Oversigt over beslutninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over beslutninger"

Transkript

1 BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr den 10. og 11. februar i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem Gerth Geisler GG fast tilforordnet Hans Frederik Olsen HFO fast tilforordnet Michael Sørensen MS tilforordnet Jokum Møller JM sekretær Jesper Nielsen JN referent Gæster: Helene Heilmann HeH kontorleder Saviminilerinermik Ilinniarfik Hans Hinrichsen HH inspektør Mine & Entreprenørskolen John Plambeck JP inspektør for Sanilins grunduddannelser Afbud: Hans Kristian Olsen HKO næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem Under dagsordenpunkt C: Oversigt over beslutninger 1. Bestyrelsen skal anmode Selvstyret om at bygge eller købe lokaler til skolens voksenuddannelsesafdeling i Nuuk, således at skolen kan bringe den eksisterende lejeaftale til ophør. Under dagsordenpunkt D: 2. Jokum Møller skal sørge for, at der udarbejdes et oplæg til navne- og logokonkurrence i forbindelse med fusionen mellem de 2 skoler. 3. Bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om skolens referenceforhold i forhold til departementet. 4. Bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om medlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 5. Skolen skal udarbejde en oversigt over ordinære uddannelser, som endnu ikke godkendt i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsesplaner.

2 6. Bestyrelsen skal nedsætte et uddannelsesudvalg for hvert af fagområderne tømrer, VVS, maler, elektriker, mekaniker, smed og terminalarbejder. 7. Kommissoriet for uddannelsesudvalg er efter indsættelse af de besluttede justeringer på bestyrelsesmødet godkendt og kan straks træde i kraft. 8. Svendebreve skal fremover underskrives af uddannelseschefen og uddannelsesudvalgets formand. Denne bestemmelse har virkning fra første svendeprøve efter 1. januar Igangsættelse af de nye uddannelsesudvalg og deres respektive ad hoc udvalg sker således: a) Skolen nedsætter straks de 7 uddannelsesudvalg i.h.t. ovennævnte kommissorium b) Samtlige uddannelsesudvalg beordres til snarest muligt at udarbejde en indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af et ad hoc arbejdsudvalg med henblik på gennemførelse af en revision af de respektive uddannelsesplaner. c) Sammensætningen af ad hoc arbejdsudvalgene og kommissorierne for deres arbejde skal godkendes af bestyrelsen. d) Ad hoc udvalgene forventes at bestå af medlemmer af uddannelsesudvalgene suppleret med udefrakommende ekspertise, herunder gerne erfarne fagkonsulenter fra Danmark. 10. Skolen skal sikre, at der udbydes sikkerhedskurser inden for områderne asbest, skimmel og pcb og samtidig arbejde for, at der uddannes undervisere inden for skolens egen lærerstab. 11. Bestyrelsen skal rette henvendelse til selvstyret om problemerne omkring manglende autorisationer/certificeringer inden for fagområderne VVS, køl/frys, brandmeldeanlæg og elevator. Desuden om behovet for firma/mesterautorisationer. 12. Skolen skal efterkomme departementets ønske om iværksættelse af kurser inden for affaldshåndtering. 13. Skolen skal arbejde for iværksættelse af korterevarende uddannelser på områderne flisemurer, beton og byggemontagetekniker. Under dagsordenpunkt E: 14. Skolen udarbejder forslag til resultatkontrakt for hver af de 2 afdelinger til drøftelse på bestyrelsesmødet i marts. Under dagsordenpunkt F: 15. Den fremlagte organisationsplan for den samlede skole er godkendt af en enig bestyrelse og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 16. Bestyrelsen godkender den foreliggende stillingsbeskrivelse for uddannelseschefen i Nuuk. Stillingen opslås i marts med henblik på besættelse pr. 1. august 2011.

3 Under dagsordenpunkt G1: 17. Bestyrelsen skal anmode organisationerne (SIK, GA og NUSUKA) om at finde sammen i sagen om praktikpladsmangelen i landet og i fællesskab udarbejde løsningsforslag til Naalakkersuisut, herunder iværksættelse af en nærmere undersøgelse af substansen i problematikken. 18. Bestyrelsen skal besvare uddannelsesdepartementets generelle opfordring til alle brancheskolebestyrelser om at behandle emnet praktikpladsskabelse. Besvarelsen skal indeholde oplysning om ovennævnte henvendelse til organisationerne og om, at praktikpladsskabelse er indsat som et af hovedformålene i kommissoriet for uddannelsesudvalgene samt at emnet indtil videre vil være fast dagsordenpunkt på bestyrelsesmøderne. Under dagsordenpunkt H: 19. Alex Nørskov, Jokum Møller og Jesper Nielsen udarbejder til næste møde et oplæg vedr. kommunikationen indadtil og udadtil i forbindelse med referater og beslutninger. Under dagsordenpunkt I: 20. Næste møde afholdes mandag den 14. marts 2011 på Saviminilerinermik Ilinniarfik. Mødereferat Ad dagsordenpunkt A: Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et nyt punkt på dagsordenen: Punkt G1, Praktikpladsskabelse Ad dagsordenpunkt B: Orientering fra formanden AN beklagede indledningsvist den lidt mangelfulde mødetilrettelæggelse og lovede, at der fremover vil blive strammet op på udarbejdelsen af mødematerialer, overholdelse af tidsfrister og info omkring praktiske forhold i forbindelse med mødeafholdelsen. Han opfordrede desuden alle til generelt at udvise god mødedisciplin, herunder brug af mobiltelefoner og lignende. Herefter gennemgik AN kort de seneste måneders historik omkring bestyrelsen: Rammerne for bestyrelsesarbejdet og konstituering af bestyrelsen skete på novembermødet i Ilulissat, og vedtægter og forretningsorden blev vedtaget på et efterfølgende møde på Jern- og Metalskolen i december og er godkendt i KIIIN. På mødet i Ilulissat meddelte KIIIN, at Mine-og Entreprenørskolen fremover tillige varetager offshoreområdet og derfor skifter navn til Råstofskolen. Mødekalender er udsendt til medlemmerne 4 årlige ordinære møder og minimumskravene til dagsordener er fastsat i forretningsordenen.

4 KIIIN har pr. 1. januar 2011 afleveret skolerne med det samme indhold som hidtil og uden at forholde sig til en eventuel fysisk sammenlægning. Bestyrelsen kan tage dette spørgsmål op. Bestyrelsen konstaterede på mødet i december, at skolen i Nuuk er i en ganske ringe forfatning. Ad dagsordenpunkt C: Orientering fra forstanderen Skolen deltager igen i år i PDAC-møde i Toronto (Prospectors & Developers association of Canada). Sidste år arrangerede man på dette møde en Greenland Day, og HH oplyste, at Nunavut nu gerne vil sende folk på uddannelse i Sisimiut i stedet for til det sydlige Canada. For nærmere oplysninger henvises til hjemmesiden Dette orienteringspunkt gav anledning til diskussion om finansiering af uddannelserne på råstofområdet. Der blev generelt givet udtryk for, at Selvstyret i forbindelse med IBA-aftalerne bør stille krav til selskaberne om en betydelig medfinansiering af aktiviteterne. Endvidere blev der udtrykt ønske om, at mulighederne for at overføre overskud mellem finansårene gøres langt bedre end de nuværende 2 mio. kroner. Skolens anvendelse af samarbejdspartnere blev også drøftet. HH oplyste, at der på mine/entreprenørområdet samarbejdes med entreprenørskoler i Stjørdal og Kirkeness, Colorado School og Mines og Federal Schools of Canada, mens der på offshore området indtil videre samarbejdes med College of the North Atlantic i Canada og AMU-Vest i Esbjerg. JGB anbefaler samarbejde med Norge, blandt andet på baggrund af gode erfaringer med SIK s samarbejde med det norske oliearbejdersamfund og et højt kvalitativt niveau på de norske uddannelser. Endelig diskuteredes den stagnerende tilmelding til Common Core kurserne. GBL mente, at oplysningsarbejde kan give resultater. Eksempelvis kan oplysning om perspektiverne i Isua-projektet medføre stigende interesse for mineuddannelse i Nuuk. Fra uddannelseskonferencen i Ilulissat i januar meddelte JM, at institutionerne nu er pålagt at beskæftige sig med sprogbarrierer og praktikpladsmangel, og at dette er grunden til, at det ekstra dagsordenpunkt om praktikpladsskabelse blev optaget på bestyrelsesmødet. Der var blandt de bestyrelsesmedlemmer, som deltog i konferencen i Ilulissat, en generel opfattelse af, at konferencen ikke havde ført til ret meget. Praktikpladsproblemerne blev drøftet under punkt G1 (se nedenfor), og en drøftelse af sprogproblemerne blev sat på dagsordenen for næste møde. Vedrørende skolens nye situation oplyste JM, at den fusionerede skole har en finanslovsbevilling på ca. 74 mio. kroner, hvoraf de ca. 50 mio. hører til skolen i Sisimiut. Der arbejdes i øjeblikket på at indføre en egentlig taxameterbevilling, som kan få virkning fra Der skal på personalesiden løses en lang række opgaver i forbindelse med at få fusionen på plads. JM vil opsige gældende husaftaler på de 2 afdelinger til udgangen

5 af 2011 med henblik på at indgå nye aftaler med mest mulig ensartethed i de 2 byer. Han forudser også at skulle bruge meget tid i Nuuk i de kommende måneder. GG finder det vigtigt, at opsigelsen af husaftaler ikke sker på en overenskomststridig måde. NE mener, at Jern- og Metalskolen bygningsmæssigt er fuldstændig utidssvarende. Han bakkes op af de øvrige medlemmer, og AN ønsker ført til referat, at bygningerne er nærmest uanvendelige, og at der ønskes en tilstandsrapport snarest. JGB finder en fysisk sammenlægning mest hensigtsmæssig. GBL og NE mener, at skolen bør opsige sit lejemål i Nuuk og at Selvstyret i stedet skal bygge eller købe lokaler til voksenuddannelsen. Der er opbakning fra de øvrige medlemmer. Det besluttedes, at bestyrelsen skal anmode Selvstyret om at bygge eller købe lokaler til skolens voksenuddannelsesafdeling i Nuuk, således at skolen kan bringe den eksisterende lejeaftale til ophør. Ad dagsordenpunkt D: Sager og emner til behandling D2: Navn og logo til den nye skole Bestyrelsen ønsker, at der tages skridt til en konkurrence om navn og logo. Der skal på næste møde foreligge dels en beskrivelse af kravene til navn og logo og dels et forslag til, hvordan konkurrencen skal gennemføres. Der skal sigtes mod, at navn og logo er på plads pr. 1. januar Det besluttedes, at Jokum Møller skal sørge for, at der udarbejdes et oplæg til navne- og logokonkurrence i forbindelse med fusionen mellem de 2 skoler. D3: Ressortmyndigheden JM orienterede om en organisationsændring i KIIIN. Der er ikke længere nogen uddannelsesstyrelse, og alle funktioner er nu samlet i departementet, hvor den øverste ledelse består af departementschefen Lise Lennert Olsen og 2 ledere, Mikael Kristensen og Karl Kristian Olsen. Bestyrelsesmedlemmerne ønsker klarhed over referenceforholdene mellem skolen og departementet og besluttede, at bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om skolens referenceforhold i forhold til departementet. D4: Lovgrundlag JM opremsede den relevante lovgivning for bestyrelsens virke: Loven om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser samt bekendtgørelserne om tilskud til kurser, uddannelsesplaner, resultatkontrakter, voksenundervisning og honorering for bestyrelsesarbejde. JM gjorde opmærksom på, at det tekniske gymnasium, HTX, ikke sorterer under bestyrelsen. Endvidere at der indtil videre skal udarbejdes særskilte resultatkontrakter for Nuuk og Sisimiut.

6 Der vil på næste møde blive udleveret en bestyrelsesmappe til alle medlemmerne indeholdende ovennævnte lovgivning + vedtægter, forretningsorden og diverse andet. Gennemgangen gav anledning til nogle kommentarer: NE ser gerne, at mindstealderen for adgang til voksenuddannelse sænkes fra 30 til 27 år. GG ønsker præcisering af de tilforordnedes vilkår i forbindelse med deltagelse i møderne. JGB ønsker præcisering af bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. AN ønsker en oversigt over uddannelser, som endnu ikke er godkendt i KIIIN. Det besluttedes, at bestyrelsen skal anmode KIIIN om præcise oplysninger om medlemmernes personlige ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Endvidere besluttedes, at skolen skal udarbejde en oversigt over ordinære uddannelser, som endnu ikke godkendt i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsesplaner. D5: Uddannelsesudvalg JM fremlagde et forslag til kommissorium om uddannelsesudvalg. Efter en længere diskussion på baggrund af skolens forslag kom der enighed om, at der skal nedsættes et udvalg pr. fagretning, at udvalget skal bestå af 3 personer: 1 arbejdsgiver, 1 arbejdstager og en skolerepræsentant samt at JGB s ønske om at medtage punkterne praktikpladsskabelse og samarbejde med det lokale erhvervsliv skal efterkommes. Kommissoriet blev renskrevet efter bestyrelsens forskrifter og godkendt næste morgen. Det blev således besluttet, at Bestyrelsen skal nedsætte et uddannelsesudvalg for hvert af fagområderne tømrer, VVS, maler, elektriker, mekaniker, smed og terminalarbejder, og Kommissoriet for uddannelsesudvalg efter indsættelse af de besluttede justeringer på bestyrelsesmødet er godkendt og straks kan træde i kraft. Efterfølgende bragte JM dette spørgsmål på bane: Hvem skal underskrive svendebreve? Det viser sig, at de 2 skoler har haft forskellig praksis hidtil, og efter en længere diskussion kom det til en afstemning om, hvilken af de 2 nedenstående bestemmelser der skal gælde: a) Uddannelseschef og uddannelsesudvalgsformand, eller b) Uddannelseschef og praktikvært. Bestemmelse a) blev vedtaget med stemmerne 3 2, og hermed var det besluttet, at svendebreve fremover skal underskrives af uddannelseschefen og uddannelsesudvalgets formand, samt at denne bestemmelse har virkning fra første svendeprøve efter 1. januar D6: Nedsættelse af ad hoc udvalg Bestyrelsen ønsker, at der iværksættes et revisionsarbejde på alle grunduddannelserne. Der skal derfor i regi af hvert enkelt uddannelsesudvalg nedsættes et ad hoc udvalg, som skal forestå revisionsarbejdet. Revisionerne skal blandt andet sikre, at nye teknologier, regler m.m. indflettes i grunduddannelserne, så disse til stadighed er tidssvarende. F.eks. skal bygge- og anlægsuddannelserne altid være ajourført i forhold til bygningsreglementet.

7 JM oplyser, at skolen med fordel kan anvende erfarne fagkonsulenter fra det danske erhvervsuddannelsessystem, dels fordi de har erfaring og færdigheder i forbindelse med beskrivelsesarbejdet, og dels med henblik på at sikre merit til DK både med hensyn til optagelse på videre uddannelser og med hensyn til beskæftigelsesmuligheder i DK og internationalt. Efter en længere diskussion vedtog bestyrelsen, at uddannelsesudvalgene straks når de er nedsat skal beordres til som deres første opgave at nedsætte ad hoc udvalg, som skal udarbejde oplæg til bestyrelsen om et snarligt revisionsarbejde. Følgende blev besluttet vedrørende igangsættelse af de nye uddannelsesudvalg og deres respektive ad hoc udvalg: a) Skolen nedsætter straks de 7 uddannelsesudvalg i.h.t. ovennævnte kommissorium. b) Samtlige uddannelsesudvalg beordres til snarest muligt at udarbejde en indstilling til bestyrelsen om et ad hoc arbejdsudvalg med henblik på gennemførelse af en revision af de respektive uddannelsesplaner. c) Sammensætningen af ad hoc arbejdsudvalgene og kommissorierne for deres arbejde skal godkendes af bestyrelsen d) Ad hoc udvalgene forventes at bestå af medlemmer af uddannelsesudvalgene suppleret med udefrakommende ekspertise, herunder gerne erfarne fagkonsulenter fra Danmark. Sammensætning af uddannelsesudvalgene skal være klar til beslutning på bestyrelsens telefonmøde i april. Udvalgsmedlemmerne i Jern- og Metaludvalgene skal være bosiddende i Nuuk, og medlemmerne i Bygge- og Anlægsudvalgene skal være bosiddende i Sisimiut. D7: Uddannelser på sikkerhedsområdet NE gav udtryk for, at det haster meget med at udbyde kurser inden for områderne asbest, pcb og skimmel. Behovet er stort, og skolen bør uddanne sine egne undervisere. Alle var enige, og det besluttedes, at skolen skal sikre, at der udbydes sikkerhedskurser inden for områderne asbest, skimmel og pcb og samtidig arbejde for, at der uddannes undervisere inden for skolens egen lærerstab. D8: Nye kurser AN konstaterede, at der til trods for at arbejdsgiverne har presset på gennem de seneste ca. 15 år endnu intet er sket på autorisationsområdet. Især er behovet stort inden for Køl/Frys, VVS, Elevator og Brandmeldeanlæg. GBL ønsker generelt firmaautorisationer. Departementet har på baggrund af en henvendelse fra selvstyrets afdeling for natur & miljø anmodet skolen om at udbyde kurser inden for affaldshåndtering. NE ønsker specialarbejderuddannelse af klinkemurere/flisemurere. Behovet er stort. JM oplyste, at skolen længe har overvejet at indføre en korterevarende klinkemureruddannelse.

8 Efter debat om ovenstående emner traf en enig bestyrelse følgende beslutninger: Bestyrelsen skal rette henvendelse til selvstyret om problemerne omkring manglende autorisationer/certificeringer inden for fagområderne VVS, køl/frys, brandmeldeanlæg og elevator. Desuden om behovet for firma/mesterautorisationer, og Skolen skal efterkomme departementets ønske om iværksættelse af kurser inden for affaldshåndtering, samt Skolen skal arbejde for iværksættelse af korterevarende uddannelser på områderne flisemurer, beton og byggemontagetekniker. Ad E: Resultatkontrakter JM oplyste, at der skal afleveres et forslag til resultatkontrakt hurtigst muligt efter den 15. marts. Der skal afleveres et forslag for hver skole. I Sisimiut skal der til august igen optages 2 førsteklasser på GU. Dette skaber behov for endnu en skoleudvidelse. I modsat fald blokeres der for nye tiltag på skolens erhvervsuddannelser. Bestyrelsen gav skolen mandat til at udarbejde resultatkontraktforslagene under hensyntagen til de input, der er kommet fra bestyrelsen. Det besluttedes, at skolen skal udarbejde et forslag til resultatkontrakt for hver af de 2 afdelinger til drøftelse på bestyrelsesmødet i marts. Ad F: Overordnet drøftelse af institutionens virksomhed I forbindelse med en gennemgang af Råstofskolens aktiviteter og planer oplyste HH, at skolen kun har fået halvdelen af den ansøgte bevilling til forårets kurser, samt at økonomien i forbindelse med efterårets kurser er ukendt. Bevilling til kurserne søges i departementet for erhverv og arbejdsmarked. HH s gennemgang gav anledning til en debat om nødvendigheden af faget engelsk. JGB stiller spørgsmål ved, om engelsk virkelig kan være et krav i.f.m. beskæftigelse hos selskaberne. JM fastholder, at engelsk primært af sikkerhedsmæssige årsager skal være obligatorisk. AN standsede denne debat med henvisning til, at der sættes et punkt om sprog på dagsordenen til næste møde. NE foreslog, at mine- og entreprenøreleverne laver entreprenørarbejde, som kan bruges af samfundet, i stedet for projekter på en øvelsesplads. JM fastslog afslutningsvist, at Råstofskolen i sin uddannelsesplanlægning først og fremmest skal holde fokus på det aktuelle arbejdskraftbehov. Efter meget korte fremlæggelser af Sanilins og Savilins aktivitetsplaner i indeværende år besluttedes det at afvente klare oversigter over bevillinger og aktiviteter på næste møde.

9 JM fremlagde en organisationsplan for den samlede skole. Organisationsplanen indeholder 3 adskilte skoler/afdelinger: Sanilin i Sisimiut, hvor Knud Niss er uddannelseschef, Savilin i Nuuk, hvor stillingen som uddannelseschef endnu ikke er oprettet, og Råstofskolen i Sisimiut, hvor der på sigt forventes ansat en uddannelseschef, men hvor JM indtil videre selv varetager denne funktion. Råstofskolen har en Mine- og Entreprenørafdeling og en Offshore afdeling. HH er som hidtil daglig leder af skolen, og der er indtil videre knyttet konsulentbistand til offshore delen. Først når omfanget af uddannelsesindsatsen på offshore området ligger fast, tager JM endelig stilling til organiseringen af Råstofskolen. Dog vil han snarest lave et oplæg til bestyrelsen vedrørende udvalgsstrukturen i forbindelse med råstofuddannelserne. En enig bestyrelse godkendte den fremlagte organisationsplan og besluttede, at planen kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen godkendte endvidere den fremlagte stillingsbeskrivelse for uddannelseschefen i Nuuk og besluttede, at stillingen skal opslås i marts med henblik på besættelse pr. 1. august Ad G: Budget og regnskab Punktet blev udsat. Ad G1: Lærlingeproblematikken Dette dagsordenpunkt blev sat på ved mødets start, fordi departementet på baggrund af seminaret om uddannelsesplanen i Ilulissat i november 2010 har opfordret alle erhvervsskolebestyrelser til at beskæftige sig med denne problematik. JM fremlagde og gennemgik kort tallene for antal ansøgere og optagne på bygge- og anlægsuddannelserne i årene sammenholdt med antallet af indgåede praktikaftaler i de samme år. Tallene er katastrofale, og en enig bestyrelse er enig i, at der igen igen skal gøres forsøg på at forbedre situationen. Der var enighed om, at bestyrelsen skal henvende sig til organisationerne SIK, GA og Nusuka og bede dem om i denne sag at stå sammen og lægge pres på Naalakkersuisut for at opnå en lovgivning og en håndhævelse, som har optimal effekt i forhold til uddannelse af vores egen arbejdsstyrke. HFO foreslog en nærmere undersøgelse af problematikken: Hvorfor tager nogle virksomheder relativt mange praktikanter, mens andre overhovedet ikke tager nogen?

10 Bestyrelsen besluttede, at der skal fremsendes en anmodning til organisationerne SIK, GA og NUSUKA om at finde sammen i sagen om praktikpladsmangelen i landet og i fællesskab udarbejde løsningsforslag til Naalakkersuisut, herunder iværksættelse af en nærmere undersøgelse af substansen i problematikken. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal fremsendes et svar på departementets generelle opfordring til alle brancheskolebestyrelser om at behandle emnet praktikpladsskabelse. Besvarelsen skal indeholde oplysning om ovennævnte henvendelse til organisationerne og om, at praktikpladsskabelse er indsat som et af hovedformålene i kommissoriet for uddannelsesudvalgene, samt at emnet indtil videre vil være fast dagsordenpunkt på bestyrelsesmøderne. Debatten om praktikpladsskabelse efterlod en række emner til den fortsatte behandling på næste møde: 1. GBL omtaler positive resultater med NNC-policy i Nunavut, det såkaldte system. GBL fremsender orienteringsmateriale inden næste møde. 2. JM omtaler et initiativ i departementet, som går ud på at undersøge mulighederne for skolepraktik i Danmark. Blev i første omgang meget dårligt modtaget i bestyrelsen. Skolepraktik betragtes i forvejen som en nødløsning, så der er reelt tale om en nødløsning på en nødløsning. 3. Nedsættelse af aldersgrænsen for voksenuddannelse fra 30 år til 27 år. 4. Bygge- og anlægsuddannelse i Nuuk. 5. Økonomiske vilkår i forbindelse med praktik. 6. Anvendelse af smiley er. 7. Form og størrelse på anlægsopgaver. 8. CSR 9. Reeksaminer ved svendeprøver. Ad H: Intern og ekstern kommunikation Bestyrelsen skal fastlægge generelle retningslinjer for distribuering og offentliggørelse af mødereferaterne eller dele af indholdet i referaterne. Det besluttedes, at AN, JM og JN til næste møde udarbejder et oplæg vedr. kommunikationen indadtil og udadtil i forbindelse med referater og beslutninger Ad I: Næste møde Det besluttedes, at næste møde skal afholdes på Saviminilerinermik Ilinniarfik i Nuuk mandag den 14. marts JN/ 20. februar 2011

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere