Om behandling og anden fængselsservice 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om behandling og anden fængselsservice 1"

Transkript

1 Fængsler: Administration, behandling og evaluering. Rapport fra NSfKs 18. kontaktseminar og 39. forskerseminar i Hirtshals København: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Om behandling og anden fængselsservice 1 Er individualpræventiv nyttetænkning autoritær og menneskefjendsk? Af Hans Jørgen Engbo Behandlingsmodellens grundlag Tidligere i dette århundrede definerede man fængslets opgave ud fra en individualpræventiv tankegang. Opgaven bestod i behandling, opdragelse etc. med det mål at få de indsatte til at føre en lovlydig tilværelse efter løsladelsen. Denne tankegang førte på mange måder til forbedrede forhold for de indsatte, navnlig i form af et mere menneskevenligt fængselsregime. Der var imidlertid også omstændigheder ved den tids såkaldte behandlingsmodel, som - set med nutidens øjne - forekommer mindre tiltalende. Det gælder ikke mindst visse elementer i modellens generelle grundlag: Det var et naturvidenskabeligt/teknokratisk menneskesyn, der lå til grund for behandlingstankegangen. Fængslet var et menneskelaboratorium. Den indsatte blev betragtet som et råmateriale, som skulle manipuleres til det færdige produkt: en veltilpasset, lovlydig borger. Man talte om fængslets arbejde med de indsatte som snedkerens arbejde med træ eller domptørens arbejde med elefanter. Den kriminelle blev betragtet som en art patient, som krævede behandling. Man opererede med begrebet fangebehandling. Da det ifølge sagens natur ikke var muligt på forhånd at vide, hvor lang tid behandlingen skulle tage, var straffesystemerne domineret af en række mere eller mindre tidsubestemte sanktioner. Recidivundersøgelser skulle præstere den afgørende dokumentation for, at behandlingen virkede efter hensigten. Det var det statistiske gennemsnitsmenneske, som recidivtallene handlede om. Den gamle behandlingsmodel må i den forstand betegnes som menneskefjendsk, idet individet som sådant var ganske ligegyldigt. Det enkelte menneske var reduceret til et middel i recidivbekæmpelses-laboratoriet. Det er måske nok stærke ord, som kan virke stødende navnlig på medarbejdere, som loyalt, samvittighedsfuldt og ud fra de bedste medmenneskelige motiver har ydet en stor og ofte beundringværdig indsats for at hjælpe de indsatte med at forberede en gunstig løsla- 1 Oplæg ved kontaktseminar i Hirtshals den 22. maj 1997 arrangeret af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Programtitel: Er individualpræventiv nyttetænkning autoritær og menneskefjendsk?

2 2 delsessituation. Det er naturligvis ikke disse medarbejdere, jeg stempler som menneskefjendske, men derimod den overordnede behandlingsstrategi, som medarbejderne i virkeligheden også selv blev ofre for, når de - ganske urimeligt - fik oplevelsen af den ene fiasko efter den anden, når deres klienter recidiverede trods en ihærdig behandlingsindsats. Fængslet var præget af en autoritær retsorden. De indsattes retsposition lå i fængselsmyndighedernes hænder. Almindelige borgerrettigheder var suspenderet under afsoningen. Hvis man ser bort fra opfyldelse af de - set med myndighedsøjne - helt basale livsbehov (mad, klæder, en seng at sove i, en bibel at læse i, lidt daglig frisk luft etc.), havde de indsatte groft sagt kun de rettigheder, som myndighederne valgte at begunstige dem med; og det var ofte behandlingsmæssige nyttehensyn, der afgjorde hvilke begunstigelser, den enkelte kunne tildeles. Og det var vel at mærke ikke det enkelte menneske, der afgjorde, hvad der var nyttigt for ham eller hende. Det var Staten (fængselsmyndighederne), som - generelt og konkret - ret enevældigt afgjorde, hvad der var nyttigt for de borgere, som var i fængsel. Det var Statens nyttekriterier og Statens rationalitetsforståelse, som på autoritær vis afgjorde tingene. Paternalistisk er en betegnelse, som også er blevet brugt om den tids fængselsregime. Den form for behandlingsorienteret straffuldbyrdelse, som vi forlod for et par årtier siden, kan således betegnes som både menneskefjendsk og udemokratisk i sit inderste væsen. Som før nævnt betyder det i så henseende intet - på det principielle plan - at behandlingsarbejdet blev praktiseret af medarbejdere med både demokratiske og humanistiske holdninger. Det har heller ingen principiel betydning, at behandlingsarbejdet i tidens løb har ført til mange reformer og forbedringer for de indsatte. Behandlingsmodellen var som tidligere nævnt fremherskende på et tidspunkt, hvor de indsatte som udgangspunkt stort set ingen rettigheder havde. Behandlingsorienterede indgreb i fængselslivet kunne derfor næsten kun bestå i lempelser i de stramme afsoningsvilkår. Desuden er der jo ingen automatisk sammenhæng mellem graden af demokrati og livsvilkårenes menneskelighed. En fyrste kan godt udøve sin enevældige magt med menneskelighed og en demokratisk samfundsform kan godt føre umenneskelige tilstande med sig. Historien kender talrige eksempler på begge dele. Menneskeretlig oprustning Som bekendt udeblev de forventede resultater - dvs. et lavere recidiv. Recidivprocenterne så ud, som de altid havde gjort, og i konsekvens heraf blev sanktionssystemerne i løbet af 1970 erne revideret i en række lande, bl.a. i de nordiske. Behandlingsmodellens nederlag rejste i fængselsverdenen en række spørgsmål, bl.a.: a) Hvordan skulle vi begrunde arbejde, undervisning, socialrådgivning, misbrugsbehandling etc., når det hele forekom nytteløst? b) Hvordan skulle vi motivere personalet til at engagere sig i andet end sikkerhed og disciplin, når alt andet tilsyneladende ikke førte til noget?

3 3 c) Skulle vi betragte fængslet som et human warehouse og indskrænke virksomheden til ren indespærring - såkaldt kold afsoning? Mange følte, at vi var havnet i et "tomrum" - et ideologisk vakuum - da vi kasserede behandlingsmodellen som grundlag for en human indstilling til arbejdet. I USA reagerede man ved at fjerne mange af de humane goder, som man ud fra behandlingsmæssige nyttehensyn havde tildelt de indsatte. Afsoningens punitive karakter blev kaldt frem i lyset og understreget bl.a. ved genindførelse af lænker og hårdt arbejde i stenbrud. Det er vel nok en væsentlig del af forklaringen på, at liberalt indstillede US-amerikanske kriminologer på grundlag af taktisk/politiske spekulationer mere end på videnskabeligt grundlag har kæmpet for fastholdelse af rehabilitering som det - i deres øjne - eneste reelt brugbare argument for humane forhold i fængslerne. 2 I Danmark medførte reformer i fængselsvæsenet en stærk oprustning af de indsattes menneskeretlige position. Den gældende lovtekst fra 1973 udtrykker den materielle side af sagen således: De indsatte har adgang til at udøve deres almindelige borgerlige rettigheder i det omfang frihedsberøvelsen ikke i sig selv afskærer dem herfra. Tilsvarende formuleringer ses i andre nordiske lande. Samtidig blev de indsattes processuelle retssikkerhed i løbet af 70 erne og 80 erne styrket gennem både specifikke og generelle forvaltningsretlige reformer, som bl.a. indførte ret til kontradiktion, partsaktindsigt og begrundede afgørelser. Normalisering Et nøgleord i de senere års udformning af straffuldbyrdelsen er normalisering, som betyder tilpasning til forholdene i normalsamfundet. Undertiden anvendes begrebet indskrænkende, således at det kun betyder anvendelse af samfundets ordinære ressourcer på udvalgte områder, fx social- og sundhedsområdet. Indholdet i begrebet normalisering må imidlertid fastlægges på grundlag af de øvrige generelle vedtagelser og principper for straffuldbyrdelsen, herunder: markeringen af de indsattes menneskeretlige position som beskrevet ovenfor, definitionen af selve straffen, som nu alene består i, at fængselsmyndighederne overtager den totale bestemmelsesret over den dømtes geografiske frihed - bevægelsesfriheden - medens alle andre fri- og rettigheder principielt ikke påvirkes af straffen (men dog indirekte - som en utilsigtet bivirkning - rammes i det omfang, de afhænger af den geografiske frihed), princippet om ansvarlighed, som understreger den enkeltes ansvar for egne handlinger, egen tilværelse og egen personlige udvikling, både når det gælder livet i fængslet og tilværelsen efter løsladelsen, princippet om mindst mulig indgriben, som i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om proportionalitet og skånsomhed forudsætter, at indgreb i de indsattes tilværel- 2 Se fx Cullen, F. T. & Gilbert, K. E.: Reaffirming Rehabilitation Cincinnati: Anderson. Optrykt i uddrag i Muncie, John m.fl. (red.): Criminalogical Perspectives London: Sage Publications.

4 4 se begrænses til, hvad der er absolut nødvendigt af hensyn til gennemførelse af frihedsberøvelsen og opretholdelse af orden i fængslet. I lyset heraf må normalisering indebære, at de indsattes rettigheder og øvrige livsvilkår i alle henseender, som ikke direkte beror på den geografiske frihed, skal svare til almindelige livsvilkår i samfundet. Normalisering i denne radikale forståelse er ikke længere blot et vejledende princip, men udtrykker en demokratisk standard: Udover indespærringen i sig selv konstituerer straffedommen ikke en ret for Staten til at gribe ekstraordinært ind i det enkelte menneskes liv under afsoningen. Efter min mening har vi med denne stærke markering af normaliseringsprincippet i virkeligheden fået et nyt, veldefineret og særdeles meningsfyldt fundament for fængselstilværelsen som afløsning for det behandlingsmæssige nytteprincip. Normalisering kan herefter anskues som et selvstændigt mål i fængselsarbejdet. Dette er fx tydeligt markeret i den officielle danske beskrivelse af målsætningen for uddannelse under afsoning: Det skal tilstræbes, at de indsatte - både kvantitativt og kvalitativt - får tilbud om undervisning i samme omfang som andre borgere. Normalisering som mål for virksomheden giver herefter svar på mange af de spørgsmål, som meldte sig i kølvandet på behandlingsideologiens fiasko. Behandling med recidivbegrænsning som mål er erstattet af servicevirksomhed med normalisering som mål, hvilket giver følgende svar på de i afsnit 0 rejste spørgsmål: Ad a): Arbejde, undervisning, socialrådgivning, misbrugsbehandling etc., har karakter af serviceydelser, som skal tjene til at give de indsatte tilsvarende vilkår, som andre borgere i samfundet har. Om aktiviteterne er nyttige eller ej, afgøres i første række af den indsatte selv på grundlag af samme nyttekriterier, som andre mennesker bruger, når de vurderer nytten af det, de foretager sig. Ad b): Det er naturligvis ikke sværere at motivere fængselspersonale til at engagere sig i servicevirksomhed, end det er at motivere togfunktionærer, stewardesser, taxichauffører, bankpersonale, lærere, sygeplejersker og andre servicemedarbejdere til at løse deres respektive serviceopgaver. Ad c): Det ville ikke blot være inhumant, men efter gældende lovgivning og internationale konventioner også direkte ulovligt at indskrænke virksomheden til ren og skær indespærring. Den nye behandlingsoptimisme Medens man således i 70 erne og første halvdel af 80 erne lagde afstand til behandlingsmodellen og samtidig styrkede de indsattes retssikkerhed, har vi i sidste halvdel af 80 erne og i 90 erne oplevet lidt af en renæssance for behandlingstanken. Dette har til en vis grad sammenhæng med, at

5 5 flere forskere nu hævder at have fundet positive individualpræventive virkninger af forskellige behandlingsprogrammer 3. Men den nye behandlingsoptimisme må også ses i lyset af, at det ikke har været let at forlade mere end et halvt århundredes stærke tro på behandlingstanken. Når der spørges, om det hjælper at sende folk i fængsel, er det hverken den almenpræventive eller den retributive virkning, der tænkes på. Det ligger uudtalt i spørgsmålet, at det er den individualpræventive virkning, det handler om. Hjælper det på forbryderen, at han kommer i fængsel? Den gammeldags behandlingstænkning er gået i blodet på det meste af en hel generation - eller to. Også hos mange medarbejdere i Kriminalforsorgen synes tankegangen så fastlåst i den individualpræventive recidivprocent-tænkning, at arbejdet forekommer dem meningsløst uden denne tænkning som grundlag for fængselsarbejdet. Derfor er vi undertiden vidner til en næsten krampagtig fastklamren ved ethvert lille tegn på, at recidivprocenterne kan påvirkes. Man søger desperat efter en vej bort fra tomrums-spøgelset. For tiden er det i Danmark cognitive skills training, som mange med næsten nyreligiøs ildhu har taget til sig som et nyt recidivdæmpende vidundermiddel, selv om der ikke er noget andet grundlag herfor end nogle meget foreløbige - og i konklusionen diffuse - canadiske undersøgelsesresultater 4. (Men dermed være bestemt ikke sagt, at der ikke kan være andre gode grunde til at tilbyde dette underviningsprogram til de indsatte - såvel som til andre mennesker i samfundet.) Denne nye behandlingsoptimisme har holdt sit indtog i de nordiske fængselssystemer med hyppig brug af begreber som resocialisering påvirkningsprogrammer differentieret afsoning individuelle afsoningsplaner progressionsfuldbyrdelse Krav til fængslets servicevirksomhed Bestræbelserne på at præsentere de indsatte for tilbud om undervisning, misbrugsbehandling og anden service, som kan hjælpe den enkelte til at forberede en tilværelse i frihed uden kriminalitet, 3 4 Rentzmann, W: Noget virker på nogen - nogle gange. I Nyt fra Kriminalforsorgen Nr. 5/95: København: Direktoratet for Kriminalforsorgen, samt Philip, B.: Kriminalforsorgen har en dobbeltrolle. Samme sted s Se også Andrews, D.: Does Correctional Treatment Work? A Clinically Relevant and Psychological Informed Meta-Analysis. I Criminology Vol. 28, No 3: 369. De foreløbige canadiske resultater er offentliggjort i: Robinson, D.: The Impact of Cognitive Skills Training on Post-Release Recidivism among Canadian Federal Offenders Ottawa: Correctional Service of Canada. Summarisk refereret i Robinson, D.: Factors influencing the effectiveness of cognitive skills training. I Forum on Corrections Research Vol. 8, No. 3: 6-9. Ottawa: Correctional Service of Canada.

6 6 kan naturligvis kun hilses velkommen. Men det er vigtigt at tage ved lære af fortidens fejltagelser, bl.a. ved at stille følgende krav til fængslernes servicestrukturer: Et humanistisk menneskesyn Der må tages udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, som ser på mennesket som et ansvarligt, kreativt subjekt, der indgår i forpligtende sammenhænge med andre mennesker og som på forhånd opleves som en person med rettigheder (bl.a. retten til liv, frihed, ansvar og menneskelig værdighed). Der må med andre ord tages afstand fra den gamle behandlingsfilosofis naturvidenskabelige - behavioristiske - menneskesyn, som ser på mennesket som et ansvarsløst objekt, hvis handlinger dirigeres af stimuli og manipulationer udefra, og som frakendes selvbestemmelse, frihed og egen personlighed. Den enkelte vælger selv sine mål Det er i første række den indsatte selv, der som ansvarlig for sin egen tilværelse og personlige udvikling sætter målet for sine aktiviteter under afsoningen. Forebyggelse af kriminalitet er kun ét blandt mange legitime mål for den enkelte. Eksempelvis kan en indsat med sin deltagelse i cognitive skills training have som mål at forbedre evnen til at undgå konflikter i ægteskabet eller på arbejdspladsen. Eller måske ønsker han at blive bedre til at undgå de røde kort på fodboldbanen. Sådanne motiver er fuldt legitime, ligesom det vil være legitimt at deltage i et undervisningsprogram med det ene formål at søge adspredelse i en grå dagligdag. Vi skal ikke i fængslerne censurere de indsattes valg af aktiviteter med individualpræventive nyttehensyn som det afgørende kriterium. En sådan censur er andre samfundsborgere ikke undergivet, selv om kriminalprævention har sit operationsfelt overalt i samfundet og ikke kun i fængslerne. Serviceydelser i stedet for fangebehandling Begrebet behandling bør kun bruges om ydelser, som også i det øvrige samfund kaldes behandling. Det er meningsforstyrrende - og lidt nedladende over for voksne raske mennesker - at betegne almindelige menneskelige aktiviteter som behandling, når de foregår i et fængsel. Man behandler mod sygdom, misbrug etc. - måske med mindre kriminalitet som et afledet fænomen. Men man behandler normalt ikke umiddelbart mod kriminalitet, jfr. nedenfor under 0. Begrebet fangebehandling bør derfor slettes af fængslernes ordbøger. Skal man anvende en fællesbetegnelse for de meget forskellige aktiviteter mv., som fængslerne tilbyder de indsatte, må det være naturligt at tale om serviceydelser eller servicetjenester - begreber, som anvendes generelt inden for servicesektoren. Normalisering som overordnet sigte Normalisering er det overordnede sigte med fængslets serviceydelser. Det betyder, at undervisning, misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling etc. er ydelser, som den indsatte har ret til på samme vilkår som andre mennesker (og dermed også ret til at afvise), og ikke - som før i tiden -

7 7 noget, som den indsatte måtte tage imod som et led i straffen, når fængslets eksperter havde bestemt det. Forskellen på før og nu er, at før måtte den indsatte tåle behandling, fordi han var i fængsel, medens han nu har ret til behandling etc., selv om han er i fængsel. Normaliseringsprincippet er i virkeligheden udtryk for, hvad den svenske strafferetsprofessor Nils Jareborg kalder en defensiv strafferetspolitik, idet det handler om at værne individet imod, at staten griber mere ind i dets tilværelse, end straffedommen legitimerer, dvs. mere end nødvendigt af hensyn til gennemførelse af frihedsberøvelsen. 5 Glem recidivprocenterne Forskere kan måske finde en teoretisk interesse i at studere recidivprocenter, men i det praktiske fængselsarbejde bør vi af flere grunde se bort fra disse statistiske størrelser. (1) For det første må man huske, at hvert enkelt af fængslets servicetilbud har et bestemt umiddelbart resultat for øje. Psykiatrisk behandling sigter mod at forbedre patientens psykiske helbredstilstand. Undervisning sigter mod at give eleven viden og færdigheder. Socialrådgivning sigter mod at forbedre klientens sociale forhold. Disse resultater kan i forskellige henseender få indflydelse på den enkeltes fremtidige tilværelse. Vi kan have en tro på, at blandt de afledte begivenheder - eller sekundære resultater - vil være mindre kriminalitet, men om det bliver tilfældet, vil i de fleste tilfælde bero på tifældigheder i samspillet mellem en mangfoldighed af faktorer, hvorover fængslet ingen indflydelse har. Det er de nævnte umiddelbare resultater af serviceydelserne, som har interesse, når serviceydelsernes værdi skal bedømmes. De afledte begivenheder - fx en bestemt adfærd efter løsladelsen - optræder som et så fjernt led i forhold til dagligdagens aktiviteter i fængslet, at det ikke har nogen mening at inddrage dem i evalueringen af fængslets servicevirksomhed. En særlig position indtager serviceydelser, som sigter direkte mod bestemte former for kriminalitet, fx psykiatrisk behandling mod pyromani og kleptomani samt visse former for sexologisk behandling. I disse specielle tilfælde kan der godt være kongruens mellem kriminelt recidiv og sygdomsmæssigt recidiv. Derfor kan det have god mening at interessere sig for recidivundersøgelser efter fx sexologisk behandling. (2) For det andet handler recidivprocenter som tidligere nævnt ikke om det enkelte menneske, men om statistiske gennemsnitsmennesker. Selv om statistiske målinger viser, at en bestemt serviceaktivitet ikke påvirker recidivet for gennemsnitsmennesket, kan der meget vel være mennesker, som i så henseende har haft glæde af aktiviteten. Det afgørende - hvis man vil lægge særlig vægt på recidivsynspunktet - må være, om en aktivitet er generelt egnet til at forbedre den enkeltes mulighed for at forberede et liv i frihed uden kriminalitet. 5 Jfr. Jareborg, N.:Defensiv och offensiv strafrättspolitik. I Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1994: Artiklen er i revideret udgave trykt i Victor, D.: Varning för straff Stockholm: Fritzes förlag.

8 8 (3) For det tredje vil recidivbegrænsning som det afgørende succeskriterium for en bestemt serviceaktivitet indebære, at personalet - ganske urimeligt - vil opleve den ene fiasko efter den anden, hver gang de positive recidivresultater udebliver. Det var netop, hvad der skete i de gamle behandlingsglade dage. Endvidere mister vi argumentet for aktiviteter, som recidivundersøgelser giver dumpekarakter. Det er netop, hvad der er sket i USA. Humane forhold, som var indført ud fra individualpræventive nyttehensyn, kunne ikke forsvares, da behandlingsideologien brød sammen. I maj 1997 har den danske justitsminister i Folketinget besvaret et spørgsmål om fængslernes besøgsordninger med bl.a. følgende generelle udtalelse: Baggrunden for reglerne om de indsattes adgang til besøg er den betydning, som opretholdelse og styrkelse af forbindelsen til omverdenen, herunder familien, i almindelighed må antages at have for den indsattes muligheder for efter løsladelsen at føre en tilværelse, der ikke er præget af kriminalitet. 6 Dette svar kan lyde fornuftigt, men det er i virkeligheden et farligt svar. Forestiller man sig, at en recidivundersøgelse tilbageviser den nævnte antagelse om, at besøgsordningen har en individualpræventiv effekt, har justitsministeren med sit svar indirekte sagt, at der ikke længere vil være nogen begrundelse for at tillade de indsatte at have besøg i fængslet. I stedet for (udelukkende) at argumentere med nyttesynspunkter burde vi derfor hæve panden og klart og tydeligt proklamere, at adgangen til at modtage besøg først og fremmest er en menneskeretlig selvfølgelighed på linie med retten til forplejning og helseservice. Frihedsberøvelsens intensitet Lempelser og skærpelser i frihedsberøvelsens intensitet spiller i flere henseender en betydelig rolle i praksis. Det er derfor ikke ganske ligegyldigt, hvilke forhold, som kan påvirke graden af indespærring. Efter min mening må frihedsberøvelsens intensitet afhænge af pønale hensyn; - det vil fx næppe være overensstemmende med samfundets forventninger til det straffende element i fængselsopholdet at tillade frigang fra første færd under afsoningen af en langvarig fængselsstraf, sikkerhedsmæssige risici; - flugtrisiko eller risiko for kriminalitet eller ordensbrud kan nødvendiggøre mere intensive former for frihedsberøvelse (udgangskarantæne, lukket fængsel, isolation, fastspænding etc.), end det er nødvendigt af pønale hensyn, og humanitære hensyn; - der kan være grundlag for lempelser i frihedsberøvelsen i særlige tilfælde, fx ved alvorlig sygdom. Progression i afsoningen - forstået som gradvis lempelse af restriktioner og/eller tildeling af såkaldte goder - bør således ikke kobles sammen med individualpræventiv virksomhed. Det vil stride mod normaliseringsprincippet at lade bestemte goder og lempelser bero på gennemførelse af bestemte behandlingsprogrammer. 6 Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1863 af 1. april 1997 fra medlem af Folketinget Brian Mikkelsen (KF).

9 9 Rettigheter er altså goder man ikke skal fortjene eller vise seg berettiget til, det er snarere goder som er å betrakte som selvfølgelige, noe enhver automatisk er berettiget til simpelthen i egenskap av å være menneske og samfunnsmedlem, har den norske chefpsykolog Gerdt Henrik Vedeler sagt i 1973 i en artikel om fangers rettigheder og fængslets forpligtelser. 7 Heri kan jeg kun være enig. Konklusion Hvis de ovenfor beskrevne krav til fængslernes servicevirksomhed opfyldes, kan vi undgå at falde i fortidens fælde og på individualpræventiv basis skabe et ekspertstyret formynder-regime, hvis indre normer udvikler sig uafhængigt af det samfund, som fængslet ellers er en del af. Tværtimod vil det kunne lykkes os at skabe et fængselsregime, som opfylder den almene retsfølelses krav om indespærring som straf samtidig med, at det honorerer den indsattes krav om - trods indespærringen - at leve videre som samfundsborger med ansvar for sin tilværelse og med ret til (så vidt muligt inden for frihedsberøvelsens rammer) samme livsvilkår som andre samfundsborgere, herunder ret til tilbud, som kan styrke og udvikle den enkeltes muligheder for at leve et tilfredsstillende liv i frihed. Hertil hører naturligvis - blandt meget andet - mulighederne for at skabe en tilværelse uden kriminalitet. 7 Vedeler, G. H.: Frihetsstraffens innhold - betraktninger om fangers rettigheter og fengslets forpligtelser. I Lov og Rett, 1973: Genoptrykt i Mathiesen, T. & Heli, A.: Murer og mennesker Oslo: Pax Forlag A/S.

Falsk tale om fængslerne

Falsk tale om fængslerne Kronik i Politiken den 27. marts 1996 Falsk tale om fængslerne Af Hans Jørgen Engbo Hvis nogen udover den enkelte selv kan siges at have fiasko, når han begår ny kriminalitet efter løsladelsen, hviler

Læs mere

Prøveløsladelse eller internering

Prøveløsladelse eller internering KRONIKEN I POLITIKEN/ Onsdag den 6. marts 1991 Prøveløsladelse eller internering Af Hans Jørgen Engbo PRØVELØSLADELSE er et emne, der atter er kommet under offentlig debat. Det er ikke mere end tre-fire

Læs mere

Indsattes ret til uddannelse

Indsattes ret til uddannelse Et provokerende indlæg om Indsattes ret til uddannelse Uddannelseskonference Nyborg den 21. juni 2010 Hans Jørgen Engbo Den ideale fordring om normalisering 1973 1986 1989 1998 2000»Fængselsvæsenet bør

Læs mere

Den vigtige sammenhæng mellem magt og opgave

Den vigtige sammenhæng mellem magt og opgave Samfundsfagsnyt, nr. 148, april 2003, side 8 ff Den vigtige sammenhæng mellem magt og opgave Af Hans Jørgen Engbo»Enhver, der har magt, må konstant være mistænksom over for sin egen måde at bruge sin magt

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Alt optaget. Af Hans Jørgen Engbo

Alt optaget. Af Hans Jørgen Engbo Kronik i Politiken den 6. oktober 2003 Alt optaget Af Hans Jørgen Engbo I dag styrer man snarere et menneskepakhus end en institution, der arbejder med straffuldbyrdelse, skriver dagens kronikør. Han er

Læs mere

Demokratiske og etiske fordringer til fængslernes magtudøvelse

Demokratiske og etiske fordringer til fængslernes magtudøvelse Foredrag på Præstehøjskolens kursus for nordiske fængselspræster den 13. maj 1991. Optrykt med noter i NTfK 1991, nr. 4, side 225 ff. Demokratiske og etiske fordringer til fængslernes magtudøvelse Af Hans

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Elektronisk husarrest

Elektronisk husarrest Indlæg på Kriminologisk Selskab møde den 29. oktober 1997 Elektronisk husarrest Af Hans Jørgen Engbo Det har ingen mening generelt at tale om at være for eller imod den form for kriminalforsorg, som ved

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER. og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER. og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fængsler og menneskerettigheder Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith Fængsler og menneskerettigheder

Læs mere

Kan man synge sig ud af kriminalitet?

Kan man synge sig ud af kriminalitet? Kan man synge sig ud af kriminalitet? Film- og debat-arrangement om Fangekoret fra Vridsløselille og den musikalske og anden resocialisering. Onsdag d. 29. februar kl. 19-22.00 i Park Bio København. Arrangeret

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Radikal Ungdom mener:

Radikal Ungdom mener: Straf Indledning Hvorfor straffer vi? Det er vigtigt at overveje, når man vil finde sin egen holdning til strafferet. Radikal Ungdom går ind for straffe, der nytter. Der skal tages hensyn til ofrene -

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Oktober 2010 Forslag til Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Tilværelsespsykologi Radikalisering

Tilværelsespsykologi Radikalisering Handouts til oplæg på Radikaliseringskonferencen 09-11- 2015 Yderligere oplysninger, herunder praktiske redskaber, henvisninger til bøger om tilværelsespsykologi, samt teoretiske artikler om den her præcenterede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Defensiv og konstruktiv fængselssikkerhed

Defensiv og konstruktiv fængselssikkerhed Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr. 4/1996 Defensiv og konstruktiv fængselssikkerhed Af Hans Jørgen Engbo Fængslernes sikkerhedsopgaver Fængslernes sikkerhedsopgaver går ud på ved forebyggende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Af Yngve Hammerlin og Egil Larsen, fra bogen Menneskesyn i teorier om mennesket, Klim, 1999

Af Yngve Hammerlin og Egil Larsen, fra bogen Menneskesyn i teorier om mennesket, Klim, 1999 KONSEKVENSPÆDAGOGIK Af Yngve Hammerlin og Egil Larsen, fra bogen Menneskesyn i teorier om mennesket, Klim, 1999 Konsekvenspædagogikken er udviklet af den danske psykolog og filosof Jens Bay. Der er kun

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

STRAF DEBATRUM: STRAF

STRAF DEBATRUM: STRAF STRAF Hvad gør man i et moderne retssamfund, når en af borgerne forbryder sig mod de demokratisk vedtagne love? Skal lovovertrædere straffes og på hvilken måde? Hvis man straffer, hvad er så formålet?

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Resocialisering Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Prøveløsladelse den korte version Hovedregel: løsladelse fra fængsel efter afsoning af 2/3 af dommens længde. Kan kun finde sted hvis

Læs mere

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi?

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi? Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn.

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Forord At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Hvis man som lærer skal lykkes, skal man påtage sig dette lederskab. Lederskabet

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 112 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere