Anvendelse af vejvand - Karakterisering, modellering og laboratorietest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af vejvand - Karakterisering, modellering og laboratorietest"

Transkript

1 Fremtidens klimarobuste by november 2014 Anvendelse af vejvand - Karakterisering, modellering og laboratorietest Partnere: By & Havn Københavns Kommune HOFOR Grontmij DHI, Kontakt: Bodil Mose Pedersen

2 Nordhavn Det indre by i København

3 Nordhavn

4 Formål By og Havn: Udvikling af en bæredygtig og miljøvenlig bydel i København Foranstaltninger der kan spare grundvand Online måling af drikkevandskvalitet Håndtering af forurenet vejvand Anvendelse af vejvand Overholdelse af miljøkvalitetskrav i vandområder, som modtager vejvand Rekreativ anvendelse i parker m.m. Opgradering af vandkvalitet og anvendelse som sekundær vandforsyning

5 Projekt aktiviteter Karakterisering af vejvand Modellering of vejvand Laboratorietest af vandrensningsteknologier, der kan opgradere vejvand Udvikling af rensekoncept, der sikrer opgradering af vandkvaliteten, så vejvand kan udledes til vandområder eller anvendes til sekundære vandforsyningsformål

6 Teknologikoncept til rensning af vejvand

7 Karakterisering af vejvand <300 køretøjer /dag køretøjer /dag Udledning til marint vandområde Rekreativ anvendelse (udledning til ferskvandsområder) Prøvetagning i forbindelse med nedbørshændelser Stikprøvetagning Flowproportional prøvetagning Opsamling af vejvand til laboratorietest

8 Parameter Enhed Interval Marint vand Ferskvand SS mg/l BOD mg/l 2, COD mg/l Total-P mg/l 0,85 1,5 0,06 Total-N mg/l 1,5-6,1 8 Kobber µg/l Kobber filtreret µg/l 2,9-7,9 1 (2,9) 1 (12) Zink µg/l Zink filtreret µg/l <5,0-19 7,8 7,8 DEHP µg/l 0,35-3,4 1,3 1,3 Bisphenol A µg/l 0,21-0,36 0, Acenaphthen µg/l <0,05-0,012 0,38 3,8 Fluoren µg/l <0,05 0,23 2,3 Phenanthren µg/l 0,083-0,2 1,3 1,3 Fluoranthen µg/l 0,26-1,2 0,1 0,1 Pyren µg/l 0,22-0,9 0,0017 0,0046 Benzo(b,j,k)fluoranthen µg/l 0,055-0,84 0,03 0,03 Benzo(a)pyren µg/l 0,028-0,32 0,05 0,05 Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,023-0,3 Benzo(g,h,i)perylen µg/l 0,026-0,37 0,002 0,002

9 Udledning og rekreativ anvendelse Kritiske parametre Suspenderet stof, BOD, COD, Total-P, kobber (filtreret), zink (filtreret), DEHP, Bisphenol A og PAH (5) Ikke-kritiske parametre Total-N, bly, olie, NP and NPE and PFOS/PFOA (flourerede stoffer),

10 Forudsætninger for renseteknologierne Vejvand fra Sundkrogsgade er dagligt i gennemsnit over året belastet med køretøjer Det er nødvendigt med kompakte rensefaciliteter, der let kan integreres I bymiljøet uden at forstyrre trafikken Kapaciteten skal være tilstrækkelig til at sikre mindre end 10 overløb pr. år Høj hydraulisk kapacitet skal muliggøre rensning også i tilfælde af intensiv regn Effektiv fjernelse af partikler Den hydrauliske kapacitet skal svare til overfladeafstrømning fra 1 red. ha (4,600 m 3 /år) Anlægs- og driftsomkostninger skal være lave Ingen tilsætning af kemikalier (fældningskemikalier)

11 Modellering af vejvand in Århusgadeområdet Total: ca m³/år Største afstrømning i august Vejvand udgør ca. 20% af den samlede overfladeafstrømning Renseanlæg skal håndtere ca m³/år eller ca m³/ha år

12 Hydrauliske betingelser og driftsbetingelser for renseanlæg Nedbørsmålinger opsamlet fra en måler placeret tæt ved Nordhavn 5½ års målinger Modellering af afstrømning fra 1 ha reduceret vejareal MOUSE model anvendt til at beregne tidsserier af afstrømning Tidsserier anvendt til at beregne kombinationer af: Tankvoluminer (25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 m³) Sedimentationstider (3, 6, 9, 12, 18, 24 timer) Kapacitet af renseanlæg (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 l/s ha) Output data:

13 Output data Total volumen af vejvand (m³/år) Volumen af overfladeafstrømning behandlet i anlægget (m³/år og procent af total afstrømning) Volumen af overløb (m³/år) Overløbsvolumen (procent of total overfladeafstrømning ) Antal af overløbs hændelser (antal/år) Antal og størrelse af regnhændelser (antal/år)

14 Modelbetingelser Initial tab defineres som 0.6 mm og koncentrationstid 1 minut En afløbshændelse begynder når regnvandet løber ind i sedimentationstanken og stopper når der ikke længere tilføres vand til sedimentationstanken Renseanlægget starter når regnhændelsen er ophørt og anlægget har kørt et forud fastlagt tidsinterval svarende til sedimentationstiden. Driftsperioden slutter når en ny regnhændelse begynder. Den korteste periode mellem to rensehændelser er sat til 3 timer.

15 Hydrauliske betingelser Beregning af minimum tank volumen der er nødvendigt for at sikre maksimalt 10 overløbshændelser pr. år Eksemplet viser sedimentationstid på 12 timer og rensekapacitet på 5 l/s ha

16 Hydrauliske betingelser Minimum tankstørrelse vokser lineært svarende til varighed af sedimentation og stiger gradvist i forhold til behandlingskapaciteten i intervallet 1-5 l/s ha Minimum tankstørrelse vokser fra 110 til 180 m³ når varigheden af sedimentationen vokser fra 3 til 24 timer og behandlingskapaciteten er større end 5 l/s ha Overløbsvolumet afhænger af sedimentationstiden når behandlingskapaciteten er større end 5 l/s ha for et givent tankvolumen Slamvolumet skal ved design inkluderes i tankstørrelsen Som sikkerhed er anlægsstørrelsen sat til 7.5 l/s ha

17 Karakterisering af partikler i vejvand

18 Tre timers sedimentation af vejvand Partikelreduktionen er ca. 100 % for partikler mellem 7 og 20µm Partikelreduktionen bliver gradvist mindre for partikler mindre end 7µm 3 timers sedimentation giver 90 % reduktion of partikelvolumen

19 Test af High-Flow keramiske membranfiltre 1µm SiC membran fra Liqtech International A/S

20 Parameter Enhe d Sundkrogsgade Supernatant Sundkrogsgade Mikrofiltreret supernatant Marine MKK Ferskvands MMK SS mg/l COD mg/l ) BOD mg/l ) 3 Total-N mg/l ) Total-P mg/l ) 0.06 Kobber Total µg/l Kobber opløst µg/l (2.9) 2) 1 (12) 2) Zink Total µg/l Zink Opløst µg/l < ) 7.8 2) Bisphenol A µg/l Acenaphthen µg/l <0.01 < Fluoren µg/l <0.01 < Phenanthren µg/l < Fluoranthen µg/l 0.17 < Pyren µg/l 0.12 < Benzo(b,j,k)fluoranthen µg/l < ) 0.03 Benzo(a)pyren µg/l < Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < ) Benzo(g,h,i)perylen µg/l < ) )

21 Resultater fra test of keramiske filtre Mikrofiltrering gennem 1µm SiC-membran fjerner alle partikler fra vejvand Ved at fjerne partikler fjernes også mange miljøkritiske stoffer Kun koncentrationer af kobber, zink og bisphenol A kan være kritiske i forhold til udledning til marine vandområder Supplerende rensning kan være nødvendig hvis fortynding ikke er tilstrækkelig i udledningspunktet.

22 Test af aktiv kulfiltrering Forventet fuldskala anlæg (7.5 l/s ha) Filtrering 12 m³/m² h Overfladeareal 2,3 m² Søjlehøjde 6 m (2 stk á 3 m ) Volume 13,8 m³ Kul type: Filtrasorb F400 Kornstørrelse 1,0 mm Basis for laboratorietest har været skalering af 3 meter fuldskala filter. Dimensions of laboratoriefilter: Filtrering 0,8 m³/m² h (7 ml/min) Surface area 0,0005 m² Søjlehøjde 4 cm søjlevolumen 19 ml kul type: Filtrasorb F400 kornstørrelse 0,2 mm

23 Parameter Unit Mikrofiltreret supernatant AC (10.5 mdr. Fuldskala) AC (19.2 mdr. Fuldskala) AC (28.2 mdr. fuldskala) AC (36 month fuldskala) COD mg/l BOD mg/l Total-N mg/l Total-P mg/l Bly opløst µg/l <0.5 < Kobber opløst µg/l 9.6 <1 <1 <1 <1 Zink opløst µg/l Bisphenol A µg/l 0.28 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

24 Test af aktiv kulfiltrering Koncentrationer af kobber og bisphenol A reduceres til under detektionsgrænsen (drift i laboratorieskala svarer til 36 måneders drift i fuldskala Koncentration af zink ændres ikke Kapaciteten til fjernelse at organisk stof begynder at falde efter 1½ års drift Fjernelse af bisphenol A forbliver uændret Aktivt kul synes anvendelig hvis fortynding og baggrundskoncentration (zink) i vandområdet tillader udledning

25 Laboratorietest af renseteknologier Renseteknologi Kapacitet Reduktion Sedimentation 150 m 3, sedimentationstid 90 % partikelreduktion 11 timer Mikrofiltrering 7.5 l/s ha BOD, COD 55-80% reduktion NPE, phthalater, PAH reduktion under detektionsgrænsen Aktivt kul 7.5 l/s ha Bisphenol A under detektionsgrænsen. Opløst bly og kobber under detektionsgrænsen

26 Designkriterier for vejvandsrensning Renseteknologi Kapacitet Drifts omkostninger DKK/år Anlægsomkostninger mio. DKK Kritiske parametre sammenlignet med EU- og danske miljøkvalitetskrav Sedimentationstank 150 m ,5-1 Mikrofiltrering 7.5 l/s ha 74, ,4 Suspenderet stof, COD, Total- P, bly, kobber, zink, bisphenol A, 4 PAH Opløst kobber, and zink, bisphenol A Aktivt kul 7.5 l/s ha ,45 Opløst zinc

27 Rapport Nyttiggørelse af vejvand - Karakterisering, modellering og laboratorietest Offentliggjort: Mange tak

Kvaliteten af regnvandsafstrømning fra overflader og identifikation af kritiske parametre brug af værktøjet RegnKvalitet

Kvaliteten af regnvandsafstrømning fra overflader og identifikation af kritiske parametre brug af værktøjet RegnKvalitet Kvaliteten af regnvandsafstrømning fra overflader og identifikation af kritiske parametre brug af værktøjet RegnKvalitet ViB Regnafstrømning og vandkvalitet D. 3.11.2016 Senior Miljøplanlægger Kristina

Læs mere

Nyttiggørelse af vejvand i Århusgadekvarteret

Nyttiggørelse af vejvand i Århusgadekvarteret Nyttiggørelse af vejvand i Århusgadekvarteret Karakterisering og modellering af vejvandsafledninger samt test af udvalgte renseteknologier Vand i byer Rapport December 2013 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

I nærværende afsnit gennemgås de hydrauliske forudsætninger for beregningerne.

I nærværende afsnit gennemgås de hydrauliske forudsætninger for beregningerne. Teknisk Notat Afledning af overfladevand Emne Projekt: Container og ny krydstogtterminal Nordhavn Udfærdiget af: Zahid Syed Projektnummer: 30.8690.01 Dato: 29. januar 2019 Projektleder: Jens Peter Ringsted

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Dobbeltporøs Filtrering

Dobbeltporøs Filtrering Dobbeltporøs Filtrering Marina Bergen Jensen Skov & Landskab ved KU-LIFE Dias 1 Præsentationen er delt i tre 1) Hvorfor er filteret udviklet? 2) Hvordan virker filteret? 3) Hvornår kan det købes? Dias

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad i Ørestad Rørcenterdagene 2009 Marina Bergen Jensen, KU Dias 1 Kan DK bidrage til at skabe mere lukkede vandsystemer? Rain, snow Stormwater runoff Water supply Wastewater discharge Dias 2 Infiltration

Læs mere

Principperne vil ændre sig i takt med den teknologiske udvikling og et øget erfaringsgrundlag med håndteringen af regnvand i byområder.

Principperne vil ændre sig i takt med den teknologiske udvikling og et øget erfaringsgrundlag med håndteringen af regnvand i byområder. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT 03-03-2016 Bilag 1 Notat om principper for rensning af hverdagsregn (version 2) Indledning Sagsnr. 2015-0151042 Dokumentnr.

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Regnafstrømningens forureningsprofil: Hvor små er partiklerne?

Regnafstrømningens forureningsprofil: Hvor små er partiklerne? Regnafstrømningens forureningsprofil: Hvor små er partiklerne? Regn med Kvalitet Nødebo 2-3 december 2013 Katrine Nielsen PhD Student Andreas Mørch-Madsen, Eva Eriksson, Anders Baun og Peter Steen-Mikkelsen

Læs mere

Opsamling på nedsivningstilladelser

Opsamling på nedsivningstilladelser Præsentation af rapport Opsamling på nedsivningstilladelser Opsamling på resultater fra anlæggende Søborghusrenden, Marielyst og Solnavej Thomas H. Larsen Mette Algreen Nielsen Erfa-møde Nov Indhold Lokaliteter

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Klintholm I/S Nedsivningstilladelse for overfladevand og perkolat. Klintholm I/S. Att.: dir. Jørgen Nestor og Martin Johansen

Klintholm I/S Nedsivningstilladelse for overfladevand og perkolat. Klintholm I/S. Att.: dir. Jørgen Nestor og Martin Johansen MEMO TITEL Klintholm I/S Nedsivningstilladelse for overfladevand og perkolat DATO 17. maj 2016 TIL Klintholm I/S. Att.: dir. Jørgen Nestor og Martin Johansen ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand,

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand, Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI uln@dhigroup.com Dansk Vand, 08.11.2016 Oversigt Fra problem til vandressource! Problemet hvorfor rense? Hvordan fungerer renseanlægget?

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Håndtering af problemstoffer i regnvand 2 3 Resultater fra LIFE Treasure

Læs mere

Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer

Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune IDA Miljø 14. november 2016 Indledning Myndighed: Recipienter, der lever op til

Læs mere

Faktablade om teknologier til rensning af regnvand 3. dec Bodil Mose Pedersen, DHI Ulrik Hindsberger, TI

Faktablade om teknologier til rensning af regnvand 3. dec Bodil Mose Pedersen, DHI Ulrik Hindsberger, TI Faktablade om teknologier til rensning af regnvand 3. dec. 2013 Bodil Mose Pedersen, DHI Ulrik Hindsberger, TI Faktablade - arbejdsproces VandCamp 2012 første udgave af faktablad Idéer og input fra producenter

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Måleprogram for regnvand fra parkeringsarealer. Karakterisering af regnvand

Måleprogram for regnvand fra parkeringsarealer. Karakterisering af regnvand Måleprogram for regnvand fra parkeringsarealer Karakterisering af regnvand Lynettefællesskabet I/S Rapport August 2011 Delete what is not valid for the office preparing the report. This report has been

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.13 i bekendtgørelsen

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Rensning af Røggaskondensat. 23. November 2017

Rensning af Røggaskondensat. 23. November 2017 Rensning af Røggaskondensat 23. November 2017 LiqTech A/S Etableret i 1999 70 medarbejdere, heraf 60 i Danmark Hovedkvarter og membranproduktion i Ballerup LiqTech International Systemproduktion i Hobro

Læs mere

Behov for dokumentation af vandkvalitet og renseløsninger. Forslag til test-cocktail. Vand i Byer Marina Bergen Jensen

Behov for dokumentation af vandkvalitet og renseløsninger. Forslag til test-cocktail. Vand i Byer Marina Bergen Jensen Behov for dokumentation af vandkvalitet og renseløsninger Forslag til test-cocktail Vand i Byer 16.11.2017 Marina Bergen Jensen mbj@ign.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Figur: Simon Toft

Læs mere

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Mathias Nørlem, Krüger A/S, mtn@kruger.dk Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vandkvalitet Erfaringer med decentrale renseteknologier? Mathias Nørlem, Krüger A/S. mtn@kruger.dk Vandmængder vs. stofmængder

Læs mere

KRAV TIL OVERFLADEVAND FRA METALSKROTOPLAG

KRAV TIL OVERFLADEVAND FRA METALSKROTOPLAG KRAV TIL OVERFLADEVAND FRA METALSKROTOPLAG E N V I N A F A G G R U P P E S P I L D E V A N D O V E R F L A D E V A N D F R A F O R U R E N E T O P L A G J U R J E N D E B O E R, M I L J Ø S A G S B E H

Læs mere

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Kilder, rensning og effekter 2 3 Rensemetoder Tørre bassiner (forsinkelsesbassiner) Våde

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand

Risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand Risiko ved nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand Baggrundsrapport Udkast oktober 2012 Thomas H. Larsen, Jes Vollertsen og Søren Gabriel Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin.

Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin. Sammenfattende redegørelse Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin. Nr. 31/2015 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens

Læs mere

Hvilke krav stilles i forbindelse med udledning, nedsivning og rekreativt brug af regnvand? Vand i Byer stormøde 3. november 2016

Hvilke krav stilles i forbindelse med udledning, nedsivning og rekreativt brug af regnvand? Vand i Byer stormøde 3. november 2016 Hvilke krav stilles i forbindelse med udledning, nedsivning og rekreativt brug af regnvand? Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Vand i Byer stormøde 3. november 2016

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Bassiner og effektiv fosforfjernelse. Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU

Bassiner og effektiv fosforfjernelse. Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU Bassiner og effektiv fosforfjernelse Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU Hvorfor fokusere på bassiner og fosfor (P)? P er ofte begrænsende for algevæksten i søer og fjorde I forbindelse med sørestaurering

Læs mere

Vilkår for tilladelsen

Vilkår for tilladelsen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 28-05-2014 Barslund A/S Jesper Froberg, jfr@barslund.dk Sagsnr. 2014-0077515 Dokumentnr. 2014-0077515-10 Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S. Måling for miljøbelastende stoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S. Måling for miljøbelastende stoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S Måling for miljøbelastende stoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen Rapport, November 1998 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax: +45 45 16 92 92 E-mail:

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner LIFE Treasure projektet

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner LIFE Treasure projektet Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner LIFE Treasure projektet Jes Vollertsen, Aalborg Universitet, Sektion for Miljøteknologi 11-10-2008 1 Nogle negative effekter af separat regnvandsudledning Eutrofiering

Læs mere

SediPipe: Anvendelse i Danmark

SediPipe: Anvendelse i Danmark SediPipe: Anvendelse i Danmark Anvendes, Når regnvand skal være rent til: Natur fredet områder Havne Å løb og andre recipienter Åbne og lukket bassiner (mindre drift/rengøring SEDIpoint renser for sedimenter,

Læs mere

Bobleprojekt: Monitorering af firstflush og hverdagsregn

Bobleprojekt: Monitorering af firstflush og hverdagsregn Bobleprojekt: Monitorering af firstflush og hverdagsregn Baggrund I forbindelse med skybrudssikring og afkobling af vejvand fra Uplandsgade ønsker Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR,at etablere

Læs mere

Rensning af regnafstrømning med dobbeltporøs filtrering

Rensning af regnafstrømning med dobbeltporøs filtrering Byer i Vandbalance notat 7 Rensning af regnafstrømning med dobbeltporøs filtrering Side 1 af 49 Indhold Forord... 3 Rensning af regnafstrømning med dobbeltporøs filtrering... 4 Baggrund... 4 Prøvetagning...

Læs mere

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Halinspektørforeningen Nordsjællands kunstgræs seminar D. 18.9.2014 Kristina Buus Kjær, Afdeling for By & Industri (kbm@dhigroup.com) Miljø-

Læs mere

Tilladelser til regnbetingede udløb

Tilladelser til regnbetingede udløb Tilladelser til regnbetingede udløb Lovgrundlag Datagrundlag til en tilladelse Opbygning af en udledningstilladelse U-skema PULS Bo Skovmark Oversigt over lovgivningen Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

SLUSEHOLMEN KANALBY - VURDERING AF UDSIVNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER IGENNEM SPUNSVÆG

SLUSEHOLMEN KANALBY - VURDERING AF UDSIVNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER IGENNEM SPUNSVÆG C.G. JENSEN A/S SLUSEHOLMEN KANALBY - VURDERING AF UDSIVNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER IGENNEM SPUNSVÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

EnviNa møde 24-9-2015 Rensning af overløbsvand. Indlæg af Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS

EnviNa møde 24-9-2015 Rensning af overløbsvand. Indlæg af Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS EnviNa møde 24-9-2015 Rensning af overløbsvand Indlæg af Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Baggrund for Bonnerup Consult 2002 - Startet i kælderen i Strib 2004 Ændret til ApS, 1. medarbejder startet

Læs mere

Teknisk notat. Esbjerg Spulefelt - VVM Ansøgning om yderligere reducerede krav. : Signe Ingvardsen. : Erik Dal. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Esbjerg Spulefelt - VVM Ansøgning om yderligere reducerede krav. : Signe Ingvardsen. : Erik Dal. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Esbjerg Spulefelt - VVM Ansøgning om yderligere reducerede

Læs mere

Problemstoffer i regnafstrømning. Helle Marcussen, Marina Bergen Jensen, Peter E. Holm

Problemstoffer i regnafstrømning. Helle Marcussen, Marina Bergen Jensen, Peter E. Holm Problemstoffer i regnafstrømning Helle Marcussen, Marina Bergen Jensen, Peter E. Holm Regnafstrømning opsamler stoffer deponeret på byens overflader Hvilke stoffer og koncentrationer er problematiske?

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.16, Kontrol/overvågning af skaldyr Skaldyr har ikke tidligere været omfattet af bekendtgørelse om analysekvalitet.

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Bilag C Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Fællesadministrationen 3B Rapport Oktober 2001 Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Oktober

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering

Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Kemiske fingeraftryk af forureningsprofiler i jord nye analytiske redskaber til en differentieret risikovurdering Peter Mortensen, BU manager, Eurofins Miljø A/S Signe Vork, civilingeniør, Eurofins Miljø

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

København Havn, Redmolen

København Havn, Redmolen København Havn, Redmolen Ansøgning om ny udledningstilladelse Geo projekt nr. 200155 Rapport 5, 2018-08-17 Geo ansøger hermed, på vegne af By & Havn (Bygherre) om ny udledningstilladelse for grundvandssænkningen

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via regnvandsbassin til Byrenden i Nr.

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

KUNSTGRÆSBANER HÅNDTERING AF DRÆNVAND

KUNSTGRÆSBANER HÅNDTERING AF DRÆNVAND KUNSTGRÆSBANER HÅNDTERING AF DRÆNVAND Heidi Heeschen Maria Benavent Industri og Klima Odense Kommune HÅNDTERING AF DRÆNVAND Nedsivning Tilslutning til kloak Udledning til recipient LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

REGNVAND. Thorkild Hvitved-Jacobsen Jes Vollertsen Asbjørn Haaning Nielsen Aalborg Universitet, Sektion for Miljøteknologi

REGNVAND. Thorkild Hvitved-Jacobsen Jes Vollertsen Asbjørn Haaning Nielsen Aalborg Universitet, Sektion for Miljøteknologi EC LIFE-TREASURE Projekt VIDEREGÅENDE RENSNING AF REGNVAND Thorkild Hvitved-Jacobsen Jes Vollertsen Asbjørn Haaning Nielsen Aalborg Universitet, Sektion for Miljøteknologi Projektdeltagere: Silkeborg Forsyning

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Pensam Erhvervsejendomme ApS Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Sendes kun pr. e-mail: spd@pensam.dk 22-06-2015 Sagsnr. 2015-0119663 Dokumentnr.

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster,

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster, Center for Plan & Miljø Vemmetofte Kloster Vemmetoftevej 42 4640 Faxe att.: Leif J. Madsen, ljm@vemmetofte.dk Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

MULD ET NATURLIGT BIOFILTER UNDER KUNSTGRÆSBANER

MULD ET NATURLIGT BIOFILTER UNDER KUNSTGRÆSBANER MULD ET NATURLIGT BIOFILTER UNDER KUNSTGRÆSBANER Jørgen Hegner Afdelingschef Anlæg Partner & Rådgivende Ingeniør FRI Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

Afkobling og rensning af vejvand

Afkobling og rensning af vejvand Afkobling og rensning af vejvand Om Byer i Vandbalance på Vejforum den 5. december 2012 ved Ulrik Hindsberger, 1 Hvad kan vejene bidrage med i forhold til klimatilpasning? Nye metoder til vejafvanding

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

MIKE URBAN LAR modellering. Morten Just Kjølby, DHI

MIKE URBAN LAR modellering. Morten Just Kjølby, DHI MIKE URBAN LAR modellering Morten Just Kjølby, DHI MIKE URBAN LAR modellering Berislav Tomicic, DHI Agenda 1. Nye metoder til modellering af grønne løsninger i MIKE URBAN 2. MIKE URBAN Soakaway modellering

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Islands Brygge til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Islands Brygge til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PENSIONDANMARK A/S ATP Pensionsservice A/S Langelinie Allé 41 2100 KØBENHAVN Ø Att: Thomas Jakobsen, tja@pension.dk Midlertidig

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ARKITEKTGRUPPEN A/S Hollufgårds Allé 12, Neder Holluf 5220 Odense SØ Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr.

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Claus Gybeck Bendstrup, cgbe@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra byggefelt A, Belvederegade, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra byggefelt A, Belvederegade, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Nordea Ejendomsinvestering A/S Ejby Industrivej 38 2600 Glostrup Att.: Lars Roland Hansen Sendes kun pr. e-mail: lars.r.hansen@nordeaejendomme.dk

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Asbjørn Haaning Nielsen, Lektor, PhD, Institut for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Videregående rensning af regnvand LIFE TREASURE - et EU projekt. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Videregående rensning af regnvand LIFE TREASURE - et EU projekt. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Videregående rensning af regnvand LIFE TREASURE - et EU projekt Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Forsinkelse Problemstilling: Beskyttelse af recipienten Mindske risiko for

Læs mere

Hjørring Kommune. Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring TILLADELSE TIL Hjørring den 10-11-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-14-16 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon

Læs mere