KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG"

Transkript

1 P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL P-hus ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL PaƟ Ɵenthotel PaƟ Ɵenthotel Vestgaden Vestgaden kongres kongres Kirke/bederum Kirke/bederum Hovedindgang Forplads ETAPE 2 ETAPE 2 Indgang Børn Grønnegård Grønn Kontor/ Forskerskole Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Indgang FAM Ambulance Parkering HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING Parkering P-hus P-hus KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL Shunt Shunt FremƟ Ɵdig fuld udbygning FremƟ Ɵdig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 NYBYG HERLEV HOSPITAL NYBYG Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

2 P-hus et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Grønnegård Indgang Børn Forplads Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

3 konkurrence udbygning af Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning dommerbetænkning april 2011 herlev hospital nybyg 1

4 2

5 intro indhold Konkurrencen Opgaven Deltagerne Bedømmelsen Generelle bemærkninger forslagene Forslag 4/ ,4 point Vinder Forslag 3/ ,9 point Forslag 5/ ,9 point Forslag 2/ ,5 point Forslag 1/35791 ukonditionsmæssigt udbygning af herlev hospital Herlev Hospital er af Region Hovedstaden udnævnt til områdehospital i planlægnings- og optageområde Midt og skal fremover varetage den akutte behandling inden for kirurgi og medicin af borgere. Hertil kommer, at kvinde/barn specialerne og fødsler fra optageområdet samles på Herlev Hospital, ligesom profilen som højt specialiseret kræfthospital videreføres. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen, give et bedre grundlag for forskning og udvikling, samt sikre en effektiv drift. indbudt projektkonkurrence For at kunne varetage de nye opgaver er der behov for et større anlægsprojekt på Herlev Hospital, hvorfor der i april 2010 blev udskrevet en projektkonkurrence med det formål at få belyst mulighederne for en optimal udbygning. Dette resulterede i, at der i efteråret 2010 blev indleveret 5 inspirerende forslag til bedømmelse. Succeskriterierne for fremtidens hospital er mange og facetterede. For at sikre, at de fysiske faciliteter kan opdateres parallelt med indførelse af fremtidig teknologi og behandlingsmetoder, er fleksibilitet en vigtig parameter lige som et optimalt personflow og en effektiv ressourceudnyttelse. Hertil kommer, at forslagene skal demonstrere evnen til at forholde sig til udgangspunktet, det eksisterende byggeri, som er et hovedværk i dansk arkitektur. De indleverede forslag har taget udgangspunkt i visionen om, at de fysiske rammer, integration af kunst og behandling af uderum skal skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum og dermed tilgodese patientens behov for tryghed og nærvær, samtidig med at faciliteterne understøtter den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. Efter en lang og grundig bedømmelsesperiode er dommerkomiteen nået frem til en enig afgørelse, som definerer at hospitalsbyggeri kan være andet end firkantet. Dommerkomiteen April

6 konkurrenceområdet servicebygning blok 07 kapel blok 09 barak pavillon 9 pavillon 8 pavillon 7 pavillon 10 behandlingsbygning blok 05 stråleterapi bygning pavillon 0 sengebygning blok 01 auditorium blok 02 indgang parkering elevskole blok 12 parkering Herlev Ringvej parkering regnvandsbassin hjortespringvej parkering eksisterende forhold 4

7 konkurrenceopgaven DEN STILLEDE OPGAVE Konkurrenceopgaven omfatter 3 hovedelementer: Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt sigt). Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital. Ud over at fastlægge placeringen af det forestående nybyggeri herunder samspillet med det eksisterende hospital skal planen anvise fremtidige udbygningsmuligheder, således at der skabes sikkerhed for, at nuværende og fremtidige byggeprojekter spiller sammen. Nybyggeri Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for FAM (Fælles Akutmodtagelse) og for KBB (Kvinde/Barnbygning) samt forslag til parkering i konstruktion og nødstrømsanlæg. Nybyggeriet kan udføres som en eller flere bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende hospital. Dog kan parkering i konstruktion godt ligge separat. Konkurrencedeltagerne skulle for deres forslag særskilt belyse nedenstående fire udvalgte områder: Hovedindgang Belysning af hvorledes den fremtidige ankomst til Herlev Hospital kan ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri skal foregå, herunder ankomst til FAM. Modtagelsen i FAM Placering af modtageområdet herunder hvorledes modtagelse af forskellige patienttyper kan ske, samt hvorledes disse kan fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder. Fødeområde Indretning af et fødeområde hvor fødestuer kombineret med opholdsstuer og tilhørende birum udgør en velfungerende og rationel enhed. Sengeafsnit i Gastroenheden Indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden set i relation til placering af plejepersonalets arbejdsstationer. Tilbud om rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag skal konkurrencedeltagerne afgive honorartilbud på den rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået aftale om med vinderen. Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, landskabsarkitektydelser, ydelser i forhold til bygningsintegreret kunst, inventar og udstyr samt projekteringsledelse. Rådgivningsydelsen omfatter FAM samt KBB, parkering i konstruktion samt landskabsarbejder, (herunder veje og stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen. 5

8 deltagerne FORSLAG 1 / Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Arkitektfirmaet Jens Clementsen YLP Arkitekter (Sverige) GHB Landskabsarkitekter og byplanlægger Lemming & Eriksson as ÅF HH (Sverige) (Jacobs Engineering Group Inc. (Frankrig)) FORSLAG 2 / DISSING+WEITLING architecture a s Medplan as arkitekter (Norge) Buro Happold Limited (England) /Buro Happold ApS (DK) Marianne Levinsen Landskab ApS Hansen, Carlsen & Frølund A/S Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S FORSLAG 3 / Schmidt Hammer Lassen Architects Arcrum Arkitekter Heinle, Wischer und Partner Architekten (Tyskland) HT-Hospitaltechnik (Tyskland) Midtconsult A/S Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG (Tyskland) ÅF Hansen & Henneberg Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design FORSLAG 4 / Henning Larsen Architects A/S Friis & Moltke A/S Orbicon Leif Hansen A/S Norconsult A/S (Norge) NNE Pharmaplan A/S Brunsgaard & Laursen ApS SLA A/S FORSLAG 5 / Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Alectia A/S Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S 6

9 bedømmelsen konkurrencen Konkurrencen er udskrevet af Herlev Hospital. Konkurrencen er afholdt som en projektkonkurrence i henhold til EUdirektiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 29. april 2010, og deltagerne indleverede deres forslag d. 29. oktober teams søgte om prækvalifikation. Fem teams blev inviteret til at deltage. Konkurrencevederlaget var på kr ekskl. moms. Alle fem forslag blev rettidigt indleveret. BEDØMMELSEN Der har været afholdt fem heldagsmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert- og rådgiver møde. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der bl.a. foretaget en teknisk, funktionel og arkitektonisk vurdering af forslagene. Der blev parallelt med dette foretaget en successiv kalkulation af alle 5 forslags anlægsøkonomi. Kalkulationen blev foretaget af Niras. Desuden har Lett Advokatfirma været inddraget som rådgiver for dommerkomiteen i forbindelse med vurderingen af forslagenes konditionsmæssighed. I forslag 1 oversteg arealet det forventede bruttoareal betragteligt. Den successive kalkulation af forslag 1 s anlægsøkonomi viste, at den sandsynlige anlægssum ville være ca. 30 % over den budgetterede økonomiske ramme. Inden pointgivningen blev foretaget, besluttede dommerkomiteen derfor i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne, at forslaget skulle erklæres ukonditionsmæssigt. Da forslaget indtil det tidspunkt havde været med i bedømmelsen, blev det besluttet at medtage bemærkninger til forslaget i dommerbetænkningen. udpegning af vinder Bedømmelsen af de øvrige forslag 2,3,4 og 5 blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet og tildelt point fra 1-5 i henhold til de fastlagte kriterier, bortset fra honorartilbuddet. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter med honorartilbud åbnet, og der blev foretaget en samlet pointgivning og foretaget den angivne vægtning. På denne baggrund besluttede en enig dommerkomite, at udpege forslag 4 som vinder af konkurrencen. Pointresultat Forslag 4 samlet antal vægtede point 3,4 VINDER Forslag 3 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 5 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 2 samlet antal vægtede point 2,0 Forslag 1 ukonditionsmæssigt ikke tildelt point Honorartilbud Forslag 2 honorartilbud 113,5 mio. Forslag 4 honorartilbud 134,0 mio. Forslag 3 honorartilbud 139,8 mio. Forslag 5 honorartilbud 170,0 mio. Forslag 1 honorartilbud ikke medtaget BEDØMMELSESKRITERIER 1. Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige og funktionelle forhold), vægtning 35 % 2. Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 % 3. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets bæredygtighed), vægtning 15 % 4. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi og metode), vægtning 15 % 5. Det tilbudte honorar, vægtning 10 % Uddybende bemærkninger til ovenstående fremgår neden for. Forslagets funktionelle forhold Forslagets evne til at sikre et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og varer både i helhedsplanen (tilkørsel, parkering m.v.) og i nybyggeriet (ankomst, behandling m.v.). Robusthed og fleksibilitet overfor bl.a. fremtidige ombygninger og udvikling af nye behandlingsformer. Forslagets evne til at sikre, at nybyggeriet integreres med det eksisterende hospital. Forslagets arkitektoniske forhold Forslagets evne til at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagets evne til at sikre, at bygningsudformning, integration af kunst og behandling af uderum skaber en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum. 7

10 Forslagets ingeniørmæssige forhold Forslagets valg af konstruktions- og installationsprincipper som skal sikre fleksibilitet i den fremtidige disponering af rum og funktioner. Forslagets beskrivelse af bæredygtighed. Forslagets beskrivelse af de valgte materialer i forhold til levetid og vedligeholdelse. Beskrivelse af forslagets forhold vedrørende tilgængelighed til og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Forslagets realiserbarhed Økonomisk kontrolberegning er udført på de enkelte konkurrenceprojekters totaløkonomi (byggeudgifter og overordnet vurdering af drift og vedligeholdelsesudgifter) af et eksternt, uafhængigt firma. Dette firma har indgået som rådgiver for dommerkomitéen. Det har været et ufravigeligt krav, at konkurrencedeltagerne gennem budgetkalkulation har sandsynliggjort, at forslaget kan udføres inden for den angivne budgetramme. Budgetkalkulationen er vurderet og efterkalkuleret som led i evalueringen af forslagene. Hvor vurderingen og efterkalkulationen har givet begrundet tvivl om, hvorvidt forslaget som krævet kan udføres inden for budgetrammen, er tilbuddet blevet anset for ukonditionsmæssigt. Konkurrencedeltagerne skulle vedlægge egen kalkulation af konkurrenceforslaget der dokumenterede, at budgetrammen kunne overholdes. Matrix for råd- givernes egen kalkulation af den økonomiske ramme, er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Den eksterne rådgiver har foretaget sin økonomiske kontrolberegning ud fra samme matrix. Ved vurderingen af metode er der lagt vægt på, i hvor høj grad forslaget understøtter projektets mulighed for at opnå de beskrevne ønsker og mål, og om den foreslåede metode er smidig, effektiv og sikrer den højest mulige kvalitet i ydelserne. Honorartilbud Det tilbudte honorar er vurderet ud fra en samlet vurdering af det tilbudte honorar, samt de tilbudte timesatser for angivne medarbejderkategorier. DOMMERKOMITÉ Medlem af Regionsrådet, formand for dommerkomiteen Leila Lindén Medlem af Regionsrådet Marianne Stendell Medlem af Regionsrådet Abbas Razvi Medlem af Regionsrådet (substitut for Allan Schneidermann) Steen Olesen Medlem af Regionsrådet Henrik Thorup Medlem af Regionsrådet Birgit Tystrup Udpeget af Arkitektforeningen: Fagdommer arkitekt MAA Jesper Lund Fagdommer arkitekt MAA Anders Tyrrestrup Fagrådgiver (uden stemmeret) landskabsarkitekt, MAA, MDL, Emma Hessner Udpeget af FRI: Fagdommer ingeniør FRI, Kurt Nielsen-Dharmaratne Tilforordnede uden stemmeret: Hospitalsdirektør for Herlev Hospital Søren Rohde Koncerndirektør i Region Hovedstaden Morten Rand Jensen Dommerkomiteens sekretærer Arkitekt MAA, Arkitektforeningen, Sekretariat Anne-Mette Bølling Projektleder og Arkitekt MAA, Herlev Hospital Anette Madsen Udbudsrådgiver, MUNKSGAARDplusANDERSEN Knud Toft Andersen 8

11 bedømmelsen RÅDGIVERE Interne rådgivere for dommerkomiteen Repræsentant for Fælles Akutmodtagelsen Ledende Overlæge Inger Søndergaard Repræsentant for Gastroenheden, Ledende Oversygeplejerske Kirsten Ravn Repræsentant for Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Ledende Overlæge Morten Lebech Repræsentant for Intensivafdelingen, Overlæge Tina Waldau Repræsentant for Pædiatrisk afd. Ledende Oversygeplejerske Merete Thomsen Repræsentant for Intern Service og Logistik, Strategisk Chef Michael Wallin Repræsentant for Arbejdsmiljøenheden, Sikkerhedsleder Ruth Nielsen Repræsentant for Bygge - og teknikafdelingen, Hans Olesen Repræsentant for Nybyg, Projektleder og Arkitekt MAA Jesper Myhr Repræsentant for Nybyg, Hospitalsplanlægger Bo Johansen Repræsentant for Nybyg, John Bendix Leila Lindén Marianne Stendell Abbas Razvi Steen Olesen Henrik Thorup Eksterne rådgivere Civilingeniør, speciale i bæredygtigt byggeri Olaf Bruun Jørgensen Speciale i trafikplanlægning Jacob Deichmann, Kunstfaglig rådgiver, udpeget fra Statens Kunstfond Erik Steffensen Overslagsberegner, Niras, Martin Tue Mikkelsen Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning Strandgade 27 A, DK København K Birgit Tystrup Jesper Lund Anders Tyrrestrup Kurt Nielsen-Dharmaratne 9

12 Eksisterende forhold forslag 1 forslag 2 forslag 3 forslag 4 vinder forslag 5 10

13 generelle bemærkninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Det drejer sig om helbredelse og ofte om liv og død. Derfor er funktionalitet og rationel logistik i hospitalsarkitektur en styrende faktor og vejer tungt i forhold til æstetiske eller formelle præferencer. Dette betyder ikke, at arkitekturens grundlæggende udgangspunkt i samspillet mellem form og indhold og rumoplevelse ikke har betydning, når der tegnes hospitaler. Tværtimod er en begavet orkestrering af de funktionelle og tekniske afhængigheders betydelige bindinger blevet en endnu mere væsentlig forudsætning for at tilgodese fremtidens krav. Det er krav til patientvenlige flows, helende fysiske rammer og honorering af stadig øgede krav til rationalitet, effektivitet og funktionalitet. I nærværende konkurrence har fem danske teams flere med internationale samarbejdspartnere givet deres bud på den komplekse opgave, det er at udvide Herlev hospital. Konkurrencedeltagernes evne til at skabe arkitektur og syntese sættes i konkurrencen yderligere på prøve af den store udfordring, det er at skulle udbygge og tilføje nye bygninger til et verdenskendt hovedværk i dansk arkitektur. Herlev Hospitals monumentale strukturalisme og majestætiske helhed i kompositionen af behandlingsbasen, sengetårnet og de skulpturelle auditorieskaller kræver, som det formuleres i konkurrenceprogrammet, at forslaget evner at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagenes evne til at skabe helheder, samlet identitet og forholde sig til opgavens iboende modsætning og den udfordring, det er at skulle respektere det eksisterende byggeri og samtidig tilgodese kravene til nærhed og optimal funktionalitet mellem nyt og eksisterende, har haft bedømmelseskomiteens store opmærksomhed. Konkurrenceprogrammets kompleksitet og omfattende krav til afleveringen har inspireret til stor arkitektonisk diversitet i forslagene. Konkurrencedeltagerne har forholdt sig til programmets mange krav, men der er under bedømmelsen konstateret stor variation og i flere af forslagene mangelfuld og utilfredsstillende besvarelse særligt af de ingeniørmæssige forhold vedrørende konstruktioner, installationer, fleksibilitet, materialebeskrivelse, bæredygtighed, og økonomi. I den store variation er der en omvendt proportionalitet mellem kvaliteten af forslagenes behandling af det overordnede greb og de mere specifikke emner, som konkurrenceprogrammet også ønsker belyst. I praksis betyder det, at ingen af forslagene skiller sig ud med gode svar på alle bedømmelseskriterierne, hvorfor der må forudses en betydelig bearbejdning af vinderforslaget. Helhedsplanen Der er i konkurrenceforslagene vidt forskellige bud på helhedsplanen med hensyn til hoveddisponeringen, hovedankomst og landskabelig forankring, som er konkurrencens overordnede temaer. Både forslag 1 og 4 præsenterer robuste og fleksible helhedsplaner. I begge forslag placeres bygningerne i auditorieaksen og hovedgrebet karakteriseres af en rationel struktur, hvor der er skabt nærhed og tæthed i og udenfor bygningerne. Forslag 4 udmærker sig ved et dynamisk samspil mellem bygninger og landskab. Forslag 2, 3 og 5 præsenterer hver sin særskilte løsning. I forslag 2 placeres bygningerne ud mod ringvejen med en svag kobling til den eksisterende struktur men stærk kobling mellem park og by. Forslag 3 underdeler bygningerne i fire mindre enheder parallelt med det eksisterende hospital og har med parkeringsskoven og lysningen skabt et robust og velforankret greb. Forslag 5 adskiller sig markant ved at placere bygningerne noget indeklemt vest for den eksisterende behandlingsbygning blok 5 og ved en todelt helhedsplan, hvor bygning og landskab er adskilte strukturer. Hovedankomsten i de 5 forslag viser to overordnede situationer. Forslag 1, 4 og 2 kobler ankomstområdet direkte på Ringvejen. Ankomsten i forslag 1 og 4 fremstår klar og overskuelig med en entydig hovedindgang. Ankomstområdet i forslag 2 fremstår mere klemt disponeret. Forslag 3 og 5 placerer ankomstområdet længere inde på grunden med en forplads omkring auditoriebygningen. I forslag 3 er ankomstvejen placeret mod syd og kobler sig diagonalt til forpladsen, hvorfra der er to hovedindgange. Ankomstvejen i forslag 5 løber på tværs af forpladsen i et forløb, der skærer grunden over. Dette forslag adskiller sig med mange og spredte indgange uden én entydig hovedindgang. Landskabeligt præsenterer forslag 2, 3 og 5 hovedgreb med store landskabelige temaer. Forslag 2 og 3 udmær- 11

14 ker sig med velgennemarbejdede landskabsplaner, hhv. som Parken og Skoven, i fint samspil med kontekst. Den urbane park i forslag 5 udtrykker sig mere som et stiliseret element med uklar kobling til kontekst. Den nye bygning er ikke forankret i det store landskabsgreb. Forslag 1 og 4 arbejder med en rationel grøn struktur, der forbereder området til fremtidig udbygning. Her udmærker forslag 3 og 4 sig ved et gennemarbejdet og overbevisende samspil mellem bygningerne og de indre gårdrum, hvor mennesket er i centrum. Det arkitektoniske hovedgreb I den arkitektoniske bedømmelse har dommerkomiteen lagt stor vægt på sammenhængen i forslagenes helhedsplan og på balancen i den nye bygningsmasses sammenbygning med det eksisterende hospital. Forslagenes evne til at lade de nye bygningers arkitektoniske identitet bidrage til at skabe et nyt helhedsindtryk af Herlev Hospital som et moderne og sammenhængende hospital har haft stor bevågenhed. Eksisterende forhold Konkurrenceprogrammets vision, der beskriver den samlede bygningsmasse som en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser, er realiseret i fem væsentligt forskellige arkitektoniske hovedgreb. Forslagene adskiller sig særligt i deres placering af udvidelsen og dennes indvirkning på ankomsten til hospitalet og helhedsplanen. Dommerkomiteen har lagt stor vægt på konkurrencedeltagernes tilgang til tilpasning til det eksisterende hospital og særligt, hvordan dette udmønter sig i oplevelsen af ankomsten for både akutte, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Forslag 1 og 4 kobles ukompliceret og direkte på den eksisterende hovedindgang. Disponeringen medfører, at den for ankomsten til Herlev Hospital så karakteristiske oplevelse af sengetårnet og auditoriebygningen ændrer karakter og indskrives i en ny helhed. Dette sker mest overbevisende i forslag 4, hvor lette forbindelsesbygninger i glas omkranser og iscenesætter auditorieskallerne i et enkelt bearbejdet indre haverum/pladsdannelse. Forslag 2 placerer den nye bygningsmasse i en markant, delvis hævet bygningsstruktur længst mod byggefeltets østlige del langs forslag 3 12

15 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel ETAPE 2 kongres Kontor/ Forskerskole Parkering Frem dig fuld udbygning Tilslutning Hjortespringsvej Kirke/bederum Regnvandsbassin Vestgaden P-hus Grønnegård Ambulance Hovedindgang Indgang Børn Indgang Lægevagt Shunt Indgang FAM Forplads KAPEL PARKERING KAPEL BLOK 09 SERVICEBYGNING BLOK 07 PARKERING PATIENTHOTEL KIRKE BEHANDLINGSBYGNING BLOK 05 SENGEBYGNING BLOK 01 AUDITORIUM BLOK 02 METRO M KONTORER INDGANG ANKOMSTPLADSEN KONTORER KONFERENCE BUTIKSAREALER INDGANG FAM & KBB L AMBULANCE KONTORER ERHVERV GÅRDHAVE LETBANE L LETBANEOPGANG KONTORER ERHVERV VANDOPSAMLING GÅRDHAVE LEGEPLADS STRÅLETERAPI- BYGNING NØDSTRØMS- ANLÆG FORSKNINGS- SKOLE FORSKNINGS- SKOLE DAGINSTITUTION SIDDETRIN KULTURAKSE REGNVANDSBASSIN LEGEBAKKER HELIKOPTERPLATFORM PARKERING HERLEV RINGVEJ REGNVANDSBASSIN KULTURPLADSEN JORDVOLD PARKERING HJORTESPRINGVEJ forslag 1 forslag 2 HELHEDSPLAN FULD UDBYGNING HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning forslag 4 vinder forslag 5 13

16 Ring 3. Det kobler sig med en minimal, men funktionelt problematisk berøringsflade til det eksisterende sengetårn. Forslag 3 introducerer med en ny sydligere placering af hovedadkomsten et nyt perspektiv på oplevelsen af den eksisterende helhed og kobler sig gennem en langsgående udvidelse af hovedindgangen, de nye funktioner til FAM og KBB på hver side af den nyetablerede hovedindgang. Forslag 5 freder oplevelsen af den eksisterende hovedadkomst og etablerer den nye bebyggelse til FAM og KBB som en direkte udvidelse på behandlingsbygningens sydvestlige hjørne med etablering af en ny hovedindgang på den langsgående eksisterende Marmorgang. Det er dommerkomiteens samlede vurdering, at forslag, der etablerer et eget arkitektursprog og skalamæssig identitet, indgår bedre i et helhedsorienteret samspil med det eksisterende hospital end de mere anonyme strukturer, der underordner sig ved at mime det eksisterende og derved kommer til at fremstå som knopskydning. Det har en tendens til enten at virke anonym eller skævvridende i forhold til den eksisterende stærke arkitektur. Koncept for afdelingernes placering samt intern logistik Tro overfor konkurrenceprogrammets visioner og ønsker om optimalt flow for patienter, pårørende og personale i helhedsplanen såvel som i nybyggeriet og dets kobling til det eksisterende har dommerkomiteen ledt efter den løsning, der bedst har evnet at sikre oplevelsen af at mennesket i centrum. Konkurrencedeltagerne har generelt forholdt sig samvittighedsfuldt til konkurrenceprogrammets krav om rationalitet og funktionalitet. De har udarbejdet meget gennemarbejdede planer, der grundlæggende er velfungerende i deres disponeringsmæssige afsæt og har nøgtern fokus på at skabe både klinisk rationelle og patientvenlige løsningsmodeller for den interne logistik. Forslagene vidner i deres overordnede disponeringer og detaljerede indretninger med få undtagelser på enkelte delområder om generel stor sundhedsfaglig og hospitalslogistisk indsigt. Forslagene giver et varieret bud på løsningsmodeller for disponeringen af funktionerne i den nye FAM og KBB. Forslagene giver generelt fornuftige bud på etablering af det ønskede indhold til FAM og KBB. Der er i konkurrenceforslagene også anvist problematiske løsningsmodeller, hvor ankomstforhold og vitale funktionelle relationer og intern logistik ikke er løst tilfredsstillende. Forslagene adskiller sig her især i måden, hvorpå ankomstforholdene til modtagelsen i FAM er gjort entydige og overskuelige, og hvordan nærheder og kliniske relationer mellem FAM og afdelingerne både i nyt og eksisterende byggeri er tilgodeset i fire ud af de fem forslag integrerer FAM og KBB med hensigtsmæssige og direkte berøringsflader og stor nærhed mellem funktionerne i nybyggeriet. Forslag 3 etablerer FAM og KBB i selvstændige og geografisk adskilte bygninger, hvilket har medført en meget problematisk opdeling af operationsstuerne. Forslagene indeholder fine beskrivelser og illustrationer af vidtløftige ambitioner om at skabe helende arkitektur med mennesket i centrum. Der er generelt arbejdet godt med at skabe overskuelige rumligheder, gode dagslysforhold og adgang til attraktive uderum. Dog synes der at være en tendens til at hævde og tro på at meget store glasarealer og et massivt omfang af beplantninger er vejen i mål. Mange af de visualiserede facader viser glasarealer, som er urealistiske i relation til de oplyste energiklasser. En mere nuanceret skildring og indlevet bearbejdning af oplevelsen af at være mennesket i centrum savnes i flere af forslagene, eksempelvis er der forslag, som disponerer behandlingsrum, operationsstuer og endda sengestuer uden tilgang af direkte dagslys. Principper for byggeriets elasticitet og fleksibilitet Forslagene spænder meget vidt i håndteringen af elasticitet og fleksibilitet. Den overordnede bygningsgeometri i forslagene 3 og i særlig grad forslag 4 er fastlagt i så stram en form, at den i praksis vil blokere for elasticitet. Forslag 1, 2 og 5 synes at rumme klart større muligheder for tilbygninger og eventuelt kommende reduktioner i areal. Også med hensyn til den konstruktive og installationsmæssige fleksibilitet herunder mulighed for ændret anvendelse af arealer er der meget stor forskel mellem forslagene. Forslag 5 er meget gennemarbejdet og fleksibel, elementer i forslag 4 må revurderes. 14

17 generelle bemærkninger Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Alle forslag arbejder med bærende konstruktioner af beton mest elementer men også i forskellig udstrækning pladsstøbt, suppleret med stålkonstruktioner i to forslag, hvor der er særligt belastede bygningsdele. Installationsmæssigt er der langt større diversitet og iderigdom i forslagene, hvoraf nogle mest udpræget forslag 5 afslører stor indsigt i hospitalsbyggeri. Bæredygtige tiltag I alle forslag er der fokuseret på bæredygtighed, primært behandlet i forhold til opfyldelse af energiklasse 1 og for et enkelt forslag energiklasse For de fleste forslags vedkommende er bæredygtighed dog beskrevet gennem generelle betragtninger, som ind imellem får karakter af lærebogsstof frem for at være konkretiseret i forhold til det enkelte forslag. Dokumentationen er generelt mangelfuld og kunne med fordel f.eks. have været understøttet af Be06-beregninger eller dokumentation af dagslysniveauet, i stedet for de i ord beskrevne forventede gode dagslysforhold. Løsningsmæssigt er forslagene i forhold til bæredygtighed ikke specielt visionære, og man kunne nok have forventet mere her et stykke inde i det 21. århundrede. Det skal dog pointeres, at forslag 3 og forslag 5 indeholder mange relevante overvejelser og designprincipper i forhold til bæredygtigt byggeri, som viser stor indsigt i dette område. Koncept for bygningsintegreret kunst Forslagene søger med vidt forskellige tilgange og varierende styrke at integrere kunsten i arkitekturen. I alle forslag er der reflekteret over Poul Gernes arbejde. Fra den direkte tolkning og omsætning til arkitektoniske elementer, hvor arbejdet med farve og geometri danner kimen til formgivningen eller facadebearbejdningen, til mere poetiske tolkninger hvor forståelsen for værket integreres smukt i rumdannelsen i en æterisk helhed, som det er tilfældet i forslag 3. Princip for integration af kunst forslag 3 og 5. 15

18 forslag 4/ ,4 point vinder Henning Larsen Architects A/s Lars Steffensen, arkitekt MAA, partner, Michael Brunbjerg, arkitekt MAA, Hans Vogel, arkitekt MAA, Mikkel Eskildsen, arkitekt MAA, Andreas Brink, arkitekt MAA, Kasper Kyndesen, arkitekt MAA, Peter Panulin, ark. stud., Christian Schiøll, arkitekt MAA, 3D Visuals, Ida Marie Wedfall, modelbygger, Christian Skovgaard Petersen, modelbygger Friis & Moltke A/S Palle Hurwitz, arkitekt MAA, adm, dir., Gudrun Østergaard, arkitekt MAA, leder sundhedsafd., Martin Wienberg, arkitekt MAA, partner, Thomas Christensen, arkitekt MAA, Rasmus Riis, arkitekt MAA Brunsgaard & Laursen ApS Niels Brunsgaard, arkitekt MAA Orbicon Leif Hansen A/S Peter Anker Olsen, civilingeniør, chefrådgiver, Bent Andersen, ingeniør, projektchef, Søren Gabriel, civilingeniør, Carsten Olsen, civilingeniør NNE Pharmaplan A/S John Christensen, koncernansvarlig, arkitekt MAA, MBD, MRICS, Jesper Linding Videsen, Manager Ventilation & Building Utilities, BSc Eng SLA A/S (ophavsret til landskabsdesignet) Stig L. Andersson, Kreativ direktør, partner, landskabsarkitekt MAA MDL, Flemming Rafn Thomsen, designansvarlig, arkitekt MAA Christian Kuczynski, arkitekt cand. arch., Ulla Hornsyld, landskabsarkitekt MDL Norconsult A/S Esben Carstensen, ingeniør, adm. direktør, Johan Sivengård, ingeniør, trafik og samfærdsel, Ebbe Spjuth, ingeniør, trafik og samfærdsel 16

19 17

20 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Indgang Børn Forplads Grønnegård Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej helhedsplan fuld udbygning 18

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår DAGENS MEDICIN 13.10.2011 Nyt Hospital Herlev Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår Lars Steffensen Henning Larsen Architects HENNING LARSEN ARCHITECTS FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 11 Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital 2 bilag et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Hvidovre. Konkurrenceprogram. Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser Region Hovedstaden ½ 1 Nyt Hospital Hvidovre Konkurrenceprogram Bind 1: Vision, projektkrav og betingelser 1 Vision 4 1.1 Region Hovedstaden 5 1.2 Nyt Hospital Hvidovre 5 2 Opgaven 8 2.1 Helhedsplan 11

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181. Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182181-2013:text:da:html DK-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 106-182181 Bekendtgørelse

Læs mere

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg Nyt Akutcenter C.F. Møller Sweco EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling Dato: 2012-08-29Version:A Udbud med forhandling Side: 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 dommerbetænkningen Redaktion: Arkitektforeningen Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere