Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S"

Transkript

1 Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:... 8 Vurdering... 9 Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilags oversigt Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Bilag 5 Principdiagrammer Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Bilag 9 - Skabelon for logbog Bilag 10 - Huske liste Denne udgave af beredskabsplanen er opdateret 29. januar

3 3 Indledning Anvendelse Denne beredskabsplan er gældende for Varmeforsyningen (fjernvarmen) under Halsnæs Forsyning A/S i Halsnæs Kommune og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved kritiske hændelser eller egentlig krisesituation. Beredskabsplanen indgår som en del af Halsnæs Kommunes overordnede beredskabsplan. Lovgrundlag Lovgrundlaget for denne plan er: Beredskabsloven. Lov nr af 23. december 1992 og lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Varmeforsyningsloven, Lov nr. 347 af 17. maj Bekendtgørelse 1295 af 13. december 2005 vedr. godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse 31 af 29. januar 2008 vedr. tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (forsyningspligt). Vejledning i brug af beredskabsplanen Beredskabsplanen er opbygget i WORD og inddelt i de faser, som vil være typiske for de handlinger, der finder sted omkring en hændelse (se oversigten). Planen er opbygget med muligheder for at springe rundt efter behov. Der kan springes fra indholdsfortegnelsen til de enkelte kapitler. Endvidere giver alle ord der er understreget muligheder for at foretage et spring. Dette sker ved at stille sig på linien + trykke Ctrl + clicke med musen. Links af denne type findes både øverst på siderne og mellem teksten, hvor det er vurderet, at der kan være behov for at foretage et spring. Eksempel: 1. Links placeret øverst på siden har typisk til formål at bringe dig videre til et relevant kapitel. 2. Links placeret i teksten vil typisk have til formål at bringe dig til et relevant bilag f.eks. en telefonliste eller lignende. Revision af beredskabsplanen Beredskabsplanen revideres minimum en gang om året. 3

4 4 Diverse definitioner Alarm Beredskabsgruppen En alarm er: En af SRO anlægget genereret alarm En forbrugeropringning En alarmering fra Falck eller beredskabet Eller enhver anden kontakt til varmeværkets ledelse eller vagt, der gør opmærksom på en unormal forsyningssituation. Beredskabsgruppen nedsættes ved kritisk hændelse eller en krise. Beredskabsgruppen indkaldes af beredskabschefen. Beredskabsgruppen består af følgende medlemmer: Beredskabschefen/kommunens risikokoordinator En repræsentant fra varmeværket Direktøren for Halsnæs Forsyning A/S Beredskabsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats samt informere borgerne og pressen om den aktuelle situation. Beredskabschefen leder gruppens arbejde. Beredskabsgruppen kan rådføre sig hos Embedslægen i spørgsmål af sundhedsmæssige karakter. Hændelse Enhver situation der afviger fra almindelig drift. Logbog I enhver situation, hvor beredskabsgruppen er indkaldt, fører som minimum repræsentanten fra varmeforsyningen logbog. Logbogen beskriver alle varmeforsyningens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen har to formål, nemlig at kunne dokumentere forløbet og at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden. Forbrugerne Halsnæs Varme A/S forsyner knap tilslutninger ( forbrugere) Øvelser Under ledelse af indsatslederen gennemføres mindst en gang hvert andet år en øvelse, der sikrer at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en kritisk situation. 4

5 5 Oversigt Beredskabsplanen er opdelt i 7 kapitler. Der kan hoppes til kapitlerne fra denne side eller direkte fra indholdsfortegnelsen. Oversigt Hændelsen/indledende analyse Alarmering Vurdering Information Indsatsen Afslutning og afrapportering Bilag 5

6 6 Hændelsen/indledende analyse Kvikguide Når driftspersonalet modtager en alarm, et opkald eller i øvrigt bliver opmærksomme på et uheld eller en hændelse skal der først skabes overblik over situationen. Gennemgå indledningsvis altid følgende spørgsmål: Er der risiko for skader på mandskab eller borgere? Er der risiko for væsentlig ødelæggelse af materiel? Er der risiko for afbrydelse af varmeforsyningen? I forlængelse heraf fastslås typen af hændelse evt. med hjælp fra skemaet på næste side. Halsnæs Varme A/S ansvar og kompetence: Enhver hændelse kategoriseres. Kategoriseringen sker primært på baggrund af den faktiske situation. Ved almindelig driftsforstyrrelse eller større driftsforstyrrelse har Varmeforsyningen ansvaret for at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal sikre forsyningen af varme til kunderne, samt sikre anlægget. Ved kritiske hændelser og kriser varetager beredskabschefen/beredskabsgruppen indsatsen. Varmeforsyningen har pligt til At stå til rådighed med materiel og mandskab samt information om anlægget. På opfordring fra beredskabsgruppen at deltage i afspærringer og lignende. På opfordring fra beredskabsgruppen at bidrage til afhjælpning af hændelsen. Alarmeringsplan Hvem tilkaldes? Se alarmeringsplan. 6

7 7 Kategorisering af hændelsen Den indledende analyse består dels af en kategorisering af hændelsen dels af en foreløbig vurdering af risikoen. Denne foretages hurtigt og under pres, så det er vigtigt ikke at undervurdere omfang og risiko. Kriterier for kategorisering af hændelsen Kategori 1 - Alm. Driftsforstyrrelse Kategori 2 - Større driftsforstyrrelser Mindre betydende hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale og ikke kræver inddragelse af andre. Klares ofte af den medarbejder, der er på vagt. Hændelser der kan håndteres af Varmeforsyningens eget personale, men som kan kræve information af kunder eller andre og som kræver information til driftschefen på Varmeforsyningen Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Mindre strømsvigt op til en time Eksempler: - Driftsalarm - Større rørbrud - Udfald af pumpestation - PLC/SRO nedbrud der kan repareres indenfor en arbejdsdag - Stoppet produktionsanlæg op til seks time - Brand i administrationsbygning Kategori 3 Kritisk hændelse: Hændelser der kan kræve hjælp fra beredskabsgruppen eller Vejafdelingen og altid vil kræve information til flere kunder. Eksempler: - Store rørbrud med skader på vej - Langvarige PLC/SRO nedbrud - Stoppet produktionsanlæg over seks time - Brand i lager Kategori 4 - Krisesituation Ekstraordinære hændelser der kræver en omfattende indsats og hvor beredskabet kan bidrage med hjælp til kunder (tæpper eller flytbar opvarmning) især til plejehjem og lign. Der vil her være tale om langvarige afbrydelser af varmeforsyningen for flere kunder. Eksempler: - Brand i kedler - Stoppet behandlingsanlæg over 24 timer 7

8 8 Alarmeringsplan: Unormal varmeforsyning Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Beredskabschef, risikokoordinator eller kommunens tilsyn Varmeforsyningens driftsvagt Indledende analyse/risikovurdering 1. Almindelig driftsforstyrrelse 2. Større driftsforstyrrelse 3. Kritisk hændelse 4. Krisesituation Driftsvagten tilkalder nødvendigt mandskab Driftsvagten tilkalder en af de to driftskoordinatorer. Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Driftsvagten tilkalder beredskabschef og driftschef Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse Se nærmere under hændelse 8

9 9 Vurdering Der føres under hele forløbet logbog. Generelt Varmeforsyningen anvender udelukkende biobrændsler så som træflis, træpiller og rapsolie. Varmecentralerne på Havnevej er strømforsynet fra to parallelle transformerstationer placeret udenfor bygningerne. Der er ligeledes to hovedtavler i centralerne. Lagerplads Det samlede overblik over Halsnæs Forsynings forsyningsområder og forsyningsanlæg ses på princip diagrammet bilag 5. Varmeforsyningen har to lukkede lagerbygninger til henholdsvis træflis og træpiller, samt to delvis underjordiske olietanke til opbevaring af rapsolie. Fra de to lagerhaller er der automatisk indfyring til kedlerne. Risiko: Der er risiko for brand i lager f.eks. ved antændelse af støv samt for brand ved tilbageløb af ild fra kedler til lager. Varmecentralerne Halsnæs Forsyning A/S driver to varmecentraler. Anlægget på Havnevej har en installeret effekt på 45 MW fordelt på 5 kedler Fliskedel 1 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Fliskedel 2 har effekt 8,7 MW ekskl. kondensering Træpillekedel har effekt 10 MW Oliekedel 1 har en effekt på 7,3 MW Oliekedel 2 har effekt på 10 MW Satellitcentralen på Magleblik har en installeret effekt på ca. 10 MW fordelt på to oliekedler med henholdsvis 7,5 og 2,9 MW. Risiko: På varmecentralerne er der risiko for brand og skoldning. Desuden er der risiko for en række arbejdsulykker i form af faldulykker, øjenulykker (med lud eller flokningsmiddel) eller ulykker med svejseudstyr. Værksted I en selvstændig bygning ved siden af varmecentralerne findes Varmeforsyningens værksted, hvor der forefindes svejseudstyr og slibemaskiner. På 1. sal over værkstedet opbevares bl.a. et oplag af skum til arbejder på ledningsnettet. Risiko: Skum, der opbevares på lagret på etagen over værkstedet, indeholder stofferne isocyanat og polyol. Sundhedsfaren knytter sig til isocaynat, der ved varmepåvirkning kan udvikle MDI dampe, der er stærkt sundhedsfarlige og som giver hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. 9

10 10 Ledningsanlæg Halsnæs Forsyning A/S har i alt 120 km. dobbelt fjernvarmeledning. Varmeforsyningen forsyner både det centrale Frederiksværk, dele af Vinderød Skov og Kregme. Temperaturen på fjernvarmevandet er op til 90 o C om vinteren. Risiko: Ved sammenbrud af ledningsnettet er der risiko for skoldning, drukning samt risiko for trafikken i form af bortskylning af kørebane eller usigtbarhed på grund af damp. Forbrugere På nettet er der tilsluttet ca forbrugssteder (i alt ca borgere). Der findes såvel direkte tilsluttede forbrugere som forbrugere tilsluttet med veksler. Risiko: Hos forbrugerne er der risiko for vandskader som følge af ledningsbrud/radiatorbrud. Kapacitetsvurdering: Installeret effekt Kedler effekt i MW ekskl. kondensering Havnevej 45 MW Fliskedel 1: 8,7 MW Fliskedel 2: 8,7 MW Træpille: 10 MW Olie 1: 7,3 MW Olie 2: 10 MW Magleblik 10 MW Olie: 7,5 MW Olie : 2,9 MW Behov 6 8 MW sommer MW vinter Bemærkninger Om sommeren kan stort set hele forbruget dækkes af kun en kedel om vinteren skal minimum 3 kedler køre i spidslast situationer Kan forsyne Kregme samt en del af Magleblik svarende til ca. halvdelen af alle forbrugere 10

11 11 Information Varsling eller alarmering af forbrugerne Egentlig varsling/alarmering af forbrugerne varetages af politiet. Det vurderes, at varsling ikke vil skulle anvendes i forbindelse med hændelser under Varmeforsyningens aktiviteter. Varsling eller alarmering af følsomme forbrugere Særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger håndteres af redningsberedskabet. Ekstern information ved kritiske hændelser eller krise Beredskabsgruppen udpeger en overordnet ansvarlig for al information. Denne person har ansvaret for al ekstern information. Information kan ske i form af Halsnæs Varme A/S hjemmeside Radio og tv Aviser Løbesedler (ophænges eller omdeles) Personlig eller telefonisk kontakt Information direkte fra varmeforsyningen må KUN ske efter aftale med beredskabsgruppen/den heraf udpegede ansvarlige. Pressen må kun informeres af den af beredskabsgruppen udpegede ansvarlige. Beredskabsgruppen eller den udpegede ansvarlige fastlægger omfanget af information herunder afholdelse af pressemøder, pressemeddelelser, interviews etc. Intern information Intern information har følgende målgrupper: Beredskabsgruppen Varmeforsyningens personale Politikere og direktion Call center eller anden telefoncentral Hjemmesidens redaktør Beredskabsgruppen informeres ved truet forsyningssikkerhed ved hyppige møder, mens der ved større kriser afholdes daglige møder eller møder efter aftale. Møderne kan have form af telefonmøder. Varmeforsyningens personale holdes løbende orienteret om status, deres roller samt arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med hændelsen. Selskabets direktion og bestyrelse holdes løbende orienteret og får kopier af alle skriftlige meddelelser. I krisesituationer orienterer direktionen/bestyrelsesformanden løbende borgmesteren. Personerne, der bemander telefonerne, skal være løbende orienteret om, hvad der kan oplyses om status, risiko, sikkerhed samt forventninger til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer. HUSK: Information til forbrugerne når problemet er løst. 11

12 12 Indsatsen Nedenfor beskrives hvordan varmeforsyningen håndterer forskellige hændelser. Indsats ved brand i administrationsbygning Hvis der opstår brand i Forsyningens administrationsbygning foretages følgende: Ring 112 Forsøg at slukke branden, eller forsøg at begrænse branden f.eks. ved at lukke vinduer og døre Sørg for at alle forlader bygningen og samles på pladsen foran bygningen Vagten modtager brandvæsenet og anviser brandens beliggenhed og er i øvrigt behjælpelig med optælling af mandskab og lignende Efter branden danner driftschefen sig et overblik over skaderne og vurderer behovet for genhusning Relevante håndværkere tilkaldes for evt. afstivning, rengøring og udbedring af skaderne Indsatsen ved personskade Hvis der opstår en situation med personskade foretages følgende: Giv livreddende førstehjælp (f.eks. sikre vejrtrækning, kunstigt åndedræt, hjertemassage, stands blødninger). Ring 112. Giv almindelig førstehjælp (skaf tæppe, hent forbindsstof og forbind etc.). Ved uheld med kemikalier, se sikkerhedsdatabladet. Modtag ambulancen og anvis tilskadekommende. Fejl i elforsyningen Ved fejl i elforsyningen foretages følgende: Identificer hvilke dele af anlægget der er påvirket Kontakt DONG Energy teknisk support på telefon Vurder risikoen for langvarig udfald og konsekvenserne heraf. Stort ledningsbrud Hvis der opstår et stort ledningsbrud (dvs. et betydende brud på en stor ledning) foretages følgende: Afspær området Stands vandflowet ved at lukke for relevant ventil Kontakt Natur og vej (se bilag 2) Begræns skaden Start udbedringen 12

13 13 Handlingsplaner/beredskabsinstrukser Der er udarbejdet specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Brand i kedelbygning bilag 6 Brand i lager bilag 7 Personskade bilag 8 13

14 14 Afslutning og afrapportering Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. 14

15 15 Bilags oversigt 1. Telefonliste over ansatte på varmeværk 2. Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune 3. Telefonliste over hvem der kan hjælpe 4. Liste over materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning 5. Principdiagram for Halsnæs Varme A/S 6. Beredskabsinstruks 1 (Brand i træpille lager) 7. Beredskabsinstruks 2 (Brand i kedelbygning) 8. Beredskabsinstruks 3 (Personskade) 9. Skabelon for logbog 10. HUSKE LISTE 15

16 16 Bilag 1 Telefonliste over ansatte på varmeværk Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Direktør Jan Hvidtfeldt Andersen Driftschef Knud Karlsen Driftskoordinator Kent Lavrsen Servicetekniker Henrik Petersen Servicetekniker Allan Lyk Servicetekniker Kenneth Zangenberg Driftskoordinator Flemming Prüsse Servicetekniker Morten Simonsen Administrationschef Ivor Jørgensen Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Undalsvej Frederiksværk privatadresse er Rypevej 15, 3300 tlf

17 17 Bilag 2 Telefonliste over ansatte i Halsnæs Kommune Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning herunder privat adresse på nøglepersoner Borgmester Steen Hasselris Rådhuset Rådhuspladsen 1 Beredskabschef Kim Lintrup Frederiksværk Løgismose 3, 3600 Frederikssund Risikokoordinator Torben Agentoft Kommunaldirektør Kommunikation og presse Toini S Floris Johnny Kelk Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Mobil Mobil Leder af Miljø og Teknik Rikke Hvelplund Tilsyn Natur og vej

18 18 Bilag 3 Telefonliste over hvem der kan hjælpe Sundhed og Miljø Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Embedslægeinstitutionen i Hovedstadsregionen Borups Alle 177, København V Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød Frederikssund Hospital Frederikssundsvej Frederikssund Leverandører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning IT/SRO, Siemens Entreprenører Kontaktperson Telefon Adresse Bemærkning Andreassen & Søn I/S Møllevangsvej Frederiksværk Nes Nordsjællands Entreprenørservice Undalsvej 3 A/S 3300 Frederiksværk FJH Automatic A/S Industriskellet Frederiksværk 18

19 19 Bilag 4 Liste over beredskabsmateriel Materiel til rådighed hos Halsnæs Forsyning A/S Art Mærke Bemærkninger Rør og ventiler Alle relevante typer Pumper Diverse typer og størrelser Materiel der kan lejes/lånes Art Mærke Befinder sig hos - Beredskabsforbundet Radiomateriel Niros skadestedsradioer Beredskabsforbundet ICOM skadestedsradioer Belysning Diverse Beredskabsforbundet Generator Honda 4500 watt monteret på Beredskabsforbundet redningsvogn Diverse pumper - Beredskabsforbundet 19

20 20 Bilag 5 Principdiagrammer Bygningernes principielle placering: Administrationsbygning Fliskedel Flis lager SRO & IT Tavle & UPS Fliskedel Træpille kedel Generator Olie kedel Oliekedel Træpille lager Værksted Lager 20

21 21 21

22 22 22

23 23 Bilag 6 Beredskabsinstruks (Brand i træpille lager) Baggrund: Træpillelageret er beliggende i den ene ende af den store bygning, der i den anden ende indeholder fliskedel 2. Det er derfor vigtigt at begrænse en evt. brand til den del af bygningen hvor træpillelageret en beliggende. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: Den ansvarlige for nedenstående pkt. 1 6 vil være den person der opdager branden. 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået 2. Red a. Bring evt. personer væk fra farezonen b. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen 3. Bekæmp a. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare 4. Begræns a. Luk alle vinduer og døre men uden at låse b. Afbryd forbindelsen mellem lagerrum og kedel hvis dette er muligt 5. Modtag brandvæsen a. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet 6. Orienter driftschefen 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb 23

24 24 Bilag 7 Beredskabsinstruks (Brand i kedelbygning) Baggrund: Halsnæs Varme A/S har to kedelbygninger den ene indeholder både oliekedler, træpillekedel og en flis kedel, medens den anden indeholder en fliskedel. Beredskabsgruppens handlinger: Beredskabsgruppen indkaldes kun, hvis branden medfører en langvarig afbrydelse af varmeforsyningen, der kan give problemer hos forbrugerne. Beredskabsgruppen vil primært have til opgave at varetage information samt nødforsyning nødforsyning målrettes mod særlig følsomme forbrugere som plejehjem og ældreboliger. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Alarmer tryk 112 a. Fortæl hvem du er og hvor du er b. Oplys det telefonnummer du ringer fra c. Beskriv hvad der er sket d. Fortæl om og i givet fald hvor mange tilskadekomne e. Beskriv evt. i hvilken bygning branden er opstået. 2. Red f. Bring evt. personer væk fra farezonen g. Advar andre ansatte om at bevæge sig nær risikozonen. 3. Bekæmp h. Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriel MEN uden at udsætte dig selv for fare. 4. Begræns i. Luk alle vinduer og døre men uden at låse. 5. Modtag brandvæsen j. Modtage brandvæsenet ved indkørslen til adresse og vis dem evt. til brandstedet. 6. Orienter driftschefen. 7. Vurder konsekvenserne. 8. Orienter personalet om det videre forløb. 24

25 25 Bilag 8 Beredskabsinstruks (Personskade) Baggrund: De typiske skader på en varmeforsyning er skader på værkstedet eller ved svejsning. Desuden er risikoen for faldskader altid til stede. Varmeforsyningens ansvar og opgaver: 1. Stands Ulykken Stop evt. maskiner og arbejdsprocesser Afspær evt. området 2. Giv livreddende førstehjælp Sikre vejrtrækning (skab frie luftveje, giv kunstig åndedræt Sikre blodcirkulation (stands blødninger, giv evt. hjertemassage) 3. Alarmer Tryk 112 Fortæl hvem du er og hvor du er Oplys det telefonnummer du ringer fra Beskriv hvad der er sket Og hvor mange tilskadekomne Beskriv evt. i hvilken bygning ulykken er sket 4. Giv almindelig førstehjælp Forsæt med den livreddende førstehjælp Skaf tæpper Hent forbindsstoffer Giv psykisk førstehjælp tal beroligende 5. Ved uheld med kemiske stoffer Orienter dig om hvilket stof og stoffets egenskaber Følg de instrukser der hører til stoffet På hud og i øjne skyl med vand (dette gælder også lud og flokningsmidler) 25

26 26 Bilag 9 - Skabelon for logbog Handling/hændelse Udført Initialer Dato Klokken 26

27 27 Bilag 10 - Huske liste Denne huskeliste er beregnet til ophængning på opslagstavler på Varmeforsyningen og tænkt som en starter for vagten, der alarmeres ved en hændelse. Listen resumerer de vigtigste punkter i beredskabsplanen. 1. Når alarmer indgår Noter tidspunkt, hvordan meldingen kom og fra hvem. Spørg til problemet og noter alt dette i din logbog. 2. Stop ulykken Hvis du umiddelbart kan standse ulykken skal dette ske hurtigst muligt. 3. Indkald beredskabschefen Beredskabschefen orienteres, når problemet falder under kategorierne truet forsyningssituation eller krise (se alarmeringsplanen) 4. Beredskabsgruppen mødes - Indledende vurdering - Nødforsyning etableres om nødvendigt hos særligt følsomme forbrugere - Forbrugerne informeres - Pressen informeres 5. Find årsagen til hændelsen og fjern den (se også Kvikguiden, side 6) Hvis der er tale om en kilde, der kan tages ud af systemet sker dette. 6. Bestemmelse af skadens omfang og udstrækning. 7. Kontroller resultatet af de udførte handlinger. 8. Når forsyningssituationen igen er normal orienteres forbrugerne. 9. Evaluering og erfaringsopsamling. Ved hændelser der kan klares af eget personale (almindelige og større driftsforstyrrelser) springes punkterne 3 og 4 over. 27

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Varme er godt fjernvarme er bedst.

Varme er godt fjernvarme er bedst. GILLELEJE FJERNVARME JUNI 2011 VÆRDIGRUNDLAG, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR GILLELEJE FJERNVARME VÆRDIGRUNDLAG Gilleleje Fjernvarme arbejder efter mottoet: Varme er godt fjernvarme er bedst. Vore kerneværdier

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere