Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)"

Transkript

1 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9 (lvbekendtgørelse nr. 696 af 25. juni 2010). Ansøgningsfrist: 24. juni Hvem kan få tilskud?...3 Eksempler på freninger g rganisatiner, der kan frvente at få tilskud:...3 Hvem kan ikke få tilskud?...3 Eksempler på freninger g rganisatiner, der ikke kan frvente at få tilskud:...3 Hvad kan der ydes tilskud til?...4 Anskaffelser:...4 Prjekter:...4 Aktiviteter:...4 Vær pmærksm på at der ikke ydes støtte til driftsudgifter. Herunder lønninger g hnrarer....4 Hvad kan der ikke ydes tilskud til?...5 Driftsudgifter:...5 Anlægsudgifter:...5 Øvrige:...5 Anvendelse:...5 Regnskabsaflæggelse:...5 Praktiske plysninger:...6 Udfyldelse af ansøgningsskemaet:...8 Kulturstyrelsen administrerer puljen fr Kulturministeriet. Når sagsbehandlingen er fretaget sender Kulturministeriet et aktstykke med indstilling m tilsagn g afslag til Flketingets Finansudvalg, sm derefter behandler aktstykket med frventet tiltrædelse i efteråret Kulturstyrelsen frventer derfr at kunne udsende svarbreve hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfrist: 24. juni Der søges elektrnisk via en frmular på hjemmesiden Alle bilag vedhæftes frmularen inden indsendelsen. Se nærmere m bilagene i afsnittet Praktiske plysninger. Vi gør pmærksm på, at det alene er ansøgers ansvar, at ansøgningen kmmer rettidigt frem. Mdtages ansøgningen fr sent afvises denne.

2 Side 2 2

3 Side 3 Hvem kan få tilskud? Hvem kan få tilskud? Freninger g rganisatiner med: Et humanitært g almennyttigt frmål Lve g vedtægter, sm er gdkendt af generalfrsamlingen, samt er lvlige i frhld til gældende lvgivning Årsberetning, regnskaber g budgetter Det skal fremgå af vedtægterne, at generalfrsamlingen er højeste myndighed. Efter en knkret vurdering kan freninger g rganisatiner med en lignede demkratisk g repræsentativ ledelsesfrm gså kmme i betragtning. Hvem kan ikke få tilskud? Offentlige institutiner/rganisatiner, enkeltpersner, grupper eller firmaer Organisatiner/freninger, hvr mere end halvdelen af indtægterne kmmer fra det ffentlige Freninger sm ønsker støtte til frkyndelse g/eller missinering Eksempler på freninger g rganisatiner, der kan frvente at få tilskud: - dyreværnsfreninger - freninger der støtter børnehjem/ frældreløse børn i udlandet - freninger fr krigsveteraner/ mdstandsflk m. fl. - humanitære freninger - mellemflkelige freninger - nødhjælpsfreninger m.fl. Eksempler på freninger g rganisatiner, der ikke kan frvente at få tilskud: - arbejdsgiverfreninger - andelsfreninger - beberfreninger - bligfreninger - brgerfreninger - bylaug - fagfreninger - frsamlingshuse - frivillige brandværn - grundejerfreninger - hbbyklubber - idrætsklubber/-freninger - medbrgerhuse - menighedsråd - missins- g menighedshuse - valgmenigheder m.fl. 3

4 Side 4 Hvad kan der ydes tilskud til? Knkrete frmål på minimum kr. g pefter i alt. Eksempler på mulige støtteværdige frmål: Anskaffelser: - førstehjælpsudstyr - indb, - it-udstyr - kntrmaskiner - materialer - møbler - trykning af infrmatinsmateriale (fx fldere g pjecer m.fl.) Prjekter: - mindre mbygningsarbejder - færdiggørelse af tidligere støttede prjekter - indsamling af nødhjælp - mindre istandsættelser - mindre ulandsprjekter - transprt af nødhjælp Enkelte særlige freningstyper kan endvidere få tilskud til aktiviteter. Det gælder krigsveteraner/mdstandsflk fra 2. verdenskrig, freninger sm støtter børnehjemsbørn i udlandet, samt freninger der arrangerer feriephld fr svagtstillede børn. Aktiviteter: - fællesarrangementer (fx møder, knferencer, sammenkmster mv.) - ture (fx tidl. mdstandsflks besøg til Mindelunden, tidl. fangers besøg til kz-lejre, udenlandske feriebørns rejser g phld l Danmark) Vær pmærksm på at der ikke ydes støtte til driftsudgifter. Herunder lønninger g hnrarer. 4

5 Side 5 Hvad kan der ikke ydes tilskud til? Driftsudgifter: - faste transprtudgifter - hnrarer g lønudgifter - husleje - kntrartikler - lys - prtudgifter - telefn - varme mv. Driftsudgifter støttes af puljen til landsdækkende almennyttige rganisatiner. Puljen har nrmalt frist fr ansøgning den 1. juli hvert år g åbnes nrmalt fr ansøgning 4 uger før ansøgningsfristen. Anlægsudgifter: - pførelse af bygninger i Danmark - køb af fast ejendm - indkøb af bus, bil, traktrer, lift elevatrer m.fl. Øvrige: - kmmercielle funktiner, herunder butiksfunktiner - *sammenkmster med sciale frmål (fællesarrangementer, julefrkster m.v.). - *knferencer - *møder - *Rejser g udflugter (herunder studieture, Tivli- g Z-ture) - seminarer - uddannelse Der kan eventuelt i stedet rettes henvendelse til Lkale- g Anlægsfnden. *Undtaget herfr er de særlige freninger g rganisatiner sm kan få tilskud til aktiviteter. Se frrige side fr nærmere. Anvendelse: Der kan ikke søges m støtte til udgifter der allerede er afhldt inden aktstykket er tiltrådt af Flketingets Finansudvalg Tilskuddet må kun anvendes på de frmål der fremgår af tilsagnet. Tilskuddet skal være brugt senest den 25. maj Det er ikke muligt at søge m udsættelse fr anvendelsen. Overskrides fristen skal de da ufrbrugte midler returneres til Kulturstyrelsen. Kntakt da Kulturstyrelsen fr at høre nærmere. Regnskabsaflæggelse: Med hjemmel i tips- g lttlvens 7 b har Finansministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 317 af 5. maj 2000 m regnskab g revisin m.v. fr mdtagere af tilskud fra Finansministeriets puljer efter lv m visse spil, ltterier g væddemål. Senest den 1. september året efter mdtagelse af tilskud, skal alle mdtagere af tilskud større end kr. indsende følgende materiale til Kulturstyrelsen. Tilskudsmdtagers reviderede g underskrevne årsregnskab Genpart af revisinsprtkllat, hvis et sådant føres 5

6 Side 6 Krtfattet beretning ver anvendelsen af tilskudsmidlerne, evt. i frm af tilskudsmdtagers årsberetning Alle mdtagere af tilskud mindre kr. skal efter påkrav udfylde en revisrerklæring på en standardblanket. Denne udleveres af Kulturstyrelsen hvis mdtageren udtages til kntrl. Den er gså at finde på hjemmesiden. Hvis I får bevilliget tilskud, fremgår reglerne fr regnskabsaflæggelse af bevillingsbrevet. Praktiske plysninger: Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen: Prjektbeskrivelse vedrørende de ansøgte frmål Erklæring m straffefrihed (nyt kriterium) Freningen skal erklære m den eller ngle af dens medlemmer inden fr de seneste tre år har været straffet i medfør af straffelven fr aktiviteter udført i frbindelse med freningens hverv. Der findes en særskilt vejledning specielt til denne erklæring. Erklæringen findes på hjemmesiden, sammen med ansøgningsfrmularen g de t vejledninger. Erklæringen udskrives, underskrives, scannes ind g vedhæftes ansøgningen. Gyldige lve g vedtægter, hvr det fremgår, at generalfrsamlingen er højeste myndighed, Seneste årsberetning Senest reviderede g underskrevne regnskab. Hvis freningen er så ny, at der endnu ikke freligger et revideret regnskab, skal I vedhæfte et bestyrelsesgdkendt budget ver freningens frventede indtægter g udgifter fr det ansøgte år. Bemærk dg, at det kan være meget svært at få tilskud de første t år. Ansøgerne skal gerne have bevist deres evne til at verleve sm frening/rganisatin. Alle bilag skal vedhæftes ansøgningsfrmularen på hjemmesiden. Hvis der pstår prblemer kan filerne vedhæftes g sendes pr. mail til Da er det vigtigt at ansøgningsnummeret skrives i emnefeltet, så mailen kan parres med den rigtige ansøgning. Når ansøgningen er mdtaget i systemet får man en autmatisk genereret kvittering med et ansøgningsnummer. Det betyder at så er ansøgningen nået frem. Af denne kvittering kan man gså se hvilke filer der er medsendt. Kulturstyrelsen frventer at give svar på ansøgningen efteråret Det kan først ske efter at Flketingets Finansudvalg har tiltrådt aktstykket. Når aktstykket er versendt til Flketingets Finansudvalg vil det være at finde på Flketingets hjemmeside, sammen med aktstykkets status. 6

7 Side 7 Det er muligt at abnnere på nyheder vedr. puljen. Dette gøres via hjemmesiden, Man skriver sin i feltet, vælger muligheden Tipsmidler g klikker på abnner. Ønsker man at afmelde nyhederne, gøres dette på samme side. Spørgsmål til udfyldelse af skemaet kan rettes til Kulturstyrelsen på telefn mellem kl

8 Side 8 Udfyldelse af ansøgningsskemaet: Pkt. 1. Oplys udførligt freningens CVR-nr. g prduktinsnr., navn, adresse, pstnummer, telefnnr. m.m. på både frening g kntaktpersn. Anfør en kntaktpersn (fx frmand eller kasserer). Alle CVR-nr. har tilknyttet et eller flere prduktinsnr. Find freningens prduktinsnr. på Hvis freningen ikke har et CVR.nr. kan frmandens CPR.nr. anføres. Det anbefales dg, at freningen får et CVR.nr. Hvis freningen skifter navn, kntaktplysninger, CVR.nr. m.m. bedes dette meddelt hurtigst muligt til Kulturstyrelsen. Pkt. 2. Skriv frmålene i en pririteret rækkefølge. Det frmål I helst vil pnå tilskud til, skrives sm 1. priritet. Det næste frmål skrives sm 2. priritet g så videre dernedad. Der er ingen øvre grænse fr antallet af frmål. Skriv krt g præcist, gerne i nøglerd. Eksempel: Skriv gerne IT-udstyr eller Sftware, i stedet fr HP Pavillin mdel xxxxx eller Windws Office Pr g Navisin. Det er muligt at være mere knkret i pkt. 4. Specificer beløbene ud fr de enkelte frmål. Pkt. 3. Der angives et ttalbeløb fr alle ansøgte frmål. Dette beløb skal verstige kr. fr at freningens ansøgning kan kmme i betragtning. Pkt. 4. De ansøgte frmål uddybes i et bilag. Oplys udførligt m det/de frmål (anskaffelsen, aktiviteten eller prjektet), der er pført i pkt. 2. Det er ikke nødvendigt at skrive m freningens frmål sm sådan, da dette bør fremgå af det medsendte bilagsmateriale. Pkt. 5. Hvis I tidligere har søgt m tips- g lttmidler fra denne pulje, skal I anføre det, uanset m I fik tilskud eller ej. Pkt. 6. Har freningen inden fr de seneste fem år fået tilskud via Finanslven, skal I plyse hvilket år, g hvr meget der er mdtaget. Dette inkluderer tilskud mdtaget fra DANIDA. 8

9 Side 9 Pkt. 7. Anfør freningens navn g kntaktpersnens adresse. Pkt. 8. Freningen skal enten have en statsautriseret/registreret revisr eller en valgt revisr. Pkt. 9. Der er en liste ver bilag der skal vedhæftes frmularen. Denne kan fungere sm tjekliste fr at sikre at man har vedhæftet det hele. Pkt. 10. Anfør en adresse i kvitteringsmailadressen. 9

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere