Konjunktur og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer i februar 213 Internationalt Relativ lav vækst i Danmark siden 2 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Beskæftigelsesfrekvensen steg kun blandt indvandrere fra 211 til 212 Eksporten steg i januar 213 efter et fald i december 212 Inflationen falder fortsat Den danske beskæftigelse steg fra 3. kvartal til 4. kvartal 212, mens beskæftigelsen faldt i EU27 Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Fra 211 til 212 steg beskæftigelsesfrekvensen kun for indvandrere, mens den faldt for øvrige. Det viser tal fra Danmarks Statistiks nye arbejdsstyrkeopgørelse (RAS), som bl.a. indeholder tal for beskæftigelsesfrekvensen for forskellige grupper. Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i alderen år, der er i beskæftigelse. Figur 1. Størst stigning blandt indvandrere fra vestlige 2, 2, 1, 1,,5,5 point, -,5-1, -, -,5-1, - point -2, -2, -3, Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige Indvandrere fra ikkevestlige fra vestlige fra ikkevestlige -3, Mænd Kvinder I alt Anm.: Ændring i beskæftigelsesfrekvensen i procentpoint fra

2 Kun mænd har haft beskæftigelsesfremgang Den svage fremgang i indvandreres beskæftigelsesfrekvens fra 211 til 212 dækker over en stigning blandt mændene, mens beskæftigelsesfrekvensen enten faldt eller var uændret for kvinderne, jf. figur 1. Det største fald i beskæftigelsesfrekvensen fra 211 til 212 ses blandt hhv. vestlige og ikke-vestlige efterkommere. Ifølge Danmarks Statistik skal udviklingen blandt efterkommerne fra ikke-vestlige ses i lyset af, at gruppen hovedsageligt består af unge under 3 år, hvoraf en væsentlig andel fortsat er under uddannelse. Knap halvdelen af indvandrere fra ikkevestlige er i arbejde Trods den seneste udvikling var det i 212 fortsat indvandrere fra ikke vestlige, der med 48 procent havde den laveste beskæftigelsesfrekvens, og dermed den laveste andel i den erhvervsaktive alder, som var i beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen var med 73,8 procent højest blandt personer af dansk oprindelse, efterfulgt af efterkommere fra vestlige, jf. figur 2. Figur 2. Lavest beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere i Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra Indvandrere fra vestlige ikke-vestlige fra vestlige fra ikke-vestlige Anm.: Beskæftigelsesfrekvensen fordelt på herkomst, 212 Kilde: Danmarks Statistik Ugens analyse: Knap 2 ud af 3 fædre holder barselorlov med barseldagpenge Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ved knap 2 ud af 3 af de ca. 6. fødsler i 211 holdt faderen barselorlov med barseldagpenge. Det er en stigning i forhold til året før. Til gengæld holdt mændene gennemsnitligt orlov i lidt kortere tid. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fra 21 til 211 steg andelen af fædre, der holdt orlov med barseldagpenge, fra ca. 56 procent til ca. 64 procent. I samme periode var andelen af mødre på orlov med barseldagpenge uændret på 81 procent. Stigningen i andelen af fædre på orlov fra 21 til 211 hænger primært sammen med, at forældre til børn født i 211 hyppigere har delt orloven imellem sig, end det var tilfældet blandt forældrepar til børn født i 21. Andelen af fødsler, hvor kun moderen efterfølgende har holdt orlov med barseldagpenge, er således også faldet, jf. figur 3.

3 Omtrent samme barselsmønster som i perioden Med den seneste udvikling ligner barselsmønsteret for forældre til børn født i 211 i høj grad barselsmønsteret for de par, der blev forældre i perioden For 25 pct. af børnene, som blev født i 211, var det alene moderen, der holdt orlov med barselsdagpenge. Andelen af fødsler, hvor begge forældre holdt orlov med dagpenge var 56 pct. i 211, mens andelen, hvor kun faderen holdt orlov med dagpenge var 8 pct. De resterende 11 pct. er børn, hvis forældre ikke havde ret til barselsdagpenge, f.eks. børn af kontanthjælpsmodtagere og studerende på SU. Figur 3. Godt halvdelen af forældreparrene deler barselsorloven med dagpenge mellem sig Kun moderen Kun faderen Begge forældre Anm.: Andelen af forældre, der har holdt orlov med barseldagpenge i fødselsåret samt året efter, fordelt efter om kun moderen, kun faderen eller begge forældre har holdt orlov med barseldagpenge. Ikke alle forældre har ret til at holde barselorlov med barseldagpenge. Det gælder eksempelvis kontanthjælpsmodtagere og studerende på SU. Andelen af børn, hvis forældre ikke har holdt barselorlov med barselsdagpenge, har ligget stabilt mellem 1 og 12 procent i perioden Lidt kortere orlov blandt nybagte fædre i 211 Mænd holder i gennemsnit 24 dages orlov Samtidig med, at andelen af fædre på orlov er vokset, er orlovslængden typisk blevet lidt kortere. I de tilfælde, hvor forældrene har delt orloven imellem sig, er længden på fædrenes orlov gennemsnitligt blevet forkortet med 2 dage, fra 38 i 21 til 36 dage i 211. Ser man på det samlede billede af hhv. fædres og mødres orlov med barseldagpenge, dvs. tager man højde for både andelen, der holder orlov, og orlovens længde, har der fra 21 til 211 været en svag stigning i fædres gennemsnitlige brug af orlov med barseldagpenge. Således holdt fædre gennemsnitligt 24 dages orlov pr. barn født i 211 mod et gennemsnit på 23 dage pr. barn født i 21. I samme periode faldt mødrenes gennemsnitlige antal orlovsdage svagt fra 244 til 241 dage pr. barn. Ugens tendens: 16. nye jobannoncer i februar 213 Flere nye jobannoncer i februar 213 end i samme måned sidste år I februar 213 blev der lagt ca. 16. nye jobannoncer på internettet, når der tages højde for sæsonudsving, viser nye tal fra Dansk Jobindex. Det er et fald på ca. 2 jobannoncer i forhold til januar 213. Målt i faktiske tal var niveauet i februar 213 lidt højere end i samme måned sidste år.

4 Især stigning inden for det offentlige Ifølge Dansk Jobindex hænger stigningen det seneste år især sammen med, at der er blevet slået flere stillinger op i den offentlige sektor. Antallet af jobannoncer toppede i januar 28, hvor der var godt 32.7 nye jobannoncer på internettet. I midten af 29 var antallet faldet til omkring 13.. Siden da har udviklingen i antallet af jobannoncer været nogenlunde stabil med en svagt stigende tendens, jf. figur 4. Figur 4. Relativ stabil udvikling siden midten af Antal jobannoncer jan-4 jul-4 jan-5 jul-5 jan-6 jul-6 jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan Anm.: Antal nye jobannoncer på internettet, sæsonkorrigeret, januar 24 februar 213. Kilde: Dansk Jobindex. De 16. nye jobannoncer i februar 213 svarer til ca. 24. nye stillinger, da hver jobannonce erfaringsmæssigt indeholder ca. stilling. Antal jobannoncer Internationalt: Relativ lav vækst i Danmark siden 2 Svag udvikling i det danske BNP i det seneste årti Udviklingen i den danske vækst, målt ved bruttonationalproduktet (BNP), har i perioden været relativ svag sammenlignet med vores nabo, jf. figur 4. I 212 var dansk BNP 6,8 pct. højere end i 2, og den gennemsnitlige årlige vækstrate har været på,5 pct. set over hele perioden fra 2. Sverige har den højeste vækstrate blandt vore nabo Til sammenligning steg det svenske BNP med 29,4 pct. i årene fra 2 til 212, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 2,2 pct. Også Storbritannien, Norge og Tyskland har haft højere vækst end Danmark i perioden fra

5 Figur 4. Lav vækst i Danmark både før og under krisen = = Danmark Tyskland Storbritannien Norge Sverige Anm: Udvikling i bruttonationalproduktet, faste priser, 2 = 1. Tal for 212 er foreløbige. Kilde: Eurostat.

6 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Periode Kvartalsvis økonomisk vækst -,9 4. kvt. 12 Handelsbalance (mio. kr.) jan-13 Inflation 1,2 feb-13 Årlig lønstigningstakt 1) 1,4 4. kvt. 12 Figur A. Eksporten steg igen i januar 213 efter et fald i december Eksport v. akse Antal ledige 16.2 jan-13 Ledighedsprocent 6, jan-13 Mia. kr. 4 Import v. akse 15 Mia. kr. Beskæftigelse 2) kvt. 12 * Inflation og Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsonkorrigerede. ** For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige periode. 1) På DA-området. 2) På baggrund af nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik og DA. Konjunkturindikatorer Niveau Ændr. Periode -- sæsonkorrigeret -- Forventninger til næste kvartal - Industri 2 feb-13 - Bygge og anlæg -23 feb-13 - Servicesektoren -7 feb-13 - Detailhandlen* 12 feb faktiske tal -- Varslede fyringer 986 feb-13 *Danmarks Statistik offentliggør ikke sæsonkorrigerede tal for detailhandlen, derfor benyttes det ukorrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk. Beskæftigelsespolitiske ordninger Niveau Ændr.* Periode -- sæsonkorrigeret -- Nettoledige jan-13 - Dagpengemodtagere 1.9 jan-13 - Kontanthjælpsmodtagere 23.5 jan-13 Aktiverede 35.8 jan-13 - Dagpengemodtagere 23.8 jan-13 - Kontanthjælpsmodtagere 12. jan-13 Bruttoledighed 16.2 jan faktiske tal -- Ikke arb.parate kth 1.6 jan-13 Revalidering 9.1 jan-13 Forrevalidering 1.8 jan-13 Sygedagpenge 78.5 dec-12 Ledighedsydelse 17. jan-13 Fleksjob 53.2 dec-12 Førtidspension 244. jan-13 Efterløn 1) 18.2 jan-13 * For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige måned. 1) Antallet af efterlønsmodtagere er berørte, mens antallet af personer på de øvrige ordninger er fuldtidspersoner. Kilde: Sæsonkorrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jobindsats.dk og Pensionsstyrelsen Handelsbalance h. akse 25 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 Anm.: Udviklingen i eksport, import og handelsbalancen (ekskl. skibe og fly, sæsonkorrigeret), januar 28 januar 213. Figur B. Inflationen falder fortsat 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,,5, jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Anm.: Årlig procentvis stigning i forbrugerprisindekset, jan. 28 feb Figur C. Den danske beskæftigelse steg fra 3. kvt. til 4. kvt. 212, mens beskæftigelsen faldt i EU27 1,,5, -,5-1, - -2, Litauen Portugal Bulgarien EU-27 gennemsnit Letland Spanien Cypern Estland Slovenien Italien Slovakiet Belgien Frankrig Holland Finland Tjekkiet Tyskland Danmark Sverige Østrig Ungarn Polen Luxembourg Anm: vis udvikling i den samlede beskæftigelse fra 3. kvt. 212 til 4. kvt. 212, sæsonkorrigeret. Der foreligger ikke tal for Grækenland, Irland, Malta, Rumænien og Storbritannien. Kilde: Eurostat. 1,,5, 1 5 -,5-1, - -2, 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,,5,

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET Troels Kromand Danielsen og Casper Winther Jørgensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Dansk økonomi er inde i et opsving. Arbejdsmarkedet er i bedring,

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere