THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1

2 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere vedrørende de faglige og praktiske opgaver og udfordringer du kan komme ud for i dit daglige arbejde på Thomas P. Hejles Fritidshjem. Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge og burde derfor være lette at finde. Læs håndbogen igennem nu og brug den senere som opslagsværk, hvis du bliver i tvivl om noget. Personalehåndbogen vil blive opdateret og revideret efter behov, hvorfor du meget gerne løbende må komme med nye input, samt oplysninger om fejl, mangler eller ændringer til undertegnede. Rigtig god arbejdslyst og læsning, Bjørn Vibholm. HER ER PLADS TIL MINE EGNE KOMMENTARER og BEMÆRKNINGER 2

3 AFKRYDSNING Det er fritidshjemmets ansvar, at have styr på alle de børn vi hver dag modtager i vores varetægt. Derfor skal børnene registres på afdelingerne når de ankommer og tilsvarende udskrives når de skal hjem. Desuden registrerer vi forældrenes meldinger til os vedrørende børns afbud, sygdom og lign. Såfremt et barn ikke er mødt og hvor vi ikke kender årsagen, skal forældrene kontaktes senest ½ time efter barnet burde være ankommet til fritidshjemmet. Faste aftaler om fravær noteres på barnets kartotekskort og i afdelingskalenderen. Det er også meget vigtigt, at vi fører lister over børn i skolefølgeordningen, på ture og udflugter mv. AFSPADSERING Aftales og planlægges først med medarbejderens egen afdeling, hvorefter det skal godkendes af ledelsen. Afspadsering noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. Afspadsering skal helst afvikles løbende. Udbetaling af overtid, altså optjent afspadsering, kan i særlige tilfælde lade sig gøre og aftales individuelt med Bjørn. ALARM Alle fritidshjemmets afdeling er sikret med alarm fra G4S. Alarmen skal være tilkoblet når fritidshjemmet eller afdelingen er lukket. Medarbejderne skal nøje sætte sig ind i alarmens funktion og betjening. Alarmvejledning er vedlagt som bilag. Ved alarm og evt. fejlalarm SKAL alarmcentralen kontaktes på tlf og kodeordet skal oplyses. Herefter bliver man instrueret om hvad man skal foretage sig. ALKOHOLPOLITIK Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller at nyde andre rusmidler i arbejdstiden, samt at møde beruset eller påvirket på arbejde. Dette vil blive betragtet som tjenesteforsømmelse. Ved ganske særlige lejligheder som receptioner og lign. kan ledelsen dispensere herfra efter aftale. ANSVARLIGE VED LEDELSENS FRAVÆR I dagligdagen er lederen og herefter souschefen ansvarshavende i alle situationer. Skulle der opstå situationer eller opgaver ved ledelsens fravær, som kræver en øjeblikkelig stillingstagen der ikke kan vente og hvor ledelsen ikke umiddelbart kan kontaktes, har vi aftalt en ansvarsrækkefølge blandt medarbejderne ud fra anciennitet. Alle medarbejdere er på vores tlf. og adr.liste er opført i rækkefølge efter anciennitet på fritidshjemmet, således at det altid er den øverst tilstedeværende på listen der er ansvarshavende. Dette gælder også på ture, udflugter og kolonier. ANSÆTTELSE og AFSKEDIGELSE Fritidshjemmet følger de alm. fagretslige regler herfor. Se faglig Håndbog for BUPL / LFS. Der nedsættes ansættelsesudvalg efter de aftalte regler herfor i personalegruppen og bestyrelsen. Ansættelsesudvalg til pædagog- og medhjælperstillinger består typisk af medarbejdere fra ledelsen, afdelingspersonalet samt tillidsrepræsentant. Alle ansættelser forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved besættelse af ledende stillinger deltager bestyrelsen i ansættelsesudvalget. Nye medarbejdere udfylder ved ansættelsen en oplysningsseddel med alle personlige data, som danner baggrund for lønoprettelse og udfærdigelse af ansættelsesbrev. APV = ARBEJDSPLADSVURDERING Fritidshjemmet udarbejder årligt en APV vedrørende samtlige medarbejderes arbejdsmiljø. Sikkerhedsudvalget (leder + sikkerhedsrepr.) er ansvarlige herfor, i samarbejde med personalet. 3

4 ARBEJDSTID Hver medarbejder aftaler med ledelsen, hvordan deres ugentlige timetal fordeles på ugens dage. Afvigelser og ændringer som overtid, afspadsering, ferie, sygdom, orlov, kurser og lign. aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. ARBEJDSOPGAVER Personalets arbejdsopgaver består primært i pædagogisk arbejde med børnene. Herudover kommer forældrearbejde, samtænkning med skolen, praktisk arbejde som indkøb og forberedelser, planlægning, samt deltagelse i udvalg, kurser, møder m.m. Det er den enkelte medarbejders pligt, i samråd med kolleger og ledelse, at tilrettelægge sit arbejde således, at arbejdstiden udnyttes bedst muligt i forhold til vores kerneopgaver og pålagte pligter. Private gøremål i arbejdstiden kan i begrænset omfang finde sted efter aftale, men må aldrig gå ud over fritidshjemmets daglige opgaver, rutiner og interesser. ARBEJDSULYKKER Ulykker eller tilskadekomst i arbejdstiden skal anmeldes til arbejdstilsynet og forsikringen. Dette gøres i samråd med lederen eller sikkerhedsrepræsentanten på et særligt skema. BADNING Se kommunens cirkulære herom. Som hovedregel kan personalet bade med børnene i svømmehaller med ansatte livreddere, men vores medarbejdere har stadig ansvar og opsynspligt over de deltagende børn. Badning fra strand kræver, at mindst 2 medarbejdere har en godkendt livredderprøve. Ved soppesøer kan børnene soppe under opsyn fra mindst 2 af vores medarbejdere. BARNS SYGDOM Se under omsorgsdage. BEREDSKABSPLAN Fritidshjemmet har udarbejdet en beredskabsplan ved sorg, kriser eller ulykker. Denne plan findes i vores udviklingsplan og kan læses andet steds i denne p-håndbog som bilag. BESKYTTELSE For at forebygge og beskytte medarbejderne imod uberettigede beskyldninger eller mistanker, har vi på fritidshjemmet en regel om, at ingen medarbejdere er alene med børn der skal hjælpes på toilettet eller på badeværelset, uden at en anden kollega er enten involveret eller orienteret herom. BESTYRELSEN Fritidshjemmets bestyrelse er vores arbejdsgiver og i sidste ende fritidshjemmets højeste myndighed. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af Ungdomshuset, samt 3 medlemmer valgt blandt forældrene. Desuden 3 suppleanter valgt blandt forældrene uden stemmeret. Ledelse og personale deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. BESØG PÅ ANDRE AFDELINGER Børnene på de forskellige afdelinger kan besøge hinanden/modtage besøg efter aftale. Personalet (oftest fuglen, pinden, tovholderen, sprællemanden) på de involverede afdelinger, aftaler pr telefon hvilke børn det drejer sig om og tjekker herefter op på, når børnene ankommer og forlader den besøgte afdeling. 4

5 BIBLIOTEKSBØGER Fritidshjemmet har et institutionslånerkort til Hovedbiblioteket i Krystalgade. Kortet opbevares på fritidshjemmets kontor. Medarbejdere/afdelinger som benytter kortet til boglån har ansvar for, at bøgerne behandles omhyggeligt og afleveres tilbage til den aftalte tid. Gem altid kvitteringen for lånte bøger og noter i afdelingens kalender når de skal returneres. Når bøgerne returneres modtager I en ny kvittering herfor. Denne afleveringskvittering afleveres på fritidshjemmets kontor til arkivering. BRANDPLAN og BRANDØVELSE og BRANDSLUKNINGSMATERIEL Fritidshjemmet har en brand- og evakueringsplan (vedlagt som bilag), som samtlige medarbejdere har pligt til at sætte sig ind i. Mindst én gang årligt afholdes en brandøvelse med børnene og vores interne varslingsanlæg afprøves. Alle medarbejdere skal desuden orientere sig om brandmateriellets placering og brug, om varslingsanlæggets brug, samt om nødudgange og flugtveje. Spørg gerne leder eller sikkerhedsrepr. BUDGET Fritidshjemmet har et driftsbudget som er fastlagt af Københavns Kommune. Ved årets start tildeles de enkelte afdelinger herudfra et afdelingsbudget, som skal dække fødevarer, beskæftigelse, inventar, ture m.m. på den enkelte afdeling i det pågældende år. Afdelingerne er selv ansvarlige for at overholde afdelingsbudgettet og modtager jævnligt saldobalancer over forbrug og restbeløb. BUSORDNING OG CYKELORDNING FRA DCL-SKOLE En medarbejder pr. klasse møder på skolen mindst 5 min. inden skoletids ophør og får overlevering hos læreren, om hvilke børn der skal med og hvem der er afbud/beskeder om. Hvis andet ikke er aftalt med forældrene, skal børnene tages med på fritidshjemmet. Ved tvivl kontaktes forældrene eller fritidshjemmets kontor. Børnene samles på de aftalte steder i skolegården, tælles og råbes op, hvorefter de går op i bussen. Ved ankomst til fritidshjemmet sluses børnene over cykelstien og fordeles på deres respektive afdelinger. Evt. beskeder om afbud, problemer i skole eller bus m.v., videregives straks til de enkelte børns afdelingspersonale. Børnenes cykler kan medtages i busserne efter gældende regler herom. Se vores cykelvejledning. CIRKULÆRER Fritidshjemmet er underlagt mange regler og bestemmelser fra Københavns Kommune og Staten. Samtlige cirkulærer og regelsamlinger findes i mapper på kontoret, samt på BUF-NET. EAN-NUMMER Fritidshjemmets EAN-nr. er: og kan benyttes, når leverandører skal sende varer til os. Se også under KONTOKORT. Hver gang EAN-nummeret benyttes, SKAL Bjørn have en kopi af bestillingen eller en meddelelse om, hvem og hvad der er købt/bestilt. EDB-AFDELINGERNE Fritidshjemmets afdelinger og kontorer er udstyret med edb-udstyr og computere. Disse er beregnet til administrative opgaver for personalet, samt til børnenes benyttelse til spil og lign. Maskiner og programmer er installeret med koder og password, som ikke må videregives. Yderligere vejledning og instrukser kan fås hos fritidshjemmets IT-udvalg. EDB-KONTORET Computeren på fritidshjemmets kontor er udelukkende en administrativ maskine, som er tilkoblet Københavns Kommunes netværk. Denne må kun betjenes af ledelsen, samt af medarbejdere med særlige opgaver som f.eks. taxabestilling, sikkerhedsrepræsentant og lign. 5

6 FAGBIBLIOTEK Fritidshjemmet har en betydelig samling af relevante fagbøger, idébøger, håndbøger, faglige tidsskrifter, pædagogiske artikler m.m. Vores fagbibliotek vedligeholdes af Nina, som på personalemøderne orienterer om nye bøger i vores bibliotek, som findes i Filialens edb-rum. Bøgerne kan lånes af medarbejdere, studerende og evt. forældre og alle udlån registreres af medarbejderen på lånelisten i biblioteket med navn og dato. Husk at tilbagelevere bøger og materialer efter brug og sørg for igen at slette dig på listen. FAGLIGE ORGANISATIONER Uddannede pædagoger er organiseret i BUPL. Medhjælperne er organiseret i LFS. Pædagogstuderende er organiseret i PLS. Rengøringspersonaler er organiseret i 3F Fritidshjemmet har tillidsmænd for henholdsvis BUPL og LFS. FALCK Fritidshjemmet har et abonnement hos Falck som omfatter sygetransport og forbindsstoffer. Vores abonnementsnummer er: Telefon til Falck er: Desuden har vi et særskilt abonnement på kolonien i Vork med abonnementsnummer: , som omfatter sygetransport, forbindsstoffer samt akut redningsarbejde på bygningerne. FEEDBACK Vi er i personalegruppen enige om, at feedback er vigtigt i vores arbejde og samarbejde. Derfor tilstræber vi at indarbejde en kultur, hvor tilbagemeldinger, undrende spørgsmål, konstruktiv kritik og faglig vejledning er en naturlig ting kollegaerne imellem og også for at evt. uenigheder eller misforståelser takles i opløbet og ikke bliver til en sag. FERIE Fritidshjemmet følger selvfølgelig ferielovens bestemmelser. Ferieønsker aftales først med medarbejderens afdeling og forelægges herefter ledelsen, samt noteres i kontorkalenderen. Vi prøver altid, efter bedste evne, at opfylde ferieønsker som er indgivet i god tid. Alle fastansatte medarbejdere har ret til 6 uger X ugentligt timetal = antal ferietimer i ferieåret. Man har ret til 3 ugers samlet ferie i sommerhalvåret, men kan også afvikle i mindre perioder. For at opnå ret til fuld ferie med løn, skal medarbejderen have været ansat i hele kalenderåret (1/1-31/12), som går forud for ferieåret (1/5-30/4). Spørg Bjørn om yderligere informationer. FORSIKRINGER Medarbejderne er dækket af den lovpligtige arbejdsskade- og ulykkesforsikring. Medarbejdernes ejendele er IKKE forsikret, bortset fra ganske særlige undtagelser. Børn i fritidshjemmets varetægt er ligeledes dækket i forbindelse med hændelser, som kan tillægges fritidshjemmet eller personalets ansvar. Børnene er ikke ulykkesforsikret i forhold til hændelige uheld og de er ej heller forsikret imod tyveri og hærværk på deres ejendele. Forældrene skal opfordres til selv at tegne disse forsikringer. 6

7 FORÆLDREKONTAKT Vi prioriterer en god og ligeværdig kontakt med forældrene i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at man giver sig tid til denne opgave og synliggør dette for vores forældre, således at disse føler sig velkomne på fritidshjemmet og føler sig taget alvorligt hvis de har spørgsmål eller bekymringer. Mindst én gang årligt tilbydes en forældrekonsultation, hvor fritidshjemmet giver en status på de enkelte børns trivsel og udvikling, samt aftaler evt. nye tiltag for børnene, med deres forældre. FRAVÆR Fravær uden gyldig grund og uden forudgående aftale betragtes som tjenesteforsømmelse. Sygdom skal indtelefoneres til fritidshjemmets kontor INDEN den planlagte mødetid. Se i øvrigt afsnittene vedr. afspadsering, ferie, sygemelding, barns sygdom, omsorgsdage, fridage. FREMMØDEKONTROL Se afkrydsning. FRIDAGE (tjenestefridage) I ganske særlige tilfælde, kan ledelsen give en medarbejder enkelte tjenestefridage/tjenestefritimer til f.eks. begravelse, flytning, lægebesøg og lign. Disse skal i hvert enkelt tilfælde aftales med ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen. FØLGEORDNINGER FRA SKOLERNE Vi henter samtlige børn fra DCL Skole med bus hver dag. Se BUSORDNING. Desuden har vi henteordning til/fra Zahle Skole for 0. klasserne og 1. klasserne. Se særlige henteregler som er udarbejdet til disse skoler. FØRSTEHJÆLP Alle medarbejdere skal have et grundlæggende kendskab til elementær førstehjælp. Fritidshjemmet afholder løbende 1. hjælpskurser og genopfriskningskurser for personalet og til disse kurser har man mødepligt. Alle medarbejdere skal orientere sig om førstehjælpskassernes placering og brug. GRUS = GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER Gruppeudviklingssamtaler afholdes efter behov med samtlige medarbejdere på en afdeling sammen med ledelsen. Formålet er at styrke og udvikle afdelingsteamets kompetencer og samarbejde. Samtalen tager udgangspunkt i et forberedelsesskema, som forinden er udleveret til alle de deltagende medarbejdere og rundes af med en målfastlæggelse og en udviklingsplan for afdelingen. GÆSTER Gæster til børn eller personale er velkomne i begrænset omfang og efter forudgående aftale. Gæster er ikke omfattet af fritidshjemmets ansvars- og forsikringsforhold. GÅRDENE Ejendommens gårde er vores eneste udearealer i nærområdet. Gårdene er indrettet med forskellige opholds- og legefaciliteter. Af sikkerhedshensyn har vi forskellige regler for børnenes leg og ophold her. Bl.a. er det ikke tilladt vores børn, at kravle på tagene i legestativet. Det er personalets ansvar, at holde børnene under opsyn når de færdes i gårdene. Afdelingerne fastsætter selv regler herfor, under hensyn til børnenes alder, modenhed, gruppestørrelse og gruppesammensætning m.v. og har også ansvaret for at instruere børnene i de gældende regler i gårdene. 7

8 HENTEAFTALER ANG. BØRN Som udgangspunkt må kun forældremyndighedsindehaverne hente børn, medmindre andet er aftalt. Faste aftaler om hvem der må hente, noteres på barnets kartotekskort, ligesom aftaler om, at barnet selv må gå hjem skal være aftalt (helst skriftligt). HISTORIE Fritidshjemmet er en del af Thomas P. Hejles Ungdomshus, hvis udvikling og historie er beskrevet i jubilæumsskrifterne ved 25 års jubilæet, 50 års jubilæet og 60 års jubilæet. Disse hæfter kan lånes af Bjørn og opbevares på fritidshjemmets kontor. HJEMMESIDE Fritidshjemmets hjemmeside findes på og indeholder relevante oplysninger om institutionen til vores brugere og andre interesserede. Hjemmesiden opdateres løbende af Bjørn og Uffe. HUSAFTALE Fritidshjemmets medarbejdere har indgået en husaftale vedr. overenskomstens regler for overarbejde og afspadsering. Se husaftalen andet steds eller forhør dig hos din tillidsrepræsentant. INDMELDELSE AF NYE BØRN Indmeldelse foregår via Pladsanvisningen. Først modtager vi et tilbudsbrev herfra, hvorefter forældrene har ca. én uge til at give tilsagn. Ofte ønsker de at besøge fritidshjemmet først. Når vi modtager et acceptbrev fra Pladsanvisningen er barnet indmeldt på den anførte dato og bliver efterfølgende påført edb-betalingslisten fra Forældrebetalingen. Nye forældre skal udfylde en indmeldelses/oplysningsseddel, som fås på fritidshjemmets kontor og de får ligeledes udleveret vores velkomstpjece og andre relevante informationer. Barnet placeres herefter på en af fritidshjemmets afdelinger efter aftale med ledelsen. IT-REGLER og IT-PÆDAGOGIK Fritidshjemmet har aftalt forskellige regler og vejledninger omkring børnenes brug af computere. Disse regler er nedskrevet af IT-Udvalget og vedlagt som bilag. Til varetagelse af fritidshjemmets IT-vedligeholdelse og computerpædagogik m.m. har vi nedsat et IT-Udvalg, som består af Uffe, Nina, Ninette, Susan og Lene. KARTOTEKSKORT Alle indmeldte børn skal være registreret med alle oplysninger som kan være nødvendige for os. Dette foregår på fritidshjemmets kartotekskort, som udfyldes ud fra forældrenes oplysningssedler til os. Kartotekskortene opbevares på barnets afdeling, hvorimod oplysningssedlerne opbevares på fritidshjemmets kontor i de blå børnekartoteksmapper. Afdelingerne har ansvar for, at ændringer noteres både på afd. kartotekskortet, samt på oplysningssedlen på fritidshjemmets kontor. Husk altid at medbringe kartotekskortene på koloni, samt til evt. skadestuebesøg med et barn. KLUBBEN Vi har et tæt samarbejde med vores naboinstitution Klubben og hjælper hinanden og samarbejder på flere områder, bl.a. ved lokalelån, materialelån, it-opkobling, tlf. anlæg, alarmanlæg, legeplads og også omkring pædagogiske opgaver som f.eks. indkøring af fritidshjemmets store børn til klub. Klubbens leder og Fritidshjemmets leder indgår i et administrationsudvalg med Ungdomshusets administrator og deltager ligeledes i Ungdomshusets bestyrelsesmøder. 8

9 KOLONI Fritidshjemmet har mange års tradition for at tage på koloni med børnene. Dette foregår afdelingsvis i sommerferien på vores egen feriekoloni i Vork Bakker ved Vejle. Som udgangspunkt forventer vi, at medarbejderne deltager på kolonierne, men det skal dog understreges, at kolonideltagelse er frivilligt for den enkelte medarbejder. KOMMUNIKATIONSREGLER Vi tilstræber at aflevere vores meddelelser så korte og præcise som muligt. Vi lytter til andres meddelelser uden at afbryde. Vi kommunikere ikke ved: at råbe, at blive aggressiv, at bruge bande- og skældsord eller skælde ud. Vi respekterer at andre har en anden mening eller synspunkt end en selv. Vi tager hensyn til hinandens behov og forskelligheder. Vi er åbne for at modtage og give konstruktiv kritik. Ved uklarheder eller forståelsesproblemer stiller vi opklarende spørgsmål inden vi konkluderer. Vi er bevidste om, at vores kropssprog kan forstyrre eller forstærke et budskab. Vi bruger ikke bevidste spydigheder i vores kommunikation. Humor og ironi kan være ok, men det skal bruges med omtanke og i forhold til situationen. Vi tror på som udgangspunkt, at når andre henvender sig til os, er det med gode og positive hensigter. Vi skal tilstræbe altid at give vores opmærksomhed, vise empati og have situationsfornemmelse. Vi kan skelne privat- og faglig snak, således at disse ting ikke sammenblandes. Vi har ret til at sige fra eller at have forbehold, hvis vi har saglige begrundelser herfor. Vi kigger på hinanden når vi kommunikerer sammen. Ved misforståelser, uenigheder eller konflikter har vi pligt til hurtigt at følge op på disse. Vi erkender, at vi er forskellige som mennesker og at personlige forhold kan have indflydelse på, hvordan vi i enkelte dage kan reagere anderledes end normalt. Det er menneskeligt at fejle og ingen skam at kunne sige undskyld. Vi tilstræber at benytte teorien om ulvesprog og girafsprog. KONTANTER Fritidshjemmets værdier, HT-kort, frimærker m.m. og kontante pengebeløb skal opbevares forsvarligt i aflåst skuffe, skab eller pengeboks. Som udgangspunkt hæfter man personligt for kontanter og værdier som er overdraget i den enkelte medarbejders varetægt, såfremt disse ikke er blevet opbevaret og håndteret på en ansvarlig måde. KONTOKORT Fritidshjemmet har kontokort og kontoer hos forskellige handlende. Såfremt medarbejdere eller afdelinger køber varer på konto, SKAL der umiddelbart herefter afleveres en kopi af ordresedlen eller følgesedlen til Bjørn på fritidshjemmets kontor, således at alle kontokøb bliver registreret og rettidigt betalt. Medarbejderen skal påføre afdeling og navn på kopien. Enkelte steder kræver de handlende en rekvisition som bevis for, at medarbejderen handler på fritidshjemmets vegne. Sådanne rekvisitioner udstedes af Bjørn eller Lene efter aftale. KONTORKALENDEREN Kalenderen på fritidshjemmets kontor er vores bibel. Heri skal alle oplysninger om personalets daglige mødeplaner, sygdom, mødetidsændringer, ferie, afspadsering, samtænkning, kurser m.m. noteres. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at sørge for at egne oplysninger bliver noteret, enten ved selv at gøre dette, eller ved at ringe til en kollega og bede denne gøre det (f.eks. ved sygdom). Kalenderen er ledelsens og revisionens dokumentation for personalets arbejdsydelser. I kalenderen noteres ligeledes vigtige beskeder om børn som modtages fra forældrene, samt om møder, kurser, afdelingsture m.m. Desuden noteres Bjørns huskeliste over administrative opgaver. ALLE medarbejdere bedes hver dag orientere sig i kalenderen når de møder på arbejde, for at tjekke børnebeskeder, personalebeskeder og lignende informationer. 9

10 KRISEHJÆLP Ved akut krise eller ulykke kan medarbejderne modtage gratis krisehjælp. Se nærmere herom i Udviklingsplanen, Beredskabsplanen, Cirkulæremappen eller henvend dig til ledelsen. KURSER Fritidshjemmet har et mindre budget til kurser og videreuddannelse. Vi prioriterer faglig udvikling højt, hvorfor vi altid er positive for medarbejderes deltagelse i relevante kurser. Økonomien er dog desværre afgørende for om det kan lade sig gøre. Så vidt muligt, arrangere fritidshjemmet helst fælleskurser som hele personalet kan deltage i samtidigt, hvilket også giver en bedre mulighed for en faglig opfølgning senere. KØRETILLADELSE Ved transport af børn i personalets biler gælder særlige regler. Se kommunens cirkulære herom. Herudover skal forældrene skriftligt have givet deres tilladelse til, at deres barn befordres af en normeret, og af lederen godkendt, medarbejder i privat bil efter gældende regler. LUKKEDAGE Fritidshjemmet har pr pålæg om at holde 10 lukkedage om året. Medarbejderne har pligt til, at bruge ferietimer eller afspadseringstimer disse dage. Vi forsøger, sammen med bestyrelsen, at lægge disse dage i påskeferien, Kr. Himmelfartsferien, juleferien og evt. grundlovsdag, således at de er til mindst mulig ulempe for alle parter. LUKKEPROCEDURE De enkelte afdelinger aftaler og indarbejder selv en fast lukkerutine, således at forhold som alarm, el-afbrydelse, stole op, fejning, oprydning, vindueslukning m.m. huskes ved lukketid. Se Filialens aftenlukkeplan vedlagt som bilag. LUS Hvis vi konstaterer levende lus hos et barn, må barnet ikke være i tæt kontakt med de andre børn og forældrene kontaktes, med henblik på snarlig afhentning. Børn med luseæg kan modtages på fritidshjemmet, såfremt der er påbegyndt behandling. Ved luseepidemier i klasserne eller børnegrupperne, skal samtlige forældre orienteres og vejledes om behandlingsmuligheder. Dette kan gøres ved opslag, sedler eller via mail. LØN Lønudbetaling foregår fra Frie Børnehaver som er vores administrative forretningsførerselskab. Løn sker efter indberetning fra fritidshjemmets ledelse ud fra de enkelte medarbejderes afleverede timesedler. Disse SKAL afleveres SENEST hver den 5. i måneden på kontoret. Normerede medarbejdere er bagudlønnede, således at deres løn er til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Vikarer og timelønnede medarbejdere vil oftest modtage løn 2 måneder bagud. LØNPOLITIK Vi følger selvfølgelig de gældende overenskomster vedr. løn. Evt. overskydende lønmidler kan udbetales til medarbejderne efter principper som fastlægges af bestyrelsen. Ledelsen og medarbejdergruppen, repræsenteret ved TR erne, indstiller ønsker herom til bestyrelsen, såfremt budgettet har råderum til ekstraordinære lønudbetalinger. 10

11 MORGENÅBNING Mogenåbningen er et tilbud om pasning af børnene inden skoletid på hverdage, samt modtagelse af tidlige børn på skolefridage. Morgenåbningen varetages primært af faste medarbejdere, men kan i ferier og lign. gå på skift imellem alle fritidshjemmets normerede medarbejdere. Morgenåbningen sker efter faste rutiner, som er beskrevet i en særskilt plan der er vedlagt som bilag, samt i afsnittet om TAXA. Børnene kan tilbydes morgenmad på fritidshjemmet. MUS = MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER Medarbejderudviklingssamtaler er et tilbud til alle medarbejdere og holdes efter en fast procedure og et forberedelsesskema. Samtalen afholdes med medarbejderen og lederen/ledelsen og fokuserer på medarbejderens trivsel med nuværende opgaver, samt på den fremadrettede faglige udvikling og evt. nye tiltag og udfordringer. Samtalen rundes af med en personlig målfastlæggelse, som følges op senest efter et år. Medarbejderne aftaler selv en mødetid med lederen eller bliver evt. opfordret hertil af denne. MØDETID Alle faste medarbejdere har en fastlagt møde- og sluttid hver dag. Vikarer og timelønnede aftaler løbende deres arbejdstider med ledelsen. Alle afvigelser i faste mødetider SKAL godkendes og noteres i kontorkalenderen. Fast mødeprocedurer på fritidshjemmet er, at medarbejderne hver dag møder ind forbi kontoret og melder de er kommet, kigger efter evt. post, samt orienterer sig om evt. beskeder og informationer i kontorkalenderen. NYE MEDARBEJDERE Det er vigtigt, at vi tager godt imod nye medarbejdere, studerende og jobtræningspraktikanter, så de hurtigt føler sig til rette på fritidshjemmet og bliver bekendt med vores rutiner og kulturer. Derfor afholder ledelsen en velkomstsamtale med nye folk, hvorefter de tildeles en supervisor blandt det faste personale, som har til opgave at støtte, informere og vejlede den nye medarbejder i de første uger efter ansættelsen. Efter ca. 2 måneder afholdes en opfølgende samtale med den nyansatte. NYHEDSBREVE / FORÆLDREINFORMATIONER Efter behov udsendes nyhedsbreve med aktuelle oplysninger til forældrene. Input hertil fra afdelingerne afleveres til Bjørn, som redigerer og udsender nyhedsbrevene efter behov. Nyhedsbreve og andre vigtige forældreinformationer uddeles/udsendes i papirform eller på mail til de forældre som har oplyst deres mailadresser til os til dette formål. HUSK, at alle sedler, breve og meddelelser til forældrene også skal kopieres og placeres i den dertil oprettede mappe på fritidshjemmets kontor. Afdelingerne har selv ansvar for at dette sker. NØGLER Faste medarbejdere får udlevet systemnøgle F til fritidshjemmets afdelinger, opgange, porte m.v. Desuden udleveres et nøgleskilt med nummer, samt evt. skabsnøgler. For disse nøgler kvitteres hos Bjørn ved udlevering og aflevering. Nøglerne skal opbevares omhyggeligt og må ALDRIG udlånes til udenforstående, ligesom disse IKKE må fralægges eller efterlades uden opsyn i fritidshjemmets lokaler og områder. Ved bortkomst/tyveri af nøgler p.g.a. medarbejderens uforsigtighed, kan det komme på tale at skulle omstille låsene og evt. gøre medarbejderen ansvarlig herfor. OMSORGSDAGE og BARNS SYGDOM Medarbejdere har ret til max. 2 omsorgsdage om året for børn indtil 7 år, som aftales med ledelsen. Desuden har medarbejdere ret til barns første og anden sygedag. Se faglig håndbog for mere info. 11

12 PERSONALE-AKUT-KONTAKTPERSONER Alle medarbejdere får tilbud om, at udfylde et akutskema med personlige oplysninger og kontaktpersoner, som man ønsker bliver orienteret, såfremt medarbejderen i arbejdstiden kommer ud for en ulykke eller pludselig sygdom. Skemaerne opbevares på fritidshjemmets kontor i den grønne SIKKERHEDSMAPPE. Husk at rette evt. ændringer eller tilføjelser som måtte forekomme efterfølgende. PERSONALEGODER Personalet kan, efter aftale med ledelsen, gøre brug af fritidshjemmets forskellige faciliteter til privat brug. Det kan f.eks. dreje sig om lån af lokaler, lån af kolonien, lån af materialer, lån af inventar, brug af kopimaskine og pc er og lign. Fritidshjemmet har desuden en massagestol og et fodmassageapparat til personalets frie brug. PERSONALEMØDER Efter en halvårlig P-plan afholdes der personalemøder hver mandag kl. 9,15-12, således at hver anden mandag er fællesmøde for samtlige medarbejdere på fritidshjemmet og hver anden mandag er afdelingsmøde for de enkelte afdelingers medarbejdere. Til fællesmøderne er medarbejderne ordstyrer, referent og borddækkere på skift efter tur. Ekstraordinære personalemøde kan aftales efter behov. Herudover afholder vi ca. én gang om måneden et aftentemamøde for samtlige medarbejdere. Her starter vi oftest med at spise sammen, hvorefter vi fordyber os i et aktuelt, fagligt emne. Temamøderne starter når fritidshjemmet lukker og er berammet til at slutte kl. 21,30. Såfremt andet ikke er aftalt er der mødepligt til alle fritidshjemmets personale- og temamøder. Desuden afholdes efter behov Børnediskussionsmøder, hvor vi kan gå i dybden om udvalgte børn og evt. problemer, samt erfaringsudveksle og støtte hinanden herom. Endelig har vi mulighed for, at det faste personale holder møder med kollegial supervision. PERSONALESAMMENKOMSTER Vi har tradition for en årlig julefrokost i starten af december for fritidshjemmets personale. Herudover plejer vi at holde et morgenmadsarrangement med Klubben og Ungdomshusets personale i december eller i januar. Undertiden arrangerer Ungdomshuset en årlig skovtur i bus til en af vores 2 kolonier, for personale og bestyrelser i Fritidshjemmet og Klubben og Ungdomshuset. Herudover kan der være spontane tiltag til mere sociale arrangementer. POST Vores officielle postadresse er: Thomas P. Hejles Fritidshjem, Nørre Voldgade 23, 1358 Kbh. K Denne adresse skal ALTID opgives vedr. forsendelser til os. Evt. med Att.: afdeling/medarb. navn. Adresserne i Linnésgade må IKKE benyttes. Alt indgående post afleveres på fritidshjemmets kontor og fordeles herefter i afdelingernes postbakker. Medarbejderne skal derfor kigge i- og tømme postbakkerne hver dag. PRESSEKONTAKT Der kan opstå situationer, hvor pressen vil være interesserede i at få udtalelser eller oplysninger om fritidshjemmet, vores børn eller forældre. ALLE henvendelser fra pressen SKAL henvises til lederen eller til bestyrelsesformanden. Ingen medarbejdere må udtale sig til pressen uden forudgående aftale med lederen. Skriftlige indlæg til pressen, læserbreve og lign. fra medarbejdere skal underskrives personligt og må ikke give udtryk for at være fritidshjemmets officielle mening. 12

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen Velkommen til Sundby Fritidshjem Geislersgade 17 2300 København S En herlig oase i storbyen 1 Hvem er vi? Vi er et lille hyggeligt fritidshjem med 65 børn i alderen 5 10 år. Børnene er fordelt på tre grupper:

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere