THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1

2 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere vedrørende de faglige og praktiske opgaver og udfordringer du kan komme ud for i dit daglige arbejde på Thomas P. Hejles Fritidshjem. Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge og burde derfor være lette at finde. Læs håndbogen igennem nu og brug den senere som opslagsværk, hvis du bliver i tvivl om noget. Personalehåndbogen vil blive opdateret og revideret efter behov, hvorfor du meget gerne løbende må komme med nye input, samt oplysninger om fejl, mangler eller ændringer til undertegnede. Rigtig god arbejdslyst og læsning, Bjørn Vibholm. HER ER PLADS TIL MINE EGNE KOMMENTARER og BEMÆRKNINGER 2

3 AFKRYDSNING Det er fritidshjemmets ansvar, at have styr på alle de børn vi hver dag modtager i vores varetægt. Derfor skal børnene registres på afdelingerne når de ankommer og tilsvarende udskrives når de skal hjem. Desuden registrerer vi forældrenes meldinger til os vedrørende børns afbud, sygdom og lign. Såfremt et barn ikke er mødt og hvor vi ikke kender årsagen, skal forældrene kontaktes senest ½ time efter barnet burde være ankommet til fritidshjemmet. Faste aftaler om fravær noteres på barnets kartotekskort og i afdelingskalenderen. Det er også meget vigtigt, at vi fører lister over børn i skolefølgeordningen, på ture og udflugter mv. AFSPADSERING Aftales og planlægges først med medarbejderens egen afdeling, hvorefter det skal godkendes af ledelsen. Afspadsering noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. Afspadsering skal helst afvikles løbende. Udbetaling af overtid, altså optjent afspadsering, kan i særlige tilfælde lade sig gøre og aftales individuelt med Bjørn. ALARM Alle fritidshjemmets afdeling er sikret med alarm fra G4S. Alarmen skal være tilkoblet når fritidshjemmet eller afdelingen er lukket. Medarbejderne skal nøje sætte sig ind i alarmens funktion og betjening. Alarmvejledning er vedlagt som bilag. Ved alarm og evt. fejlalarm SKAL alarmcentralen kontaktes på tlf og kodeordet skal oplyses. Herefter bliver man instrueret om hvad man skal foretage sig. ALKOHOLPOLITIK Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller at nyde andre rusmidler i arbejdstiden, samt at møde beruset eller påvirket på arbejde. Dette vil blive betragtet som tjenesteforsømmelse. Ved ganske særlige lejligheder som receptioner og lign. kan ledelsen dispensere herfra efter aftale. ANSVARLIGE VED LEDELSENS FRAVÆR I dagligdagen er lederen og herefter souschefen ansvarshavende i alle situationer. Skulle der opstå situationer eller opgaver ved ledelsens fravær, som kræver en øjeblikkelig stillingstagen der ikke kan vente og hvor ledelsen ikke umiddelbart kan kontaktes, har vi aftalt en ansvarsrækkefølge blandt medarbejderne ud fra anciennitet. Alle medarbejdere er på vores tlf. og adr.liste er opført i rækkefølge efter anciennitet på fritidshjemmet, således at det altid er den øverst tilstedeværende på listen der er ansvarshavende. Dette gælder også på ture, udflugter og kolonier. ANSÆTTELSE og AFSKEDIGELSE Fritidshjemmet følger de alm. fagretslige regler herfor. Se faglig Håndbog for BUPL / LFS. Der nedsættes ansættelsesudvalg efter de aftalte regler herfor i personalegruppen og bestyrelsen. Ansættelsesudvalg til pædagog- og medhjælperstillinger består typisk af medarbejdere fra ledelsen, afdelingspersonalet samt tillidsrepræsentant. Alle ansættelser forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved besættelse af ledende stillinger deltager bestyrelsen i ansættelsesudvalget. Nye medarbejdere udfylder ved ansættelsen en oplysningsseddel med alle personlige data, som danner baggrund for lønoprettelse og udfærdigelse af ansættelsesbrev. APV = ARBEJDSPLADSVURDERING Fritidshjemmet udarbejder årligt en APV vedrørende samtlige medarbejderes arbejdsmiljø. Sikkerhedsudvalget (leder + sikkerhedsrepr.) er ansvarlige herfor, i samarbejde med personalet. 3

4 ARBEJDSTID Hver medarbejder aftaler med ledelsen, hvordan deres ugentlige timetal fordeles på ugens dage. Afvigelser og ændringer som overtid, afspadsering, ferie, sygdom, orlov, kurser og lign. aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. ARBEJDSOPGAVER Personalets arbejdsopgaver består primært i pædagogisk arbejde med børnene. Herudover kommer forældrearbejde, samtænkning med skolen, praktisk arbejde som indkøb og forberedelser, planlægning, samt deltagelse i udvalg, kurser, møder m.m. Det er den enkelte medarbejders pligt, i samråd med kolleger og ledelse, at tilrettelægge sit arbejde således, at arbejdstiden udnyttes bedst muligt i forhold til vores kerneopgaver og pålagte pligter. Private gøremål i arbejdstiden kan i begrænset omfang finde sted efter aftale, men må aldrig gå ud over fritidshjemmets daglige opgaver, rutiner og interesser. ARBEJDSULYKKER Ulykker eller tilskadekomst i arbejdstiden skal anmeldes til arbejdstilsynet og forsikringen. Dette gøres i samråd med lederen eller sikkerhedsrepræsentanten på et særligt skema. BADNING Se kommunens cirkulære herom. Som hovedregel kan personalet bade med børnene i svømmehaller med ansatte livreddere, men vores medarbejdere har stadig ansvar og opsynspligt over de deltagende børn. Badning fra strand kræver, at mindst 2 medarbejdere har en godkendt livredderprøve. Ved soppesøer kan børnene soppe under opsyn fra mindst 2 af vores medarbejdere. BARNS SYGDOM Se under omsorgsdage. BEREDSKABSPLAN Fritidshjemmet har udarbejdet en beredskabsplan ved sorg, kriser eller ulykker. Denne plan findes i vores udviklingsplan og kan læses andet steds i denne p-håndbog som bilag. BESKYTTELSE For at forebygge og beskytte medarbejderne imod uberettigede beskyldninger eller mistanker, har vi på fritidshjemmet en regel om, at ingen medarbejdere er alene med børn der skal hjælpes på toilettet eller på badeværelset, uden at en anden kollega er enten involveret eller orienteret herom. BESTYRELSEN Fritidshjemmets bestyrelse er vores arbejdsgiver og i sidste ende fritidshjemmets højeste myndighed. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af Ungdomshuset, samt 3 medlemmer valgt blandt forældrene. Desuden 3 suppleanter valgt blandt forældrene uden stemmeret. Ledelse og personale deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. BESØG PÅ ANDRE AFDELINGER Børnene på de forskellige afdelinger kan besøge hinanden/modtage besøg efter aftale. Personalet (oftest fuglen, pinden, tovholderen, sprællemanden) på de involverede afdelinger, aftaler pr telefon hvilke børn det drejer sig om og tjekker herefter op på, når børnene ankommer og forlader den besøgte afdeling. 4

5 BIBLIOTEKSBØGER Fritidshjemmet har et institutionslånerkort til Hovedbiblioteket i Krystalgade. Kortet opbevares på fritidshjemmets kontor. Medarbejdere/afdelinger som benytter kortet til boglån har ansvar for, at bøgerne behandles omhyggeligt og afleveres tilbage til den aftalte tid. Gem altid kvitteringen for lånte bøger og noter i afdelingens kalender når de skal returneres. Når bøgerne returneres modtager I en ny kvittering herfor. Denne afleveringskvittering afleveres på fritidshjemmets kontor til arkivering. BRANDPLAN og BRANDØVELSE og BRANDSLUKNINGSMATERIEL Fritidshjemmet har en brand- og evakueringsplan (vedlagt som bilag), som samtlige medarbejdere har pligt til at sætte sig ind i. Mindst én gang årligt afholdes en brandøvelse med børnene og vores interne varslingsanlæg afprøves. Alle medarbejdere skal desuden orientere sig om brandmateriellets placering og brug, om varslingsanlæggets brug, samt om nødudgange og flugtveje. Spørg gerne leder eller sikkerhedsrepr. BUDGET Fritidshjemmet har et driftsbudget som er fastlagt af Københavns Kommune. Ved årets start tildeles de enkelte afdelinger herudfra et afdelingsbudget, som skal dække fødevarer, beskæftigelse, inventar, ture m.m. på den enkelte afdeling i det pågældende år. Afdelingerne er selv ansvarlige for at overholde afdelingsbudgettet og modtager jævnligt saldobalancer over forbrug og restbeløb. BUSORDNING OG CYKELORDNING FRA DCL-SKOLE En medarbejder pr. klasse møder på skolen mindst 5 min. inden skoletids ophør og får overlevering hos læreren, om hvilke børn der skal med og hvem der er afbud/beskeder om. Hvis andet ikke er aftalt med forældrene, skal børnene tages med på fritidshjemmet. Ved tvivl kontaktes forældrene eller fritidshjemmets kontor. Børnene samles på de aftalte steder i skolegården, tælles og råbes op, hvorefter de går op i bussen. Ved ankomst til fritidshjemmet sluses børnene over cykelstien og fordeles på deres respektive afdelinger. Evt. beskeder om afbud, problemer i skole eller bus m.v., videregives straks til de enkelte børns afdelingspersonale. Børnenes cykler kan medtages i busserne efter gældende regler herom. Se vores cykelvejledning. CIRKULÆRER Fritidshjemmet er underlagt mange regler og bestemmelser fra Københavns Kommune og Staten. Samtlige cirkulærer og regelsamlinger findes i mapper på kontoret, samt på BUF-NET. EAN-NUMMER Fritidshjemmets EAN-nr. er: og kan benyttes, når leverandører skal sende varer til os. Se også under KONTOKORT. Hver gang EAN-nummeret benyttes, SKAL Bjørn have en kopi af bestillingen eller en meddelelse om, hvem og hvad der er købt/bestilt. EDB-AFDELINGERNE Fritidshjemmets afdelinger og kontorer er udstyret med edb-udstyr og computere. Disse er beregnet til administrative opgaver for personalet, samt til børnenes benyttelse til spil og lign. Maskiner og programmer er installeret med koder og password, som ikke må videregives. Yderligere vejledning og instrukser kan fås hos fritidshjemmets IT-udvalg. EDB-KONTORET Computeren på fritidshjemmets kontor er udelukkende en administrativ maskine, som er tilkoblet Københavns Kommunes netværk. Denne må kun betjenes af ledelsen, samt af medarbejdere med særlige opgaver som f.eks. taxabestilling, sikkerhedsrepræsentant og lign. 5

6 FAGBIBLIOTEK Fritidshjemmet har en betydelig samling af relevante fagbøger, idébøger, håndbøger, faglige tidsskrifter, pædagogiske artikler m.m. Vores fagbibliotek vedligeholdes af Nina, som på personalemøderne orienterer om nye bøger i vores bibliotek, som findes i Filialens edb-rum. Bøgerne kan lånes af medarbejdere, studerende og evt. forældre og alle udlån registreres af medarbejderen på lånelisten i biblioteket med navn og dato. Husk at tilbagelevere bøger og materialer efter brug og sørg for igen at slette dig på listen. FAGLIGE ORGANISATIONER Uddannede pædagoger er organiseret i BUPL. Medhjælperne er organiseret i LFS. Pædagogstuderende er organiseret i PLS. Rengøringspersonaler er organiseret i 3F Fritidshjemmet har tillidsmænd for henholdsvis BUPL og LFS. FALCK Fritidshjemmet har et abonnement hos Falck som omfatter sygetransport og forbindsstoffer. Vores abonnementsnummer er: Telefon til Falck er: Desuden har vi et særskilt abonnement på kolonien i Vork med abonnementsnummer: , som omfatter sygetransport, forbindsstoffer samt akut redningsarbejde på bygningerne. FEEDBACK Vi er i personalegruppen enige om, at feedback er vigtigt i vores arbejde og samarbejde. Derfor tilstræber vi at indarbejde en kultur, hvor tilbagemeldinger, undrende spørgsmål, konstruktiv kritik og faglig vejledning er en naturlig ting kollegaerne imellem og også for at evt. uenigheder eller misforståelser takles i opløbet og ikke bliver til en sag. FERIE Fritidshjemmet følger selvfølgelig ferielovens bestemmelser. Ferieønsker aftales først med medarbejderens afdeling og forelægges herefter ledelsen, samt noteres i kontorkalenderen. Vi prøver altid, efter bedste evne, at opfylde ferieønsker som er indgivet i god tid. Alle fastansatte medarbejdere har ret til 6 uger X ugentligt timetal = antal ferietimer i ferieåret. Man har ret til 3 ugers samlet ferie i sommerhalvåret, men kan også afvikle i mindre perioder. For at opnå ret til fuld ferie med løn, skal medarbejderen have været ansat i hele kalenderåret (1/1-31/12), som går forud for ferieåret (1/5-30/4). Spørg Bjørn om yderligere informationer. FORSIKRINGER Medarbejderne er dækket af den lovpligtige arbejdsskade- og ulykkesforsikring. Medarbejdernes ejendele er IKKE forsikret, bortset fra ganske særlige undtagelser. Børn i fritidshjemmets varetægt er ligeledes dækket i forbindelse med hændelser, som kan tillægges fritidshjemmet eller personalets ansvar. Børnene er ikke ulykkesforsikret i forhold til hændelige uheld og de er ej heller forsikret imod tyveri og hærværk på deres ejendele. Forældrene skal opfordres til selv at tegne disse forsikringer. 6

7 FORÆLDREKONTAKT Vi prioriterer en god og ligeværdig kontakt med forældrene i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at man giver sig tid til denne opgave og synliggør dette for vores forældre, således at disse føler sig velkomne på fritidshjemmet og føler sig taget alvorligt hvis de har spørgsmål eller bekymringer. Mindst én gang årligt tilbydes en forældrekonsultation, hvor fritidshjemmet giver en status på de enkelte børns trivsel og udvikling, samt aftaler evt. nye tiltag for børnene, med deres forældre. FRAVÆR Fravær uden gyldig grund og uden forudgående aftale betragtes som tjenesteforsømmelse. Sygdom skal indtelefoneres til fritidshjemmets kontor INDEN den planlagte mødetid. Se i øvrigt afsnittene vedr. afspadsering, ferie, sygemelding, barns sygdom, omsorgsdage, fridage. FREMMØDEKONTROL Se afkrydsning. FRIDAGE (tjenestefridage) I ganske særlige tilfælde, kan ledelsen give en medarbejder enkelte tjenestefridage/tjenestefritimer til f.eks. begravelse, flytning, lægebesøg og lign. Disse skal i hvert enkelt tilfælde aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. FØLGEORDNINGER FRA SKOLERNE Vi henter samtlige børn fra DCL Skole med bus hver dag. Se BUSORDNING. Desuden har vi henteordning til/fra Zahle Skole for 0. klasserne og 1. klasserne. Se særlige henteregler som er udarbejdet til disse skoler. FØRSTEHJÆLP Alle medarbejdere skal have et grundlæggende kendskab til elementær førstehjælp. Fritidshjemmet afholder løbende 1. hjælpskurser og genopfriskningskurser for personalet og til disse kurser har man mødepligt. Alle medarbejdere skal orientere sig om førstehjælpskassernes placering og brug. GRUS = GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER Gruppeudviklingssamtaler afholdes efter behov med samtlige medarbejdere på en afdeling sammen med ledelsen. Formålet er at styrke og udvikle afdelingsteamets kompetencer og samarbejde. Samtalen tager udgangspunkt i et forberedelsesskema, som forinden er udleveret til alle de deltagende medarbejdere og rundes af med en målfastlæggelse og en udviklingsplan for afdelingen. GÆSTER Gæster til børn eller personale er velkomne i begrænset omfang og efter forudgående aftale. Gæster er ikke omfattet af fritidshjemmets ansvars- og forsikringsforhold. GÅRDENE Ejendommens gårde er vores eneste udearealer i nærområdet. Gårdene er indrettet med forskellige opholds- og legefaciliteter. Af sikkerhedshensyn har vi forskellige regler for børnenes leg og ophold her. Bl.a. er det ikke tilladt vores børn, at kravle på tagene i legestativet. Det er personalets ansvar, at holde børnene under opsyn når de færdes i gårdene. Afdelingerne fastsætter selv regler herfor, under hensyn til børnenes alder, modenhed, gruppestørrelse og gruppesammensætning m.v. og har også ansvaret for at instruere børnene i de gældende regler i gårdene. 7

8 HENTEAFTALER ANG. BØRN Som udgangspunkt må kun forældremyndighedsindehaverne hente børn, medmindre andet er aftalt. Faste aftaler om hvem der må hente, noteres på barnets kartotekskort, ligesom aftaler om, at barnet selv må gå hjem skal være aftalt (helst skriftligt). HISTORIE Fritidshjemmet er en del af Thomas P. Hejles Ungdomshus, hvis udvikling og historie er beskrevet i jubilæumsskrifterne ved 25 års jubilæet, 50 års jubilæet og 60 års jubilæet. Disse hæfter kan lånes af Bjørn og opbevares på fritidshjemmets kontor. HJEMMESIDE Fritidshjemmets hjemmeside findes på og indeholder relevante oplysninger om institutionen til vores brugere og andre interesserede. Hjemmesiden opdateres løbende af Bjørn og Uffe. HUSAFTALE Fritidshjemmets medarbejdere har indgået en husaftale vedr. overenskomstens regler for overarbejde og afspadsering. Se husaftalen andet steds eller forhør dig hos din tillidsrepræsentant. INDMELDELSE AF NYE BØRN Indmeldelse foregår via Pladsanvisningen. Først modtager vi et tilbudsbrev herfra, hvorefter forældrene har ca. én uge til at give tilsagn. Ofte ønsker de at besøge fritidshjemmet først. Når vi modtager et acceptbrev fra Pladsanvisningen er barnet indmeldt på den anførte dato og bliver efterfølgende påført edb-betalingslisten fra Forældrebetalingen. Nye forældre skal udfylde en indmeldelses/oplysningsseddel, som fås på fritidshjemmets kontor og de får ligeledes udleveret vores velkomstpjece og andre relevante informationer. Barnet placeres herefter på en af fritidshjemmets afdelinger efter aftale med ledelsen. IT-REGLER og IT-PÆDAGOGIK Fritidshjemmet har aftalt forskellige regler og vejledninger omkring børnenes brug af computere. Disse regler er nedskrevet af IT-Udvalget og vedlagt som bilag. Til varetagelse af fritidshjemmets IT-vedligeholdelse og computerpædagogik m.m. har vi nedsat et IT-Udvalg, som består af Uffe, Nina, Ninette, Susan og Lene. KARTOTEKSKORT Alle indmeldte børn skal være registreret med alle oplysninger som kan være nødvendige for os. Dette foregår på fritidshjemmets kartotekskort, som udfyldes ud fra forældrenes oplysningssedler til os. Kartotekskortene opbevares på barnets afdeling, hvorimod oplysningssedlerne opbevares på fritidshjemmets kontor i de blå børnekartoteksmapper. Afdelingerne har ansvar for, at ændringer noteres både på afd. kartotekskortet, samt på oplysningssedlen på fritidshjemmets kontor. Husk altid at medbringe kartotekskortene på koloni, samt til evt. skadestuebesøg med et barn. KLUBBEN Vi har et tæt samarbejde med vores naboinstitution Klubben og hjælper hinanden og samarbejder på flere områder, bl.a. ved lokalelån, materialelån, it-opkobling, tlf. anlæg, alarmanlæg, legeplads og også omkring pædagogiske opgaver som f.eks. indkøring af fritidshjemmets store børn til klub. Klubbens leder og Fritidshjemmets leder indgår i et administrationsudvalg med Ungdomshusets administrator og deltager ligeledes i Ungdomshusets bestyrelsesmøder. 8

9 KOLONI Fritidshjemmet har mange års tradition for at tage på koloni med børnene. Dette foregår afdelingsvis i sommerferien på vores egen feriekoloni i Vork Bakker ved Vejle. Som udgangspunkt forventer vi, at medarbejderne deltager på kolonierne, men det skal dog understreges, at kolonideltagelse er frivilligt for den enkelte medarbejder. KOMMUNIKATIONSREGLER Vi tilstræber at aflevere vores meddelelser så korte og præcise som muligt. Vi lytter til andres meddelelser uden at afbryde. Vi kommunikere ikke ved: at råbe, at blive aggressiv, at bruge bande- og skældsord eller skælde ud. Vi respekterer at andre har en anden mening eller synspunkt end en selv. Vi tager hensyn til hinandens behov og forskelligheder. Vi er åbne for at modtage og give konstruktiv kritik. Ved uklarheder eller forståelsesproblemer stiller vi opklarende spørgsmål inden vi konkluderer. Vi er bevidste om, at vores kropssprog kan forstyrre eller forstærke et budskab. Vi bruger ikke bevidste spydigheder i vores kommunikation. Humor og ironi kan være ok, men det skal bruges med omtanke og i forhold til situationen. Vi tror på som udgangspunkt, at når andre henvender sig til os, er det med gode og positive hensigter. Vi skal tilstræbe altid at give vores opmærksomhed, vise empati og have situationsfornemmelse. Vi kan skelne privat- og faglig snak, således at disse ting ikke sammenblandes. Vi har ret til at sige fra eller at have forbehold, hvis vi har saglige begrundelser herfor. Vi kigger på hinanden når vi kommunikerer sammen. Ved misforståelser, uenigheder eller konflikter har vi pligt til hurtigt at følge op på disse. Vi erkender, at vi er forskellige som mennesker og at personlige forhold kan have indflydelse på, hvordan vi i enkelte dage kan reagere anderledes end normalt. Det er menneskeligt at fejle og ingen skam at kunne sige undskyld. Vi tilstræber at benytte teorien om ulvesprog og girafsprog. KONTANTER Fritidshjemmets værdier, HT-kort, frimærker m.m. og kontante pengebeløb skal opbevares forsvarligt i aflåst skuffe, skab eller pengeboks. Som udgangspunkt hæfter man personligt for kontanter og værdier som er overdraget i den enkelte medarbejders varetægt, såfremt disse ikke er blevet opbevaret og håndteret på en ansvarlig måde. KONTOKORT Fritidshjemmet har kontokort og kontoer hos forskellige handlende. Såfremt medarbejdere eller afdelinger køber varer på konto, SKAL der umiddelbart herefter afleveres en kopi af ordresedlen eller følgesedlen til Bjørn på fritidshjemmets kontor, således at alle kontokøb bliver registreret og rettidigt betalt. Medarbejderen skal påføre afdeling og navn på kopien. Enkelte steder kræver de handlende en rekvisition som bevis for, at medarbejderen handler på fritidshjemmets vegne. Sådanne rekvisitioner udstedes af Bjørn eller Lene efter aftale. KONTORKALENDEREN Kalenderen på fritidshjemmets kontor er vores bibel. Heri skal alle oplysninger om personalets daglige mødeplaner, sygdom, mødetidsændringer, ferie, afspadsering, samtænkning, kurser m.m. noteres. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at sørge for at egne oplysninger bliver noteret, enten ved selv at gøre dette, eller ved at ringe til en kollega og bede denne gøre det (f.eks. ved sygdom). Kalenderen er ledelsens og revisionens dokumentation for personalets arbejdsydelser. I kalenderen noteres ligeledes vigtige beskeder om børn som modtages fra forældrene, samt om møder, kurser, afdelingsture m.m. Desuden noteres Bjørns huskeliste over administrative opgaver. ALLE medarbejdere bedes hver dag orientere sig i kalenderen når de møder på arbejde, for at tjekke børnebeskeder, personalebeskeder og lignende informationer. 9

10 KRISEHJÆLP Ved akut krise eller ulykke kan medarbejderne modtage gratis krisehjælp. Se nærmere herom i Udviklingsplanen, Beredskabsplanen, Cirkulæremappen eller henvend dig til ledelsen. KURSER Fritidshjemmet har et mindre budget til kurser og videreuddannelse. Vi prioriterer faglig udvikling højt, hvorfor vi altid er positive for medarbejderes deltagelse i relevante kurser. Økonomien er dog desværre afgørende for om det kan lade sig gøre. Så vidt muligt, arrangere fritidshjemmet helst fælleskurser som hele personalet kan deltage i samtidigt, hvilket også giver en bedre mulighed for en faglig opfølgning senere. KØRETILLADELSE Ved transport af børn i personalets biler gælder særlige regler. Se kommunens cirkulære herom. Herudover skal forældrene skriftligt have givet deres tilladelse til, at deres barn befordres af en normeret, og af lederen godkendt, medarbejder i privat bil efter gældende regler. LUKKEDAGE Fritidshjemmet har pr pålæg om at holde 10 lukkedage om året. Medarbejderne har pligt til, at bruge ferietimer eller afspadseringstimer disse dage. Vi forsøger, sammen med bestyrelsen, at lægge disse dage i påskeferien, Kr. Himmelfartsferien, juleferien og evt. grundlovsdag, således at de er til mindst mulig ulempe for alle parter. LUKKEPROCEDURE De enkelte afdelinger aftaler og indarbejder selv en fast lukkerutine, således at forhold som alarm, el-afbrydelse, stole op, fejning, oprydning, vindueslukning m.m. huskes ved lukketid. Se Filialens aftenlukkeplan vedlagt som bilag. LUS Hvis vi konstaterer levende lus hos et barn, må barnet ikke være i tæt kontakt med de andre børn og forældrene kontaktes, med henblik på snarlig afhentning. Børn med luseæg kan modtages på fritidshjemmet, såfremt der er påbegyndt behandling. Ved luseepidemier i klasserne eller børnegrupperne, skal samtlige forældre orienteres og vejledes om behandlingsmuligheder. Dette kan gøres ved opslag, sedler eller via mail. LØN Lønudbetaling foregår fra Frie Børnehaver som er vores administrative forretningsførerselskab. Løn sker efter indberetning fra fritidshjemmets ledelse ud fra de enkelte medarbejderes afleverede timesedler. Disse SKAL afleveres SENEST hver den 5. i måneden på kontoret. Normerede medarbejdere er bagudlønnede, således at deres løn er til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Vikarer og timelønnede medarbejdere vil oftest modtage løn 2 måneder bagud. LØNPOLITIK Vi følger selvfølgelig de gældende overenskomster vedr. løn. Evt. overskydende lønmidler kan udbetales til medarbejderne efter principper som fastlægges af bestyrelsen. Ledelsen og medarbejdergruppen, repræsenteret ved TR erne, indstiller ønsker herom til bestyrelsen, såfremt budgettet har råderum til ekstraordinære lønudbetalinger. 10

11 MORGENÅBNING Mogenåbningen er et tilbud om pasning af børnene inden skoletid på hverdage, samt modtagelse af tidlige børn på skolefridage. Morgenåbningen varetages primært af faste medarbejdere, men kan i ferier og lign. gå på skift imellem alle fritidshjemmets normerede medarbejdere. Morgenåbningen sker efter faste rutiner, som er beskrevet i en særskilt plan der er vedlagt som bilag, samt i afsnittet om TAXA. Børnene kan tilbydes morgenmad på fritidshjemmet. MUS = MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER Medarbejderudviklingssamtaler er et tilbud til alle medarbejdere og holdes efter en fast procedure og et forberedelsesskema. Samtalen afholdes med medarbejderen og lederen/ledelsen og fokuserer på medarbejderens trivsel med nuværende opgaver, samt på den fremadrettede faglige udvikling og evt. nye tiltag og udfordringer. Samtalen rundes af med en personlig målfastlæggelse, som følges op senest efter et år. Medarbejderne aftaler selv en mødetid med lederen eller bliver evt. opfordret hertil af denne. MØDETID Alle faste medarbejdere har en fastlagt møde- og sluttid hver dag. Vikarer og timelønnede aftaler løbende deres arbejdstider med ledelsen. Alle afvigelser i faste mødetider SKAL godkendes og noteres i kontorkalenderen. Fast mødeprocedurer på fritidshjemmet er, at medarbejderne hver dag møder ind forbi kontoret og melder de er kommet, kigger efter evt. post, samt orienterer sig om evt. beskeder og informationer i kontorkalenderen. NYE MEDARBEJDERE Det er vigtigt, at vi tager godt imod nye medarbejdere, studerende og jobtræningspraktikanter, så de hurtigt føler sig til rette på fritidshjemmet og bliver bekendt med vores rutiner og kulturer. Derfor afholder ledelsen en velkomstsamtale med nye folk, hvorefter de tildeles en supervisor blandt det faste personale, som har til opgave at støtte, informere og vejlede den nye medarbejder i de første uger efter ansættelsen. Efter ca. 2 måneder afholdes en opfølgende samtale med den nyansatte. NYHEDSBREVE / FORÆLDREINFORMATIONER Efter behov udsendes nyhedsbreve med aktuelle oplysninger til forældrene. Input hertil fra afdelingerne afleveres til Bjørn, som redigerer og udsender nyhedsbrevene efter behov. Nyhedsbreve og andre vigtige forældreinformationer uddeles/udsendes i papirform eller på mail til de forældre som har oplyst deres mailadresser til os til dette formål. HUSK, at alle sedler, breve og meddelelser til forældrene også skal kopieres og placeres i den dertil oprettede mappe på fritidshjemmets kontor. Afdelingerne har selv ansvar for at dette sker. NØGLER Faste medarbejdere får udlevet systemnøgle F til fritidshjemmets afdelinger, opgange, porte m.v. Desuden udleveres et nøgleskilt med nummer, samt evt. skabsnøgler. For disse nøgler kvitteres hos Bjørn ved udlevering og aflevering. Nøglerne skal opbevares omhyggeligt og må ALDRIG udlånes til udenforstående, ligesom disse IKKE må fralægges eller efterlades uden opsyn i fritidshjemmets lokaler og områder. Ved bortkomst/tyveri af nøgler p.g.a. medarbejderens uforsigtighed, kan det komme på tale at skulle omstille låsene og evt. gøre medarbejderen ansvarlig herfor. OMSORGSDAGE og BARNS SYGDOM Medarbejdere har ret til max. 2 omsorgsdage om året for børn indtil 7 år, som aftales med ledelsen. Desuden har medarbejdere ret til barns første og anden sygedag. Se faglig håndbog for mere info. 11

12 PERSONALE-AKUT-KONTAKTPERSONER Alle medarbejdere får tilbud om, at udfylde et akutskema med personlige oplysninger og kontaktpersoner, som man ønsker bliver orienteret, såfremt medarbejderen i arbejdstiden kommer ud for en ulykke eller pludselig sygdom. Skemaerne opbevares på fritidshjemmets kontor i den grønne SIKKERHEDSMAPPE. Husk at rette evt. ændringer eller tilføjelser som måtte forekomme efterfølgende. PERSONALEGODER Personalet kan, efter aftale med ledelsen, gøre brug af fritidshjemmets forskellige faciliteter til privat brug. Det kan f.eks. dreje sig om lån af lokaler, lån af kolonien, lån af materialer, lån af inventar, brug af kopimaskine og pc er og lign. Fritidshjemmet har desuden en massagestol og et fodmassageapparat til personalets frie brug. PERSONALEMØDER Efter en halvårlig P-plan afholdes der personalemøder hver mandag kl. 9,15-12, således at hver anden mandag er fællesmøde for samtlige medarbejdere på fritidshjemmet og hver anden mandag er afdelingsmøde for de enkelte afdelingers medarbejdere. Til fællesmøderne er medarbejderne ordstyrer, referent og borddækkere på skift efter tur. Ekstraordinære personalemøde kan aftales efter behov. Herudover afholder vi ca. én gang om måneden et aftentemamøde for samtlige medarbejdere. Her starter vi oftest med at spise sammen, hvorefter vi fordyber os i et aktuelt, fagligt emne. Temamøderne starter når fritidshjemmet lukker og er berammet til at slutte kl. 21,30. Såfremt andet ikke er aftalt er der mødepligt til alle fritidshjemmets personale- og temamøder. Desuden afholdes efter behov Børnediskussionsmøder, hvor vi kan gå i dybden om udvalgte børn og evt. problemer, samt erfaringsudveksle og støtte hinanden herom. Endelig har vi mulighed for, at det faste personale holder møder med kollegial supervision. PERSONALESAMMENKOMSTER Vi har tradition for en årlig julefrokost i starten af december for fritidshjemmets personale. Herudover plejer vi at holde et morgenmadsarrangement med Klubben og Ungdomshusets personale i december eller i januar. Undertiden arrangerer Ungdomshuset en årlig skovtur i bus til en af vores 2 kolonier, for personale og bestyrelser i Fritidshjemmet og Klubben og Ungdomshuset. Herudover kan der være spontane tiltag til mere sociale arrangementer. POST Vores officielle postadresse er: Thomas P. Hejles Fritidshjem, Nørre Voldgade 23, 1358 Kbh. K Denne adresse skal ALTID opgives vedr. forsendelser til os. Evt. med Att.: afdeling/medarb. navn. Adresserne i Linnésgade må IKKE benyttes. Alt indgående post afleveres på fritidshjemmets kontor og fordeles herefter i afdelingernes postbakker. Medarbejderne skal derfor kigge i- og tømme postbakkerne hver dag. PRESSEKONTAKT Der kan opstå situationer, hvor pressen vil være interesserede i at få udtalelser eller oplysninger om fritidshjemmet, vores børn eller forældre. ALLE henvendelser fra pressen SKAL henvises til lederen eller til bestyrelsesformanden. Ingen medarbejdere må udtale sig til pressen uden forudgående aftale med lederen. Skriftlige indlæg til pressen, læserbreve og lign. fra medarbejdere skal underskrives personligt og må ikke give udtryk for at være fritidshjemmets officielle mening. 12

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Thomas P. Hejle blev født d. 20 januar 1891 i Sønder Saltum, men havde hjemme i Vester Hjermitslev i Vendsyssel, hvor hans far var købmand.

Thomas P. Hejle blev født d. 20 januar 1891 i Sønder Saltum, men havde hjemme i Vester Hjermitslev i Vendsyssel, hvor hans far var købmand. Thomas P. Hejle blev født d. 20 januar 1891 i Sønder Saltum, men havde hjemme i Vester Hjermitslev i Vendsyssel, hvor hans far var købmand. Han gik i den stedlige skole og senere i Bælums Høj- og Realskole

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere