SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011"

Transkript

1 Redigeret SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET ADMINISTRATION TLF SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP & Mail Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej Jyderup Afd. Stigs Bjergby Kirkevej Mørkøv. Opholdsstedet Bakkegården Slagelsevej Jyderup Afd. Søbæksparken Jyderup Søbæksparken Jyderup. Afd Erhvervsskolen Fabrikken Slagelsevej Jyderup Afd. Søbæk Kollegiet Skolevej Jyderup 1

2 Konceptbeskrivelse - Søbæk Kollegiet. HVOR LIGGER SØBÆK KOLLEGIET Søbæk Kollegiet ligger i byen Jyderup i Nordvestsjælland i Holbæk Kommune. Søbæk Kollegiet ligger centralt placeret i Jyderup - kun 5 min. fra tog og bus med time afgang mellem Kalundborg - Holbæk & Københavns område. Jyderup har gode fritids- & handelsfaciliteter og selve Søbæk Kollegiet er beliggende i flotte omgivelser tæt på skov, sø og natur. Flotte fysiske rammer: Selve søbæk Kollegiet er beliggende på Skolevej 10. Kollegiet består af i alt. 4 bo enheder beregnet til 2-3 beboere i hver enhed. Alle lejligheder på begge afd. er rummelige moderne og indrettet så de unge hver for sig får et pænt stort værelse som kan aflåses separat. Derudover får de unge på Søbæk Kollegiet adgang til nye gode, flotte fællesfaciliteter så som Køkken - Dagligstue - Bad / Toilet / Vaskerum. Derudover hører der til lejlighederne samlet et fælles haveareal. De unge kan under ansvar og efter aftale med tilsynet få adgang til stedets Interne sportsfaciliteter i egen sportshal - fodboldbaner mv. HVILKEN MÅLGRUPPE HENVENDER SØBÆK KOLLEGIET SIG TIL? Almindeligvis indskrives den unge fra en given døgnforanstaltning eller fra eget hjem til eget værelse med tilsyn. Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært mellem 16 og 23 år. som beboer eget værelse Disse unge skal nu ud at prøve kræfter i en ofte for dem kompliceret verden med rigtig mange udfordringer if. det at kunne fungere selvstændigt. Tilbuddet er defineret ved, at der er tale om at den unge modtager støtte i egen bolig jf. servicelovens bestemmelser. På Søbæk Kollegiet er der alene tale om at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Foranstaltningen omkring den pædagogiske støtte bevilliges efter Lov om social service 52 stk.3 6. For så vidt angår unge over 18 år indskrives denne med hjemmel i Servicelovens kapitel stk. Den unge tilbydes bo ophold med henvisning til Lov om social service Kapitel Målgruppen t På Søbæk Kollegiet bor unge med meget forskelligartede og individuelle behov. Det er typisk unge uden eller med et svagt netværk omkring sig. Eksempelvis - Unge der har manglet stabile voksne omkring sig og som har behov for støtte til at opbygge deres indre kerne værdier, håb og ønsker i forhold til livet. De unge har behov for støtte til at forholde sig til den virkelighed, der kan være kompliceret for mange unge mennesker. Vi hjælper derfor med at bygge bro til den verden, som den unge skal socialisere sig i og uddanne/arbejde i. Afgrænsning i Målgruppe Søbæk Kollegiet kan ikke tilbyde ophold til unge med dissideret kriminel løbebane og eksempelvis misbrugere eller til personer med vidtgående social psykiatriske problemfelter, som fordrer egentlig behandling. 2

3 Tilsynet! Som udgangspunkt så er der altid en voksen inden for rækkevidde. Stedets tilsynsmedarbejdere er vejledende på arbejde fra dagligt. Der er dog ikke skemafastlagt bemanding, da kontakten til de enkelte unge varierer meget og afhænger af de enkelte unges behov er på et givent tidspunkt. Dette betyder, at der vil være dage, hvor der er flere timers personlig kontakt mellem den unge og kontaktpersonen på Søbæk Kollegiet. Andre dage vil der være tale om kontakt i forbindelse med tilbud om fælles spisning/aktivitet. Den tilsynsførende bor privat i tilknytning til selve kollegiet hvorfor der vil være fornøden føling med de unges behov på stedet og det konkrete behov for tilsyn if. den enkeltes situation. Endelig vil der være dage, hvor der alene vil være telefonisk kontakt mellem kontaktpersonen og den unge - og dage uden direkte kontakt. Som udgangspunkt vil tilsynet vejledende være til stede. Baggrund for Tilsyn - støtte og efterværn? Mange unge, som tidligere har været indskrevet i døgnophold, har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et efterværnstilbud til dem i naturlig forlængelse af deres døgnophold. De fleste unge har ofte ikke muligheden for at hente den nødvendige støtte fra deres oprindelige/biologiske netværk og flere mangler delvist sociale kompetencer som gør, at de ofte står i en usikker situation, når de flytter ud for sig selv. Hvis ikke disse unge støttes i et forløb, er der markant risiko for, at de bliver meget ensomme, at de havner i ugunstige miljøer og at de på andre måder klarer sig dårligt senere i livet. Hvad er Søbæk Kollegiet? Søbæk Kollegiet tilbyder derfor unge tilsyn på eget værelse i et godt og nødvendigt alternativ til ellers dyre døgnforanstaltninger. Søbæk Kollegiet er et socialpædagogisk støttetilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte unges situation. Tilbuddet sættes i værk efter indgåelse af en gensidigt accepteret aftale mellem den unge. Søbæk Kollegiet og Socialrådgiveren i den unges primære kommune. Omfanget og intensiteten i tilbuddet varierer alt efter den enkelte unges behov og situation, men centralt i tilbuddet er etablering af en tæt relation mellem den unge og den unges primære kontaktperson i Søbæk Kollegiet. Kompetencer & Medinddragelse? På Søbæk kollegiet arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed der skal til, for at kunne fungere i sociale sammenhænge. På Søbæk Kollegiet opøves den unges egne sociale kompetencer - samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen på Søbæk kollegiet skal via opsøgende arbejde, netværkssamarbejde med andre personer med relevans for den unge, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb samt råd og vejledning til at klare hverdagens små og store praktiske udfordringer. Desuden arbejdes der med den unges evne til at etablere og indgå i forpligtende og bæredygtige relationer. Vi samarbejder med den unge, men lægger meget vægt på, at den unge tager sin del af ansvaret for egen udvikling. Vi løser ikke opgaverne for de unge men vejleder dem i hverdagens skærmydsler, så den unge selv tage stilling og forstår at handle. Derfor er det også i vores regi en stor fordel, at de hos os bor separat og at støtte, krav og regler modsat institutionsformen er mere individuelle og fleksible. Det anses for vigtigt at inddrage den unges familie og brugbare netværk i en indsats rettet således, at den unge skal nå til en situation, hvor vedkommende vil være i stand til at tage vare på sig selv og sin hverdag. Kontaktpersonens direkte kontakt vil variere og typisk være størst i starten af et forløb, hvor den unge skal finde sig til rette og få styr på sin hverdag. Kontaktpersonen vil i starten bruge fornøden tid på at skabe tillid, nærvær og kontakt, så relationen kommer på plads og så der bliver en klarhed omkring de forhold, som skaber problemer for den unge. 3

4 På Søbæk kollegiet vil vi hjælpe den unge med at skabe en praktisk ramme omkring den unges hverdag. den konkrete støtte må i den periode omfatte eksempelvis assistance til: at komme op om morgenen, overholde aftalre, opføre sig passende i det private og offentlige rum mv. De unges sociale færdigheder skal styrkes bl.a. gennem tilbud om periodisk fælles spisning/aktivitet samt på ture med de unge enkeltvis eller i grupper. Mange af vores unge er i starten forbeholdne overfor pædagoger og de har en opfattelse af at personlig støtte er omklamrende. Interesse for dem og deres liv mistolkes ofte af de unge som indblanding. Det er en ballance gang, men det tilstræbes at møde de unge på deres præmisser og give dem frirum i egen bolig uden en vifte af krav og regler frigøres energien og der opstår et frirum for den unge, der nu selv kan efterspørge støtten. Dette er målet. Betingelser for at bo på Søbæk Kollegiet. Unge på Søbæk Kollegiet skal være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling. På Søbæk Kollegiet fungerer vore unge i et forpligtende forhold overfor hinanden, hvor ansvarligheden dagligt bliver afprøvet i forhold til de forpligtelser, som følger med det at klare sig i selvstændig boenhed. Opgaverne i den forbindelse intensiveres undervejs således, at de unge selv skal lære ansvar for eks. at lave mad, indkøb, privat økonomi, frihed under ansvar. De unge på Søbæk Kollegiet skal således være klar over, at man skal være moden og parat til botræning og at gentagne brud på disse krav og forventninger afstedkommer, at man selv siger hjælpen fra og derved ikke kan blive boende på Søbæk Kollegiet. For at bo på Søbæk Kollegiet skal man acceptere og underskrive husets retningslinier, som også gælder de gæster man har på besøg. Forventninger til konkret hjælp!!: De unge der bebor Søbæk Kollegiet har forskellige behov og der betales derfor differentieret if. de tilsynsopgaver, som vi har aftalt, at vi skal løse. Ved opstarten udfyldes derfor et forventningsskema eller en slags aftaleplan, hvor parterne i fællesskab fastslår de konkrete opgaver, som kontaktpersonen på Søbæk Kollegiet skal hjælpe den unge med. VISITATION TIL SØBÆK KOLLEGIET: Søbæk Kollegiet kontaktes af den unges primære kommune med henblik på optagelse. Unge på Søbæk kollegiet visiteres efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et ophold på Søbæk Kollegiet kan mindst have et forløb på 6 mdr. varighed. Søbæk kollegiet udarbejder en samarbejdsaftale mellem den unge & den unges primære kommune ift de individuelle støtteforanstaltninger, som tilrettelæges omkring den unge. HVAD KOSTER EN PLADS PÅ SØBÆK KOLLEGIET: Betaling for ydelser på Søbæk Kollegiet? Omfanget af det konkrete tilsyn som etableres og tidsperspektivet af forløbet kan variere meget og vurderes ud fra den unges individuelle udviklingsniveau, evner og situation i øvrigt. Derfor kan prisen for forløbet på Søbæk Kollegiet variere ift. opgavernes sammensætning - fastsættes med udgangspunkt i beboerens & kommunernes forskellige behov og ønsker. Nedenstående priser skal derfor opfattes vejledende: Betaling for den socialpædagogiske støtte fastsættes på baggrund af den enkelte unges behov og problemstilling. Behovet afklares via det forventningsskema, som udfyldes og aftales forud for indflytning. Vi tager udgangspunkt i et system, hvor støtteintensiteten gradinddeles fra 1-3 4

5 Eksempler Ydelser / Ressource Trin Husleje Tilsyn Underhold 3837,oo Kr o Kostpenge o Lommepenge o Beklædning o Rejsepenge Ressuouce 1. Kostpenge - 44 kr. pr dag. (1338 /md ) 2. Beklædning kr. pr uge. (637 / md) 3. lommepenge kr. pr uge. (992 / md) 4. Tog Månedskort kort ( 870 / md.) ,-Kr 18500,-Kr 3837,-Kr o Den unge er i hovedsagen selvhjulpen. Tilsynet yder hjælp til selvhjælp og bistår den unge i dagligdagen i almene forældreopgaver, samtaler, rådgivning. Mv. Tilsynet ,-Kr 26500,-Kr 3837,-Kr o Den unge har behov for nogen hjælp til selvhjælp. o Dagligt pædagogisk tilsyn ca 2 timer dagligt 5 dg ugtl. ADL. Træning i almindelig daglig levevis. o Vejl. Til Kost indkøb kostbudget. o Vejledning i udførelse af hus faglige gøremål. o Jævnlige Personlige samtaler. o Vejl til at bestille lægetid - medicin o Hjælp til integrering i et positivt netværk - Støtte op om fritid og interesser. o Erhvervsvejledning / Job ansøgning. o Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole/arbejdsplads o Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. o Andre aftaler individuelt ,-Kr 34500,-Kr 3837,-Kr o Den unge har behov for meget hjælp i dagligdagen. Tilsynet er mere omfattende end trin 2 o Dagligt pædagogisk tilsyn fra kl alle ugens dage o Hjælp til at organisere husfaglige gøremål Orden / rengøring Hjælp Vasketøj. ADL. Træning i almindelig daglig levevis. o Vejl. Den unges økonomi administreres i samarbejde med den unge, så penge rækker til kost beklædning rejsepenge og lommepenge. o Jævnlige / daglig kontakt personlige samtaler. o Vejl til at bestille lægetid medicin. o Støtte samtaler terapi. o Hjælp til integrering i et positivt netværk - Støtte op om fritid og interesser. o Erhvervsvejledning / Job ansøgning. o Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole/arbejdsplads o Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. o Andre aftaler individuelt 5

6 Vigtigt: Afgrænsning af opgaver. Selvom man på Søbæk Kollegiet kan betale for nogle tilkøbs ydelser if. tilsynet, så må og kan et ophold på Søbæk Kollegiet ikke have karakter af regulær døgnforanstaltning. Den unge er således ikke pr. definition anbragt på eget værelse men bebor eget værelse med tilsyn fra tilsynsmedarbejder fra Søbæk Kollegiet. Der er en markant forskel i den pris, der typisk betales for i en døgnforanstaltning og dermed også i de opgaver man kan forvente, at Søbæk Kollegiet påtager sig i relation til den unges situation. Det er tillige nødvendigt at forstå, at den unge på Søbæk Kollegiet skal lære at agere selvstændigt, hvorfor kontakt- personen på Søbæk kollegiet ikke løser opgaverne for den unge, men alene vejleder den unge i selv, at tage stilling og dermed handle ift. Sig selv. Altså Hjælp til selvhjælp. Støtten skal foregå i samarbejde med den unge selv og også gerne sammen med andet primært netværk. På Søbæk Kollegiet vil den unge dagligt modtage den fornødne vejledning og praktiske bistand ift. det at skulle klare sig selvstændigt økonomisk / praktisk mv. Tilsynsopgaven varetages dagligt af kontaktpersoner, som kommer i huset på aftalte tidspunkter. Søbæk Kollegiet beskriver her Særlige ydelser, som ikke er omfattet af tilbudet i basis ydelsen, men som kan aftales særskilt. Mod merpris beregnet efter konkrete ydelser. Socialpædagogiske opgaver foranstaltet og tilrettelagt udenfor Søbæk Kollegiet. Eksempelvis socialpædagogiske opgaver tilrettelagt i relation til den unges uddannelse eller øvrige beskæftigelse og som er særligt tilrettelagt for barnet / den unge som en nødvendighed i forhold til dennes mulighed for hensigtsmæssig udvikling. Andre særlige ydelser: Psykologbehandling - Taxaordning - Overvåget samvær etc. Lommepenge, tøjpenge, fortæring samt transport. Briller, medicin, psykologhjælp. Terapi, herunder individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi eller Fysio / ergoterapi anden personlig behandling udenfor huset Ledsager udgifter til permanente, eksterne sociale / medicinske lægelige behandlings opgaver. Dagsaktiviteter, herunder skole / undervisning & dagforanstaltning eller anden form for beskæftigelse. ( Se i øvrigt Tilbud om Arbejds- og undervisningstilbud på Dagbehandlingstilbudet Søbæk.) Ledsagelse, udgifter til ledsagelse svarende til hjælpen efter SEL 31. Personlige engangsanskaffelser som ekstraordinær beklædning / supplerende udstyr. Udgifter til vedvarende medicin prævention etc. Udgifter til aktiviteter samt særlig beklædning & udstyr til aktiviteter. Køb af personlige ejendele, som overdrages til dennes eje: Møblement - Cykler, TV, PC, stereoanlæg og lignende. Arbejdsforhold eller beskæftigelse og egentlige uddannelsesforløb omfattet af aktivloven. Udgifter til samvær / overvåget samvær. Forældres udgifter til samvær med anbragte børn og udgifter til overvåget samvær mellem forældre og deres anbragte børn. Forældres transport til besøg hos barnet Tabt arbejdsfortjeneste Forsikringer. Da det er et kollegie, skal beboerne selv sørge for forsikring. De vil almindeligvis være dækket af deres forældres indboforsikring hvis de er under 21 år - og bor alene - og hvis forældrene har en forsikring. Ellers skal de tegne en. Med en forsikringssum på kr (det er den mindste) vil den årlige præmie være kr Der vil være en selvrisiko på kr pr. skade - den bortfalder når man fylder 27 år. 6

7 Visitation til dagbehandlingstilbuddet Søbæk Kollegiet. Visitation til Søbæk Kollegiet foregår efter henvendelse og indstilling fra de sociale myndigheder. Dersom den unge, forældre og kommunen ønskes indskrevet bedes fremsendt relevante akter som beskriver den unges situation og hvad forventningen til støtten og det pædagogiske tilsyn mere konkret går ud på. Den unge skal i relation til indskrivning komme på et besøg hvor forventninger afstemmes. Kontakt. Henvendelser omkring forespørgsel eller visitation kan ske til Afdelingsleder Thomas bachmann Administrativ leder Erik Filthuth mail Ønsker De nærmere information eller aftale om konkret visitation kan de se mere på hjemmesiden eller Redigeret SØBÆK KOLLEGIET. Almene sociale spilleregler. 1. Fælles pligter. Alle beboere i boenheden har pligt til efter nærmere plan at deltage i renhold af stedets indre og ydre fællesområder. 2. Aktivering / beskæftigelse: Det påhviler beboeren at søge eller være i aktiv aktivering eller beskæftigelse. Hvis beboeren ikke er i beskæftigelse eller aktivering. Vil aktivering blive foranstaltet af Søbæk Kollegiet - Udgiften for dette betales udover prisen til Søbæk Kollegiet. 3. Sygdom. Hvis du som beboer bliver syg skal dette dagligt - senest kl meldes til tilsynsmedarbejder Dorthe Rasmussen på eller til Henrik Edelwed på så er vi orienteret og så vi kan se til dig og hjælpe dig om nødvendigt. Hvis man ikke ringer betragtes det som udeblivelse / Pjæk. 4. Pjæk / Udeblivelse. Der er som ovenfor af højeste prioritet, at beboere passer deres arbejde / uddannelse. Hvis man derfor kommer for sent eller uberettiget udebliver fra arbejde & Uddannelse er Søbæk Kollegiet som konsekvens heraf berettiget til at regulere i det rådigheds beløb som Søbæk Kollegiet administrerer 75 kr. pr. dag for at udeblive fra arbejde / Uddannelse. For så vidt angår beboere der modtager kontanthjælp eller andet underhold fra Kommunen vil Søbæk Kollegiet anmode pågældende kommune om at regulere i den kontante udbetaling i forhold der svarer til den tid den unge udebliver. 5. Euforiserende stoffer. Omgang med eller brug af euforiserende stoffer vil medføre opsigelse af kontrakten pr. omgående.jfr samarbejdsftalens bestemmelser. 6. Alkohol - Unge over 18 år kan i mindre omfang nyde alkohol i weekends, dog skal dette aftales med kollegiets medarbejdere og der skal foreligge accept fra forældre, kommune e. lign.. Flasker må ikke fremstå synlige og beboerens forbrug må ikke være til gene for udlejer eller andre beboere. Medarbejdernes anvisninger skal følges. Misbrug kan afstedkomme at lejekontrakt og partsaftale bringes til ophør pr. omgående jfr bestemmelser i samarbejdsaftalen. 7. Rygning i fællesrum er kun tilladt på anviste steder hvor det er markeret. Ikke ryger skilte skal respekteres. Beboelsens egne aftaler skal respekteres. Som udgangspunkt kan man ryge på værelse og ved sofagruppe. Det er ikke tilladt at ryge på gangarealer toiletter og bad samt i køkken. 8. Beboermøder / Samtaler Beboeren skal deltage i de fællesmøder og i de personlige samtaler som der indkaldes til jfr nærmere plan. 9. Havehold praktiske dage. Det påhviler beboeren jfr Turnus plan at deltage i Havehold & Rengøring af fællesområder. 7

8 10. Nye beboere. Når der kommer nye beboere forventes det at alle tager godt imod og instruerer pågældende i de retningslinier der ligger. Den Nye beboer vil af tilsynet blive sat grundigt ind i stedet regler. 11. Aflåsning / hoveddør værelse. Hoveddøre og egne værelsesdøre skal altid være aflåst, så fremmede ikke har adgang til lokaler. Dør til eget værelse anbefales det er aflåst for at undgå misforståelser. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for beboerens egendele. 12. Kontakt til hjemmet. For unge under 18 år aftales det ved visitationen i hvilket omfang kontakten skal foregå til hjemmet. Ligeledes hvem der er kontaktperson. 13. Kontakt til kommunen. Ved visitationen afklares forventninger til opfølgning & information. 14. Melde fra og til I aula i fællesrum hænger tavle som det anbefales at man skriver på - hvis man forlader huset og kommer tilbage. Ligeledes hvis der er defekter i huset som skal laves 15. Indflydelse & beboermøder. Der afholdes periodisk beboermøde efter aftale med tilsynsførende voksne. Beslutninger på Søbæk Kollegiet kan kun ændres på fællesmøder, så alle informeres omgående og kun efter godkendelse fra Tilsynet. 16. Brand & Ulykke. Ved Brand Ulykke eller behov for akut lægehjælp kontaktes tilsynet omgående eller medarbejderne på Bakkegården. Brand. a. Ved Brand alarmeres de øvrige beboere. Orienter jer om hvor brandslukningsmateriel virker så i kan slukke branden om muligt. b. Få Alle ud af huset - Mennesker frem for ting. c. Alarmer brandvæsenet Ring 112 hvis det skønnes nødvendigt. d. Kontakt Tilsyn eller Bakkegården Ulykke - Tilskadekomst. e. Ved tilskadekomst - Hjælp med førstehjælp. På Søbæk Kollegiet skal forefindes Førstehjælpskasse. f. Afhjælp skaden. g. Kontakt Ambulance / Læge om nødvendigt. Ring 112. h. Kontakt Tilsyn eller Lerchehuset 17. Brug for håndværker? Er der brug for håndværksmæssig assistance. Altså hvis der opstår defekter i huset - ting går i stykker - så SKAL det anmeldes til Tilsynet så vi kan få tingen lavet. Som Udgangspunkt skal tingene være i orden omkring os. Ødelagte ting skal laves. 18. Hærværk accepteres ikke og skal erstattes til nypris. Dersom det ikke kan fastslås hvem i beboelsen som har ødelagt ting hæfter hele beboelsen. 19. Besøg eksternt / internt. Som Udgangspunkt så er du velkommen til at få besøg under betingelse af at dine gæster respektere alle husets regler. Det er beboerens ansvar at sikre at Gæsterne opfører sig pænt. Gæster må ikke være til Gene for de øvrige beboere. 20. Overnattende gæster. Har du brug for at have EN overnattende gæst så er det ok en gang imellem. Af hensyn til husets stabilitet forventes det at Overnatning fortrinsvis foregår i weekends. Gæstebesøg må ikke have karakter af indflytning. 21. Fester / sammenkomster : Besøg som har karakter af fest eller større sammenkomster skal foregår i weekends og altid være aftalt på forhånd med Tilsynsførende. Gæster skal respektere stedets retningslinier og må ikke være til gene for husets beboere. 22. Tyveri / erstatning. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for bortkomst eller beskadigelse af private ejendele. 23. Forsikring. Det påhviler beboeren selv at være forsikret. Private ejendele i fællesrum erstattes ikke. Tyveri eller indbrud fra værelse dækkes kun af beboerens egen indboforsikring hvis døren og vinduer var låst. 24. Energibevidsthed: Alle beboere skal huske at være energibevidste og derfor undgå unødig brug af lys varme. malle Vinduer skal på hasp ved udluftning. 25. Økonomi som administreres af Søbæk Kollegiet. Penge som administreres af tilsynsførende fra Søbæk Kollegiet udbetales via konto i Den danske bank efter individuel aftale. 8

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere