Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation, så gælder udbuds- og licitationsbetingelserne forud for disse salgs- og leveringsbetingelser. Side 1/8

2 1.0 Anvendelse og gyldighed 1.1 Enhver leverance fra Labflex A/S sker i henhold til dette sæt salgs- og leveringsbetingelser (herefter Forretningsbetingelserne ), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med Labflex A/S. 1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af Forretningsbetingelserne, medmindre Labflex A/S udtrykkeligt skriftligt har accepteret sådanne fravigelser. 1.3 Skal Labflex A/S, som et led i aftalen, levere og monterer Labflex A/S produkter, er AB92 kun gældende, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt med Labflex A/S. Ved uoverensstemmelse mellem AB92 og Forretningsbetingelserne, gælder Forretningsbetingelserne forud for AB Tilbud og priser 2.1 Bindende aftale mellem køber og Labflex A/S anses først for indgået, når Labflex A/S har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse til køber. 2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, eller mod aftalegrundlaget i øvrigt, skal fremsættes skriftligt, og være modtaget af Labflex A/S senest 5 kalenderdage efter købers modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fristen ikke overholdes, taber køber sin indsigelse over for Labflex A/S i enhver henseende. 2.3 Et af Labflex A/S afgivet tilbud er bindende for Labflex A/S i 45 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 2.4 Tilbudsprisen omfatter alene de inventarelementer og komponenter samt services, der er specificeret i tilbuddet, uanset, hvad der i øvrigt må være indeholdt, foreslået og diskuteret med kunden i forbindelse med det konkrete Labflex A/S projekt. 2.5 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse eller anden aftale, er transport og montage ikke inkluderet i den tilbudte pris, men faktureres særskilt af Labflex A/S udover den i tilbuddet fastsatte pris. Såfremt montering er indeholdt i tilbuddet, omfatter dette, hvor intet andet er angivet, alene de indretningselementer og -komponenter, der leveres fra Labflex A/S. Montering omfatter ikke andre elementer og komponenter fra køber eller 3. mand med mindre andet er skriftligt aftalt. 2.6 Såfremt der efter tilbuddets afgivelse, men inden projektets gennemførelse sker ændringer af moms, VAT, toldeller eksportafgifter, eller der som følge af reguleringsforanstaltninger eller lovgivning i Danmark eller i udlandet kommer uforudsete tiltag og/eller omkostninger, har Labflex A/S ret til særskilt at opkræve sådanne uforudsete omkostninger hos køber, som et tillæg til den aftalte pris. 3.0 Priser 3.1 Labflex A/S pris er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid Ex Works jvf. INCOTERMS Labflex A/S forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under Side 2/8

3 fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til det offentlige, ekstraordinære stigninger i råvare priser eller andre forhold uden for Labflex A/S kontrol. 3.3 Labflex A/S prislister er vejledende, og der tages således forbehold for eventuelle fejl i prislisterne. Labflex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine prislister (produktsortiment og pris). 4.0 Fakturering, betaling og ejendomsforbehold 4.1 Betalingsfristen er 21 dage netto, med mindre andet er aftalt. 4.2 Labflex A/S er berettiget til efter påkrav at fordre fuld sikkerhed for købers evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Denne sikkerhed skal stilles i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Bankgarantien skal udstedes af et anerkendt dansk, eller for udenlandske kunder internationalt anerkendt, pengeinstitut og skal stilles inden 10 dage fra, at Labflex A/S anmodning om foranledning af bankgaranti er fremsat over for køber. Stilles sådan sikkerhed ikke inden for den angivne frist forbeholder Labflex A/S sig retten til at annullere tilbuddet/aftalen uden yderligere begrundelse, uanset køber i den mellemliggende periode har afgivet accept af tilbuddet. Hvis Labflex A/S anmoder om sikkerhedsstillelse, kan produktionen først igangsættes ved modtagelse af bankgarantien. Købers forsinkelse med sikkerhedsstillelsen berettiger Labflex A/S til frit at fastsætte en ny leveringsdato. 4.3 Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist alternativt fristen i 4.1, forbeholder Labflex A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuldstændig (effektiv) betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Labflex A/S uden varsel ændre betalingsvilkår for fremtidige leverancer. Konstatering af mangler eller reklamation berettiger ikke køber til at holde nogen del af betalingen tilbage. 4.4 Ved leverancer mindre end DKK er Labflex A/S, uanset om dette er anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller i anden aftale, berettiget til at foretage aconto fakturering for hver delleverance og for færdigproducerede (men ikke leverede) varer. 4.5 Ved leverancer større end DKK er Labflex A/S, uanset om dette er anført i ordrebekræftelsen, berettiget til at foretage fakturering efter følgende princip: 50 % af den aftalte pris ved ordreafgivelse, 40 % ved levering og 10 % ved afsluttet montering. Hvis Labflex A/S ikke skal forestå montering faktureres de sidste 10 % efter udløbet af den 8 dages undersøgelsespligt i punkt Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bankoverførsel til Labflex A/S konto. Overførslen sker for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med Nationalbankens til enhver gældende udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Labflex A/S i hænde. Der tilskrives renter hver måned. 4.7 Labflex A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt. Side 3/8

4 4.8 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Labflex A/S, med mindre sådanne modkrav er skriftligt anerkendt af Labflex A/S, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav og/eller indsigelser af nogen art Labflex A/S er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 190 kr. DKK for hver udstedt faktura. Beløbet dækker bl.a. miljø-, olie og emballageafgifter. 5.0 Levering 5.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt er leveringsbetingelsen Ex Works (EXW) fra Labflex A/S fabrikker og i forbindelse med eventuelle direkte leverancer af handelsvarer fra underleverandørers produktionssteder eller lagrer. Leveringsbetingelserne er baseret på definitionerne iht. INCOTERMS Den aftalte leveringstid er anført i Labflex A/S tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale. For det tilfælde, at køber skal sende eller meddele Labflex A/S oplysninger, specifikationer, opmåling, tegninger m.v., der er nødvendige for leverancens gennemførelse, skal disse være Labflex A/S i hænde senest samtidigt med udstedelse af endelig ordrebekræftelse. Hvis køber ikke overholder denne frist er Labflex A/S ikke bundet af den afgivne leveringsfrist. Labflex A/S fastsætter selv en ny leveringsfrist når de nødvendige oplysninger mv. er modtaget. Den nye leveringsfrist behøver ikke at være forlænget proportionelt med den periode som køber var forsinket med de nødvendige oplysninger. Labflex A/S fastsætter ny leveringsfrist på baggrund af en grundig vurdering af produktkompleksitet, produktionskapacitet samt købers forventninger. 5.3 Uanset ovenstående er Labflex A/S berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den fastsatte leveringsdato, forudsat Labflex A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. Forsinkelse som følge af en udsat levering giver ikke køber ret til at aflyse ordren. 5.4 Kan levering, som følge af købers forhold, ikke gennemføres, forbeholder Labflex A/S sig retten til fuldt og helt at fakturere samtlige producerede og indkøbte varerne. Der vil også bliver faktureret for aftalte services der ikke kan aflyses. Varerne kan for købers regning og risiko opmagasineres på enten Labflex A/S lager eller på andet fjernlager. Labflex A/S er berettiget til at opkræve lagerleje såfremt opmagasineringen af varerne skal ske på Labflex A/S foranledning. Al aftale om lagerleje ift. priser, periode og specifikke forhold for opmagasineringen skal aftales skriftligt og enhver opmagasinering sker udelukkende for købers regning og risiko. I fald køber ikke har afhentet de leverede produkter senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato, er Labflex A/S berettiget til at sælge produkterne til anden side til bedst opnåelige pris, eller at destruere produkterne for købers regning. Differencen mellem pris og destruktionsomkostninger kan Labflex A/S også kræve betalt af køber. 6.0 Tegninger beskrivelser, godkendelser og rådgivning 6.1 De af Labflex A/S opgivne mål og andre tekniske data i overslag, brochurer, tegninger, beskrivelser eller Side 4/8

5 brugsanvisninger er af vejledende karakter, og Labflex A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Labflex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser. 6.2 Udleverede prøver betragtes som typeprøver. Labflex A/S påtager sig, medmindre dette er skriftligt aftalt, intet ansvar for, at leverede varer er i overensstemmelse hermed. Produktspecifikationer, kvalitet og mængder leveres ene og alene iht. fremsendte ordrebekræftelser. Som supplement til ordrebekræftelse kan der efter aftale med kunden vedlægges godkendt tegningsdokumentation. 6.3 Ved eventuel uoverensstemmelse mellem tegningsmateriale og specifikation i tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale er det altid ordrebekræftelsen der er gældende. 6.4 Alle typeprøver, tegninger og tekniske dokumenter af enhver art vedrørende Labflex A/S produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Labflex A/S ejendom. Hvis disse typeprøver, tegninger eller tekniske dokumenter bliver anvendt af køber til fremstilling af produkter hos andre end Labflex A/S, forbeholder Labflex A/S sig ret til, uden varsel, at fremsætte erstatningskrav for dækning af Labflex A/S tab, alternativt udstede en faktura for medgået tid og omkostninger til produktion af de omhandlede typeprøver, tegninger, tekniske dokumenter mv. 6.5 Med mindre andet er skriftligt aftalt bærer køber ene og alene risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser og/eller opnåelse af tilladelse til indførsel til købers land og til montering eller anden brug af de af aftalen omfattede produkter. Labflex A/S er udelukkende forpligtet iht. de almindelige retsregler vedrørende produktansvar. 6.6 Hvis det aftales at Labflex A/S skal montere hele eller dele af leverancen, skal alt forberedende arbejder være afsluttet, før Labflex A/S montører ankommer til monteringsstedet, således at montørerne ikke forsinkes eller generes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer byggeaffald, eller af montørerne i øvrigt uvedkommende varer, genstande eller lignende fysiske hindringer. 6.7 Ved monteringens start skal lokalerne være tømt og frit tilgængelige ligesom køber skal sikre at lokalerne er behørigt affugtede og opvarmede samt at arbejdsstrøm og arbejdslys er til stede. Køber er forpligtet til senest 14 kalenderdage før den aftalte montering at informere Labflex A/S såfremt (i) lokalerne ikke er i den aftalte stand og dermed ikke er klar til Labflex A/S monteringsarbejder, og (ii) såfremt der er konstateret farlige materialer m.v. i lokalerne, f.eks. asbestholdige materialer eller andre farlige stoffer (f.eks. PCB, blystøv, m.v.) i lokalerne. 6.8 Køber er forpligtet til at sikre, at adgangsforhold både i form af tilkørselsmuligheder, aflæsning og tilgang til bygninger og lokaler i øvrigt gør det muligt for speditør og eventuelt montørerne at få varerne effektivt og sikkert ind i de lokaler hvor varerne efter gensidig aftale skal opmagasineres eller monteres. 6.9 Såfremt betingelser i afs. 6.6, 6.7. og 6.8. ikke er opfyldt forbeholder Labflex A/S sig retten til at opgøre og fakturere de ekstra timer der bliver forbrugt i ekstra montagetid. Såfremt Side 5/8

6 forholdende ikke er som forventet vil kunden blive informeret således at kunden kan beslutte om montagen skal gennemføres eller udskydes. I den forbindelse kan Labflex A/S såfremt kunde ønsker det udarbejde et overslag over forventet antal ekstra time der vil blive brugt på at udføre og færdiggøre montagearbejdet under de ændrede forudsætning. Såfremt kunden er forsinket med klargøring af lokaler og at installation og montage dermed ikke kan gennemføres som planlagt eller med udgangspunkt i de forudsætninger der er aftalt skal Labflex A/S informeres så tidligt så muligt. Såfremt meddelelse om en forsinkelse eller om ændrede adgangsforhold meddeles senere end 14 dage før planlagt montageopstart forbeholder Labflex A/S sig retten at fakturere kunden de omkostninger de er forbundet med forsinkelsen. 6.9 Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for Labflex A/S montører, som følge af købers manglende overholdelse af ovennævnte vilkår i 6.6 og 6.7 samt for transport og ventetid betales efter påkrav fra Labflex A/S af køber. 7.0 Undersøgelsespligt og reklamation 7.1 Køber er forpligtet til straks, og senest 3 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Hvis køber undlader dette, og hvis der efterfølgende konstateres skader og mangler som kunne eller burde have været opdaget, mister køber indsigelserne vedrørende disse forhold. Hvis det er aftalt, at Labflex A/S skal forestå montering af de leverede produkter, er køber forpligtet til senest 3 dage efter monteringens afslutning at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af mangler. 7.2 l tilfælde af, at andre leveringsbetingelser end Ex Works, jf. 5.4 er aftalt og Labflex A/S har ansvaret og risikoen for transporten skal reklamationer over fragtskader foretages af køber eller af anden modtager af leverancen ved påtegning på fragtbrevet direkte til fragtføreren straks ved modtagelsen. Er der ikke foretaget reklamation ved påtegning på fragtbrevet, er ethvert krav fra købers side mod Labflex A/S, hidrørende fra skader sket under transporten, bortfaldet. 7.3 Skulle en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere under den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse, skal køber uden ubegrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget, skriftligt reklamere til Labflex A/S. Reklamationen skal indeholde en nøjagtig og udtømmende specifikation og beskrivelse af manglen samt identifikation af de(n) mangelfulde enhed(er) i leverancen. 8.0 Garanti 8.1 På nye produkter yder Labflex A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt, garanti i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 8.2 Labflex A/S afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid og ælde, overlast, manglende overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Sådanne forhold be- Side 6/8

7 tragtes i øvrigt ikke som fabrikationsfejl. 9.0 Ansvar 9.1 Labflex A/S erstatningsansvar overfor køber kan ikke overstige fakturabeløbet for leverancen, dog således at et erstatningsansvar aldrig kan overstige den maksimalt opnåelige dækning på Labflex A/S erhvervs- og produktansvarsforsikring. 9.2 Labflex A/S ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning af de omhandlede produktenheder. Alternativt kan Labflex A/S efter eget valg kreditere køber et af Labflex A/S fastsat beløb, der ikke kan overstige den mangelfulde del af leverancens pris (opgjort eksklusive moms). Det er ene og alene Labflex A/S, der har ansvaret og bemyndigelsen til at beslutte hvilken form for afhjælpning, der skal eksekveres. 9.3 Labflex A/S kan aldrig gøres ansvarlig for tabt avance, tredjemands tab, driftstab, herunder tab ved forsinkelse med byggeri, industriproduktion m.v. eller andet indirekte tab. 9.4 Labflex A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er Labflex A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Labflex A/S eller andre, som Labflex A/S har ansvaret for. 9.5 Labflex A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller for skader på produkter, der er leveret af Labflex A/S, men hvori der indgår produkter, halvfabrikata, eller materialer fremstillet og/eller leveret af køber. 9.6 Såfremt Labflex A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Labflex A/S skadesløs i samme omfang, som Labflex A/S ansvar er begrænset i henhold til punkt Labflex A/S er alene ansvarlig for egen leverance, medmindre andet skriftligt er aftalt. Labflex A/S hæfter ikke for fejl og mangler der stammer fra arbejde udført af selvstændige underentreprenører, medmindre disse er engageret og betalt af Labflex A/S. 9.8 Aftaler med øvrige entreprenører kan efter købers bemyndigelse indgås af Labflex A/S på købers vegne. Labflex A/S påtager sig dog intet ansvar for entreprenørens arbejde, herunder eventuelle skader eller øvrige ansvarspådragende handlinger, som den pågældende underentreprenør måtte være ansvarlig for. 9.9 Labflex A/S' ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra leveringen, henholdsvis monteringens færdiggørelse. Dette ansvar er kun gældende såfremt de af Labflex A/S leverede og evt. monterede varer er blevet regelmæssigt serviceret og vedligeholdt. Forventninger og krav til regelmæssig gennemførelse og udførelse af service og vedligehold er beskrevet i den standard vedligeholdelses vejledning som altid bliver udleveret i forbindelse med levering af og eventuelt slutmontage af varerne. Det er købers forpligtelse at sikre at Labflex A/S standard service- og vedligeholdelsesmanual er modtaget og at relevante personer har modtaget den gennemgang af manualen. Side 7/8

8 10.0 Force majeure 10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Labflex A/S, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som Labflex A/S ikke har indflydelse på l disse tilfælde er Labflex A/S efter eget valg berettiget til at annullere ordren, eller en del af ordren, uden at dette skal betragtes som misligholdelse, eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt Lovvalg og værneting 11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af Forretningsbetingelserne, afgøres ved Århus Byret ved anvendelse af dansk ret Labflex A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted og/eller hovedkontor er beliggende Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar. Labflex A/S, 1. januar 2015 Side 8/8

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere