Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S"

Transkript

1 Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:... 8 Vurdering... 9 Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilags oversigt Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Bilag 5 Principdiagrammer Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Bilag 9 - Skabelon for logbog Bilag 10 - Huske liste Denne udgave af beredskabsplanen er opdateret 29. januar

3 3 Indledning Anvendelse Denne beredskabsplan er gældende for Varmeforsyningen (fjernvarmen) under Halsnæs Forsyning A/S i Halsnæs Kommune og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved kritiske hændelser eller egentlig krisesituation. Beredskabsplanen indgår som en del af Halsnæs Kommunes overordnede beredskabsplan. Lovgrundlag Lovgrundlaget for denne plan er: Beredskabsloven. Lov nr af 23. december 1992 og lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Varmeforsyningsloven, Lov nr. 347 af 17. maj Bekendtgørelse 1295 af 13. december 2005 vedr. godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse 31 af 29. januar 2008 vedr. tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (forsyningspligt). Vejledning i brug af beredskabsplanen Beredskabsplanen er opbygget i WORD og inddelt i de faser, som vil være typiske for de handlinger, der finder sted omkring en hændelse (se oversigten). Planen er opbygget med muligheder for at springe rundt efter behov. Der kan springes fra indholdsfortegnelsen til de enkelte kapitler. Endvidere giver alle ord der er understreget muligheder for at foretage et spring. Dette sker ved at stille sig på linien + trykke Ctrl + clicke med musen. Links af denne type findes både øverst på siderne og mellem teksten, hvor det er vurderet, at der kan være behov for at foretage et spring. Eksempel: 1. Links placeret øverst på siden har typisk til formål at bringe dig videre til et relevant kapitel. 2. Links placeret i teksten vil typisk have til formål at bringe dig til et relevant bilag f.eks. en telefonliste eller lignende. Revision af beredskabsplanen Beredskabsplanen revideres minimum en gang om året. 3

4 4 Diverse definitioner Alarm Beredskabsgruppen En alarm er: En af SRO anlægget genereret alarm En forbrugeropringning En alarmering fra Falck eller beredskabet Eller enhver anden kontakt til varmeværkets ledelse eller vagt, der gør opmærksom på en unormal forsyningssituation. Beredskabsgruppen nedsættes ved kritisk hændelse eller en krise. Beredskabsgruppen indkaldes af beredskabschefen. Beredskabsgruppen består af følgende medlemmer: Beredskabschefen/kommunens risikokoordinator En repræsentant fra varmeværket Direktøren for Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Beredskabschefen leder gruppens arbejde. Beredskabsgruppen kan rådføre sig hos Embedslægen i spørgsmål af sundhedsmæssige karakter. Hændelse Enhver situation der afviger fra almindelig drift. Logbog I enhver situation, hvor beredskabsgruppen er indkaldt, fører som minimum repræsentanten fra varmeforsyningen logbog. Logbogen beskriver alle varmeforsyningens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen har to formål, nemlig at kunne dokumentere forløbet og at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden. Forbrugerne Halsnæs Varme A/S forsyner knap tilslutninger ( forbrugere) Øvelser Under ledelse af indsatslederen gennemføres mindst en gang hvert andet år en øvelse, der sikrer at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en kritisk situation. 4

5 5 Oversigt Beredskabsplanen er opdelt i 7 kapitler. Der kan hoppes til kapitlerne fra denne side eller direkte fra indholdsfortegnelsen. Oversigt Hændelsen/indledende analyse Alarmering Vurdering Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilag 5

6 6 Hændelsen/indledende analyse Kvikguide Når driftspersonalet modtager en alarm, et opkald eller i øvrigt bliver opmærksomme på et uheld eller en hændelse skal der først skabes overblik over situationen. Gennemgå indledningsvis altid følgende spørgsmål: Er der risiko for skader på mandskab eller borgere? Er der risiko for væsentlig ødelæggelse af materiel? Er der risiko for afbrydelse af varmeforsyningen? I forlængelse heraf fastslås typen af hændelse evt. med hjælp fra skemaet på næste side. Halsnæs Varme A/S ansvar og kompetence: Enhver hændelse kategoriseres. Kategoriseringen sker primært på baggrund af den faktiske situation. Ved almindelig driftsforstyrrelse eller større driftsforstyrrelse har Varmeforsyningen ansvaret for at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal sikre forsyningen af varme til kunderne, samt sikre anlægget. Ved kritiske hændelser og kriser varetager beredskabschefen/beredskabsgruppen indsatsen. Varmeforsyningen har pligt til At stå til rådighed med materiel og mandskab samt information om anlægget. På opfordring fra beredskabsgruppen at deltage i afspærringer og lignende. På opfordring fra beredskabsgruppen at bidrage til afhjælpning af hændelsen. Alarmeringsplan Hvem tilkaldes? Se alarmeringsplan. 6

7 7 Kategorisering af hændelsen Den indledende analyse består dels af en kategorisering af hændelsen dels af en foreløbig vurdering af risikoen. Denne foretages hurtigt og under pres, så det er vigtigt ikke at undervurdere omfang og risiko. Kriterier for kategorisering af hændelsen Kategori 1 - Alm. Driftsforstyrrelse Kategori 2 - Større driftsforstyrrelser Mindre betydende hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale og ikke kræver inddragelse af andre. Klares ofte af den medarbejder, der er på vagt. Hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale, men som kan kræve information af kunder eller andre og som kræver information til driftschefen på Varmeforsyningen Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Mindre strømsvigt op til en time Eksempler: - Driftsalarm - Større rørbrud - Udfald af pumpestation - PLC/SRO nedbrud der kan repareres indenfor en arbejdsdag - Stoppet produktionsanlæg op til seks time - Brand i administrationsbygning Kategori 3 Kritisk hændelse: Hændelser der kan kræve hjælp fra beredskabsgruppen eller Vejafdelingen og altid vil kræve information til flere kunder. Eksempler: - Store rørbrud med skader på vej - Langvarige PLC/SRO nedbrud - Stoppet produktionsanlæg over seks time - Brand i lager Kategori 4 - Krisesituation Ekstraordinære hændelser der kræver en omfattende indsats og hvor beredskabet kan bidrage med hjælp til kunder (tæpper eller flytbar opvarmning) især til plejehjem og lign. Der vil her være tale om langvarige afbrydelser af varmeforsyningen for flere kunder. Eksempler: - Brand i kedler - Stoppet behandlingsanlæg over 24 timer 7

8 8 Alarmeringsplan: Unormal varmeforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Beredskabschef, risikokoordinator eller kommunens tilsyn Varmeforsyningens driftsvagt Indledende analyse/risikovurdering 1. Almindelig driftsforstyrrelse 2. Større driftsforstyrrelse 3. Kritisk hændelse 4. Krisesituation Driftsvagten tilkalder nødvendigt mandskab Driftsvagten tilkalder en af de to driftskoordinatorer. Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse 8

9 9 Vurdering Der føres under hele forløbet logbog. Generelt Varmeforsyningen anvender udelukkende biobrændsler så som træflis, træpiller og rapsolie. Varmecentralerne på Havnevej er strømforsynet fra to parallelle transformerstationer placeret udenfor bygningerne. Der er ligeledes to hovedtavler i centralerne. Lagerplads Det samlede overblik over Halsnæs Forsynings forsyningsområder og forsyningsanlæg ses på princip diagrammet bilag 5. Varmeforsyningen har to lukkede lagerbygninger til henholdsvis træflis og træpiller, samt to delvis underjordiske olietanke til opbevaring af rapsolie. Fra de to lagerhaller er der automatisk indfyring til kedlerne. Risiko: Der er risiko for brand i lager f.eks. ved antændelse af støv samt for brand ved tilbageløb af ild fra kedler til lager. Varmecentralerne Halsnæs Forsyning A/S driver to varmecentraler. Anlægget på Havnevej har en installeret effekt på 45 MW fordelt på 5 kedler Fliskedel 1 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Fliskedel 2 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Træpillekedel har effekt 10 MW Oliekedel 1 har en effekt på 7,3 MW Oliekedel 2 har effekt på 10 MW Satellitcentralen på Magleblik har en installeret effekt på ca. 10 MW fordelt på to oliekedler med henholdsvis 7,5 og 2,9 MW. Risiko: På varmecentralerne er der risiko for brand og skoldning. Desuden er der risiko for en række arbejdsulykker i form af faldulykker, øjenulykker (med lud eller flokningsmiddel) eller ulykker med svejseudstyr. Værksted I en selvstændig bygning ved siden af varmecentralerne findes Varmeforsyningens værksted, hvor der forefindes svejseudstyr og slibemaskiner. På 1. sal over værkstedet opbevares bl.a. et oplag af skum til arbejder på ledningsnettet. Risiko: Skum, der opbevares på lagret på etagen over værkstedet, indeholder stofferne isocyanat og polyol. Sundhedsfaren knytter sig til isocaynat, der ved varmepåvirkning kan udvikle MDI dampe, der er stærkt sundhedsfarlige og som giver hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. 9

10 10 Ledningsanlæg Halsnæs Forsyning A/S har i alt 120 km. dobbelt fjernvarmeledning. Varmeforsyningen forsyner både det centrale Frederiksværk, dele af Vinderød Skov og Kregme. Temperaturen på fjernvarmevandet er op til 90 o C om vinteren. Risiko: Ved sammenbrud af ledningsnettet er der risiko for skoldning, drukning samt risiko for trafikken i form af bortskylning af kørebane eller usigtbarhed på grund af damp. Forbrugere På nettet er der tilsluttet ca forbrugssteder (i alt ca borgere). Der findes såvel direkte tilsluttede forbrugere som forbrugere tilsluttet med veksler. Risiko: Hos forbrugerne er der risiko for vandskader som følge af ledningsbrud/radiatorbrud. Kapacitetsvurdering: Installeret effekt Kedler effekt i MW ekskl. kondensering Havnevej 45 MW Fliskedel 1: 8,7 MW Fliskedel 2: 8,7 MW Træpille: 10 MW Olie 1: 7,3 MW Olie 2: 10 MW Magleblik 10 MW Olie: 7,5 MW Olie : 2,9 MW Behov 6 8 MW sommer MW vinter Bemærkninger Om sommeren kan stort set hele forbruget dækkes af kun en kedel om vinteren skal minimum 3 kedler køre i spidslast situationer Kan forsyne Kregme samt en del af Magleblik svarende til ca. halvdelen af alle forbrugere 10

11 11 Information Varsling eller alarmering af forbrugerne Egentlig varsling/alarmering af forbrugerne varetages af politiet. Det vurderes, at varsling ikke vil skulle anvendes i forbindelse med hændelser under Varmeforsyningens aktiviteter. Varsling eller alarmering af følsomme forbrugere Særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger håndteres af redningsberedskabet. Ekstern information ved kritiske hændelser eller krise Beredskabsgruppen udpeger en overordnet ansvarlig for al information. Denne person har ansvaret for al ekstern information. Information kan ske i form af Halsnæs Varme A/S hjemmeside Radio og tv Aviser Løbesedler (ophænges eller omdeles) Personlig eller telefonisk kontakt Information direkte fra varmeforsyningen må KUN ske efter aftale med beredskabsgruppen/den heraf udpegede ansvarlige. Pressen må kun informeres af den af beredskabsgruppen udpegede ansvarlige. Beredskabsgruppen eller den udpegede ansvarlige fastlægger omfanget af information herunder afholdelse af pressemøder, pressemeddelelser, interviews etc. Intern information Intern information har følgende målgrupper: Beredskabsgruppen Varmeforsyningens personale Politikere og direktion Call center eller anden telefoncentral Hjemmesidens redaktør Beredskabsgruppen informeres ved truet forsyningssikkerhed ved hyppige møder, mens der ved større kriser afholdes daglige møder eller møder efter aftale. Møderne kan have form af telefonmøder. Varmeforsyningens personale holdes løbende orienteret om status, deres roller samt arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med hændelsen. Selskabets direktion og bestyrelse holdes løbende orienteret og får kopier af alle skriftlige meddelelser. I krisesituationer orienterer direktionen/bestyrelsesformanden løbende borgmesteren. Personerne, der bemander telefonerne, skal være løbende orienteret om, hvad der kan oplyses om status, risiko, sikkerhed samt forventninger til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer. HUSK: Information til forbrugerne når problemet er løst. 11

12 12 Indsatsen Nedenfor beskrives hvordan varmeforsyningen håndterer forskellige hændelser. Indsats ved brand i administrationsbygning Hvis der opstår brand i Forsyningens administrationsbygning foretages følgende: Ring 112 Forsøg at slukke branden, eller forsøg at begrænse branden f.eks. ved at lukke vinduer og døre Sørg for at alle forlader bygningen og samles på pladsen foran bygningen Vagten modtager brandvæsenet og anviser brandens beliggenhed og er i øvrigt behjælpelig med optælling af mandskab og lignende Efter branden danner driftschefen sig et overblik over skaderne og vurderer behovet for genhusning Relevante håndværkere tilkaldes for evt. afstivning, rengøring og udbedring af skaderne Indsatsen ved personskade Hvis der opstår en situation med personskade foretages følgende: Giv livreddende førstehjælp (f.eks. sikre vejrtrækning, kunstigt åndedræt, hjertemassage, stands blødninger). Ring 112. Giv almindelig førstehjælp (skaf tæppe, hent forbindsstof og forbind etc.). Ved uheld med kemikalier, se sikkerhedsdatabladet. Modtag ambulancen og anvis tilskadekommende. Fejl i elforsyningen Ved fejl i elforsyningen foretages følgende: Identificer hvilke dele af anlægget der er påvirket Kontakt DONG Energy teknisk support på telefon Vurder risikoen for langvarig udfald og konsekvenserne heraf. Stort ledningsbrud Hvis der opstår et stort ledningsbrud (dvs. et betydende brud på en stor ledning) foretages følgende: Afspær området Stands vandflowet ved at lukke for relevant ventil Kontakt Natur og vej (se bilag 2) Begræns skaden Start udbedringen 12

13 13 Handlingsplaner/beredskabsinstrukser Der er udarbejdet specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Brand i kedelbygning bilag 6 Brand i lager bilag 7 Personskade bilag 8 13

14 14 Afslutning og afrapportering Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. 14

15 15 Bilags oversigt 1. Telefonliste over ansatte på varmeværk 2. Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune 3. Telefonliste over hvem der kan hjælpe 4. Liste over materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning 5. Principdiagram for Halsnæs Varme A/S 6. Beredskabsinstruks 1 (Brand i træpille lager) 7. Beredskabsinstruks 2 (Brand i kedelbygning) 8. Beredskabsinstruks 3 (Personskade) 9. Skabelon for logbog 10. HUSKE LISTE 15

16 16 Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Direktør Jan Hvidtfeldt Andersen Driftschef Knud Karlsen Driftskoordinator Kent Lavrsen Servicetekniker Henrik Petersen Servicetekniker Allan Lyk Servicetekniker Kenneth Zangenberg Driftskoordinator Flemming Prüsse Servicetekniker Morten Simonsen Administrationschef Ivor Jørgensen Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Undalsvej Frederiksværk privatadresse er Rypevej 15, 3300 tlf

17 17 Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Borgmester Steen Hasselris Rådhuset Rådhuspladsen 1 Beredskabschef Kim Lintrup Frederiksværk Løgismose 3, 3600 Frederikssund Risikokoordinator Torben Agentoft Kommunaldirektør Kommunikation og presse Toini S Floris Johnny Kelk Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Mobil Mobil Leder af Miljø og Teknik Rikke Hvelplund Tilsyn Natur og vej

18 18 Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Sundhed og Miljø Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Embedslægeinstitutionen i Hovedstadsregionen Borups Alle 177, København V Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød Frederikssund Hospital Frederikssundsvej Frederikssund Leverandører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning IT/SRO, Siemens Entreprenører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Andreassen & Søn I/S Møllevangsvej Frederiksværk Nes Nordsjællands Entreprenørservice Undalsvej 3 A/S 3300 Frederiksværk FJH Automatic A/S Industriskellet Frederiksværk 18

19 19 Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning A/S Art Mærke Bemærkninger Rør og ventiler Alle relevante typer Pumper Diverse typer og størrelser Materiel der kan lejes/lånes Art Mærke Befinder sig hos - Beredskabsforbundet Radiomateriel Niros skadestedsradioer Beredskabsforbundet ICOM skadestedsradioer Belysning Diverse Beredskabsforbundet Generator Honda 4500 watt monteret på Beredskabsforbundet redningsvogn Diverse pumper - Beredskabsforbundet 19

20 20 Bilag 5 Principdiagrammer Bygningernes principielle placering: Administrationsbygning Fliskedel Flis lager SRO & IT Tavle & UPS Fliskedel Træpille kedel Generator Olie kedel Oliekedel Træpille lager Værksted Lager 20

21 21 21

22 22 22

23 23 Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Baggrund: Træpillelageret er beliggende i den ene ende af den store bygning, der i den anden ende indeholder fliskedel 2. Det er derfor vigtigt at begrænse en evt. brand til den del af bygningen hvor træpillelageret en beliggende. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: Den ansvarlige for nedenstående pkt. 1 6 vil være den person der opdager branden. 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået 2. Red a. Bring evt. personer væk fra farezonen b. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen 3. Bekæmp a. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare 4. Begræns a. Luk alle vinduer og døre men uden at låse b. Afbryd forbindelsen mellem lagerrum og kedel hvis dette er muligt 5. Modtag brandvæsen a. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet 6. Orienter driftschefen 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb 23

24 24 Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Baggrund: Halsnæs Varme A/S har to kedelbygninger den ene indeholder både oliekedler, træpillekedel og en flis kedel, medens den anden indeholder en fliskedel. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået. 2. Red f. Bring evt. personer væk fra farezonen g. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen. 3. Bekæmp h. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare. 4. Begræns i. Luk alle vinduer og døre men uden at låse. 5. Modtag brandvæsen j. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet. 6. Orienter driftschefen. 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb. 24

25 25 Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Baggrund: De typiske skader på en varmeforsyning er skader på værkstedet eller ved svejsning. Desuden er risikoen for faldskader altid til stede. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Stands Ulykken Stop evt. maskiner og arbejdsprocesser Afspær evt. området 2. Giv livreddende førstehjælp Sikre vejrtrækning (skab frie luftveje, giv kunstig åndedræt Sikre blodcirkulation (stands blødninger, giv evt. hjertemassage) 3. Alarmer Tryk 112 Fortæl hvem du er og hvor du er Oplys det telefonnummer du ringer fra Beskriv hvad der er sket Og hvor mange tilskadekomne Beskriv evt. i hvilken bygning ulykken er sket 4. Giv almindelig førstehjælp Forsæt med den livreddende førstehjælp Skaf tæpper Hent forbindsstoffer Giv psykisk førstehjælp tal beroligende 5. Ved uheld med kemiske stoffer Orienter dig om hvilket stof og stoffets egenskaber Følg de instrukser der hører til stoffet På hud og i øjne skyl med vand (dette gælder også lud og flokningsmidler) 25

26 26 Bilag 9 - Skabelon for logbog Handling/hændelse Udført Initialer Dato Klokken 26

27 27 Bilag 10 - Huske liste Denne huskeliste er beregnet til ophængning på opslagstavler på Varmeforsyningen og tænkt som en starter for vagten, der alarmeres ved en hændelse. Listen resumerer de vigtigste punkter i beredskabsplanen. 1. Når alarmer indgår Noter tidspunkt, hvordan meldingen kom og fra hvem. Spørg til problemet og noter alt dette i din logbog. 2. Stop ulykken Hvis du umiddelbart kan standse ulykken skal dette ske hurtigst muligt. 3. Indkald beredskabschefen Beredskabschefen orienteres, når problemet falder under kategorierne truet forsyningssituation eller krise (se alarmeringsplanen) 4. Beredskabsgruppen mødes - Indledende vurdering - Nødforsyning etableres om nødvendigt hos særligt følsomme forbrugere - Forbrugerne informeres - Pressen informeres 5. Find årsagen til hændelsen og fjern den (se også Kvikguiden, side 6) Hvis der er tale om en kilde, der kan tages ud af systemet sker dette. 6. Bestemmelse af skadens omfang og udstrækning. 7. Kontroller resultatet af de udførte handlinger. 8. Når forsyningssituationen igen er normal orienteres forbrugerne. 9. Evaluering og erfaringsopsamling. Ved hændelser der kan klares af eget personale (almindelige og større driftsforstyrrelser) springes punkterne 3 og 4 over. 27

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Afviklingsplan StudieRock 2015

Afviklingsplan StudieRock 2015 Afviklingsplan StudieRock 2015 1 Indhold: Overall info.... Organisation og ansvar. Afvikler Frontstage.. Backstage. Tidsplan.. Walkie Talkie.. Cateringplan... Pladsplan... Beredskabsinstrukser.. Overall

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere