Referat fra bestyrelsesmøde nr den 1. juni i Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3-2012 den 1. juni i Nuuk"

Transkript

1 BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr den 1. juni i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem Gerth Geisler GG Fast tilforordnet Ole J. Pedersen OJP tilforordnet Jokum Møller JM sekretær Jesper Nielsen JN referent Afbud: Hans Kristian Olsen HKO næstformand Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Vittus Karlsen VK Fast tilforordnet Dagsorden for mødet 1. Indledning og godkendelse af dagsorden v/ formanden 1.1 Præsentation af ny administrationschef. 2. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 26. og 27. marts Gennemgang af opdateret tids- og handlingsplan 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra forstanderen, herunder om udviklingen i sagen om lokaluddannelsen i Aasiaat samt om en sag om forholdet til Aalborg Beredskabscenter. 5. Økonomi 5.1 Forelæggelse af Regnskab 2011 Sanilin til godkendelse 5.2 Forelæggelse af Regnskab 2011 Savilin til godkendelse 6. Sager og emner til behandling 6.1 Afslutning af navn & logo projektet (JM) 6.2 Resultatet af bestyrelsesevalueringen (JN) 6.3 Status på udarbejdelsen af en tilfredshedsundersøgelse (JN) 6.4 Godkendelse af revisionsarbejdet på tømrer/snedker uddannelsen (JP) 6.5 Oplæg om muligheden for 2 årlige svendeprøver (JP) 6.6 Oplæg vedrørende grunduddannelsens 4 introdage (JP) 6.7 Virksomheder, som afskediger lærlinge efter 1. år (OJP) 6.8 Oplistning af klagepunkter vedrørende Piareersarfiit (OJP) 7. Praktikpladsskabelse 7.1 Meldinger fra uddannelsesudvalgene (JP/OJP) 7.2 Landstingets behandling af forslag til praktikpladsskabelse 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

2 Oversigt over beslutninger Under dagsordenpunkt 2: 1. Bestyrelsen skal orientere IIN om sin utilfredshed med kvaliteten i den fremsendte tilstandsrapport om Jern & Metal bygningerne, og emnet vedligehold skal tages op på næste møde med henblik på at få klarhed over procedurer, planlægning m.v. Under dagsordenpunkt 3: 2. Bestyrelsen skal behandle emnet overtid på næste møde primo september. JN udsender forinden skolens korrespondance med myndighederne til medlemmerne. Under dagsordenpunkt 6: 3. JM s navneforslag skal høres i Sprognævnet. Navn og logo skal vedtages på næste møde, og det nye navn skal anvendes ved trykningen af finanslov Bestyrelsen godkendte, at den reviderede uddannelsesplan for tømrer/snedker fremsendes til godkendelse i departementet i den foreliggende form. 5. Skolen skal drøfte følgende forhold med arbejdsmarkedsdepartementet og/eller centerlederne ved Piareersarfiit: Gennemføres introdagene efter hensigten på alle Piareersarfiit? Findes der virksomheder, som kun ønsker 1. års lærlinge? Kan der gøres noget ved den til tider langsomme og mangelfulde sagsbehandling på Piareersarfiit, hvor den slags forekommer? Under dagsordenpunkt 7: 6. Der skal til næste møde foreligge en aktuel fortegnelse over uddannelsesudvalg og medlemmer, og udvalgsstrukturen skal drøftes på mødet. Under dagsordenpunkt 8: 7. Næste møde afholdes i Sisimiut den september Referatet er godkendt den 3. september 2012 Alex Nørskov Nikolaj Ezekiassen Peter Pedersen Gerth B. Lynge Jess G. Berthelsen Hans Gerstrøm Hans Kristian Olsen Jokum Møller, forstander

3 Mødereferat Ad dagsordenpunkt 1: Indledning og godkendelse af dagsorden AN bød velkommen og konstaterede, at der var afbud fra HKO, VK og PP samt at JGB ikke var mødt op. Derefter en særlig velkomst til skolens nye administrationschef pr. 1. august, Palle Jensen, som overværede hele mødet. Under den oprindelige dagsordens punkt 6 skulle Palle Christiansen komme på besøg og svare på spørgsmål om bestyrelsens ansvarsområder m.v., men p.g.a. afbud fra PC var dette punkt taget ud af dagsordenen. Palle Christiansen har i stedet sendt vedlagte notat om sagen. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad dagsordenpunkt 2: Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 26. og 27. marts 2012 blev godkendt. Gennemgangen af den tilhørende tids- og handlingsplan gav anledning til nogle kommentarer: - GG vil på et møde med London Mining den 6. juni forsøge at indhente de ønskede oplysninger om uddannelsesbehov i forbindelse med ISUA-projektet. - JM oplyser, at selvstyret har orienteret skolen om vedligeholdelsesplaner på skolen i Sisimiut for knap 7 mio. kroner. Vedligehold foretages i.h.t. selvstyrets cirkulære herom, og det nytter ikke noget at fremsende egne forslag til vedligeholdelsesplaner. - NE maner til omhu omkring den indvendige vedligeholdelse. - NE mener, at den fremsendte tilstandsrapport om Jern & Metalskolen er amatøragtig. Flere medlemmer tilsluttede sig denne opfattelse, og det besluttedes, at bestyrelsen skal orientere IIN om denne holdning samt at emnet vedligehold skal tages op på næste møde med henblik på klarhed over procedurer, planlægning m.v. - M.h.t. lærlingehjemmet i Nuuk oplyser JM, at 5 boliger primært er til handicappede, mens resten af boligerne skulle være forbeholdt praktikanter udefra. NE oplyser, at der stadig er udenbys praktikanter, som ikke kan få bolig og mener, at der bør kigges nærmere på fordelingen af boliger i lærlingehjemmet. Ad dagsordenpunkt 3: Meddelelser fra formanden AN orienterede om mødet i fællesrådet primo maj: Rådet har sammen med Jørn Ibsen fra Danske Erhvervsskoler færdiggjort et sæt retningslinjer kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Indholdet i dette kodeks tages op på bestyrelsesmødet primo september. Under fremlæggelsen af efteruddannelseskontiene AMA og PKU opstod der nærmest skænderi mellem selvstyrets repræsentanter for de 2 områder. Det blev endnu engang synliggjort, at der er store ulemper ved at have efteruddannelsesområdet fordelt på 2 forskellige departementer, og fællesrådet besluttede at fremsende en anmodning til formandens departement om at tage fat om sagen.

4 Der verserer en løbende diskussion i IIN, Personalestyrelsen og på skolerne om de ret høje overtimetal på brancheskolerne. Det fremgår også af Deloittes udkast til revisionsprotokoller, at revisionen vil beskæftige sig med dette emne. Det besluttedes, at bestyrelsen tager emnet op på mødet primo september, samt at JN forinden udsender skolens korrespondance med myndighederne til medlemmerne. Ad 4: Meddelelser fra forstanderen JM oplyser om de verserende sager i forbindelse med skolens aktiviteter i Aasiaat, at skolen fortsat ikke accepterer kommunens krav om en årlig betaling på 2,6 mio. kroner, og at det nu kan ende med, at disse aktiviteter (voksenuddannelse og skolepraktik) flyttes eller lukkes ned. Herudover har kommunen sendt en regning på kroner vedrørende tidligere år, som skolen heller ikke accepterer. JM vil holde bestyrelsen informeret om det videre forløb i sagerne. På branduddannelsen har skolen været tæt på et kontraktbrud med Beredskabscenter Aalborg på grund af uheldige dispositioner og uheldig korrespondance på mellemlederniveauet. Det ser dog ud til, at skolen slipper ud af det uden omkostninger. Ad 5.1: Forelæggelse af årsregnskaber 2011 til godkendelse Årsregnskab 2011 for hhv. Sanilin og Savilin blev enstemmigt godkendt i den foreliggende form. Revisionsprotokollaterne er endnu ikke modtaget. Den nye opstillingsform, hvor regnskabet er fordelt ud på aktivitetsområder, har blandt andet synliggjort, at begge skoler har underskud på kantinedriften, og i Sisimiut tillige på kollegiedriften. På mødet primo september fremlægger Palle Jensen halvårsregnskabet for 2012, og der skal ved denne lejlighed kigges nærmere på økonomierne inden for de enkelte aktivitetsområder. Ad 6: Sager og emner til behandling 6.1 Afslutning af navn & logo projektet Bestyrelsen godkendte JM s forslag, som sendes til høring i Sprogsekretariatet. Bestyrelsen ønsker, at det endelige navn og logo vedtages på næste bestyrelsesmøde. 6.2 Resultatet af bestyrelsesevalueringen Gennemgangen af evalueringsresultatet medførte nogle enkelte konklusioner: Det er vigtigt, at møderne er effektive, og formanden er velkommen til at skride hårdere ind, når der opstår for meget udenomssnak i forhold til dagsordenen. Der er lovligt meget medlemsfravær. Kan måske afhjælpes ved en mødekalender, som rækker længere ud i fremtiden. Ved næste evaluering skal spørgsmål og spørgeform revideres.

5 6.3 Status på udarbejdelsen af en tilfredshedsundersøgelse JN s orientering om processen blev taget til efterretning. Det færdige undersøgelsesprogram ligger klar til vedtagelse på næste møde primo september. 6.4 Godkendelse af revisionsarbejdet på tømrer/snedker uddannelsen Bestyrelsen godkendte, at den reviderede uddannelsesplan for tømrer/snedker fremsendes til godkendelse i departementet i den foreliggende form. 6.5 Oplæg om muligheden for 2 årlige svendeprøver JP havde overvejet mulighederne og konkluderede, at det ikke lader sig gøre at afholde 2 årlige svendeprøver. Ligeledes anbefalede han klart, at man ikke ændrer på den nuværende praksis med at optage elever når som helst året rundt. NE fastholdt, at disse 2 forhold tilsammen skaber problemer, fordi nogle elever skal være for længe i praktik efter bestået svendeprøve. JP var dog åben over for muligheden for omprøver eller lignende og vil opfordre uddannelsesudvalget til at tage dialog med arbejdsgiverne om disse spørgsmål. 6.6 Oplæg vedrørende grunduddannelsens 4 introdage JP anbefalede klart, at introdagene bibeholdes. Her får lærlingene en viden om lovgivning, overenskomster, kontrakter o.l., som de normalt ikke får i virksomheden. Bestyrelsen er principielt enig, men bekymret over, hvorvidt disse emner nu også bliver gennemgået på alle Piarersarfiit. Det besluttedes, at det faglige indhold i introdagene er ok, men at skolen skal tjekke, om dagene faktisk gennemføres efter hensigten i alle Piareersarfiit. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med et seminar i uge 48, hvor fællesrådet er sammen med centerlederne. 6.7 Virksomheder, som afskediger lærlinge efter 1. år OJP og JP kan ikke dokumentere konkret misbrug af støttevilkårene ved kun at have 1. års lærlinge. Det blev foreslået, at dette emne ligeledes bringes op i uge Oplistning af klagepunkter vedrørende Piareersarfiit OJP oplyste, at klagepunkterne drejer sig om langsom og mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med alle formalia vedrørende ansøgere og lærlinge, herunder ansøgninger, kollegiepladser, kontrakter m.v. Også dette emne tages op på mødet med centerlederne i uge 48. Ad 7: Praktikpladsskabelse JP oplyste, at skolen i Sisimiut forsøger at bidrage til gode relationer mellem virksomheder og lærlinge for derved at gøre det attraktivt for virksomhederne at ansætte lærlinge. Det sker i form af en praktikcafé, hvor eleverne bl.a. lærer om god adfærd, virksomhedsbesøg, et lærer/praktikkontor, facebook-profiler o.l.

6 OJP oplyste, at skolen i Nuuk netop har sendt ansøgning til departementet om tilskud til aktiviteter svarende til aktiviteterne i Sisimiut. Jern & Metalskolen sender en beskrivelse af aktiviteterne ud til medlemmerne. Generelt om uddannelsesudvalgene er status, at tømrer/snedker udvalget i Sisimiut og udvalgene knyttet til Jern & Metal i Nuuk er i gang, mens der fortsat ikke er oprettet et udvalg for Råstof, ligesom det kniber med at få gang i maler og VVS. Det besluttedes, at der til næste møde skal foreligge en aktuel fortegnelse over uddannelsesudvalg og medlemmer, samt at udvalgsstrukturen skal drøftes på mødet. Med hensyn til landstingets behandling af forslag til praktikpladsskabelse blev henvist til hvor man under forårssamling 2012, 24. maj pkt. 34, finder behandlingen af redegørelsen om uddannelsesstrategi, indeholdende blandt andet forelæggelsesnotat og ordførerindlæg. Ad 8: Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde. HG er igen i år bestyrelsens repræsentant ved svendeprøveafslutningen på Jern & Metalskolen, som finder sted fredag den 15. juni. Næste møde afholdes i Sisimiut den september. JN finder billigste billetter. JN/ 8. juni 2012 BILAG: Opdateret tids- og handlingsplan Palle Christiansens notat om bestyrelsesarbejde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem

Læs mere

Oversigt over beslutninger

Oversigt over beslutninger BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1-2011 den 10. og 11. februar i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Ole Christiansen OC næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg. vedrørende. Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg. vedrørende. Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17 19. marts 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg vedrørende Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17 og Indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

By og Land Skive. Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.30

By og Land Skive. Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.30 By og Land Skive Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.30 Sted: Produktionshøjskolen i Skive Forstander Steffen Adler Petersen bød velkommen, og indledte med at fortælle om

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 241 2. Orientering 252

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. vedrørende. Qasigiannguit Efterskole

R E D E G Ø R E L S E. vedrørende. Qasigiannguit Efterskole R E D E G Ø R E L S E vedrørende Qasigiannguit Efterskole 20. april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Undersøgelsens kommissorium og grundlag side 1 1.1 Kommissorium 1.2 Tilvejebringelse af skriftligt materiale

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010, kl. 15.00 i Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010, kl. 15.00 i Billedsalen Udsendt den 20. oktober 2010 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010, kl. 15.00 i Billedsalen Til stede: John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Ole Lagoni,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 01.09.2015 nr. 007 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere