THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1

2 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere vedrørende de faglige og praktiske opgaver og udfordringer du kan komme ud for i dit daglige arbejde på Thomas P. Hejles Fritidshjem. Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge og burde derfor være lette at finde. Læs håndbogen igennem nu og brug den senere som opslagsværk, hvis du bliver i tvivl om noget. Personalehåndbogen vil blive opdateret og revideret efter behov, hvorfor du meget gerne løbende må komme med nye input, samt oplysninger om fejl, mangler eller ændringer til undertegnede. Rigtig god arbejdslyst og læsning, Bjørn Vibholm. HER ER PLADS TIL MINE EGNE KOMMENTARER og BEMÆRKNINGER 2

3 AFKRYDSNING Det er fritidshjemmets ansvar, at have styr på alle de børn vi hver dag modtager i vores varetægt. Derfor skal børnene registres på afdelingerne når de ankommer og tilsvarende udskrives når de skal hjem. Desuden registrerer vi forældrenes meldinger til os vedrørende børns afbud, sygdom og lign. Såfremt et barn ikke er mødt og hvor vi ikke kender årsagen, skal forældrene kontaktes senest ½ time efter barnet burde være ankommet til fritidshjemmet. Faste aftaler om fravær noteres på barnets kartotekskort og i afdelingskalenderen. Det er også meget vigtigt, at vi fører lister over børn i skolefølgeordningen, på ture og udflugter mv. AFSPADSERING Aftales og planlægges først med medarbejderens egen afdeling, hvorefter det skal godkendes af ledelsen. Afspadsering noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. Afspadsering skal helst afvikles løbende. Udbetaling af overtid, altså optjent afspadsering, kan i særlige tilfælde lade sig gøre og aftales individuelt med Bjørn. ALARM Alle fritidshjemmets afdeling er sikret med alarm fra G4S. Alarmen skal være tilkoblet når fritidshjemmet eller afdelingen er lukket. Medarbejderne skal nøje sætte sig ind i alarmens funktion og betjening. Alarmvejledning er vedlagt som bilag. Ved alarm og evt. fejlalarm SKAL alarmcentralen kontaktes på tlf og kodeordet skal oplyses. Herefter bliver man instrueret om hvad man skal foretage sig. ALKOHOLPOLITIK Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller at nyde andre rusmidler i arbejdstiden, samt at møde beruset eller påvirket på arbejde. Dette vil blive betragtet som tjenesteforsømmelse. Ved ganske særlige lejligheder som receptioner og lign. kan ledelsen dispensere herfra efter aftale. ANSVARLIGE VED LEDELSENS FRAVÆR I dagligdagen er lederen og herefter souschefen ansvarshavende i alle situationer. Skulle der opstå situationer eller opgaver ved ledelsens fravær, som kræver en øjeblikkelig stillingstagen der ikke kan vente og hvor ledelsen ikke umiddelbart kan kontaktes, har vi aftalt en ansvarsrækkefølge blandt medarbejderne ud fra anciennitet. Alle medarbejdere er på vores tlf. og adr.liste er opført i rækkefølge efter anciennitet på fritidshjemmet, således at det altid er den øverst tilstedeværende på listen der er ansvarshavende. Dette gælder også på ture, udflugter og kolonier. ANSÆTTELSE og AFSKEDIGELSE Fritidshjemmet følger de alm. fagretslige regler herfor. Se faglig Håndbog for BUPL / LFS. Der nedsættes ansættelsesudvalg efter de aftalte regler herfor i personalegruppen og bestyrelsen. Ansættelsesudvalg til pædagog- og medhjælperstillinger består typisk af medarbejdere fra ledelsen, afdelingspersonalet samt tillidsrepræsentant. Alle ansættelser forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved besættelse af ledende stillinger deltager bestyrelsen i ansættelsesudvalget. Nye medarbejdere udfylder ved ansættelsen en oplysningsseddel med alle personlige data, som danner baggrund for lønoprettelse og udfærdigelse af ansættelsesbrev. APV = ARBEJDSPLADSVURDERING Fritidshjemmet udarbejder årligt en APV vedrørende samtlige medarbejderes arbejdsmiljø. Sikkerhedsudvalget (leder + sikkerhedsrepr.) er ansvarlige herfor, i samarbejde med personalet. 3

4 ARBEJDSTID Hver medarbejder aftaler med ledelsen, hvordan deres ugentlige timetal fordeles på ugens dage. Afvigelser og ændringer som overtid, afspadsering, ferie, sygdom, orlov, kurser og lign. aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. ARBEJDSOPGAVER Personalets arbejdsopgaver består primært i pædagogisk arbejde med børnene. Herudover kommer forældrearbejde, samtænkning med skolen, praktisk arbejde som indkøb og forberedelser, planlægning, samt deltagelse i udvalg, kurser, møder m.m. Det er den enkelte medarbejders pligt, i samråd med kolleger og ledelse, at tilrettelægge sit arbejde således, at arbejdstiden udnyttes bedst muligt i forhold til vores kerneopgaver og pålagte pligter. Private gøremål i arbejdstiden kan i begrænset omfang finde sted efter aftale, men må aldrig gå ud over fritidshjemmets daglige opgaver, rutiner og interesser. ARBEJDSULYKKER Ulykker eller tilskadekomst i arbejdstiden skal anmeldes til arbejdstilsynet og forsikringen. Dette gøres i samråd med lederen eller sikkerhedsrepræsentanten på et særligt skema. BADNING Se kommunens cirkulære herom. Som hovedregel kan personalet bade med børnene i svømmehaller med ansatte livreddere, men vores medarbejdere har stadig ansvar og opsynspligt over de deltagende børn. Badning fra strand kræver, at mindst 2 medarbejdere har en godkendt livredderprøve. Ved soppesøer kan børnene soppe under opsyn fra mindst 2 af vores medarbejdere. BARNS SYGDOM Se under omsorgsdage. BEREDSKABSPLAN Fritidshjemmet har udarbejdet en beredskabsplan ved sorg, kriser eller ulykker. Denne plan findes i vores udviklingsplan og kan læses andet steds i denne p-håndbog som bilag. BESKYTTELSE For at forebygge og beskytte medarbejderne imod uberettigede beskyldninger eller mistanker, har vi på fritidshjemmet en regel om, at ingen medarbejdere er alene med børn der skal hjælpes på toilettet eller på badeværelset, uden at en anden kollega er enten involveret eller orienteret herom. BESTYRELSEN Fritidshjemmets bestyrelse er vores arbejdsgiver og i sidste ende fritidshjemmets højeste myndighed. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af Ungdomshuset, samt 3 medlemmer valgt blandt forældrene. Desuden 3 suppleanter valgt blandt forældrene uden stemmeret. Ledelse og personale deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. BESØG PÅ ANDRE AFDELINGER Børnene på de forskellige afdelinger kan besøge hinanden/modtage besøg efter aftale. Personalet (oftest fuglen, pinden, tovholderen, sprællemanden) på de involverede afdelinger, aftaler pr telefon hvilke børn det drejer sig om og tjekker herefter op på, når børnene ankommer og forlader den besøgte afdeling. 4

5 BIBLIOTEKSBØGER Fritidshjemmet har et institutionslånerkort til Hovedbiblioteket i Krystalgade. Kortet opbevares på fritidshjemmets kontor. Medarbejdere/afdelinger som benytter kortet til boglån har ansvar for, at bøgerne behandles omhyggeligt og afleveres tilbage til den aftalte tid. Gem altid kvitteringen for lånte bøger og noter i afdelingens kalender når de skal returneres. Når bøgerne returneres modtager I en ny kvittering herfor. Denne afleveringskvittering afleveres på fritidshjemmets kontor til arkivering. BRANDPLAN og BRANDØVELSE og BRANDSLUKNINGSMATERIEL Fritidshjemmet har en brand- og evakueringsplan (vedlagt som bilag), som samtlige medarbejdere har pligt til at sætte sig ind i. Mindst én gang årligt afholdes en brandøvelse med børnene og vores interne varslingsanlæg afprøves. Alle medarbejdere skal desuden orientere sig om brandmateriellets placering og brug, om varslingsanlæggets brug, samt om nødudgange og flugtveje. Spørg gerne leder eller sikkerhedsrepr. BUDGET Fritidshjemmet har et driftsbudget som er fastlagt af Københavns Kommune. Ved årets start tildeles de enkelte afdelinger herudfra et afdelingsbudget, som skal dække fødevarer, beskæftigelse, inventar, ture m.m. på den enkelte afdeling i det pågældende år. Afdelingerne er selv ansvarlige for at overholde afdelingsbudgettet og modtager jævnligt saldobalancer over forbrug og restbeløb. BUSORDNING OG CYKELORDNING FRA DCL-SKOLE En medarbejder pr. klasse møder på skolen mindst 5 min. inden skoletids ophør og får overlevering hos læreren, om hvilke børn der skal med og hvem der er afbud/beskeder om. Hvis andet ikke er aftalt med forældrene, skal børnene tages med på fritidshjemmet. Ved tvivl kontaktes forældrene eller fritidshjemmets kontor. Børnene samles på de aftalte steder i skolegården, tælles og råbes op, hvorefter de går op i bussen. Ved ankomst til fritidshjemmet sluses børnene over cykelstien og fordeles på deres respektive afdelinger. Evt. beskeder om afbud, problemer i skole eller bus m.v., videregives straks til de enkelte børns afdelingspersonale. Børnenes cykler kan medtages i busserne efter gældende regler herom. Se vores cykelvejledning. CIRKULÆRER Fritidshjemmet er underlagt mange regler og bestemmelser fra Københavns Kommune og Staten. Samtlige cirkulærer og regelsamlinger findes i mapper på kontoret, samt på BUF-NET. EAN-NUMMER Fritidshjemmets EAN-nr. er: og kan benyttes, når leverandører skal sende varer til os. Se også under KONTOKORT. Hver gang EAN-nummeret benyttes, SKAL Bjørn have en kopi af bestillingen eller en meddelelse om, hvem og hvad der er købt/bestilt. EDB-AFDELINGERNE Fritidshjemmets afdelinger og kontorer er udstyret med edb-udstyr og computere. Disse er beregnet til administrative opgaver for personalet, samt til børnenes benyttelse til spil og lign. Maskiner og programmer er installeret med koder og password, som ikke må videregives. Yderligere vejledning og instrukser kan fås hos fritidshjemmets IT-udvalg. EDB-KONTORET Computeren på fritidshjemmets kontor er udelukkende en administrativ maskine, som er tilkoblet Københavns Kommunes netværk. Denne må kun betjenes af ledelsen, samt af medarbejdere med særlige opgaver som f.eks. taxabestilling, sikkerhedsrepræsentant og lign. 5

6 FAGBIBLIOTEK Fritidshjemmet har en betydelig samling af relevante fagbøger, idébøger, håndbøger, faglige tidsskrifter, pædagogiske artikler m.m. Vores fagbibliotek vedligeholdes af Nina, som på personalemøderne orienterer om nye bøger i vores bibliotek, som findes i Filialens edb-rum. Bøgerne kan lånes af medarbejdere, studerende og evt. forældre og alle udlån registreres af medarbejderen på lånelisten i biblioteket med navn og dato. Husk at tilbagelevere bøger og materialer efter brug og sørg for igen at slette dig på listen. FAGLIGE ORGANISATIONER Uddannede pædagoger er organiseret i BUPL. Medhjælperne er organiseret i LFS. Pædagogstuderende er organiseret i PLS. Rengøringspersonaler er organiseret i 3F Fritidshjemmet har tillidsmænd for henholdsvis BUPL og LFS. FALCK Fritidshjemmet har et abonnement hos Falck som omfatter sygetransport og forbindsstoffer. Vores abonnementsnummer er: Telefon til Falck er: Desuden har vi et særskilt abonnement på kolonien i Vork med abonnementsnummer: , som omfatter sygetransport, forbindsstoffer samt akut redningsarbejde på bygningerne. FEEDBACK Vi er i personalegruppen enige om, at feedback er vigtigt i vores arbejde og samarbejde. Derfor tilstræber vi at indarbejde en kultur, hvor tilbagemeldinger, undrende spørgsmål, konstruktiv kritik og faglig vejledning er en naturlig ting kollegaerne imellem og også for at evt. uenigheder eller misforståelser takles i opløbet og ikke bliver til en sag. FERIE Fritidshjemmet følger selvfølgelig ferielovens bestemmelser. Ferieønsker aftales først med medarbejderens afdeling og forelægges herefter ledelsen, samt noteres i kontorkalenderen. Vi prøver altid, efter bedste evne, at opfylde ferieønsker som er indgivet i god tid. Alle fastansatte medarbejdere har ret til 6 uger X ugentligt timetal = antal ferietimer i ferieåret. Man har ret til 3 ugers samlet ferie i sommerhalvåret, men kan også afvikle i mindre perioder. For at opnå ret til fuld ferie med løn, skal medarbejderen have været ansat i hele kalenderåret (1/1-31/12), som går forud for ferieåret (1/5-30/4). Spørg Bjørn om yderligere informationer. FORSIKRINGER Medarbejderne er dækket af den lovpligtige arbejdsskade- og ulykkesforsikring. Medarbejdernes ejendele er IKKE forsikret, bortset fra ganske særlige undtagelser. Børn i fritidshjemmets varetægt er ligeledes dækket i forbindelse med hændelser, som kan tillægges fritidshjemmet eller personalets ansvar. Børnene er ikke ulykkesforsikret i forhold til hændelige uheld og de er ej heller forsikret imod tyveri og hærværk på deres ejendele. Forældrene skal opfordres til selv at tegne disse forsikringer. 6

7 FORÆLDREKONTAKT Vi prioriterer en god og ligeværdig kontakt med forældrene i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at man giver sig tid til denne opgave og synliggør dette for vores forældre, således at disse føler sig velkomne på fritidshjemmet og føler sig taget alvorligt hvis de har spørgsmål eller bekymringer. Mindst én gang årligt tilbydes en forældrekonsultation, hvor fritidshjemmet giver en status på de enkelte børns trivsel og udvikling, samt aftaler evt. nye tiltag for børnene, med deres forældre. FRAVÆR Fravær uden gyldig grund og uden forudgående aftale betragtes som tjenesteforsømmelse. Sygdom skal indtelefoneres til fritidshjemmets kontor INDEN den planlagte mødetid. Se i øvrigt afsnittene vedr. afspadsering, ferie, sygemelding, barns sygdom, omsorgsdage, fridage. FREMMØDEKONTROL Se afkrydsning. FRIDAGE (tjenestefridage) I ganske særlige tilfælde, kan ledelsen give en medarbejder enkelte tjenestefridage/tjenestefritimer til f.eks. begravelse, flytning, lægebesøg og lign. Disse skal i hvert enkelt tilfælde aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. FØLGEORDNINGER FRA SKOLERNE Vi henter samtlige børn fra DCL Skole med bus hver dag. Se BUSORDNING. Desuden har vi henteordning til/fra Zahle Skole for 0. klasserne og 1. klasserne. Se særlige henteregler som er udarbejdet til disse skoler. FØRSTEHJÆLP Alle medarbejdere skal have et grundlæggende kendskab til elementær førstehjælp. Fritidshjemmet afholder løbende 1. hjælpskurser og genopfriskningskurser for personalet og til disse kurser har man mødepligt. Alle medarbejdere skal orientere sig om førstehjælpskassernes placering og brug. GRUS = GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER Gruppeudviklingssamtaler afholdes efter behov med samtlige medarbejdere på en afdeling sammen med ledelsen. Formålet er at styrke og udvikle afdelingsteamets kompetencer og samarbejde. Samtalen tager udgangspunkt i et forberedelsesskema, som forinden er udleveret til alle de deltagende medarbejdere og rundes af med en målfastlæggelse og en udviklingsplan for afdelingen. GÆSTER Gæster til børn eller personale er velkomne i begrænset omfang og efter forudgående aftale. Gæster er ikke omfattet af fritidshjemmets ansvars- og forsikringsforhold. GÅRDENE Ejendommens gårde er vores eneste udearealer i nærområdet. Gårdene er indrettet med forskellige opholds- og legefaciliteter. Af sikkerhedshensyn har vi forskellige regler for børnenes leg og ophold her. Bl.a. er det ikke tilladt vores børn, at kravle på tagene i legestativet. Det er personalets ansvar, at holde børnene under opsyn når de færdes i gårdene. Afdelingerne fastsætter selv regler herfor, under hensyn til børnenes alder, modenhed, gruppestørrelse og gruppesammensætning m.v. og har også ansvaret for at instruere børnene i de gældende regler i gårdene. 7

8 HENTEAFTALER ANG. BØRN Som udgangspunkt må kun forældremyndighedsindehaverne hente børn, medmindre andet er aftalt. Faste aftaler om hvem der må hente, noteres på barnets kartotekskort, ligesom aftaler om, at barnet selv må gå hjem skal være aftalt (helst skriftligt). HISTORIE Fritidshjemmet er en del af Thomas P. Hejles Ungdomshus, hvis udvikling og historie er beskrevet i jubilæumsskrifterne ved 25 års jubilæet, 50 års jubilæet og 60 års jubilæet. Disse hæfter kan lånes af Bjørn og opbevares på fritidshjemmets kontor. HJEMMESIDE Fritidshjemmets hjemmeside findes på og indeholder relevante oplysninger om institutionen til vores brugere og andre interesserede. Hjemmesiden opdateres løbende af Bjørn og Uffe. HUSAFTALE Fritidshjemmets medarbejdere har indgået en husaftale vedr. overenskomstens regler for overarbejde og afspadsering. Se husaftalen andet steds eller forhør dig hos din tillidsrepræsentant. INDMELDELSE AF NYE BØRN Indmeldelse foregår via Pladsanvisningen. Først modtager vi et tilbudsbrev herfra, hvorefter forældrene har ca. én uge til at give tilsagn. Ofte ønsker de at besøge fritidshjemmet først. Når vi modtager et acceptbrev fra Pladsanvisningen er barnet indmeldt på den anførte dato og bliver efterfølgende påført edb-betalingslisten fra Forældrebetalingen. Nye forældre skal udfylde en indmeldelses/oplysningsseddel, som fås på fritidshjemmets kontor og de får ligeledes udleveret vores velkomstpjece og andre relevante informationer. Barnet placeres herefter på en af fritidshjemmets afdelinger efter aftale med ledelsen. IT-REGLER og IT-PÆDAGOGIK Fritidshjemmet har aftalt forskellige regler og vejledninger omkring børnenes brug af computere. Disse regler er nedskrevet af IT-Udvalget og vedlagt som bilag. Til varetagelse af fritidshjemmets IT-vedligeholdelse og computerpædagogik m.m. har vi nedsat et IT-Udvalg, som består af Uffe, Nina, Ninette, Susan og Lene. KARTOTEKSKORT Alle indmeldte børn skal være registreret med alle oplysninger som kan være nødvendige for os. Dette foregår på fritidshjemmets kartotekskort, som udfyldes ud fra forældrenes oplysningssedler til os. Kartotekskortene opbevares på barnets afdeling, hvorimod oplysningssedlerne opbevares på fritidshjemmets kontor i de blå børnekartoteksmapper. Afdelingerne har ansvar for, at ændringer noteres både på afd. kartotekskortet, samt på oplysningssedlen på fritidshjemmets kontor. Husk altid at medbringe kartotekskortene på koloni, samt til evt. skadestuebesøg med et barn. KLUBBEN Vi har et tæt samarbejde med vores naboinstitution Klubben og hjælper hinanden og samarbejder på flere områder, bl.a. ved lokalelån, materialelån, it-opkobling, tlf. anlæg, alarmanlæg, legeplads og også omkring pædagogiske opgaver som f.eks. indkøring af fritidshjemmets store børn til klub. Klubbens leder og Fritidshjemmets leder indgår i et administrationsudvalg med Ungdomshusets administrator og deltager ligeledes i Ungdomshusets bestyrelsesmøder. 8

9 KOLONI Fritidshjemmet har mange års tradition for at tage på koloni med børnene. Dette foregår afdelingsvis i sommerferien på vores egen feriekoloni i Vork Bakker ved Vejle. Som udgangspunkt forventer vi, at medarbejderne deltager på kolonierne, men det skal dog understreges, at kolonideltagelse er frivilligt for den enkelte medarbejder. KOMMUNIKATIONSREGLER Vi tilstræber at aflevere vores meddelelser så korte og præcise som muligt. Vi lytter til andres meddelelser uden at afbryde. Vi kommunikere ikke ved: at råbe, at blive aggressiv, at bruge bande- og skældsord eller skælde ud. Vi respekterer at andre har en anden mening eller synspunkt end en selv. Vi tager hensyn til hinandens behov og forskelligheder. Vi er åbne for at modtage og give konstruktiv kritik. Ved uklarheder eller forståelsesproblemer stiller vi opklarende spørgsmål inden vi konkluderer. Vi er bevidste om, at vores kropssprog kan forstyrre eller forstærke et budskab. Vi bruger ikke bevidste spydigheder i vores kommunikation. Humor og ironi kan være ok, men det skal bruges med omtanke og i forhold til situationen. Vi tror på som udgangspunkt, at når andre henvender sig til os, er det med gode og positive hensigter. Vi skal tilstræbe altid at give vores opmærksomhed, vise empati og have situationsfornemmelse. Vi kan skelne privat- og faglig snak, således at disse ting ikke sammenblandes. Vi har ret til at sige fra eller at have forbehold, hvis vi har saglige begrundelser herfor. Vi kigger på hinanden når vi kommunikerer sammen. Ved misforståelser, uenigheder eller konflikter har vi pligt til hurtigt at følge op på disse. Vi erkender, at vi er forskellige som mennesker og at personlige forhold kan have indflydelse på, hvordan vi i enkelte dage kan reagere anderledes end normalt. Det er menneskeligt at fejle og ingen skam at kunne sige undskyld. Vi tilstræber at benytte teorien om ulvesprog og girafsprog. KONTANTER Fritidshjemmets værdier, HT-kort, frimærker m.m. og kontante pengebeløb skal opbevares forsvarligt i aflåst skuffe, skab eller pengeboks. Som udgangspunkt hæfter man personligt for kontanter og værdier som er overdraget i den enkelte medarbejders varetægt, såfremt disse ikke er blevet opbevaret og håndteret på en ansvarlig måde. KONTOKORT Fritidshjemmet har kontokort og kontoer hos forskellige handlende. Såfremt medarbejdere eller afdelinger køber varer på konto, SKAL der umiddelbart herefter afleveres en kopi af ordresedlen eller følgesedlen til Bjørn på fritidshjemmets kontor, således at alle kontokøb bliver registreret og rettidigt betalt. Medarbejderen skal påføre afdeling og navn på kopien. Enkelte steder kræver de handlende en rekvisition som bevis for, at medarbejderen handler på fritidshjemmets vegne. Sådanne rekvisitioner udstedes af Bjørn eller Lene efter aftale. KONTORKALENDEREN Kalenderen på fritidshjemmets kontor er vores bibel. Heri skal alle oplysninger om personalets daglige mødeplaner, sygdom, mødetidsændringer, ferie, afspadsering, samtænkning, kurser m.m. noteres. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at sørge for at egne oplysninger bliver noteret, enten ved selv at gøre dette, eller ved at ringe til en kollega og bede denne gøre det (f.eks. ved sygdom). Kalenderen er ledelsens og revisionens dokumentation for personalets arbejdsydelser. I kalenderen noteres ligeledes vigtige beskeder om børn som modtages fra forældrene, samt om møder, kurser, afdelingsture m.m. Desuden noteres Bjørns huskeliste over administrative opgaver. ALLE medarbejdere bedes hver dag orientere sig i kalenderen når de møder på arbejde, for at tjekke børnebeskeder, personalebeskeder og lignende informationer. 9

10 KRISEHJÆLP Ved akut krise eller ulykke kan medarbejderne modtage gratis krisehjælp. Se nærmere herom i Udviklingsplanen, Beredskabsplanen, Cirkulæremappen eller henvend dig til ledelsen. KURSER Fritidshjemmet har et mindre budget til kurser og videreuddannelse. Vi prioriterer faglig udvikling højt, hvorfor vi altid er positive for medarbejderes deltagelse i relevante kurser. Økonomien er dog desværre afgørende for om det kan lade sig gøre. Så vidt muligt, arrangere fritidshjemmet helst fælleskurser som hele personalet kan deltage i samtidigt, hvilket også giver en bedre mulighed for en faglig opfølgning senere. KØRETILLADELSE Ved transport af børn i personalets biler gælder særlige regler. Se kommunens cirkulære herom. Herudover skal forældrene skriftligt have givet deres tilladelse til, at deres barn befordres af en normeret, og af lederen godkendt, medarbejder i privat bil efter gældende regler. LUKKEDAGE Fritidshjemmet har pr pålæg om at holde 10 lukkedage om året. Medarbejderne har pligt til, at bruge ferietimer eller afspadseringstimer disse dage. Vi forsøger, sammen med bestyrelsen, at lægge disse dage i påskeferien, Kr. Himmelfartsferien, juleferien og evt. grundlovsdag, således at de er til mindst mulig ulempe for alle parter. LUKKEPROCEDURE De enkelte afdelinger aftaler og indarbejder selv en fast lukkerutine, således at forhold som alarm, el-afbrydelse, stole op, fejning, oprydning, vindueslukning m.m. huskes ved lukketid. Se Filialens aftenlukkeplan vedlagt som bilag. LUS Hvis vi konstaterer levende lus hos et barn, må barnet ikke være i tæt kontakt med de andre børn og forældrene kontaktes, med henblik på snarlig afhentning. Børn med luseæg kan modtages på fritidshjemmet, såfremt der er påbegyndt behandling. Ved luseepidemier i klasserne eller børnegrupperne, skal samtlige forældre orienteres og vejledes om behandlingsmuligheder. Dette kan gøres ved opslag, sedler eller via mail. LØN Lønudbetaling foregår fra Frie Børnehaver som er vores administrative forretningsførerselskab. Løn sker efter indberetning fra fritidshjemmets ledelse ud fra de enkelte medarbejderes afleverede timesedler. Disse SKAL afleveres SENEST hver den 5. i måneden på kontoret. Normerede medarbejdere er bagudlønnede, således at deres løn er til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Vikarer og timelønnede medarbejdere vil oftest modtage løn 2 måneder bagud. LØNPOLITIK Vi følger selvfølgelig de gældende overenskomster vedr. løn. Evt. overskydende lønmidler kan udbetales til medarbejderne efter principper som fastlægges af bestyrelsen. Ledelsen og medarbejdergruppen, repræsenteret ved TR erne, indstiller ønsker herom til bestyrelsen, såfremt budgettet har råderum til ekstraordinære lønudbetalinger. 10

11 MORGENÅBNING Mogenåbningen er et tilbud om pasning af børnene inden skoletid på hverdage, samt modtagelse af tidlige børn på skolefridage. Morgenåbningen varetages primært af faste medarbejdere, men kan i ferier og lign. gå på skift imellem alle fritidshjemmets normerede medarbejdere. Morgenåbningen sker efter faste rutiner, som er beskrevet i en særskilt plan der er vedlagt som bilag, samt i afsnittet om TAXA. Børnene kan tilbydes morgenmad på fritidshjemmet. MUS = MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER Medarbejderudviklingssamtaler er et tilbud til alle medarbejdere og holdes efter en fast procedure og et forberedelsesskema. Samtalen afholdes med medarbejderen og lederen/ledelsen og fokuserer på medarbejderens trivsel med nuværende opgaver, samt på den fremadrettede faglige udvikling og evt. nye tiltag og udfordringer. Samtalen rundes af med en personlig målfastlæggelse, som følges op senest efter et år. Medarbejderne aftaler selv en mødetid med lederen eller bliver evt. opfordret hertil af denne. MØDETID Alle faste medarbejdere har en fastlagt møde- og sluttid hver dag. Vikarer og timelønnede aftaler løbende deres arbejdstider med ledelsen. Alle afvigelser i faste mødetider SKAL godkendes og noteres i kontorkalenderen. Fast mødeprocedurer på fritidshjemmet er, at medarbejderne hver dag møder ind forbi kontoret og melder de er kommet, kigger efter evt. post, samt orienterer sig om evt. beskeder og informationer i kontorkalenderen. NYE MEDARBEJDERE Det er vigtigt, at vi tager godt imod nye medarbejdere, studerende og jobtræningspraktikanter, så de hurtigt føler sig til rette på fritidshjemmet og bliver bekendt med vores rutiner og kulturer. Derfor afholder ledelsen en velkomstsamtale med nye folk, hvorefter de tildeles en supervisor blandt det faste personale, som har til opgave at støtte, informere og vejlede den nye medarbejder i de første uger efter ansættelsen. Efter ca. 2 måneder afholdes en opfølgende samtale med den nyansatte. NYHEDSBREVE / FORÆLDREINFORMATIONER Efter behov udsendes nyhedsbreve med aktuelle oplysninger til forældrene. Input hertil fra afdelingerne afleveres til Bjørn, som redigerer og udsender nyhedsbrevene efter behov. Nyhedsbreve og andre vigtige forældreinformationer uddeles/udsendes i papirform eller på mail til de forældre som har oplyst deres mailadresser til os til dette formål. HUSK, at alle sedler, breve og meddelelser til forældrene også skal kopieres og placeres i den dertil oprettede mappe på fritidshjemmets kontor. Afdelingerne har selv ansvar for at dette sker. NØGLER Faste medarbejdere får udlevet systemnøgle F til fritidshjemmets afdelinger, opgange, porte m.v. Desuden udleveres et nøgleskilt med nummer, samt evt. skabsnøgler. For disse nøgler kvitteres hos Bjørn ved udlevering og aflevering. Nøglerne skal opbevares omhyggeligt og må ALDRIG udlånes til udenforstående, ligesom disse IKKE må fralægges eller efterlades uden opsyn i fritidshjemmets lokaler og områder. Ved bortkomst/tyveri af nøgler p.g.a. medarbejderens uforsigtighed, kan det komme på tale at skulle omstille låsene og evt. gøre medarbejderen ansvarlig herfor. OMSORGSDAGE og BARNS SYGDOM Medarbejdere har ret til max. 2 omsorgsdage om året for børn indtil 7 år, som aftales med ledelsen. Desuden har medarbejdere ret til barns første og anden sygedag. Se faglig håndbog for mere info. 11

12 PERSONALE-AKUT-KONTAKTPERSONER Alle medarbejdere får tilbud om, at udfylde et akutskema med personlige oplysninger og kontaktpersoner, som man ønsker bliver orienteret, såfremt medarbejderen i arbejdstiden kommer ud for en ulykke eller pludselig sygdom. Skemaerne opbevares på fritidshjemmets kontor i den grønne SIKKERHEDSMAPPE. Husk at rette evt. ændringer eller tilføjelser som måtte forekomme efterfølgende. PERSONALEGODER Personalet kan, efter aftale med ledelsen, gøre brug af fritidshjemmets forskellige faciliteter til privat brug. Det kan f.eks. dreje sig om lån af lokaler, lån af kolonien, lån af materialer, lån af inventar, brug af kopimaskine og pc er og lign. Fritidshjemmet har desuden en massagestol og et fodmassageapparat til personalets frie brug. PERSONALEMØDER Efter en halvårlig P-plan afholdes der personalemøder hver mandag kl. 9,15-12, således at hver anden mandag er fællesmøde for samtlige medarbejdere på fritidshjemmet og hver anden mandag er afdelingsmøde for de enkelte afdelingers medarbejdere. Til fællesmøderne er medarbejderne ordstyrer, referent og borddækkere på skift efter tur. Ekstraordinære personalemøde kan aftales efter behov. Herudover afholder vi ca. én gang om måneden et aftentemamøde for samtlige medarbejdere. Her starter vi oftest med at spise sammen, hvorefter vi fordyber os i et aktuelt, fagligt emne. Temamøderne starter når fritidshjemmet lukker og er berammet til at slutte kl. 21,30. Såfremt andet ikke er aftalt er der mødepligt til alle fritidshjemmets personale- og temamøder. Desuden afholdes efter behov Børnediskussionsmøder, hvor vi kan gå i dybden om udvalgte børn og evt. problemer, samt erfaringsudveksle og støtte hinanden herom. Endelig har vi mulighed for, at det faste personale holder møder med kollegial supervision. PERSONALESAMMENKOMSTER Vi har tradition for en årlig julefrokost i starten af december for fritidshjemmets personale. Herudover plejer vi at holde et morgenmadsarrangement med Klubben og Ungdomshusets personale i december eller i januar. Undertiden arrangerer Ungdomshuset en årlig skovtur i bus til en af vores 2 kolonier, for personale og bestyrelser i Fritidshjemmet og Klubben og Ungdomshuset. Herudover kan der være spontane tiltag til mere sociale arrangementer. POST Vores officielle postadresse er: Thomas P. Hejles Fritidshjem, Nørre Voldgade 23, 1358 Kbh. K Denne adresse skal ALTID opgives vedr. forsendelser til os. Evt. med Att.: afdeling/medarb. navn. Adresserne i Linnésgade må IKKE benyttes. Alt indgående post afleveres på fritidshjemmets kontor og fordeles herefter i afdelingernes postbakker. Medarbejderne skal derfor kigge i- og tømme postbakkerne hver dag. PRESSEKONTAKT Der kan opstå situationer, hvor pressen vil være interesserede i at få udtalelser eller oplysninger om fritidshjemmet, vores børn eller forældre. ALLE henvendelser fra pressen SKAL henvises til lederen eller til bestyrelsesformanden. Ingen medarbejdere må udtale sig til pressen uden forudgående aftale med lederen. Skriftlige indlæg til pressen, læserbreve og lign. fra medarbejdere skal underskrives personligt og må ikke give udtryk for at være fritidshjemmets officielle mening. 12

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere