OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1."

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2008:26 3. november 2008 Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) Resumé: Samlet set opfyldte de 27 EU-lande ØMU-kriterierne for både det offentlige underskud og ØMU-gælden i Således udgjorde det offentlige underskud 0,9 pct. af BNP og den offentlige gæld 59 pct. af BNP. Med et overskud på 4,9 pct. af BNP havde Danmark det næsthøjeste overskud i pct. af BNP. Under ét opfyldte eurolandene ligeledes ØMU-kriterierne for det offentlige underskuds vedkommende, men ikke for den offentlige gæld. I eurolandene udgjorde det offentlige underskud 0,6 pct. af BNP og den offentlige gæld 66 pct. af BNP. ØMU-kriterierne er fastlagt i Maastricht-traktaten. Ifølge disse må det offentlige underskud maksimalt udgøre 3 pct. af BNP og den offentlige gæld maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. Kort om statistikken: Denne statistik indeholder udvalgte dele af de 27 EU-landes indberetning til EU-kommissionen af overskuddet/underskuddet på de offentlige budgetter (ØMU-saldoen) og den offentlige gæld (ØMU-gælden). 1. Hovedresultat EU-landene opfyldte ØMU-kriterierne for underskud og gæld Figur 1. Ved årets første indberetning til EU-kommissionen opfyldte de 27 EU-lande samlet set ØMU-kriterierne for såvel det offentlige underskud som for ØMU-gælden i Således udgjorde det offentlige underskud 0,9 pct. af BNP og den offentlige gæld 59 pct. af BNP. Med et overskud på 4,9 pct. af BNP havde Danmark det næsthøjeste overskud i pct. af BNP. Under ét opfyldte eurolandene ligeledes ØMU-kriterierne for det offentlige underskuds vedkommende, men ikke for den offentlige gæld. I eurolandene udgjorde det offentlige underskud 0,6 pct. af BNP og den offentlige gæld 66 pct. af BNP. Offentligt underskud og overskud i Pct. af BNP procents-kriteriet -4-6 Ungarn Grækenland Storbritannien Frankrig Portugal Rumænien Polen Slovakiet Malta Italien Litauen Tjekkiet EU-27 Eurolandene Østrig Belgien Tyskland Letland Bulgarien Irland Holland Slovenien Spanien Estland Luxembourg Cypern Sverige Danmark Finland Anm.: Eurolande: Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Slovenien (fra 1. januar 2007) samt Cypern og Malta (fra 1. januar 2008).

2 2 2008:26 ØMU-kriterierne for de offentlige finanser er fastlagt i Maastricht-traktaten. Ifølge disse må det offentlige underskud under normale omstændigheder højst udgøre 3 pct. af BNP og den offentlige gæld maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. To EU-lande opfylder ikke kriteriet for det offentlige underskud Ser man på de enkelte lande, opfylder 25 af de 27 EU-lande kriteriet for det offentlige underskud i Med et underskud på henholdsvis 5,0 pct. og 3,5 pct. af BNP er Ungarn og Grækenland de eneste EU-lande der ikke opfylder kriteriet. Figur 2. Offentlig gæld i Pct. af BNP procents-kriteriet Italien Grækenland Belgien Eurolandene Ungarn Tyskland Frankrig Portugal Malta Cypern Østrig EU-27 Holland Polen Storbritannien Sverige Spanien Finland Slovakiet Tjekkiet Danmark Irland Slovenien Bulgarien Litauen Rumænien Letland Luxembourg Estland Otte EU-lande opfylder ikke kriteriet for den offentlige gæld Forbehold for Storbritanniens indberetning Ud af de 27 EU-lande opfylder 19 lande kriteriet for den offentlige gæld. Også i Danmark, hvor gælden udgør 26 pct. af BNP, opfyldes kriteriet for den offentlige gæld. Ud af de 15 eurolande opfylder 8 lande kriteriet for den offentlige gæld. De øvrige 7 eurolande, der ikke opfylder kriteriet, er Grækenland, Italien, Belgien, Tyskland, Frankrig, Portugal og Malta. Sammenlignet med offentliggørelsen i april, er det de samme lande der ikke opfylder kriteriet for den offentlige gæld. EU-kommissionen kan udtage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld, hvis der er tvivl om datakvaliteten. EU-kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har taget forbehold for kvaliteten af Storbritanniens oktober-indberetning. Eurostat har endvidere ændret i Storbritanniens oktober-indberetning så fortolkningspraksis i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS95) følges. Oversigtstabel 1. Underskud/Overskud og gæld pct. af BNP Underskud (-) / Overskud Eurolandene -2,9-2,5-1,3-0,6 EU-27-2,9-2,4-1,4-0,9 Danmark 2,0 5,2 5,1 4,9 Gæld Eurolandene 69,6 70,2 68,5 66,3 EU-27 62,2 62,7 61,3 58,7 Danmark 43,8 36,4 30,5 26,2

3 2008:26 3 Hvad er ØMU-saldo Oversigtstabel 2. Udgangspunktet for opgørelsen af ØMU-saldoen er Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS95), idet der dog er enkelte veldefinerede afvigelser. Disse afvigelser er for Danmark vist i oversigtstabel 2. Efter drøftelser med Eurostat er det besluttet, at man i EDP sammenhæng betragter udgifter til investeringer i offentlige virksomheder med vedvarende underskud som en kapitaludgift for staten/kommunerne. I er der dog tale om en kapitalindtægt, idet en del underskudsvirksomheder har negative nettoinvesteringer i disse år. Denne konteringsform påvirker ØMUsaldoen. Korrektionen for investeringstilskud vedrører først og fremmest Bane Danmark. Den er ført tilbage til 1999, hvor der skete en opsplitning af De Danske Statsbaner i henholdsvis DSB og Banestyrelsen (nu Bane Danmark). Overgangstabel fra nettofordringserhvervelsen til ØMU-saldo for Danmark. mia. kroner Nettofordringserhvervelse, ifølge maj-versionen 27,3 77,4 79,9 81,1 Korrektion for SWAP-arrangementer 3,1 3,2 2,2 0,5 Korrektion for UMTS-licenser -0,3-0,3-0,3-0,3 Korrektion for infrastrukturinvesteringer -0,9 0,2 1,2 1,1 Overskud på ØMU-saldo 29,3 80,5 83,1 82,6 Hvad er ØMU-gæld ØMU-gælden er en speciel måde at opgøre den offentlige gæld på. ØMU-gælden er en konsolideret opgørelse af udvalgte gældsposter 1 (til nominel værdi) for offentlig forvaltning og service. En mere fuldstændig opgørelse er den offentlige nettogæld (til markedsværdi) som offentliggøres i sammenhæng med de finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service. Nettogælden betegner forskellen mellem de samlede finansielle aktiver og passiver (se mere i Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service i serien Offentlige finanser). Offentlig forvaltning og service indeholder de tre delsektorer: staten, kommuner og regioner samt sociale kasser og fonde. 2. Den traktat- og lovgivningsmæssige baggrund Stabilitets- og vækstpagten Ændring Tilvejebringelse af statistiske data Stabilitets- og vækstpagten er baseret på en målsætning om budgetdisciplin for de offentlige finanser som centralt middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og en stærk og holdbar vækst. I tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) skal medlemsstaterne i henhold til Maastricht-traktatens artikel 104 undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Eurolandene er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier, og der er i Stabilitets- og vækstpagten angivet sanktionsmuligheder, hvis disse kriterier overskrides. Derimod er det ikke forbundet med sanktioner, hvis lande udenfor euroen, overskrider kriterierne. For de offentlige finanser er ØMU-kriterierne, at det offentlige underskud ikke må overstige 3 pct. af BNP og at den offentlige gæld ikke må overstige 60 pct. af BNP. I løbet af 2005 er der sket en række ændringer i Stabilitets- og vækstpagten. Ændringerne betyder bl.a., at der ikke ses så strengt på en overskridelse af 3 procent-kriteriet for det offentlige underskud i perioder med lav økonomisk vækst. Til gengæld stilles der øgede krav til konsolidering af de offentlige finanser i perioder med økonomisk opsving, hvis den offentlige saldo ikke er tæt på balance eller i overskud. I henhold til protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud skal Kommissionen tilvejebringe de statistiske data, der skal benyttes i forbindelse med denne procedure. Underskud og gæld defineres med udgangspunkt i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS95), som henholdsvis nettolåntagning og udvalgte nominelle gældsposter for offentlig forvaltning og service, Rådets forord- 1 Læs afsnit 2: Den traktat- og lovgivningsmæssige baggrund, for yderligere specifikationer af ØMU-gælden.

4 4 2008:26 ning nr. 3605/93. Disse udvalgte nominelle gældsposter er: sedler og mønt samt indskud (F.2), værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater (F.33) og lån (F.4). Medlemsstaterne underretter to gange om året Kommissionen om deres faktiske offentlige underskud og gæld for afsluttede år samt forventede/budgettal for endnu ikke afsluttede år. For Danmarks vedkommende er Danmarks Statistik ansvarlig for indberetning af faktiske tal (historiske tal), mens Finansministeriet er ansvarlig for de budgetterede tal. Frister for ØMUindberetninger Fristerne for de to årlige indberetninger til EU-kommissionen af offentlig saldo og ØMU-gæld som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, er inden 1. april og 1. oktober, jf. Rådets forordning nr. 2103/2005. Herved sikres overensstemmelse med tidsfristerne for ENS dataindberetningsprogrammet vedrørende bl.a. offentlige udgifter og indtægter. 3. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (april-opgørelse) udkom 30. april 2008 i serien Offentlige finanser 2008: 11 (Statistiske Efterretninger). Offentligt underskud og gæld i EU 2008 (april-opgørelse) forventes offentliggjort 1. maj 2009 i serien Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Michael F. Nielsen, tlf , 4. Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationen Kilden er Eurostats offentliggørelse News release, 147/ oktober 2008 og Offentlig forvaltning og service , (maj-versionen) 2008:14 (Statistiske Efterretninger). Begreber og definitioner er fastlagt i Rådets forordninger nr. 3605/93, nr. 475/2000, nr. 351/2002 og nr. 2103/2005, som refererer til EU s nationalregnskabssystem, ENS95. På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder.

5 2008:26 5 Tabel 1. Offentligt underskud (-) / overskud (+) pct. af BNP Belgien -0,2-2,6 0,3-0,3 Cypern -4,1-2,4-1,2 3,5 Finland 2,4 2,9 4,1 5,3 Frankrig -3,6-2,9-2,4-2,7 Grækenland -7,5-5,1-2,8-3,5 Holland -1,7-0,3 0,6 0,3 Irland 1,4 1,7 3,0 0,2 Italien -3,5-4,3-3,4-1,6 Luxembourg -1,2-0,1 1,3 3,2 Malta -4,7-2,8-2,3-1,8 Portugal -3,4-6,1-3,9-2,6 Slovenien -2,2-1,4-1,2 0,5 Spanien -0,3 1,0 2,0 2,2 Tyskland -3,8-3,3-1,5-0,2 Østrig -4,4-1,5-1,5-0,4 Euro-zone -2,9-2,5-1,3-0,6 Bulgarien 1,6 1,9 3,0 0,1 Danmark 2,0 5,2 5,1 4,9 Estland 1,7 1,5 2,9 2,7 Letland -1,0-0,4-0,2 0,1 Litauen -1,5-0,5-0,4-1,2 Polen -5,7-4,3-3,8-2,0 Rumænien -1,2-1,2-2,2-2,6 Slovakiet -2,3-2,8-3,5-1,9 Storbritannien -3,4-3,4-2,7-2,8 Sverige 0,8 2,4 2,3 3,6 Tjekkiet -3,0-3,6-2,7-1,0 Ungarn -6,4-7,8-9,3-5,0 EU-27-2,9-2,4-1,4-0,9

6 6 2008:26 Tabel 2. Offentligt underskud (-) / overskud (+) mio. euro Belgien Cypern Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Luxembourg Malta Portugal Slovenien Spanien Tyskland Østrig Euro-zone Bulgarien Danmark Estland Letland Litauen Polen Rumænien Slovakiet Storbritannien Sverige Tjekkiet Ungarn EU Anm.: For ikke Euro-lande er der foretaget en omregning til euro ud fra Nationalbankens valutakurser opgjort som årsgennemsnit.

7 2008:26 7 Tabel 3. Offentlig gæld pct. af BNP Belgien 94,3 92,1 87,8 83,9 Cypern 70,2 69,1 64,6 59,5 Finland 44,1 41,3 39,2 35,1 Frankrig 64,9 66,4 63,6 63,9 Grækenland 98,6 98,8 95,9 94,8 Holland 52,4 51,8 47,4 45,7 Irland 29,4 27,3 24,7 24,8 Italien 103,8 105,9 106,9 104,1 Luxembourg 6,3 6,1 6,6 7,0 Malta 72,1 69,9 63,8 62,2 Portugal 58,3 63,6 64,7 63,6 Slovenien 27,2 27,0 26,7 23,4 Spanien 46,2 43,0 39,6 36,2 Tyskland 65,6 67,8 67,6 65,1 Østrig 64,8 63,7 62,0 59,5 Euro-zone 69,6 70,2 68,5 66,3 Bulgarien 37,9 29,2 22,7 18,2 Danmark 43,8 36,4 30,5 26,2 Estland 5,0 4,5 4,3 3,5 Letland 14,9 12,4 10,7 9,5 Litauen 19,4 18,4 18,0 17,0 Polen 45,7 47,1 47,7 44,9 Rumænien 18,8 15,8 12,4 12,9 Slovakiet 41,4 34,2 30,4 29,4 Storbritannien 40,6 42,3 43,4 44,2 Sverige 51,2 50,9 45,9 40,4 Tjekkiet 30,4 29,8 29,6 28,9 Ungarn 59,4 61,7 65,6 65,8 EU-27 62,2 62,7 61,3 58,7

8 8 2008:26 Tabel 4. Offentlig gæld mio. euro Belgien Cypern Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Luxembourg Malta Portugal Slovenien Spanien Tyskland Østrig Euro-zone Bulgarien Danmark Estland Letland Litauen Polen Rumænien Slovakiet Storbritannien Sverige Tjekkiet Ungarn EU Anm.: For ikke Euro-lande er der foretaget en omregning til euro ud fra Nationalbankens valutakurser opgjort ultimo året. OFFENTLIGE FINANSER 2008:26 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), Abonnement for 2008: 440 kr. som pdf. Løssalg: 52 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:18 21. december 2018 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 3. kvt. 2018 Resumé: Den offentlige finansielle nettogæld blev

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 OFFENTLIGE FINANSER 2005:10 30. marts 2005 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 Nettogælden faldt 7 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Der har i seneste kvartal

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Statsfinanserne risikerer at blive svækket med 20 mia. kr. som følge af fortsat lavvækst. Danmarks hovedudfordring er at få gang i vækst

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:4 22. marts Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:4 22. marts Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:4 22. marts 2019 Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018 Resumé: I 2018 var der et overskud på 11,3 mia. kr. på de offentlige finanser.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2017:7 12. december 2017 1 pct. færre både lagde til i de danske havne Fritidssejlerturisme 2017 Resumé: I maj-september 2017 var der 426.400 gæstebådsovernatninger

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Kommunernes sundhedsopgaver Palliation Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

INDKOMST, FORBRUG OG PRISER

INDKOMST, FORBRUG OG PRISER STATISTISKE EFTERRETNINGER INDKOMST, FORBRUG OG PRISER 2010:3 23. december 2010 Europæisk købekraftsundersøgelse 2009 Resumé: Det danske prisniveaujusterede BNP pr. indbygger er i 2009 21 pct. højere end

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

- I pct. af ugen før ,6 100,5 100,5 100,2 103,6 98,9 - I pct. af samme uge sidste år 100,9 99,6 101,4 101,4 105,6 100,3

- I pct. af ugen før ,6 100,5 100,5 100,2 103,6 98,9 - I pct. af samme uge sidste år 100,9 99,6 101,4 101,4 105,6 100,3 Priser og produktionstal for oksekød Nr. / -07- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.400 stk. Notering = fald Der ventes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Notatet er lavet for LO og SAMAK og præsenteret på en Østersøkonference den 2. og 3. februar 2005.

Notatet er lavet for LO og SAMAK og præsenteret på en Østersøkonference den 2. og 3. februar 2005. 11. marts 2005/AV Resumé: Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 7724 KONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Alle lande i EU (med undtagelse af Storbritannien) skal opfylde reglerne i stabilitets- og vækstpagten,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Notat. Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik. 5. januar 2018

Notat. Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik. 5. januar 2018 Notat. januar 218 Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik Sammenfatning Danmark er det EU-land, der har præsteret den største reduktion i ØMU-gælden siden 199. Det skønnes,

Læs mere

Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande

Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande 20-09-2019 Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande En helt ny opgørelse ved indgangen til 3. kvartal 2019, viser at arbejdskraftmanglen i flere EU-lande herunder Danmark i flere brancher

Læs mere