KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG"

Transkript

1 P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL P-hus ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL PaƟ Ɵenthotel PaƟ Ɵenthotel Vestgaden Vestgaden kongres kongres Kirke/bederum Kirke/bederum Hovedindgang Forplads ETAPE 2 ETAPE 2 Indgang Børn Grønnegård Grønn Kontor/ Forskerskole Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Indgang FAM Ambulance Parkering HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING Parkering P-hus P-hus KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL Shunt Shunt FremƟ Ɵdig fuld udbygning FremƟ Ɵdig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 NYBYG HERLEV HOSPITAL NYBYG Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

2 P-hus et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Grønnegård Indgang Børn Forplads Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

3 konkurrence udbygning af Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning dommerbetænkning april 2011 herlev hospital nybyg 1

4 2

5 intro indhold Konkurrencen Opgaven Deltagerne Bedømmelsen Generelle bemærkninger forslagene Forslag 4/ ,4 point Vinder Forslag 3/ ,9 point Forslag 5/ ,9 point Forslag 2/ ,5 point Forslag 1/35791 ukonditionsmæssigt udbygning af herlev hospital Herlev Hospital er af Region Hovedstaden udnævnt til områdehospital i planlægnings- og optageområde Midt og skal fremover varetage den akutte behandling inden for kirurgi og medicin af borgere. Hertil kommer, at kvinde/barn specialerne og fødsler fra optageområdet samles på Herlev Hospital, ligesom profilen som højt specialiseret kræfthospital videreføres. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen, give et bedre grundlag for forskning og udvikling, samt sikre en effektiv drift. indbudt projektkonkurrence For at kunne varetage de nye opgaver er der behov for et større anlægsprojekt på Herlev Hospital, hvorfor der i april 2010 blev udskrevet en projektkonkurrence med det formål at få belyst mulighederne for en optimal udbygning. Dette resulterede i, at der i efteråret 2010 blev indleveret 5 inspirerende forslag til bedømmelse. Succeskriterierne for fremtidens hospital er mange og facetterede. For at sikre, at de fysiske faciliteter kan opdateres parallelt med indførelse af fremtidig teknologi og behandlingsmetoder, er fleksibilitet en vigtig parameter lige som et optimalt personflow og en effektiv ressourceudnyttelse. Hertil kommer, at forslagene skal demonstrere evnen til at forholde sig til udgangspunktet, det eksisterende byggeri, som er et hovedværk i dansk arkitektur. De indleverede forslag har taget udgangspunkt i visionen om, at de fysiske rammer, integration af kunst og behandling af uderum skal skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum og dermed tilgodese patientens behov for tryghed og nærvær, samtidig med at faciliteterne understøtter den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. Efter en lang og grundig bedømmelsesperiode er dommerkomiteen nået frem til en enig afgørelse, som definerer at hospitalsbyggeri kan være andet end firkantet. Dommerkomiteen April

6 konkurrenceområdet servicebygning blok 07 kapel blok 09 barak pavillon 9 pavillon 8 pavillon 7 pavillon 10 behandlingsbygning blok 05 stråleterapi bygning pavillon 0 sengebygning blok 01 auditorium blok 02 indgang parkering elevskole blok 12 parkering Herlev Ringvej parkering regnvandsbassin hjortespringvej parkering eksisterende forhold 4

7 konkurrenceopgaven DEN STILLEDE OPGAVE Konkurrenceopgaven omfatter 3 hovedelementer: Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt sigt). Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital. Ud over at fastlægge placeringen af det forestående nybyggeri herunder samspillet med det eksisterende hospital skal planen anvise fremtidige udbygningsmuligheder, således at der skabes sikkerhed for, at nuværende og fremtidige byggeprojekter spiller sammen. Nybyggeri Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for FAM (Fælles Akutmodtagelse) og for KBB (Kvinde/Barnbygning) samt forslag til parkering i konstruktion og nødstrømsanlæg. Nybyggeriet kan udføres som en eller flere bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende hospital. Dog kan parkering i konstruktion godt ligge separat. Konkurrencedeltagerne skulle for deres forslag særskilt belyse nedenstående fire udvalgte områder: Hovedindgang Belysning af hvorledes den fremtidige ankomst til Herlev Hospital kan ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri skal foregå, herunder ankomst til FAM. Modtagelsen i FAM Placering af modtageområdet herunder hvorledes modtagelse af forskellige patienttyper kan ske, samt hvorledes disse kan fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder. Fødeområde Indretning af et fødeområde hvor fødestuer kombineret med opholdsstuer og tilhørende birum udgør en velfungerende og rationel enhed. Sengeafsnit i Gastroenheden Indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden set i relation til placering af plejepersonalets arbejdsstationer. Tilbud om rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag skal konkurrencedeltagerne afgive honorartilbud på den rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået aftale om med vinderen. Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, landskabsarkitektydelser, ydelser i forhold til bygningsintegreret kunst, inventar og udstyr samt projekteringsledelse. Rådgivningsydelsen omfatter FAM samt KBB, parkering i konstruktion samt landskabsarbejder, (herunder veje og stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen. 5

8 deltagerne FORSLAG 1 / Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Arkitektfirmaet Jens Clementsen YLP Arkitekter (Sverige) GHB Landskabsarkitekter og byplanlægger Lemming & Eriksson as ÅF HH (Sverige) (Jacobs Engineering Group Inc. (Frankrig)) FORSLAG 2 / DISSING+WEITLING architecture a s Medplan as arkitekter (Norge) Buro Happold Limited (England) /Buro Happold ApS (DK) Marianne Levinsen Landskab ApS Hansen, Carlsen & Frølund A/S Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S FORSLAG 3 / Schmidt Hammer Lassen Architects Arcrum Arkitekter Heinle, Wischer und Partner Architekten (Tyskland) HT-Hospitaltechnik (Tyskland) Midtconsult A/S Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG (Tyskland) ÅF Hansen & Henneberg Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design FORSLAG 4 / Henning Larsen Architects A/S Friis & Moltke A/S Orbicon Leif Hansen A/S Norconsult A/S (Norge) NNE Pharmaplan A/S Brunsgaard & Laursen ApS SLA A/S FORSLAG 5 / Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Alectia A/S Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S 6

9 bedømmelsen konkurrencen Konkurrencen er udskrevet af Herlev Hospital. Konkurrencen er afholdt som en projektkonkurrence i henhold til EUdirektiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 29. april 2010, og deltagerne indleverede deres forslag d. 29. oktober teams søgte om prækvalifikation. Fem teams blev inviteret til at deltage. Konkurrencevederlaget var på kr ekskl. moms. Alle fem forslag blev rettidigt indleveret. BEDØMMELSEN Der har været afholdt fem heldagsmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert- og rådgiver møde. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der bl.a. foretaget en teknisk, funktionel og arkitektonisk vurdering af forslagene. Der blev parallelt med dette foretaget en successiv kalkulation af alle 5 forslags anlægsøkonomi. Kalkulationen blev foretaget af Niras. Desuden har Lett Advokatfirma været inddraget som rådgiver for dommerkomiteen i forbindelse med vurderingen af forslagenes konditionsmæssighed. I forslag 1 oversteg arealet det forventede bruttoareal betragteligt. Den successive kalkulation af forslag 1 s anlægsøkonomi viste, at den sandsynlige anlægssum ville være ca. 30 % over den budgetterede økonomiske ramme. Inden pointgivningen blev foretaget, besluttede dommerkomiteen derfor i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne, at forslaget skulle erklæres ukonditionsmæssigt. Da forslaget indtil det tidspunkt havde været med i bedømmelsen, blev det besluttet at medtage bemærkninger til forslaget i dommerbetænkningen. udpegning af vinder Bedømmelsen af de øvrige forslag 2,3,4 og 5 blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet og tildelt point fra 1-5 i henhold til de fastlagte kriterier, bortset fra honorartilbuddet. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter med honorartilbud åbnet, og der blev foretaget en samlet pointgivning og foretaget den angivne vægtning. På denne baggrund besluttede en enig dommerkomite, at udpege forslag 4 som vinder af konkurrencen. Pointresultat Forslag 4 samlet antal vægtede point 3,4 VINDER Forslag 3 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 5 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 2 samlet antal vægtede point 2,0 Forslag 1 ukonditionsmæssigt ikke tildelt point Honorartilbud Forslag 2 honorartilbud 113,5 mio. Forslag 4 honorartilbud 134,0 mio. Forslag 3 honorartilbud 139,8 mio. Forslag 5 honorartilbud 170,0 mio. Forslag 1 honorartilbud ikke medtaget BEDØMMELSESKRITERIER 1. Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige og funktionelle forhold), vægtning 35 % 2. Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 % 3. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets bæredygtighed), vægtning 15 % 4. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi og metode), vægtning 15 % 5. Det tilbudte honorar, vægtning 10 % Uddybende bemærkninger til ovenstående fremgår neden for. Forslagets funktionelle forhold Forslagets evne til at sikre et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og varer både i helhedsplanen (tilkørsel, parkering m.v.) og i nybyggeriet (ankomst, behandling m.v.). Robusthed og fleksibilitet overfor bl.a. fremtidige ombygninger og udvikling af nye behandlingsformer. Forslagets evne til at sikre, at nybyggeriet integreres med det eksisterende hospital. Forslagets arkitektoniske forhold Forslagets evne til at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagets evne til at sikre, at bygningsudformning, integration af kunst og behandling af uderum skaber en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum. 7

10 Forslagets ingeniørmæssige forhold Forslagets valg af konstruktions- og installationsprincipper som skal sikre fleksibilitet i den fremtidige disponering af rum og funktioner. Forslagets beskrivelse af bæredygtighed. Forslagets beskrivelse af de valgte materialer i forhold til levetid og vedligeholdelse. Beskrivelse af forslagets forhold vedrørende tilgængelighed til og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Forslagets realiserbarhed Økonomisk kontrolberegning er udført på de enkelte konkurrenceprojekters totaløkonomi (byggeudgifter og overordnet vurdering af drift og vedligeholdelsesudgifter) af et eksternt, uafhængigt firma. Dette firma har indgået som rådgiver for dommerkomitéen. Det har været et ufravigeligt krav, at konkurrencedeltagerne gennem budgetkalkulation har sandsynliggjort, at forslaget kan udføres inden for den angivne budgetramme. Budgetkalkulationen er vurderet og efterkalkuleret som led i evalueringen af forslagene. Hvor vurderingen og efterkalkulationen har givet begrundet tvivl om, hvorvidt forslaget som krævet kan udføres inden for budgetrammen, er tilbuddet blevet anset for ukonditionsmæssigt. Konkurrencedeltagerne skulle vedlægge egen kalkulation af konkurrenceforslaget der dokumenterede, at budgetrammen kunne overholdes. Matrix for råd- givernes egen kalkulation af den økonomiske ramme, er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Den eksterne rådgiver har foretaget sin økonomiske kontrolberegning ud fra samme matrix. Ved vurderingen af metode er der lagt vægt på, i hvor høj grad forslaget understøtter projektets mulighed for at opnå de beskrevne ønsker og mål, og om den foreslåede metode er smidig, effektiv og sikrer den højest mulige kvalitet i ydelserne. Honorartilbud Det tilbudte honorar er vurderet ud fra en samlet vurdering af det tilbudte honorar, samt de tilbudte timesatser for angivne medarbejderkategorier. DOMMERKOMITÉ Medlem af Regionsrådet, formand for dommerkomiteen Leila Lindén Medlem af Regionsrådet Marianne Stendell Medlem af Regionsrådet Abbas Razvi Medlem af Regionsrådet (substitut for Allan Schneidermann) Steen Olesen Medlem af Regionsrådet Henrik Thorup Medlem af Regionsrådet Birgit Tystrup Udpeget af Arkitektforeningen: Fagdommer arkitekt MAA Jesper Lund Fagdommer arkitekt MAA Anders Tyrrestrup Fagrådgiver (uden stemmeret) landskabsarkitekt, MAA, MDL, Emma Hessner Udpeget af FRI: Fagdommer ingeniør FRI, Kurt Nielsen-Dharmaratne Tilforordnede uden stemmeret: Hospitalsdirektør for Herlev Hospital Søren Rohde Koncerndirektør i Region Hovedstaden Morten Rand Jensen Dommerkomiteens sekretærer Arkitekt MAA, Arkitektforeningen, Sekretariat Anne-Mette Bølling Projektleder og Arkitekt MAA, Herlev Hospital Anette Madsen Udbudsrådgiver, MUNKSGAARDplusANDERSEN Knud Toft Andersen 8

11 bedømmelsen RÅDGIVERE Interne rådgivere for dommerkomiteen Repræsentant for Fælles Akutmodtagelsen Ledende Overlæge Inger Søndergaard Repræsentant for Gastroenheden, Ledende Oversygeplejerske Kirsten Ravn Repræsentant for Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Ledende Overlæge Morten Lebech Repræsentant for Intensivafdelingen, Overlæge Tina Waldau Repræsentant for Pædiatrisk afd. Ledende Oversygeplejerske Merete Thomsen Repræsentant for Intern Service og Logistik, Strategisk Chef Michael Wallin Repræsentant for Arbejdsmiljøenheden, Sikkerhedsleder Ruth Nielsen Repræsentant for Bygge - og teknikafdelingen, Hans Olesen Repræsentant for Nybyg, Projektleder og Arkitekt MAA Jesper Myhr Repræsentant for Nybyg, Hospitalsplanlægger Bo Johansen Repræsentant for Nybyg, John Bendix Leila Lindén Marianne Stendell Abbas Razvi Steen Olesen Henrik Thorup Eksterne rådgivere Civilingeniør, speciale i bæredygtigt byggeri Olaf Bruun Jørgensen Speciale i trafikplanlægning Jacob Deichmann, Kunstfaglig rådgiver, udpeget fra Statens Kunstfond Erik Steffensen Overslagsberegner, Niras, Martin Tue Mikkelsen Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning Strandgade 27 A, DK København K Birgit Tystrup Jesper Lund Anders Tyrrestrup Kurt Nielsen-Dharmaratne 9

12 Eksisterende forhold forslag 1 forslag 2 forslag 3 forslag 4 vinder forslag 5 10

13 generelle bemærkninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Det drejer sig om helbredelse og ofte om liv og død. Derfor er funktionalitet og rationel logistik i hospitalsarkitektur en styrende faktor og vejer tungt i forhold til æstetiske eller formelle præferencer. Dette betyder ikke, at arkitekturens grundlæggende udgangspunkt i samspillet mellem form og indhold og rumoplevelse ikke har betydning, når der tegnes hospitaler. Tværtimod er en begavet orkestrering af de funktionelle og tekniske afhængigheders betydelige bindinger blevet en endnu mere væsentlig forudsætning for at tilgodese fremtidens krav. Det er krav til patientvenlige flows, helende fysiske rammer og honorering af stadig øgede krav til rationalitet, effektivitet og funktionalitet. I nærværende konkurrence har fem danske teams flere med internationale samarbejdspartnere givet deres bud på den komplekse opgave, det er at udvide Herlev hospital. Konkurrencedeltagernes evne til at skabe arkitektur og syntese sættes i konkurrencen yderligere på prøve af den store udfordring, det er at skulle udbygge og tilføje nye bygninger til et verdenskendt hovedværk i dansk arkitektur. Herlev Hospitals monumentale strukturalisme og majestætiske helhed i kompositionen af behandlingsbasen, sengetårnet og de skulpturelle auditorieskaller kræver, som det formuleres i konkurrenceprogrammet, at forslaget evner at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagenes evne til at skabe helheder, samlet identitet og forholde sig til opgavens iboende modsætning og den udfordring, det er at skulle respektere det eksisterende byggeri og samtidig tilgodese kravene til nærhed og optimal funktionalitet mellem nyt og eksisterende, har haft bedømmelseskomiteens store opmærksomhed. Konkurrenceprogrammets kompleksitet og omfattende krav til afleveringen har inspireret til stor arkitektonisk diversitet i forslagene. Konkurrencedeltagerne har forholdt sig til programmets mange krav, men der er under bedømmelsen konstateret stor variation og i flere af forslagene mangelfuld og utilfredsstillende besvarelse særligt af de ingeniørmæssige forhold vedrørende konstruktioner, installationer, fleksibilitet, materialebeskrivelse, bæredygtighed, og økonomi. I den store variation er der en omvendt proportionalitet mellem kvaliteten af forslagenes behandling af det overordnede greb og de mere specifikke emner, som konkurrenceprogrammet også ønsker belyst. I praksis betyder det, at ingen af forslagene skiller sig ud med gode svar på alle bedømmelseskriterierne, hvorfor der må forudses en betydelig bearbejdning af vinderforslaget. Helhedsplanen Der er i konkurrenceforslagene vidt forskellige bud på helhedsplanen med hensyn til hoveddisponeringen, hovedankomst og landskabelig forankring, som er konkurrencens overordnede temaer. Både forslag 1 og 4 præsenterer robuste og fleksible helhedsplaner. I begge forslag placeres bygningerne i auditorieaksen og hovedgrebet karakteriseres af en rationel struktur, hvor der er skabt nærhed og tæthed i og udenfor bygningerne. Forslag 4 udmærker sig ved et dynamisk samspil mellem bygninger og landskab. Forslag 2, 3 og 5 præsenterer hver sin særskilte løsning. I forslag 2 placeres bygningerne ud mod ringvejen med en svag kobling til den eksisterende struktur men stærk kobling mellem park og by. Forslag 3 underdeler bygningerne i fire mindre enheder parallelt med det eksisterende hospital og har med parkeringsskoven og lysningen skabt et robust og velforankret greb. Forslag 5 adskiller sig markant ved at placere bygningerne noget indeklemt vest for den eksisterende behandlingsbygning blok 5 og ved en todelt helhedsplan, hvor bygning og landskab er adskilte strukturer. Hovedankomsten i de 5 forslag viser to overordnede situationer. Forslag 1, 4 og 2 kobler ankomstområdet direkte på Ringvejen. Ankomsten i forslag 1 og 4 fremstår klar og overskuelig med en entydig hovedindgang. Ankomstområdet i forslag 2 fremstår mere klemt disponeret. Forslag 3 og 5 placerer ankomstområdet længere inde på grunden med en forplads omkring auditoriebygningen. I forslag 3 er ankomstvejen placeret mod syd og kobler sig diagonalt til forpladsen, hvorfra der er to hovedindgange. Ankomstvejen i forslag 5 løber på tværs af forpladsen i et forløb, der skærer grunden over. Dette forslag adskiller sig med mange og spredte indgange uden én entydig hovedindgang. Landskabeligt præsenterer forslag 2, 3 og 5 hovedgreb med store landskabelige temaer. Forslag 2 og 3 udmær- 11

14 ker sig med velgennemarbejdede landskabsplaner, hhv. som Parken og Skoven, i fint samspil med kontekst. Den urbane park i forslag 5 udtrykker sig mere som et stiliseret element med uklar kobling til kontekst. Den nye bygning er ikke forankret i det store landskabsgreb. Forslag 1 og 4 arbejder med en rationel grøn struktur, der forbereder området til fremtidig udbygning. Her udmærker forslag 3 og 4 sig ved et gennemarbejdet og overbevisende samspil mellem bygningerne og de indre gårdrum, hvor mennesket er i centrum. Det arkitektoniske hovedgreb I den arkitektoniske bedømmelse har dommerkomiteen lagt stor vægt på sammenhængen i forslagenes helhedsplan og på balancen i den nye bygningsmasses sammenbygning med det eksisterende hospital. Forslagenes evne til at lade de nye bygningers arkitektoniske identitet bidrage til at skabe et nyt helhedsindtryk af Herlev Hospital som et moderne og sammenhængende hospital har haft stor bevågenhed. Eksisterende forhold Konkurrenceprogrammets vision, der beskriver den samlede bygningsmasse som en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser, er realiseret i fem væsentligt forskellige arkitektoniske hovedgreb. Forslagene adskiller sig særligt i deres placering af udvidelsen og dennes indvirkning på ankomsten til hospitalet og helhedsplanen. Dommerkomiteen har lagt stor vægt på konkurrencedeltagernes tilgang til tilpasning til det eksisterende hospital og særligt, hvordan dette udmønter sig i oplevelsen af ankomsten for både akutte, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Forslag 1 og 4 kobles ukompliceret og direkte på den eksisterende hovedindgang. Disponeringen medfører, at den for ankomsten til Herlev Hospital så karakteristiske oplevelse af sengetårnet og auditoriebygningen ændrer karakter og indskrives i en ny helhed. Dette sker mest overbevisende i forslag 4, hvor lette forbindelsesbygninger i glas omkranser og iscenesætter auditorieskallerne i et enkelt bearbejdet indre haverum/pladsdannelse. Forslag 2 placerer den nye bygningsmasse i en markant, delvis hævet bygningsstruktur længst mod byggefeltets østlige del langs forslag 3 12

15 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel ETAPE 2 kongres Kontor/ Forskerskole Parkering Frem dig fuld udbygning Tilslutning Hjortespringsvej Kirke/bederum Regnvandsbassin Vestgaden P-hus Grønnegård Ambulance Hovedindgang Indgang Børn Indgang Lægevagt Shunt Indgang FAM Forplads KAPEL PARKERING KAPEL BLOK 09 SERVICEBYGNING BLOK 07 PARKERING PATIENTHOTEL KIRKE BEHANDLINGSBYGNING BLOK 05 SENGEBYGNING BLOK 01 AUDITORIUM BLOK 02 METRO M KONTORER INDGANG ANKOMSTPLADSEN KONTORER KONFERENCE BUTIKSAREALER INDGANG FAM & KBB L AMBULANCE KONTORER ERHVERV GÅRDHAVE LETBANE L LETBANEOPGANG KONTORER ERHVERV VANDOPSAMLING GÅRDHAVE LEGEPLADS STRÅLETERAPI- BYGNING NØDSTRØMS- ANLÆG FORSKNINGS- SKOLE FORSKNINGS- SKOLE DAGINSTITUTION SIDDETRIN KULTURAKSE REGNVANDSBASSIN LEGEBAKKER HELIKOPTERPLATFORM PARKERING HERLEV RINGVEJ REGNVANDSBASSIN KULTURPLADSEN JORDVOLD PARKERING HJORTESPRINGVEJ forslag 1 forslag 2 HELHEDSPLAN FULD UDBYGNING HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning forslag 4 vinder forslag 5 13

16 Ring 3. Det kobler sig med en minimal, men funktionelt problematisk berøringsflade til det eksisterende sengetårn. Forslag 3 introducerer med en ny sydligere placering af hovedadkomsten et nyt perspektiv på oplevelsen af den eksisterende helhed og kobler sig gennem en langsgående udvidelse af hovedindgangen, de nye funktioner til FAM og KBB på hver side af den nyetablerede hovedindgang. Forslag 5 freder oplevelsen af den eksisterende hovedadkomst og etablerer den nye bebyggelse til FAM og KBB som en direkte udvidelse på behandlingsbygningens sydvestlige hjørne med etablering af en ny hovedindgang på den langsgående eksisterende Marmorgang. Det er dommerkomiteens samlede vurdering, at forslag, der etablerer et eget arkitektursprog og skalamæssig identitet, indgår bedre i et helhedsorienteret samspil med det eksisterende hospital end de mere anonyme strukturer, der underordner sig ved at mime det eksisterende og derved kommer til at fremstå som knopskydning. Det har en tendens til enten at virke anonym eller skævvridende i forhold til den eksisterende stærke arkitektur. Koncept for afdelingernes placering samt intern logistik Tro overfor konkurrenceprogrammets visioner og ønsker om optimalt flow for patienter, pårørende og personale i helhedsplanen såvel som i nybyggeriet og dets kobling til det eksisterende har dommerkomiteen ledt efter den løsning, der bedst har evnet at sikre oplevelsen af at mennesket i centrum. Konkurrencedeltagerne har generelt forholdt sig samvittighedsfuldt til konkurrenceprogrammets krav om rationalitet og funktionalitet. De har udarbejdet meget gennemarbejdede planer, der grundlæggende er velfungerende i deres disponeringsmæssige afsæt og har nøgtern fokus på at skabe både klinisk rationelle og patientvenlige løsningsmodeller for den interne logistik. Forslagene vidner i deres overordnede disponeringer og detaljerede indretninger med få undtagelser på enkelte delområder om generel stor sundhedsfaglig og hospitalslogistisk indsigt. Forslagene giver et varieret bud på løsningsmodeller for disponeringen af funktionerne i den nye FAM og KBB. Forslagene giver generelt fornuftige bud på etablering af det ønskede indhold til FAM og KBB. Der er i konkurrenceforslagene også anvist problematiske løsningsmodeller, hvor ankomstforhold og vitale funktionelle relationer og intern logistik ikke er løst tilfredsstillende. Forslagene adskiller sig her især i måden, hvorpå ankomstforholdene til modtagelsen i FAM er gjort entydige og overskuelige, og hvordan nærheder og kliniske relationer mellem FAM og afdelingerne både i nyt og eksisterende byggeri er tilgodeset i fire ud af de fem forslag integrerer FAM og KBB med hensigtsmæssige og direkte berøringsflader og stor nærhed mellem funktionerne i nybyggeriet. Forslag 3 etablerer FAM og KBB i selvstændige og geografisk adskilte bygninger, hvilket har medført en meget problematisk opdeling af operationsstuerne. Forslagene indeholder fine beskrivelser og illustrationer af vidtløftige ambitioner om at skabe helende arkitektur med mennesket i centrum. Der er generelt arbejdet godt med at skabe overskuelige rumligheder, gode dagslysforhold og adgang til attraktive uderum. Dog synes der at være en tendens til at hævde og tro på at meget store glasarealer og et massivt omfang af beplantninger er vejen i mål. Mange af de visualiserede facader viser glasarealer, som er urealistiske i relation til de oplyste energiklasser. En mere nuanceret skildring og indlevet bearbejdning af oplevelsen af at være mennesket i centrum savnes i flere af forslagene, eksempelvis er der forslag, som disponerer behandlingsrum, operationsstuer og endda sengestuer uden tilgang af direkte dagslys. Principper for byggeriets elasticitet og fleksibilitet Forslagene spænder meget vidt i håndteringen af elasticitet og fleksibilitet. Den overordnede bygningsgeometri i forslagene 3 og i særlig grad forslag 4 er fastlagt i så stram en form, at den i praksis vil blokere for elasticitet. Forslag 1, 2 og 5 synes at rumme klart større muligheder for tilbygninger og eventuelt kommende reduktioner i areal. Også med hensyn til den konstruktive og installationsmæssige fleksibilitet herunder mulighed for ændret anvendelse af arealer er der meget stor forskel mellem forslagene. Forslag 5 er meget gennemarbejdet og fleksibel, elementer i forslag 4 må revurderes. 14

17 generelle bemærkninger Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Alle forslag arbejder med bærende konstruktioner af beton mest elementer men også i forskellig udstrækning pladsstøbt, suppleret med stålkonstruktioner i to forslag, hvor der er særligt belastede bygningsdele. Installationsmæssigt er der langt større diversitet og iderigdom i forslagene, hvoraf nogle mest udpræget forslag 5 afslører stor indsigt i hospitalsbyggeri. Bæredygtige tiltag I alle forslag er der fokuseret på bæredygtighed, primært behandlet i forhold til opfyldelse af energiklasse 1 og for et enkelt forslag energiklasse For de fleste forslags vedkommende er bæredygtighed dog beskrevet gennem generelle betragtninger, som ind imellem får karakter af lærebogsstof frem for at være konkretiseret i forhold til det enkelte forslag. Dokumentationen er generelt mangelfuld og kunne med fordel f.eks. have været understøttet af Be06-beregninger eller dokumentation af dagslysniveauet, i stedet for de i ord beskrevne forventede gode dagslysforhold. Løsningsmæssigt er forslagene i forhold til bæredygtighed ikke specielt visionære, og man kunne nok have forventet mere her et stykke inde i det 21. århundrede. Det skal dog pointeres, at forslag 3 og forslag 5 indeholder mange relevante overvejelser og designprincipper i forhold til bæredygtigt byggeri, som viser stor indsigt i dette område. Koncept for bygningsintegreret kunst Forslagene søger med vidt forskellige tilgange og varierende styrke at integrere kunsten i arkitekturen. I alle forslag er der reflekteret over Poul Gernes arbejde. Fra den direkte tolkning og omsætning til arkitektoniske elementer, hvor arbejdet med farve og geometri danner kimen til formgivningen eller facadebearbejdningen, til mere poetiske tolkninger hvor forståelsen for værket integreres smukt i rumdannelsen i en æterisk helhed, som det er tilfældet i forslag 3. Princip for integration af kunst forslag 3 og 5. 15

18 forslag 4/ ,4 point vinder Henning Larsen Architects A/s Lars Steffensen, arkitekt MAA, partner, Michael Brunbjerg, arkitekt MAA, Hans Vogel, arkitekt MAA, Mikkel Eskildsen, arkitekt MAA, Andreas Brink, arkitekt MAA, Kasper Kyndesen, arkitekt MAA, Peter Panulin, ark. stud., Christian Schiøll, arkitekt MAA, 3D Visuals, Ida Marie Wedfall, modelbygger, Christian Skovgaard Petersen, modelbygger Friis & Moltke A/S Palle Hurwitz, arkitekt MAA, adm, dir., Gudrun Østergaard, arkitekt MAA, leder sundhedsafd., Martin Wienberg, arkitekt MAA, partner, Thomas Christensen, arkitekt MAA, Rasmus Riis, arkitekt MAA Brunsgaard & Laursen ApS Niels Brunsgaard, arkitekt MAA Orbicon Leif Hansen A/S Peter Anker Olsen, civilingeniør, chefrådgiver, Bent Andersen, ingeniør, projektchef, Søren Gabriel, civilingeniør, Carsten Olsen, civilingeniør NNE Pharmaplan A/S John Christensen, koncernansvarlig, arkitekt MAA, MBD, MRICS, Jesper Linding Videsen, Manager Ventilation & Building Utilities, BSc Eng SLA A/S (ophavsret til landskabsdesignet) Stig L. Andersson, Kreativ direktør, partner, landskabsarkitekt MAA MDL, Flemming Rafn Thomsen, designansvarlig, arkitekt MAA Christian Kuczynski, arkitekt cand. arch., Ulla Hornsyld, landskabsarkitekt MDL Norconsult A/S Esben Carstensen, ingeniør, adm. direktør, Johan Sivengård, ingeniør, trafik og samfærdsel, Ebbe Spjuth, ingeniør, trafik og samfærdsel 16

19 17

20 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Indgang Børn Forplads Grønnegård Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej helhedsplan fuld udbygning 18

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår DAGENS MEDICIN 13.10.2011 Nyt Hospital Herlev Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår Lars Steffensen Henning Larsen Architects HENNING LARSEN ARCHITECTS FRIIS & MOLTKE

Læs mere

FAKTA. Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev

FAKTA. Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev FAKTA Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Bygherre: Region Hovedstaden Arkitekter: Henning Larsen Architects, Friis & Moltke og Brunsgaard & Laursen Arkitekter Landskabsarkitekt: SLA Ingeniører:

Læs mere

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Jan Refsgaard Jepsen, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB 900 IND UD Ledelinje 900 U P13 P14 U U U U U U P11

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

SETTING NEW STANDARDS

SETTING NEW STANDARDS Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland SETTING NEW APRIL 2014 STANDARDS FINALEN Nyt Hospital Nordsjælland Setting New Standards FAKTA I 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt hospital. Hospitalet

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning.

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning. Gl. Landevej 61 7400 Att.: Martin S. Johansen. 7. april 2015 Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering]

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] [ V E R S I O N 1 ] OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] OFFICEPARK OLDBODEN SPARRE GADE Etape 1 Fleksible arbejdspladser orv No. 2 OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 11 Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital 2 bilag et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

AKTIVITETSKILEN EBELTOFT

AKTIVITETSKILEN EBELTOFT AKTIVITETSKILEN EBELTOFT Helhedsplan for Den Gamle Festplads Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a maj 2007 Drivremmen og Aktivitetskilen PLUSKONTORET Partnere Suna Cenholt Bent Madsen Mette Stavad Pluskontoret

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence T å r n b y K o m m u n e Øresu ndspa rken DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver og -form: Tårnby Kommune. Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence.

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere