FTF s uddannelsespoliske strategi - mål og politik frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF s uddannelsespoliske strategi - mål og politik frem mod 2020"

Transkript

1 FTF Politik August 2012 FTF s uddannelsespoliske strategi - mål og politik frem mod 2020

2 Uddannelse skaber vækst og kvalitet Vores evne til at uddanne og anvende ny viden er helt afgørende for det danske samfund. Uddannelsen er fortsat et af de bedste midler til at sikre sammenhængkraft og øget lighed i samfundet. Vi ved, at uddannelse er afgørende for om den enkelte opnår og fastholder beskæftigelse. Vi ved også at uddannelse er med til at sikre den enkelte mulighed for aktiv deltagelse i demokratiet. Uddannelsesindsatsen er samtidig central for vores muligheder for at udvikle kvaliteten i velfærden og for at sikre den nødvendige økonomiske vækst ikke fordi vækst er et mål i sig selv, men fordi en bæredygtig vækst er forudsætningen for vores velfærdssamfund. Og med de store forandringer, som sker på de private og offentlige arbejdspladser i disse år, er det helt nødvendigt at styrke mulighederne for løbende kompetenceudvikling både på arbejdspladsen og i efter- og videreuddannelsessystemet. FTF sætter med dette uddannelsespolitiske strategioplæg fokus på centrale mål, udfordringer og politikker frem mod 2020, som vi finder er afgørende for at sikre uddannelse og anvendt forskning den nødvendige prioritering. Flere skal gennemføre en uddannelse og derfor er regeringens 95 pct. og 60 pct. målsætninger fortsat centrale. Alt for mange unge opnår ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse og vi har på sigt brug for flere med videregående uddannelse ikke mindst med professions- og erhvervsrettede kompetencer. Her og nu skal de mange unge nyuddannede sikres beskæftigelse. Uddannelsernes bidrag til vækst skal styrkes bl.a. ved at fremme offentligt og privat samspil om udvikling af ny viden. Her kan de professions- og erhvervsrettede uddannelserne spille en langt stærkere rolle end de gør i dag. Vi kan samtidig styrke bl.a. uddannelsernes evne til at give den enkelte kompetencer, der understøtter innovation og implementering af nye løsninger. Sammenhæng er en nøgleudfordring såvel i uddannelsessystemet som i relationen mellem uddannelse og arbejdsmarked. Relationen mellem teori og praksis skal styrkes. Et mere fleksibelt system skal fjerne barriererne mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet. Og så er det helt nødvendigt at sikre relevant efter- og videreuddannelse for de voksne på arbejdsmarkedet. Sammenhæng har også en international dimension på et stadig mere integreret europæisk arbejdsmarked. At sikre sammenhæng skal ske samtidig med at kvaliteten i uddannelserne fastholdes og udvikles. Det er derfor også afgørende at sikre at de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser baseres på anvendt forskning, udvikling og viden fra praksis. Hvis uddannelse og videnudvikling skal spille en centrale rolle skal indsatsen prioriteres økonomisk. Samtidig skal et åbent og gennemskueligt finansieringssystem give mulighed for langsigtet planlægning. Der er et stort behov for at samarbejde om fælles løsninger på de fælles udfordringer. FTF og medlemsorganisationerne er repræsenteret i uddannelsesudvalg, bestyrelser og nationale råd, hvor vi kan bidrage konstruktivt og kvalificeret. Jeg håber at FTF med dette strategioplæg kan medvirke til at sikre, at uddannelse og udvikling af ny viden får en høj prioritet i den aktuelle politik. Bente Sorgenfrey Formand 2

3 FTF s uddannelsespolitiske strategi - mål og politik frem mod Uddannelserne skal bidrage til velfærd og vækst De erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser er ikke i tilstrækkelig grad prioriteret økonomisk. Et højt uddannelsesniveau er en afgørende forudsætning for velfærd og vækst Målet for FTF er, at de erhvervs- og professionsrettede uddannelser på ungdoms- og videregående niveauer medvirker til at sikre såvel velfærd som vækst. 95 pct. og 60 pct. målsætningerne skal realiseres, så der er tilstrækkelig mange uddannede til at løfte velfærdsopgaverne og til at imødekomme efterspørgslen efter medarbejdere i den private sektor og indenfor vækstområderne. De erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser skal spille en vigtig rolle i at fremme offentlig og privat samspil. Treklangen professioner, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal indgå i partnerskaber og aktivt medvirke til at skabe nye velfærdsløsninger og veje til vækst. De eksisterende uddannelser skal fremme kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at indgå i udvikling af jobfunktioner og implementering af nye løsninger. Nye uddannelser skal matche behovet i nye jobfunktioner på arbejdsmarkedet, der ikke allerede er dækket af eksisterende uddannelser. Den aktuelle høje ledighed hos nyuddannede kan umiddelbart stå i modsætning til målet om på det længere sigt at øge antallet af uddannede. Samtidig er frafald på uddannelserne en central udfordring for at øge gennemførelsen på henholdsvis de erhvervsrettede ungdoms- og videregående uddannelser. Der mangler i dag velfungerende fora, der kan fremme samspil og partnerskaber mellem uddannelse, offentlige institutioner og private virksomheder om uddannelsesbehov. En central udfordring er her at udvikle metoder til at dokumentere behovet for nye uddannelser og hvordan de skal tilrettelægges, så der opnås størst mulig relevans for den enkelte og for arbejdsmarkedet. FTF skal arbejde for at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende grunduddannelse på ungdoms- eller videregående niveau, der er offentligt finansieret. Uddannelse skal sikre den enkelte brede og dybe faglige kvalifikationer såvel som almene og innovative kompetencer. FTF skal fremme udviklingen af eksisterende uddannelser og af nye uddannelser målrettet varige kompetencebehov på arbejdsmarkedet, som er bredt anvendelige og som kan danne grundlag for fortsat uddannelse. FTF arbejder for at uddannelsesindsatsen og beskæftigelsesindsatsen effektivt spiller sammen om at sikre nyuddannedes beskæftigelse. FTF skal understøtte kvalitet og innovation i den offentlige sektors varetagelse af velfærdsopgaverne, herunder en styringsreform, der sætter faglighed og tillid i centrum. Uddannelsesindsatsen skal understøtte omstilling. FTF arbejder for en toleddet vækststrategi, der styrker rammebetingelserne generelt samtidig med en fokuseret satsning på Danmarks globale styrkepositioner. Uddannelse og udvikling af viden udgør en central rammebe- 3

4 tingelse. FTF skal arbejde for at de erhvervs- og professionsrettede videnmiljøer indgår som en væsentlig del af nationale vækst- og innovationsstrategier. 2. Ungdomsuddannelser til alle Uddannelse til alle unge er et afgørende fundament for den enkelte og for samfundet. Målet for FTF er at alle unge opnår en ungdomsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal være kendetegnet ved en faglig dybde og bredde og et alment sigte. skal der sikres tilstrækkelige og kvalitetsmæssige praktikpladser, alternativt skolepraktik. En sammenhængende vejledningsindsats til alle unge skal stå centralt. Indsatsen skal medvirke til at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne og minimere skævhederne i rekrutteringsmønsteret. FTF skal arbejde for at underviserne på ungdomsuddannelserne har adgang til relevant kompetenceudvikling. FTF skal arbejde for et fleksibelt ungdomsuddannelsessystem, der kan rumme alle unge. Erhvervsuddannelserne skal give de dygtige unge tilstrækkelige udfordringer i hele uddannelsesforløbet samtidig med, at de sikrer, at de unge med mindre gode forudsætninger opnår en erhvervsuddannelse fx gennem særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. 3. Efterspurgte professionelle praktikere Uddannelse skal understøtte kvalitet og effektivitet i de opgaver offentligt og privat ansatte varetager. Gymnasieuddannelserne og EUX skal ligeledes udvikles for at øge rekrutteringen til de erhvervsrettede videregående uddannelser. Gruppen af unge er meget differentieret og det stiller krav til uddannelserne om varierede uddannelsesforløb. Særlige udfordringer i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kræver samarbejde mellem kommuner, UU og de modtagende ungdomsuddannelser. Manglen på praktikpladser forhindrer en række unge i at færdiggøre deres uddannelse og er et massivt uddannelsesspild. Søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet markant indenfor de sidste år. Det er samtidig en udfordring at mange unge dobbeltuddanner sig og gennemfører såvel en gymnasial som en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. EUD-lærerne står overfor store og pædagogiske udfordringer i forhold til fastholdelse, motivation, undervisningsdifferentiering, kulturforståelse og samarbejde i erhvervsuddannelserne. FTF skal arbejde for et lavere frafald på ungdomsuddannelserne. Særligt i relation til erhvervsuddannelserne De erhvervs- og professionsrettede uddannelser skal have høj kvalitet og uddanne efterspurgte professionelle praktikere med en stærk faglighed, der samtidigt gør det muligt at indgå i tværfagligt samarbejde. Den professionelle praktiker bidrager aktivt til innovation i opgavevaretagelsen og er motiveret for og har adgang til fortsat uddannelse og kompetenceudvikling (livslang læring). Udfordringer: En central udfordring er at opnå balance mellem de faglige og tværfaglige mål i uddannelserne. Modulisering gennemføres på alle uddannelser, men på meget forskellige måder og med forskellige konsekvenser. Modulisering af grunduddannelserne kan derfor give øget fleksibilitet, men kan også vanskeliggøre sammenhæng og progression. Koblingen mellem uddannelserne og det praksisfelt, som uddannelserne retter sig mod, er for svag med risiko for, at nyuddannede ikke er tilstrækkeligt rustet til jobbet og uddannelsesinstitutionerne ikke i tilstrækkelig grad gør brug af praksisviden i udviklingen af uddannelserne. FTF skal arbejde for at styrke den erhvervs-, professions- og praksisrettede profil i uddannelserne, herunder samspillet mellem teori og praksis. Det er afgørende at 4

5 sikre nok praktikpladser af høj kvalitet, herunder praktikvejledere med de relevante kompetencer. prioritering af efter- og videreuddannelsen på videregående niveau. Uddannelsernes kompetencemål skal nås gennem sammenhængende grunduddannelser, der sikrer den enkelte faglighed indenfor professionen. Med afsæt i fagligheden skal evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde styrkes. Manglende fleksibilitet mellem de enkelte dele af det formelle uddannelsessystem og manglende relevante videreuddannelsesmuligheder vanskeliggør kompetenceløft og sporskifte. FTF skal arbejde for at uddannelserne kvalitetssikres gennem såvel akkreditering som evaluering. Det skal sikres at aftagere og faglige organisationer systematisk inddrages i at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne. 4. Sammenhængende og fleksibel kompetenceudvikling af høj kvalitet Fortsat kompetenceudvikling er et vilkår for alle. Målet for FTF er en ret til efter- og videreuddannelse, der giver adgang til et sammenhængende uddannelsessystem, der giver alle ansatte mulighed for uddannelse både horisontalt og vertikalt. Veje til og vilkår for at deltage i efter- og videreuddannelse skal tilbydes uden barriere, der fx skyldes manglende økonomi og relevante uddannelsestilbud. Utilstrækkelig anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer, som er opnået udenfor det formelle uddannelsessystem, svækker mulighederne for adgang og merit. FTF skal arbejde for bedre sammenhæng vertikalt og horisontalt mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet dvs. mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelse og på tværs af og vertikalt i det videregående uddannelsessystem. FTF skal arbejde for at sikre alle ansatte ret og reel adgang til relevant kompetencegivende efter- og videreuddannelse af høj kvalitet. De uddannelsesinstitutioner, der udbyder grunduddannelserne, skal også tilbyde formelle kompetencegivende efter og videreuddannelser for at opnå størst mulig faglig synergi, og professionshøjskolerne skal kunne udbyde professionsmasteruddannelser på de områder, hvor der er behov for det. Efter- og videreuddannelsessystemet skal være i stand til at imødekomme de skiftende kvalifikations- og kompetencebehov, herunder tværfaglige eller specialiserede kompetencer. Målet er et fleksibelt uddannelsessystem der giver mulighed for skift i uddannelsesspor, hvis der opstår behov herfor. Læring på arbejdspladsen vil få øget betydning og uformelt opnåede kompetencer skal anerkendes og kunne indgå som dele af formelle uddannelser. Den ledige skal have mulighed for at udvikle og fastholde hans eller hendes kompetencer indtil et job er fundet. Samlingen af de videregående uddannelser i et ministerium fører ikke i sig selv til en højere prioritering af de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser. Det er fortsat en central udfordring at opnå politisk Rammebetingelserne for deltagelse i efter- og videreuddannelse skal styrkes. Det gælder også de økonomiske vilkår for den enkelte. FTF skal arbejde for at den arbejdspladsbaserede kvalifikations- og kompetenceudvikling bliver anerkendt i det formelle uddannelsessystem. Det skal konkret ske gennem udvikling af kvalitetssikringsmekanismer. FTF arbejder for etablering af et nationalt råd på det videregående uddannelsesniveau for alle former for efter- og videreuddannelse med kompetence til at rådgive ministeren og uddannelsesinstitutioner om kvalitet og sammenhæng. 5

6 5. Styrket anvendt og professionsrelevant forskning Grund-, efter- og videreuddannelserne er kerneopgaver for uddannelsesinstitutionerne og udvikling af ny viden er af afgørende betydning for kvaliteten i uddannelserne. Målet er at de erhvervs- og professionsrette videregående grunduddannelser skal baseres på anvendt forskning, udvikling og viden fra praksis. Det skal muliggøre et tæt samspil mellem uddannelse, praksis og anvendt forskning. Professionshøjskolerne skal udvikle ny viden i form af anvendt forskning og udvikling, som formidles effektivt gennem videncentre og undervisning. Forskningssystemet skal i højere grad vægte anvendt forskning, der er relevant for professionerne og har handlingsperspektivet som centralt parameter. Anvendt forskning skal skabe ny viden og udvikle nye metoder til brug i professionernes praksis. Universiteterne skal forpligtes til at samarbejde med professionshøjskolerne om udvikling af ny viden og til at formidle egne forskningsresultater effektivt. FTF professionerne har i dag forskellig adgang til relevant forskning. Den aktuelle afgrænsning af den offentlige forskning indenfor uddannelsessystemet til universiteterne betyder en fokusering på den akademiske forskningstradition og de kriterier der anvendes her som kvalitetsparametre. Det afspejles i en ringe vægtning af professions- og praksis relevant forskning. Samtidig er udviklings- og forskningsmiljøer på professionshøjskoler endnu svagt udviklet og samarbejdet med universiteterne kun begrænset. FTF skal arbejde for at de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser baseres på anvendt forskning og videnudvikling fra praksis. FTF skal arbejde på en højere grad af prioritering af anvendt forskning og praksisviden der er relevant for professionerne. FTF skal arbejde for at der sikres en tydelig forpligtelse for universiteterne til at samarbejde med professionshøjskolerne. 6. Nye styringsprincipper skal sikre faglighed, kvalitet og råderum. Et nyt styringsparadigme er afgørende for at udvikle den offentlige sektors rolle i velfærd og vækst. Målet for FTF er at nye styringsprincipper i den offentlige sektor skal bygge på tillid og råderum til de professionelle medarbejde og ledere. Dokumentationsmetoder skal være meningsfulde og tilføre værdi til opgavevaretagelsen. Uddannelsesindsatsen skal understøtte den professionelle medarbejders og leders opgavevaretagelse i et nyt styringskoncept, der skal sikre kvalitet i velfærden for borgeren og større fagligt råderum for den professionelle medarbejder og leder til at iværksætte løsninger. Styringskonceptet i private virksomheder skal understøtte den professionelle medarbejders og leders involvering i udviklingen af virksomheden. Nye styringsprincipper på uddannelsesområdet skal have fokus på kvalitet og relevans og bygge på stærk dialog og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og de uddannedes arbejdsmarked og organisationer. Opgavevaretagelsen i den offentlige sektor er sat under pres. Stram økonomi og forstærkede krav om økonomisk effektive løsninger, kan være i strid med de fagligt set bedste og mest holdbare løsninger. De aktuelle nedskæringer betyder at færre medarbejdere skal løse flere opgaver. Det private område er ligeledes under stærkt pres på baggrund af krisen. Krav om effektiviseringer medfører afskedigelser og nye måder at organisere arbejdet på, som udfordre medarbejdernes kompetencer. Effektiviseringsdagsordenen indebærer en væsentlig risiko for suboptimering og kan dermed være en trussel i forhold til at skabe vækst i det danske samfund. 6

7 Et omfattende og bureaukratisk dokumentationssystem i den offentlige styring tager tid og ressourcer fra den egentlige borgernære kontakt og udviklingen af den faglige kvalitet. Det nuværende styringsregime sikre ikke den optimale kvalitet for borgeren. Målet er et åbent og gennemsigtigt styringssystem der også balancerer hensynet til en geografisk spredning af uddannelsesudbuddet og de selvejende institutioners økonomiske og konkurrencemæssige interesser, samt sikre det faglige og pædagogiske miljø. Ny teknologi er både et styringsredskab for ledelse og administratorer samt et nyttigt arbejdsredskab for fagprofessionelle. Det indføres imidlertid ofte uden at involvere medarbejdere i udviklings- og implementeringsfasen. Derfor føre det ofte ikke til de ønskede kvalitative mål og effektiviseringer. FTF arbejder for at nye styringsprincipper i den offentlige sektor bygger på tillid, medarbejderindflydelse og brede partnerskaber. Det forudsætter en afbureaukratisering på alle styringsniveauer, at ressourcerne målrettes kerneydelserne og at der ikke styres på processer, men efter mål, som der er enighed om giver faglig mening. Nye styringsprincipper skal indebære at medarbejderne i den offentlige sektor får reel mulighed for at udfolde fagligheden i opgaveløsningen. FTF skal arbejde for at uddannelserne understøtter medarbejdernes aktive involvering i udvikling og implementeringsopgaver bl.a. i forhold til ny teknologi. 7. Uddannelsesinstitutionerne skal sikre høj kvalitet i uddannelserne Erhvervsskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier udgør den institutionelle ramme om de erhvervs- og professionsrettede grund-, efter- og videreuddannelser. Målet for FTF er en samlet erhvervs- og professionsrettet videregående uddannelsessektor, der udbyder grund-, efter- og videreuddannelser med høj kvalitet. Uddannelsesinstitutionerne skal sikre rammer for elever og studerendes indflydelse og aktive deltagelse i udviklingen af institutionen. De faglige organisationernes indflydelse og medansvar i styringen og dialog og partnerskaber med aftagere og organisationer skal indgå som en vigtig del af sikringen af uddannelsernes kvalitet og relevans. Udfordringer: Den aktuelle udvikling mod en øget decentralisering af kompetence til uddannelsesinstitutionerne kan rejse tvivl om sikringen af uddannelsernes nationale profil og risiko for overudbud af uddannelser. Samtidig stilles der øgede krav til den lokale indflydelse, hvor dialog og samarbejde er svagt udviklet. Den øgede brug af partnerskabsaftaler og samarbejdsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner samt offentlige og private arbejdsgivere kan vanskeliggøre en åben dialog om uddannelsesbehov mv. Det er en særlig udfordring, at sikre privat finansierede uddannelsesinstitutioner, der gennemfører offentligt godkendt kompetencegivende uddannelse, anerkendelse og samspil med det offentligt finansierede uddannelsessystem. FTF skal medvirke til udvikle et offensivt svar på, hvordan der kan opnås en balanceret styring. Det skal sikre uddannelsernes nationale kvalitet samtidig med en højere grad af decentral tilrettelæggelse af uddannelsernes indhold og udbudsform. FTF arbejder for en fremtidig institutionsstruktur, der samler akademi- og professionsbacheloruddannelserne under professionshøjskoleloven og indebære en stærk samarbejdsforpligtelse mellem professionshøjskolerne. FTF skal understøtte FTF repræsentanterne på det regionale og institutionelle niveau og bidrage til en tæt kontakt til de studerendes repræsentanter. FTF skal arbejde for et akkrediteringssystem der fastholder en central godkendelse af nye uddannelser og som samtidig kan udgøre en styrket indgang til lokal indflydelse og dialog om uddannelsernes kvalitet, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. 7

8 FTF skal medvirke til at sikre opkvalificering og løbende efteruddannelse af underviserne. 9. Uddannelserne skal sikres tilstrækkelig økonomi 8. Internationalt samspil og anerkendelse Det danske uddannelsessystem er udfordret af og indgår i stigende grad i en international sammenhæng. For FTF er målet et nationalt fastlagt uddannelsessystem, der i højere grad kan spille sammen med et stadig mere internationaliseret uddannelsesrum. Målet er et uddannelsessystem, der understøtter tværnational mobilitet og som sikrer fuld gensidig anerkendelse af nationalt opnåede kvalifikationer og kompetencer. Der sker en stigende integration af resultaterne af det europæiske uddannelsessamarbejde i det danske uddannelsessystem. Det europæiske uddannelsessamarbejde er i vid udstrækning drevet af målet om at uddannelsesindsatsen primært skal understøtte den økonomiske udvikling. FTF skal arbejde for at det danske uddannelsessystem fortsat skal fastlægges nationalt. Samtidig skal der sikres størst muligt samspil med et stadig mere internationaliseret uddannelsessystem. En tilstrækkelig økonomi er helt afgørende for uddannelsernes kvalitet. FTF skal arbejde for at fastholde at kompetencegivende grunduddannelser uanset niveau skal være fuldt offentligt finansieret og at de økonomiske rammebetingelser for efter- og videreuddannelse må ikke udgøre en barriere for fortsat kompetenceudvikling. Målet for FTF er at de erhvervs- og professionsrettede uddannelser skal prioriteres økonomisk. Samtidig skal et åbent og gennemskueligt finansieringssystem give mulighed for langsigtet planlægning. En særdeles stram offentlig økonomi vil i de kommende år være udgangspunktet for uddannelsesindsatsen. Nye initiativer skal derfor finansieres via omprioriteringer indenfor de eksisterende rammer. Der er et stærkt politisk pres for at sikre at flere skal starte tidligere og gennemføre uddannelse hurtigere. Dette skal medvirke til at sikre de generelle økonomiske mål. Det eksisterende taxametersystem og skiftende puljefinansierede tilskud til særlige indsatser giver et usikkert og uhensigtsmæssigt planlægningsgrundlag. FTF skal også i relation til EU arbejde for at uddannelse har et bredt formål såvel for den enkelte som i et samfundsperspektiv. FTF skal arbejde for at 95 pct. og 60 pct. målsætningerne følges op med tilstrækkelige driftsbevillinger. FTF skal arbejde for at sikre kvaliteten i såvel den indgående som udgående uddannelsesmobilitet for elever, studerende og undervisere. Basisbevilling til finansiering af udvikling og forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier skal tilvejebringes som nye midler. Såvel de erhvervsrettede ungdomsuddannelser som de erhvervsrettede videregående uddannelser skal opnå fuld international anerkendelse. En større rummelighed og diversitet i uddannelserne for at flere kan gennemføre skal følges af tilstrækkelige midler til nye initiativer. 8

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministe

Nyt fra Undervisningsministe Nyt fra Undervisningsministe Rektormødet d. 28. november 2014 Indsæt note og Side 1 Regeringens gymnasieudspil Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2 Elementer i regeringens gymnasieudspil

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere