Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold"

Transkript

1 Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g unge under 18 år, der plever æresrelaterede knflikter med familien g Ansøgningsfrist den 28. maj 2015 kl. 12. Indhldsfrtegnelse 1 Indledning Baggrund Puljens frmål Puljens målgruppe Frventede resultater Ansøgerkreds Prjektperide Kriterier fr tildeling af støtte Ansøgningskriterier Krav til dkumentatin Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske plysninger Budget Regnskabsaflæggelse... 7 Side 1 af 8

2 1 Indledning Sm led i udmøntningen af regeringens Natinal strategi md æresrelaterede knflikter vil Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld støtte pkvalificering af phldssteder g døgninstitutiner, så de i særlig grad vil være i stand til at kunne hjælpe børn g unge under 18 år, der står i æresrelaterede knflikter. Der skal udvælges 2-3 eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner, hvr persnalet vil mdtage en særlig tilrettelagt undervisning g tilbud m supervisin. Der vil endvidere blive etableret sikkerhedsfranstaltninger, så institutinerne kan rumme børn g unge, der har brug fr et højere sikkerhedsniveau end nrmalt på et phldssted eller en døgninstitutin til børn g unge under 18 år. Der afsættes 2,4 mi. kr. i nærværende ansøgningspulje. 2-3 eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner med vægt på en vis gegrafisk spredning i landet kan pnå støtte fra puljen. Initiativet skal være med til at sikre, at børn g unge under 18 år, sm står i en æresrelateret knflikt, kan anbringes på et almindeligt phldssted eller døgninstitutin g samtidig pnå den bedst mulige pædaggiske indsats samt en højere grad af sikkerhed, end det nrmal er tilfældet på phldssteder g døgninstitutiner til børn g unge under 18 år. 1.1 Baggrund Børn g unge under 18 år, sm står i en æresrelateret knflikt, anbringes fte på et almindeligt phldssted eller døgninstitutin, hvr årsagen til anbringelsen er en anden end netp den æresrelaterede knflikt. Generelt er de eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner ikke kvalificerede til at rumme børn g unge, der står i en æresrelateret knflikt. På mange institutiner har persnalet ikke nk viden m æresrelaterede knflikter. Undersøgelser viser, at piger i højere grad end drenge plever scial kntrl i teenageårene. Ligesm det er erfaringen, at unge mænds æresrelaterede knflikter med familien, sm udgangspunkt pstår senere end fr pigernes vedkmmende, fx når der pstår uenighed mellem familien g den unge mand m fx frlvelse, ægteskab eller valg af uddannelse. Det ses dg, at gså drenge under 18 år plever æresrelaterede knflikter med deres familie. Persnalet på phldsstedet eller døgninstitutinen har fte svært ved at give den rigtige støtte til de nydanske piger, frdi de fte adskiller sig fra danske børn g unge, sm kan være mere selvstændige g mdne end dem selv, har andre erfaringer g fte er vant til et aktivt ungdmsliv, herunder i frhld til byture, kærester, alkhlvaner, aktivt sexliv mv. samtidigt med, at persnalet skal kunne give de unge den rette støtte i frhld til de æresrelaterede knflikter, de plever i frhld til deres familie. 2 Puljens frmål Frmålet med puljen er at udvælge 2-3 eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner, sm i periden pkvalificeres til at tilbyde børn g unge under 18 år, der plever æresrelaterede knflikter med deres familie, en anbringelse uden fr hjemmet på et phldssted eller en døgninstitutin, der kender til netp deres prblemstillinger g sm kan håndtere g rumme de udfrdringer g prblematikker, de kmmer med. De udvalgte phldssteder eller døgninstitutiner skal gennemgå en særlig tilrettelagt undervisning m æresrelaterede knflikter g det pædaggiske arbejde med målgruppen. Det er Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld, der i regi af Scialstyrelsen iværksætter pkvalificeringen sm et særligt tilrettelagt frløb målrettet phldsstederne eller døgninstitutinerne. Parallelt hermed frpligter ansøger sig desuden til at tilknytte en til t psyklger med relevant viden m g psyklgisk erfaring med målgruppen g de æresrelaterede prblemstillinger. Psyklgerne skal løbende supervisere persnalet. Side 2 af 8

3 Samlet set skal pkvalificering g supervisin af persnalet sikre, at de anbragte børn g unge, sm har brug fr en særlig støtte til at bearbejde måske flere år med tvang eller stærk scial kntrl samt et eventuelt brud med familien, får den ptimale hjælp. Mange af de anbragte børn g unge har fx gså brug fr, at der arbejdes pædaggisk med at gøre dem mere selvstændige g i stand til at kunne træffe egne beslutninger, ligesm ngle af dem gså skal have hjælp til at fasthlde sklegang g uddannelse. Ngle børn g unge vil desuden pleve, at deres familie psøger dem telefnisk, elektrnisk, fysisk mv. fr at presse dem til at kmme hjem g indrdne sig under familiens ønsker g regler. Enkelte børn g unge plever trusler m vld mv. Derfr er frmålet med puljen gså at etablere en øget sikkerhed på phldsstedet eller døgninstitutinen, g dermed sikre de fysiske rammer fr relevante tilbud til de børn g unge, sm er presset eller truet af familien. 3 Puljens målgruppe Puljens primære målgruppe er eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner til børn g unge under 18 år efter servicelvens 66, nr. 5 g 6. Den sekundære (indirekte) målgruppe er børn g unge under 18 år, der anbringes uden fr hjemmet g sm plever æresrelaterede knflikter med familien, g hvr kmmunen vurderer, at de har behv fr anbringelse på et phldssted eller en døgninstitutin, der har særlige kmpetencer til at håndtere dette. Den primære målgruppe er derudver karakteriseret ved, at phldsstedet eller døgninstitutinen lever p til de angivne kriterier under 7.1 Ansøgningskriterier. 4 Frventede resultater Der indgås en samarbejdsaftale med 2-3 eksisterende phldssteder eller døgninstitutiner til børn g unge under 18 år, der alle bliver særligt i stand til at mdtage børn g unge med æresrelaterede prblemstillinger. De udvalgte phldssteder eller døgninstitutiner gennemfører et særlig tilrettelagt undervisningsfrløb m æresrelaterede knflikter g det pædaggiske arbejde med målgruppen. Opkvalificeringen vil ske i et samarbejde med Scialstyrelsen g anden aktør udpeget af Scialstyrelsen. Der etableres særlige sikkerhedsfranstaltninger på phldsstedet eller døgninstitutinen. Persnalet mdtager løbende supervisin. Supervisinen skal fretages af en psyklg med relevant viden m g psyklgisk erfaring med målgruppen g de æresrelaterede prblemstillinger. Ansøger har selv ansvaret fr at tilknytte en til t psyklger til phldsstedet eller døgninstitutinen, sm persnalet kan henvende sig til ad hc. Børn g unge med phld på phldsstederne eller døgninstitutinerne skal efterfølgende pleve, at persnalet har frståelse fr deres situatin g kan håndtere denne hensigtsmæssigt. Desuden skal phldet føles trygt, frdi de relevante sikkerhedsfranstaltninger er taget. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af landets private g kmmunale phldssteder eller døgninstitutiner til unge under 18 år. Da det vervejende er piger i aldersgruppen under 18 år, der plever æresrelaterede knflikter med familien, ønskes 1-2 af phldsstederne eller døgninstitutinerne udelukkende at tilbyde pladser til piger, således at der minimum gives støtte til ét phldssted eller én døgninstitutin udelukkende til piger g ét phldssted eller én døgninstitutin målrettet begge køn. Se endvidere ansøgningskriterierne nedenfr. Side 3 af 8

4 6 Prjektperide Prjektperiden er fra 1. juli 2015 til g med 30. juni Kriterier fr tildeling af støtte 7.1 Ansøgningskriterier Ophldsstedet eller døgninstitutinen skal være gdkendt sm generelt egnet af scialtilsynet, jf. 5 i lv m scialtilsyn. Såfremt der mdtages tilskud fra puljen skal tilskudsmdtager hurtigst muligt g senest 14 dage efter tilsagnsbrevet er mdtaget - af egen drift give scialtilsynet plysninger m disse væsentlige ændringer i frhld til gdkendelsesgrundlaget, jf. 12, st. 2 nr. 1 i lv m scialtilsyn. Frudsætningen fr en gdkendelse med særlig ekspertise inden fr det æresrelaterede mråde er både en tilfredsstillende pkvalificering af medarbejderne g etablering af øget sikkerhed på stedet. Ophldsstedet eller døgninstitutinen skal etablere højest mulig sikkerhed, herunder et hensyn til at: De anbragte børn g unge med æresrelaterede prblemstillinger sikres en høj grad af annymitet i phldsstedets eller døgninstitutinens nærmråde dvs. at phldsstedet eller døgninstitutinen fx ligger i en by af en vis størrelse (København, Aarhus eller Odense) eller alternativt at phldsstedet eller døgninstitutinen fx ligger i et mere afsndret landmråde. Der kan gså tænkes i, at phldsstedet eller døgninstitutinen fx ligger på 2. sal, hvr man ikke kan se ind fra gaden eller andre praktiske hensyn, der højner sikkerheden fr de anbragte børn g unge De anbragte børn g unge med str sandsynlighed ikke møder andre med samme prindelsesbaggrund sm dem selv i phldsstedets eller døgninstitutinens nærmråde. På baggrund af plysningerne m de ændrede frhld, skal scialtilsynet vurdere, m gdkendelsens indhld skal justeres (fx at målgruppen er ændret til at mfatte unge udsat fr æresrelaterede knflikter) g m betingelserne herfr er pfyldt. Endvidere vil der blive lagt vægt på følgende: Der skal være tale m et mindre phldssted eller en mindre døgninstitutin med maksimum 6 8 pladser. At phldsstedet eller døgninstitutinen kan tilbyde plads til målgruppen af børn g unge udsat fr æresrelaterede knflikter i særskilte bygninger eller lign. uden daglig mgang med børn g unge med støttebehv i frhld til fx misbrug, kriminalitet, vldelig adfærd mv. At phldsstedet eller døgninstitutinen stiller minimum tre pladser til rådighed. Der vil i vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på antallet af pladser til målgruppen, sm phldsstedet eller døgninstitutinen mener at kunne rumme. Det frventes desuden, at ansøger i sin ansøgning: Beskriver phldsstedets eller døgninstitutinens rganisatin/struktur, herunder beliggenhed, ledelse, medarbejdersammensætning (herunder uddannelsesbaggrund samt hvr mange fast- g deltidsansatte med hvilke pgaver), kvalitetskntrl g tilsyn. Beskriver, hvrledes phldsstedet eller døgninstitutinen vil samarbejde med andre relevante aktører ift. de anbragte børn g unge med æresrelaterede prblemstillinger, herunder fx kmmunen, LOKK, btilbuddet R.E.D. m relevante eksisterende tilbud til børn g unge sm fx tilbud m sikkert phld, psyklgfrløb, knfliktmægling mv. Redegør fr, hvrdan phldsstedet eller døgninstitutinen vil samarbejde med g inddrage eksisterende tilbud til børn g unge, der står i æresrelaterede knflikter. Fx tilbud m psyklgfrløb, knfliktmægling mv. sm tilbydes i regi af LOKK eller kmmunen. Side 4 af 8

5 Anskueliggør, at phldsstedet eller døgninstitutinen vil være egnet til at mdtage børn g unge, der plever æresrelaterede knflikter, g at phldsstedets eller døgninstitutinens persnale efter endt pkvalificering vil være egnet til at arbejde med målgruppen, herunder redegør fr eventuel eksisterende erfaring med g viden m målgruppen g æresrelaterede prblematikker. Anskueliggør, hvrledes phldsstedet eller døgninstitutinen løbende vil gøre pmærksm på tilbuddet g dermed sikre, at kmmunerne kender til dem g finder det attraktivt at anvende tilbuddet til at henvise børn g unge med æresrelaterede prblemstillinger. Knkret kunne det være infrmatin til kmmunerne i frm af nyhedsbreve. Anskueliggør, hvrledes en øget sikkerhed fr de anbragte børn g unge g fr persnalet på phldsstedet eller døgninstitutinen kan pnås, herunder bl.a. hvrdan tekniske g persnalemæssige ressurcer vil blive anvendt, hvem der vil sørge fr sikkerheden, hvrdan det sikres, at sikkerhedsrdningen er effektiv g i verensstemmelse med reglerne m magtanvendelse, hvrdan g i hvilket mfang midlerne vil blive anvendt til denne del af pgaven, nærmere m nrmeringen, herunder hvr mange ansatte, der er på vagt døgnet rundt, eventuel anvendelse af videvervågning indendørs g/eller udendørs, alarmer mv. (skal være i verensstemmelse med datatilsynets regler mv.). I tilknytning til ansøgningen fremsender relevante CV er fr de anvendte psyklger, sm løbende skal supervisere persnalet i spørgsmål m æresrelaterede knflikter. Ansøger skal i det vedlagte budget indlægge en pst til supervisin, eventuel vikardækning ved pkvalificeringen af udvalgte medarbejdere samt til etablering af sikkerhedsfranstaltninger så sm alarmer, kameraer, sensrer, verfaldsalarmer mv. På baggrund af ansøgningsrunden udvælges 2-3 phldssteder eller døgninstitutiner, sm ministeriet indgår samarbejdsaftale med. Herefter tilrettelægges det pkvalificerende frløb i samarbejde med ministeriet g Scialstyrelsen. 7.2 Krav til dkumentatin Prjektet skal løbende frhlde sig til, m det pnår sine mål g i mdsat fald justere prjektet. Det skal desuden være muligt fr Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld at følge med i, m prjektets indsats har den tilsigtede virkning fr brgerne. Derfr skal det rapprteres til ministeriet m de mål, prjektet pstillede fr sin indsats, er/bliver pfyldt. Der skal indsendes halvårlige statusrapprter samt årlige årsrapprteringer. Skabeln fr afrapprtering kan hentes på Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhlds puljeprtal under Min tilskudssag. Rapprten skal udfyldes elektrnisk g indsendes via ministeriets puljeprtal. Fr at mdtage tilskud fra puljen skal tilskudsmdtageren endvidere kunne bidrage til en løbende ekstern evaluering af indsatsen, der skal gennemføres i regi af en evaluering af udvalgte initiativer i Natinal strategi md æresrelaterede knflikter. Ansøger skal have IT-systemer mv. til rådighed, der kan sikre den løbende dkumentatin af indsatsen, g samtidig sikre, at der er en høj sikkerhed. 8 Tilskudsberettigede udgifter Der kan ydes støtte til generelle driftsudgifter i frbindelse med freningers g rganisatiners frivillige sciale arbejde. Derudver kan der ydes støtte til enkeltprjekter. Tilskudsberettigede udgifter kan være: Side 5 af 8

6 1. Udgifter til fx frikøb af medarbejdere, vikardækning, prjektledelse. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige verenskmster fr tilsvarende arbejde. 2. Sikkerhedsudstyr. 3. Supervisin. 4. Revisinsudgifter. 5. Lvpligtige frsikringer, herunder arbejdsskadefrsikringer. 6. Udgifter til transprt i egen bil. Transprtudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Mderniseringsstyrelsens Cirkulære m satsregulering fr tjenesterejser. I kan finde cirkulæret g anden relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang m året g kan findes på prtalens frside. 7. Udgifter til aktiviteter. 8. Udgifter til frmidling. 9. Udgifter til lkaler. 10. Kntrhld. 11. Ombygning, materielanskaffelser, inventar. 12. Andre definerede udgifter. 9 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter fr udlændinge, sm ikke er bsiddende i Danmark. 3. Anskaffelse af fast ejendm. 4. Dækning af underskud. 5. Støtte til enkeltpersners underhld. 6. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 7. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. Der henvises til Uddannelsespuljen fr frivillige, se 8. Aktiviteter, der ikke er målrettet mennesker med sciale prblemer eller er i en svær livssituatin. Dette kan fx være almindelige kulturelle g underhldende aktiviteter, idrætsaktiviteter. lign. 10 Praktiske plysninger Ansøgningsfristen er den 28. maj 2015 kl. 12. Efter denne dat kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne frelagt minister fr børn, ligestilling, integratin g sciale frhld til gdkendelse. Ansøgerne kan frvente svar på ansøgningen i juni Scialfaglige spørgsmål g spørgsmål m administratin af puljen behandles af ministeriets kntr fr puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller e- mail: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektrnisk via puljeprtalen. Fr yderligere infrmatin m brug af puljeprtalen se under vejledninger på puljeprtalens frside. Når ministeriet har mdtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget g regnskab fremgår nedenfr Budget I frbindelse med ansøgning m støtte fra Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhlds puljer skal der udarbejdes budget fr den indsats, der ansøges m støtte til. Budgettet prettes i frbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en versigt ver budgetpster, sm der kan ansøges m støtte til. Du kan gså bruge dette ark til at skabe verblik ver dit budget, inden du pretter det i ansøgningen. Ansøger skal i budgettet bl.a. anføre budgetpster vedr. sikkerhedsfranstaltninger samt supervisin. Side 6 af 8

7 Peridiserede budgetter Fr hvert prjektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. Fr et treårigt prjekt skal der således laves tre årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere frdeles på de måneder, hvr de enkelte udgifter frventes at falde. Hvis der fx er ansat en prjektleder i prjektet, pgøres lønnen sm den afhldes, én gang m måneden. Er en knference en del af prjektet, anføres udgiften i den/de måneder, sm udgiften til knferencen frventes afhldt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indehlde en pdeling mellem lønudgifter g øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer g sats pr. time fr ansatte medarbejdere g/eller timelønnede eksterne knsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige verenskmster fr tilsvarende arbejde. I kan finde relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside g/eller ved henvendelse til de relevante fagfreninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftspster skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder g pris pr. enhed. Hvis prjektet fx indebærer afhldelse af t knferencer inden fr det samme prjektår, g hver af knferencerne kster kr., anføres t enheder á kr. i den eller de måneder, hvr knferencerne g dermed udgifterne frventes afhldt. Transprtudgifter Transprtudgifter skal frdeles på følgende t udgiftspster: a. Offentlig transprt. b. Transprt i egen bil, sm skal budgetteres med antal kilmeter g takst pr. km. Vi gør pmærksm på, at udgifter til transprt i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære m Satsregulering fr tjenesterejser. I kan finde cirkulæret g anden relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang m året g kan findes på i afsnittet m Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Nter til budgettet Der kan udarbejdes frklarende nter til de udgiftspster, sm anføres i budgettet. Hvis en af budgetpsterne fx er Seminar, kan nten indehlde plysninger m frventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden vernatning), pris pr. deltager, hnrar til plægshlder mv. Nten skal således dels klarlægge indhldet af den enkelte aktivitet g dels klarlægge frudsætningerne fr udgiftens størrelse. Nten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Pster sm ikke kan fremgå af budgettet Følgende pster kan ikke medtages i budgettet: 1. Ufrudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administratinsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende plysninger angives i budgettet: Prjektets titel Ansøgers identifikatin (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn g adresse 10.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab fr tilskuddet, g regnskabet skal være revisrpåtegnet. Side 7 af 8

8 Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede pster, der var nævnt i prjektets budget svare til psterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet fr tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, sm kan findes på min tilskudssag på prtalen. Regnearket er låst, g der kan kun indtastes data i de felter, sm er markeret med gul farve. Alle frmler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger fretages autmatisk. I regnearket findes kun de pster, sm fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, g sm fremgår af budgetskemaet. Udver vennævnte pster er der mulighed fr at indtaste navne på fire pster, sm Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld har gdkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, sm er relevante fr jeres regnskab. I skal udarbejde frklarende nter til pster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet prjektets titel g jurnalnummer. Regler fr revisin af regnskab findes på puljeprtalens frside under vejledninger. Side 8 af 8

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere