KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked DA DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: realisering af et langsigtet engagement Analyse af udfordringerne og risikobegrænsning: et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Fremme af det administrative samarbejde i hele Europa Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Opbygning af koalitioner: fremme at frivillige ordninger mellem berørte parter Fokus på de berørte parters fælles interesser Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Konklusion DA DA

4 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked 1. HÅNDHÆVELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER: REALISERING AF ET LANGSIGTET ENGAGEMENT De intellektuelle ejendomsrettigheder er i vores nuværende videnbaserede samfund en meget vigtig driftskapital, der tilskynder til innovation og kreativitet, fordi de sikrer en rimelig forrentning af investeringerne. De intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en stadig større rolle, idet de bidrager til den økonomiske vækst ved at beskytte opfindere, designere og kunstnere og giver dem mulighed for at drage fordel af deres værkers kommercielle værdi. Dette resulterer i en værdifuld cyklus af erhvervsudvikling, viden og løbende innovation. Desuden kan især varemærker have en gavnlig virkning i forhold til forbrugere, idet de i mange tilfælde er ensbetydende med kvalitet og en garanti for, at de varer eller ydelser, som de køber, er lovlige, sikre og pålidelige. EU er hjemsted for nogle af verdens største og mest succesfulde virksomheder, der betragter de intellektuelle ejendomsrettigheder som nogle af deres mest værdifulde kommercielle aktiver. I det indre marked er de intellektuelle ejendomsrettigheder imidlertid lige så vigtige for de små og mellemstore virksomheder, der anvender dem til at beskytte deres immaterielle aktiver og til at få adgang til start- og venturekapital. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union fortsat støtter disse mekanismer ved at sikre en høj standard af intellektuel ejendomsret, der beskytter og skaber muligheder for europæisk kreativitet og talent. De intellektuelle ejendomsrettigheders stigende værdi er en indikator for succes. Det gør imidlertid også de pågældende varer mere attraktive for producenter af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der ofte er velfinansierede og i stigende grad velorganiserede og dygtige erhvervsdrivende, som opererer i industriel målestok. Disse falsknere anvender til fulde alle teknologiske og kommercielle muligheder og gør brug af moderne forretningsprincipper til at kontrollere produktion, distribution og salg af ulovlige varer på tværs af grænser og kontinenter. Blandt andet internettet bliver brugt til at drive en verdensomspændende handel med ulovlige varer, hvilket hæmmer innovation og truer beskæftigelsen. I Europa har varemærkeforfalskning og piratkopiering 1 en både dramatisk og ødelæggende virkning på erhvervslivet, og denne praksis kan potentielt blive endnu mere problematisk som følge af den seneste økonomiske tilbagegang og det stadig større udvalg af kopivarer. Mens det traditionelt er gået ud over luksusvarer, mode, musik og filmprodukter, rammer varemærkeforfalskning og piratkopiering i dag en langt bredere vifte af masseproducerede varer, f.eks. fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, reservedele til biler, legetøj og 1 I denne meddelelse skal termerne "varemærkeforfalskning og piratkopiering" forstås således, at det omfatter overtrædelsen af alle intellektuelle ejendomsrettigheder som anført i Kommissionens erklæring vedrørende artikel 2 i direktiv 2004/48/EF, EUT L 94 af , s. 37. DA 3 DA

5 forskellige typer teknisk eller elektronisk udstyr 2. Dette har medført en risiko for EUborgernes sundhed og sikkerhed. Særlig stigningen i mængden af forfalskede medicinalvarer 3 vækker bekymring 4. Kommissionen har indført en række retlige bestemmelser inden for det indre marked, der giver mulighed for at håndhæve de intellektuelle ejendomsrettigheder på rimelig og effektiv vis og på en måde, der står i forhold til formålet. En af hjørnestenene på dette område er direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 5. Dette direktiv har resulteret i en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til civilretlige foranstaltninger til håndhævelse af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og Rådet behandler i øjeblikket et forslag vedrørende strafferetlige sanktioner 6. EU's toldforordning, der giver mulighed for at tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, er en anden hjørnesten 7 i dette lovkompleks. Kommissionen foretager i øjeblikket en høring af medlemsstater og berørte parter om, hvorledes denne forordning kan forbedres. De grundlæggende retlige rammer er således på plads, og Kommissionen foreslår derfor at supplere disse bestemmelser med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger i tråd med Rådets resolution af 25. september 2008 om en omfattende europæisk handlingsplan til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Det er i denne henseende meget vigtigt at give den nødvendige støtte til små og mellemstore virksomheder. Det bekræftes således i en undersøgelse, foretaget på vegne af Kommissionen i 2007, at krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder medfører alvorlige problemer for Europas små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har de nødvendige ressourcer eller finansielle midler til at retsforfølge de ansvarlige 8. Kommissionen har derfor sat fokus på at øge støtten på dette område, hvilket er i overensstemmelse med den store betydning, der tillægges de intellektuelle ejendomsrettigheder og videnforvaltning efter relanceringen af Lissabon-strategien i I april 2009 fremkom den rådgivende ekspertgruppe, som Kommissionen havde nedsat, med en endelig rapport indeholdende en række anbefalinger om den støtte, der bør gives små og mellemstore virksomheder 9. Kommissionen har i overensstemmelse med rapportens konklusioner løbende gennemført en række beslægtede projekter med henblik på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at gennemføre deres innovationsstrategier og forretningsplaner. Kommissionen har på globalt plan udviklet en langsigtet strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande 10. Der er inden for rammerne af denne strategi Den seneste toldrapport fra Kommissionen advarer om, at forbrugernes sundhed og sikkerhed er truet på stadig mere dramatisk vis, hvilket understreges af, at der er blevet beslaglagt dobbelt så mange artikler i 2008, nemlig 178 millioner, hvoraf omkring 20 millioner (11 % af alle beslaglagte varer) var potentielt farlige for EU-borgernes sundhed eller sikkerhed; IP/09/1106 af Se resultater af Medi-Fake-aktionen (februar 2009) over 34 millioner ulovlige medicinalvarer beslaglagt. og Direktiv 2004/48/EF af , EUT L 157 af , s. 16. KOM(2006) 168 af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af , EUT L 196 af , s. 7. Technopolis, "Effects of counterfeiting on EU SMEs". KOM(2004) 749 af , EUT C 129 af , s. 3. DA 4 DA

6 opstillet en liste over "prioriterede lande", der løbende føres ajour 11. Af andre større initiativer kan nævnes forhandlingerne om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACTA) og en fælles handlingsplan for EU og Kina om øget toldsamarbejde med henblik på beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hertil kommer, at Kommissionen har lanceret en Kina-helpdesk om intellektuelle ejendomsrettigheder for små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har således adgang til de værktøjer, som er nødvendige for at udvikle deres intellektuelle ejendomsrettigheder og forvalte de hermed forbundne risici. Det er ligeledes vigtigt at styrke offentlig-private partnerskaber. I maj 2008 blev der afholdt en konference på højt plan om varemærkeforfalskning og piratkopiering sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet med henblik på at lancere en bæredygtig EU-strategi med større inddragelse af de berørte parter 12. Konferencen blev efterfulgt af Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for industriel ejendomsret 13 og vedtagelsen af Rådets resolution om en global europæisk plan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering 14. Rådets konklusioner bekræftede behovet for en bedre og mere effektiv håndhævelse af de intellektuelle rettigheder i det indre marked ved at supplerede lovgivningen med en række ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger. Rådet opfordrede ligeledes Kommissionen til fortsat at sætte fokus på grænsekontrollen i form af en toldplan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning for perioden Denne plan er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne ANALYSE AF UDFORDRINGERNE OG RISIKOBEGRÆNSNING: ET EUROPÆISK OBSERVATIONSCENTER FOR VAREMÆRKEFORFALSKNING OG PIRATKOPIERING De omfattende skadelige virkninger af krænkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er i store træk veldokumenterede. Det har imidlertid været vanskeligt at indsamle fyldestgørende oplysninger med henblik på at udvikle prioriteter og gøre en mere specifik indsats med hensyn til håndhævelse, og således bane vejen for bedre samarbejde og mere evidensbaserede politikker. I en rapport fra OECD 16 fra 2006 hedder det således, at en af de største udfordringer for regeringer og erhvervslivet er at finde pålidelige og ajourførte oplysninger om omfanget af varemærkeforfalskning og piratkopiering og om konsekvenserne for vores økonomier og samfund, herunder beskæftigelsen i Europa. Til trods for det arbejde, der er foretaget inden for visse sektorer med henblik på at analysere problemets natur og omfang, er tallene baseret på forskellige metoder og kilder, hvilket gør det svært at sammenholde data. Hertil kommer, at de nationale håndhævelsesorganer, de europæiske og nationale myndigheder med ansvar for intellektuelle ejendomsrettigheder og visse erhvervsorganisationer ligger inde med en lang række oplysninger. Det er ofte vanskeligt at sammenholde disse data. En af de mere pålidelige informationskilder offentliggøres af Pressemeddelelse IP/08/652. KOM(2008) 465 af Rådets resolution af , EUT C 253 af , s. 1. EUT C 71 af , s. 1. OECD, "The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy" (2006); DA 5 DA

7 Kommissionen og bygger på årlige oplysninger om beslaglagte varer ved EU's grænser 17. De varer, der beslaglægges ved grænserne, er dog kun en del af det samlede billede, eftersom de kun er udtryk for de varer, der kommer ind i eller forlader EU. Det er nødvendigt at udvide det generelle videngrundlag for på fyldestgørende vis at kunne vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af varemærkeforfalskning og piratkopiering og for at kunne forstå, hvorfor visse varer, sektorer og geografiske områder i EU er mere sårbare end andre. Det vil også ved hjælp af fyldestgørende og sammenlignelige data være muligt at fastsætte fælles prioriteter og programmer, målsætninger for håndhævelse og mere målrettede forbrugerkampagner. For at opnå dette anbefaler Rådet (konkurrenceevne) at oprette et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering som det vigtigste EUinstrument til "på grundlag af oplysninger, som den offentlige og den private sektor ønsker at give, at gøre det muligt at få en løbende vurdering af omfanget af varemærkeforfalskningen og piratkopieringen samt en mere præcis analyse af disse fænomener" Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Kommissionen opretter nu et observationscenter, der skal fungere som centralt organ til indsamling, overvågning og rapportering af oplysninger og data om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Observationscentret bør dog spille en mere omfattende rolle og blive en platform for repræsentanter fra nationale myndigheder og berørte parter med henblik på udveksling af idéer og ekspertise om bedste praksis, udvikling af fælles håndhævelsesstrategier og udformning af anbefalinger til beslutningstagere. For at sikre, at observationscentret kan blive en fælleseuropæisk videnbank og en central kilde for berørte parter og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, vil det kræve et tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og den private sektor. Målet er derfor at inddrage repræsentanter fra den offentlige og den private sektor i hele EU og at bringe dem sammen i et partnerskab med forbrugerne for at fostre en bredere forståelse af problemerne på området. Dette vil fremme udviklingen af praktiske løsninger, mere målrettede oplysningsstrategier og mere samarbejdsbaseret handling. Et synligt resultat kunne være en offentligt tilgængelig årsberetning fra Kommissionen med specifikke oplysninger om de centrale arbejdsområder. Observationscentret skal navnlig: forbedre indsamlingen og anvendelsen af uafhængige og pålidelige oplysninger og data ved: at udvikle en benchmarkingmetode for indsamling, analyse og rapportering af uafhængige data vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som sikrer at oplysningerne sammenholdes og anvendes på en objektiv og afbalanceret måde Rapport om toldvæsenets håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU; resultater ved EU's grænser 2008: Jf. fodnote 14 ovenfor, punkt 15. DA 6 DA

8 at udføre detaljerede analyser og give løbende vurderinger af de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, herunder indvirkningen på innovation, konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa, forekomsten af organiseret kriminalitet og risikoen for EU-borgernes sundhed og sikkerhed at anvende fyldestgørende data fra offentlige myndigheder og private organisationer til at vurdere de svage og stærke sider ved håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked at levere regelmæssige og specifikke rapporter til at identificere svagheder i det indre marked, sætte fokus på eventuelle trusler og udfordringer samt gennemføre evidensbaserede håndhævelsesstrategier. De offentligt tilgængelige rapporter vil give et solidt videngrundlag og udgøre et centralt værktøj i fastsættelsen af prioriteter og til måling af fremskridt fremme og udbrede bedste praksis blandt offentlige myndigheder ved: at beskrive og vurdere medlemsstaternes koordination af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme og udbrede bedste praksis, især gennem innovative og vellykkede samarbejdsinitiativer mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder at identificere og dokumentere uddannelsesprogrammer inden for håndhævelse i de forskellige medlemsstater og udbredelse af bedste praksis at opfordre til, at offentligt finansierede projekter på ingen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme samarbejde mellem den offentlige og private sektor, særlig med hensyn til oplysningsprogrammer og uddannelse af håndhævelsesorganer udbrede vellykkede strategier fra den private sektor ved: at identificere og vurdere vellykkede strategier og aktioner til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, der er iværksat af den private sektor, og udbrede bedste praksis at nå ud til en bred vifte af berørte parter i distributionskæden, herunder arrangører af handelsmesser, transport- og logistikselskaber samt betalingsudbydere at opfordre til at forbedre kvaliteten af de intellektuelle ejendomsrettigheder for at opnå en effektiv håndhævelse deraf DA 7 DA

9 at identificere vellykkede offentlige oplysningskampagner, udvikle strategier og initiativer samt udbrede bedste praksis inden for alle økonomiske sektorer og på tværs af nationale grænser at undersøge mulighederne for at informere og uddanne de unge inden for intellektuelle ejendomsrettigheder identificere, rapportere og foreslå løsninger til centrale problemer ved: at analysere og sætte fokus på problemer i specifikke geografiske områder og inden for specifikke sektorer samt give anbefalinger til beslutningstagere, håndhævelsesorganer og berørte parter Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Rådet foreslår i sin resolution, at observationscentret bør være baseret på eksisterende strukturer i Kommissionen, der bør være lette og fleksible og i givet fald gøre brug af ekstern ekspertise. Kommissionen vil således levere de nødvendige administrative ressourcer. Medlemsstaternes repræsentanter og de berørte parter vil dog spille en væsentlig rolle i observationscentrets arbejde og i gennemførelsen af dets målsætninger. Medlemsstaterne vil blive anmodet om at udpege nationale repræsentanter og de berørte parters deltagelse vil skulle afspejle en bred vifte af europæiske og nationale organer, som repræsenterer de forskellige økonomiske sektorer, der er mest berørt af og har den største erfaring inden for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. De europæiske forbrugere bør ligeledes være repræsenteret på passende vis og blive opfordret til at spille en aktiv rolle. Observationscentret kan på denne måde hjælpe forbrugerne med at blive aktive og ansvarlige partnere. Der skal desuden lægges særlig vægt på de små og mellemstore virksomheders repræsentation. 3. FREMME AF DET ADMINISTRATIVE SAMARBEJDE I HELE EUROPA Det administrative samarbejde mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder bør forbedres for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i hele det indre marked. Krænkelserne af de intellektuelle ejendomsrettigheder er af international karakter, og det er således ikke blot et lovgivningsmæssigt krav at forbedre det interne grænseoverskridende samarbejde, det er helt klart en nødvendighed, og mens der allerede findes et administrativt samarbejde inden for toldanliggender, mangler det helt tydeligt på andre områder, hvorfor det bør udvikles yderligere 19. Et mere omfattende administrativt samarbejde inden for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør ligeledes ses i en bredere kontekst af et partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne i gennemførelsen af et indre marked uden grænser 20. Til dette formål er det vigtigt med et effektivt netværk af kontaktpunkter i hele EU for at fremme en hurtig udveksling af oplysninger om mistænkte varer, produktionsanlæg, distributionsveje EF-traktatens artikel 10, direktiv 2004/48/EF, artikel 19. Kommissionens henstilling nr. 2009/524/EF af om foranstaltninger til fremme af det indre marked, EUT L 176 af , s. 17. DA 8 DA

10 og vigtigste salgspunkter. Dette vil skabe synergi, der vil bidrage til at koordinere de nationale politikker og sikre gensidig bistand. Det er ligeledes nødvendigt at sikre en bedre koordinering mellem de parter, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i de enkelte medlemsstater. For at sikre en mere effektiv udveksling af information bør de nationale myndigheder være i løbende kontakt med hinanden og med relevante organer i den private sektor. Medlemsstaterne opfordres derfor til at udnævne nationale koordinatorer med et klart mandat til at koordinere de forskellige aspekter af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem deres nationale håndhævelsesorganer. Disse nationale koordinatorer bør være direkte knyttet til hinanden gennem et centralt system og bør fungere som "kvikskranker" for erhvervsorganisationer, skabe kontakt til de berørte parter og fremme samarbejdet på tværs af grænserne. De nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder kan i deres egenskab af nationale centre med ekspertise om intellektuelle ejendomsrettigheder komme med et vigtigt bidrag. De kan spille en vigtig rolle i udformningen af platforme og strategier med henblik på en koordineret indsats og udbredelse af bedste praksis. Denne rolle kan eventuelt udvides til nye funktioner som f.eks. oplysningskampagner, særlig støtte til små og mellemstore virksomheder og koordinering. Andre internationale kontaktpunkter, herunder Den Europæiske Patentmyndighed, vil muligvis også kunne bidrage med deres ekspertise og bedste praksis. Hvad angår varemærker og design kan samarbejdet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og de nationale organer udvides yderligere til også at omfatte fremtidige håndhævelsesprogrammer og aktioner Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Gennemsigtigheden skal forbedres for så vidt angår de nationale strukturer for at give passende støtte til de berørte parter på tværs af grænserne, særlig de små og mellemstore virksomheder. Efter en omfattende høringsrunde, hvor alle medlemsstater har deltaget og leveret oplysninger, analyserer Kommissionen nu de strukturer, som medlemsstaterne har iværksat for at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette vil resultere i en rapport, der beskriver de eksisterende rammer og strategier og indeholder indikatorer for bedste praksis. Rapporten vil blive fremlagt på møder med de berørte parter og medlemsstaterne inden for rammerne af observationscentrets aktiviteter i andet halvår Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Det har altafgørende betydning at forbedre udvekslingen af ajourførte oplysninger for at fremme samarbejdet på tværs af grænserne. Rådet (konkurrenceevne) opfordrer i sin resolution Kommissionen til at etablere et netværk til hurtig udveksling af nøgleoplysninger ved anvendelse af de nationale kontaktpunkter og moderne værktøjer til informationsudveksling. For at opfylde denne målsætning er det nødvendigt at stille et elektronisk netværk til informationsudveksling om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked til rådighed for en lang række nationale organer, herunder forskellige håndhævelsesorganer og nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det vil skulle give mulighed for: DA 9 DA

11 at udveksle realtidsoplysninger om varer og tjenester, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked hurtigt at udveksle advarsler om specifikke varer, tendenser og potentielle trusler at fjerne sprogbarrierer for nationale myndigheder. Kommissionen er på grundlag af sine erfaringer med andre systemer i det indre marked, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) 21 og informationssystemet om markedsovervågning (ICSMS) 22 i øjeblikket i færd med at analysere, hvordan et moderne system bedst kan udformes til at varetage brugernes behov i form af en grænseflade for væsentlige oplysninger, der bør udveksles, og hvorledes det kan bygge videre på eksisterende netværk, f.eks. IMI. 4. OPBYGNING AF KOALITIONER: FREMME AT FRIVILLIGE ORDNINGER MELLEM BERØRTE PARTER 4.1. Fokus på de berørte parters fælles interesser Kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering er ikke kun til fordel for rettighedshaverne, det er ligeledes i andre berørte parters interesser, herunder importører, arrangører af handelsmesser, detailhandlende og e-handelsplatforme. Varemærkeforfalskning og piratkopiering er til stor skade for tilliden i forbindelse med handelen med varer og tjenester, særlig på internettet eller på tværs af grænserne. Det kan for erhvervslivet resultere i tabte muligheder. Varemærkeforfalskning kan gøre forbrugerne tilbageholdne med hensyn til at udnytte alle mulighederne ved de nye distributionskanaler eller drage fordel af gode tilbud i det indre marked. Det store udvalg af kopivarer, der udgør en potentiel fare for EU-borgernes sundhed og sikkerhed, herunder falske medicinalvarer, fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, elektronisk og teknisk udstyr samt reservedele til biler osv., viser desuden, at det er i alles interesse at samarbejde for at bekæmpe dette voksende problem. Rettighedshavere og andre berørte parter bør derfor opfordres til at drage fordel af de potentielle muligheder ved et samarbejde og til i højere grad at forene deres kræfter for i deres fælles interesse at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering, idet de ligeledes bør udnytte mulighederne for alternativ tvistbilæggelse Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Det større fokus på de fælles interesser bør bane vejen for udviklingen af frivillige ordninger mellem berørte parter og således også for at finde praktiske løsninger på de gældende problemer. Frivillige ordninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i praksis kan give de berørte parter større fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig den løbende teknologiske udvikling. Denne fremgangsmåde giver desuden de berørte parter selv mulighed DA 10 DA

12 for at finde frem til de mest optimale foranstaltninger, særlig teknologiske løsninger. Det er også nemmere at udbrede frivillige ordninger uden for EU, således at de kan danne basis for bedste praksis i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering på globalt plan. For kunne opnå enighed og gennemføre frivillige ordninger er det vigtigt for de berørte parter at indgå i konstruktiv dialog og fokusere på konkrete problemer samt brugbare og praktiske løsninger, der skal være realistiske, afbalancerede, stå i forhold til formålet og rimelige for alle berørte parter. Frivillige ordninger mellem industriens parter skal være i overensstemmelse med de eksisterende lovbestemmelser og bør på ingen måde krænke EUborgeres grundlæggende rettigheder, herunder ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, 23 eller være i strid med det lovgivningsmæssige arbejde på EU-niveau. Kommissionen tilbyder at fungere som formidler for sådanne dialoger mellem berørte parter om konkrete emner ved at invitere parterne til at mødes, organisere møder, sørge for den administrative og logistiske støtte og ved i givet fald at sikre et rimeligt og afbalanceret forhold mellem alle de interesser, der gør sig gældende, herunder EU-borgernes legitime rettigheder og forventninger. Kommissionen vil omhyggeligt overvåge de frivillige ordningers udvikling og anvendelse, og den er indstillet på at overveje alternative fremgangsmåder, som på et senere tidspunkt måtte vise sig at være nødvendige Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Som et første eksempel kan nævnes, at Kommissionen har iværksat en dialog mellem berørte parter om salg af kopivarer på internettet. Internettet er ikke i sig selv en kilde til varemærkeforfalskning, men det er imidlertid blevet et vigtigt redskab for salget af falske varer på verdensplan. Det er verdensomspændende og tilgængeligt for alle, hvilket giver forhandlere mulighed for at forblive anonyme og for hurtigt at komme ind på markedet og ud igen, hvorfor det er blevet et af de mest attraktive redskaber til salg af kopivarer. Dette er et stadig stigende problem og udgør således et prioriteret indsatsområde. Det er ligeledes et område, hvor frivillige ordninger kunne vise sig at være særlig lovende på grund af den hastige teknologiske udvikling og det heraf følgende behov for praktiske teknologibaserede løsninger. Både varemærkeejere og internetvirksomheder har anerkendt dette og har forpligtet sig til i samarbejde at finde passende løsninger på problemet. Kommissionen har derfor arrangeret en struktureret dialog mellem de berørte parter for at fremme gensidig forståelse og finde løsninger, der kan være i alle parters interesse. Der er allerede blevet afholdt en række møder for at behandle specifikke aspekter af salget af kopivarer på internettet. Der er planlagt yderligere møder inden årets udgang, der kan føre til et aftalememorandum, som omfatter aspekter som forebyggelse, identifikation og fjernelse af ulovlige tilbud (f.eks. procedurer for anmeldelse og fjernelse) og forhandlere fra internetplatforme. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå til enighed om frivillige ordninger, vil Kommissionen overveje lovgivningsmæssige løsninger, særlig inden for rammerne af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7, 8 og 11, EUT C 303 af , s. 4. Jf. fodnote 5 ovenfor. DA 11 DA

13 5. KONKLUSION De intellektuelle ejendomsrettigheder er et incitament til at skabe, innovere og drive forretning og er således en af hjørnestenene i et konkurrencepræget, velstandsskabende og videnbaseret samfund. Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er skadelige for økonomien på verdensplan, og det stigende antal kopivarer udgør en reel fare for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det er derfor i alle berørte parters og forbrugernes interesse at have et effektivt håndhævelsessystem, der er både solidt, rimeligt og står i forhold til formålet. Kommissionen ønsker at sikre dette ved at supplere de eksisterende lovbestemmelser med ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger for at opnå en mere samarbejdsbaseret og målrettet håndhævelse i det indre marked, særlig ved: at støtte håndhævelsen gennem et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering at fremme administrativt samarbejde i hele det indre marked at fremme frivillige ordninger mellem berørte parter. Kommissionen er overbevist om, at disse foranstaltninger på betydelig vis vil styrke kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i EU-borgernes, erhvervslivets og hele økonomiens fælles interesse. DA 12 DA

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

10721/16 bh 1 DGB 2B

10721/16 bh 1 DGB 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) 10721/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10320/1/16

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/2075(INI) 9.12.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 10.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 37/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere