KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked DA DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: realisering af et langsigtet engagement Analyse af udfordringerne og risikobegrænsning: et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Fremme af det administrative samarbejde i hele Europa Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Opbygning af koalitioner: fremme at frivillige ordninger mellem berørte parter Fokus på de berørte parters fælles interesser Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Konklusion DA DA

4 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked 1. HÅNDHÆVELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER: REALISERING AF ET LANGSIGTET ENGAGEMENT De intellektuelle ejendomsrettigheder er i vores nuværende videnbaserede samfund en meget vigtig driftskapital, der tilskynder til innovation og kreativitet, fordi de sikrer en rimelig forrentning af investeringerne. De intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en stadig større rolle, idet de bidrager til den økonomiske vækst ved at beskytte opfindere, designere og kunstnere og giver dem mulighed for at drage fordel af deres værkers kommercielle værdi. Dette resulterer i en værdifuld cyklus af erhvervsudvikling, viden og løbende innovation. Desuden kan især varemærker have en gavnlig virkning i forhold til forbrugere, idet de i mange tilfælde er ensbetydende med kvalitet og en garanti for, at de varer eller ydelser, som de køber, er lovlige, sikre og pålidelige. EU er hjemsted for nogle af verdens største og mest succesfulde virksomheder, der betragter de intellektuelle ejendomsrettigheder som nogle af deres mest værdifulde kommercielle aktiver. I det indre marked er de intellektuelle ejendomsrettigheder imidlertid lige så vigtige for de små og mellemstore virksomheder, der anvender dem til at beskytte deres immaterielle aktiver og til at få adgang til start- og venturekapital. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union fortsat støtter disse mekanismer ved at sikre en høj standard af intellektuel ejendomsret, der beskytter og skaber muligheder for europæisk kreativitet og talent. De intellektuelle ejendomsrettigheders stigende værdi er en indikator for succes. Det gør imidlertid også de pågældende varer mere attraktive for producenter af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der ofte er velfinansierede og i stigende grad velorganiserede og dygtige erhvervsdrivende, som opererer i industriel målestok. Disse falsknere anvender til fulde alle teknologiske og kommercielle muligheder og gør brug af moderne forretningsprincipper til at kontrollere produktion, distribution og salg af ulovlige varer på tværs af grænser og kontinenter. Blandt andet internettet bliver brugt til at drive en verdensomspændende handel med ulovlige varer, hvilket hæmmer innovation og truer beskæftigelsen. I Europa har varemærkeforfalskning og piratkopiering 1 en både dramatisk og ødelæggende virkning på erhvervslivet, og denne praksis kan potentielt blive endnu mere problematisk som følge af den seneste økonomiske tilbagegang og det stadig større udvalg af kopivarer. Mens det traditionelt er gået ud over luksusvarer, mode, musik og filmprodukter, rammer varemærkeforfalskning og piratkopiering i dag en langt bredere vifte af masseproducerede varer, f.eks. fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, reservedele til biler, legetøj og 1 I denne meddelelse skal termerne "varemærkeforfalskning og piratkopiering" forstås således, at det omfatter overtrædelsen af alle intellektuelle ejendomsrettigheder som anført i Kommissionens erklæring vedrørende artikel 2 i direktiv 2004/48/EF, EUT L 94 af , s. 37. DA 3 DA

5 forskellige typer teknisk eller elektronisk udstyr 2. Dette har medført en risiko for EUborgernes sundhed og sikkerhed. Særlig stigningen i mængden af forfalskede medicinalvarer 3 vækker bekymring 4. Kommissionen har indført en række retlige bestemmelser inden for det indre marked, der giver mulighed for at håndhæve de intellektuelle ejendomsrettigheder på rimelig og effektiv vis og på en måde, der står i forhold til formålet. En af hjørnestenene på dette område er direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 5. Dette direktiv har resulteret i en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til civilretlige foranstaltninger til håndhævelse af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og Rådet behandler i øjeblikket et forslag vedrørende strafferetlige sanktioner 6. EU's toldforordning, der giver mulighed for at tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, er en anden hjørnesten 7 i dette lovkompleks. Kommissionen foretager i øjeblikket en høring af medlemsstater og berørte parter om, hvorledes denne forordning kan forbedres. De grundlæggende retlige rammer er således på plads, og Kommissionen foreslår derfor at supplere disse bestemmelser med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger i tråd med Rådets resolution af 25. september 2008 om en omfattende europæisk handlingsplan til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Det er i denne henseende meget vigtigt at give den nødvendige støtte til små og mellemstore virksomheder. Det bekræftes således i en undersøgelse, foretaget på vegne af Kommissionen i 2007, at krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder medfører alvorlige problemer for Europas små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har de nødvendige ressourcer eller finansielle midler til at retsforfølge de ansvarlige 8. Kommissionen har derfor sat fokus på at øge støtten på dette område, hvilket er i overensstemmelse med den store betydning, der tillægges de intellektuelle ejendomsrettigheder og videnforvaltning efter relanceringen af Lissabon-strategien i I april 2009 fremkom den rådgivende ekspertgruppe, som Kommissionen havde nedsat, med en endelig rapport indeholdende en række anbefalinger om den støtte, der bør gives små og mellemstore virksomheder 9. Kommissionen har i overensstemmelse med rapportens konklusioner løbende gennemført en række beslægtede projekter med henblik på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at gennemføre deres innovationsstrategier og forretningsplaner. Kommissionen har på globalt plan udviklet en langsigtet strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande 10. Der er inden for rammerne af denne strategi Den seneste toldrapport fra Kommissionen advarer om, at forbrugernes sundhed og sikkerhed er truet på stadig mere dramatisk vis, hvilket understreges af, at der er blevet beslaglagt dobbelt så mange artikler i 2008, nemlig 178 millioner, hvoraf omkring 20 millioner (11 % af alle beslaglagte varer) var potentielt farlige for EU-borgernes sundhed eller sikkerhed; IP/09/1106 af Se resultater af Medi-Fake-aktionen (februar 2009) over 34 millioner ulovlige medicinalvarer beslaglagt. og Direktiv 2004/48/EF af , EUT L 157 af , s. 16. KOM(2006) 168 af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af , EUT L 196 af , s. 7. Technopolis, "Effects of counterfeiting on EU SMEs". KOM(2004) 749 af , EUT C 129 af , s. 3. DA 4 DA

6 opstillet en liste over "prioriterede lande", der løbende føres ajour 11. Af andre større initiativer kan nævnes forhandlingerne om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACTA) og en fælles handlingsplan for EU og Kina om øget toldsamarbejde med henblik på beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hertil kommer, at Kommissionen har lanceret en Kina-helpdesk om intellektuelle ejendomsrettigheder for små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har således adgang til de værktøjer, som er nødvendige for at udvikle deres intellektuelle ejendomsrettigheder og forvalte de hermed forbundne risici. Det er ligeledes vigtigt at styrke offentlig-private partnerskaber. I maj 2008 blev der afholdt en konference på højt plan om varemærkeforfalskning og piratkopiering sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet med henblik på at lancere en bæredygtig EU-strategi med større inddragelse af de berørte parter 12. Konferencen blev efterfulgt af Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for industriel ejendomsret 13 og vedtagelsen af Rådets resolution om en global europæisk plan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering 14. Rådets konklusioner bekræftede behovet for en bedre og mere effektiv håndhævelse af de intellektuelle rettigheder i det indre marked ved at supplerede lovgivningen med en række ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger. Rådet opfordrede ligeledes Kommissionen til fortsat at sætte fokus på grænsekontrollen i form af en toldplan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning for perioden Denne plan er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne ANALYSE AF UDFORDRINGERNE OG RISIKOBEGRÆNSNING: ET EUROPÆISK OBSERVATIONSCENTER FOR VAREMÆRKEFORFALSKNING OG PIRATKOPIERING De omfattende skadelige virkninger af krænkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er i store træk veldokumenterede. Det har imidlertid været vanskeligt at indsamle fyldestgørende oplysninger med henblik på at udvikle prioriteter og gøre en mere specifik indsats med hensyn til håndhævelse, og således bane vejen for bedre samarbejde og mere evidensbaserede politikker. I en rapport fra OECD 16 fra 2006 hedder det således, at en af de største udfordringer for regeringer og erhvervslivet er at finde pålidelige og ajourførte oplysninger om omfanget af varemærkeforfalskning og piratkopiering og om konsekvenserne for vores økonomier og samfund, herunder beskæftigelsen i Europa. Til trods for det arbejde, der er foretaget inden for visse sektorer med henblik på at analysere problemets natur og omfang, er tallene baseret på forskellige metoder og kilder, hvilket gør det svært at sammenholde data. Hertil kommer, at de nationale håndhævelsesorganer, de europæiske og nationale myndigheder med ansvar for intellektuelle ejendomsrettigheder og visse erhvervsorganisationer ligger inde med en lang række oplysninger. Det er ofte vanskeligt at sammenholde disse data. En af de mere pålidelige informationskilder offentliggøres af Pressemeddelelse IP/08/652. KOM(2008) 465 af Rådets resolution af , EUT C 253 af , s. 1. EUT C 71 af , s. 1. OECD, "The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy" (2006); DA 5 DA

7 Kommissionen og bygger på årlige oplysninger om beslaglagte varer ved EU's grænser 17. De varer, der beslaglægges ved grænserne, er dog kun en del af det samlede billede, eftersom de kun er udtryk for de varer, der kommer ind i eller forlader EU. Det er nødvendigt at udvide det generelle videngrundlag for på fyldestgørende vis at kunne vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af varemærkeforfalskning og piratkopiering og for at kunne forstå, hvorfor visse varer, sektorer og geografiske områder i EU er mere sårbare end andre. Det vil også ved hjælp af fyldestgørende og sammenlignelige data være muligt at fastsætte fælles prioriteter og programmer, målsætninger for håndhævelse og mere målrettede forbrugerkampagner. For at opnå dette anbefaler Rådet (konkurrenceevne) at oprette et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering som det vigtigste EUinstrument til "på grundlag af oplysninger, som den offentlige og den private sektor ønsker at give, at gøre det muligt at få en løbende vurdering af omfanget af varemærkeforfalskningen og piratkopieringen samt en mere præcis analyse af disse fænomener" Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Kommissionen opretter nu et observationscenter, der skal fungere som centralt organ til indsamling, overvågning og rapportering af oplysninger og data om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Observationscentret bør dog spille en mere omfattende rolle og blive en platform for repræsentanter fra nationale myndigheder og berørte parter med henblik på udveksling af idéer og ekspertise om bedste praksis, udvikling af fælles håndhævelsesstrategier og udformning af anbefalinger til beslutningstagere. For at sikre, at observationscentret kan blive en fælleseuropæisk videnbank og en central kilde for berørte parter og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, vil det kræve et tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og den private sektor. Målet er derfor at inddrage repræsentanter fra den offentlige og den private sektor i hele EU og at bringe dem sammen i et partnerskab med forbrugerne for at fostre en bredere forståelse af problemerne på området. Dette vil fremme udviklingen af praktiske løsninger, mere målrettede oplysningsstrategier og mere samarbejdsbaseret handling. Et synligt resultat kunne være en offentligt tilgængelig årsberetning fra Kommissionen med specifikke oplysninger om de centrale arbejdsområder. Observationscentret skal navnlig: forbedre indsamlingen og anvendelsen af uafhængige og pålidelige oplysninger og data ved: at udvikle en benchmarkingmetode for indsamling, analyse og rapportering af uafhængige data vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som sikrer at oplysningerne sammenholdes og anvendes på en objektiv og afbalanceret måde Rapport om toldvæsenets håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU; resultater ved EU's grænser 2008: Jf. fodnote 14 ovenfor, punkt 15. DA 6 DA

8 at udføre detaljerede analyser og give løbende vurderinger af de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, herunder indvirkningen på innovation, konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa, forekomsten af organiseret kriminalitet og risikoen for EU-borgernes sundhed og sikkerhed at anvende fyldestgørende data fra offentlige myndigheder og private organisationer til at vurdere de svage og stærke sider ved håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked at levere regelmæssige og specifikke rapporter til at identificere svagheder i det indre marked, sætte fokus på eventuelle trusler og udfordringer samt gennemføre evidensbaserede håndhævelsesstrategier. De offentligt tilgængelige rapporter vil give et solidt videngrundlag og udgøre et centralt værktøj i fastsættelsen af prioriteter og til måling af fremskridt fremme og udbrede bedste praksis blandt offentlige myndigheder ved: at beskrive og vurdere medlemsstaternes koordination af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme og udbrede bedste praksis, især gennem innovative og vellykkede samarbejdsinitiativer mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder at identificere og dokumentere uddannelsesprogrammer inden for håndhævelse i de forskellige medlemsstater og udbredelse af bedste praksis at opfordre til, at offentligt finansierede projekter på ingen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme samarbejde mellem den offentlige og private sektor, særlig med hensyn til oplysningsprogrammer og uddannelse af håndhævelsesorganer udbrede vellykkede strategier fra den private sektor ved: at identificere og vurdere vellykkede strategier og aktioner til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, der er iværksat af den private sektor, og udbrede bedste praksis at nå ud til en bred vifte af berørte parter i distributionskæden, herunder arrangører af handelsmesser, transport- og logistikselskaber samt betalingsudbydere at opfordre til at forbedre kvaliteten af de intellektuelle ejendomsrettigheder for at opnå en effektiv håndhævelse deraf DA 7 DA

9 at identificere vellykkede offentlige oplysningskampagner, udvikle strategier og initiativer samt udbrede bedste praksis inden for alle økonomiske sektorer og på tværs af nationale grænser at undersøge mulighederne for at informere og uddanne de unge inden for intellektuelle ejendomsrettigheder identificere, rapportere og foreslå løsninger til centrale problemer ved: at analysere og sætte fokus på problemer i specifikke geografiske områder og inden for specifikke sektorer samt give anbefalinger til beslutningstagere, håndhævelsesorganer og berørte parter Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Rådet foreslår i sin resolution, at observationscentret bør være baseret på eksisterende strukturer i Kommissionen, der bør være lette og fleksible og i givet fald gøre brug af ekstern ekspertise. Kommissionen vil således levere de nødvendige administrative ressourcer. Medlemsstaternes repræsentanter og de berørte parter vil dog spille en væsentlig rolle i observationscentrets arbejde og i gennemførelsen af dets målsætninger. Medlemsstaterne vil blive anmodet om at udpege nationale repræsentanter og de berørte parters deltagelse vil skulle afspejle en bred vifte af europæiske og nationale organer, som repræsenterer de forskellige økonomiske sektorer, der er mest berørt af og har den største erfaring inden for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. De europæiske forbrugere bør ligeledes være repræsenteret på passende vis og blive opfordret til at spille en aktiv rolle. Observationscentret kan på denne måde hjælpe forbrugerne med at blive aktive og ansvarlige partnere. Der skal desuden lægges særlig vægt på de små og mellemstore virksomheders repræsentation. 3. FREMME AF DET ADMINISTRATIVE SAMARBEJDE I HELE EUROPA Det administrative samarbejde mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder bør forbedres for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i hele det indre marked. Krænkelserne af de intellektuelle ejendomsrettigheder er af international karakter, og det er således ikke blot et lovgivningsmæssigt krav at forbedre det interne grænseoverskridende samarbejde, det er helt klart en nødvendighed, og mens der allerede findes et administrativt samarbejde inden for toldanliggender, mangler det helt tydeligt på andre områder, hvorfor det bør udvikles yderligere 19. Et mere omfattende administrativt samarbejde inden for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør ligeledes ses i en bredere kontekst af et partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne i gennemførelsen af et indre marked uden grænser 20. Til dette formål er det vigtigt med et effektivt netværk af kontaktpunkter i hele EU for at fremme en hurtig udveksling af oplysninger om mistænkte varer, produktionsanlæg, distributionsveje EF-traktatens artikel 10, direktiv 2004/48/EF, artikel 19. Kommissionens henstilling nr. 2009/524/EF af om foranstaltninger til fremme af det indre marked, EUT L 176 af , s. 17. DA 8 DA

10 og vigtigste salgspunkter. Dette vil skabe synergi, der vil bidrage til at koordinere de nationale politikker og sikre gensidig bistand. Det er ligeledes nødvendigt at sikre en bedre koordinering mellem de parter, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i de enkelte medlemsstater. For at sikre en mere effektiv udveksling af information bør de nationale myndigheder være i løbende kontakt med hinanden og med relevante organer i den private sektor. Medlemsstaterne opfordres derfor til at udnævne nationale koordinatorer med et klart mandat til at koordinere de forskellige aspekter af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem deres nationale håndhævelsesorganer. Disse nationale koordinatorer bør være direkte knyttet til hinanden gennem et centralt system og bør fungere som "kvikskranker" for erhvervsorganisationer, skabe kontakt til de berørte parter og fremme samarbejdet på tværs af grænserne. De nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder kan i deres egenskab af nationale centre med ekspertise om intellektuelle ejendomsrettigheder komme med et vigtigt bidrag. De kan spille en vigtig rolle i udformningen af platforme og strategier med henblik på en koordineret indsats og udbredelse af bedste praksis. Denne rolle kan eventuelt udvides til nye funktioner som f.eks. oplysningskampagner, særlig støtte til små og mellemstore virksomheder og koordinering. Andre internationale kontaktpunkter, herunder Den Europæiske Patentmyndighed, vil muligvis også kunne bidrage med deres ekspertise og bedste praksis. Hvad angår varemærker og design kan samarbejdet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og de nationale organer udvides yderligere til også at omfatte fremtidige håndhævelsesprogrammer og aktioner Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Gennemsigtigheden skal forbedres for så vidt angår de nationale strukturer for at give passende støtte til de berørte parter på tværs af grænserne, særlig de små og mellemstore virksomheder. Efter en omfattende høringsrunde, hvor alle medlemsstater har deltaget og leveret oplysninger, analyserer Kommissionen nu de strukturer, som medlemsstaterne har iværksat for at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette vil resultere i en rapport, der beskriver de eksisterende rammer og strategier og indeholder indikatorer for bedste praksis. Rapporten vil blive fremlagt på møder med de berørte parter og medlemsstaterne inden for rammerne af observationscentrets aktiviteter i andet halvår Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Det har altafgørende betydning at forbedre udvekslingen af ajourførte oplysninger for at fremme samarbejdet på tværs af grænserne. Rådet (konkurrenceevne) opfordrer i sin resolution Kommissionen til at etablere et netværk til hurtig udveksling af nøgleoplysninger ved anvendelse af de nationale kontaktpunkter og moderne værktøjer til informationsudveksling. For at opfylde denne målsætning er det nødvendigt at stille et elektronisk netværk til informationsudveksling om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked til rådighed for en lang række nationale organer, herunder forskellige håndhævelsesorganer og nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det vil skulle give mulighed for: DA 9 DA

11 at udveksle realtidsoplysninger om varer og tjenester, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked hurtigt at udveksle advarsler om specifikke varer, tendenser og potentielle trusler at fjerne sprogbarrierer for nationale myndigheder. Kommissionen er på grundlag af sine erfaringer med andre systemer i det indre marked, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) 21 og informationssystemet om markedsovervågning (ICSMS) 22 i øjeblikket i færd med at analysere, hvordan et moderne system bedst kan udformes til at varetage brugernes behov i form af en grænseflade for væsentlige oplysninger, der bør udveksles, og hvorledes det kan bygge videre på eksisterende netværk, f.eks. IMI. 4. OPBYGNING AF KOALITIONER: FREMME AT FRIVILLIGE ORDNINGER MELLEM BERØRTE PARTER 4.1. Fokus på de berørte parters fælles interesser Kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering er ikke kun til fordel for rettighedshaverne, det er ligeledes i andre berørte parters interesser, herunder importører, arrangører af handelsmesser, detailhandlende og e-handelsplatforme. Varemærkeforfalskning og piratkopiering er til stor skade for tilliden i forbindelse med handelen med varer og tjenester, særlig på internettet eller på tværs af grænserne. Det kan for erhvervslivet resultere i tabte muligheder. Varemærkeforfalskning kan gøre forbrugerne tilbageholdne med hensyn til at udnytte alle mulighederne ved de nye distributionskanaler eller drage fordel af gode tilbud i det indre marked. Det store udvalg af kopivarer, der udgør en potentiel fare for EU-borgernes sundhed og sikkerhed, herunder falske medicinalvarer, fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, elektronisk og teknisk udstyr samt reservedele til biler osv., viser desuden, at det er i alles interesse at samarbejde for at bekæmpe dette voksende problem. Rettighedshavere og andre berørte parter bør derfor opfordres til at drage fordel af de potentielle muligheder ved et samarbejde og til i højere grad at forene deres kræfter for i deres fælles interesse at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering, idet de ligeledes bør udnytte mulighederne for alternativ tvistbilæggelse Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Det større fokus på de fælles interesser bør bane vejen for udviklingen af frivillige ordninger mellem berørte parter og således også for at finde praktiske løsninger på de gældende problemer. Frivillige ordninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i praksis kan give de berørte parter større fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig den løbende teknologiske udvikling. Denne fremgangsmåde giver desuden de berørte parter selv mulighed DA 10 DA

12 for at finde frem til de mest optimale foranstaltninger, særlig teknologiske løsninger. Det er også nemmere at udbrede frivillige ordninger uden for EU, således at de kan danne basis for bedste praksis i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering på globalt plan. For kunne opnå enighed og gennemføre frivillige ordninger er det vigtigt for de berørte parter at indgå i konstruktiv dialog og fokusere på konkrete problemer samt brugbare og praktiske løsninger, der skal være realistiske, afbalancerede, stå i forhold til formålet og rimelige for alle berørte parter. Frivillige ordninger mellem industriens parter skal være i overensstemmelse med de eksisterende lovbestemmelser og bør på ingen måde krænke EUborgeres grundlæggende rettigheder, herunder ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, 23 eller være i strid med det lovgivningsmæssige arbejde på EU-niveau. Kommissionen tilbyder at fungere som formidler for sådanne dialoger mellem berørte parter om konkrete emner ved at invitere parterne til at mødes, organisere møder, sørge for den administrative og logistiske støtte og ved i givet fald at sikre et rimeligt og afbalanceret forhold mellem alle de interesser, der gør sig gældende, herunder EU-borgernes legitime rettigheder og forventninger. Kommissionen vil omhyggeligt overvåge de frivillige ordningers udvikling og anvendelse, og den er indstillet på at overveje alternative fremgangsmåder, som på et senere tidspunkt måtte vise sig at være nødvendige Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Som et første eksempel kan nævnes, at Kommissionen har iværksat en dialog mellem berørte parter om salg af kopivarer på internettet. Internettet er ikke i sig selv en kilde til varemærkeforfalskning, men det er imidlertid blevet et vigtigt redskab for salget af falske varer på verdensplan. Det er verdensomspændende og tilgængeligt for alle, hvilket giver forhandlere mulighed for at forblive anonyme og for hurtigt at komme ind på markedet og ud igen, hvorfor det er blevet et af de mest attraktive redskaber til salg af kopivarer. Dette er et stadig stigende problem og udgør således et prioriteret indsatsområde. Det er ligeledes et område, hvor frivillige ordninger kunne vise sig at være særlig lovende på grund af den hastige teknologiske udvikling og det heraf følgende behov for praktiske teknologibaserede løsninger. Både varemærkeejere og internetvirksomheder har anerkendt dette og har forpligtet sig til i samarbejde at finde passende løsninger på problemet. Kommissionen har derfor arrangeret en struktureret dialog mellem de berørte parter for at fremme gensidig forståelse og finde løsninger, der kan være i alle parters interesse. Der er allerede blevet afholdt en række møder for at behandle specifikke aspekter af salget af kopivarer på internettet. Der er planlagt yderligere møder inden årets udgang, der kan føre til et aftalememorandum, som omfatter aspekter som forebyggelse, identifikation og fjernelse af ulovlige tilbud (f.eks. procedurer for anmeldelse og fjernelse) og forhandlere fra internetplatforme. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå til enighed om frivillige ordninger, vil Kommissionen overveje lovgivningsmæssige løsninger, særlig inden for rammerne af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7, 8 og 11, EUT C 303 af , s. 4. Jf. fodnote 5 ovenfor. DA 11 DA

13 5. KONKLUSION De intellektuelle ejendomsrettigheder er et incitament til at skabe, innovere og drive forretning og er således en af hjørnestenene i et konkurrencepræget, velstandsskabende og videnbaseret samfund. Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er skadelige for økonomien på verdensplan, og det stigende antal kopivarer udgør en reel fare for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det er derfor i alle berørte parters og forbrugernes interesse at have et effektivt håndhævelsessystem, der er både solidt, rimeligt og står i forhold til formålet. Kommissionen ønsker at sikre dette ved at supplere de eksisterende lovbestemmelser med ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger for at opnå en mere samarbejdsbaseret og målrettet håndhævelse i det indre marked, særlig ved: at støtte håndhævelsen gennem et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering at fremme administrativt samarbejde i hele det indre marked at fremme frivillige ordninger mellem berørte parter. Kommissionen er overbevist om, at disse foranstaltninger på betydelig vis vil styrke kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i EU-borgernes, erhvervslivets og hele økonomiens fælles interesse. DA 12 DA

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND

SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND UNDERSØGELSE Resumé Undersøgelsen giver en

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere