KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked DA DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: realisering af et langsigtet engagement Analyse af udfordringerne og risikobegrænsning: et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Fremme af det administrative samarbejde i hele Europa Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Opbygning af koalitioner: fremme at frivillige ordninger mellem berørte parter Fokus på de berørte parters fælles interesser Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Konklusion DA DA

4 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked 1. HÅNDHÆVELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER: REALISERING AF ET LANGSIGTET ENGAGEMENT De intellektuelle ejendomsrettigheder er i vores nuværende videnbaserede samfund en meget vigtig driftskapital, der tilskynder til innovation og kreativitet, fordi de sikrer en rimelig forrentning af investeringerne. De intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en stadig større rolle, idet de bidrager til den økonomiske vækst ved at beskytte opfindere, designere og kunstnere og giver dem mulighed for at drage fordel af deres værkers kommercielle værdi. Dette resulterer i en værdifuld cyklus af erhvervsudvikling, viden og løbende innovation. Desuden kan især varemærker have en gavnlig virkning i forhold til forbrugere, idet de i mange tilfælde er ensbetydende med kvalitet og en garanti for, at de varer eller ydelser, som de køber, er lovlige, sikre og pålidelige. EU er hjemsted for nogle af verdens største og mest succesfulde virksomheder, der betragter de intellektuelle ejendomsrettigheder som nogle af deres mest værdifulde kommercielle aktiver. I det indre marked er de intellektuelle ejendomsrettigheder imidlertid lige så vigtige for de små og mellemstore virksomheder, der anvender dem til at beskytte deres immaterielle aktiver og til at få adgang til start- og venturekapital. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union fortsat støtter disse mekanismer ved at sikre en høj standard af intellektuel ejendomsret, der beskytter og skaber muligheder for europæisk kreativitet og talent. De intellektuelle ejendomsrettigheders stigende værdi er en indikator for succes. Det gør imidlertid også de pågældende varer mere attraktive for producenter af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der ofte er velfinansierede og i stigende grad velorganiserede og dygtige erhvervsdrivende, som opererer i industriel målestok. Disse falsknere anvender til fulde alle teknologiske og kommercielle muligheder og gør brug af moderne forretningsprincipper til at kontrollere produktion, distribution og salg af ulovlige varer på tværs af grænser og kontinenter. Blandt andet internettet bliver brugt til at drive en verdensomspændende handel med ulovlige varer, hvilket hæmmer innovation og truer beskæftigelsen. I Europa har varemærkeforfalskning og piratkopiering 1 en både dramatisk og ødelæggende virkning på erhvervslivet, og denne praksis kan potentielt blive endnu mere problematisk som følge af den seneste økonomiske tilbagegang og det stadig større udvalg af kopivarer. Mens det traditionelt er gået ud over luksusvarer, mode, musik og filmprodukter, rammer varemærkeforfalskning og piratkopiering i dag en langt bredere vifte af masseproducerede varer, f.eks. fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, reservedele til biler, legetøj og 1 I denne meddelelse skal termerne "varemærkeforfalskning og piratkopiering" forstås således, at det omfatter overtrædelsen af alle intellektuelle ejendomsrettigheder som anført i Kommissionens erklæring vedrørende artikel 2 i direktiv 2004/48/EF, EUT L 94 af , s. 37. DA 3 DA

5 forskellige typer teknisk eller elektronisk udstyr 2. Dette har medført en risiko for EUborgernes sundhed og sikkerhed. Særlig stigningen i mængden af forfalskede medicinalvarer 3 vækker bekymring 4. Kommissionen har indført en række retlige bestemmelser inden for det indre marked, der giver mulighed for at håndhæve de intellektuelle ejendomsrettigheder på rimelig og effektiv vis og på en måde, der står i forhold til formålet. En af hjørnestenene på dette område er direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 5. Dette direktiv har resulteret i en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til civilretlige foranstaltninger til håndhævelse af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og Rådet behandler i øjeblikket et forslag vedrørende strafferetlige sanktioner 6. EU's toldforordning, der giver mulighed for at tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, er en anden hjørnesten 7 i dette lovkompleks. Kommissionen foretager i øjeblikket en høring af medlemsstater og berørte parter om, hvorledes denne forordning kan forbedres. De grundlæggende retlige rammer er således på plads, og Kommissionen foreslår derfor at supplere disse bestemmelser med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger i tråd med Rådets resolution af 25. september 2008 om en omfattende europæisk handlingsplan til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Det er i denne henseende meget vigtigt at give den nødvendige støtte til små og mellemstore virksomheder. Det bekræftes således i en undersøgelse, foretaget på vegne af Kommissionen i 2007, at krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder medfører alvorlige problemer for Europas små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har de nødvendige ressourcer eller finansielle midler til at retsforfølge de ansvarlige 8. Kommissionen har derfor sat fokus på at øge støtten på dette område, hvilket er i overensstemmelse med den store betydning, der tillægges de intellektuelle ejendomsrettigheder og videnforvaltning efter relanceringen af Lissabon-strategien i I april 2009 fremkom den rådgivende ekspertgruppe, som Kommissionen havde nedsat, med en endelig rapport indeholdende en række anbefalinger om den støtte, der bør gives små og mellemstore virksomheder 9. Kommissionen har i overensstemmelse med rapportens konklusioner løbende gennemført en række beslægtede projekter med henblik på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at gennemføre deres innovationsstrategier og forretningsplaner. Kommissionen har på globalt plan udviklet en langsigtet strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande 10. Der er inden for rammerne af denne strategi Den seneste toldrapport fra Kommissionen advarer om, at forbrugernes sundhed og sikkerhed er truet på stadig mere dramatisk vis, hvilket understreges af, at der er blevet beslaglagt dobbelt så mange artikler i 2008, nemlig 178 millioner, hvoraf omkring 20 millioner (11 % af alle beslaglagte varer) var potentielt farlige for EU-borgernes sundhed eller sikkerhed; IP/09/1106 af Se resultater af Medi-Fake-aktionen (februar 2009) over 34 millioner ulovlige medicinalvarer beslaglagt. og Direktiv 2004/48/EF af , EUT L 157 af , s. 16. KOM(2006) 168 af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af , EUT L 196 af , s. 7. Technopolis, "Effects of counterfeiting on EU SMEs". KOM(2004) 749 af , EUT C 129 af , s. 3. DA 4 DA

6 opstillet en liste over "prioriterede lande", der løbende føres ajour 11. Af andre større initiativer kan nævnes forhandlingerne om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACTA) og en fælles handlingsplan for EU og Kina om øget toldsamarbejde med henblik på beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hertil kommer, at Kommissionen har lanceret en Kina-helpdesk om intellektuelle ejendomsrettigheder for små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har således adgang til de værktøjer, som er nødvendige for at udvikle deres intellektuelle ejendomsrettigheder og forvalte de hermed forbundne risici. Det er ligeledes vigtigt at styrke offentlig-private partnerskaber. I maj 2008 blev der afholdt en konference på højt plan om varemærkeforfalskning og piratkopiering sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet med henblik på at lancere en bæredygtig EU-strategi med større inddragelse af de berørte parter 12. Konferencen blev efterfulgt af Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for industriel ejendomsret 13 og vedtagelsen af Rådets resolution om en global europæisk plan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering 14. Rådets konklusioner bekræftede behovet for en bedre og mere effektiv håndhævelse af de intellektuelle rettigheder i det indre marked ved at supplerede lovgivningen med en række ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger. Rådet opfordrede ligeledes Kommissionen til fortsat at sætte fokus på grænsekontrollen i form af en toldplan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning for perioden Denne plan er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne ANALYSE AF UDFORDRINGERNE OG RISIKOBEGRÆNSNING: ET EUROPÆISK OBSERVATIONSCENTER FOR VAREMÆRKEFORFALSKNING OG PIRATKOPIERING De omfattende skadelige virkninger af krænkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er i store træk veldokumenterede. Det har imidlertid været vanskeligt at indsamle fyldestgørende oplysninger med henblik på at udvikle prioriteter og gøre en mere specifik indsats med hensyn til håndhævelse, og således bane vejen for bedre samarbejde og mere evidensbaserede politikker. I en rapport fra OECD 16 fra 2006 hedder det således, at en af de største udfordringer for regeringer og erhvervslivet er at finde pålidelige og ajourførte oplysninger om omfanget af varemærkeforfalskning og piratkopiering og om konsekvenserne for vores økonomier og samfund, herunder beskæftigelsen i Europa. Til trods for det arbejde, der er foretaget inden for visse sektorer med henblik på at analysere problemets natur og omfang, er tallene baseret på forskellige metoder og kilder, hvilket gør det svært at sammenholde data. Hertil kommer, at de nationale håndhævelsesorganer, de europæiske og nationale myndigheder med ansvar for intellektuelle ejendomsrettigheder og visse erhvervsorganisationer ligger inde med en lang række oplysninger. Det er ofte vanskeligt at sammenholde disse data. En af de mere pålidelige informationskilder offentliggøres af Pressemeddelelse IP/08/652. KOM(2008) 465 af Rådets resolution af , EUT C 253 af , s. 1. EUT C 71 af , s. 1. OECD, "The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy" (2006); DA 5 DA

7 Kommissionen og bygger på årlige oplysninger om beslaglagte varer ved EU's grænser 17. De varer, der beslaglægges ved grænserne, er dog kun en del af det samlede billede, eftersom de kun er udtryk for de varer, der kommer ind i eller forlader EU. Det er nødvendigt at udvide det generelle videngrundlag for på fyldestgørende vis at kunne vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af varemærkeforfalskning og piratkopiering og for at kunne forstå, hvorfor visse varer, sektorer og geografiske områder i EU er mere sårbare end andre. Det vil også ved hjælp af fyldestgørende og sammenlignelige data være muligt at fastsætte fælles prioriteter og programmer, målsætninger for håndhævelse og mere målrettede forbrugerkampagner. For at opnå dette anbefaler Rådet (konkurrenceevne) at oprette et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering som det vigtigste EUinstrument til "på grundlag af oplysninger, som den offentlige og den private sektor ønsker at give, at gøre det muligt at få en løbende vurdering af omfanget af varemærkeforfalskningen og piratkopieringen samt en mere præcis analyse af disse fænomener" Støtte til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem omfattende oplysning og udveksling af bedste praksis Kommissionen opretter nu et observationscenter, der skal fungere som centralt organ til indsamling, overvågning og rapportering af oplysninger og data om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Observationscentret bør dog spille en mere omfattende rolle og blive en platform for repræsentanter fra nationale myndigheder og berørte parter med henblik på udveksling af idéer og ekspertise om bedste praksis, udvikling af fælles håndhævelsesstrategier og udformning af anbefalinger til beslutningstagere. For at sikre, at observationscentret kan blive en fælleseuropæisk videnbank og en central kilde for berørte parter og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, vil det kræve et tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og den private sektor. Målet er derfor at inddrage repræsentanter fra den offentlige og den private sektor i hele EU og at bringe dem sammen i et partnerskab med forbrugerne for at fostre en bredere forståelse af problemerne på området. Dette vil fremme udviklingen af praktiske løsninger, mere målrettede oplysningsstrategier og mere samarbejdsbaseret handling. Et synligt resultat kunne være en offentligt tilgængelig årsberetning fra Kommissionen med specifikke oplysninger om de centrale arbejdsområder. Observationscentret skal navnlig: forbedre indsamlingen og anvendelsen af uafhængige og pålidelige oplysninger og data ved: at udvikle en benchmarkingmetode for indsamling, analyse og rapportering af uafhængige data vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som sikrer at oplysningerne sammenholdes og anvendes på en objektiv og afbalanceret måde Rapport om toldvæsenets håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU; resultater ved EU's grænser 2008: Jf. fodnote 14 ovenfor, punkt 15. DA 6 DA

8 at udføre detaljerede analyser og give løbende vurderinger af de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, herunder indvirkningen på innovation, konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa, forekomsten af organiseret kriminalitet og risikoen for EU-borgernes sundhed og sikkerhed at anvende fyldestgørende data fra offentlige myndigheder og private organisationer til at vurdere de svage og stærke sider ved håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked at levere regelmæssige og specifikke rapporter til at identificere svagheder i det indre marked, sætte fokus på eventuelle trusler og udfordringer samt gennemføre evidensbaserede håndhævelsesstrategier. De offentligt tilgængelige rapporter vil give et solidt videngrundlag og udgøre et centralt værktøj i fastsættelsen af prioriteter og til måling af fremskridt fremme og udbrede bedste praksis blandt offentlige myndigheder ved: at beskrive og vurdere medlemsstaternes koordination af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme og udbrede bedste praksis, især gennem innovative og vellykkede samarbejdsinitiativer mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder at identificere og dokumentere uddannelsesprogrammer inden for håndhævelse i de forskellige medlemsstater og udbredelse af bedste praksis at opfordre til, at offentligt finansierede projekter på ingen måde krænker intellektuelle ejendomsrettigheder at fremme samarbejde mellem den offentlige og private sektor, særlig med hensyn til oplysningsprogrammer og uddannelse af håndhævelsesorganer udbrede vellykkede strategier fra den private sektor ved: at identificere og vurdere vellykkede strategier og aktioner til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, der er iværksat af den private sektor, og udbrede bedste praksis at nå ud til en bred vifte af berørte parter i distributionskæden, herunder arrangører af handelsmesser, transport- og logistikselskaber samt betalingsudbydere at opfordre til at forbedre kvaliteten af de intellektuelle ejendomsrettigheder for at opnå en effektiv håndhævelse deraf DA 7 DA

9 at identificere vellykkede offentlige oplysningskampagner, udvikle strategier og initiativer samt udbrede bedste praksis inden for alle økonomiske sektorer og på tværs af nationale grænser at undersøge mulighederne for at informere og uddanne de unge inden for intellektuelle ejendomsrettigheder identificere, rapportere og foreslå løsninger til centrale problemer ved: at analysere og sætte fokus på problemer i specifikke geografiske områder og inden for specifikke sektorer samt give anbefalinger til beslutningstagere, håndhævelsesorganer og berørte parter Udformning af observationscentret som en platform for berørte parter og medlemsstater Rådet foreslår i sin resolution, at observationscentret bør være baseret på eksisterende strukturer i Kommissionen, der bør være lette og fleksible og i givet fald gøre brug af ekstern ekspertise. Kommissionen vil således levere de nødvendige administrative ressourcer. Medlemsstaternes repræsentanter og de berørte parter vil dog spille en væsentlig rolle i observationscentrets arbejde og i gennemførelsen af dets målsætninger. Medlemsstaterne vil blive anmodet om at udpege nationale repræsentanter og de berørte parters deltagelse vil skulle afspejle en bred vifte af europæiske og nationale organer, som repræsenterer de forskellige økonomiske sektorer, der er mest berørt af og har den største erfaring inden for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. De europæiske forbrugere bør ligeledes være repræsenteret på passende vis og blive opfordret til at spille en aktiv rolle. Observationscentret kan på denne måde hjælpe forbrugerne med at blive aktive og ansvarlige partnere. Der skal desuden lægges særlig vægt på de små og mellemstore virksomheders repræsentation. 3. FREMME AF DET ADMINISTRATIVE SAMARBEJDE I HELE EUROPA Det administrative samarbejde mellem forskellige håndhævelsesmyndigheder bør forbedres for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i hele det indre marked. Krænkelserne af de intellektuelle ejendomsrettigheder er af international karakter, og det er således ikke blot et lovgivningsmæssigt krav at forbedre det interne grænseoverskridende samarbejde, det er helt klart en nødvendighed, og mens der allerede findes et administrativt samarbejde inden for toldanliggender, mangler det helt tydeligt på andre områder, hvorfor det bør udvikles yderligere 19. Et mere omfattende administrativt samarbejde inden for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør ligeledes ses i en bredere kontekst af et partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne i gennemførelsen af et indre marked uden grænser 20. Til dette formål er det vigtigt med et effektivt netværk af kontaktpunkter i hele EU for at fremme en hurtig udveksling af oplysninger om mistænkte varer, produktionsanlæg, distributionsveje EF-traktatens artikel 10, direktiv 2004/48/EF, artikel 19. Kommissionens henstilling nr. 2009/524/EF af om foranstaltninger til fremme af det indre marked, EUT L 176 af , s. 17. DA 8 DA

10 og vigtigste salgspunkter. Dette vil skabe synergi, der vil bidrage til at koordinere de nationale politikker og sikre gensidig bistand. Det er ligeledes nødvendigt at sikre en bedre koordinering mellem de parter, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i de enkelte medlemsstater. For at sikre en mere effektiv udveksling af information bør de nationale myndigheder være i løbende kontakt med hinanden og med relevante organer i den private sektor. Medlemsstaterne opfordres derfor til at udnævne nationale koordinatorer med et klart mandat til at koordinere de forskellige aspekter af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem deres nationale håndhævelsesorganer. Disse nationale koordinatorer bør være direkte knyttet til hinanden gennem et centralt system og bør fungere som "kvikskranker" for erhvervsorganisationer, skabe kontakt til de berørte parter og fremme samarbejdet på tværs af grænserne. De nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder kan i deres egenskab af nationale centre med ekspertise om intellektuelle ejendomsrettigheder komme med et vigtigt bidrag. De kan spille en vigtig rolle i udformningen af platforme og strategier med henblik på en koordineret indsats og udbredelse af bedste praksis. Denne rolle kan eventuelt udvides til nye funktioner som f.eks. oplysningskampagner, særlig støtte til små og mellemstore virksomheder og koordinering. Andre internationale kontaktpunkter, herunder Den Europæiske Patentmyndighed, vil muligvis også kunne bidrage med deres ekspertise og bedste praksis. Hvad angår varemærker og design kan samarbejdet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og de nationale organer udvides yderligere til også at omfatte fremtidige håndhævelsesprogrammer og aktioner Øget gennemsigtighed i de nationale strukturer og systemer Gennemsigtigheden skal forbedres for så vidt angår de nationale strukturer for at give passende støtte til de berørte parter på tværs af grænserne, særlig de små og mellemstore virksomheder. Efter en omfattende høringsrunde, hvor alle medlemsstater har deltaget og leveret oplysninger, analyserer Kommissionen nu de strukturer, som medlemsstaterne har iværksat for at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette vil resultere i en rapport, der beskriver de eksisterende rammer og strategier og indeholder indikatorer for bedste praksis. Rapporten vil blive fremlagt på møder med de berørte parter og medlemsstaterne inden for rammerne af observationscentrets aktiviteter i andet halvår Fremme af samarbejdet på tværs af grænserne ved hjælp af moderne værktøjer til informationsudveksling Det har altafgørende betydning at forbedre udvekslingen af ajourførte oplysninger for at fremme samarbejdet på tværs af grænserne. Rådet (konkurrenceevne) opfordrer i sin resolution Kommissionen til at etablere et netværk til hurtig udveksling af nøgleoplysninger ved anvendelse af de nationale kontaktpunkter og moderne værktøjer til informationsudveksling. For at opfylde denne målsætning er det nødvendigt at stille et elektronisk netværk til informationsudveksling om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked til rådighed for en lang række nationale organer, herunder forskellige håndhævelsesorganer og nationale organer for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det vil skulle give mulighed for: DA 9 DA

11 at udveksle realtidsoplysninger om varer og tjenester, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked hurtigt at udveksle advarsler om specifikke varer, tendenser og potentielle trusler at fjerne sprogbarrierer for nationale myndigheder. Kommissionen er på grundlag af sine erfaringer med andre systemer i det indre marked, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI) 21 og informationssystemet om markedsovervågning (ICSMS) 22 i øjeblikket i færd med at analysere, hvordan et moderne system bedst kan udformes til at varetage brugernes behov i form af en grænseflade for væsentlige oplysninger, der bør udveksles, og hvorledes det kan bygge videre på eksisterende netværk, f.eks. IMI. 4. OPBYGNING AF KOALITIONER: FREMME AT FRIVILLIGE ORDNINGER MELLEM BERØRTE PARTER 4.1. Fokus på de berørte parters fælles interesser Kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering er ikke kun til fordel for rettighedshaverne, det er ligeledes i andre berørte parters interesser, herunder importører, arrangører af handelsmesser, detailhandlende og e-handelsplatforme. Varemærkeforfalskning og piratkopiering er til stor skade for tilliden i forbindelse med handelen med varer og tjenester, særlig på internettet eller på tværs af grænserne. Det kan for erhvervslivet resultere i tabte muligheder. Varemærkeforfalskning kan gøre forbrugerne tilbageholdne med hensyn til at udnytte alle mulighederne ved de nye distributionskanaler eller drage fordel af gode tilbud i det indre marked. Det store udvalg af kopivarer, der udgør en potentiel fare for EU-borgernes sundhed og sikkerhed, herunder falske medicinalvarer, fødevarer, kosmetik, hygiejneprodukter, elektronisk og teknisk udstyr samt reservedele til biler osv., viser desuden, at det er i alles interesse at samarbejde for at bekæmpe dette voksende problem. Rettighedshavere og andre berørte parter bør derfor opfordres til at drage fordel af de potentielle muligheder ved et samarbejde og til i højere grad at forene deres kræfter for i deres fælles interesse at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering, idet de ligeledes bør udnytte mulighederne for alternativ tvistbilæggelse Bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem dialog mellem de berørte parter Det større fokus på de fælles interesser bør bane vejen for udviklingen af frivillige ordninger mellem berørte parter og således også for at finde praktiske løsninger på de gældende problemer. Frivillige ordninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i praksis kan give de berørte parter større fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig den løbende teknologiske udvikling. Denne fremgangsmåde giver desuden de berørte parter selv mulighed DA 10 DA

12 for at finde frem til de mest optimale foranstaltninger, særlig teknologiske løsninger. Det er også nemmere at udbrede frivillige ordninger uden for EU, således at de kan danne basis for bedste praksis i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering på globalt plan. For kunne opnå enighed og gennemføre frivillige ordninger er det vigtigt for de berørte parter at indgå i konstruktiv dialog og fokusere på konkrete problemer samt brugbare og praktiske løsninger, der skal være realistiske, afbalancerede, stå i forhold til formålet og rimelige for alle berørte parter. Frivillige ordninger mellem industriens parter skal være i overensstemmelse med de eksisterende lovbestemmelser og bør på ingen måde krænke EUborgeres grundlæggende rettigheder, herunder ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, 23 eller være i strid med det lovgivningsmæssige arbejde på EU-niveau. Kommissionen tilbyder at fungere som formidler for sådanne dialoger mellem berørte parter om konkrete emner ved at invitere parterne til at mødes, organisere møder, sørge for den administrative og logistiske støtte og ved i givet fald at sikre et rimeligt og afbalanceret forhold mellem alle de interesser, der gør sig gældende, herunder EU-borgernes legitime rettigheder og forventninger. Kommissionen vil omhyggeligt overvåge de frivillige ordningers udvikling og anvendelse, og den er indstillet på at overveje alternative fremgangsmåder, som på et senere tidspunkt måtte vise sig at være nødvendige Bekæmpelse af salget af kopivarer på internettet Som et første eksempel kan nævnes, at Kommissionen har iværksat en dialog mellem berørte parter om salg af kopivarer på internettet. Internettet er ikke i sig selv en kilde til varemærkeforfalskning, men det er imidlertid blevet et vigtigt redskab for salget af falske varer på verdensplan. Det er verdensomspændende og tilgængeligt for alle, hvilket giver forhandlere mulighed for at forblive anonyme og for hurtigt at komme ind på markedet og ud igen, hvorfor det er blevet et af de mest attraktive redskaber til salg af kopivarer. Dette er et stadig stigende problem og udgør således et prioriteret indsatsområde. Det er ligeledes et område, hvor frivillige ordninger kunne vise sig at være særlig lovende på grund af den hastige teknologiske udvikling og det heraf følgende behov for praktiske teknologibaserede løsninger. Både varemærkeejere og internetvirksomheder har anerkendt dette og har forpligtet sig til i samarbejde at finde passende løsninger på problemet. Kommissionen har derfor arrangeret en struktureret dialog mellem de berørte parter for at fremme gensidig forståelse og finde løsninger, der kan være i alle parters interesse. Der er allerede blevet afholdt en række møder for at behandle specifikke aspekter af salget af kopivarer på internettet. Der er planlagt yderligere møder inden årets udgang, der kan føre til et aftalememorandum, som omfatter aspekter som forebyggelse, identifikation og fjernelse af ulovlige tilbud (f.eks. procedurer for anmeldelse og fjernelse) og forhandlere fra internetplatforme. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå til enighed om frivillige ordninger, vil Kommissionen overveje lovgivningsmæssige løsninger, særlig inden for rammerne af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7, 8 og 11, EUT C 303 af , s. 4. Jf. fodnote 5 ovenfor. DA 11 DA

13 5. KONKLUSION De intellektuelle ejendomsrettigheder er et incitament til at skabe, innovere og drive forretning og er således en af hjørnestenene i et konkurrencepræget, velstandsskabende og videnbaseret samfund. Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er skadelige for økonomien på verdensplan, og det stigende antal kopivarer udgør en reel fare for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det er derfor i alle berørte parters og forbrugernes interesse at have et effektivt håndhævelsessystem, der er både solidt, rimeligt og står i forhold til formålet. Kommissionen ønsker at sikre dette ved at supplere de eksisterende lovbestemmelser med ikke-forskriftsmæssige foranstaltninger for at opnå en mere samarbejdsbaseret og målrettet håndhævelse i det indre marked, særlig ved: at støtte håndhævelsen gennem et europæisk observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering at fremme administrativt samarbejde i hele det indre marked at fremme frivillige ordninger mellem berørte parter. Kommissionen er overbevist om, at disse foranstaltninger på betydelig vis vil styrke kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i EU-borgernes, erhvervslivets og hele økonomiens fælles interesse. DA 12 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere