Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S"

Transkript

1 Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:... 8 Vurdering... 9 Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilags oversigt Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Bilag 5 Principdiagrammer Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Bilag 9 - Skabelon for logbog Bilag 10 - Huske liste Denne udgave af beredskabsplanen er opdateret 29. januar

3 3 Indledning Anvendelse Denne beredskabsplan er gældende for Varmeforsyningen (fjernvarmen) under Halsnæs Forsyning A/S i Halsnæs Kommune og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved kritiske hændelser eller egentlig krisesituation. Beredskabsplanen indgår som en del af Halsnæs Kommunes overordnede beredskabsplan. Lovgrundlag Lovgrundlaget for denne plan er: Beredskabsloven. Lov nr af 23. december 1992 og lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Varmeforsyningsloven, Lov nr. 347 af 17. maj Bekendtgørelse 1295 af 13. december 2005 vedr. godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse 31 af 29. januar 2008 vedr. tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (forsyningspligt). Vejledning i brug af beredskabsplanen Beredskabsplanen er opbygget i WORD og inddelt i de faser, som vil være typiske for de handlinger, der finder sted omkring en hændelse (se oversigten). Planen er opbygget med muligheder for at springe rundt efter behov. Der kan springes fra indholdsfortegnelsen til de enkelte kapitler. Endvidere giver alle ord der er understreget muligheder for at foretage et spring. Dette sker ved at stille sig på linien + trykke Ctrl + clicke med musen. Links af denne type findes både øverst på siderne og mellem teksten, hvor det er vurderet, at der kan være behov for at foretage et spring. Eksempel: 1. Links placeret øverst på siden har typisk til formål at bringe dig videre til et relevant kapitel. 2. Links placeret i teksten vil typisk have til formål at bringe dig til et relevant bilag f.eks. en telefonliste eller lignende. Revision af beredskabsplanen Beredskabsplanen revideres minimum en gang om året. 3

4 4 Diverse definitioner Alarm Beredskabsgruppen En alarm er: En af SRO anlægget genereret alarm En forbrugeropringning En alarmering fra Falck eller beredskabet Eller enhver anden kontakt til varmeværkets ledelse eller vagt, der gør opmærksom på en unormal forsyningssituation. Beredskabsgruppen nedsættes ved kritisk hændelse eller en krise. Beredskabsgruppen indkaldes af beredskabschefen. Beredskabsgruppen består af følgende medlemmer: Beredskabschefen/kommunens risikokoordinator En repræsentant fra varmeværket Direktøren for Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Beredskabschefen leder gruppens arbejde. Beredskabsgruppen kan rådføre sig hos Embedslægen i spørgsmål af sundhedsmæssige karakter. Hændelse Enhver situation der afviger fra almindelig drift. Logbog I enhver situation, hvor beredskabsgruppen er indkaldt, fører som minimum repræsentanten fra varmeforsyningen logbog. Logbogen beskriver alle varmeforsyningens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen har to formål, nemlig at kunne dokumentere forløbet og at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden. Forbrugerne Halsnæs Varme A/S forsyner knap tilslutninger ( forbrugere) Øvelser Under ledelse af indsatslederen gennemføres mindst en gang hvert andet år en øvelse, der sikrer at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en kritisk situation. 4

5 5 Oversigt Beredskabsplanen er opdelt i 7 kapitler. Der kan hoppes til kapitlerne fra denne side eller direkte fra indholdsfortegnelsen. Oversigt Hændelsen/indledende analyse Alarmering Vurdering Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilag 5

6 6 Hændelsen/indledende analyse Kvikguide Når driftspersonalet modtager en alarm, et opkald eller i øvrigt bliver opmærksomme på et uheld eller en hændelse skal der først skabes overblik over situationen. Gennemgå indledningsvis altid følgende spørgsmål: Er der risiko for skader på mandskab eller borgere? Er der risiko for væsentlig ødelæggelse af materiel? Er der risiko for afbrydelse af varmeforsyningen? I forlængelse heraf fastslås typen af hændelse evt. med hjælp fra skemaet på næste side. Halsnæs Varme A/S ansvar og kompetence: Enhver hændelse kategoriseres. Kategoriseringen sker primært på baggrund af den faktiske situation. Ved almindelig driftsforstyrrelse eller større driftsforstyrrelse har Varmeforsyningen ansvaret for at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal sikre forsyningen af varme til kunderne, samt sikre anlægget. Ved kritiske hændelser og kriser varetager beredskabschefen/beredskabsgruppen indsatsen. Varmeforsyningen har pligt til At stå til rådighed med materiel og mandskab samt information om anlægget. På opfordring fra beredskabsgruppen at deltage i afspærringer og lignende. På opfordring fra beredskabsgruppen at bidrage til afhjælpning af hændelsen. Alarmeringsplan Hvem tilkaldes? Se alarmeringsplan. 6

7 7 Kategorisering af hændelsen Den indledende analyse består dels af en kategorisering af hændelsen dels af en foreløbig vurdering af risikoen. Denne foretages hurtigt og under pres, så det er vigtigt ikke at undervurdere omfang og risiko. Kriterier for kategorisering af hændelsen Kategori 1 - Alm. Driftsforstyrrelse Kategori 2 - Større driftsforstyrrelser Mindre betydende hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale og ikke kræver inddragelse af andre. Klares ofte af den medarbejder, der er på vagt. Hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale, men som kan kræve information af kunder eller andre og som kræver information til driftschefen på Varmeforsyningen Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Mindre strømsvigt op til en time Eksempler: - Driftsalarm - Større rørbrud - Udfald af pumpestation - PLC/SRO nedbrud der kan repareres indenfor en arbejdsdag - Stoppet produktionsanlæg op til seks time - Brand i administrationsbygning Kategori 3 Kritisk hændelse: Hændelser der kan kræve hjælp fra beredskabsgruppen eller Vejafdelingen og altid vil kræve information til flere kunder. Eksempler: - Store rørbrud med skader på vej - Langvarige PLC/SRO nedbrud - Stoppet produktionsanlæg over seks time - Brand i lager Kategori 4 - Krisesituation Ekstraordinære hændelser der kræver en omfattende indsats og hvor beredskabet kan bidrage med hjælp til kunder (tæpper eller flytbar opvarmning) især til plejehjem og lign. Der vil her være tale om langvarige afbrydelser af varmeforsyningen for flere kunder. Eksempler: - Brand i kedler - Stoppet behandlingsanlæg over 24 timer 7

8 8 Alarmeringsplan: Unormal varmeforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Beredskabschef, risikokoordinator eller kommunens tilsyn Varmeforsyningens driftsvagt Indledende analyse/risikovurdering 1. Almindelig driftsforstyrrelse 2. Større driftsforstyrrelse 3. Kritisk hændelse 4. Krisesituation Driftsvagten tilkalder nødvendigt mandskab Driftsvagten tilkalder en af de to driftskoordinatorer. Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse 8

9 9 Vurdering Der føres under hele forløbet logbog. Generelt Varmeforsyningen anvender udelukkende biobrændsler så som træflis, træpiller og rapsolie. Varmecentralerne på Havnevej er strømforsynet fra to parallelle transformerstationer placeret udenfor bygningerne. Der er ligeledes to hovedtavler i centralerne. Lagerplads Det samlede overblik over Halsnæs Forsynings forsyningsområder og forsyningsanlæg ses på princip diagrammet bilag 5. Varmeforsyningen har to lukkede lagerbygninger til henholdsvis træflis og træpiller, samt to delvis underjordiske olietanke til opbevaring af rapsolie. Fra de to lagerhaller er der automatisk indfyring til kedlerne. Risiko: Der er risiko for brand i lager f.eks. ved antændelse af støv samt for brand ved tilbageløb af ild fra kedler til lager. Varmecentralerne Halsnæs Forsyning A/S driver to varmecentraler. Anlægget på Havnevej har en installeret effekt på 45 MW fordelt på 5 kedler Fliskedel 1 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Fliskedel 2 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Træpillekedel har effekt 10 MW Oliekedel 1 har en effekt på 7,3 MW Oliekedel 2 har effekt på 10 MW Satellitcentralen på Magleblik har en installeret effekt på ca. 10 MW fordelt på to oliekedler med henholdsvis 7,5 og 2,9 MW. Risiko: På varmecentralerne er der risiko for brand og skoldning. Desuden er der risiko for en række arbejdsulykker i form af faldulykker, øjenulykker (med lud eller flokningsmiddel) eller ulykker med svejseudstyr. Værksted I en selvstændig bygning ved siden af varmecentralerne findes Varmeforsyningens værksted, hvor der forefindes svejseudstyr og slibemaskiner. På 1. sal over værkstedet opbevares bl.a. et oplag af skum til arbejder på ledningsnettet. Risiko: Skum, der opbevares på lagret på etagen over værkstedet, indeholder stofferne isocyanat og polyol. Sundhedsfaren knytter sig til isocaynat, der ved varmepåvirkning kan udvikle MDI dampe, der er stærkt sundhedsfarlige og som giver hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. 9

10 10 Ledningsanlæg Halsnæs Forsyning A/S har i alt 120 km. dobbelt fjernvarmeledning. Varmeforsyningen forsyner både det centrale Frederiksværk, dele af Vinderød Skov og Kregme. Temperaturen på fjernvarmevandet er op til 90 o C om vinteren. Risiko: Ved sammenbrud af ledningsnettet er der risiko for skoldning, drukning samt risiko for trafikken i form af bortskylning af kørebane eller usigtbarhed på grund af damp. Forbrugere På nettet er der tilsluttet ca forbrugssteder (i alt ca borgere). Der findes såvel direkte tilsluttede forbrugere som forbrugere tilsluttet med veksler. Risiko: Hos forbrugerne er der risiko for vandskader som følge af ledningsbrud/radiatorbrud. Kapacitetsvurdering: Installeret effekt Kedler effekt i MW ekskl. kondensering Havnevej 45 MW Fliskedel 1: 8,7 MW Fliskedel 2: 8,7 MW Træpille: 10 MW Olie 1: 7,3 MW Olie 2: 10 MW Magleblik 10 MW Olie: 7,5 MW Olie : 2,9 MW Behov 6 8 MW sommer MW vinter Bemærkninger Om sommeren kan stort set hele forbruget dækkes af kun en kedel om vinteren skal minimum 3 kedler køre i spidslast situationer Kan forsyne Kregme samt en del af Magleblik svarende til ca. halvdelen af alle forbrugere 10

11 11 Information Varsling eller alarmering af forbrugerne Egentlig varsling/alarmering af forbrugerne varetages af politiet. Det vurderes, at varsling ikke vil skulle anvendes i forbindelse med hændelser under Varmeforsyningens aktiviteter. Varsling eller alarmering af følsomme forbrugere Særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger håndteres af redningsberedskabet. Ekstern information ved kritiske hændelser eller krise Beredskabsgruppen udpeger en overordnet ansvarlig for al information. Denne person har ansvaret for al ekstern information. Information kan ske i form af Halsnæs Varme A/S hjemmeside Radio og tv Aviser Løbesedler (ophænges eller omdeles) Personlig eller telefonisk kontakt Information direkte fra varmeforsyningen må KUN ske efter aftale med beredskabsgruppen/den heraf udpegede ansvarlige. Pressen må kun informeres af den af beredskabsgruppen udpegede ansvarlige. Beredskabsgruppen eller den udpegede ansvarlige fastlægger omfanget af information herunder afholdelse af pressemøder, pressemeddelelser, interviews etc. Intern information Intern information har følgende målgrupper: Beredskabsgruppen Varmeforsyningens personale Politikere og direktion Call center eller anden telefoncentral Hjemmesidens redaktør Beredskabsgruppen informeres ved truet forsyningssikkerhed ved hyppige møder, mens der ved større kriser afholdes daglige møder eller møder efter aftale. Møderne kan have form af telefonmøder. Varmeforsyningens personale holdes løbende orienteret om status, deres roller samt arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med hændelsen. Selskabets direktion og bestyrelse holdes løbende orienteret og får kopier af alle skriftlige meddelelser. I krisesituationer orienterer direktionen/bestyrelsesformanden løbende borgmesteren. Personerne, der bemander telefonerne, skal være løbende orienteret om, hvad der kan oplyses om status, risiko, sikkerhed samt forventninger til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer. HUSK: Information til forbrugerne når problemet er løst. 11

12 12 Indsatsen Nedenfor beskrives hvordan varmeforsyningen håndterer forskellige hændelser. Indsats ved brand i administrationsbygning Hvis der opstår brand i Forsyningens administrationsbygning foretages følgende: Ring 112 Forsøg at slukke branden, eller forsøg at begrænse branden f.eks. ved at lukke vinduer og døre Sørg for at alle forlader bygningen og samles på pladsen foran bygningen Vagten modtager brandvæsenet og anviser brandens beliggenhed og er i øvrigt behjælpelig med optælling af mandskab og lignende Efter branden danner driftschefen sig et overblik over skaderne og vurderer behovet for genhusning Relevante håndværkere tilkaldes for evt. afstivning, rengøring og udbedring af skaderne Indsatsen ved personskade Hvis der opstår en situation med personskade foretages følgende: Giv livreddende førstehjælp (f.eks. sikre vejrtrækning, kunstigt åndedræt, hjertemassage, stands blødninger). Ring 112. Giv almindelig førstehjælp (skaf tæppe, hent forbindsstof og forbind etc.). Ved uheld med kemikalier, se sikkerhedsdatabladet. Modtag ambulancen og anvis tilskadekommende. Fejl i elforsyningen Ved fejl i elforsyningen foretages følgende: Identificer hvilke dele af anlægget der er påvirket Kontakt DONG Energy teknisk support på telefon Vurder risikoen for langvarig udfald og konsekvenserne heraf. Stort ledningsbrud Hvis der opstår et stort ledningsbrud (dvs. et betydende brud på en stor ledning) foretages følgende: Afspær området Stands vandflowet ved at lukke for relevant ventil Kontakt Natur og vej (se bilag 2) Begræns skaden Start udbedringen 12

13 13 Handlingsplaner/beredskabsinstrukser Der er udarbejdet specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Brand i kedelbygning bilag 6 Brand i lager bilag 7 Personskade bilag 8 13

14 14 Afslutning og afrapportering Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. 14

15 15 Bilags oversigt 1. Telefonliste over ansatte på varmeværk 2. Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune 3. Telefonliste over hvem der kan hjælpe 4. Liste over materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning 5. Principdiagram for Halsnæs Varme A/S 6. Beredskabsinstruks 1 (Brand i træpille lager) 7. Beredskabsinstruks 2 (Brand i kedelbygning) 8. Beredskabsinstruks 3 (Personskade) 9. Skabelon for logbog 10. HUSKE LISTE 15

16 16 Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Direktør Jan Hvidtfeldt Andersen Driftschef Knud Karlsen Driftskoordinator Kent Lavrsen Servicetekniker Henrik Petersen Servicetekniker Allan Lyk Servicetekniker Kenneth Zangenberg Driftskoordinator Flemming Prüsse Servicetekniker Morten Simonsen Administrationschef Ivor Jørgensen Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Undalsvej Frederiksværk privatadresse er Rypevej 15, 3300 tlf

17 17 Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Borgmester Steen Hasselris Rådhuset Rådhuspladsen 1 Beredskabschef Kim Lintrup Frederiksværk Løgismose 3, 3600 Frederikssund Risikokoordinator Torben Agentoft Kommunaldirektør Kommunikation og presse Toini S Floris Johnny Kelk Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Mobil Mobil Leder af Miljø og Teknik Rikke Hvelplund Tilsyn Natur og vej

18 18 Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Sundhed og Miljø Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Embedslægeinstitutionen i Hovedstadsregionen Borups Alle 177, København V Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød Frederikssund Hospital Frederikssundsvej Frederikssund Leverandører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning IT/SRO, Siemens Entreprenører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Andreassen & Søn I/S Møllevangsvej Frederiksværk Nes Nordsjællands Entreprenørservice Undalsvej 3 A/S 3300 Frederiksværk FJH Automatic A/S Industriskellet Frederiksværk 18

19 19 Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning A/S Art Mærke Bemærkninger Rør og ventiler Alle relevante typer Pumper Diverse typer og størrelser Materiel der kan lejes/lånes Art Mærke Befinder sig hos - Beredskabsforbundet Radiomateriel Niros skadestedsradioer Beredskabsforbundet ICOM skadestedsradioer Belysning Diverse Beredskabsforbundet Generator Honda 4500 watt monteret på Beredskabsforbundet redningsvogn Diverse pumper - Beredskabsforbundet 19

20 20 Bilag 5 Principdiagrammer Bygningernes principielle placering: Administrationsbygning Fliskedel Flis lager SRO & IT Tavle & UPS Fliskedel Træpille kedel Generator Olie kedel Oliekedel Træpille lager Værksted Lager 20

21 21 21

22 22 22

23 23 Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Baggrund: Træpillelageret er beliggende i den ene ende af den store bygning, der i den anden ende indeholder fliskedel 2. Det er derfor vigtigt at begrænse en evt. brand til den del af bygningen hvor træpillelageret en beliggende. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: Den ansvarlige for nedenstående pkt. 1 6 vil være den person der opdager branden. 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået 2. Red a. Bring evt. personer væk fra farezonen b. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen 3. Bekæmp a. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare 4. Begræns a. Luk alle vinduer og døre men uden at låse b. Afbryd forbindelsen mellem lagerrum og kedel hvis dette er muligt 5. Modtag brandvæsen a. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet 6. Orienter driftschefen 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb 23

24 24 Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Baggrund: Halsnæs Varme A/S har to kedelbygninger den ene indeholder både oliekedler, træpillekedel og en flis kedel, medens den anden indeholder en fliskedel. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået. 2. Red f. Bring evt. personer væk fra farezonen g. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen. 3. Bekæmp h. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare. 4. Begræns i. Luk alle vinduer og døre men uden at låse. 5. Modtag brandvæsen j. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet. 6. Orienter driftschefen. 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb. 24

25 25 Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Baggrund: De typiske skader på en varmeforsyning er skader på værkstedet eller ved svejsning. Desuden er risikoen for faldskader altid til stede. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Stands Ulykken Stop evt. maskiner og arbejdsprocesser Afspær evt. området 2. Giv livreddende førstehjælp Sikre vejrtrækning (skab frie luftveje, giv kunstig åndedræt Sikre blodcirkulation (stands blødninger, giv evt. hjertemassage) 3. Alarmer Tryk 112 Fortæl hvem du er og hvor du er Oplys det telefonnummer du ringer fra Beskriv hvad der er sket Og hvor mange tilskadekomne Beskriv evt. i hvilken bygning ulykken er sket 4. Giv almindelig førstehjælp Forsæt med den livreddende førstehjælp Skaf tæpper Hent forbindsstoffer Giv psykisk førstehjælp tal beroligende 5. Ved uheld med kemiske stoffer Orienter dig om hvilket stof og stoffets egenskaber Følg de instrukser der hører til stoffet På hud og i øjne skyl med vand (dette gælder også lud og flokningsmidler) 25

26 26 Bilag 9 - Skabelon for logbog Handling/hændelse Udført Initialer Dato Klokken 26

27 27 Bilag 10 - Huske liste Denne huskeliste er beregnet til ophængning på opslagstavler på Varmeforsyningen og tænkt som en starter for vagten, der alarmeres ved en hændelse. Listen resumerer de vigtigste punkter i beredskabsplanen. 1. Når alarmer indgår Noter tidspunkt, hvordan meldingen kom og fra hvem. Spørg til problemet og noter alt dette i din logbog. 2. Stop ulykken Hvis du umiddelbart kan standse ulykken skal dette ske hurtigst muligt. 3. Indkald beredskabschefen Beredskabschefen orienteres, når problemet falder under kategorierne truet forsyningssituation eller krise (se alarmeringsplanen) 4. Beredskabsgruppen mødes - Indledende vurdering - Nødforsyning etableres om nødvendigt hos særligt følsomme forbrugere - Forbrugerne informeres - Pressen informeres 5. Find årsagen til hændelsen og fjern den (se også Kvikguiden, side 6) Hvis der er tale om en kilde, der kan tages ud af systemet sker dette. 6. Bestemmelse af skadens omfang og udstrækning. 7. Kontroller resultatet af de udførte handlinger. 8. Når forsyningssituationen igen er normal orienteres forbrugerne. 9. Evaluering og erfaringsopsamling. Ved hændelser der kan klares af eget personale (almindelige og større driftsforstyrrelser) springes punkterne 3 og 4 over. 27

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere