Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018"

Transkript

1 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK Hedensted Kommune Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på kommunale tilsyn i Hedensted Kommune Samlet konklusion for de 9 plejecentre i Hedensted Kommune Baggrund - tilsynets form og metode Ledelse, organisation og udvikling Aktuel beboersammensætning Hvad er plejecentrene kendt på? Dialogmøde med ledelse og personale Faglighed og borgersikkerhed Aktivering / rehabilitering: Kvalitetsstandarder og Kompetenceudvikling: Ledelse og arbejdsmiljø Borgerne og de leverede ydelser Borgerne og den personlige pleje og den praktiske bistand Borgernes tilfredshed med maden og spisesituationen Borgernes oplevelse af personalet og leder Dokumentation De fysiske rammer...10 Bilag 1 Dialogmøde i ca. 45 minutter med leder og 2-3 medarbejdere...11 Bilag 2. Interviewguide til borgeren / beboeren:...13 Bilag 3 Gennemgang af dokumentationen i omsorgssystemet Cura...14 Bilag 4 Tilsyn med de kommunale plejeboliger fra

3 1.0 Konklusion på kommunale tilsyn i Hedensted Kommune 2018 Der er aflagt 9 uanmeldte kommunale tilsyn. Ved tilsynene (bilag 1) er der givet: Anbefalinger til 9 plejecentre. Bemærkninger til 1 plejecenter. Det kommunale tilsyn i Hedensted Kommune i 2018 har haft fokus på: Dialogmøde med leder og personale med fokus på pejlemærkerne: Borgerne skal klare sig bedre og mere selvstændig. Personalet skal fortsat have fokus på kerneopgaverne: pleje og praktisk bistand - og fortsat arbejde med den rehabiliterende/ aktiverende tankegang. Personalet har fokus på en ligeværdig dialog med borgerne, således at borgerne medinddrages i de daglige gøremål. Personalet har kendskab til kommunens kvalitetsstandarder, og til hvordan der arbejdes på tværs i kommunen - kommunikationen intern som ekstern. Interview af tre borgere: en borger der har behov for kompleks og specialiseret pleje og behandling, en borger med fokus på rehabilitering, og en borger der får træning efter 86 i serviceloven. Tjek af dokumentationen. 1.1 Samlet konklusion for de 9 plejecentre i Hedensted Kommune 2018 Det er tilsynets overordnede indtryk, at forholdene på de 9 plejecentre kan karakteriseres på følgende måde: Plejecentrene har været igennem en stor forandring og er fortsat i en forandringsproces, som har udfordret såvel leder som medarbejder. Omstruktureringen af lederen i januar 2018 og indførslen af det nye it-omsorgssystem, Cura, har været en stor udfordring. Det har vist sig, at der arbejdes meget tilfredsstillende med opgaverne. De nye ledere har på kompetent vis sammen med nye medarbejdere taget hånd om processen og skabt basis for en god udvikling fremadrettet. Det er tilsynets samlede vurdering, at borgerne på de 9 plejecentre får den hjælp til pleje og omsorg, som de har behov for. Medarbejderne har fokus på Hedensted Kommunes Pejlemærker. Medarbejderne inddrager den enkelte borgers ressourcer i den personlige pleje i det omfang, det er muligt og har fokus på den rehabiliterende tankegang i praksis. Borgerne har stor indflydelse på deres eget liv i hverdagen, og borgernes individuelle ønsker og behov imødekommes og respekteres. Lederne har sammen med medarbejderne fokus på at skabe et godt samarbejde med de pårørende og de frivillige. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har en god omgangstone, som bærer præg af respekt for den enkelte borger, og medarbejderne udviser en professionel og anerkendende adfærd. Det er tilsynets vurdering, at der er et bredt spektrum af aktivitetstilbud, som understøttes af plejepersonalet i samarbejde med aktivitetspersonalet og de frivillige. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at borgerne er tilfredse med maden, og måden maden serveres på. Ud fra de 9 tilsyn har tilsynet givet følgende anbefalinger og bemærkninger:

4 Tilsynet giver anbefalinger på: At der tilknyttes en fast ergoterapeut til stedet m.h.p., at personalet målrettet arbejder med den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgerne. At plejepersonalet fortsat arbejder med den rehabiliterende tankegang hos borgerne i et tværfagligt samarbejde. At personalet får udfyldt kompetenceskemaer, hvor det er relevant. At personalet fortsat arbejder med Fælles Sprog III og med borgernes dokumentation i Cura. At personalet skal have fokus på, at borgere med demenssygdomme får udarbejdet en livshistorie for at efterkomme borgernes vaner og behov. At hvis borgerne ikke ønsker udarbejdelse af livshistorie, skal det dokumenteres. Der skal være statusbesøg ved egen læge én gang årligt, hvor der bl.a. er gennemgang af borgernes medicin. At personalet skal tilbyde borgerne at blive vejet 1 x om måneden og ved behov. At ledelsen skal sørge for, at der sker en opstramning omkring rengøringen af borgernes boliger og fællesarealerne på et center. At der bør foretages en renovering af boligerne på Løsning Plejehjem. At man måske skulle overveje at begrønne hegnet med beplantning ved Løsning Plejehjem. At der bør foretages en renovering af boligerne på Birkelund i Syd -afsnittet, således at boligerne bliver tidssvarende og hensigtsmæssige i forhold til at skabe et optimalt miljø for borgerne og personalet. Tilsynet giver bemærkning på: At tilsynet finder sondeernæring, sprøjte og remedier ved siden af toilettet. Bemærkningen skyldes manglende overholdelse af de hygiejniske principper i forbindelse med administrationen af sondeernæring. Der er fra det pågældende plejecenter fremsendt en handleplan, hvoraf det fremgår, hvilke tiltag der iværksættes for fremadrettet at overholde de hygiejniske principper. 2.0 Baggrund - tilsynets form og metode Hedensted Kommune har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecentrene efter lov om social service 151. Tilsynene skal tage udgangspunkt i Socialministeriets Bekendtgørelse og i de af Hedensted Kommune vedtagne kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal gennemføres et årligt kommunalt tilsyn på Hedensted Kommunes plejecentre. De kommunale tilsyn er foretaget af konsulentfirmaet Hjortshøj Care ved sygeplejefaglige konsulenter: Inge Hjortshøj og Mette Hjortshøj. Formålet med de kommunale tilsyn er: At myndigheden blandt andet via de ældres oplysninger kan sikre sig, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til. At hjælpen udføres på en ordentlig måde med fokus på personlig pleje/omsorg, praktisk bistand, genoptræning og vedligeholdelsestræning. At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling. At der føres tilsyn med en række aspekter vedrørende fysiske ressourcer, organisation og trivsel.

5 På hvert center har tilsynet talt med leder og haft dialogmøde med: leder og to-tre ansatte samt aflagt besøg hos tre beboere. Tilsynet har oplevet, at der er givet tilfredsstillende orientering på tilsynsbesøgene. Tilsynene foregik i ugerne i tidsrummet kl med en varighed på ca. 3 timer. Efter tilsynsbesøgene er der udarbejdet en tilsynsrapport med en samlet konklusion: Ingen bemærkninger, bemærkninger, betydende mangler og kritisable forhold (bilag 1). Tilsynene har været udbytterige. Beboere, personale og ledelse har vist stor imødekommenhed. 3.0 Ledelse, organisation og udvikling Tilsynsførende startede med at interviewe leder eller medarbejder på de respektive centre om de nedenstående punkter i afsnit Aktuel beboersammensætning Generelt er borgerne blevet mere plejekrævende og komplekst syge. Der er flere borgere med demenssygdomme og kroniske lidelser. Der har nogle steder været et stort udskift af borgere siden sidste tilsynsbesøg. Borgerne er blevet dårligere med kroniske lidelser og demenssygdomme. Borgerne vurderes nu ud fra Fælles Sprog III, hvor der er flere i kategori 4 (meget plejekrævende; skal have hjælp til langt de fleste funktioner). P.t. er der eksempelvis 18 borgere på Bøgely i kategori 4, og de øvrige borgere er i kategori 3. På Birkelund er der ikke sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsynsbesøg. På Kildevældet er der nøjagtig den samme kategori af borgere, som ved sidste tilsyn i 2016, hvor hovedparten af borgerne er i plejetyngde 3. På de øvrige plejecentre har beboersammensætningen siden sidste tilsynsbesøg ændret karakter, idet borgerne er blevet mere komplekst syge, og flere borgere har psykiske problemer og hukommelsesmæssige udfordringer og tilhører plejetyngde 4. Her er der sket en stigning i borgere med komplekse plejeopgaver dvs., at der er en stigning i borgere, der har behov for meget pleje (plejekategori 4) eller flere borgere, der er steget i plejetyngde 3 til Udviklingsområder Alle områdeledere bortset fra lederne på Kildevældet og Kirkedal fik den 23. januar 2018 tildelt ledelsesansvaret for et andet plejecenter i kommunen eller nye funktioner i Social Omsorgs afdelingen - og andre fandt nye udfordringer. På de 9 plejecentre har der i 2018 været afholdt kursus i Fælles Sprog III, herudover har man igangsat implementering af it-omsorgssystemet Cura ved Hedensted Kommune. På de 9 centre arbejdes der med implementering af triagering; faglige observationer af borgernes tilstand. Implementeringsprocessen af Cura i januar- februar mdr er sket på forskellige måder. På de fleste centre har to nøglepersoner været på et fire dages introduktionskursus i Cura. Nøglepersonerne har så efterfølgende oplært resten af personalegruppen. Oplæringen er dels sket ved sidemandsoplæring, nogle steder har man arrangeret café/workshops, hvor personalet uformelt i bestemte tidsrum har kunnet komme og få undervisning. Undervisningen i Cura er ligeledes sket ved, at personalet har fået introduktion via e-learning. Til implementering af IT-omsorgssystemet Cura er der indkøbt tablets og smartphones. Der er ligeledes sket en implementering af triagering, hvortil der er indkøbt en triageringstavle, således at borgerne med afvigelse i sundhedstilstand kan følges tæt.

6 Undervisning i demenssygdomme. Der er på plejecentrene fokus maden/måltiderne. På de fleste plejecentre tilberedes den varme mad ude i boenhederne i hverdagene, og i weekenderne tilberedes den varme mad i storkøkkenerne. Morgenmaden og snitterne til aftensmaden tilberedes i boenhederne. Der er fokus på borgernes måltider, og på at der er personale omkring borgerne i forbindelse med spisesituationen. Hertil er der nogle steder udpeget og uddannet måltidsværtinder, der skaber ro og hygge omkring måltidet. Tilsynets opfattelse af udviklingstiltagene: Områdelederne klarer ledelsesopgaveren særdeles tilfredsstillende på de nye tildelte centre. Efter to måneder har områdelederne allerede fået etableret et godt samarbejde med medarbejderne og fået lært mange af borgerne at kende. De har etableret et godt samarbejde med de pårørende og de frivillige. Implementering af IT-omsorgssystemet Cura er forløbet særdeles positivt, og lederne er sammen med medarbejderne nået rigtig langt med at få den daglige dokumentation til at fungere i praksis. Ligeledes er implementering af triageringstavlen også kommet godt i gang, hvilket er en stor hjælp for medarbejderne i den daglige observation hos borgerne Hvad er plejecentrene kendt på? Birkelunds områdeleder Ditte Teist orienterede om, at stedet skal være kendt på: En høj grad af trivsel både for borgere, pårørende, personale og de frivillige. At der løbende igangsættes udvikling ud fra de behov, der opstår. Bøgelys områdeleder Charlotte Thomsen orienterede om, at stedet skal være kendt på: At plejehjemmet er centralt beliggende - og på at være et hjem, der tilbyder ældre fra Hedensted og omegn pleje, omsorg og nærvær i trygge rammer sammen med ældre udefra. At være et samlingssted for trivsel både for beboere, pårørende, personalet og de frivillige. At der løbende igangsættes udvikling ud fra de behov, der opstår. Kildevældets områdeleder Dorthe Iversen orienterede om, at stedet skal være kendt på: Kildevældet skal være kendt på at være et sted med høj faglighed, individuelle løsninger og stor indflydelse. Kildevældet profiterer ligeledes af de mange frivilliges opbakning. Kirkedals konstituerede områdeleder Dorthe Iversen orienterede om, at Kirkedal skal være kendt på: At være et lille trygt sted, hvor personalegruppen har høj faglighed og beboerne stor selvbestemmelse. Kirkedal er ligeledes kendetegnet ved at have mange frivillige tilknyttet. Løsning Plejecenters områdeleder Karin Gregersen orienterede om, at stedet skal være kendt på: Lys i øjnene. Møllebo Plejecenters områdeleder Merete Baastrup orienterede om, at stedet skal være kendt på: Nærvær, tryghed og åbenhed.

7 Møllebo er egnens sted; borgerne i byen værner om Møllebo. Nederbylund Plejecenters områdeleder Marianne Nyborg orienterede om, at stedet skal være kendt på: At personalet møder den enkelte borger, hvor vedkommende er i livet og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger ønsker og finder vigtigt i sit nuværende liv. Nedergården Plejecenters områdeleder Marianne Nyborg orienterede om, at stedet skal være kendt på: At Nedergården skal være et åbent hus, hvor der er plads til byens borgere. Hvor der er et godt samarbejde med skole og institutioner. Borgeren skal være i centrum. Nedergården skal også være kendt på at have et meget dygtigt og kompetent personale og et godt arbejdsmiljø. Østers Snede Plejecenters konstituerede Anna Grethe Bøje-Nielsen orienterede om, at stedet skal være kendt på: At man respekterer de kristne værdier, hvor der bliver læst dagens tekst, og man synger til bords. Stedet er ligeledes kendt på at have stor opbakning fra de mange frivillige og mange sociale aktiviteter. 4.0 Dialogmøde med ledelse og personale På hvert plejecenter er der afholdt et dialogmøde med leder og 2-4 medarbejdere (repræsentanter for SOSU-personale, sygeplejerske og flere steder terapeuter). Emnerne til dialogmødet er udarbejdet i samarbejde med leder af Velfærdsrådgivningen Hedensted Kommune Bilag 1 Besvarelserne fra dialogmøderne kan læses i den enkelte tilsynsrapport. Tilsynet har sammenfattet besvarelserne i afsnit Faglighed og borgersikkerhed Personalet har generelt implementeret de ovenstående pejlemærker i praksis, idet de tager udgangspunkt i den enkelte borgers livskvalitet ved at sikre sig, at borgeren føler sig set, hørt og forstået. Det er ligeledes vigtigt at have fokus på, hvor borgeren befinder sig i livet. Dataindsamlingen om borgeren starter allerede ved velkomstbesøget, hvor personalet lærer borgeren at kende og ligeledes er opmærksomme på borgerens pårørende. Personalet sikrer sig en fælles tilgang til borgeren gennem besøgsplaner, som meget detaljeret beskriver borgerens behov i forhold til pleje og støtte. Man har ligeledes en kontaktpersonsordning, hvor kontaktpersonen hele tiden evaluerer og justerer i dokumentationen omkring borgeren, så den har sin aktualitet. 4.2 Aktivering / rehabilitering: Personalet arbejder rehabiliterende i hele tilgangen til borgeren ved, at borgeren skal motiveres og støttes til at gøre så meget som muligt selv. På nogle centre afholdes daglige

8 triageringsmøder, hvor der b.la indgår drøftelse af, hvad der kan gøres for, at borgerne kan lidt mere selv. På nogle af centrene pointerede personalet samstemmende, at det er et stort savn, at der ikke længere to dage om ugen er tilknyttet en fast terapeut. Dette har fx bevirket personalets manglende inspiration til at arbejde rehabiliterende og har medført forhaling af genoptræningsforløb hos borgere. Tilsynet anbefaler: At der tilknyttes en fast ergoterapeut til stedet m.h.p., at personalet målrettet arbejder med den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgerne. På en del centre inddrager medarbejderne borgerne i hverdagsaktiviteterne såsom: køkkengøremål (herunder; borddækning, blomster og havepasning m.m.) dette sker m.h.p. meningsfuld rehabilitering og aktivering af borgerne. På alle plejecentre er der ansat aktivitetsmedarbejdere, der udarbejder aktivitetsprogrammer i samarbejde med borgerne og de frivillige for en uge ad gangen. Der er mange frivillige tilknyttet det enkelte center, der hjælper til i forbindelse med arrangementer og udflugter m.m. Tilsynet anbefaler: At personalet fortsat arbejder med den rehabiliterende tankegang hos borgerne i et tværfagligt samarbejde. 4.3 Kvalitetsstandarder og Kompetenceudvikling: Medarbejderne er opmærksomme på, at borgerne får de ydelser, de har krav på. Desuden bliver der også taget individuelle hensyn, hvis en borger i en periode fx har brug for ekstra bad m.m. Personalet oplever sig kompetente til de plejeopgaver, de varetager. SOSU-assistenter og SOSUhjælpere har kompetenceskemaer til de delegerede sygeplejeopgaver. Sygeplejersker arrangerer fx kurser i TOBS og andre kompetencer, der efterspørges i forbindelse med behov for kompetenceløft. Desuden benytter man de nøglepersoner/ specialsygeplejesker, der er i kommunen. Det kan fx være i forbindelse med oplæring i sondeernæring m.m. Centersygeplejersken står i vid udstrækning for oplæringen af det øvrige personale. På flere centre har personalet stort udbytte af den undervisning, de tilknyttede praktiserende læger forestår. Personalet oplever samstemmende, at de har de kompetencer, de har brug for og kan komme på relevante kurser. Triageringstavlen er blevet implementeret på centrene. Personalet bruger tavlen til at få et hurtigt overblik i forhold til, om der er sket ændringer i borgernes habituelle tilstand. SOSU-hjælperne kontakter en SOSU-assistent ved akutte situationer. Personalet måler BT, puls, temperatur og ved ændringer i den habituelle tilstand hos en borger, kontaktes sygeplejersken. Personalet tilkendegiver, at de er gode til at bruge hinandens kompetencer i akutte situationer. De kontakter en læge, hvis det er påkrævet. Tilsynet anbefaler: At personalet får udfyldt kompetenceskemaer, hvor det er relevant.

9 4.4 Ledelse og arbejdsmiljø På de fleste centre er omgangstonen god, og der er et godt arbejdsmiljø. Der er generelt blandt medarbejderne en oplevelse af, at alle taler pænt og respektfuldt til både hinanden, borgerne og deres pårørende. Medarbejderne havde generelt den opfattelse af deres leder, at lederen er meget synlig, lydhør og opfatter mange ting. Medarbejderne oplever, at udfordringerne bliver taget i opløbet, så det ikke når at udvikle sig til problemer. 5.0 Borgerne og de leverede ydelser Inden Interview af tre borgere; en borger der har behov for kompleks og specialiseret pleje og behandling, en borger med fokus på rehabilitering og en borger der får træning efter 86 i serviceloven, foretages der gennemsyn af dokumentationen hos disse borgere m.h.p., om der er overensstemmelse. Interview hos borgerne foregik ud fra en score fra 1-5 jf. Bilag Borgerne og den personlige pleje og den praktiske bistand Langt størstedelen af de adspurgte borgere gav udtryk for, at de følte sig trygge og oplevede at have en god dagligdag. Borgerne oplevede, at personalet kender dem og er opmærksomme på, at de udfører, det de selv kan af den personlige pleje og får hjælp til det, de ikke selv magter. Borgerne gav udtryk for tilfredshed med den hjælp, de fik til den personlige hygiejne og til rengøring af deres bolig. De fleste borgere får bad ud fra individuelle behov og ønsker bad minimum én gang ugentligt. Tilsynet vurdering: Det er tilsynets vurdering, at borgerne var velsoignerede. På langt de fleste plejecentre var der rent og ryddeligt i borgerens boliger og på fællesarealerne - dog var der lidt snavset på gulvene på et enkelt center. På de fleste centre er der i dag ansat rengøringspersonale til varetagelse af rengøringsopgaverne. Tilsynet anbefaler: At ledelsen skal sørge for, at der sker en opstramning omkring rengøring af borgernes boliger og fællesarealerne på det pågældende center. 5.2 Borgernes tilfredshed med aktiviteter Borgerne gav udtryk for, at de var tilfredse med de aktiviteter, der var på centrene. Borgerne deltager i mange af de fælles aktiviteter, der planlægges sammen med aktivitetsmedarbejdere og de frivillige. På flere af centrene fremhævede borgerne, at de satte stor pris på de busture, de frivillige arrangerede. Nogle borgere fremhævede, at der var stor variation i de aktiviteter, der planlægges. Medarbejderne giver sig fx tid til at læse avisen højt for en borger eller gå en tur sammen med en borger, hvilket også blev fremhævet som en god aktivitet. 5.3 Borgernes tilfredshed med maden og spisesituationen Borgerne gav udtryk for, at de var tilfredse med maden og spisesituationen. På nogle centre bliver maden lavet fra bunden, og den beskrives som meget god. På de fleste steder serveres den varme mad til middag. Borgerne oplever, at det er rart at spise hovedmåltiderne sammen, og at der er personale til at hjælpe til i forbindelse med måltidet.

10 5.4 Borgernes oplevelse af personalet og leder Borgerne gav udtryk for, at personalet udviste respekt, og at de havde en ligeværdig kommunikation med personalet. En del af borgerne vidste, hvem lederne var på centret. 6.0 Dokumentation Der var tjek af dokumentationen hos de borgere, tilsynet besøgte ud fra bilag 3. Tilsynet anbefaler: At personalet fortsat arbejder med Fælles Sprog III og med borgernes dokumentation i Cura. At personalet skal have fokus på, at borgere med demenssygdomme får udarbejdet en livshistorie for at efterkomme deres vaner og behov. At hvis borgerne ikke ønsker udarbejdelse af livshistorie, skal det dokumenteres. At der skal være statusbesøg ved egen læge én gang årligt, hvor der bl.a. er gennemgang af borgernes medicin. Personalet skal tilbyde borgerne at blive vejet 1 x om måneden og ved behov. 7.0 De fysiske rammer De fysiske rammer er overvejende velegnet på langt de fleste centre. Der bør dog nævnes, at plejeboligerne på Løsning Plejecenter er små etrumsboliger med utidssvarende bad- og toiletforhold. Haven omkring Løsning Plejecenter og Sansehaven ved Valmuen er blevet omlagt og ny beplantet. Der er ligeledes opsat et 180 cm højt trådhegn, der indhegner haven. Efter tilsynets opfattelse kan hegnet signalere, at beboerne er farlige og derfor indespærres. Tilsynet anbefaler: Der bør foretages en renovering af boligerne på Løsning Plejehjem. At man måske skulle overveje at begrønne hegnet med beplantning ved Løsning Plejehjem. Der bør foretages en renovering af boligerne på Birkelund i Syd -afsnittet, således at boligerne bliver tidssvarende og hensigtsmæssige i forhold til at skabe et optimalt miljø for borgerne og personalet.

11 Bilag 1 Dialogmøde i ca. 45 minutter med leder og 2-3 medarbejdere Emne Bemærkninger Anbefalinger Faglighed og patientsikkerhed Hvilke pejlemærker mener du er de vigtigste i samspillet med borgeren? Respekt for borgerens kompetencer? Dialogen med borgeren? Borgerrelationer? At give støtte og vejledning? Hvordan sikrer du, at der er en fælles tilgang til borgeren dag, aften og nat? Hvordan arbejder du med rehabilitering, aktivering og medinddragelse i hverdagen med borgeren? Borgeren skal klare sig bedre og mere selvstændigt. Giv eksempel? Har I de hjælpemidler, I har behov for? Får beboerne den genoptræning-/ vedligeholdelsestræning, de har behov for? Hvordan medinddrager du borgeren? Bliver nyindflyttede beboere vurderet af en terapeut? Er der systematisk screening af beboere, der har faldtendens samt udarbejdelse af indsatsområde og handleplan? Hvem udarbejder denne? Kvalitetsstandarder og Kompetenceudvikling Hvordan bruger du

12 kvalitetsstandarderne i hverdagen? Vedr. personlig pleje og praktisk bistand? Følger du kvalitetsstandarder i praksis? Giv eksempel- Synes du dine kompetencer er tilstrækkelige i forhold til dine opgaver? Eksempler? Er der kompetencekurser, du mangler? Ledelse/arbejdsmiljø Hvordan oplever du kommunikationen på stedet? Hvordan er din adfærd og dialog overfor og med beboerne? Kollegialt indbyrdes? Vagterne imellem? På tværs i kommunen? Hvem samarbejder I med? Hvordan er det tværfaglige samarbejde? Hvordan er samarbejdet på tværs af kommunen? Hvordan oplever du din leder? Er der lydhørhed? Får du den hjælp fra din leder, som du har brug for?

13 Bilag 2. Interviewguide til borgeren / beboeren: Borger/ Beboer 1. Oplever borgeren at blive medinddraget i den personlige pleje? Godt medinddraget 5 1 ikke så godt 2. Er borgeren tilfreds med rengøring af sin bolig Godt tilfreds 5 1ikke så godt 3. Når det gælder tilrettelæggelse og indhold i plejecentrets fælles aktiviteter, er du så medinddraget Godt medinddraget 5 1 ikke medinddraget 4. Tilfredshed med vedligeholdelsestræning og genoptræning. Tilfreds_5 1 ikke så tilfreds 5. Hvis du ser på maden (hele pakken fra morgen til aften), er du så ret tilfreds 5 1 ikke så tilfreds 6. Er hele spisesituationen (hvor du indtager måltidet, dem du spiser med, den hjælp du får m.m.) efter din mening Tilfredsstillende 5 1 ikke så godt 7. Hvordan oplever du personalet, udviser personalet respekt og oplever du en ligeværdig kommunikation? Godt- tilfredsstillende 5 1 Ikke tilfredsstillende 8. Kender du plejehjemmets ledelse (hvem er det?) og deres opgaver omkring dig? I høj grad 5 1 ikke særlig meget

14 Bilag 3 Gennemgang af dokumentationen i omsorgssystemet Cura Er der udarbejdet en helhedsvurdering af borgerne ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder? Er der en oversigt over borgernes sygdomme og handicap? Er der udarbejdet relevante indsatsområder på helbredsmæssige problemområder? Bliver disse evalueret? Er der udarbejdet en døgnrytmeplan med retningsgivende mål. Beskrive døgnrytmeplanen; herunder om der arbejdes med rehabilitering og medinddragelse af borgeren i den daglige pleje? Fokus på borgerens ressourcer? Sker der evaluering/opfølgning af døgnrytmeplaner? Er der udarbejdet socialpædagogiske handleplaner ved behov? Er der udarbejdet ernæringsplan, hvis borgeren har ernæringsproblemer? Tilbydes borgerne at blive vejet 1 x om mdr.? Er borgerens værdier ført ind under værdimålinger? Er der udarbejdet en livshistorie hos borgeren? Samarbejdsbogen Samtykke: Kan borgeren give informeret samtykke. Er borgerens ønsker i relation til livsforlængende behandling drøftet/dokumenteret? Har der været gennemført statusbesøg det seneste år?

15 Bilag 4 Tilsyn med de kommunale plejeboliger fra Plejecentret Nederbylund i Tørring Plejecentret Nedergården i Uldum Plejecentret Møllebo i Rask Mølle Plejecentret Løsning i Løsning Plejecentret Birkelund Plejecenteret Øster Snede i Øster Snede Plejecenteret Kirkedal i Rårup Plejecenteret Kildevældet i Hornsyld Plejecenteret Bøgely i Hedensted Signaturforklaring Udviklingsområder (ingen bemærkninger) Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som områdelederen skal handle på. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der skal sendes til Jenny Groth Bjerking og den tilsynsførende mette Hjortshøj Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til Jenny Groth Bjerking og den tilsynsførende mette Hjortshøj Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede er kritisabelt og ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden, for (4 dage skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til: Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til Jenny Groth Bjerking og den tilsynsførende mette Hjortshøj

16

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecenter Bøgely Den 26.02.2018 Adresse: Blindeboms gade 7, 9670 Løgstør Centerleder: Mette Rohde

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 06.09.2017 Adresse: Tværgade 7, 7755 Bedsted Leder: Anne Balsby;

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den 20.09.2017 Adresse: Søndergade 36, 7741 Frøstrup Leder Inger-Lise Petersen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Røde Kors Hjemmet Den 26.02.2018 Adresse: Bøgevej 2, 9670 Løgstør Forstander Trine Klitgaard mail:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemmepleje- og sygepleje Farsø Den 13.03.2018 Adresse; Højgårdsvej 10 Farsø Leder: Tina Lundquist

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Hjemmepleje-og sygepleje i Aalestrup Den 13.03.2018 Adresse; Otto Jørgensens vej 1 9620 Aalestrup

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Demensenheden Billund Plejehjem Den 17.01.2018 Adresse: Skolevej 2 7190 Billund Centerleder:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Kærbo Plejecenter Den 07.03.2018 Adresse: Østerled 4, 9681 Ranum Centerleder: Lene Brandhøj Christensen

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den 19.09.2017 Adresse: Nørre Alle 21 7760 Hurup Leder: Inge Thomsen inth@thisted.dk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Engbo Plejecenter Den 07.02.2018 Adresse: Storegade 39 Krogager 7200 Grindsted leder: n Jørgen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Mødestedet Den 25.01.2018 Adresse: Nygade 29 7200 Grindsted Plejecenterleder: Poula

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Områdecenter Klitrosen.

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Områdecenter Klitrosen. HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Områdecenter Klitrosen. Adresse: Krovej 3, Klitmøller 7700 Thisted. Leder: Lotte Bloch, tlf.:

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecenter Solvang Den 26.02.2018 Adresse: Gislumvej 39, 9600 Aars Centerleder: Eva Grøn mail adr:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemme- og sygepleje i Aars Den 13.03.2018 Adresse; Gislumvej 1 9600 Aars Leder: Kirsten Agerbo kak@vesthimmerland.dk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Himmerlands Hjemmeservice Den 14.03.2018 Adresse: Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Leder: Inger Laustsen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Sydtoften Den 17.01.2018 Adresse: Sydtoften 100, 7200 Grindsted Leder: Gurli Gregersen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Ældrecentret Omme Centret Den 31.01.2018 Adresse: Rahbæks vej 18 7260 Sønder Omme Leder: Anette

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Sct. Thøgersgård Den 06.09.2017 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig Leder:

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016 Det Alternative Plejehjem Vesterled Den

Kommunal tilsynsrapport 2016 Det Alternative Plejehjem Vesterled Den Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Vesterled 5, 8700 Horsens Daglig leder: Mette Hvidbjerg

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2015

Tilsyn plejecentrene 2015 Vinter Tilsyn plejecentrene Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet tilfredshed... 4 3. Boligforhold og praktisk hjælp... 5 4. Personlig hjælp og pleje... 7 5. Genoptræning/vedligeholdelsestræning...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Adresse: Kirkevej 8 A 7250 Hejnsvig Leder: Conny Ebbesen: mail adr.ce@billund.dk Tlf.: Mobil 29 63 79 36 Kommunal tilsynsrapport

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Kornelhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2014

Tilsyn plejecentrene 2014 Vinter Tilsyn plejecentrene 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 13 plejecentre i Kolding Kommune. Tilsynene har belyst en række

Læs mere

Morsø Afklaringscenter. December 2018

Morsø Afklaringscenter. December 2018 Morsø Afklaringscenter December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Morsø Afklaringscenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Frihavnen Den 25.01.2018 Adresse: Degnelodden 1, 6623 Vorbasse Plejecenterleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side 2

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side 2 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Billund Plejecenter Den 17.01.2018 Adresse: Skolevej 2, 7190 Billund Plejecenter leder: Pia

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Filskov Friplejehjem Den 07.02.2018 Adresse: Solhaven 1, Filskov 7200 Grindsted Leder: Marianne

Læs mere

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 for Ældrecentret Fjordglimt den

Kommunal tilsynsrapport 2017 for Ældrecentret Fjordglimt den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Leder: Yvonne Tilsted: mail yvti@thisted.dk Teamleder: Hanne Kold Kristensen Tlf.: 99 17 38 70 Kommunal tilsynsrapport 2017

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 14. maj 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 5. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 30. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Vesterled 5 8700 Horsens Daglig leder: Mette Hvidbjerg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2016 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse Tilsyn på plejecentrene 2013 - samlet redegørelse Seniorforvaltningen 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 14 plejecentre i Kolding

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Blommehaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Blommehaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Blommehaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Kastaniegården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kmunal tilsynsrapport for Hjemme og sygepleje i Løgstør Den 14.03.2018 Adresse: Blindebs gade 5 9670 Løgstør Leder: Louise Rosenørn

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecentret Højgården Den 27.02.2018 Adresse: Højgården 10, 9640 Farsø Centerleder: Susanne Glerup

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune Torsdag den 22. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejecenter.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Fynsgade Plejecenter Den 17.01.2018 Adresse: Fynsgade 39 7200 Grindsted Teamleder: Kathrin Terkelsen;

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 21. marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2017 For Møllevang Centret Den 04.10.2017 Adresse: Garnisonsvej 6, 8930 Randers Områdeleder Ditte Bach

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2015 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 17.september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 2. april 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014. Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014. Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018 Vejerslev Ældrecenter Oktober 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Vejerslev Ældrecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Gudbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 8. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Tilsynsbesøg den 12/ Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse

Tilsynsbesøg den 12/ Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse Tilsynsbesøg den 12/11 2013 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Rolstruplund Plejecenter. December 2018

Rolstruplund Plejecenter. December 2018 Rolstruplund Plejecenter December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Rolstruplund Plejecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Søndervang Plejecenter Den 07.03.2018 Adresse: Søndergade 12 9631 Gedsted Centerleder: Anette H.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere