Oversigt over beslutninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over beslutninger"

Transkript

1 BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr den 10. og 11. februar i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem Gerth Geisler GG fast tilforordnet Hans Frederik Olsen HFO fast tilforordnet Michael Sørensen MS tilforordnet Jokum Møller JM sekretær Jesper Nielsen JN referent Gæster: Helene Heilmann HeH kontorleder Saviminilerinermik Ilinniarfik Hans Hinrichsen HH inspektør Mine & Entreprenørskolen John Plambeck JP inspektør for Sanilins grunduddannelser Afbud: Hans Kristian Olsen HKO næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem Under dagsordenpunkt C: Oversigt over beslutninger 1. Bestyrelsen skal anmode Selvstyret om at bygge eller købe lokaler til skolens voksenuddannelsesafdeling i Nuuk, således at skolen kan bringe den eksisterende lejeaftale til ophør. Under dagsordenpunkt D: 2. Jokum Møller skal sørge for, at der udarbejdes et oplæg til navne- og logokonkurrence i forbindelse med fusionen mellem de 2 skoler. 3. Bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om skolens referenceforhold i forhold til departementet. 4. Bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om medlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 5. Skolen skal udarbejde en oversigt over ordinære uddannelser, som endnu ikke godkendt i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsesplaner.

2 6. Bestyrelsen skal nedsætte et uddannelsesudvalg for hvert af fagområderne tømrer, VVS, maler, elektriker, mekaniker, smed og terminalarbejder. 7. Kommissoriet for uddannelsesudvalg er efter indsættelse af de besluttede justeringer på bestyrelsesmødet godkendt og kan straks træde i kraft. 8. Svendebreve skal fremover underskrives af uddannelseschefen og uddannelsesudvalgets formand. Denne bestemmelse har virkning fra første svendeprøve efter 1. januar Igangsættelse af de nye uddannelsesudvalg og deres respektive ad hoc udvalg sker således: a) Skolen nedsætter straks de 7 uddannelsesudvalg i.h.t. ovennævnte kommissorium b) Samtlige uddannelsesudvalg beordres til snarest muligt at udarbejde en indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af et ad hoc arbejdsudvalg med henblik på gennemførelse af en revision af de respektive uddannelsesplaner. c) Sammensætningen af ad hoc arbejdsudvalgene og kommissorierne for deres arbejde skal godkendes af bestyrelsen. d) Ad hoc udvalgene forventes at bestå af medlemmer af uddannelsesudvalgene suppleret med udefrakommende ekspertise, herunder gerne erfarne fagkonsulenter fra Danmark. 10. Skolen skal sikre, at der udbydes sikkerhedskurser inden for områderne asbest, skimmel og pcb og samtidig arbejde for, at der uddannes undervisere inden for skolens egen lærerstab. 11. Bestyrelsen skal rette henvendelse til selvstyret om problemerne omkring manglende autorisationer/certificeringer inden for fagområderne VVS, køl/frys, brandmeldeanlæg og elevator. Desuden om behovet for firma/mesterautorisationer. 12. Skolen skal efterkomme departementets ønske om iværksættelse af kurser inden for affaldshåndtering. 13. Skolen skal arbejde for iværksættelse af korterevarende uddannelser på områderne flisemurer, beton og byggemontagetekniker. Under dagsordenpunkt E: 14. Skolen udarbejder forslag til resultatkontrakt for hver af de 2 afdelinger til drøftelse på bestyrelsesmødet i marts. Under dagsordenpunkt F: 15. Den fremlagte organisationsplan for den samlede skole er godkendt af en enig bestyrelse og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 16. Bestyrelsen godkender den foreliggende stillingsbeskrivelse for uddannelseschefen i Nuuk. Stillingen opslås i marts med henblik på besættelse pr. 1. august 2011.

3 Under dagsordenpunkt G1: 17. Bestyrelsen skal anmode organisationerne (SIK, GA og NUSUKA) om at finde sammen i sagen om praktikpladsmangelen i landet og i fællesskab udarbejde løsningsforslag til Naalakkersuisut, herunder iværksættelse af en nærmere undersøgelse af substansen i problematikken. 18. Bestyrelsen skal besvare uddannelsesdepartementets generelle opfordring til alle brancheskolebestyrelser om at behandle emnet praktikpladsskabelse. Besvarelsen skal indeholde oplysning om ovennævnte henvendelse til organisationerne og om, at praktikpladsskabelse er indsat som et af hovedformålene i kommissoriet for uddannelsesudvalgene samt at emnet indtil videre vil være fast dagsordenpunkt på bestyrelsesmøderne. Under dagsordenpunkt H: 19. Alex Nørskov, Jokum Møller og Jesper Nielsen udarbejder til næste møde et oplæg vedr. kommunikationen indadtil og udadtil i forbindelse med referater og beslutninger. Under dagsordenpunkt I: 20. Næste møde afholdes mandag den 14. marts 2011 på Saviminilerinermik Ilinniarfik. Mødereferat Ad dagsordenpunkt A: Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et nyt punkt på dagsordenen: Punkt G1, Praktikpladsskabelse Ad dagsordenpunkt B: Orientering fra formanden AN beklagede indledningsvist den lidt mangelfulde mødetilrettelæggelse og lovede, at der fremover vil blive strammet op på udarbejdelsen af mødematerialer, overholdelse af tidsfrister og info omkring praktiske forhold i forbindelse med mødeafholdelsen. Han opfordrede desuden alle til generelt at udvise god mødedisciplin, herunder brug af mobiltelefoner og lignende. Herefter gennemgik AN kort de seneste måneders historik omkring bestyrelsen: Rammerne for bestyrelsesarbejdet og konstituering af bestyrelsen skete på novembermødet i Ilulissat, og vedtægter og forretningsorden blev vedtaget på et efterfølgende møde på Jern- og Metalskolen i december og er godkendt i KIIIN. På mødet i Ilulissat meddelte KIIIN, at Mine-og Entreprenørskolen fremover tillige varetager offshoreområdet og derfor skifter navn til Råstofskolen. Mødekalender er udsendt til medlemmerne 4 årlige ordinære møder og minimumskravene til dagsordener er fastsat i forretningsordenen.

4 KIIIN har pr. 1. januar 2011 afleveret skolerne med det samme indhold som hidtil og uden at forholde sig til en eventuel fysisk sammenlægning. Bestyrelsen kan tage dette spørgsmål op. Bestyrelsen konstaterede på mødet i december, at skolen i Nuuk er i en ganske ringe forfatning. Ad dagsordenpunkt C: Orientering fra forstanderen Skolen deltager igen i år i PDAC-møde i Toronto (Prospectors & Developers association of Canada). Sidste år arrangerede man på dette møde en Greenland Day, og HH oplyste, at Nunavut nu gerne vil sende folk på uddannelse i Sisimiut i stedet for til det sydlige Canada. For nærmere oplysninger henvises til hjemmesiden Dette orienteringspunkt gav anledning til diskussion om finansiering af uddannelserne på råstofområdet. Der blev generelt givet udtryk for, at Selvstyret i forbindelse med IBA-aftalerne bør stille krav til selskaberne om en betydelig medfinansiering af aktiviteterne. Endvidere blev der udtrykt ønske om, at mulighederne for at overføre overskud mellem finansårene gøres langt bedre end de nuværende 2 mio. kroner. Skolens anvendelse af samarbejdspartnere blev også drøftet. HH oplyste, at der på mine/entreprenørområdet samarbejdes med entreprenørskoler i Stjørdal og Kirkeness, Colorado School og Mines og Federal Schools of Canada, mens der på offshore området indtil videre samarbejdes med College of the North Atlantic i Canada og AMU-Vest i Esbjerg. JGB anbefaler samarbejde med Norge, blandt andet på baggrund af gode erfaringer med SIK s samarbejde med det norske oliearbejdersamfund og et højt kvalitativt niveau på de norske uddannelser. Endelig diskuteredes den stagnerende tilmelding til Common Core kurserne. GBL mente, at oplysningsarbejde kan give resultater. Eksempelvis kan oplysning om perspektiverne i Isua-projektet medføre stigende interesse for mineuddannelse i Nuuk. Fra uddannelseskonferencen i Ilulissat i januar meddelte JM, at institutionerne nu er pålagt at beskæftige sig med sprogbarrierer og praktikpladsmangel, og at dette er grunden til, at det ekstra dagsordenpunkt om praktikpladsskabelse blev optaget på bestyrelsesmødet. Der var blandt de bestyrelsesmedlemmer, som deltog i konferencen i Ilulissat, en generel opfattelse af, at konferencen ikke havde ført til ret meget. Praktikpladsproblemerne blev drøftet under punkt G1 (se nedenfor), og en drøftelse af sprogproblemerne blev sat på dagsordenen for næste møde. Vedrørende skolens nye situation oplyste JM, at den fusionerede skole har en finanslovsbevilling på ca. 74 mio. kroner, hvoraf de ca. 50 mio. hører til skolen i Sisimiut. Der arbejdes i øjeblikket på at indføre en egentlig taxameterbevilling, som kan få virkning fra Der skal på personalesiden løses en lang række opgaver i forbindelse med at få fusionen på plads. JM vil opsige gældende husaftaler på de 2 afdelinger til udgangen

5 af 2011 med henblik på at indgå nye aftaler med mest mulig ensartethed i de 2 byer. Han forudser også at skulle bruge meget tid i Nuuk i de kommende måneder. GG finder det vigtigt, at opsigelsen af husaftaler ikke sker på en overenskomststridig måde. NE mener, at Jern- og Metalskolen bygningsmæssigt er fuldstændig utidssvarende. Han bakkes op af de øvrige medlemmer, og AN ønsker ført til referat, at bygningerne er nærmest uanvendelige, og at der ønskes en tilstandsrapport snarest. JGB finder en fysisk sammenlægning mest hensigtsmæssig. GBL og NE mener, at skolen bør opsige sit lejemål i Nuuk og at Selvstyret i stedet skal bygge eller købe lokaler til voksenuddannelsen. Der er opbakning fra de øvrige medlemmer. Det besluttedes, at bestyrelsen skal anmode Selvstyret om at bygge eller købe lokaler til skolens voksenuddannelsesafdeling i Nuuk, således at skolen kan bringe den eksisterende lejeaftale til ophør. Ad dagsordenpunkt D: Sager og emner til behandling D2: Navn og logo til den nye skole Bestyrelsen ønsker, at der tages skridt til en konkurrence om navn og logo. Der skal på næste møde foreligge dels en beskrivelse af kravene til navn og logo og dels et forslag til, hvordan konkurrencen skal gennemføres. Der skal sigtes mod, at navn og logo er på plads pr. 1. januar Det besluttedes, at Jokum Møller skal sørge for, at der udarbejdes et oplæg til navne- og logokonkurrence i forbindelse med fusionen mellem de 2 skoler. D3: Ressortmyndigheden JM orienterede om en organisationsændring i KIIIN. Der er ikke længere nogen uddannelsesstyrelse, og alle funktioner er nu samlet i departementet, hvor den øverste ledelse består af departementschefen Lise Lennert Olsen og 2 ledere, Mikael Kristensen og Karl Kristian Olsen. Bestyrelsesmedlemmerne ønsker klarhed over referenceforholdene mellem skolen og departementet og besluttede, at bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om skolens referenceforhold i forhold til departementet. D4: Lovgrundlag JM opremsede den relevante lovgivning for bestyrelsens virke: Loven om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser samt bekendtgørelserne om tilskud til kurser, uddannelsesplaner, resultatkontrakter, voksenundervisning og honorering for bestyrelsesarbejde. JM gjorde opmærksom på, at det tekniske gymnasium, HTX, ikke sorterer under bestyrelsen. Endvidere at der indtil videre skal udarbejdes særskilte resultatkontrakter for Nuuk og Sisimiut.

6 Der vil på næste møde blive udleveret en bestyrelsesmappe til alle medlemmerne indeholdende ovennævnte lovgivning + vedtægter, forretningsorden og diverse andet. Gennemgangen gav anledning til nogle kommentarer: NE ser gerne, at mindstealderen for adgang til voksenuddannelse sænkes fra 30 til 27 år. GG ønsker præcisering af de tilforordnedes vilkår i forbindelse med deltagelse i møderne. JGB ønsker præcisering af bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. AN ønsker en oversigt over uddannelser, som endnu ikke er godkendt i KIIIN. Det besluttedes, at bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om medlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Endvidere besluttedes, at skolen skal udarbejde en oversigt over ordinære uddannelser, som endnu ikke godkendt i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsesplaner. D5: Uddannelsesudvalg JM fremlagde et forslag til kommissorium om uddannelsesudvalg. Efter en længere diskussion på baggrund af skolens forslag kom der enighed om, at der skal nedsættes et udvalg pr. fagretning, at udvalget skal bestå af 3 personer: 1 arbejdsgiver, 1 arbejdstager og en skolerepræsentant samt at JGB s ønske om at medtage punkterne praktikpladsskabelse og samarbejde med det lokale erhvervsliv skal efterkommes. Kommissoriet blev renskrevet efter bestyrelsens forskrifter og godkendt næste morgen. Det blev således besluttet, at Bestyrelsen skal nedsætte et uddannelsesudvalg for hvert af fagområderne tømrer, VVS, maler, elektriker, mekaniker, smed og terminalarbejder, og Kommissoriet for uddannelsesudvalg efter indsættelse af de besluttede justeringer på bestyrelsesmødet er godkendt og straks kan træde i kraft. Efterfølgende bragte JM dette spørgsmål på bane: Hvem skal underskrive svendebreve? Det viser sig, at de 2 skoler har haft forskellig praksis hidtil, og efter en længere diskussion kom det til en afstemning om, hvilken af de 2 nedenstående bestemmelser der skal gælde: a) Uddannelseschef og uddannelsesudvalgsformand, eller b) Uddannelseschef og praktikvært. Bestemmelse a) blev vedtaget med stemmerne 3 2, og hermed var det besluttet, at svendebreve fremover skal underskrives af uddannelseschefen og uddannelsesudvalgets formand, samt at denne bestemmelse har virkning fra første svendeprøve efter 1. januar D6: Nedsættelse af ad hoc udvalg Bestyrelsen ønsker, at der iværksættes et revisionsarbejde på alle grunduddannelserne. Der skal derfor i regi af hvert enkelt uddannelsesudvalg nedsættes et ad hoc udvalg, som skal forestå revisionsarbejdet. Revisionerne skal blandt andet sikre, at nye teknologier, regler m.m. indflettes i grunduddannelserne, så disse til stadighed er tidssvarende. F.eks. skal bygge- og anlægsuddannelserne altid være ajourført i forhold til bygningsreglementet.

7 JM oplyser, at skolen med fordel kan anvende erfarne fagkonsulenter fra det danske erhvervsuddannelsessystem, dels fordi de har erfaring og færdigheder i forbindelse med beskrivelsesarbejdet, og dels med henblik på at sikre merit til DK både med hensyn til optagelse på videre uddannelser og med hensyn til beskæftigelsesmuligheder i DK og internationalt. Efter en længere diskussion vedtog bestyrelsen, at uddannelsesudvalgene straks når de er nedsat skal beordres til som deres første opgave at nedsætte ad hoc udvalg, som skal udarbejde oplæg til bestyrelsen om et snarligt revisionsarbejde. Følgende blev besluttet vedrørende igangsættelse af de nye uddannelsesudvalg og deres respektive ad hoc udvalg: a) Skolen nedsætter straks de 7 uddannelsesudvalg i.h.t. ovennævnte kommissorium. b) Samtlige uddannelsesudvalg beordres til snarest muligt at udarbejde en indstilling til bestyrelsen om et ad hoc arbejdsudvalg med henblik på gennemførelse af en revision af de respektive uddannelsesplaner. c) Sammensætningen af ad hoc arbejdsudvalgene og kommissorierne for deres arbejde skal godkendes af bestyrelsen d) Ad hoc udvalgene forventes at bestå af medlemmer af uddannelsesudvalgene suppleret med udefrakommende ekspertise, herunder gerne erfarne fagkonsulenter fra Danmark. Sammensætning af uddannelsesudvalgene skal være klar til beslutning på bestyrelsens telefonmøde i april. Udvalgsmedlemmerne i Jern- og Metaludvalgene skal være bosiddende i Nuuk, og medlemmerne i Bygge- og Anlægsudvalgene skal være bosiddende i Sisimiut. D7: Uddannelser på sikkerhedsområdet NE gav udtryk for, at det haster meget med at udbyde kurser inden for områderne asbest, pcb og skimmel. Behovet er stort, og skolen bør uddanne sine egne undervisere. Alle var enige, og det besluttedes, at skolen skal sikre, at der udbydes sikkerhedskurser inden for områderne asbest, skimmel og pcb og samtidig arbejde for, at der uddannes undervisere inden for skolens egen lærerstab. D8: Nye kurser AN konstaterede, at der til trods for at arbejdsgiverne har presset på gennem de seneste ca. 15 år endnu intet er sket på autorisationsområdet. Især er behovet stort inden for Køl/Frys, VVS, Elevator og Brandmeldeanlæg. GBL ønsker generelt firmaautorisationer. Departementet har på baggrund af en henvendelse fra selvstyrets afdeling for natur & miljø anmodet skolen om at udbyde kurser inden for affaldshåndtering. NE ønsker specialarbejderuddannelse af klinkemurere/flisemurere. Behovet er stort. JM oplyste, at skolen længe har overvejet at indføre en korterevarende klinkemureruddannelse.

8 Efter debat om ovenstående emner traf en enig bestyrelse følgende beslutninger: Bestyrelsen skal rette henvendelse til selvstyret om problemerne omkring manglende autorisationer/certificeringer inden for fagområderne VVS, køl/frys, brandmeldeanlæg og elevator. Desuden om behovet for firma/mesterautorisationer, og Skolen skal efterkomme departementets ønske om iværksættelse af kurser inden for affaldshåndtering, samt Skolen skal arbejde for iværksættelse af korterevarende uddannelser på områderne flisemurer, beton og byggemontagetekniker. Ad E: Resultatkontrakter JM oplyste, at der skal afleveres et forslag til resultatkontrakt hurtigst muligt efter den 15. marts. Der skal afleveres et forslag for hver skole. I Sisimiut skal der til august igen optages 2 førsteklasser på GU. Dette skaber behov for endnu en skoleudvidelse. I modsat fald blokeres der for nye tiltag på skolens erhvervsuddannelser. Bestyrelsen gav skolen mandat til at udarbejde resultatkontraktforslagene under hensyntagen til de input, der er kommet fra bestyrelsen. Det besluttedes, at skolen skal udarbejde et forslag til resultatkontrakt for hver af de 2 afdelinger til drøftelse på bestyrelsesmødet i marts. Ad F: Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed I forbindelse med en gennemgang af Råstofskolens aktiviteter og planer oplyste HH, at skolen kun har fået halvdelen af den ansøgte bevilling til forårets kurser, samt at økonomien i forbindelse med efterårets kurser er ukendt. Bevilling til kurserne søges i departementet for erhverv og arbejdsmarked. HH s gennemgang gav anledning til en debat om nødvendigheden af faget engelsk. JGB stiller spørgsmål ved, om engelsk virkelig kan være et krav i.f.m. beskæftigelse hos selskaberne. JM fastholder, at engelsk primært af sikkerhedsmæssige årsager skal være obligatorisk. AN standsede denne debat med henvisning til, at der sættes et punkt om sprog på dagsordenen til næste møde. NE foreslog, at mine- og entreprenøreleverne laver entreprenørarbejde, som kan bruges af samfundet, i stedet for projekter på en øvelsesplads. JM fastslog afslutningsvist, at Råstofskolen i sin uddannelsesplanlægning først og fremmest skal holde fokus på det aktuelle arbejdskraftbehov. Efter meget korte fremlæggelser af Sanilins og Savilins aktivitetsplaner i indeværende år besluttedes det at afvente klare oversigter over bevillinger og aktiviteter på næste møde.

9 JM fremlagde en organisationsplan for den samlede skole. Organisationsplanen indeholder 3 adskilte skoler/afdelinger: Sanilin i Sisimiut, hvor Knud Niss er uddannelseschef, Savilin i Nuuk, hvor stillingen som uddannelseschef endnu ikke er oprettet, og Råstofskolen i Sisimiut, hvor der på sigt forventes ansat en uddannelseschef, men hvor JM indtil videre selv varetager denne funktion. Råstofskolen har en Mine- og Entreprenørafdeling og en Offshore afdeling. HH er som hidtil daglig leder af skolen, og der er indtil videre knyttet konsulentbistand til offshore delen. Først når omfanget af uddannelsesindsatsen på offshore området ligger fast, tager JM endelig stilling til organiseringen af Råstofskolen. Dog vil han snarest lave et oplæg til bestyrelsen vedrørende udvalgsstrukturen i forbindelse med råstofuddannelserne. En enig bestyrelse godkendte den fremlagte organisationsplan og besluttede, at planen kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen godkendte endvidere den fremlagte stillingsbeskrivelse for uddannelseschefen i Nuuk og besluttede, at stillingen skal opslås i marts med henblik på besættelse pr. 1. august Ad G: Budget og regnskab Punktet blev udsat. Ad G1: Lærlingeproblematikken Dette dagsordenpunkt blev sat på ved mødets start, fordi departementet på baggrund af seminaret om uddannelsesplanen i Ilulissat i november 2010 har opfordret alle erhvervsskolebestyrelser til at beskæftige sig med denne problematik. JM fremlagde og gennemgik kort tallene for antal ansøgere og optagne på bygge- og anlægsuddannelserne i årene sammenholdt med antallet af indgåede praktikaftaler i de samme år. Tallene er katastrofale, og en enig bestyrelse er enig i, at der igen igen skal gøres forsøg på at forbedre situationen. Der var enighed om, at bestyrelsen skal henvende sig til organisationerne SIK, GA og Nusuka og bede dem om i denne sag at stå sammen og lægge pres på Naalakkersuisut for at opnå en lovgivning og en håndhævelse, som har optimal effekt i forhold til uddannelse af vores egen arbejdsstyrke. HFO foreslog en nærmere undersøgelse af problematikken: Hvorfor tager nogle virksomheder relativt mange praktikanter, mens andre overhovedet ikke tager nogen?

10 Bestyrelsen besluttede, at der skal fremsendes en anmodning til organisationerne SIK, GA og NUSUKA om at finde sammen i sagen om praktikpladsmangelen i landet og i fællesskab udarbejde løsningsforslag til Naalakkersuisut, herunder iværksættelse af en nærmere undersøgelse af substansen i problematikken. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal fremsendes et svar på departementets generelle opfordring til alle brancheskolebestyrelser om at behandle emnet praktikpladsskabelse. Besvarelsen skal indeholde oplysning om ovennævnte henvendelse til organisationerne og om, at praktikpladsskabelse er indsat som et af hovedformålene i kommissoriet for uddannelsesudvalgene, samt at emnet indtil videre vil være fast dagsordenpunkt på bestyrelsesmøderne. Debatten om praktikpladsskabelse efterlod en række emner til den fortsatte behandling på næste møde: 1. GBL omtaler positive resultater med NNC-policy i Nunavut, det såkaldte system. GBL fremsender orienteringsmateriale inden næste møde. 2. JM omtaler et initiativ i departementet, som går ud på at undersøge mulighederne for skolepraktik i Danmark. Blev i første omgang meget dårligt modtaget i bestyrelsen. Skolepraktik betragtes i forvejen som en nødløsning, så der er reelt tale om en nødløsning på en nødløsning. 3. Nedsættelse af aldersgrænsen for voksenuddannelse fra 30 år til 27 år. 4. Bygge- og anlægsuddannelse i Nuuk. 5. Økonomiske vilkår i forbindelse med praktik. 6. Anvendelse af smiley er. 7. Form og størrelse på anlægsopgaver. 8. CSR 9. Reeksaminer ved svendeprøver. Ad H: Intern og ekstern kommunikation Bestyrelsen skal fastlægge generelle retningslinjer for distribuering og offentliggørelse af mødereferaterne eller dele af indholdet i referaterne. Det besluttedes, at AN, JM og JN til næste møde udarbejder et oplæg vedr. kommunikationen indadtil og udadtil i forbindelse med referater og beslutninger Ad I: Næste møde Det besluttedes, at næste møde skal afholdes på Saviminilerinermik Ilinniarfik i Nuuk mandag den 14. marts JN/ 20. februar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Oversigt over beslutninger

Oversigt over beslutninger BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 3-2011 den 18. maj i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand (på telefon) Hans Kristian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 14. marts i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 14. marts i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2013 den 14. marts i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Hans Kristian Olsen HKO næstformand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2011 den 16. juni i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2011 den 16. juni i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2011 den 16. juni i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2012 den 1. juni i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2012 den 1. juni i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2012 den 1. juni i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Gerth

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Ole Christiansen OC næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2011 den 14. marts i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2011 den 14. marts i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2011 den 14. marts i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Hans Kristian Olsen HKO næstformand Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 26. og 27. marts i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 26. og 27. marts i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2012 den 26. og 27. marts i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forslag til referat fra bestyrelsesmøde nr den 8. og 9. september i Sisimiut

Forslag til referat fra bestyrelsesmøde nr den 8. og 9. september i Sisimiut BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Forslag til referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2016 den 8. og 9. september i Sisimiut Til stede: Torben Nielsen TN formand Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Campus Kujalleq og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk er selvstændige

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik REFERAT 01.11.2013 1400-1730 QORSUSSUAQ MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT INVITEREDE DELTAGERE Ordinært Bestyrelsesmøde Mike Høegh (MH), Line Mika Skov

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Omfang.... 1 3. Ansvar.... 1 4. Grundejerlauget... 2 4.1 Afholdelse af møder...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere