget et længerevarende botilbud ( 108). Det oprindelige er reduceret med 3,0 mio. kr. - heraf 2,5 mio. kr. ved opfølgning III Botilbud midlertidige ophold Midlertidige botilbud ( 107) viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto). Det oprindelig er blevet tilført 7,2 mio. kr. i - heraf 5,5 mio. kr. ved opfølgning III, 0,250 mio. kr. blev bevilget ved opfølgning II, mens 1,8 mio. kr. er blevet omplaceret fra funktion Aktivitets- og samværstilbud. Der var i placeret ca. 39 helårspersoner i et midlertidigt botilbud i et botilbud udenfor Furesø Kommune. Der var teret med 31 helårspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Botilbuddene ( 107) i Furesø Kommune viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Salg af pladser i Furesø Kommunes 107-tilbud viser merindtægter på 0,8 mio. kr. i. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson og ledsageordning indeholder 'erne: 97 støttekontakt til personer med nedsat funktionsevne, 98 støttekontant til døvblinde og 99 støttekontakt til sindslindende og udsatte. Derudover findes tet til Ungeteamet. På området har der været et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr Beskyttet beskæftigelse Regnskab vedrørende Beskyttet beskæftigelse 103 viser et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. Der oprindelige er reduceret med 1,2 mio. kr. ved opfølgning III. I det det oprindelige er forudsætningen 37 helårspersoner. Regnskab viser 33 helårspersoner. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Aktivitets- og samværstilbud Området viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært dækker over: Aktivitets- og samværstilbuddet Lynghuset viser er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Socialpsykiatrien har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der har været et merforbrug vedrørende borgernes kørsel til og fra aktivitetstilbud på 0,8 mio. kr. Der har været et merforbrug på 0,3 mio. kr.( heraf vedrører 0,2 mio. regulering af udgifter vedrørende tidligere år) vedrørende borgere placeret i aktivitets- og samværstilbud i fremmed kommuner. Budgetforudsætningen var 88 helårspersoner. Regnskab viser, at 89,5 helårspersoner har været placeret i et aktivitets- og samværstilbud i en fremmed kommune. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på kr Sociale Formål, Voksenområdet Funktionen omfatter merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Området viser et merforbrug på 0,073 mio. kr Støtte til frivilligt socialt arbejde Funktionen omfatter Frivillighedscenter Furesø og øvrige sociale formål. Samlet endte funktionen på et mindreforbrug på 0,081 mio. kr.

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Økonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/000534-1 regnskab

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260 Ungdomsuddannelse 20.171 21.431 1.260 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.495 10.495 0 033044 Produktionsskoler 6.536 6.536 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.140 4.400 1.260 Serviceudgifter

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere