Lyngvejens Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngvejens Grundejerforening"

Transkript

1 Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig Valg af dirigent Formandens beretning om foreningens virksomhed Aflæggelse af revideret regnskab for 2006 Fastsættelse af kontingent for 2008 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes til uændret 175,- kr. pr. medlem Valg af medlemmer til bestyrelsen, gældende for to år På valg er Jesper Jespersen, Poula Sørensen og Claus Schmidt Claus Schmidt modtager ikke genvalg. Valg af revisor for to år Revisorer er E. M. Christiansen og Leo Sørensen På valg er Leo Sørensen Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer Bestyrelsen redegør for muligheder og omkostninger ved etablering af bredbånd/tv/telefon via MidtVest Bredbånd og ønsker en afklaring af, hvorvidt og i hvilket omfang, der er interesse for et sådant projekt. Eventuelt Sæt X i kalenderen ved den 2. juni - se nedenfor Forningen er vært ved en øl / vand og en kop kaffe. Snejbjerg den 19. marts 2007 Jesper Jespersen formand Lørdag den 2. juni 2007 arrangerer bestyrelsen igen Store Oprydningsdag, hvor vi håber mange vil være med til at bringe området i en lidt kønnere - og især renere stand. Vi mødes hos Jesper, Lyngvejen 63, kl Medbring måske en skovl og/eller en grensaks - og husk endelig madkurv / madpakke. Bestyrelsen sørger for affaldssække og bortskaffelse af affald - og bestyrelsen er også den generøse giver af øl og vand. Og efter et par timers virksomhed slutter vi så af omkring det fælles bord for at fortære den medbragt madkurv / madpakke. Vi håber på et godt fremmøde og en hyggelig formiddag i fælles selskab. Bestyrelsen

2 beretning 2006 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/beretning2007.htm 1 of :39 Lyngvejens grundejerforening Årsberetning for 2006 Jeg vil begynde min beretning med et tilbageblik på udviklingen i sommerhusområdet. Da vi for ca. 20 år siden købte sommerhus, var der ingen fastboende. I dag der ca. 10 % i vores grundejerforening, som er fastboende. For 20 år siden kom man gerne omkring påske og lukkede op, og man lukkede gerne igen omkring efterårsferien. Så brugsmønstret er en anden i dag som for år tilbage. Og det stiller også andre krav til vedligeholdelse af området. Vi bruger sommerhuset mere og mere hele året rundt, og det gør, at der er større belastning på vores veje. Jeg har fået flere klager over, at vore veje er i for dårlig stand. Der sker efterhånden en kraftig belastning af vejene året rundt, og der er en tiltagende trafik med tunge vogne, daglig kørsel med postbil m.m., ligesom det våde vejr er en yderligere belastning. Det er svært at holde dem i god stand og en hævning af vejtilstanden til et acceptabelt niveau, der samtidig kan imødegå kritik af vejenes tilstand vil kræve flere penge i kassen Endvidere må der imødeses en snarlig afvikling af lånet i dræningskassen på , hvilket ligeledes skal afholdes af vejmidlerne. Bestyrelsen har derfor besluttet fra 2008 at sætte vejbidraget op til kr. 650 pr. grund. Samtidig flyttes vejbidragsmidlerne til en separat konto, og brugen af midlerne omfatter fremover vejvedligeholdelse af grusveje incl. stikveje frem til privatveje, ny overfladebehandling og fremtidig vedligeholdelse af denne, støvdæmpning, vedligeholdelse af stier og evt. klipning af bevoksning langs stier og veje, hvor det ikke kan pålægges den enkelte grundejer. Vejbidraget opkræves af kommunen, og vejbidrag og vejvedligehold var tidligere et rent kommunalt anliggende. Området administreres nu af bestyrelsen, men er ikke omfattet af foreningens vedtægtsbestemmelser. Bestyrelsen har vedtaget, at Lyngsletten, fra Lyngvejen til 30 m efter svinget ved skoven, skal havde en overfladebehandling ligesom Lyngvejen, og det vil ske nu snarest. Denne strækning er næsten altid hullet og meget bekostelig at holde i orden. Samtidig vil den første strækning af Lyngvejen, fra Amtsvejen og til hvor Lyngsletten munder ud i Lyngvejen, få ny belægning. Der er tale om en reklamation og arbejdet er uden beregning for foreningen.

3 beretning 2006 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/beretning2007.htm 2 of :39 Det våde vejr har endvidere bevirket, at grundvandet står højt. Vi har haft Slot ude og se på, om der var stoppet nogle dræn, og det var der heldigvis ikke. Men det er et generelt problem på hele Vestkysten, at grundvandet står højt. Den 21. maj havde vi oprydningsdag, og vi var ca. 15, der brugte 3 timer på at samle alt muligt affald op langs veje og stier og i klitterne. Det var en ret så givtig forretning: gamle havestole, 1 par trusser og en halv 100 kr. seddel var blandt andet en del af høsten - plus 15 poser blandet affald. Det stormer af og til her på Vestkysten, og jeg bliver af og til ringet op angående affaldsbeholdere, der er blæst omkuld, mens indholdet ligger spredt ud over et større område. Alle bedes gøre deres affaldsbeholdere fast, enten til en pæl eller til en flise, som de står på. Så er jeg fri for at ringe til jer eller jeres udlejere, og I kan spare en omgang oprydning. - Og det ser faktisk også pænere ud med en affaldsbeholder, der står op end én, der ligger og flyder! - Tak. Oprydningsdagen er i år, som I ser på dagsordenen, den 2. juni. Vi samles kl på Lyngvejen 63, og vi håber, at der vil møde mange op. Og så har bestyrelsen besluttet at gå i luften med foreningens hjemmeside i løbet af året. Her vil der være mulighed for løbende at holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker i foreningen og på Klitten i det hele taget. Engang først på efteråret skulle I kunne klikke ind på Samarbejdsudvalget har væsentligst beskæftiget sig med forhold omkring overgang til storkommune. Konsekvensen heraf ved vi vel knapt endnu, men at grundskat og ejendomsskatter m.m. skulle gå hen og bliver billigere, er der vel ingen der tror på men nu får vi se. Ligeledes har man haft drøftelser med politiet omkring indførelse af 30 km grænser, ens for alle sommerhusområder. En ordning, der forventes indført snarest. Cykelstien fra Søndervig og til Hvide Sande er nu færdig, og det er dejligt og et væsentligt plus for trafiksikkerheden. Jeg har så kun til sidst at sige, at vi desværre ikke længere kan gøre brug af Claus Smidt. Han har valgt at træde ud af bestyrelsen efter 1 år på grund af manglende tid. Til slut : tak for godt samarbejde til hele bestyrelsen og tak til alle for fremmødet i dag. Jeg ønsker alle i Lyngvejens grundejerforening en god sommer. Jesper Jespersen

4 regnskab 2006 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/regnskab2007.htm 1 of :43

5 regnskab 2006 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/regnskab2007.htm 2 of :43

6 referat 2007 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/referat2007.htm 1 of :43 Lyngvejens Grundejerforening Referat af generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 ad 1 ad 2 Valg af dirigent. Formanden foreslog Dan Jensen. Dan Jensen blev valgt. Formandens beretning om foreningens virksomhed. Formanden fremlagde beretning for Beretningen blev vedtaget uden kommentarer eller bemærkninger. ad 3 Aflæggelse af revideret regnskab for Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for Regnskabet blev taget til efterretning uden kommentarer. ad 4 Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen indstilling om uændret kontingent på 175,- kr. pr. medlem blev vedtaget uden kommentarer. ad 5 ad 6 ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen, gældende for to år. Jesper Jespersen og Poula Sørensen genvalgtes. Nyvalgt blev Lars Fløe Nielsen. Valg af revisor for to år. Leo Sørensen genvalgtes. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen gav en redegørelse for muligheder og omkostninger ved tilslutning til bredbånd/tv /telefon via MidtVest Bredbånd. Efter kontakt til MidtVest Bredbånd kunne det oplyses, at muligheden næppe vil være aktuel nu og her, men hvis man tilmelder sig nu, bortfalder abonnementafgiften på 900 kr. - Muligheden vil nok især være interessant for fastboende og for ejere, der udlejer sommerhuset, idet udgiften til driften og evt. også etableringsudgiften helt eller delvis kan pålægges udlejningsprisen.

7 referat 2007 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/referat2007.htm 2 of :43 Udlejningsbureauerne oplyser samstemmende, at muligheden for bredbånd i sommerhuset bliver mere og mere interessant i udlejningsøjemed. Der var livlig debat om spørgsmålet, og ved en konkret tilkendegivelse gav ca. halvdelen af de fremmødte udtryk for seriøs interesse for muligheden. Priser og betingelser i øvrigt fremgår af det vedlagte materiale fra MidtVest Bredbånd, ligesom man kan få fyldestgørende oplysninger på Der blev opfordret til, at man tilmelder sig nu, idet man har 14 dages fortrydelsesret og frit og uden omkostninger kan framelde sig igen, på det tidspunkt at MidtVest Bredbånd meddeler, at man nu vil begynde at grave i området. Tilmelding kan ske ved at udfylde vedlagte tilmeldingsskema og sende det til MidtVest Bredbånd. Skemaet kan også downloades på ad 8 Eventuelt. Der blev igen rejst kritik af vejvedligeholdet og den måde vejskrabningen bliver udført på. Bestyrelsen vil tage sagen op med entrepenøren. Ligeledes blev nævnt den ulovlige opførelse af volde, der ikke overholder afstandene til vej mv. Disse sager og andre forhold er tidligere rejst over for kommunen, men herefter er der intet sket. Bestyrelsen vil over for kommunen påpege og kritisere, at sagerne ikke er fulgt op. Opmærksomheden henledtes på Store Oprydningsdag den 2. juni. Man møder hos Jesper, Lyngvejen 63, kl , - gerne medbringende en skovl og/eller en grensaks. Bestyrelsen sørger for affaldssække og bortskaffelse af affald - og for anskaffelse af øl og vand. Efter et par timers virksomhed sluttes af omkring det fælles bord med fortæring af den medbragte madkurv / madpakke. - Bestyrelsen håber på et godt fremmøde og en hyggelig formiddag i fælles selskab. Ref. Gunnar Pedersen Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

8 referat 2007 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/referat2007.htm 3 of :43 Formand Jesper Jespersen, Lyngvejen 63 ( Lergravs Vej18, Snejbjerg, 7400 Herning) jesperjespersen1(snabel a)hotmail.com Sekretær Kasserer Gunnar Pedersen, Lyngsletten 38, 6950 Ringkøbing gunnar(snabel a)lyngsletten.dk Poula Sørensen, Lyngvejen 88 (Færøgade 4, 6950 Ringkøbing) ) almind(snabel a)kabelmail.dk Lars Fløe Nielsen Lyngsletten 4, (Hornshøjparken 223, 7500 Holstebro) / anne.lars(snabel a)mail.dk Vejvedligehold Kurt T. Sørensen, Lyngdraget 47 (Niels Bohrs Vej 7, 7400 Herning) / kirstenemilie(snabel a)webspeed.dk

9 beretning 2006 file:///d:/aktuel/data_generel/web/lyngvejene/foreningen/generalforsamling/beretning2007.htm 3 of :39

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller.

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Æ Redningshus, Ørhagevej, Klitmøller lørdag den 18. oktober 2014 kl. 12.30. Formanden Otto Heeager indledte med en

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere