KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG"

Transkript

1 P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL P-hus ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL PaƟ Ɵenthotel PaƟ Ɵenthotel Vestgaden Vestgaden kongres kongres Kirke/bederum Kirke/bederum Hovedindgang Forplads ETAPE 2 ETAPE 2 Indgang Børn Grønnegård Grønn Kontor/ Forskerskole Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Indgang FAM Ambulance Parkering HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING Parkering P-hus P-hus KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL Shunt Shunt FremƟ Ɵdig fuld udbygning FremƟ Ɵdig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 NYBYG HERLEV HOSPITAL NYBYG Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

2 P-hus et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Grønnegård Indgang Børn Forplads Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej

3 konkurrence udbygning af Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning dommerbetænkning april 2011 herlev hospital nybyg 1

4 2

5 intro indhold Konkurrencen Opgaven Deltagerne Bedømmelsen Generelle bemærkninger forslagene Forslag 4/ ,4 point Vinder Forslag 3/ ,9 point Forslag 5/ ,9 point Forslag 2/ ,5 point Forslag 1/35791 ukonditionsmæssigt udbygning af herlev hospital Herlev Hospital er af Region Hovedstaden udnævnt til områdehospital i planlægnings- og optageområde Midt og skal fremover varetage den akutte behandling inden for kirurgi og medicin af borgere. Hertil kommer, at kvinde/barn specialerne og fødsler fra optageområdet samles på Herlev Hospital, ligesom profilen som højt specialiseret kræfthospital videreføres. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen, give et bedre grundlag for forskning og udvikling, samt sikre en effektiv drift. indbudt projektkonkurrence For at kunne varetage de nye opgaver er der behov for et større anlægsprojekt på Herlev Hospital, hvorfor der i april 2010 blev udskrevet en projektkonkurrence med det formål at få belyst mulighederne for en optimal udbygning. Dette resulterede i, at der i efteråret 2010 blev indleveret 5 inspirerende forslag til bedømmelse. Succeskriterierne for fremtidens hospital er mange og facetterede. For at sikre, at de fysiske faciliteter kan opdateres parallelt med indførelse af fremtidig teknologi og behandlingsmetoder, er fleksibilitet en vigtig parameter lige som et optimalt personflow og en effektiv ressourceudnyttelse. Hertil kommer, at forslagene skal demonstrere evnen til at forholde sig til udgangspunktet, det eksisterende byggeri, som er et hovedværk i dansk arkitektur. De indleverede forslag har taget udgangspunkt i visionen om, at de fysiske rammer, integration af kunst og behandling af uderum skal skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum og dermed tilgodese patientens behov for tryghed og nærvær, samtidig med at faciliteterne understøtter den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. Efter en lang og grundig bedømmelsesperiode er dommerkomiteen nået frem til en enig afgørelse, som definerer at hospitalsbyggeri kan være andet end firkantet. Dommerkomiteen April

6 konkurrenceområdet servicebygning blok 07 kapel blok 09 barak pavillon 9 pavillon 8 pavillon 7 pavillon 10 behandlingsbygning blok 05 stråleterapi bygning pavillon 0 sengebygning blok 01 auditorium blok 02 indgang parkering elevskole blok 12 parkering Herlev Ringvej parkering regnvandsbassin hjortespringvej parkering eksisterende forhold 4

7 konkurrenceopgaven DEN STILLEDE OPGAVE Konkurrenceopgaven omfatter 3 hovedelementer: Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt sigt). Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital. Ud over at fastlægge placeringen af det forestående nybyggeri herunder samspillet med det eksisterende hospital skal planen anvise fremtidige udbygningsmuligheder, således at der skabes sikkerhed for, at nuværende og fremtidige byggeprojekter spiller sammen. Nybyggeri Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for FAM (Fælles Akutmodtagelse) og for KBB (Kvinde/Barnbygning) samt forslag til parkering i konstruktion og nødstrømsanlæg. Nybyggeriet kan udføres som en eller flere bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende hospital. Dog kan parkering i konstruktion godt ligge separat. Konkurrencedeltagerne skulle for deres forslag særskilt belyse nedenstående fire udvalgte områder: Hovedindgang Belysning af hvorledes den fremtidige ankomst til Herlev Hospital kan ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri skal foregå, herunder ankomst til FAM. Modtagelsen i FAM Placering af modtageområdet herunder hvorledes modtagelse af forskellige patienttyper kan ske, samt hvorledes disse kan fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder. Fødeområde Indretning af et fødeområde hvor fødestuer kombineret med opholdsstuer og tilhørende birum udgør en velfungerende og rationel enhed. Sengeafsnit i Gastroenheden Indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden set i relation til placering af plejepersonalets arbejdsstationer. Tilbud om rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag skal konkurrencedeltagerne afgive honorartilbud på den rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået aftale om med vinderen. Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, landskabsarkitektydelser, ydelser i forhold til bygningsintegreret kunst, inventar og udstyr samt projekteringsledelse. Rådgivningsydelsen omfatter FAM samt KBB, parkering i konstruktion samt landskabsarbejder, (herunder veje og stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen. 5

8 deltagerne FORSLAG 1 / Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S Arkitektfirmaet Jens Clementsen YLP Arkitekter (Sverige) GHB Landskabsarkitekter og byplanlægger Lemming & Eriksson as ÅF HH (Sverige) (Jacobs Engineering Group Inc. (Frankrig)) FORSLAG 2 / DISSING+WEITLING architecture a s Medplan as arkitekter (Norge) Buro Happold Limited (England) /Buro Happold ApS (DK) Marianne Levinsen Landskab ApS Hansen, Carlsen & Frølund A/S Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S FORSLAG 3 / Schmidt Hammer Lassen Architects Arcrum Arkitekter Heinle, Wischer und Partner Architekten (Tyskland) HT-Hospitaltechnik (Tyskland) Midtconsult A/S Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co. KG (Tyskland) ÅF Hansen & Henneberg Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design FORSLAG 4 / Henning Larsen Architects A/S Friis & Moltke A/S Orbicon Leif Hansen A/S Norconsult A/S (Norge) NNE Pharmaplan A/S Brunsgaard & Laursen ApS SLA A/S FORSLAG 5 / Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Alectia A/S Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S 6

9 bedømmelsen konkurrencen Konkurrencen er udskrevet af Herlev Hospital. Konkurrencen er afholdt som en projektkonkurrence i henhold til EUdirektiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 29. april 2010, og deltagerne indleverede deres forslag d. 29. oktober teams søgte om prækvalifikation. Fem teams blev inviteret til at deltage. Konkurrencevederlaget var på kr ekskl. moms. Alle fem forslag blev rettidigt indleveret. BEDØMMELSEN Der har været afholdt fem heldagsmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert- og rådgiver møde. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der bl.a. foretaget en teknisk, funktionel og arkitektonisk vurdering af forslagene. Der blev parallelt med dette foretaget en successiv kalkulation af alle 5 forslags anlægsøkonomi. Kalkulationen blev foretaget af Niras. Desuden har Lett Advokatfirma været inddraget som rådgiver for dommerkomiteen i forbindelse med vurderingen af forslagenes konditionsmæssighed. I forslag 1 oversteg arealet det forventede bruttoareal betragteligt. Den successive kalkulation af forslag 1 s anlægsøkonomi viste, at den sandsynlige anlægssum ville være ca. 30 % over den budgetterede økonomiske ramme. Inden pointgivningen blev foretaget, besluttede dommerkomiteen derfor i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne, at forslaget skulle erklæres ukonditionsmæssigt. Da forslaget indtil det tidspunkt havde været med i bedømmelsen, blev det besluttet at medtage bemærkninger til forslaget i dommerbetænkningen. udpegning af vinder Bedømmelsen af de øvrige forslag 2,3,4 og 5 blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet og tildelt point fra 1-5 i henhold til de fastlagte kriterier, bortset fra honorartilbuddet. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter med honorartilbud åbnet, og der blev foretaget en samlet pointgivning og foretaget den angivne vægtning. På denne baggrund besluttede en enig dommerkomite, at udpege forslag 4 som vinder af konkurrencen. Pointresultat Forslag 4 samlet antal vægtede point 3,4 VINDER Forslag 3 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 5 samlet antal vægtede point 2,9 Forslag 2 samlet antal vægtede point 2,0 Forslag 1 ukonditionsmæssigt ikke tildelt point Honorartilbud Forslag 2 honorartilbud 113,5 mio. Forslag 4 honorartilbud 134,0 mio. Forslag 3 honorartilbud 139,8 mio. Forslag 5 honorartilbud 170,0 mio. Forslag 1 honorartilbud ikke medtaget BEDØMMELSESKRITERIER 1. Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige og funktionelle forhold), vægtning 35 % 2. Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 % 3. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets bæredygtighed), vægtning 15 % 4. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi og metode), vægtning 15 % 5. Det tilbudte honorar, vægtning 10 % Uddybende bemærkninger til ovenstående fremgår neden for. Forslagets funktionelle forhold Forslagets evne til at sikre et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og varer både i helhedsplanen (tilkørsel, parkering m.v.) og i nybyggeriet (ankomst, behandling m.v.). Robusthed og fleksibilitet overfor bl.a. fremtidige ombygninger og udvikling af nye behandlingsformer. Forslagets evne til at sikre, at nybyggeriet integreres med det eksisterende hospital. Forslagets arkitektoniske forhold Forslagets evne til at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagets evne til at sikre, at bygningsudformning, integration af kunst og behandling af uderum skaber en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum. 7

10 Forslagets ingeniørmæssige forhold Forslagets valg af konstruktions- og installationsprincipper som skal sikre fleksibilitet i den fremtidige disponering af rum og funktioner. Forslagets beskrivelse af bæredygtighed. Forslagets beskrivelse af de valgte materialer i forhold til levetid og vedligeholdelse. Beskrivelse af forslagets forhold vedrørende tilgængelighed til og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Forslagets realiserbarhed Økonomisk kontrolberegning er udført på de enkelte konkurrenceprojekters totaløkonomi (byggeudgifter og overordnet vurdering af drift og vedligeholdelsesudgifter) af et eksternt, uafhængigt firma. Dette firma har indgået som rådgiver for dommerkomitéen. Det har været et ufravigeligt krav, at konkurrencedeltagerne gennem budgetkalkulation har sandsynliggjort, at forslaget kan udføres inden for den angivne budgetramme. Budgetkalkulationen er vurderet og efterkalkuleret som led i evalueringen af forslagene. Hvor vurderingen og efterkalkulationen har givet begrundet tvivl om, hvorvidt forslaget som krævet kan udføres inden for budgetrammen, er tilbuddet blevet anset for ukonditionsmæssigt. Konkurrencedeltagerne skulle vedlægge egen kalkulation af konkurrenceforslaget der dokumenterede, at budgetrammen kunne overholdes. Matrix for råd- givernes egen kalkulation af den økonomiske ramme, er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Den eksterne rådgiver har foretaget sin økonomiske kontrolberegning ud fra samme matrix. Ved vurderingen af metode er der lagt vægt på, i hvor høj grad forslaget understøtter projektets mulighed for at opnå de beskrevne ønsker og mål, og om den foreslåede metode er smidig, effektiv og sikrer den højest mulige kvalitet i ydelserne. Honorartilbud Det tilbudte honorar er vurderet ud fra en samlet vurdering af det tilbudte honorar, samt de tilbudte timesatser for angivne medarbejderkategorier. DOMMERKOMITÉ Medlem af Regionsrådet, formand for dommerkomiteen Leila Lindén Medlem af Regionsrådet Marianne Stendell Medlem af Regionsrådet Abbas Razvi Medlem af Regionsrådet (substitut for Allan Schneidermann) Steen Olesen Medlem af Regionsrådet Henrik Thorup Medlem af Regionsrådet Birgit Tystrup Udpeget af Arkitektforeningen: Fagdommer arkitekt MAA Jesper Lund Fagdommer arkitekt MAA Anders Tyrrestrup Fagrådgiver (uden stemmeret) landskabsarkitekt, MAA, MDL, Emma Hessner Udpeget af FRI: Fagdommer ingeniør FRI, Kurt Nielsen-Dharmaratne Tilforordnede uden stemmeret: Hospitalsdirektør for Herlev Hospital Søren Rohde Koncerndirektør i Region Hovedstaden Morten Rand Jensen Dommerkomiteens sekretærer Arkitekt MAA, Arkitektforeningen, Sekretariat Anne-Mette Bølling Projektleder og Arkitekt MAA, Herlev Hospital Anette Madsen Udbudsrådgiver, MUNKSGAARDplusANDERSEN Knud Toft Andersen 8

11 bedømmelsen RÅDGIVERE Interne rådgivere for dommerkomiteen Repræsentant for Fælles Akutmodtagelsen Ledende Overlæge Inger Søndergaard Repræsentant for Gastroenheden, Ledende Oversygeplejerske Kirsten Ravn Repræsentant for Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Ledende Overlæge Morten Lebech Repræsentant for Intensivafdelingen, Overlæge Tina Waldau Repræsentant for Pædiatrisk afd. Ledende Oversygeplejerske Merete Thomsen Repræsentant for Intern Service og Logistik, Strategisk Chef Michael Wallin Repræsentant for Arbejdsmiljøenheden, Sikkerhedsleder Ruth Nielsen Repræsentant for Bygge - og teknikafdelingen, Hans Olesen Repræsentant for Nybyg, Projektleder og Arkitekt MAA Jesper Myhr Repræsentant for Nybyg, Hospitalsplanlægger Bo Johansen Repræsentant for Nybyg, John Bendix Leila Lindén Marianne Stendell Abbas Razvi Steen Olesen Henrik Thorup Eksterne rådgivere Civilingeniør, speciale i bæredygtigt byggeri Olaf Bruun Jørgensen Speciale i trafikplanlægning Jacob Deichmann, Kunstfaglig rådgiver, udpeget fra Statens Kunstfond Erik Steffensen Overslagsberegner, Niras, Martin Tue Mikkelsen Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning Strandgade 27 A, DK København K Birgit Tystrup Jesper Lund Anders Tyrrestrup Kurt Nielsen-Dharmaratne 9

12 Eksisterende forhold forslag 1 forslag 2 forslag 3 forslag 4 vinder forslag 5 10

13 generelle bemærkninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Det drejer sig om helbredelse og ofte om liv og død. Derfor er funktionalitet og rationel logistik i hospitalsarkitektur en styrende faktor og vejer tungt i forhold til æstetiske eller formelle præferencer. Dette betyder ikke, at arkitekturens grundlæggende udgangspunkt i samspillet mellem form og indhold og rumoplevelse ikke har betydning, når der tegnes hospitaler. Tværtimod er en begavet orkestrering af de funktionelle og tekniske afhængigheders betydelige bindinger blevet en endnu mere væsentlig forudsætning for at tilgodese fremtidens krav. Det er krav til patientvenlige flows, helende fysiske rammer og honorering af stadig øgede krav til rationalitet, effektivitet og funktionalitet. I nærværende konkurrence har fem danske teams flere med internationale samarbejdspartnere givet deres bud på den komplekse opgave, det er at udvide Herlev hospital. Konkurrencedeltagernes evne til at skabe arkitektur og syntese sættes i konkurrencen yderligere på prøve af den store udfordring, det er at skulle udbygge og tilføje nye bygninger til et verdenskendt hovedværk i dansk arkitektur. Herlev Hospitals monumentale strukturalisme og majestætiske helhed i kompositionen af behandlingsbasen, sengetårnet og de skulpturelle auditorieskaller kræver, som det formuleres i konkurrenceprogrammet, at forslaget evner at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer den eksisterende arkitektur, men samtidig har sin egen identitet. Forslagenes evne til at skabe helheder, samlet identitet og forholde sig til opgavens iboende modsætning og den udfordring, det er at skulle respektere det eksisterende byggeri og samtidig tilgodese kravene til nærhed og optimal funktionalitet mellem nyt og eksisterende, har haft bedømmelseskomiteens store opmærksomhed. Konkurrenceprogrammets kompleksitet og omfattende krav til afleveringen har inspireret til stor arkitektonisk diversitet i forslagene. Konkurrencedeltagerne har forholdt sig til programmets mange krav, men der er under bedømmelsen konstateret stor variation og i flere af forslagene mangelfuld og utilfredsstillende besvarelse særligt af de ingeniørmæssige forhold vedrørende konstruktioner, installationer, fleksibilitet, materialebeskrivelse, bæredygtighed, og økonomi. I den store variation er der en omvendt proportionalitet mellem kvaliteten af forslagenes behandling af det overordnede greb og de mere specifikke emner, som konkurrenceprogrammet også ønsker belyst. I praksis betyder det, at ingen af forslagene skiller sig ud med gode svar på alle bedømmelseskriterierne, hvorfor der må forudses en betydelig bearbejdning af vinderforslaget. Helhedsplanen Der er i konkurrenceforslagene vidt forskellige bud på helhedsplanen med hensyn til hoveddisponeringen, hovedankomst og landskabelig forankring, som er konkurrencens overordnede temaer. Både forslag 1 og 4 præsenterer robuste og fleksible helhedsplaner. I begge forslag placeres bygningerne i auditorieaksen og hovedgrebet karakteriseres af en rationel struktur, hvor der er skabt nærhed og tæthed i og udenfor bygningerne. Forslag 4 udmærker sig ved et dynamisk samspil mellem bygninger og landskab. Forslag 2, 3 og 5 præsenterer hver sin særskilte løsning. I forslag 2 placeres bygningerne ud mod ringvejen med en svag kobling til den eksisterende struktur men stærk kobling mellem park og by. Forslag 3 underdeler bygningerne i fire mindre enheder parallelt med det eksisterende hospital og har med parkeringsskoven og lysningen skabt et robust og velforankret greb. Forslag 5 adskiller sig markant ved at placere bygningerne noget indeklemt vest for den eksisterende behandlingsbygning blok 5 og ved en todelt helhedsplan, hvor bygning og landskab er adskilte strukturer. Hovedankomsten i de 5 forslag viser to overordnede situationer. Forslag 1, 4 og 2 kobler ankomstområdet direkte på Ringvejen. Ankomsten i forslag 1 og 4 fremstår klar og overskuelig med en entydig hovedindgang. Ankomstområdet i forslag 2 fremstår mere klemt disponeret. Forslag 3 og 5 placerer ankomstområdet længere inde på grunden med en forplads omkring auditoriebygningen. I forslag 3 er ankomstvejen placeret mod syd og kobler sig diagonalt til forpladsen, hvorfra der er to hovedindgange. Ankomstvejen i forslag 5 løber på tværs af forpladsen i et forløb, der skærer grunden over. Dette forslag adskiller sig med mange og spredte indgange uden én entydig hovedindgang. Landskabeligt præsenterer forslag 2, 3 og 5 hovedgreb med store landskabelige temaer. Forslag 2 og 3 udmær- 11

14 ker sig med velgennemarbejdede landskabsplaner, hhv. som Parken og Skoven, i fint samspil med kontekst. Den urbane park i forslag 5 udtrykker sig mere som et stiliseret element med uklar kobling til kontekst. Den nye bygning er ikke forankret i det store landskabsgreb. Forslag 1 og 4 arbejder med en rationel grøn struktur, der forbereder området til fremtidig udbygning. Her udmærker forslag 3 og 4 sig ved et gennemarbejdet og overbevisende samspil mellem bygningerne og de indre gårdrum, hvor mennesket er i centrum. Det arkitektoniske hovedgreb I den arkitektoniske bedømmelse har dommerkomiteen lagt stor vægt på sammenhængen i forslagenes helhedsplan og på balancen i den nye bygningsmasses sammenbygning med det eksisterende hospital. Forslagenes evne til at lade de nye bygningers arkitektoniske identitet bidrage til at skabe et nyt helhedsindtryk af Herlev Hospital som et moderne og sammenhængende hospital har haft stor bevågenhed. Eksisterende forhold Konkurrenceprogrammets vision, der beskriver den samlede bygningsmasse som en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser, er realiseret i fem væsentligt forskellige arkitektoniske hovedgreb. Forslagene adskiller sig særligt i deres placering af udvidelsen og dennes indvirkning på ankomsten til hospitalet og helhedsplanen. Dommerkomiteen har lagt stor vægt på konkurrencedeltagernes tilgang til tilpasning til det eksisterende hospital og særligt, hvordan dette udmønter sig i oplevelsen af ankomsten for både akutte, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Forslag 1 og 4 kobles ukompliceret og direkte på den eksisterende hovedindgang. Disponeringen medfører, at den for ankomsten til Herlev Hospital så karakteristiske oplevelse af sengetårnet og auditoriebygningen ændrer karakter og indskrives i en ny helhed. Dette sker mest overbevisende i forslag 4, hvor lette forbindelsesbygninger i glas omkranser og iscenesætter auditorieskallerne i et enkelt bearbejdet indre haverum/pladsdannelse. Forslag 2 placerer den nye bygningsmasse i en markant, delvis hævet bygningsstruktur længst mod byggefeltets østlige del langs forslag 3 12

15 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel ETAPE 2 kongres Kontor/ Forskerskole Parkering Frem dig fuld udbygning Tilslutning Hjortespringsvej Kirke/bederum Regnvandsbassin Vestgaden P-hus Grønnegård Ambulance Hovedindgang Indgang Børn Indgang Lægevagt Shunt Indgang FAM Forplads KAPEL PARKERING KAPEL BLOK 09 SERVICEBYGNING BLOK 07 PARKERING PATIENTHOTEL KIRKE BEHANDLINGSBYGNING BLOK 05 SENGEBYGNING BLOK 01 AUDITORIUM BLOK 02 METRO M KONTORER INDGANG ANKOMSTPLADSEN KONTORER KONFERENCE BUTIKSAREALER INDGANG FAM & KBB L AMBULANCE KONTORER ERHVERV GÅRDHAVE LETBANE L LETBANEOPGANG KONTORER ERHVERV VANDOPSAMLING GÅRDHAVE LEGEPLADS STRÅLETERAPI- BYGNING NØDSTRØMS- ANLÆG FORSKNINGS- SKOLE FORSKNINGS- SKOLE DAGINSTITUTION SIDDETRIN KULTURAKSE REGNVANDSBASSIN LEGEBAKKER HELIKOPTERPLATFORM PARKERING HERLEV RINGVEJ REGNVANDSBASSIN KULTURPLADSEN JORDVOLD PARKERING HJORTESPRINGVEJ forslag 1 forslag 2 HELHEDSPLAN FULD UDBYGNING HERLEV HOSPITAL FAM + KBB helhedsplan, nybyggeri, rådgivning forslag 4 vinder forslag 5 13

16 Ring 3. Det kobler sig med en minimal, men funktionelt problematisk berøringsflade til det eksisterende sengetårn. Forslag 3 introducerer med en ny sydligere placering af hovedadkomsten et nyt perspektiv på oplevelsen af den eksisterende helhed og kobler sig gennem en langsgående udvidelse af hovedindgangen, de nye funktioner til FAM og KBB på hver side af den nyetablerede hovedindgang. Forslag 5 freder oplevelsen af den eksisterende hovedadkomst og etablerer den nye bebyggelse til FAM og KBB som en direkte udvidelse på behandlingsbygningens sydvestlige hjørne med etablering af en ny hovedindgang på den langsgående eksisterende Marmorgang. Det er dommerkomiteens samlede vurdering, at forslag, der etablerer et eget arkitektursprog og skalamæssig identitet, indgår bedre i et helhedsorienteret samspil med det eksisterende hospital end de mere anonyme strukturer, der underordner sig ved at mime det eksisterende og derved kommer til at fremstå som knopskydning. Det har en tendens til enten at virke anonym eller skævvridende i forhold til den eksisterende stærke arkitektur. Koncept for afdelingernes placering samt intern logistik Tro overfor konkurrenceprogrammets visioner og ønsker om optimalt flow for patienter, pårørende og personale i helhedsplanen såvel som i nybyggeriet og dets kobling til det eksisterende har dommerkomiteen ledt efter den løsning, der bedst har evnet at sikre oplevelsen af at mennesket i centrum. Konkurrencedeltagerne har generelt forholdt sig samvittighedsfuldt til konkurrenceprogrammets krav om rationalitet og funktionalitet. De har udarbejdet meget gennemarbejdede planer, der grundlæggende er velfungerende i deres disponeringsmæssige afsæt og har nøgtern fokus på at skabe både klinisk rationelle og patientvenlige løsningsmodeller for den interne logistik. Forslagene vidner i deres overordnede disponeringer og detaljerede indretninger med få undtagelser på enkelte delområder om generel stor sundhedsfaglig og hospitalslogistisk indsigt. Forslagene giver et varieret bud på løsningsmodeller for disponeringen af funktionerne i den nye FAM og KBB. Forslagene giver generelt fornuftige bud på etablering af det ønskede indhold til FAM og KBB. Der er i konkurrenceforslagene også anvist problematiske løsningsmodeller, hvor ankomstforhold og vitale funktionelle relationer og intern logistik ikke er løst tilfredsstillende. Forslagene adskiller sig her især i måden, hvorpå ankomstforholdene til modtagelsen i FAM er gjort entydige og overskuelige, og hvordan nærheder og kliniske relationer mellem FAM og afdelingerne både i nyt og eksisterende byggeri er tilgodeset i fire ud af de fem forslag integrerer FAM og KBB med hensigtsmæssige og direkte berøringsflader og stor nærhed mellem funktionerne i nybyggeriet. Forslag 3 etablerer FAM og KBB i selvstændige og geografisk adskilte bygninger, hvilket har medført en meget problematisk opdeling af operationsstuerne. Forslagene indeholder fine beskrivelser og illustrationer af vidtløftige ambitioner om at skabe helende arkitektur med mennesket i centrum. Der er generelt arbejdet godt med at skabe overskuelige rumligheder, gode dagslysforhold og adgang til attraktive uderum. Dog synes der at være en tendens til at hævde og tro på at meget store glasarealer og et massivt omfang af beplantninger er vejen i mål. Mange af de visualiserede facader viser glasarealer, som er urealistiske i relation til de oplyste energiklasser. En mere nuanceret skildring og indlevet bearbejdning af oplevelsen af at være mennesket i centrum savnes i flere af forslagene, eksempelvis er der forslag, som disponerer behandlingsrum, operationsstuer og endda sengestuer uden tilgang af direkte dagslys. Principper for byggeriets elasticitet og fleksibilitet Forslagene spænder meget vidt i håndteringen af elasticitet og fleksibilitet. Den overordnede bygningsgeometri i forslagene 3 og i særlig grad forslag 4 er fastlagt i så stram en form, at den i praksis vil blokere for elasticitet. Forslag 1, 2 og 5 synes at rumme klart større muligheder for tilbygninger og eventuelt kommende reduktioner i areal. Også med hensyn til den konstruktive og installationsmæssige fleksibilitet herunder mulighed for ændret anvendelse af arealer er der meget stor forskel mellem forslagene. Forslag 5 er meget gennemarbejdet og fleksibel, elementer i forslag 4 må revurderes. 14

17 generelle bemærkninger Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Alle forslag arbejder med bærende konstruktioner af beton mest elementer men også i forskellig udstrækning pladsstøbt, suppleret med stålkonstruktioner i to forslag, hvor der er særligt belastede bygningsdele. Installationsmæssigt er der langt større diversitet og iderigdom i forslagene, hvoraf nogle mest udpræget forslag 5 afslører stor indsigt i hospitalsbyggeri. Bæredygtige tiltag I alle forslag er der fokuseret på bæredygtighed, primært behandlet i forhold til opfyldelse af energiklasse 1 og for et enkelt forslag energiklasse For de fleste forslags vedkommende er bæredygtighed dog beskrevet gennem generelle betragtninger, som ind imellem får karakter af lærebogsstof frem for at være konkretiseret i forhold til det enkelte forslag. Dokumentationen er generelt mangelfuld og kunne med fordel f.eks. have været understøttet af Be06-beregninger eller dokumentation af dagslysniveauet, i stedet for de i ord beskrevne forventede gode dagslysforhold. Løsningsmæssigt er forslagene i forhold til bæredygtighed ikke specielt visionære, og man kunne nok have forventet mere her et stykke inde i det 21. århundrede. Det skal dog pointeres, at forslag 3 og forslag 5 indeholder mange relevante overvejelser og designprincipper i forhold til bæredygtigt byggeri, som viser stor indsigt i dette område. Koncept for bygningsintegreret kunst Forslagene søger med vidt forskellige tilgange og varierende styrke at integrere kunsten i arkitekturen. I alle forslag er der reflekteret over Poul Gernes arbejde. Fra den direkte tolkning og omsætning til arkitektoniske elementer, hvor arbejdet med farve og geometri danner kimen til formgivningen eller facadebearbejdningen, til mere poetiske tolkninger hvor forståelsen for værket integreres smukt i rumdannelsen i en æterisk helhed, som det er tilfældet i forslag 3. Princip for integration af kunst forslag 3 og 5. 15

18 forslag 4/ ,4 point vinder Henning Larsen Architects A/s Lars Steffensen, arkitekt MAA, partner, Michael Brunbjerg, arkitekt MAA, Hans Vogel, arkitekt MAA, Mikkel Eskildsen, arkitekt MAA, Andreas Brink, arkitekt MAA, Kasper Kyndesen, arkitekt MAA, Peter Panulin, ark. stud., Christian Schiøll, arkitekt MAA, 3D Visuals, Ida Marie Wedfall, modelbygger, Christian Skovgaard Petersen, modelbygger Friis & Moltke A/S Palle Hurwitz, arkitekt MAA, adm, dir., Gudrun Østergaard, arkitekt MAA, leder sundhedsafd., Martin Wienberg, arkitekt MAA, partner, Thomas Christensen, arkitekt MAA, Rasmus Riis, arkitekt MAA Brunsgaard & Laursen ApS Niels Brunsgaard, arkitekt MAA Orbicon Leif Hansen A/S Peter Anker Olsen, civilingeniør, chefrådgiver, Bent Andersen, ingeniør, projektchef, Søren Gabriel, civilingeniør, Carsten Olsen, civilingeniør NNE Pharmaplan A/S John Christensen, koncernansvarlig, arkitekt MAA, MBD, MRICS, Jesper Linding Videsen, Manager Ventilation & Building Utilities, BSc Eng SLA A/S (ophavsret til landskabsdesignet) Stig L. Andersson, Kreativ direktør, partner, landskabsarkitekt MAA MDL, Flemming Rafn Thomsen, designansvarlig, arkitekt MAA Christian Kuczynski, arkitekt cand. arch., Ulla Hornsyld, landskabsarkitekt MDL Norconsult A/S Esben Carstensen, ingeniør, adm. direktør, Johan Sivengård, ingeniør, trafik og samfærdsel, Ebbe Spjuth, ingeniør, trafik og samfærdsel 16

19 17

20 ETAPE 2 P-hus Pa enthotel kongres Vestgaden Kirke/bederum Hovedindgang ETAPE 2 Indgang Børn Forplads Grønnegård Kontor/ Forskerskole Indgang Lægevagt Indgang FAM Parkering Ambulance P-hus Shunt Frem dig fuld udbygning Regnvandsbassin Tilslutning Hjortespringsvej helhedsplan fuld udbygning 18

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere