Forår Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009"

Transkript

1 FORÅR 2009 Forår 2009 Indholdsfortegnelse: l Opsummering af nye regler om sommerhuse...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Vore sti-forbindelser i fare - opl. om foreningen...side 4 l Mange kunstmalere kan lide at opholde sig i Søndervig...side 5 l Aktivitetskalender...side 6 l Aktivitetskalender...side 7 l Økonomien i top / Livredderbil i Søndervig i sommeren 2008 / Nyt byggeri på Badevej / Hjertestartere i Søndervig...side 8 l Jazzfestival og hver søndag i side 9 l Søndervig - centrum i et net af cykelstier / Søndervig Feriepark bremset af finanskrisen...side 10 l Omfartsvejen uden om Ringkøbings midte...side 11 Hugorm i Søndervig foto: Anna Maxen. SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET

2 Opsummering af nye regler omkring nybygning, om- og tilbygning af sommerhuse i Ringkøbing - Skjern Kommune, omkring Søndervig/Holmsland Klit. Af Nils Christiansen nova-x.dk På de grunde hvor der IKKE er en lokalplan/kommuneplan gælder følgende regler, underordnet hvad der er nævnt i Bygningsreglementet af 2008 / BR08, som trådte i kraft den 1/8-2008: u Byggehøjden må ikke overstige 5 meter og ydervæggen må ikke overstige 3 meter på mindst den ene langside, målt fra terræn til væggens skæring med tagfladen. u Enhver om- og tilbygning, som udvider beboelsesarealet skal godkendes af kommunen. u Der må ikke bebygges mere en 10 % af grundens areal, dog maksimalt 120 m², inklusiv overdækkede uopvarmede terrasser/udestuer. u Overdækkede åbne terrasser må ikke overstige 5 % af grundens areal. u Udover ovennævnte må der opføres indtil 35 m² garage/carport, udhus og andet. u Beboelsesbygninger incl. overdækkede terrasser og udestuer skal altid have en afstand til skel på mindst 5 meter. u Dette gælder også for karnapper, verandaer, svømmebassiner, skorstene, havepejse m.v. samt opholdsarealer der er hævet mere end 30 cm over det naturlige terræn. u Carporte, garager, udhuse og lignende mindre bygninger må opføres indtil 2,5 meter fra skel, sti og vej, når højden inden for en afstand på 5 meter ikke overstiger 2,5 meter. u Udhuse og lignende på under 10 m² kræver ikke byggetilladelse, når nedenstående respekteres. u Ingen del af bygningen må være højere end 2,5 meter over terræn. u At de ikke anvendes til beboelse. u Der må kun forefindes 2 bygninger af denne art på hver grund. u Afstand fra anden bebyggelse på samme grund skal være mindst 2,5 meter. u Afstand til skel/sti/vej skal mindst være 2,5 meter. u Maksimal samlet længde af bygninger tættere på skel end 5 meter er 12 meter. u I vægge mod skel tættere på end 5 meter, må der ikke isættes døre eller vinduer. u Bygningerne skal opføres som selvstændige enheder, og ikke integreret med beboelsen. u Bebyggelser i sommerhusområder må kun opføres i én etage, uden mulighed for indretning af tagetagen. u Satelitantenner på max. 1 m i diameter og tagantenner der er CE mærkede, skal ikke godkendes af kommunen. u Hemse (indskudte etager) betragtes ikke som selvstændige rum, når gulvarealet er under 4,5 m². u Til gu lvarealet medregnes kun den del, hvor den fri højde er 1 meter og derover. u Flere hemse må ikke være internt forbundne. Hvis der er særlige terrænforhold, eller andet som ikke er nævnt her, bør der søges råd og vejledning hos en byggesagkyndig eller kommunen. Ved om - og tilbygninger skal reglerne i BR08 med hensyn til isolering, redningsåbninger m.v. nøje overholdes. Det vil gå for vidt at beskrive alle disse forhold i denne artikel. Læs alle reglerne på: Ovenstående er udarbejdet i samråd med Ringkøbing - Skjern Kommune s Tekniske Forvaltning.

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling lørdag den 4. april 2009 på Beach Bowl Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 4. april 2009 kl Dagsorden i h.t. vedtægterne Forud for generalforsamlingen er der suppespisning fra kl til kl Endvidere musik spillet af Ringkøbing Bigband. Udover dagsordenens faste punkter vil købmand Keld Hansen give en kort orientering om Søndervig Feriepark, som også er omtalt selvstændigt i dette blad af hensyn til de mange, der ikke kan deltage i generalforsamlingen. Jfr. vedtægterne afvikles generalforsamlingen således: 8 Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag/Påsken. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter mødested og -tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: l. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til adressen: Søndervig Beboerforening v/ K.O. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning.

4 Vore sti-forbindelser i fare Retssag under optræk I snart 40 år har ejere fra især Hvidbjergvej-området smuttet over lyngen over til Hjelmevej, hvis man havde et ærinde i den retning og givet gået der i troen på,at det var helt i orden. Om det er tilfældet skal nu afgøres ved Retten i Herning. Den ny ejer kan nemlig ikke acceptere denne trafik, selvom det kun drejer sig om nogle få personer om dagen; - at forbipasserende ikke kan se ind på ejerens grund, da der er etableret en høj vold og endskønt der på hans grund er udlagt og efter forenings mening tinglyst ca. 150 m 2 til sti. Meget tyder dog på at ejers holdning skyldes, at der ikke er udleveret et originalt matrikelkort i forbindelse med handelen eller eventuelt at der er sket en administrativ fejl på et tidspunkt. For at man kan komme uhindret via denne sti forudsætter det, at der ikke er forhindringer og i givet fald hvem skal sørge herfor. Jfr.lovgivningen om private fællesveje, og herunder stier, har den enkelte grundejer selv ansvaret for vedligeholdelse. Omhandlede sti- der var en trampet sti - har aldrig før været et problem og næppe vedligeholdt. Der har ikke været behov herfor. Det var der imidlertid allerede i 2007, da den trampede sti var blevet bevokset med sideskud fra et mindre antal rosa rugosa, som havde bredt sig fra en jordvold placeret ca. 2 meter fra skel. Mange i området ønskede derfor, at der blev gjort noget ved det, da naturligvis ingen ønskede at gå ind på nabogrunden Stillet overfor kravet om at flere stier ville blive lukket, hvis foreningen ikke sikrede passage via det omhandlede areal, besluttede foreningen efter sonderinger at lave en een-meter bred natursti med flis, som blev udlagt i juni Mange var tilfredse, men ikke alle. Den 23. juni 08 blev foreningens formand meddelt, at der var øvet hærværk på ejendommen, nemlig etableringen af omtalte sti. Samtidigt blev fremlagt en form for dokumentation, der sansynliggjorde, at ejer havde ret. Derfor besluttedes at fjerne flisen. Da rygtet herom kom andre for øren, blev foreningen tilstillet mailoverført matrikelkort, der tydeligt fastslog, at der var sti udlagt: i hvert fald over nabogrundene, og der var markeret forbindelse videre. Derfor kontaktede formanden - inden man fjernede den nyanlagte sti - først Ringkøbing-Skjern kommune, som i Planlægningsafdelingen kunne påvise på diverse kort, at der var udlagt et 3 meter bredt areal til sti på omtalte grunds vestlige side. Kommunen anbefalede dog, at foreningen kontaktede een landinspektør. Det skete omgående, og her kunne landinspektøren efter ca. 1 times søgen efter et matrikelkort, meddele, at der var udlagt et stiforløb. Foreningen meddelte derfor ejers advokat efterfølgende primo juli 08 og i meget venlige vendinger sagen set fra vores synspunkt, og foreningen foreslog en dialog om sagen. Herpå overhovedet ingen reaktion. I februar måned måneder efter - er foreningen nu stævnet ved Retten i Herning. Ubehageligt sikkert for begge parter, men får foreningen ikke ret i, at der kan være sti på arealer udlagt til veje og stier har vi et kæmpeproblem i Søndervig. I naboområdet 4, i Fyrrekrattet 1, i Hafavej området 1, og endelig stierne til stranden. Bliver stierne slettet som følge af denne sag, er der muligvis også et skatteproblem, fordi ingen betaler ejendomsskat af areal udlagt til vej m.v. Oplysninger vedr. foreningen: Bestyrelsen m.v. i 2007: Formand K.O. Jensen; kasserer Gert N. S. Jensen, øvrige: Bodil Strøbech, Carsten Linaa Hansen, Keld Hansen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard. Aktive suppleanter: Lars Bollerup og Niels Christiansen. Vejudvalg: K.O. Jensen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard samt Niels Jepsen. Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening v/k.o. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning. Mailadresse: mac.com. Hjemmeside: Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkjøbing Landbobank: Reg.nr konto På samme konto henstår alle foreningens kontante midler. 4

5 Mange kunstmalere kan lide at opholde sig i Søndervig! Jette Lausten skrev for nogle måneder siden til foreningen og spurgte, om vi kendte noget til Sand Holm, som måske manden bag navnet Sand Holmsvej. Og det gjorde vi ikke men man kan jo lede. Søgningen afslørede, at Sand Holm levede fra 1893 til 1976, at han malede naturalistisk Og at motiverne oftest var arbejdende mennesker, mejerier, men også hedelandskaber. Om han har boet i Søndervig vides p.t. ikke med 100 % sikkerhed, men formentlig. Foreningen ser gerne, at der dukker noget op.. Ved du noget eller har du et billede hvad Jette Lausten har så oplys det til foreningen. Sand Holms malerier kan i øvrigt fortsat købes, bl.a. på Vestjysk Galleri, hvor prisen på eksempelvis et lille billede - iflg. oplysninger på nettet er prissat til kr.: En tilsvarende historie kunne Nyt fra Søndervig berette om i 2008, idet en sønderviger spurgte om en anden maler, nemlig N.P. Mols, et navn vi kender fra både Molsvej og et mindesmærke en obelisk samme sted. Ingen kendte i foråret 2008 noget til denne Mols, men det kunne museumsinspektør Helle Henningsen, Ringkøbing heldigvis, så foreningen sidste år kunne berette: At obelisken er opstillet til minde om Niels Pedersen Mols, som var kunstmaler. At han blev født i 1859 i Grumstrup ved Skanderborg i fattige kår. At han som ung kom i malerlære hos en lokal malermester. At han havde et stort tegne- og maletalent og At han, efter læretiden, blev optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor han studerede fra 1880 til N.P. Mols var i øvrigt en af datidens meget anerkendte kunstnere, der især yndede at gengive landskaber og bondeliv i en stil, der kaldes social realisme. Mange har ønsket et smukkere anlæg omkring obelisken. Foreningen vil gerne medvirke, men har behov for en ide til forbedring. Det gamle badehotel på Danland-grunden, Lodbergsvej.

6 AKTIVITETSK ALENDER 2009 THE BAND Lørdag den 4. april 2009 kl Generalforsamling Generalforsamling på Beach Bowl, Lodbergsvej, Søndervig. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Der er traditionen tro suppespisning fra kl til samt underholdning. Kvittering bedes medbragt. Lørdag den 25. april 2009 kl Tur med naturvejleder Tur med naturvejleder: Temaet er trækfugle ved Veststadil Fjord. Vi mødes ved Strandgården, Husby Klitvej 5, 6990 Husby kl Tilmelding: Turen tager ca. 2 timer. Gratis for medlemmer med ledsager. Husk kvittering. Torsdag den 21. maj 2009 (Kr. Himmelfartsdag) Gratis uddeling af tørrede dabs på havnen i Hvide Sande Fredag den 5. juni 2009 (Grundlovsdag) kl Gudstjeneste med Vridsløselille Fangekor i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Tirsdag den 23. juni 2009 St. Hans Bål Gennemføres i givet fald ved Beach Bowl. Læs nærmere i Ugeavisen Ringkøbing Søndag den 28. juni 2009 kl THE BAND på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre. Musik: Hernings populære og humørfyldte orkester The Band med bl.a. solisterne: Per Vindum, også trompetist i det kendte Århus -orkestret AROSIA og Per Jegbjerg basunist i et af Danmarks bedste traditionelle jazzbands: Bourbon Street Jazzband. Sponsor: Søndervig Beboerforening Søndag den 5. juli 2009 kl Blåbærrene på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre Blåbærrene har gennem årene spillet til koncert og jazz-band- ball sammen med Dexter Gordon, Chris Barber, Papa Bue, Dutch Swing College mm. Spillet over hele Danmark, i England, Frankrig, Ukraine og i Skotland. Søndag den 12. juli 2009 kl Tuxedo New Orleans Jazzband på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Det virker som om musikerne ikke kun spiller sammen, men taler sammen. Der dukker elementer af urkraft op i musikken, og de hedengangne komponister vil nikke anerkendende til fremførelsen. Det er New Orleans jazz, som rammer kroppens puls med den helt rigtige energi. Arrangør: Tuxedo New Orleans Jazzband Søndag den 19. juli 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Alle har mulighed for at byde på familievenlige portioner fisk. Blåbærrene

7 Søndag den 19. juli 09 kl King George Dixieland Stompers på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. King George Dixieland Stompers er et jazzband bestående af seks musikere fra hele Danmark. Bandet tager udgangspunkt i traditional jazz, men kommer omkring mange genrer. Orkesterbesætningen har ændret sig siden 1972, da orkestret bestod af 6 musikere, men3 af de nu 6 har mere end 20 års anciennitet. Søndag den 19. juli til fredag den 31. juli 2009 Kunstudstilling i Manøvregang under afvandingsslusen i Hvide Sande. Udstillingen er åben hver dag kl Gratis adgang. Programmet for udstillingen findes på: Søndag den 26. juli 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal Søndag den 26. juli 2009 kl Hof Band på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Hof Band boltrer sig med stor lyst og spilleglæde i mange forskellige jazz-genrer. Traditionel jazz, jazzificerede danske revyviser, swing, bossa nova, evergreens og jazzstandards indgår typisk i en koncert med Hof Band, der har eksisteret med sin nuværende besætning siden Det er en håndfuld midtog vestjyske musikere, som i mange år har spillet i landsdelen. Søndag den 2. august 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 2. august 2009 kl West 58th Street Stompers på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Et traditionel jazzband, men af en noget anden slags. Orkesteret fremstod allerede i de tidlige 70 ere som eksperter i Jelly Roll Mortons musik, og dette præger st adig bandets repertoire. Engagerer man West 58th kan man få numre at høre, som få andre jazzbands kan eller overhovedet ved findes! Søndag den 9. august 2009 kl Fiskeriauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 9. august 2009 kl Bourbon Street Jazzband på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre. En af Danmarks bedste saxofonister Finn Odderskov med det populære orkester Bourbon Street Jazzband, kendt fra såvel danske spillesteder som jazzfestivals i Norge, Sverige og Tyskland. Sponsor: Søndervig Beboerforening. Søndag den 16. august 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 16. august 2009 kl Ringkøbing Big Band på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet Ringkjøbing Big Band har hele landet som virkefelt + udlandet, da orkestret flere gange har turneret i Frankrig og en enkelt gang i Ungarn i Sverige og på Færøerne, ligesom vi jævnligt har givet koncerter i Tyskland. Orkestret kan høre på en live-cd, indspillet og produceret af DR Radio Midt & Vest, samt på live- CD fra Big Bandets 30 års jubilæumskoncert i Sponsor: Søndervig Beboerforening. Fredag den søndag 30. august 2009 Søværnets sejleskibe Svanen og Thyra besøger Hvide Sande. Mulighed for at komme ombord og besigtige forholdene. Lørdag den 12. september 2009 kl Tur med naturvejleder Temaet for denne tur er Houvig Fæstningen og naturen i området. Vi mødes ved den offentlige p -plads i Houvig, hvor der er skiltet Houvig Strand kl Turen tager ca. 2 timer. Tilmelding: Gratis for medlemmer med ledsager. Husk kvittering. Lørdag den 19. september - lørdag den 26. september 2009 Hvide Sande Masterclass. Violin, cello, klaversoli og kammermusik. Gratis at overvære undervisningen. 8 koncerter. Nærmere på: Søndag den 11. oktober 2009 Fiskens Dag på Hvide Sande Havn Endvidere: Bagagerumsmarked i Søndervig: Følgende tirsdage: 30 juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 4. august, 11. august og 18. august i tidsrummet kl Søndervig Beboerforening tager forbehold for oplysninger vedr. arrangementer for hvilke foreningen ikke er arrangør eller medarrangør. Ret til ændringer forbeholdes generelt. 7

8 Økonomien i top mulighed for at løse større opgaver På baggrund af de seneste års medlemstal kan bestyrelsen budgettere med indtægten fra ca medlemmer. Selvom kontingentet er lavt (kr. 250, -) gav det mulighed for at løse lidt større opgaver i 2008 end tidligere. Likviditeten er god. Ved regnskabsårets afslutning var der, som anført i medsendte regnskab, en saldo på kr: ,23 et beløb som kunne have været kr: større, idet et sponsorat først udbetales i 09. For år tilbage var foreningens økonomi meget anderledes. Kun det halve antal medlemmer og af den grund en meget begrænset årlig indtægt. Da økonomien nu er god vil kontingent for 2010 blive foreslået uændret. I de seneste år har bestyrelsen satset på at udvikle Søndervi g i positiv retning. Det mål vil blive fastholdt, og der er nok at tage vare på, hvis vi selv og vore gæster fortsat skal have et positivt indtryk af vores helt unikke område. Vi ønsker bl.a., at Søndervigs veje og stier lever op til forventningerne. Vi ønsker, at Søndervig opfattes som et sikkert og trygt område, hvorfor foreningen både bidrager til bedre badesikkerhed og til bekæmpelse af uro og hærværk. Vi ønsker, at Søndervig også er et festligt sted, og eksempler herpå er St.Hansfesten, og sommerens jazzarrangementer. Og vi har råd til det. Har du også en ide, lad os høre fra jer. Livredderbil i Søndervig i sommeren 2008 Fra mandag den 30. juni var der en ny mobil livredderpost ved stranden i Søndervig. Ringkøbing-Skjern Kommune havde indgået et samarbejde om livreddere i Søndervig med Tryg Fonden og Dansk Svømmeunion ensbetydende med, at stranden i Søndervig i perioden 30. juni til den 23. august, fra til kl , alle uges dage, blev overvåget af en mobil livredderpost;en rød Land Rover med redningsudstyr. I øvrigt den første mobile livredderpost i Danmark. Lokalt skulle der skaffes indkvartering, hvilke blev finansieret af Søndervig Beboerforening og Danland I forening. Nyt byggeri på Badevej Vedr. Badevej 11 og 13A er der ansøgning om kombineret butiks-og boligbebyggelse på det sted ved siden af Strandkroen hvor der i mange år har været en iskiosk og café. Der er planlagt 4 forretninger i stueetagen, og indrettet til isbar, fastfood og butikker. Det samlede areal udgør ca. 750 m 2 inkl. overdækninger, og herudover 4 lejligheder på 1. sal med et samlet areal på ca. 440 m 2. De bestående bygninger, der nedrives, er dels grillbar/iskiosk og det bagvedliggende tidlige re motel på 305 m 2 samt et sommerhus på 42 m 2. Dermed er fornyelsen af Badevej kommet et skridt længere fremad. Under alle omstændigheder er det i dette tilfælde en markant forbedring. Hjertestartere nu i Søndervig Supermarked og på Beach Bowl Godt initiativ taget af Turistforening, Beach Bowl og Søndervig Supermarked Når et menneske falder om med pludseligt hjertestop kan elektrisk stød indenfor fem minutter være livreddende. Ofte komm er ambulancen desværre for sent... Derfor har Søndervig SuperNmarked, Beach Bowl i Søndervig i samarbejde med Holmsland Klit Turistforening anskaffet hjertestartere. Hjertestarteren guider førstehjælpere igennem hele genoplivningen og samtidig hjælper den med at give korrekt hjertemassage idet den måler trykdybde og frekvens som giver den nødvendige vejledning som sikrer effektiv udførelse af hjertemassagen. Vi ønsker med investeringen i hjertestarterne at give mere tryghed i lokalbefolkningen som gæsterne I vores område ; udtaler Thomas Hansen, Søndervig Supermarked sig og forsætter Vi håber selvfølgeligt, at vi aldrig får brug for hjertestarterne men nu har vi dem, og kan de være medvirkende til at redde et menneskeliv, er det en forholdsvis beskeden investering Hjertestarterne er primo juli opsat hos Søndervig Supermarked, Badevej 1 og hos Beach Bowl, Lodbergsvej 36. Søndervig telefoncentral - dvs. det nuværende centrum.

9 JAZZFESTIVAL 2008 Jazz hver søndag i 2009 se aktivitetskalenderen Jazzfestival 2008 i Søndervig lørdag den 9. og søndag den 10. august mennesker mødte frem for at lytte til den gode musik. Denne gang var inviteret 4 bigbands, nemlig Silkeborg Big Band, Old Boys Big Band Lillebælt Jazz og det lokale Ringkøbing/Hof Big Band. Herudover medvirkede et mindre swingensemble lørdag ved et arrangement på Strandkroen. Desværre er vejret omskiftelig og vanskelig at forudse. Søndagens arrangementer blev ikke gennemført som planlagt. Lille Belt Jazz måtte således krybe indendørs og en koncert med det store Ringkøbing Bigband blev simpelthen aflyst, da blæsten og kulden forhindrede, at der kunne spilles udendørs. Men tilslutningen til de enkelte koncerter var imidlertid tilfredsstillende, stemningen var god ved bordene og rundt regnet mennesker overværede de tre koncerter. I lighed med Torvejazzen I Ringkøbing på lørdage, er der også i Søndervig gratis adgang til alle arrangementer, som bliver finansieret af Søndervig Beboerforening og Centerforeningen i Sønderv ig. Som i 2007 denne gang også et program, hvori blev præsenteret den populære guldskat af musik der er skrevet til big bands. Bl. a. de melodier, som blev indspillet af koryfæer som Duke Ellington, Count Basie og Glenn Miller og som er kendt af næsten alle.

10 SØNDERVIG centrum i et net af cykelstier For mange mange år siden blev Nordsø-stien etableret i samarbejde med en række lokale kommuner langs vestkysten og delfinansieret af EU. Omtalte sti har vi i Søndervig haft stor glæde af, og den har givet mange m ulighed for ikke alene under en cykeltur til Hvide Sande at undgå bilosen, men også opleve et flot landskab, f.eks. ved Nr. Lyngvig, og ved Stadil Fjord. I midten af 90 erne fik Søndervig Beboerforening den ide at styrke sikkerheden for gående og cykliste r og foreslog at finansiere en grussti langs med Søndervig Landevej fra Søndervig krydset og op til Fjordstiens start ved P-pladsen ud for Klevevej. Ringkjøbing Amts tog pænt imod foreningens ansøgning om at disponere over 1 meter af det udlagte vejområde, men overtog heldigvis ideen og anlagde i stedet for den foreslåede grussti en flot 1 km lang dobbeltrettet asfalteret cykelsti og bro. Da signalerne fra medlemskredsen m.h.t. stier var positive, bad foreningen efterfølgende om tilladelse til at rørlæ gge grøften mellem Lodbergsvej og Sand Holmsvej med det formål at anlægge en grussti efter nødvendig opfyldning. Formålet ved det projekt var også at forbedre sikkerheden for både gående og cyklister. Sagen var den, at skulle man fra Sand Holmsvej til Søn dervig by, eller til og fra Golfbane eller Lodbjerg Hede, var alle tvunget til at køre på den stærkt trafikerede Houvig Klitvej. Projektet blev realiseret og modtaget godt. Derfor besluttede foreningens bestyrelse at anlægge en cykelsti helt nord på til Holdvej/Troldedalen, og i etaper i forhold til de midler vi kunne fremskaffe. Der blev der ført mange forhandlinger i gennem et par år med både Holmsland kommune og amtet. Søndervig Beboerforenings ønsker blev godt modtaget, og efter 2 års vedholdende forhandlinger tilbød Holmsland kommune at overtage projektet op til Holdvej. Sommerhuse ved Lodbergsvej. Finansministeren bremsede imidlertid anlægsudgifterne i de enkelte kommuner før kommunalreformen, så projektet blev udsat, men det blev ikke glemt. I forbindelse med forhandlinge rne om sammenlægning af de 5 kommuner: Ringkøbing, Videbæk, Skjern, Tarm og Holmsland, fik sidstnævnte reserveret en del af kommunens formue til anlægsarbejder. Derfor kan vi opleve i dette forår, at foreningens cykelsti-ønsker er opfyldt. Udover cykels tien fra Søndervig til Hvide Sande, som Ringkjøbing Amtskommune etablerede, er der af den kommunale kasse finansieret moderne cykelstier fra Søndervig til Ringkøbing, og fra Søndervig og 3 km mod nord. I Søndervig er vi stolte over denne forbedring, der g iver cyklister mange muligheder, og vi retter taknemmeligheden herover direkte til ikke alene tidligere borgmester Iver Enevoldsen, men den samlede kommunalbestyrelse med borgmester Torben Nørgaard i spidsen, som med denne investering har gjort Søndervig-området til et mekka for cyklister. Cykelstierne bliver en skattet mulighed for både områdets gæster og alle ejere. Vi må ønske, at turistorganisationerne forstår at informere herom. Søndervig Feriepark projektet er bremset af finanskrisen Miljøgodkendelser, regionsplantillæg, lokalplaner tager tid m.h.t. godkendelse. Projektledelsen bag det store ambitiøse projekt havde forventet at være i gang allerede i Som de fleste sikkert har bemærket, var forberedelserne i fuld gang forsåvidt bl.a. at etablering af en rørledning, således at kloakvand kunne pumpes ind til rensningsanlægget i Ringkøbing. Den finansielle udvikling i 2008, senere finanskrisens udbrud for alvor i september 08, satte bremsede projektet, men satte næppe et punktum. Fornuften har sat en fod kraftigt på fodbremsen. Hvornår der kommer et byggeri i gang ved næppe nogen på nuværende tidspunkt. Hvis det er imidlertid er myndighedernes fortsatte ønske at etablere et sådant feriecenter, er der nu tid til at udføre de helt nødvendige forbedringer af infrastrukturen, bl.a. som foreslået af foreningen: Rundkørsel ud for Beach Bowl til fordeling af trafikken nord og syd fra, og til henholdsvis Lodbergsvej og feriepark. Endvidere etablering af en 3. vejbane ved krydset forbeholdt trafik mod nord, til Lodbergsvej og feriepark. Idemanden bag projektet købmand Keld Hansen vil på den kommende generalforsamling i øvrigt orientere om samme i et kort indlæg. 10

11 Omfartsvejen uden om Ringkøbings midte er nu en realitet Betydelig aflastning af bymidten idet trafikken til Holmsland kan køre udenom Det var en stolt borgmester Torben Nørregaard der den 26. oktober 2008, og kørende i en brintbil indviede den ny omfartsvej udenom Ringkøbing. Den omfartsvej der blev nærmere beskrevet i Nyt fra Søndervig foråret Den ny omfartsvej skulle gerne lede det meste af den tunge trafik uden om Ringkøbing, så det bliver lettere og mere fremkommeligt at færdes på cykel og i bil inden for ringvejen har borgmester Torben Nørregaard udtalt til Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Indvielsen blev indledt kl. 9 på omfartsvejen ved Søndervig Landevej med et multiløb, hvor deltagerne kunne prøve den 4,6 km lange omfartsvej i gang, løb, på rulleskøjter, i kørestol, på cykel eller med børnene i klapvogn. Klokken spillede Ringkøbing Brass Quintet, og siden var der kaffe og kage til de mange. Der var den dag meget at glæde sig over. En af Ringkøbing amts sidste opgaver blev at planlægge og reservere et beløb til omfartsvejen om Ringkøbing. Tak for det initiativ. Billedet nedenfor viser omfartsvejens forløb. 11

12 Søndervig For at gøre det nemt for dig at handle i SuperBest har vi inddelt kategorierne i 4 farver i butikken: Kig efter de Røde skilte, når du går efter de bedste tilbud. BEST DISCOUNT er vores eget discountmærke med de varer du bruger til daglig. Økologi er mærket med grønne skilte. Søndervig Supermarked i Søndervig er nu blevet SuperBest, og glæd dig til Ugentlig brochure med sider med de bedste tilbud. Best Discount med over 300 varenumre til faste lave priser. Noget Særligt et koncept med særligt udvalgte varer. Over 300 økologiske produkter i vort nye sortiment. Det meget roste vinsortiment fra GOBI-Vin. Stor, fl ot, og betjent slagter-, delikatesse- og fi skeafdeling. Kig efter de sorte skilte, når du vil have Noget Særligt. Nok har butikken skiftet navn og dele af sortimentet, men det er stadig det samme velkendte personale som står klar til at hjælpe dig i butikken. Glæd dig til en indkøbsoplevelse, hvor vi byder på alt til hver dag og fest SuperBest Søndervig Badevej 1 - Søndervig

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse:

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse: GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010 Nyt fra Søndervig Forår 2010 Indholdsfortegnelse: l Hvornår er butikkerne åbne?...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting:

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting: Søndervig Beboerforening Beretning for året 2013 Så er vi igen i gang med en festdag her ved starten af påskeugen. Påsken falder sent i år, så der burde være mulighed for dejligt vejr i påsken, selv om

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Notat fra Samarbejdsudvalgsmøde, den. 31. august 2013

Notat fra Samarbejdsudvalgsmøde, den. 31. august 2013 Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit Notat fra Samarbejdsudvalgsmøde, den. 31. august 2013 Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune Fra RKSK deltog: Borgmester Iver Enevoldsen Udvalgsformand

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune. Foreningen Fjord til Fjord Naturstien Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune. 2 Formål og lodsejere Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere