Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning"

Transkript

1 Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

2 Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret i KeepFocus. Afstemningen er udført for dels at validere Aarhus Kommunes baseline for klimaarbejdet, CO 2 -rapporteringen 2009, samt datagrundlaget for indeværende arbejdes konklusioner vedrørende CO 2 -reduktioner. Resultatet viser, at de officielle CO 2 -rapporteringer, dannet på baggrund af historiske udtræk i Keep- Focus, bygger på energiforbrug der er markant lavere end det tilsvarende udtræk udført af Deloitte i december Konsekvensen heraf er, at Aarhus Kommunes CO 2 -rapportering for egen bygningsdrift er 8 procent for lav i forhold til de nuværende registreringer. Yderligere er det oplyst af kommunens medarbejdere, at der endnu er bygninger der ikke registreret i KeepFocus. Hermed formodes det, at både CO 2 -rapporteringen samt registreringer i KeepFocus er for lave i forhold til kommunens faktiske forbrug. Dette betyder, at en korrekt fremtidig CO 2 -rapportering vil devaluere store dele af CO 2 -reduktionen fra et energioptimeringsprojekt. For at få kortlagt kommunens CO 2 -udledning bagudrettet, anbefales det, at der tages udgangspunkt i en afstemning af energiregninger i hele kommunen. Denne analyse vil dels synliggøre kommunens samlede energiforbrug, og dels synliggøre kommunens samlede udgifter til energi i deres bygninger, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er et fuldstændigt billede af. Hvis en afstemning med afsæt i økonomiregistreringer er mulig, kan denne kunne danne grundlag for en historisk korrekt CO 2 - kortlægning. Fremadrettet er det nødvendigt at få et bedre overblik over alle bygningers energiforbrug. Dette kan gøres ved at få registreret alle bygningers energiforbrug korrekt i KeepFocus. Det anbefales, at alle målere bliver fjernaflæste, hvilket vurderes som den mest præcise tilgang. Alternativet er, at alle driftsfolk år efter år får registreret alle energiforbrug korrekt, men det skønnes at kortlægningen ved denne metode aldrig vil blive fuldstændig. Baggrund Aarhus Kommune foretager afrapportering af kommunens CO 2 -udledning én gang årligt. Afrapporteringen har tre fokusområder, nærmere bestemt elektricitet, opvarmning samt transport og køretøjer. Nærværende afstemning af CO 2 -udledning omfatter bygningers energiforbrug, dvs. elektricitet og opvarmning. Deloitte har i forbindelse med indeværende projekt gennemført en afstemning mellem energiregistreringer i energiregistreringssystemet KeepFocus og offentliggjorte CO 2 -rapporteringer. Denne afstemning er foretaget for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de datagrundlag, der danner platform for en række væsentlige konklusioner. Manglende overensstemmelse kan eksempelvis resultere i, at realisering af energibesparelser i kommunale bygninger ikke kommer tilstrækkeligt til udtryk i CO 2 - rapporteringen på grund af mangelfuld eller fejlbehæftet indrapportering. Da Aarhus Kommunes klimaambitioner og evaluering af resultater herfor forankres i CO 2 - rapporteringen, er det altafgørende at datagrundlaget kan afstemmes og er fyldestgørende. 2 Bilag 1

3 Afstemningen er derfor foretaget for dels at sikre, at de estimerede CO 2 -besparelsespotentialer vil vise en reduceret officiel klimapåvirkning, samt at indberettede datagrundlag er fyldestgørende i forhold til kommende målsætninger og klimaambitioner. Nærværende CO 2 -afstemning foretages for årene 2008, 2009 og Der tages udgangspunkt i de data kommunen har indberettet for nævnte år, dvs. historiske udtræk, samt i aktuelle data fra Aarhus Kommunes energiregistreringsprogram KeepFocus, der er trukket ud december Historiske udtræk Kommunens CO 2 -afrapportering 2008: Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i 2009 Afstemmes Deloitte projekt Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i december Kommunens CO 2 -afrapportering 2009: Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i 2010 Afstemmes Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i december Kommunens CO 2 -afrapportering 2010: Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i 2011 Afstemmes Dataudtræk fra KeepFocus foretaget i december Figur 1 Illustration af afstemning af CO 2 -udledning i forhold til kommunens CO 2 -rapportering og Udført dataudtræk arbejde fra KeepFocus december 2011 Kommunens CO 2 -udledning beregnes årligt for hver magistratsafdeling, og i magistrat 2 er der endog skelnet mellem ejendomsforvaltningen og de ejendomme, der ligger herudover. De registrerede energiforbrug omregnes via emmisionsfaktorer for el, fjernvarme og olie, til en faktisk CO 2 -udledning. Emmisionsfaktorerne reguleres årligt. For at kunne sammenligne CO 2 -udledningen årene imellem, benyttes det klimakorrigerede varmeforbrug, således varmeforbruget er uafhængigt af udetemperaturen / vejret det pågældende år. Afstemningen af Aarhus Kommunes CO 2 -udledning tager udgangspunkt i hhv. CO 2 -udledning angivet i kommunens afrapportering samt energidata fra KeepFocus fra december I et mindre antal ejendomme udenfor fjernvarmeområdet, benyttes olie til opvarmning. Det er ikke alle ejendomme med olieforbrug, der har registreret deres forbrug i KeepFocus, hvorfor der i klimarapporteringen er indhentet tal direkte fra forsyningsselskaberne. Dette betyder, at for alle ejendomme hvor der i KeepFocus er registreret et olieforbrug, er gennemført dobbeltregistrering. Dobbeltregistreringen udgør en fejlkilde på op til 1 % af det samlede varmeforbrug. Langt hovedparten af varmeforbruget registreret i KeepFocus udgøres af fjernvarme. Olieforbrug udgør under 1 %, er derfor i nærværende analyse lagt sammen med fjernvarmeforbruget og der er benyttet emmisionsfaktoren for fjernvarme til omregning til CO 2 -udledning. Nærværende afstemning medtager alle ejendomme i KeepFocus indeholdt i magistratsafdeling 1, 3, 4 og 5. I magistratsafdeling 2 er der kun medtaget ejendomsforvaltningen. Der ses ydermere bort fra Århus Cykelbane, da registreringerne her varierer væsentligt over årene, samt der er registreret et stort negativt fjernvarmeforbrug i I kommunens CO 2 -rapportering er Århus Cykelbane indeholdt, men her er energiforbrugene ikke af samme størrelse og udgør ikke afgørende størrelse for senere konklusioner. 3 Bilag 1

4 Nærværende afstemning omfatter flere ejendomme end der er med i energioptimeringsanalysen, idet der i afstemningen ikke skelnes mellem f.eks. ejerforhold. Afstemningen foretages på et overordnet niveau, og det antages, at når denne stemmer, vil delelementer af afstemningen ligeledes stemme. Resultater Nedenstående tabeller viser CO 2 -udledningen for hhv. el og klimakorrigeret varme (herunder fjernvarme og olie) i de forskellige magistratsafdelinger, hhv. året for CO 2 -rapporteringen samt data fra indeværende undersøgelse. CO 2 -udledning 2010, ton Kommunen 2010 KeepFocus 2011 Forskel % Mag. 1: Sociale Forhold & Beskæft. El % Varme % Mag. 2: Teknik og Miljø El % Varme % Mag. 3: Sundhed & Omsorg El % Varme % Mag. 4: Kultur- og Borgerservice El % Varme % Mag. 5: Børn & Unge El % Varme % Sum % Tabel 1 Beregnet CO 2 -udledning i 2010 i hhv. kommunens CO 2 -rapportering samt for data fra KeepFocus i 2011 Den samlede forskel i kommunens afrapportering og CO 2 -udledningen af de nuværende forbrug er på 5 %, hvor de nuværende registreringer giver en større CO 2 -udledning end kommunens CO 2 - rapportering. I Mag. 1-3 stemmer elforbruget godt overens. Varmeforbruget i Mag. 1 2, 4 og 5 varierer fra kommunens afrapportering med mere end 10 %. Dette betyder formentlig, at der foregår større revision af data i disse magistratsafdelinger, hvilket bevirker, at de indtastede forbrug med tiden korrigeres og dermed bliver mere korrekte. Nedenfor ses en oversigt over de registrerede energiforbrug i de forskellige magistratsafdelinger i Dette er datagrundlaget for beregning af CO 2 -udledningen. 4 Bilag 1

5 Energiforbrug 2010, kwh Kommunen 2010 KeepFocus 2011 Forskel % Mag. 1: Sociale Forhold & Beskæft. El % Varme % Mag. 2: Teknik og Miljø El % Varme % Mag. 3: Sundhed & Omsorg El % Varme % Mag. 4: Kultur- og Borgerservice El % Varme % Mag. 5: Børn & Unge El % Varme % Sum % Tabel 2 Samlet energiforbrug i 2010 i hhv. kommunens CO 2 -rapportering samt for data fra KeepFocus i 2011 Selve afstemningen er foretaget på baggrund af el- og varmeforbruget i magistratsafdeling 4 i år 2010, i forhold til dataudtrækket foretaget i december Det ses i tabellen, at forskellen på elforbruget i kommunens redegørelse og i KeepFocus nu, er på ca kwh. Denne forskel skyldes primært elforbruget i hhv. Atletion og på Brobjergskolen, der i kommunens redegørelse samlet har et elforbrug på kwh, men i KeepFocus nu er kwh, dvs. en forskel på kwh. Ligeledes er forskellen på varmeforbruget i kommunens redegørelse og i KeepFocus nu på ca kwh. Denne forskel skyldes primært varmeforbruget i Musikhuset, der i kommunens redegørelse er sat til kwh, men i KeepFocus nu er kwh, dvs. en forskel på kwh. På baggrund af denne analyse vurderes det, at forskellen mellem energiforbrugene i kommunens udtræk fra KeepFocus og udtrækket foretaget i december 2011, skyldes bagudrettet revision. Dette antages at være det generelle tilfælde og viser, at den officielle CO 2 -afrapportering ikke er retvisende for kommunens CO 2 -udledning, og dermed ikke danner et retvisende udgangspunkt for en baseline. Nedenfor ses CO 2 -udledningen for 2009, med tal fra hhv. kommunens CO 2 -rapportering og KeepFocus udtræk fra december CO 2 -udledning 2009, ton Kommunen 2009 KeepFocus 2011 Forskel % Mag. 1: Sociale Forhold & Beskæft. El % Varme % Mag. 2: Teknik og Miljø El % Varme % Mag. 3: Sundhed & Omsorg El % Varme % Mag. 4: Kultur- og Borgerservice El % Varme % Mag. 5: Børn & Unge El % Varme % Sum % Tabel 3 Beregnet CO 2 -udledning i 2009 i hhv. kommunens CO 2 -rapportering samt for data fra KeepFocus i Bilag 1

6 Som for 2010 er CO 2 -udledningen i forhold til KeepFocus-udtræk fra december 2011 større end den officielle CO 2 -rapportering. Nedenfor ses CO 2 -udledningen for 2008, med tal fra hhv. kommunens CO 2 -rapportering og KeepFocus udtræk fra december CO 2 -udledning 2008, ton Kommunen 2008 KeepFocus 2011 Forskel % Mag. 1: Sociale Forhold & Beskæft. El % Varme % Mag. 2: Teknik og Miljø El % Varme % Mag. 3: Sundhed & Omsorg El % Varme % Mag. 4: Kultur- og Borgerservice El % Varme % Mag. 5: Børn & Unge El % Varme % Sum % Tabel 4 Beregnet CO 2 -udledning i 2008 i hhv. kommunens CO2-rapportering samt for data fra KeepFocus i 2011 Som for 2009 og 2010 er CO 2 -udledningen i forhold til KeepFocus-udtræk fra december 2011 større end den officielle CO 2 -rapportering. Der er en faldende CO 2 -udledning i 2010 i forhold til Dette kan skyldes, at der er sparet CO 2, men det formodes at skyldes, at der er væsentligt færre energiregistreringer, omkring 15 %, i 2010 end i Forskellen i kommunens afrapporterede forbrug samt udtræk fra KeepFocus i december 2011 bliver mindre år for år. Dette formodes at skyldes, at der er foretaget en større bagudrettet revision i år 2008 end i Derudover er de driftsansvarlige måske blevet mere omhyggelige med registreringerne, således der forekommer færre fejlregistreringer. Færre indberettede registreringer i 2010 end 2008, vidner dog om at omfanget af bagudrettet revision endnu ikke er så stort, men må forventes at blive gennemført i tråd med tidligere år. Hvis dette er tilfældet vil en fremtidig afstemning vise en større fejl end nu. Det er lykkedes at afstemme de offentliggjorte CO 2 -rapporter med forbruget registreret i KeepFocus i december Det er tydeligt, at energiforbrug er blevet ændret siden CO 2 -rapporterne er blevet offentliggjort og at CO 2 -rapporterne derfor ikke er retvisende. Nedenfor ses den samlede CO 2 -udledning for magistratsafdeling 1 5, dog kun indeholdt ejendomsforvaltningens administrationsbygninger i magistratsafdeling 2. 6 Bilag 1

7 Årlig udledning af CO Ton CO CO2-rapportering KeepFocus 2011 Figur 2 Årlig beregnet CO 2 -udledning jf. kommunens CO 2 -rapportering og dataudtræk fra KeepFocus december 2011 Figuren viser, at der er forskel på kommunens årlige CO 2 -udledning, alt efter hvornår dataudtræk fra KeepFocus er gennemført. CO 2 -tallene der er opgjort på baggrund af tal fra december 2011 giver en højere CO 2 -udledning end de tal kommunen har opgjort tidligere (i 2009 er forskellen ca. 8 %). Væsentlige observationer herfor frem af nedenstående: Idet der foretages en løbende bagudrettet revision, bliver energidata fra tidligere år kontinuerligt mere korrekt Ovenstående bevirker, at CO 2 -rapporteringerne gennemført fra er for lave i forhold til energidata, der dags dato er registreret i KeepFocus. Aarhus Kommune benytter år 2009 som baseline for deres fremadrettede klimaindsats. Nærværende afstemning viser, at denne baseline mindst er 8 % forkert i forhold til kommunens faktiske forbrug. Reelt bevirker dette, at når energiforbruget reduceres i et omfang svarende til 8 % CO 2, så har kommunen endnu ikke officielt opnået nogen besparelse, hvis indberetninger til KeepFocus gennemføres hensigtsmæssigt. Endvidere forventes det helt korrekte forbrug at være endnu højere. Der ses en mindre fejlmargin i nyere data, hvilket kan betyde, at enten er registreringerne blevet bedre, eller også er der endnu ikke foretaget megen revision som det er tilfældet for de tidligere år. Der er færre registreringer i 2010, hvorfor sidstnævnte formodes mest sandsynlig Fra 2009 til 2010 ses en faldende CO 2 -udledning. Dette kan enten være fordi der faktisk er foretaget energireduktioner, eller at der er mangler i registreringerne. Ud fra KeepFocus data er det erfaret, at der har været et fald i indberetninger fra 2009 til 2010, hvilket betyder, at der er 7 Bilag 1

8 mangler i registreringerne. Af bl.a. denne årsag, er der i denne energioptimeringsundersøgelse taget udgangspunkt i registreringer i 2009 Det konkluderes, at de rapporterede CO 2 -opgørelser fra Aarhus Kommune ikke er fyldestgørende, idet det bagvedliggende datagrundlag ikke er fyldestgørende. Det står det klart, at indeværende CO 2 - kortlægning heller ikke er udtømmende, idet der er flere ejendomme, som stadig ikke har registreret et forbrug, samt at nogle energiforbrug stadig er registreret forkert. Hermed sagt, at det ikke ud fra KeepFocus-data er muligt at lave et fuldstændigt overblik over kommunens CO 2 -udledning. Yderligere er det oplyst af kommunens medarbejdere at der endnu er bygninger der ikke registreret i KeepFocus. Hermed formodes det at både CO 2 -rapporteringerne samt registreringer i KeepFocus for lave i forhold til kommunens faktiske forbrug. Anbefalinger Det er vigtigt for kommunen at få lavet en korrekt baseline, da denne skal danne grundlag for fremtidige energibesparelser og derved reduktioner i CO 2 -udledning. Dette er kernen til at kunne evaluere klimaindsatsen i kommunen korrekt. For at Aarhus Kommune fremadrettet kan få kortlagt kommunens CO 2 -udledning korrekt, er det nødvendigt at få et overblik over alle deres bygningers energiforbrug. Dette kan gøres ved at få registreret alle bygningers energiforbrug korrekt i KeepFocus, hvilket vil kræve, at alle målere bliver fjernaflæste, hvilket vurderes som den mest præcise tilgang. Alternativet er, at alle driftsfolk år efter år får registreret alle energiforbrug korrekt. Det skønnes, at selv om der bliver strammet op, så vil kortlægningen aldrig blive fuldstændig hvis sidstnævnte metode benyttes. For at få kortlagt kommunens CO 2 -udledning bagudrettet, anbefales det, at der tages udgangspunkt i en afstemning af energiregninger i hele kommunen, hvilket også af hovedrapporten. Denne analyse vil dels synliggøre kommunens samlede energiforbrug, og dels synliggøre kommunens samlede udgifter til energi i deres bygninger, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er et fuldstændigt billede af. Hvis en afstemning med afsæt i økonomiregistreringer er mulig, kan denne således danne grundlaget for CO 2 -kortlægning. Det anbefales, at kommunens målere fjernaflæses uanset, således muligheden for fejlindberetninger af energidata minimeres. KeepFocus vil i et sådant tilfælde også i større grad kunne benyttes til energiledelse, da datagrundlaget vil være mere korrekt. 8 Bilag 1

Energioptimerringspotentiale. Bilagsrapport

Energioptimerringspotentiale. Bilagsrapport Energioptimerringspotentiale og behov for grønne investeringer Aarhus Kommune Bilagsrapport 1. februar 2012 Deloitte BPS Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse

Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 9. september 2015 Udarbejdet af: Sara Nørgaard Hansen Kontrolleret af: Kim Clausen & Kasper Jessen Beskrivelse:

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Energioptimeringspotentiale

Energioptimeringspotentiale 6. februar 2012 Deloitte BPS Energioptimeringspotentiale og behov for grønne investeringer Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Resumé 4 2. Rapportens afsnit 7 3. Baggrund 9 4. Udført arbejde 12 4.1.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere