Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling"

Transkript

1 Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden Maj 2013 Et samarbejde mellem: LAG Djursland LAG Randers

2 Indhold Resume... 3 Om Naturpark Randers Fjord... 4 Samarbejdspartnere bag Naturpark Randers Fjord... 5 Målgrupper... 7 Projektets fysiske og digitale elementer... 7 Etablering af stier... 8 Hotspots... 9 Infosøjler Kaffepletter Formidling Digital formidling Produktion af filmklip Foldere Markedsføring Borgerinddragelse Frivillige Lodssejere Snitflader til øvrige relevante projekter: Projektteamets sammensætning og organisering Projektleder Tidsplan Rammebudget Perspektivering Bilag... 24

3 Resume Projektet Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling er et projekt, der skal sikre fundamentet for, at der overordnet skabes tilgængelighed og formidling i og omkring Randers Fjord. For at sikre det, iværksættes en række fysiske og digitale tiltag. Etableringen af Naturpark Randers Fjord sker via Friluftsrådets certificeringsordning for Danske Naturparker. Det er forventningen, at et strategisk og konkret arbejde med basal infrastruktur og formidling af Naturpark Randers Fjord, vil bidrage til at øge områdets oplevelsesværdi både for borgere og turister. Arbejdet er i høj grad afhængig af et tæt samarbejde med frivillige tilknyttet Naturpark Randers Fjord. Partnerskabet med de frivillige vil i projektet omfatte lodsejerkontakt, etablering af stier og faciliteter samt formidling. Det er forventningen, at projektet vil bidrage aktivt til, at Naturpark Randers Fjord på sigt oplevelsesmæssigt kan kobles til OplevGudenåen. De seks samarbejdsparter bag Naturpark Randers Fjord søger på baggrund af ovenstående, Nordea-fonden om DKK millioner til at iværksætte tiltag til en samlet projektsum på DKK millioner over en 3-årig projektperiode.

4 Om Naturpark Randers Fjord Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers centrum til fjordens udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Der er unik natur, store kulturværdier og spændende landsbyer ved Randers Fjord. Randers Fjord området rummer nogle af de største naturværdier i Randers- og Norddjurs kommuner. Ved Randers by, hvor Gudenåen løber ud i fjorden, findes et af landets største indlandsådeltaer, og ved Udbyhøj, hvor Randers Fjord løber ud i Kattegat finder man et af landets største og eneste østvendte fjorddeltaer. Der er ikke stort kendskab til området, selv blandt indbyggerne i Randers og Norddjurs kommuner, og fjorden betegnes af mange som Den Hemmelige Fjord. Årsagen til dette er hovedsageligt, at adgangsforholdene til Randers Fjord er få og dårlige. Formidling og adgang til området skal medvirke til at styrke kendskabet til Randers Fjord og den spændende natur- og kulturhistorie. Naturpark Randers Fjord har været med i Friluftsrådets pilotprojekt omkring Danske Naturparker fra Igennem dette projekt er der skabt en certificeringsordning, der rummer en platform, der øger muligheder for naturoplevelser, og fremmer et aktivt friluftsliv. Arbejdet med at certificere Naturpark Randers Fjord blev påbegyndt tilbage i april 2010, og offentlighedsfasen blev indledt på et borgermøde i Mellerup d. 29. januar Der arbejdes på, at Naturpark Randers Fjord bliver pilotpark i 2013 samt, at den endelige certificering som naturpark er på plads ultimo Visionen for Naturpark Randers Fjord er: Randers Fjord skal være kendt som et område med stort naturindhold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder. Området skal gøres attraktivt for turister, borgere og erhvervsdrivende.

5 Samarbejdspartnere bag Naturpark Randers Fjord Siden 2010 har 6 parter stået bag udviklingen af Naturpark Randers Fjord. De seks parter er: Randers Kommune, Norddjurs Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, VisitRanders og Destination Djursland. Randers Kommune Randers Kommunes incitament for at iværksætte arbejdet med certificeringen af Naturpark Randers Fjord, samler en række initiativer der alle er beskrevet i visionspolitikkerne. Det betyder, at udviklingen af Naturpark Randers Fjord er indarbejdet i kommuneplan 2013, der vedtages d. 17. juni På baggrund heraf har Randers Kommune, sammen med de øvrige 5 samarbejdsparter, indledt arbejdet med certificeringen af Naturpark Randers Fjord. Der er et stort politisk fokus på udviklingspotentialet ved fjorden. Fjorden rummer en unik uudnyttet rekreativ ressource, der med initiativer, der øger kendskab og adgang til området, må forventes at bidrage positivt til oplevelser, leg og læring. Initiativer som dette forventes at have en positiv effekt på bosætningen i kommunen. Norddjurs Kommune Grænsen mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune dannes af Randers Fjord. Det er derfor oplagt for Norddjurs Kommune at indgå i et samarbejde med Randers Kommune og de øvrige samarbejdspartnere om at udnytte de potentialer, der er i og ved fjorden. Det fremgår af Norddjurs Kommunes Natur- og Friluftsstrategi, at dannelsen af Naturpark Randers Fjord spiller en vigtig rolle i forhold til arbejdet med natur og fritidsaktiviteter. Fjorden og de tilgrænsende arealer rummer uudnyttede potentialer. Ved at øge kendskabet og adgangen til området forventes det, at dette vil bidrage positivt til udvikling af nye former for oplevelser, der har relation til kyst- og fjordmiljøet. Norddjurs Kommune har allerede på nuværende tidspunkt gode samarbejdsrelationer med Kyst- og Fjordcentret, som også forventes at indgå i det fremtidige arbejde om udvikling af uudnyttede potentialer. LAG Lokale Aktionsgrupper (LAG) støtter projekter med midler under landdistriktsprogrammet. LAG er foreninger med selvstændige bestyrelser. Der arbejdes efter de 7 Leaderprincipper: Partnerskaber, samarbejdsprojekter, ideerne skal komme nedefra, gerne med en tværsektoriel tilgang, innovative strategier, netværk og som noget helt central områdebaserede udviklingsstrategier. De områdebaserede lokale udviklingsstrategier er individuelle for hver LAG. Både LAG Djursland og LAG Randers har i deres strategi fokus på elementer der korresponderer med etablering af Naturpark Randers Fjord, her angivet med de relevante elementer: LAG Randers Der er fokus på benyttelse og formidling af Gudenåen og Randers Fjord, og et generelt ønske om øget adgang til det åbne land med alle natur og kulturværdierne.

6 LAG Randers ønsker at binde by og land sammen, så det bliver tydeligt de er hinandens forudsætninger. Der er fokus på landdistriktsudvikling, udvikling af nye attraktioner, turisme, bosætning og erhvervsudvikling. Der er ønske om, at man lokalt får øjnene op for lokal identitet, kulturbaggrund og interessefællesskaber, gerne i samarbejde med lokale arkiver og museer. Der er fokus på erhvervsudvikling i landdistriktet, og ønsker om øget indtjening for eksisterende virksomheder samt flere job indenfor kultur, fritid og turisme. LAG Djursland Kombinerer rekreative naturoplevelser på vand og til lands til gavn for både erhverv, borgere og turister Udvikler og koordinerer de mange eksisterende muligheder for at bruge naturen rekreativt så der opstår en synergieffekt, og Djursland kommer til at fremstå som ét samlet naturmekka i både borgere og turisters bevidsthed. Fokuserer på bevarelse, genopretning og formidling af den lokale kulturarv dog altid i samarbejde med eksisterende kulturinstitutioner. Udvikler de kompetencer og den viden, der ligger bag den mest miljøbevidste og hensigtsmæssige omgang med naturen. Begge lokale aktionsgrupper har indstillet lokale projekter til støtte, bl.a. fordi de er sammenfaldende med de tanker, vi gør os om Naturpark Randers Fjord. På denne måde kan LAG både være en partner og en økonomisk støttemulighed, når ildsjæle og erhvervsdrivende langs fjorden udvikler nye idéer. VisitRanders VisitRanders varetager turismeudviklingen i Randers Kommune i samarbejde med turismeerhvervet og Randers Kommune. VisitRanders indgår strategiske alliancer med nærliggende turismedestinationer med henblik på udvikling og samarbejde på tværs af kommunegrænser. I denne sammenhæng samarbejdes med Destination Djursland, der varetager turismeudviklingen på Djursland. Initiativet korresponderer med turismestrategien Mål og muligheder for turismeudviklingen i Randers Kommune. Turismestrategien sætter fokus på fire områder, hvoraf Randers Fjord er det ene. Natur og oplevelser i naturen sammen med familien er det vigtigste motiv af alle for valg af feriedestination. Derfor fokuserer VisitRanders også meget på udviklingsarbejdet med Naturpark Randers Fjord. Naturen er vores største aktiv i turismen i Danmark, hvis vi ser bort fra storbyturisme. VisitRanders arbejder derfor målrettet på at formidle og udvikle naturmæssige oplevelsesmuligheder til glæde og gavn for borgere, gæster og turismeerhvervet. Naturparker har stor attraktionsværdi og oplevelsesværdi, hvis certificeringen følges af målrettet formidling, service og fokus på kvalitet i alle dele af Naturparken. VisitRanders har fokus på mulighederne for turismeudvikling og brandingværdi.

7 Destination Djursland Etableringen af Naturpark Randers Fjord korresponderer med turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser Kysten og havet er af stor betydning for Djursland som et attraktivt område for bosætning, erhvervsudvikling og som grundlag for både opretholdelse - og skabelse af nye arbejdspladser. De to kommuner på Djursland har i de seneste år arbejdet med planer for udvikling af kyst, by og havneområder i de to kommuner. Masterplaner, konkrete tiltag og investeringer skal sikre erhvervsudvikling, jobskabelse og desuden områdernes attraktivitet med fokus på turismen på Djursland. Kystens betydning for turismen på Djursland er meget central. Kysten og havet giver turisterne mulighed for at få lokal kystrelaterede kultur- og naturoplevelser, aktiviteter og vandsport, badeliv og afslapning, maritime overnatningsmuligheder og fødevareoplevelser. Som følge af strategien Vækst gennem oplevelser igangsættes initiativer, der understøtter en øget udvikling og formidling til gæsterne af kyst, by og havneområdernes oplevelser og potentialer. Der tages udgangspunkt i lokale styrker og stedbunde potentialer og sættes fokus på ny grøn erhvervs-, område- og naturudvikling. Målgrupper Etablering af basal infrastruktur og digital formidling i Naturpark Randers Fjord vil gavne mange forskellige målgrupper. Helt konkret vil følgende grupper have stor glæde af projektets tiltag: Borgere og turister i Naturpark Randers Fjord sikres en helhedsoplevelse på og ved fjorden. Interesseorganisationer og private brugere af Randers Fjord får, med implementeringen af basal infrastruktur og digital formidling, mulighed for at øge deres oplevelsesmuligheder i Naturpark Randers Fjord. Etablerede formidlere i området får mulighed for at benytte de kommende faciliteter i deres formidling og vejledning. Det omfattende samarbejde med frivillige konceptualiseres i samarbejde med Friluftsrådet. Erfaringerne fra Naturpark Randers Fjord bliver tilgængelige for andre der ønsker at samarbejde med frivillige omkring infrastruktur og formidling. De øgede rekreative faciliteter vil styrke kommunernes brand og forventes at have en positiv indflydelse på bosætning og turisme. Lokale erhvervsdrivende får et større kundegrundlag og dermed et øget indtjeningsgrundlag i et geografisk yderområde. Projektets fysiske og digitale elementer Baggrunden for hele Naturpark Randers Fjord er bl.a. udvikling af en ramme, der kan muliggøre en bred vifte af oplevelser i det fri. Helt overordnet arbejdes på at etablere et sammenhængende forbedret stisystem og faciliteter der tilgodeser ophold både på land og til vands. Da arealerne indenfor rammen af Naturpark Randers Fjord udmærker sig ved at være næsten udelukkende privatejet 1, ligger der et stort arbejde i at etablere den fornødne lodsejerkontakt for at muliggøre disse faciliteter. Strategien er at skabe 1 < 5 % af det samlede areal i Naturpark Randers Fjord er offentligt ejet.

8 et sammenhængende stisystem ved at etablere sløjfestier ved udvalgte knudepunkter i Naturpark Randers Fjord (omtales fra nu af som hotspots 2 ), og så vidt muligt skabe sammenhængende stier mellem hotspots. I dette delprojekt under Naturpark Randers Fjord arbejdes der overordnet med at forbedre adgangsmulighederne fra land og vand. Adgang med bil og bus vil primært blive i forbindelse med havneog færgeanlæg, hvor der skal etableres gode parkeringsforhold. Disse kernefaciliteter skal danne fundamentet for den kommende formidling af Naturpark Randers Fjord. Der vil også være fokus på at forbedre faciliteter for kano- og kajakturisme med etablering af landgangsanlæg, shelters, adgang til vand og toiletforhold alt efter stedets karakter og muligheder. Fælles fundraising har resulteret i 2 millioner til etablering af hotspots i Naturpark Randers Fjord. Midlerne er rejst i forbindelse med kommunal udligning, hvor der i Økonomi og Indenrigsministeriet var en pulje for økonomisk vanskeligt stillede kommuner. Puljen havde ophæng i en bestemmelse i 17 i lov om kommunal udligning. De kommuner der under LAG er yder- eller landkommuner er defineret som økonomisk vanskeligt stillede. Norddjurs Kommune er yderkommune, og Randers Kommune er landkommune. Baggrunden for puljen er, at stille midler til rådighed til medfinansiering så økonomisk vanskeligt stillede kommuner også kan søge EU midler. Puljen blev nedlagt med udgangen af Det er LAG der kan indstille til EU tilskuddet, hvis projektet passer med LAG s udviklingsstrategi. Der er komplicerede regler bag fordelingen mellem kommuner, ministerium og EU/LAG 3. I det følgende refereres hertil som hotspots-midler. De enkelte fysiske og digitale tiltag er beskrevet på de kommende sider. Etablering af stier Etablering af stier er centralt for infrastrukturen i Naturpark Randers Fjord. Som tidligere nævnt er undersøgelsesområdet for Naturpark Randers Fjord næsten udelukkende privatejet. Det har gennem tiden haft den konsekvens, at der ikke er etableret overordnede skiltede stisystemer eller adgangsmuligheder langs fjorden, dog er der steder i naturparken, hvor etablerede stier findes 4. Endvidere er mange af de stier, der har været ved Randers Fjord, blevet nedlagt i takt med industrialisering af landbrug m.v. Det betyder, at store strækninger langs fjorden på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige for meningmand, eller kun er fremkommelige, hvis man har et indgående lokalkendskab. Skiltning til ruter og opholdssteder langs fjorden er stort set ikke eksisterende i undersøgelsesområdet. Der ligger derfor et meget stort arbejde i at etablere den fornødne infrastruktur i Naturpark Randers Fjord. Processen omkring etablering af stier i Naturpark Randers Fjord er både tids- og ressourcekrævende. Derfor har projektet på et tidligt tidspunkt haft stor glæde af samarbejdet med de frivillige på dette indsats 2 Se beskrivelse af hotspots på side 9. 3 I 2. ansøgningsrunde 2012 søgte Randers- og Norddjurs kommuner om tilskud til Hotspots ved Randers Fjord, med en samlet projektsum på 2 mio. kr. Med baggrund i en kommunal medfinansiering på kr., har Økonomi og Indenrigsministeriet bevilliget kr., hvorefter LAG har kunnet indstille om et EU tilskud på kr. i forholdet 45/55 til Økonomi og Indenrigsministeriets bevilling. Kommunerne har delt den kommunale medfinansiering og LAG Djursland og LAG Randers har hhv. indstillet halvdelen af kr. i EU tilskud. 4 Spor i Landskabet findes enkelte steder i Naturpark Randers Fjord, fx sporene ved Støvringgaard og Mellerup Færgehus. Derudover findes Lodsstien mellem Randers og Udbyhøj Syd.

9 område. Det har resulteret i flere ruteforslag, og i flere tilfælde er lodsejerne blevet præsenteret for helt konkrete sti- og anlægsfaciliteter. Det har på nuværende tidspunkt resulteret i flere mundtlige tilkendegivelser om accept. De kommende stier i Naturpark Randers Fjord anlægges i udgangspunktet efter Spor i Landskabet, da konceptet bag Spor i Landskabet passer godt ind med den høje grad af frivillighed i Naturpark Randers Fjord. Da etablering af Spor i Landskabet kræver en medfinansiering på 50 %, afsættes der i budgettet en post til medfinansiering til etablering af stier hvor medfinansieringen ikke kan opnås andensteds. For god ordens skyld, skal det understreges, at der i projektet ikke vil blive anlagt stier og andre faciliteter i Naturpark Randers Fjord, hvor ekspropriation er nødvendig. Det forventes, at der i projektperioden etableres 50 km sti i Naturpark Randers Fjord. Hotspots Hotpots er centrale lokaliteter, der skal rumme faciliteter og fungere som knudepunkter samt sikre, at brugere af Naturpark Randers Fjord har gode forudsætninger under opholdet. Hotspots skal endvidere fungere som oplevelsesporte for brugerne af Naturpark Randers Fjord. Afhængig af stedets konkrete muligheder rummer hvert hotspot udvalgte faciliteter som fx: Parkeringspladser Toiletfaciliteter 5 Shelters Primitive teltpladser Bålhus Kano/kajakophaling P-pladser Fugletårne Landgangsmulighed Wifi Som udgangspunkt etableres der altid toiletfaciliteter i forbindelse med placering af shelters. Erfaringsmæssigt er det vigtigt, da det i høj grad mindsker de gener lodsejerne kan have i forbindelse med besøg på deres jord. Alle hotspots vil have skiltning med generel information om Naturpark Randers Fjord. Der udarbejdes et fælles ensartet skiltekoncept for hotspots i Naturpark Randers Fjord. På udvalgte hotspots etableres Wifi. Wifi en skal give besøgende mulighed for at downloade Naturpark Randers Fjords app således, at app en kan bruges under hele opholdet i Naturpark Randers Fjord, også de steder i Naturpark Randers Fjord, hvor dækningen er utilstrækkelig. Baggrunden for at der etableres wifi er, at der generelt er meget dårlig internet dækning langs Randers Fjord. Der opereres med to niveauer af hotspots. De to typer af hotspots omtales som need to have og nice to have hotspots. Drift af faciliteter på hotspots vil, i det omfang det er muligt, i høj grad varetages af frivillige, men det overordnede driftsansvar ligger hos kommunerne. 5 Toiletfaciliteter anlægges som udgangspunkt via hotspots-midler.

10 Need to have hotspots Der er identificeret 10 need to have hotspots, som er fundamentet i den indledende fase omkring tilgængelighed og formidlingen af Naturpark Randers Fjord, hvor der rejst hotspots-midler på 2 millioner kr. De 10 need to have hotspots skal danne fundamentet for infrastrukturen i Naturpark Randers Fjord. Der etableres 10 need to have hotspots i den 3-årige projektperiode. Se kort nedenfor. En individuel beskrivelse af de 10 need to have hotspots er vedlagt som bilag. Nice to have hotspots Kortet viser de 10 need to have hotspots der etableres i den 3-årige projektperiode Nice to have hotspots er hotspots der etableres, hvor der kan indgås partnerskabsaftaler omkring placering og etablering. Partnerskabsaftalerne skal sikre, at der er bred opbakning til nice to have hotspotsene, både blandt lodsejere og lokale. Nice to have hotspot adskiller sig ikke fysisk fra need to have hotspots, men etableres altså kun hvor der kan indgås frivillige partnerskabsaftaler. Der vil således ikke være tale om strategisk placerede hotspots, men i højere grad hotspots som er født af lokale ildsjæle og deres engagement. Der er i budgettet afsat kr. til etablering af nice to have hotspots. I denne post indgår også konsulent bistand til partnerskaberne. Det forventes at der efter den 3-årige projektperiode er identificeret og etableret mindst 5 nice to have hotspots i Naturpark Randers Fjord.

11 Infosøjler Infosøjler er skilte placeret på udvalgte steder på de anlagte stier. Infosøjlerne skal give brugerne relevante dele af områdets grundhistorie, samt formidle små stedbundne historier, der knytter sig til pågældende lokalitet. Skiltningen ved infosøjler vil i sit udtryk matche skiltningen ved hotspots. Eksempler på stedbundne historier er: Uggelhuse: Historien om hvordan Niels Ebbesen blev færget over fjorden i kampen mod den Kullede Greve. n.htm Kanaløen: Fortællingen om sildefiskeriet. Randers Havn: Besøget af spækhuggeren Spække i Ved infosøjlerne opfordres brugerne altid til at bruge Naturpark Randers Fjords app til at hente uddybende information om stedet. Kaffepletter Kaffepletter er tænkt som hyggelige og idylliske opholdssteder, som ligger lidt for sig selv. Kaffepletterne er dog altid at finde i forbindelse med de etablerede stier. Her får man muligheden for at fordybe sig lidt i sit eget rum i naturparken, og det selskab man opholder sig i. Madpakken kan nydes i fred og ro. Der er ikke nødvendigvis faciliteter på kaffepletterne, men et område der indbyder til et kortere ophold. Her opfordres brugerne til selv at medbringe et tæppe og fx nyde en fin udsigt. Formidling Strategien for formidlingen i dette projekt er, at der tilbydes både direkte- og indirekte formidling. Ved direkte formidling forstås formidling, hvor en aktør har den direkte kontakt med brugeren face to face. Den indirekte formidling involverer ikke direkte en formidler, men opfordrer brugerne til selvstændigt at tilegne sig viden via skilte, hjemmesider, apps, vejledninger ved grejbaser, foldere o.l. Den direkte formidling i Naturpark Randers Fjord varetages for nuværende primært af etablerede naturvejledere i området, blandt andet af Kyst- og Fjordcentret i Voer. Digital formidling Digital formidling er en del af den indirekte formidling. Indholdet skal være dynamisk, aktuelt og tage udgangspunkt i modtagerens behov for information om relevante emner. Da den digitale udvikling foregår meget hurtigt, er omstillingsparathed i projektperioden vigtig. Der skal derfor sikres en tæt kontakt mellem projektledelse og den tekniske udbyder. Dette sker for at sikre at produkterne under digital formidling er fremtidssikret bedst muligt. Kommunikationsplatforme, indhold og timing planlægges undervejs, da ingen kan forudsige teknologiske muligheder og behov 3 år frem i tiden. Det prioriteres at søge inspiration og viden i eksisterende cases, herunder i netværket for digital mobil formidling i Oplev Gudenå-regi. Det tilstræbes at kommunikationen vil ske på både dansk, tysk og engelsk.

12 Indholdet til den digitale formidling hentes fra eksisterende frie nationale databaser som fx Kulturstyrelsens 1001 Fortælling, Naturstyrelsens Udinaturen.dk og Geodatastyrelsen Herudover afdækkes andre relevante databaser. Databaserne skal kunne integreres og levere til apps og websites. Foruden de informationer der kan hentes på eksisterende kommunikationsplatforme, formuleres relevante grundhistorier om Naturpark Randers Fjord. For at sikre en høj kvalitet af grundhistorierne udarbejdes de af kompetente fagpersoner. Ud over grundhistorierne arbejdes der også med at få de mere stedbundne historier formidlet. Arbejdet med at samle og formidle de stedbundne historier sker via samarbejde med de frivillige i Naturpark Randers Fjord. Nedenfor er de enkelte punkter under digital formidling beskrevet. Hjemmeside Som en del af den indirekte formidling af Naturpark Randers Fjord, etableres der en hjemmeside. Hjemmesiden skal fungere som naturparkens ansigt udadtil, dvs. til brugere af Naturpark Randers Fjord. Der er her samlet relevante oplysninger om natur, kultur, geologi, friluftsliv, publikumsfaciliteter og praktiske informationer i forbindelse med ophold i Naturparken. Der udarbejdes kravspecifikationer, definition og redigering af indhold, som kvalitetssikres af web master. Der vælges en eksisterende web-løsning, der er sikret med udviklingsmuligheder, også i relation til mobile løsninger, integration til sociale medier og andre kommunikationsplatforme. Der skal arbejdes med søgeordsoptimering, så det sikres, at hjemmesiden kan findes og kommer op som forslag ved forskellige søgninger. Hjemmesiden skal være dynamisk og aktualiseret i forhold til årstider med tekster, events, billeder etc. Der er fra Friluftrådets side ikke udarbejdet en egentlig skabelon for Danske Naturparkers hjemmesider, men hjemmesiden for Naturpark Randers Fjord linkes til fra App Som en del af den indirekte formidling udvikles en app. Platformen for app en tager udgangspunkt i Kalklandets app, som vi er blevet præsenteret for under et besøg ved Stevns Naturcenter. App en er udviklet således, at den ikke behøver løbende opdateringer, men er tilgængelig efter endt download og uden behov for yderligere opdateringer. Dette giver brugerne i Naturpark Randers Fjord en god mulighed for at få indirekte formidling under hele deres ophold. Helt lavpraktisk kommer app en til at fungere som en samlet felthåndbog, der rummer relevante oplysninger omhandlende kultur, natur, geologi og friluftsliv. Produktion af filmklip Filmklip er et meget stærkt formidlingsredskab. Det giver på meget kort tid mulighed for at formidle både komplekse og omfattende historier. Filmklippene vil indeholde en bred vifte at temaer, hvor både kultur, historie, geologi og natur formidles. Som eksempel kan nævnes de mange håndværkstraditioner, der knytter sig til livet ved fjorden. Filmklip af folk der stadigvæk bestrider disse evner, vil skabe en unik og autentisk formidling til brugerne. Det kunne fx være en person der fletter sivsko af kogleaks, eller en tækkemand der laver stråtag af tagrør.

13 På Naturpark Randers Fjords hjemmeside vil filmklippene være tilgængelige, og det er hensigten, at de på længere sigt også præsenteres på andre platforme. Foldere For at den indirekte formidling rammer brugergruppen bredt, udvikles 6 foldere i både en elektronisk og en trykt version. De seks foldere skal tilgodese det segment, der endnu ikke anvender de digitale muligheder. Udvikling af trykte foldere er endvidere et af certificeringskravene fra Friluftsrådet. De seks foldere vil have følgende temaer, og blive udgivet på dansk, tysk og engelsk En overordnet folder om Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord adgang fra vandsiden Naturpark Randers Fjord adgang på land Naturen i Naturpark Randers Fjord Kulturhistorien langs Randers Fjord Geologi i Naturpark Randers Fjord Markedsføring I forbindelse med udvikling og lancering af de forskellige tiltag infrastruktur såvel som formidlingsaktiviteter vil der være behov for løbende presse og pr-mæssige aktiviteter, der skal sikre kendskab til mulighederne. Hjemmeside, app, stier og andre aktiviteter skal introduceres for brugere af Naturpark Randers Fjord. Der skal sikres et entydigt grafisk udtryk til de forskellige kommunikationsplatforme. Aktiviteter: Pressestrategi Der udarbejdes en overordnet kommunikationsplan for hvem der har ansvaret for koordinering af presse- og pr-aktiviteter målrettet brugerne af Naturpark Randers Fjord. Lanceringer I forbindelse med indvielser og aktiviteter arrangeres events målrettet pressen, frivillige og andre interessenter. For at styrke de interne processer er det vigtigt, at markere små og store begivenheder. Det giver synlig markering af nyheder, fremdrift m.m. og styrkelse af den interne sammenhængskraft. Information/kommunikation Opfølgende markedsføring og information; google søgeordsoptimering, FaceBook, back office funktioner, annoncering, distribution af foldere, app m.m. Internationalt publikum Der tages også højde for et internationalt publikum, hvilket betyder, at dette segment skal nås ad andre og til turister målrettede kanaler. Fx turismehjemmesider, apps, mobile sites, distribution af foldere m.v.

14 Borgerinddragelse Det har igennem hele pilotprojektfasen med Friluftsrådet, været et centralt element, at der sikres en høj grad af borgerinddragelse i arbejdet med at udvikle Danske Naturparker. Borgerinddragelse har ligeledes været vigtigt for de seks samarbejdspartnere i Naturpark Randers Fjord. Borgerinddragelsesfasen i Naturpark Randers Fjord blev indledt i januar 2011 med et borgermøde i Mellerup, hvor omkring ca. 250 deltog. Direkte afledt af dette møde etableredes en række arbejdsgrupper der skulle idéudvikle på følgende indsatsområder: Adgang fra vand De gode historier Adgang fra land Fiskeri Erhverv Naturforbedring Dannelse af disse arbejdsgrupper ledte videre til et tæt samarbejde med frivillige i Naturpark Randers Fjord. De frivilliges rolle er nærmere beskrevet i næste afsnit. Frivillige Inddragelse af frivillige og facilitering af grupperne blev som udgangspunkt fordelt mellem de 6 projektpartnere. Forskellige udfordringer og engagement betød ret hurtigt, at de frivillige i praksis blev samlet i en stor fællesgruppe med LAG som tovholdere. Grupperne har haft mulighed for at få bistand fra LAG, og der blev arrangeret en lang række fællesmøder og inspirationsture. I oktober 2011 indleverede alle grupper deres forslag til videre bearbejdning og prioritering i kommunerne. LAG har stor erfaring med at samarbejde med frivillige, og et samarbejdsprojekt mellem LAG Randers og LAG Djursland bidrog med kr. til inspirationsture og mødeudgifter. Ret hurtigt tegnede der sig en struktur med en række lokal forankrede projekter omkring byerne ved fjorden, og nogle mere overordnede grupper der havde fokus på naturparken som helhed. Udover det arbejde der har været i de nedsatte arbejdsgrupper, har der været arrangeret 3 større fælles busture. 1. Vilsted Sø, Vejlerne, stier på Mors og Limfjordscentret. 2. Vejle ådal og Økolariet. 3. Tur til Thy National Park og Struer Museum. Der har været stor begejstring og inspiration at hente på turene. Udover de store busture har der været en række lokale fællesture rundt ved Randers Fjord (stitur, tur på banecykler, tur med Lille Bjørn 6 og tur til Kanaløen). Der har været lidt udskiftning blandt de frivillige, og de deltager på meget forskelligt niveau. Nogle er mest med for at observere, mens andre har meget at byde ind med. Alle er velkomne. Der er oprettet et lukket 6 Lokal turbåd som kan bookes til sejlads på Randers Fjord. Lille Bjørn har fungeret som arbejds- og slæbebåd for Randers Havn i årerne Lille Bjørn drives af frivillige.

15 forum på nettet via GroupCare, hvor de har præsenteret deres forslag for hinanden. Det lukkede forum skulle sikre, at grupperne internt kunne drøfte forslag til stiruter og anlægsfaciliteter uden mulighed for, at lodsejere pludselig kunne støde på rute- og anlægsforslag der involverede deres ejendom. Samarbejdet med de frivillige har været meget givtigt for Naturpark Randers Fjord, og samarbejdet med de frivillige er essentielt for det videre arbejde. Et tæt parløb tænkes ind i den kommende fase med lodsejerne, da det kræver meget store ressourcer at indgå lodsejerforhandlinger. Mange af de frivillige bor i områderne, og kender derfor mange af de lodsejere, der skal involveres. Den viden og store indsigt i lokale forhold er central at få bragt i spil i den kommende dialog med lodsejerne. Drift af faciliteter er altid en udfordring. Derfor er det intentionen at faciliteter og stier skal etableres som partnerskaber, hvor frivillige tager del i drift og vedligehold. Der er blevet arbejdet med, at lokale borgerforeninger og lignende kan adoptere et stykke sti, og fx sørge for at samle henkastet affald. I samarbejde med Friluftsrådet vil der blive arbejdet systematisk med at udvikle gode koncepter for inddragelse af frivillige på alle niveauer af projektet. Friluftsrådet deltog således på det seneste møde med de frivillige d. 9. april 2013, hvor der bl.a. blev arbejdet med vision for de frivillige i Naturpark Randers Fjord. Visionen er: Det skal være attraktivt at være ildsjæl i en gruppe, hvor både indsigt, innovation og indflydelse sikrer en bred vifte af muligheder i Naturpark Randers Fjord. Friluftsrådet vil medvirke til at afholde kurser og opkvalificering af de frivillige. Der arrangeres bl.a. kurser om etablering af stier og lodsejer forhandlinger. Derudover skal der arrangeres en kursusrække så der kan uddannes en række naturpark-værter, som får en række basale formidlingsværktøjer, så de kan formidle gode historier, kultur, natur og lokal områderne generelt. Turister og øvrige gæster i Naturpark Randers Fjord vil således få muligheden for at møde mennesker, der er lokalt forankret i det område, der besøges. Det giver et unikt og autentisk perspektiv til oplevelsen.

16 De frivillige på en af de lokale inspirationsture i april 2011 Udover de frivillige der nu har været tilknyttet projektet gennem hele perioden vil der ske yderligere rekruttering, og der vil blive arbejdet med at etablere en Naturpark Støtteforening. Støtteforeningen skal sikre formalia, bl.a. i forhold til forsikring under frivilligt arbejde, og de frivilliges indflydelse i det kommende Naturparkråd. Det er håbet, og intentionen, at støtteforeningen vil vokse og blive meget bredt forankret i lokalområdet. I løbet af 2013 vil arbejdet med at skrive Naturparkplanen 7 blive iværksat. I den forbindelse vil de frivillige blive involveret og opfordret til at bidrage. Særligt omkring naturforbedrende tiltag. Der er større genopretningsprojekter som primært er kommunalt forankrede, men i mindre skala kan der etableres kogræsserlaug, udlægges gydegrus, laves plejeplaner for agerhøns, harer eller lignende i regi af frivillige. Lige nu er der 70 frivillige tilknyttet Naturpark Randers Fjord, og det er forventningen, at antallet af frivillige vil stige i takt med faciliteringen i Naturparken. Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at fastholde frivillige. For at sikre de frivillige i Naturpark Randers Fjord de bedste forudsætninger i fremtiden, vil samarbejdet forsøges optimeret. For at sikre dette videre igennem projektperioden, vil der løbende ske forventningsafstemning mellem de frivillige og de 6 samarbejdsparter bag Naturpark Randers Fjord. Da genereret information til hjemmeside og app tilgængeliggøres på frie databaser, er der stor mulighed for at bruge disse data andre steder. Der kunne blandt de frivillige være interesse for at udvikle småapps eller tema apps. Det kunne være en kajakforening der vil udvikle en Randers Fjord kajak-app, eller et vandrelaug der udarbejder en vandring ved fjorden app. Dansk Orienteringsforbund arbejder ligeledes på 7 Udarbejdelse af en Naturparkplan er ét af Friluftsrådets certificeringskrav for Danske Naturparker.

17 et projekt omkring udvikling af småapps. Det er derfor forventningen at erfaringerne herfra vil kunne anvendes til udviklingen af småapps i Naturpark Randers Fjord. Det har siden dannelsen af gruppen De gode Historier stået klart, at de frivillige ligger inde med mange gode stedbunde historier og kuriositeter om livet langs Randers Fjord. Disse historier er delvist samlet og skal nu formidles til brugere af Naturpark Randers Fjord. I dette forløb vil der i høj grad samarbejdes med de frivillige. Efter projektperioden vil frivillige have været involveret i: Kursusrække for frivillige i Naturpark Randers Fjord omhandlende lodsejerforhandlinger, formidling, stietablering, værtskab m.v. Kurserne afholdes i samarbejde med Friluftsrådet Rekruttering af flere frivillige Lodsejerforhandlinger om etablering af stier og andre faciliteter Etablering af stier og andre rekreative faciliteter Drift og vedligehold af Naturpark Randers Fjord Naturforbedrende tiltag Rekruttering af flere frivillige Udarbejdelse af Naturparkplanen Udvikling af småapps Samling og formidling af stedbundne historier Lodssejere Dialogen med områdets lodsejere har fra projektets start været god. Der har været afholdt møder med formændene fra både Kronjyllands og Djursland Landboforening, og begge foreninger var helt overvejende positive omkring etableringen af Naturpark Randers Fjord. Randers Havn er en meget central lodsejer, og der har i hele forløbet været en rigtig god dialog. Randers Havn har været inviteret med i styregruppen, men har valgt ikke at deltage på nuværende tidspunkt. De vil vente til projektet er mere konkret. Randers Havn vedligeholder faskiner, uddyber sejlrende og lægger arealer til den fælles lystbådehavn på Kanaløen. Randers Havn ejer flere arealer ved fjorden, bl.a. grundene med sommerhuse i Svinget/Hestehaven, øen Piggen m.v. Støvringgaard Kloster, som er en stor lodsejer i Naturpark Randers Fjord, har også tilkendegivet at de ser positivt på etableringen af Naturpark Randers Fjord. Det har i hele projektperioden været centralt for de seks samarbejdspartere, at lodsejerne skulle involveres tidligt og løbende. Der vil i projektet fremadrettet være fokus på at involvere lodsejerne tidligt. Dette skal i særdeleshed ses i forbindelse med anlæg af faciliteter og stier. Snitflader til øvrige relevante projekter: Allerede før det blev muligt at komme med i Friluftsrådets Pilotprojekt omkring etablering af Danske Naturparker, var der fokus på udvikling af Gudenåen og Randers Fjord som en samlet destination. Der blev

18 søgt midler til en opstartskonference Gudenåen en strøm af oplevelser, på Kongensbro Kro 27.maj 2010, samfinansieret af LAG Djursland, LAG Favrskov og LAG Randers og VisitGudenåen. Konferencen var en del af et udviklingsarbejde med henblik på at styrke og udvikle Gudenåen, Randers Fjord og nærområderne som rekreativt turist- og fritidsområde. En del af det arbejde blev udmøntet da VisitGudenåen i 2012 fik projektet Gudenåen en strøm af oplevelser finansieret via Grøn Vækst (RegionMidt, 7 kommuner, 6 turismeorganisationer og 6 LAG). Randers Fjord er ikke omfattet af dette projekt. Produkt og markedsføringsmæssigt er Randers Fjord med. Projektet er fortrinsvis et mersalgsprojekt. Hovedindsatsområderne er: Produktmodning, branding, markedsføring, salg og videndeling. VisitRanders er tovholdere på implementeringen. LAG Randers repræsenterer alle 6 LAG (Viborg, Silkeborg, Favrskov, Hedensted, Horsens og Randers) i projektgruppen. Oplev Gudenåen har fokus på formidling af danske vandløb, og arbejder med udvikling af GudenaaPartnerskaber. Da der er fokus på vandløb, er Randers Fjord ikke en del af dette projekt. Projektet følges af projektpartnere fra Naturpark Randers Fjord. VisitRanders er repræsenteret i styregruppen, og LAG Randers er med i Følgegruppen. Der er således fokus på at sikre størst mulige videndeling og synergi mellem aktiviteter og koncepter i OplevGudenåen og i arbejdet med Naturpark Randers Fjord. Gudenå komiteen er ved at definere en ny rolle, og Gudenå-Samarbejdet er under etablering. VisitRanders og LAG Randers er med i samarbejdet. På længere sigt vil Gudenå-Samarbejdet kunne tage en koordinerende funktion omkring udvikling af Gudenåen. Allerede nu sikres sammenhængen til de 2 store projekter Oplev Gudenåen og Gudenåen en strøm af oplevelser. Der arbejdes på meget forskellig måde og med forskellige mål, men sammenhængen mellem de 3 indsatser er rigtig god, og det er netop i dette felt mellem myndigheder, borgere/frivillige, attraktioner og organisationer, der kan koordineres og implementeres større tiltag. Samarbejdet blev præsenteret på GudenåKonference i Silkeborg 31. januar 2013, sammen med OplevGudenå og Gudenåen - en strøm af oplevelser. Ideer, formidlingstiltag og inspirationsmateriale fra OplevGudenåen er løbende drøftet i projektsamarbejdet omkring Naturpark Randers Fjord, og det er håbet, at der i fremtiden kan knyttes endnu tættere bånd. Det er ønsket, at Randers Fjord på længere sigt bliver en naturlig oplevelsesmæssig forlængelse af Gudenåen, og at formidlingen kan benyttes på de samme platforme. Projekt Djursland - Vækst gennem oplevelser er et igangværende udviklingsprojekt finansieret af Vækstforum, som en del af Region Midtjylland strategi Ny vækst i Turismen i Region Midtjylland. I et partnerskab er Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune d. 26. april 2011 blevet godkendt af Region Midtjylland om operatør på udmøntning af Stærke feriesteder ØST. Aktiviteterne i projektet Djursland vækst gennem oplevelser, er desuden ansøgt i Grøn Vækst puljen, er en del af operationaliseringen af handlingsplanen for stærke feriesteder Øst. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Som en del af udviklingen af Djursland som stærk feriestede ØST, samt udmøntningen af de konkrete handlinger under projekt Djursland vækst gennem oplevelser, skal det løbende sikres, at der er

19 sammenhæng mellem igangværende udviklingsaktiviteter og øvrige udviklingsaktiviteter i relation til udviklingen af kystferieturismen. Således vil arbejdet med Naturpark Randers Fjord, og udviklingen af konkrete nedslagspunkter langs kysten på Djursland, parallelt kunne bringe et i løft til hele kyst- og fjordområdets attraktivitet og sikre et fortsat fokus på kvalitetsudvikling af oplevelser i relation til natur, fjord og kyst. Der er indledt et samarbejde med Erhvervsakademiet Dania om levering af cases til undervisningen, eventuelle praktik ophold og emner til daglig undervisning. Der er indgået en samarbejdsaftale med Randers Kommune omkring innovation ift. mindre erhvervsvirksomheder med turismepotentiale. Dania er meget interesserede i at samarbejdet omkring Randers Fjord og til den nationale Innovations Uge i uge 47, vil et eller flere emner om Naturpark Randers Fjord indgå. Der er indgået kontrakt med ekstern konsulent omkring udarbejdelse af en rapport der skal synliggøre lystfiskerpotentialet ved Randers Fjord. Tesen er, at potentialet for helårsfiskeri i Randers Fjord er stort og delvist uudnyttet. Rapporten ligger klar sidst på året og forventningen er, at den vil danne grundlag for kommende indsatser i Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune og LAG Randers har iværksat et udviklingsarbejde med 10 udviklingsplaner for landsbyer i Randers Kommune, hvor de fem landsbyer fysisk er placeret i Naturpark Randers Fjords undersøgelsesområde. Byerne er: Udbyhøj-Sødring, Mellerup, Uggelhuse og Albæk. Udviklingsplanerne tager udgangspunkt i hvilken udvikling landsbyerne ønsker, og hvordan de selv vil bidrage til udviklingen. Landsbyerne bliver også opfordret til at se deres udvikling i sammenhæng med Naturpark Randers Fjord. Der er gang i en rigtig god proces, og der er en lang række borgere i landsbyerne, der også er frivillige i Naturpark Randers Fjord. I alle lokalområder arbejdes med stier, mange af de samme som tidligere er bragt i spil i Naturpark projektet. Udviklingsplanerne er klar omkring sommerferien, og derefter starter en implementeringsfase. Landsbyerne langs fjorden i Norddjurs kommune har samlet sig i Fjordbynetværket. Netværket har til formål at skabe aktiviteter og liv i området ved Randers Fjord. Således afholdes der hvert år et marked på Stenalt, hvor lokale produkter kommer til salg. Ligeledes har Fjordbynetværket været aktiv omkring udviklingen af Voer brohoved. Projektteamets sammensætning og organisering Projektet forankres i Randers Kommune, men sker i tæt samarbejde med de øvrige fem samarbejdspartnere bag Naturpark Randers Fjord. Ansøgning og projektbeskrivelse er således udarbejdet i fællesskab af styregruppen bag Naturpark Randers Fjord, repræsenteret ved de 6 samarbejdspartnere. Projektet og styregruppens arbejde følges desuden af en politisk følgegruppe. Der udarbejdes ved projektets start en samarbejdsaftale mellem de 6 samarbejdspartnere. Projektleder Der foreligger i det beskrevne projekt et meget stort koordineringsarbejde. En central udfordring bliver at få dispensation til anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen. Arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen

20 forvaltes principielt som en forbudszone, hvorfor anlæg kræver dispensation 8. Tidligere dialog med Naturstyrelsen har indikeret en dispensationsmulighed, hvis der gennemføres tiltag i forhold til en overordnet plan. Da store dele af projektet er hængt op på et tæt samarbejde med de frivillige, er det centralt, at projektlederen varetager koordinationen med de frivillige. Det er meget ressourcekrævende at samarbejde så tæt med frivillige, og mange af de frivillige i Naturpark Randers Fjord ønsker flere ressourcer på dette område. Inspireret af Nationalpark Thy, som blev besøgt på en af inspirationsturene, vil projektlederen varetage opgaven som frivilligkoordinator i Naturpark Randers Fjord. Der udarbejdes i samarbejde med projektpartnerne en intern kommunikationsplan, der kortlægger rollefordeling og ansvar i forbindelse med den interne kommunikation fra projektet til fx politikere, embedsmænd, frivillige, lokalbefolkningen, interesseorganisationer, naturpark netværk o.a. Det synliggøres hvad der er projektets, kommunernes og turismeorganisationernes rolle. Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelsen af den interne kommunikationsplan. 8 Der er dog mulighed for dispensation såfremt tiltagene fremmer befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden.

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere