INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m."

Transkript

1 INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger i ældste 1 i dagligdagen. Vi prøver hele tiden at justere og tilpasse, så vi rammer eleverne og vores fælles mål bedst muligt. Vi har i denne rammeplan valgt at arbejde ud fra 3 fælles temaer inspireret af Kløvedal: Hjemhavn, Vind i sejlene og Under fremmede himmelstrøg. Sidste periode og tema I alle vindes retninger er placeret efter Skolens fødselsdag og er dermed ikke en del af Kløvedal-emnet. Læringsmål: I år har vi sat fokus på, hvordan vi kan inkorporere de nye læringsmål i vores daglige arbejde. De helt overordnede forenklede fælles mål kan findes på Vi har sat læringsmål med den enkelte elev indenfor forskellige fag, som vi evaluerer på i forbindelse med samtalerne, således at vi kan se en udvikling og samtidig kan opstille nye mål sammen med elev og forældre. Vi vil her i foråret se på, hvordan vi får gjort læringsmålene mere synlige og måske også vedkommende for den enkelte. Det er et udviklingspunkt for os. I rammeplanen har vi nævnt enkelte læringsmål for de forskellige forløb og temaer. Dansk: I dansk skal vi arbejde alsidigt med sproget. Vi vil i høj grad tage afsæt i temaer som børnene kan relatere til såsom identitet, men vil samtidig arbejde frem mod en analytisk bearbejdelse af tekster. Introduktion til og arbejde med forskellige genrer vil stå centralt. Der vil være mange områder af danskfaget, som vi arbejder med løbende heriblandt grammatik og stavning (se kursusdansk) og læsning. Børnene vil løbende få individuelle læsekontrakter, vi vil læse med dem individuelt på skift og have fokus på forskellige læsestrategier, hver gang vi arbejder med tekster. It vil også indgå som en naturlig del af undervisning, ligesom børnene skal arbejde med at aflæse og skabe multimodale tekster som f.eks. en blog eller hjemmeside. Historie: Faget tager afsæt i kerneområderne: Historiebrug, kildearbejde samt kronologi og sammenhæng. Børnene skal arbejde på at forklare, hvorfor de historiske perioder skifter, og hvorfor livsformerne ændrer sig. Målet er, at børnene kan opstille en problemstilling, der kan bruges som retningsgivende i arbejdet med at undersøge et historisk forhold. Kildekritik er et helt centralt område i historiefaget. Kilder er alt, hvad man anvender for at få oplysninger om fortiden. Det er dog nødvendigt at arbejde med kilderne, før de kan give brugbar viden. Børnene skal kunne skelne mellem det, som en kilde beskriver og den tid, hvor den er fremstillet. Elevmøde: Tirsdag under spisning vil vi holde elevmøde. Elevmødet vil have fokus på det sociale klima i klassen, til og fra elevrådet, og hvad der ellers rør sig. Vi sætter os sociale øvemål og arbejder med ældste 1ernes eget regelsæt. Børnene vil på skift fungere som mødeledere. Vi vægter elevmøderne rigtig højt. Dels fordi fokus på et socialt velbefindende for alle forebygger mange konflikter, udvider børnenes empati og forståelse for hinanden og derfor i sidste inde også bidrager til fagligt fokus i fagene. Dels fordi vi her dyrker børnenes medbestemmelse og stillingtagen til det gode liv sammen med og for andre, som er en central del af friskolens værdigrundlag. FriFredag: FriFredag går på skift mellem eleverne, hvor de skriver om ugens gang og deres oplevelse af det. Lærerne har også en del, hvor vi fortæller om vores oplevelser, planer og informerer om vigtige sager. FriFredag skal læses af både forældre og børn. Det er vores vigtigste kommunikationsorgan sammen med intra. Idræt: Eleverne medbringer eget idrætstøj, fodtøj samt håndklæde. Der skal seddel med hjemmefra, hvis man er skadet og ikke kan deltage. Idrætsundervisningen vil 1

2 tage udgangspunkt i den alsidige idrætsudøvelse, hvor eleverne udvikler kompetencer indenfor idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Undervisningen vil altså både være praktisk og teoretisk. Kursusdansk: Undervisningen i kursusdansk er primært rettet mod grammatik, stavning, tegnsætning og skriveopgaver. Eleverne har fået udleveret grammatik og diktatbogen STAV 6 og 7. Herudover suppleres der med relevant materiale. Lektier: Lektier vil kun blive offentliggjort på elevintra. I sidste rammeplan blev det varslet, og vi håber, at I har fået opbygget en god lektiestruktur i hjemmet. Børnene skal tjekke Elevintra hver dag, og lærerne vil kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser Læsebånd: Eleverne har individuelle læsekontrakter på elevintra, endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, læseforståelse, læsestrategier, afkodningsstrategier, oplæsning m.m. I løbet af efterårssemestret vil vi have læst individuelt med alle og udfra dette og TLprøven sætte læsemålene. Læsebåndet har vi placeret efter den første pause, så det kommer til at lægge kl For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I har nok læsemateriale. : I matematik vil vi hovedsagligt arbejde ud fra en form, hvor vi kommer med et kort oplæg på gruppen efterfulgt af arbejde med matematiske problemstillinger og matematiske færdigheder. Undervisningen vil tage udgangspunkt i, at eleverne udvikler kompetencer indenfor de 4 hovedområder: matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Ældste 1 vil løbende have ugeopgaver som afleveres fast mandag. Disse træner forskellige grundfærdigheder som også ligger udover emnet. Vi forventer, at alle medbringer lommeregner, tegneredskaber, mappe og papir til alle matematiktimer. Vi har i år prøvet at opdele timerne for at få en overskuelig struktur på matematiktimerne. Derfor vil mandag hovedsagelig være kursusdag (korte oplæg med mange opgaver), tirsdag vil være repetition af emner efter behov, og torsdag vil vi prøve at arbejde mere eksperimenterende og problemløsende i henhold til halvårsemnet. : Vi arbejder eksperimenterende og praktisk med emnerne og knytter erfaringerne op på teori. beskæftiger sig med alt geografi, biologi, fysik, kemi og teknik. Nogle gange arbejder vi kun med et fag andre gange med så mange som muligt. Vi øver os på at tage notater fra vores øvelser, læse fagtekster og uddrage den relevante viden, som vi skal bruge til at reflektere over vores undersøgelser og undren. I uge 4 vil vi deltage i den årlige naturvidenskabelige uge sammen med andre skoler. Hold 7 har fortsat undervisning på Vestre om torsdagen. Jakob og Henrik skiftes til at køre forløb på Vestre, mens Thomas har hold 6 på skolen. Begge hold har det samme emne, dog med forskellig vinkel. : I engelsk tilstræber vi at hvert modul vil indeholde dele af elementerne leg, læsning, grammatik, lytteopgaver og samtale. Der vil være fokus på, at Ældste 1erne i alle timer får talt engelsk. I engelsk vil Hold 6 og Hold 7 på skift være delt og samlet. Vi vil umiddelbart arbejde med de samme temaer og til dels også de samme materialer, men tilgangen til stoffet vil blive differentieret. Vi vil løbende arbejde med grammatik i Break og andet supplerende materiale. Tysk: Tysk på hold 6 og 7 bygger på de nye Forenklede Fælles Mål. Her er nøgleord for indlæring af de kommunikative kompetencer: rim, remser, spil, leg, sang, musik og bevægelse. De enkelte undervisningsforløb vil være målstyret. Ved hvert forløb vil vi formulere mål, der evalueres af børnene selv. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles og individuelle. Det er vores mål, at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, så de lige fra starten kan og tør tale tysk. Børnene skal lære at kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog. Her vil vi arbejde med spørge- og svarteknikker. Fx wer, wie, wo, was og wann. Vi skal lære at bruge spørgsmålet som udgangspunkt for eget svar. Børnene skal endvidere præsenteres for tysksproget kultur og sammenligne denne med egen kultur. 2

3 I tyskmodulet vil vi opbygge et ordforråd indenfor nære emner, såsom: Jeg og min familie, fritidsinteresser, tal 1-100, farver, klokken, dyr, årstiderne, månederne og ugedagene. Inden for disse emner skal børnene blive i stand til at kunne lave en lille mundtlig dialog inden for emnet. De skal også kunne skrive enkle sætninger med ord fra emnet og blive sikker i brugen af verberne sein/haben i nutid og datid samt substantivernes køn og kendeord. Vi vil bl.a. gøre brug af følgende materialer som supplement til undervisningen: Gut gemacht hjemmesiden app en Duolingo Buntes Deutsch Du bist dran Projekt: Projekt i Ældste 1 vil fortsat bygge over en traditionel projektopbygning med inspirationsfase, preprojekt, hvor eleverne selv søger viden og stiller spørgsmål, projektforløb, der foregår i grupper, og hvor der skrives en rapport bestående af problemformulering, undersøgelse, diskussion, konklusion og perspektivering. Derudover skal der være et kreativt produkt og en fremlæggelse. Der er tværfagligt projekt i uge 5. Studietime: Med udgangspunkt i elevernes egne mål og forudsætninger arbejdes der videre indenfor de forskellige fag og fagområder. Der kan dannes studiegrupper eller arbejdes individuelt. Vi vil være behjælpelige med egnet materiale og hjemmesider. Vi lægger vægt på, at eleverne selv bliver trænet i at se, hvor der er behov for en indsats eller ekstra udfordring. 52 JULEFERIE 1 Introuge Der åbnes op for emnet fra forskellige vinkler og forskellige fag. Vi mødes igen torsdag d. 5. januar Introdage 5. og 6. januar Almindelige skematider 2 Hjemhavn 3 Man skal vide hvor man kommer fra for at forstå hvor man begiver sig hen Dansk Da mor var dreng Vi tager et dyk ned i 70ernes litteratur og musik og snuser lidt til nogle af tidens store forfattere såsom Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og Dan Turéll. Vi vil arbejde med at finde frem til, hvad, vi mener, karakteriserer god børne- og ungdomslitteratur. Hippie I emnet for dette korte forløb vil vi komme omkring Woodstock, music culture and being young. Vi læser korte tekster og arbejder med at læse og forstå sangteksten af John Lennon Imagine. Børnene skal herefter selv producere sange om drømme Båden søsættes Vi arbejder med flyde- /synketeori på både og andre materialer. Her skal eleverne blive bekendte med Archimedes lov. Vi bygger skibe af modellervoks og tester deres bæreevne. anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Vidensmål: Eleven kan anvende modeller til 3

4 Troels Kløvedal 4 suge Hold 7 Alm. vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse og sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning. sammenhæng mellem tekst og kontekst Historie I historie arbejder vi med et af kanonpunkterne i dansk historie Energikrisen i Vi vil arbejde med at finde ud af, hvorfor netop dette år blev så vigtigt for dansk historie og derudover skabe os et indblik i, hvordan det var at vokse op og leve i 70ernes Danmark. bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse samt derigennem forklare historiske forandringers påvirkning af samfundet. Vi vil arbejde med kanonpunktet Energikrisen i Danmark1973 kildekritiske begreber Dansk Fortsat fra sidste periode Historie for fremtidens verden. kort tale om egne oplevelser, ønsker og drømme og udveksle synspunkter om kendte emner og situationer Vidensmål: Eleven har viden om udvalgte kultur- og samfundsgrupper Fortsat fra sidste periode forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Opstart med modellering+ Rente og valuta ken starter med et lille tilbageblik på de hidtidige temaer. Opstarten byder på eksperimenterende matematik, hvor eleverne skal bruge, det de har lært det sidste halve år. Derefter starter vi et kort og intens kursus om rente og valuta. udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst elementer i modelleringsprocesser Verdenshavene og tidszoner Børnene skal igennem arbejdet med 4

5 undervisning Hold 6 Fortsat fra sidste periode Bilfrie søndage temaerne udvikle en forståelse for, at disse er en integreret og uadskillelig del af deres omverden. Læringsmål: Færdighedsmål: Børnene kan undersøge verdens indflydelse på lokale og globale forhold Vidensmål: Børnene har viden om have, oceaner, og tidszoner Koordinatsystem Eleverne er på vej op af den matematiske stige. Derfor skal vi kigge på linjernes ligning i et koordinatsystem. I uge 4 er hold 7 til naturfagsuge. I mens får hold 6 genopfrisket det grundlæggende om funktioner, så de alle er klar til at køre på i uge 6. Færdighedsmål: Børnene kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet og anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Vidensmål: Børnene har viden om hele koordinatsystemet. 5 Dansk-historie tværfaglig projektuge: Rejsen I denne projektuge vil vi arbejde efter en traditionel projektform, hvor processen og samarbejdet vægter tungt. Børnene skal samarbejde ud fra en fælles interesse indenfor temaet om at producere en rapport sat op over en problemformulering, en fremlæggelse samt et kreativt produkt, der understøtter fremlæggelsen. I kan se mere her: Projekthjulet Læringsmål: Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling 5

6 Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger 6 Fremlæggelser Hjemhavn fortsat Dansk og historie Fremlæggelser, evaluering og fortsat fra sidste emne Fremlæggelser, evaluering + Fortsat fra sidste periode Ruten fastlægges - Atlas Troels Kløvedal var en meget berejst mand, og han har været i de fleste lande. Eleverne skal i denne uge arbejde i atlas, og blive bekendt med opbygningen af sådan et opslagsværk. Vi skal se på længde og breddegrader, verdensdele og de store oceaner. praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele Forældremøde tirsdag d. 3. februar 7 Vinterferie 8 Vind i sejlene Koordinatsystem forsat Dansk Essay - at rejse Homes no homes Er vi på rette spor? magnetisme + Fastelavn Man. d. 16. feb. 9 forandring. Troels Kløvedal Rejser er I dette forløb vil vi udvide Vi skal læse tekster, se filmklip astrofysik/navigation drømmen om vores genrekendskab og dykke og samtale om forskellige Når Troels Kløvedal var ude på de 7 JL tilbage man. d ned i genren essay. Herunder vil vi arbejde med temaet at rejse, men i den forbindelse også, hvad man rejser fra, eller hvad der er rejsens udgangspunkt altså danskhed og identitet. Essaygenren måder at bo på bl.a. om at være et hjemløst barn og et barn på flugt noget Troels Kløvedal jo også i høj grad har prøvet. Vi vil i den fornbindelse også se nærmere på klassikeren Oliver Twist. verdenshave, var der i særdeleshed brug for at kunne navigere. Han var en af de få, der fortsat brugte sekstant på de første rejser. Derfor skal vi kigge på en sekstant, men samtidig også se på et kompas, jordens magnetfelt, tidevand og stjernerne til at navigere efter. feb. Pæd. Week tor.d.26.mar.+fre.d.27. mar. 6

7 befinder sig mellem fakta og fiktion, så det er ligeledes begreber, vi vil se nærmere på. Børnene skal arbejde med at læse, analysere og skrive egne essays. Dan Turèll vil være en af de forfattere, vi arbejder med. vurdere tekstens sproglige virkemidler og kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog, samt udarbejde opinions- og ekspressive tekster genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller samt viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer Historie Handel og søfart Børnene skal her desuden udarbejde et skriftligt produkt om emnet fortælle om kulturelle forskelle og ligheder i enkle kulturmøder og udveksle synspunkter om kendte emner og situationer. Eleven kan skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk Vidensmål: Eleven har viden om sproglige regler, normer og værdier hos udvalgte grupper Fra Oliver Twist filmen forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår Jordens magnetfelt, vejrsystemer og klima Sandsynlighed Kurset handler om, hvordan vi fremstiller chance, risiko, sandsynlighed. Gennem praktiske un Mndersøgelser, skal eleverne anvende E0xcel til at fremstille diagrammer og kurver. vælge relevante deskriptorer og diagrammer til sammenligning af datasæt stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data Handels og søfart har altid været en vigtig del af det danske samfund. I 1600-tallet begyndte danske skibe med købmænd ombord at sejle til fjerne lande. Her oprettede de handelsstationer og kolonier. Danmark deltog også i 7

8 11 Under fremmede himmelstrøg Helt ind til benet mener jeg, at det at rejse er at opleve andre verdener end den man selv er født og opdraget i og at man kan lære af andre kulturer, der dertil igen giver én en større forståelse for sin egen verden, og dermed et større og mere berigende liv Troels Kløvedal handelen på den afrikanske vestkyst og byggede her flere forter for at beskytte handelen. Efter nogle år blev slaver den vigtigste vare. opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold, når Danmark var/er en kolonimagt Vidensmål: Børnene har viden om elementer, der indgår i Danmarks som kolonimagt dengang og i dag Dansk Kulturmøder I dette forløb vil vi arbejde med temaet kulturmøder. Vi vil herunder inddrage forskellige medier bl.a. pressefoto, kortfilm og digte, men det er temaet, der er centralt. Børnene skal øve sig i at argumentere og danne egne holdninger. De skal arbejde visuelt med at skabe deres eget udtryk over temaet. fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster og kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger. vurderingskriterier vedrørende form samt viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle Culture Clashes I arbejdet med kultursammenstø d vil vi flyve til fremmede himmelstrøg primært til Overthere - Amerika, for at lære mere om den oprindelige befolkning og deres levevilkår og historier. Vi skal læse legender og faktatekster og selv skrive en enkelt lille artikel. Fokus på grammatisk datid. give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder Vidensmål: Eleven har viden om engelsk som lingua franca. Hvor befinder vi os? Globalisering Vi skal arbejde med forskellige befolkninger i verden. I et miniprojekt, skal eleverne undersøge, hvilke ressourcer og levevilkår de forskellige lande har. undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse Problemregning og Geogebra I disse uger vil vi for alvor åbne op for den mere problemregnende matematik. Vi skal snuse til, hvordan en matematik aflevering skal være bygget op, når nogle af eleverne snart skal i Æ2. På klassen vil vi arbejde med digitale værktøjer til at løse tegneopgaver. Eleverne vil her blive præsenteret for Geogebra. 8

9 problemstillinger Historie Fortsat fra sidste periode Vi går i land Eleven har viden om sammenhæng mellem genre, indhold og formål planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer 14 Påskeferie 15 Prøveuge Prøveuge 2. påskedag man. d. 6. april Generalforsamling tor. D. 9. april 16 Skolens fødselsdag Skolens fødselsdag 17 I alle vindes retninger Dansk Middelalderlitteratur Vi vil arbejde med perioden Middelalderen ud fra et danskfagligt perspektiv. Vi skal se nærmere på litteratur fra Sport and sparetime activities miniprojekt, hvor børnene skal søge Klimaforandring På vores vej ud i den store verden, har vi set mange gode ting, men desværre også ting som har negative konsekvenser. Vi lørdag d. 18. april 18 dyberegående viden om skal derfor kigge på de negative perioden bl.a. ridderviser og selvvalgt emne indenfor sport konsekvenser, som drivhuseffekten har på Store Bededagsferie folkeeventyr samt sammen og fritid samt videregive jordens lande. Temaet vil have en fredag d. 1. maj reflektere over, hvilken denne. konstruktiv vinkel. De skal blive bekendte betydning familie og slægt har med de seneste naturkatastrofer og Lørdag d. 2. maj 2015: for mennesker i dag give korte sammenhængende derudover kigge på, hvad der er sket med KONFIRMATION sammenlignet med dengang. fremstillinger på basis af troperne og regnskoven i forlængelse af tillykke, tillykke, tillykke Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng og undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed. Her særligt kendskab til genrerne udleverede informationer, producere multimodale teksttyper på engelsk og vælge hjælpemidler efter formål Vidensmål: Eleven har viden om teknikker til at bearbejde klimaforandringerne. beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og ridderviser og folkeeventyr. information og til at variere sin klimamodeller Samtaleuge præsentation. Målestoksforhold + Tid og hastighed 9

10 19 kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon Historie Viborg i middelalderen I dette forløb vil vi dykke ned i dansk middelalder, hvor mange vigtige hændelser udspillede sig i og omkring Viborg. Vi vil i forløbet forsøge at komme mest muligt ud og få levendegjort historien. Vi skal blandt andet besøge Stiftmuseet og på byvandring. Som bonusoplevelse kan man eventuelt tage hele familien med til Maj Middelaldermarked ved Søndermølle i Kristi Himmelfartsferien. udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier og forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt og regionalt. Vidensmål: Eleven få viden om indenfor kanonpunkterne: Absalon, Kalmarunionen og reformationen i et lokalt perspektiv Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur 20 Dansk Individuelle projekter Love, love, love Når Troels Kløvedal skulle navigere sit skib, var han nødt til at kende til målestoksforhold for at kunne forstå sine kort. Derfor skal børnene ligeledes blive bekendte med begrebet målestoksforhold, og hvordan dette bliver brugt på kort. Som kaptajn og styrmand skal man også vide noget om farten på skibet. Børnene skal derfor kende til formlen for hastighed, så de kan beregne forskellige forsøg, vi afprøver på klassen. Færdighedsmål: Eleven har viden om størrelsesforhold sammenhænge i enhedssystemet Meteorologi Eleverne skal stifte bekendtskab med vind og vejr i dette tema. Begreber som højtryk og lavtryk, temperatur, tryk, nedbør og vejrudsigter vil være noget, der bliver sat fokus på. undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold vejr og vejrfænomener Kristi Himmelfartsferie fra tor. D. 14. maj 10

11 I dansk i denne periode vil vi køre individuelle danskfaglige projekter. Børnene er selv med til at vælge et overordnet tema for projektet ligesom produkt og fremlæggelsesform kan variere. selvstændigt formulere en afgrænset opgave og lancere større multimodale produktioner formidlingsformer Historie Kronologi Som afslutning på skoleåret vil vi arbejde med kronologi og sammenhæng. Børnene skal introduceres til Kanonpunkterne og sammenholde dem med årets arbejde Vi læser og skriver digte og sange samt taler om forskellige typer kærlighed. Fokus på arbejdet med synonymer og tillægsord, rim og remser. vurdere engelsksprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug Vidensmål: Eleven har viden om hovedfaserne i skriveprocessen og om grammatiske kategoriers funktion. Ligninger Vi vil i dette kursus arbejde med, hvordan vi kan vise ligninger på en anden måde end i bogen. Vi afprøver forskellige strategier til at løse ligninger udenfor med forskellige materialer. Dette skal give eleverne en dybere forståelse for, hvordan ligninger hænger sammen og kan løses. opstille og løse ligninger og enkle uligheder strategier til løsning af ligninger 21 Færdighedsmål: Børnene kan placere de historiske perioder, som vi dette skoleår har arbejdet med i absolut kronologisk sammenhæng. De kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Vidensmål: Børnene har viden om kanonpunkter, og de har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Børnene kan forklare særtræk ved de historiske perioder vi har arbejdet Evolution Troels Kløvedal besøgte blandt andet Galapagosøerne på en af sine rejser. Dette fantastiske sted har dannet rammen om evolutionsteorien. Vi skal diskutere dyrelivet på øen, og se på hvordan dette har haft betydning for andre arter. undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder biologisk systematik og klassifikation 11

12 med i dette skoleår Børnene kan fortælle om, hvorfor de forskellige perioder har fået den betegnelse, som de har. Vi vil lave en tidslinje, hvor øvrige historiske tidspunkter (kanonpunkter) indplaceres. 22 Fælleslejr 23 Dansk og historie Fortsat fra sidste periode 24 Vi besøger bl.a. middelalderborgen Spøttrup Borg Fortsat fra sidste emne Brøkregning Dette tema i matematikken er særlig godt at få gentaget mange gange. Regnereglerne skal sidde rigtig godt fast, før eleverne kan anvende matematikken i praksis. Derfor øver vi os igen på disse. anvende brøker regneregler for brøker : Dyrelivet i å og sø Troels Kløvedal har en enorm viden om dyrelivet under vand, og dette skal vi undersøge i dette tema. Vi vil tage ned til det nærmeste å-løb, og afsøge, hvilke dyr vi kan finde og blive klogere på. Hertil skal eleverne arbejde med bestemmelsesduge til vandløb og ved hjælp af disse konkludere, hvordan vandkvaliteten er i netop dette å-løb. udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr karakteristiske naturområder 2. pinsedag man. d. 25. maj Lejr ons. d maj Fre. d. 5. juni Grundlovsdag 12

13 : Rep. af forårets kurser 25 Musik- og teateruge: Forberedelse til lilleskolefestival for deltagerne hold 7 og hold 8 Projektuge for de hold 7ere og hold 8ere, der ikke deltager i Lilleskolefestival SSP emneuge om Det gode liv og Online kommunikation - hold 6 med hold 5 26 Basis Lilleskolefestival og Idrætsdage Opsamling 27 Sommerferie Afslutningsaften d. 16. juni kl. 18. Lilleskolefestival mandag onsdag d juni Sidste skoledag fredag d. 26. juni Undervisningen er tilrettelagt sådan, at der arbejdes frem mod Fælles Mål. Se Fælles Mål for de forskellige fag på: 13

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kort frokost, s. 30-33 Regning m. negative

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere