Forår Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009"

Transkript

1 FORÅR 2009 Forår 2009 Indholdsfortegnelse: l Opsummering af nye regler om sommerhuse...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Vore sti-forbindelser i fare - opl. om foreningen...side 4 l Mange kunstmalere kan lide at opholde sig i Søndervig...side 5 l Aktivitetskalender...side 6 l Aktivitetskalender...side 7 l Økonomien i top / Livredderbil i Søndervig i sommeren 2008 / Nyt byggeri på Badevej / Hjertestartere i Søndervig...side 8 l Jazzfestival og hver søndag i side 9 l Søndervig - centrum i et net af cykelstier / Søndervig Feriepark bremset af finanskrisen...side 10 l Omfartsvejen uden om Ringkøbings midte...side 11 Hugorm i Søndervig foto: Anna Maxen. SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET

2 Opsummering af nye regler omkring nybygning, om- og tilbygning af sommerhuse i Ringkøbing - Skjern Kommune, omkring Søndervig/Holmsland Klit. Af Nils Christiansen nova-x.dk På de grunde hvor der IKKE er en lokalplan/kommuneplan gælder følgende regler, underordnet hvad der er nævnt i Bygningsreglementet af 2008 / BR08, som trådte i kraft den 1/8-2008: u Byggehøjden må ikke overstige 5 meter og ydervæggen må ikke overstige 3 meter på mindst den ene langside, målt fra terræn til væggens skæring med tagfladen. u Enhver om- og tilbygning, som udvider beboelsesarealet skal godkendes af kommunen. u Der må ikke bebygges mere en 10 % af grundens areal, dog maksimalt 120 m², inklusiv overdækkede uopvarmede terrasser/udestuer. u Overdækkede åbne terrasser må ikke overstige 5 % af grundens areal. u Udover ovennævnte må der opføres indtil 35 m² garage/carport, udhus og andet. u Beboelsesbygninger incl. overdækkede terrasser og udestuer skal altid have en afstand til skel på mindst 5 meter. u Dette gælder også for karnapper, verandaer, svømmebassiner, skorstene, havepejse m.v. samt opholdsarealer der er hævet mere end 30 cm over det naturlige terræn. u Carporte, garager, udhuse og lignende mindre bygninger må opføres indtil 2,5 meter fra skel, sti og vej, når højden inden for en afstand på 5 meter ikke overstiger 2,5 meter. u Udhuse og lignende på under 10 m² kræver ikke byggetilladelse, når nedenstående respekteres. u Ingen del af bygningen må være højere end 2,5 meter over terræn. u At de ikke anvendes til beboelse. u Der må kun forefindes 2 bygninger af denne art på hver grund. u Afstand fra anden bebyggelse på samme grund skal være mindst 2,5 meter. u Afstand til skel/sti/vej skal mindst være 2,5 meter. u Maksimal samlet længde af bygninger tættere på skel end 5 meter er 12 meter. u I vægge mod skel tættere på end 5 meter, må der ikke isættes døre eller vinduer. u Bygningerne skal opføres som selvstændige enheder, og ikke integreret med beboelsen. u Bebyggelser i sommerhusområder må kun opføres i én etage, uden mulighed for indretning af tagetagen. u Satelitantenner på max. 1 m i diameter og tagantenner der er CE mærkede, skal ikke godkendes af kommunen. u Hemse (indskudte etager) betragtes ikke som selvstændige rum, når gulvarealet er under 4,5 m². u Til gu lvarealet medregnes kun den del, hvor den fri højde er 1 meter og derover. u Flere hemse må ikke være internt forbundne. Hvis der er særlige terrænforhold, eller andet som ikke er nævnt her, bør der søges råd og vejledning hos en byggesagkyndig eller kommunen. Ved om - og tilbygninger skal reglerne i BR08 med hensyn til isolering, redningsåbninger m.v. nøje overholdes. Det vil gå for vidt at beskrive alle disse forhold i denne artikel. Læs alle reglerne på: Ovenstående er udarbejdet i samråd med Ringkøbing - Skjern Kommune s Tekniske Forvaltning.

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling lørdag den 4. april 2009 på Beach Bowl Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 4. april 2009 kl Dagsorden i h.t. vedtægterne Forud for generalforsamlingen er der suppespisning fra kl til kl Endvidere musik spillet af Ringkøbing Bigband. Udover dagsordenens faste punkter vil købmand Keld Hansen give en kort orientering om Søndervig Feriepark, som også er omtalt selvstændigt i dette blad af hensyn til de mange, der ikke kan deltage i generalforsamlingen. Jfr. vedtægterne afvikles generalforsamlingen således: 8 Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag/Påsken. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter mødested og -tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: l. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til adressen: Søndervig Beboerforening v/ K.O. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning.

4 Vore sti-forbindelser i fare Retssag under optræk I snart 40 år har ejere fra især Hvidbjergvej-området smuttet over lyngen over til Hjelmevej, hvis man havde et ærinde i den retning og givet gået der i troen på,at det var helt i orden. Om det er tilfældet skal nu afgøres ved Retten i Herning. Den ny ejer kan nemlig ikke acceptere denne trafik, selvom det kun drejer sig om nogle få personer om dagen; - at forbipasserende ikke kan se ind på ejerens grund, da der er etableret en høj vold og endskønt der på hans grund er udlagt og efter forenings mening tinglyst ca. 150 m 2 til sti. Meget tyder dog på at ejers holdning skyldes, at der ikke er udleveret et originalt matrikelkort i forbindelse med handelen eller eventuelt at der er sket en administrativ fejl på et tidspunkt. For at man kan komme uhindret via denne sti forudsætter det, at der ikke er forhindringer og i givet fald hvem skal sørge herfor. Jfr.lovgivningen om private fællesveje, og herunder stier, har den enkelte grundejer selv ansvaret for vedligeholdelse. Omhandlede sti- der var en trampet sti - har aldrig før været et problem og næppe vedligeholdt. Der har ikke været behov herfor. Det var der imidlertid allerede i 2007, da den trampede sti var blevet bevokset med sideskud fra et mindre antal rosa rugosa, som havde bredt sig fra en jordvold placeret ca. 2 meter fra skel. Mange i området ønskede derfor, at der blev gjort noget ved det, da naturligvis ingen ønskede at gå ind på nabogrunden Stillet overfor kravet om at flere stier ville blive lukket, hvis foreningen ikke sikrede passage via det omhandlede areal, besluttede foreningen efter sonderinger at lave en een-meter bred natursti med flis, som blev udlagt i juni Mange var tilfredse, men ikke alle. Den 23. juni 08 blev foreningens formand meddelt, at der var øvet hærværk på ejendommen, nemlig etableringen af omtalte sti. Samtidigt blev fremlagt en form for dokumentation, der sansynliggjorde, at ejer havde ret. Derfor besluttedes at fjerne flisen. Da rygtet herom kom andre for øren, blev foreningen tilstillet mailoverført matrikelkort, der tydeligt fastslog, at der var sti udlagt: i hvert fald over nabogrundene, og der var markeret forbindelse videre. Derfor kontaktede formanden - inden man fjernede den nyanlagte sti - først Ringkøbing-Skjern kommune, som i Planlægningsafdelingen kunne påvise på diverse kort, at der var udlagt et 3 meter bredt areal til sti på omtalte grunds vestlige side. Kommunen anbefalede dog, at foreningen kontaktede een landinspektør. Det skete omgående, og her kunne landinspektøren efter ca. 1 times søgen efter et matrikelkort, meddele, at der var udlagt et stiforløb. Foreningen meddelte derfor ejers advokat efterfølgende primo juli 08 og i meget venlige vendinger sagen set fra vores synspunkt, og foreningen foreslog en dialog om sagen. Herpå overhovedet ingen reaktion. I februar måned måneder efter - er foreningen nu stævnet ved Retten i Herning. Ubehageligt sikkert for begge parter, men får foreningen ikke ret i, at der kan være sti på arealer udlagt til veje og stier har vi et kæmpeproblem i Søndervig. I naboområdet 4, i Fyrrekrattet 1, i Hafavej området 1, og endelig stierne til stranden. Bliver stierne slettet som følge af denne sag, er der muligvis også et skatteproblem, fordi ingen betaler ejendomsskat af areal udlagt til vej m.v. Oplysninger vedr. foreningen: Bestyrelsen m.v. i 2007: Formand K.O. Jensen; kasserer Gert N. S. Jensen, øvrige: Bodil Strøbech, Carsten Linaa Hansen, Keld Hansen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard. Aktive suppleanter: Lars Bollerup og Niels Christiansen. Vejudvalg: K.O. Jensen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard samt Niels Jepsen. Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening v/k.o. Jensen, Østergade 7a, 7400 Herning. Mailadresse: mac.com. Hjemmeside: Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkjøbing Landbobank: Reg.nr konto På samme konto henstår alle foreningens kontante midler. 4

5 Mange kunstmalere kan lide at opholde sig i Søndervig! Jette Lausten skrev for nogle måneder siden til foreningen og spurgte, om vi kendte noget til Sand Holm, som måske manden bag navnet Sand Holmsvej. Og det gjorde vi ikke men man kan jo lede. Søgningen afslørede, at Sand Holm levede fra 1893 til 1976, at han malede naturalistisk Og at motiverne oftest var arbejdende mennesker, mejerier, men også hedelandskaber. Om han har boet i Søndervig vides p.t. ikke med 100 % sikkerhed, men formentlig. Foreningen ser gerne, at der dukker noget op.. Ved du noget eller har du et billede hvad Jette Lausten har så oplys det til foreningen. Sand Holms malerier kan i øvrigt fortsat købes, bl.a. på Vestjysk Galleri, hvor prisen på eksempelvis et lille billede - iflg. oplysninger på nettet er prissat til kr.: En tilsvarende historie kunne Nyt fra Søndervig berette om i 2008, idet en sønderviger spurgte om en anden maler, nemlig N.P. Mols, et navn vi kender fra både Molsvej og et mindesmærke en obelisk samme sted. Ingen kendte i foråret 2008 noget til denne Mols, men det kunne museumsinspektør Helle Henningsen, Ringkøbing heldigvis, så foreningen sidste år kunne berette: At obelisken er opstillet til minde om Niels Pedersen Mols, som var kunstmaler. At han blev født i 1859 i Grumstrup ved Skanderborg i fattige kår. At han som ung kom i malerlære hos en lokal malermester. At han havde et stort tegne- og maletalent og At han, efter læretiden, blev optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor han studerede fra 1880 til N.P. Mols var i øvrigt en af datidens meget anerkendte kunstnere, der især yndede at gengive landskaber og bondeliv i en stil, der kaldes social realisme. Mange har ønsket et smukkere anlæg omkring obelisken. Foreningen vil gerne medvirke, men har behov for en ide til forbedring. Det gamle badehotel på Danland-grunden, Lodbergsvej.

6 AKTIVITETSK ALENDER 2009 THE BAND Lørdag den 4. april 2009 kl Generalforsamling Generalforsamling på Beach Bowl, Lodbergsvej, Søndervig. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Der er traditionen tro suppespisning fra kl til samt underholdning. Kvittering bedes medbragt. Lørdag den 25. april 2009 kl Tur med naturvejleder Tur med naturvejleder: Temaet er trækfugle ved Veststadil Fjord. Vi mødes ved Strandgården, Husby Klitvej 5, 6990 Husby kl Tilmelding: Turen tager ca. 2 timer. Gratis for medlemmer med ledsager. Husk kvittering. Torsdag den 21. maj 2009 (Kr. Himmelfartsdag) Gratis uddeling af tørrede dabs på havnen i Hvide Sande Fredag den 5. juni 2009 (Grundlovsdag) kl Gudstjeneste med Vridsløselille Fangekor i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Tirsdag den 23. juni 2009 St. Hans Bål Gennemføres i givet fald ved Beach Bowl. Læs nærmere i Ugeavisen Ringkøbing Søndag den 28. juni 2009 kl THE BAND på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre. Musik: Hernings populære og humørfyldte orkester The Band med bl.a. solisterne: Per Vindum, også trompetist i det kendte Århus -orkestret AROSIA og Per Jegbjerg basunist i et af Danmarks bedste traditionelle jazzbands: Bourbon Street Jazzband. Sponsor: Søndervig Beboerforening Søndag den 5. juli 2009 kl Blåbærrene på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre Blåbærrene har gennem årene spillet til koncert og jazz-band- ball sammen med Dexter Gordon, Chris Barber, Papa Bue, Dutch Swing College mm. Spillet over hele Danmark, i England, Frankrig, Ukraine og i Skotland. Søndag den 12. juli 2009 kl Tuxedo New Orleans Jazzband på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Det virker som om musikerne ikke kun spiller sammen, men taler sammen. Der dukker elementer af urkraft op i musikken, og de hedengangne komponister vil nikke anerkendende til fremførelsen. Det er New Orleans jazz, som rammer kroppens puls med den helt rigtige energi. Arrangør: Tuxedo New Orleans Jazzband Søndag den 19. juli 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Alle har mulighed for at byde på familievenlige portioner fisk. Blåbærrene

7 Søndag den 19. juli 09 kl King George Dixieland Stompers på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. King George Dixieland Stompers er et jazzband bestående af seks musikere fra hele Danmark. Bandet tager udgangspunkt i traditional jazz, men kommer omkring mange genrer. Orkesterbesætningen har ændret sig siden 1972, da orkestret bestod af 6 musikere, men3 af de nu 6 har mere end 20 års anciennitet. Søndag den 19. juli til fredag den 31. juli 2009 Kunstudstilling i Manøvregang under afvandingsslusen i Hvide Sande. Udstillingen er åben hver dag kl Gratis adgang. Programmet for udstillingen findes på: Søndag den 26. juli 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal Søndag den 26. juli 2009 kl Hof Band på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Hof Band boltrer sig med stor lyst og spilleglæde i mange forskellige jazz-genrer. Traditionel jazz, jazzificerede danske revyviser, swing, bossa nova, evergreens og jazzstandards indgår typisk i en koncert med Hof Band, der har eksisteret med sin nuværende besætning siden Det er en håndfuld midtog vestjyske musikere, som i mange år har spillet i landsdelen. Søndag den 2. august 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 2. august 2009 kl West 58th Street Stompers på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Et traditionel jazzband, men af en noget anden slags. Orkesteret fremstod allerede i de tidlige 70 ere som eksperter i Jelly Roll Mortons musik, og dette præger st adig bandets repertoire. Engagerer man West 58th kan man få numre at høre, som få andre jazzbands kan eller overhovedet ved findes! Søndag den 9. august 2009 kl Fiskeriauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 9. august 2009 kl Bourbon Street Jazzband på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet. Gratis entre. En af Danmarks bedste saxofonister Finn Odderskov med det populære orkester Bourbon Street Jazzband, kendt fra såvel danske spillesteder som jazzfestivals i Norge, Sverige og Tyskland. Sponsor: Søndervig Beboerforening. Søndag den 16. august 2009 kl Fiskeauktion for turister i Hvide Sande Fiskeauktionshal. Søndag den 16. august 2009 kl Ringkøbing Big Band på Beach Bowl Prisbillig lækker fiskebuffet Ringkjøbing Big Band har hele landet som virkefelt + udlandet, da orkestret flere gange har turneret i Frankrig og en enkelt gang i Ungarn i Sverige og på Færøerne, ligesom vi jævnligt har givet koncerter i Tyskland. Orkestret kan høre på en live-cd, indspillet og produceret af DR Radio Midt & Vest, samt på live- CD fra Big Bandets 30 års jubilæumskoncert i Sponsor: Søndervig Beboerforening. Fredag den søndag 30. august 2009 Søværnets sejleskibe Svanen og Thyra besøger Hvide Sande. Mulighed for at komme ombord og besigtige forholdene. Lørdag den 12. september 2009 kl Tur med naturvejleder Temaet for denne tur er Houvig Fæstningen og naturen i området. Vi mødes ved den offentlige p -plads i Houvig, hvor der er skiltet Houvig Strand kl Turen tager ca. 2 timer. Tilmelding: Gratis for medlemmer med ledsager. Husk kvittering. Lørdag den 19. september - lørdag den 26. september 2009 Hvide Sande Masterclass. Violin, cello, klaversoli og kammermusik. Gratis at overvære undervisningen. 8 koncerter. Nærmere på: Søndag den 11. oktober 2009 Fiskens Dag på Hvide Sande Havn Endvidere: Bagagerumsmarked i Søndervig: Følgende tirsdage: 30 juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 4. august, 11. august og 18. august i tidsrummet kl Søndervig Beboerforening tager forbehold for oplysninger vedr. arrangementer for hvilke foreningen ikke er arrangør eller medarrangør. Ret til ændringer forbeholdes generelt. 7

8 Økonomien i top mulighed for at løse større opgaver På baggrund af de seneste års medlemstal kan bestyrelsen budgettere med indtægten fra ca medlemmer. Selvom kontingentet er lavt (kr. 250, -) gav det mulighed for at løse lidt større opgaver i 2008 end tidligere. Likviditeten er god. Ved regnskabsårets afslutning var der, som anført i medsendte regnskab, en saldo på kr: ,23 et beløb som kunne have været kr: større, idet et sponsorat først udbetales i 09. For år tilbage var foreningens økonomi meget anderledes. Kun det halve antal medlemmer og af den grund en meget begrænset årlig indtægt. Da økonomien nu er god vil kontingent for 2010 blive foreslået uændret. I de seneste år har bestyrelsen satset på at udvikle Søndervi g i positiv retning. Det mål vil blive fastholdt, og der er nok at tage vare på, hvis vi selv og vore gæster fortsat skal have et positivt indtryk af vores helt unikke område. Vi ønsker bl.a., at Søndervigs veje og stier lever op til forventningerne. Vi ønsker, at Søndervig opfattes som et sikkert og trygt område, hvorfor foreningen både bidrager til bedre badesikkerhed og til bekæmpelse af uro og hærværk. Vi ønsker, at Søndervig også er et festligt sted, og eksempler herpå er St.Hansfesten, og sommerens jazzarrangementer. Og vi har råd til det. Har du også en ide, lad os høre fra jer. Livredderbil i Søndervig i sommeren 2008 Fra mandag den 30. juni var der en ny mobil livredderpost ved stranden i Søndervig. Ringkøbing-Skjern Kommune havde indgået et samarbejde om livreddere i Søndervig med Tryg Fonden og Dansk Svømmeunion ensbetydende med, at stranden i Søndervig i perioden 30. juni til den 23. august, fra til kl , alle uges dage, blev overvåget af en mobil livredderpost;en rød Land Rover med redningsudstyr. I øvrigt den første mobile livredderpost i Danmark. Lokalt skulle der skaffes indkvartering, hvilke blev finansieret af Søndervig Beboerforening og Danland I forening. Nyt byggeri på Badevej Vedr. Badevej 11 og 13A er der ansøgning om kombineret butiks-og boligbebyggelse på det sted ved siden af Strandkroen hvor der i mange år har været en iskiosk og café. Der er planlagt 4 forretninger i stueetagen, og indrettet til isbar, fastfood og butikker. Det samlede areal udgør ca. 750 m 2 inkl. overdækninger, og herudover 4 lejligheder på 1. sal med et samlet areal på ca. 440 m 2. De bestående bygninger, der nedrives, er dels grillbar/iskiosk og det bagvedliggende tidlige re motel på 305 m 2 samt et sommerhus på 42 m 2. Dermed er fornyelsen af Badevej kommet et skridt længere fremad. Under alle omstændigheder er det i dette tilfælde en markant forbedring. Hjertestartere nu i Søndervig Supermarked og på Beach Bowl Godt initiativ taget af Turistforening, Beach Bowl og Søndervig Supermarked Når et menneske falder om med pludseligt hjertestop kan elektrisk stød indenfor fem minutter være livreddende. Ofte komm er ambulancen desværre for sent... Derfor har Søndervig SuperNmarked, Beach Bowl i Søndervig i samarbejde med Holmsland Klit Turistforening anskaffet hjertestartere. Hjertestarteren guider førstehjælpere igennem hele genoplivningen og samtidig hjælper den med at give korrekt hjertemassage idet den måler trykdybde og frekvens som giver den nødvendige vejledning som sikrer effektiv udførelse af hjertemassagen. Vi ønsker med investeringen i hjertestarterne at give mere tryghed i lokalbefolkningen som gæsterne I vores område ; udtaler Thomas Hansen, Søndervig Supermarked sig og forsætter Vi håber selvfølgeligt, at vi aldrig får brug for hjertestarterne men nu har vi dem, og kan de være medvirkende til at redde et menneskeliv, er det en forholdsvis beskeden investering Hjertestarterne er primo juli opsat hos Søndervig Supermarked, Badevej 1 og hos Beach Bowl, Lodbergsvej 36. Søndervig telefoncentral - dvs. det nuværende centrum.

9 JAZZFESTIVAL 2008 Jazz hver søndag i 2009 se aktivitetskalenderen Jazzfestival 2008 i Søndervig lørdag den 9. og søndag den 10. august mennesker mødte frem for at lytte til den gode musik. Denne gang var inviteret 4 bigbands, nemlig Silkeborg Big Band, Old Boys Big Band Lillebælt Jazz og det lokale Ringkøbing/Hof Big Band. Herudover medvirkede et mindre swingensemble lørdag ved et arrangement på Strandkroen. Desværre er vejret omskiftelig og vanskelig at forudse. Søndagens arrangementer blev ikke gennemført som planlagt. Lille Belt Jazz måtte således krybe indendørs og en koncert med det store Ringkøbing Bigband blev simpelthen aflyst, da blæsten og kulden forhindrede, at der kunne spilles udendørs. Men tilslutningen til de enkelte koncerter var imidlertid tilfredsstillende, stemningen var god ved bordene og rundt regnet mennesker overværede de tre koncerter. I lighed med Torvejazzen I Ringkøbing på lørdage, er der også i Søndervig gratis adgang til alle arrangementer, som bliver finansieret af Søndervig Beboerforening og Centerforeningen i Sønderv ig. Som i 2007 denne gang også et program, hvori blev præsenteret den populære guldskat af musik der er skrevet til big bands. Bl. a. de melodier, som blev indspillet af koryfæer som Duke Ellington, Count Basie og Glenn Miller og som er kendt af næsten alle.

10 SØNDERVIG centrum i et net af cykelstier For mange mange år siden blev Nordsø-stien etableret i samarbejde med en række lokale kommuner langs vestkysten og delfinansieret af EU. Omtalte sti har vi i Søndervig haft stor glæde af, og den har givet mange m ulighed for ikke alene under en cykeltur til Hvide Sande at undgå bilosen, men også opleve et flot landskab, f.eks. ved Nr. Lyngvig, og ved Stadil Fjord. I midten af 90 erne fik Søndervig Beboerforening den ide at styrke sikkerheden for gående og cykliste r og foreslog at finansiere en grussti langs med Søndervig Landevej fra Søndervig krydset og op til Fjordstiens start ved P-pladsen ud for Klevevej. Ringkjøbing Amts tog pænt imod foreningens ansøgning om at disponere over 1 meter af det udlagte vejområde, men overtog heldigvis ideen og anlagde i stedet for den foreslåede grussti en flot 1 km lang dobbeltrettet asfalteret cykelsti og bro. Da signalerne fra medlemskredsen m.h.t. stier var positive, bad foreningen efterfølgende om tilladelse til at rørlæ gge grøften mellem Lodbergsvej og Sand Holmsvej med det formål at anlægge en grussti efter nødvendig opfyldning. Formålet ved det projekt var også at forbedre sikkerheden for både gående og cyklister. Sagen var den, at skulle man fra Sand Holmsvej til Søn dervig by, eller til og fra Golfbane eller Lodbjerg Hede, var alle tvunget til at køre på den stærkt trafikerede Houvig Klitvej. Projektet blev realiseret og modtaget godt. Derfor besluttede foreningens bestyrelse at anlægge en cykelsti helt nord på til Holdvej/Troldedalen, og i etaper i forhold til de midler vi kunne fremskaffe. Der blev der ført mange forhandlinger i gennem et par år med både Holmsland kommune og amtet. Søndervig Beboerforenings ønsker blev godt modtaget, og efter 2 års vedholdende forhandlinger tilbød Holmsland kommune at overtage projektet op til Holdvej. Sommerhuse ved Lodbergsvej. Finansministeren bremsede imidlertid anlægsudgifterne i de enkelte kommuner før kommunalreformen, så projektet blev udsat, men det blev ikke glemt. I forbindelse med forhandlinge rne om sammenlægning af de 5 kommuner: Ringkøbing, Videbæk, Skjern, Tarm og Holmsland, fik sidstnævnte reserveret en del af kommunens formue til anlægsarbejder. Derfor kan vi opleve i dette forår, at foreningens cykelsti-ønsker er opfyldt. Udover cykels tien fra Søndervig til Hvide Sande, som Ringkjøbing Amtskommune etablerede, er der af den kommunale kasse finansieret moderne cykelstier fra Søndervig til Ringkøbing, og fra Søndervig og 3 km mod nord. I Søndervig er vi stolte over denne forbedring, der g iver cyklister mange muligheder, og vi retter taknemmeligheden herover direkte til ikke alene tidligere borgmester Iver Enevoldsen, men den samlede kommunalbestyrelse med borgmester Torben Nørgaard i spidsen, som med denne investering har gjort Søndervig-området til et mekka for cyklister. Cykelstierne bliver en skattet mulighed for både områdets gæster og alle ejere. Vi må ønske, at turistorganisationerne forstår at informere herom. Søndervig Feriepark projektet er bremset af finanskrisen Miljøgodkendelser, regionsplantillæg, lokalplaner tager tid m.h.t. godkendelse. Projektledelsen bag det store ambitiøse projekt havde forventet at være i gang allerede i Som de fleste sikkert har bemærket, var forberedelserne i fuld gang forsåvidt bl.a. at etablering af en rørledning, således at kloakvand kunne pumpes ind til rensningsanlægget i Ringkøbing. Den finansielle udvikling i 2008, senere finanskrisens udbrud for alvor i september 08, satte bremsede projektet, men satte næppe et punktum. Fornuften har sat en fod kraftigt på fodbremsen. Hvornår der kommer et byggeri i gang ved næppe nogen på nuværende tidspunkt. Hvis det er imidlertid er myndighedernes fortsatte ønske at etablere et sådant feriecenter, er der nu tid til at udføre de helt nødvendige forbedringer af infrastrukturen, bl.a. som foreslået af foreningen: Rundkørsel ud for Beach Bowl til fordeling af trafikken nord og syd fra, og til henholdsvis Lodbergsvej og feriepark. Endvidere etablering af en 3. vejbane ved krydset forbeholdt trafik mod nord, til Lodbergsvej og feriepark. Idemanden bag projektet købmand Keld Hansen vil på den kommende generalforsamling i øvrigt orientere om samme i et kort indlæg. 10

11 Omfartsvejen uden om Ringkøbings midte er nu en realitet Betydelig aflastning af bymidten idet trafikken til Holmsland kan køre udenom Det var en stolt borgmester Torben Nørregaard der den 26. oktober 2008, og kørende i en brintbil indviede den ny omfartsvej udenom Ringkøbing. Den omfartsvej der blev nærmere beskrevet i Nyt fra Søndervig foråret Den ny omfartsvej skulle gerne lede det meste af den tunge trafik uden om Ringkøbing, så det bliver lettere og mere fremkommeligt at færdes på cykel og i bil inden for ringvejen har borgmester Torben Nørregaard udtalt til Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Indvielsen blev indledt kl. 9 på omfartsvejen ved Søndervig Landevej med et multiløb, hvor deltagerne kunne prøve den 4,6 km lange omfartsvej i gang, løb, på rulleskøjter, i kørestol, på cykel eller med børnene i klapvogn. Klokken spillede Ringkøbing Brass Quintet, og siden var der kaffe og kage til de mange. Der var den dag meget at glæde sig over. En af Ringkøbing amts sidste opgaver blev at planlægge og reservere et beløb til omfartsvejen om Ringkøbing. Tak for det initiativ. Billedet nedenfor viser omfartsvejens forløb. 11

12 Søndervig For at gøre det nemt for dig at handle i SuperBest har vi inddelt kategorierne i 4 farver i butikken: Kig efter de Røde skilte, når du går efter de bedste tilbud. BEST DISCOUNT er vores eget discountmærke med de varer du bruger til daglig. Økologi er mærket med grønne skilte. Søndervig Supermarked i Søndervig er nu blevet SuperBest, og glæd dig til Ugentlig brochure med sider med de bedste tilbud. Best Discount med over 300 varenumre til faste lave priser. Noget Særligt et koncept med særligt udvalgte varer. Over 300 økologiske produkter i vort nye sortiment. Det meget roste vinsortiment fra GOBI-Vin. Stor, fl ot, og betjent slagter-, delikatesse- og fi skeafdeling. Kig efter de sorte skilte, når du vil have Noget Særligt. Nok har butikken skiftet navn og dele af sortimentet, men det er stadig det samme velkendte personale som står klar til at hjælpe dig i butikken. Glæd dig til en indkøbsoplevelse, hvor vi byder på alt til hver dag og fest SuperBest Søndervig Badevej 1 - Søndervig

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse:

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse: GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010 Nyt fra Søndervig Forår 2010 Indholdsfortegnelse: l Hvornår er butikkerne åbne?...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Beretning

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2012 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2008. Søndervigsangen...side 2

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2008. Søndervigsangen...side 2 FORÅR 2008 2008 Indholdsfortegnelse: Søndervigsangen...side 2 Indkaldelse til generalforsamling og mini-beretning...side 3 Cykelsti helt op til Røjklitvej...side 4 Jazzfestivalen 2007 succes der gentages

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening dagsorden 2008 Lyngvejens Grundejerforening Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 05. april 2008 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere