INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m."

Transkript

1 INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger i ældste 1 i dagligdagen. Vi prøver hele tiden at justere og tilpasse, så vi rammer eleverne og vores fælles mål bedst muligt. Vi har i denne rammeplan valgt at arbejde ud fra 3 fælles temaer inspireret af Kløvedal: Hjemhavn, Vind i sejlene og Under fremmede himmelstrøg. Sidste periode og tema I alle vindes retninger er placeret efter Skolens fødselsdag og er dermed ikke en del af Kløvedal-emnet. Læringsmål: I år har vi sat fokus på, hvordan vi kan inkorporere de nye læringsmål i vores daglige arbejde. De helt overordnede forenklede fælles mål kan findes på Vi har sat læringsmål med den enkelte elev indenfor forskellige fag, som vi evaluerer på i forbindelse med samtalerne, således at vi kan se en udvikling og samtidig kan opstille nye mål sammen med elev og forældre. Vi vil her i foråret se på, hvordan vi får gjort læringsmålene mere synlige og måske også vedkommende for den enkelte. Det er et udviklingspunkt for os. I rammeplanen har vi nævnt enkelte læringsmål for de forskellige forløb og temaer. Dansk: I dansk skal vi arbejde alsidigt med sproget. Vi vil i høj grad tage afsæt i temaer som børnene kan relatere til såsom identitet, men vil samtidig arbejde frem mod en analytisk bearbejdelse af tekster. Introduktion til og arbejde med forskellige genrer vil stå centralt. Der vil være mange områder af danskfaget, som vi arbejder med løbende heriblandt grammatik og stavning (se kursusdansk) og læsning. Børnene vil løbende få individuelle læsekontrakter, vi vil læse med dem individuelt på skift og have fokus på forskellige læsestrategier, hver gang vi arbejder med tekster. It vil også indgå som en naturlig del af undervisning, ligesom børnene skal arbejde med at aflæse og skabe multimodale tekster som f.eks. en blog eller hjemmeside. Historie: Faget tager afsæt i kerneområderne: Historiebrug, kildearbejde samt kronologi og sammenhæng. Børnene skal arbejde på at forklare, hvorfor de historiske perioder skifter, og hvorfor livsformerne ændrer sig. Målet er, at børnene kan opstille en problemstilling, der kan bruges som retningsgivende i arbejdet med at undersøge et historisk forhold. Kildekritik er et helt centralt område i historiefaget. Kilder er alt, hvad man anvender for at få oplysninger om fortiden. Det er dog nødvendigt at arbejde med kilderne, før de kan give brugbar viden. Børnene skal kunne skelne mellem det, som en kilde beskriver og den tid, hvor den er fremstillet. Elevmøde: Tirsdag under spisning vil vi holde elevmøde. Elevmødet vil have fokus på det sociale klima i klassen, til og fra elevrådet, og hvad der ellers rør sig. Vi sætter os sociale øvemål og arbejder med ældste 1ernes eget regelsæt. Børnene vil på skift fungere som mødeledere. Vi vægter elevmøderne rigtig højt. Dels fordi fokus på et socialt velbefindende for alle forebygger mange konflikter, udvider børnenes empati og forståelse for hinanden og derfor i sidste inde også bidrager til fagligt fokus i fagene. Dels fordi vi her dyrker børnenes medbestemmelse og stillingtagen til det gode liv sammen med og for andre, som er en central del af friskolens værdigrundlag. FriFredag: FriFredag går på skift mellem eleverne, hvor de skriver om ugens gang og deres oplevelse af det. Lærerne har også en del, hvor vi fortæller om vores oplevelser, planer og informerer om vigtige sager. FriFredag skal læses af både forældre og børn. Det er vores vigtigste kommunikationsorgan sammen med intra. Idræt: Eleverne medbringer eget idrætstøj, fodtøj samt håndklæde. Der skal seddel med hjemmefra, hvis man er skadet og ikke kan deltage. Idrætsundervisningen vil 1

2 tage udgangspunkt i den alsidige idrætsudøvelse, hvor eleverne udvikler kompetencer indenfor idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Undervisningen vil altså både være praktisk og teoretisk. Kursusdansk: Undervisningen i kursusdansk er primært rettet mod grammatik, stavning, tegnsætning og skriveopgaver. Eleverne har fået udleveret grammatik og diktatbogen STAV 6 og 7. Herudover suppleres der med relevant materiale. Lektier: Lektier vil kun blive offentliggjort på elevintra. I sidste rammeplan blev det varslet, og vi håber, at I har fået opbygget en god lektiestruktur i hjemmet. Børnene skal tjekke Elevintra hver dag, og lærerne vil kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser Læsebånd: Eleverne har individuelle læsekontrakter på elevintra, endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, læseforståelse, læsestrategier, afkodningsstrategier, oplæsning m.m. I løbet af efterårssemestret vil vi have læst individuelt med alle og udfra dette og TLprøven sætte læsemålene. Læsebåndet har vi placeret efter den første pause, så det kommer til at lægge kl For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I har nok læsemateriale. : I matematik vil vi hovedsagligt arbejde ud fra en form, hvor vi kommer med et kort oplæg på gruppen efterfulgt af arbejde med matematiske problemstillinger og matematiske færdigheder. Undervisningen vil tage udgangspunkt i, at eleverne udvikler kompetencer indenfor de 4 hovedområder: matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Ældste 1 vil løbende have ugeopgaver som afleveres fast mandag. Disse træner forskellige grundfærdigheder som også ligger udover emnet. Vi forventer, at alle medbringer lommeregner, tegneredskaber, mappe og papir til alle matematiktimer. Vi har i år prøvet at opdele timerne for at få en overskuelig struktur på matematiktimerne. Derfor vil mandag hovedsagelig være kursusdag (korte oplæg med mange opgaver), tirsdag vil være repetition af emner efter behov, og torsdag vil vi prøve at arbejde mere eksperimenterende og problemløsende i henhold til halvårsemnet. : Vi arbejder eksperimenterende og praktisk med emnerne og knytter erfaringerne op på teori. beskæftiger sig med alt geografi, biologi, fysik, kemi og teknik. Nogle gange arbejder vi kun med et fag andre gange med så mange som muligt. Vi øver os på at tage notater fra vores øvelser, læse fagtekster og uddrage den relevante viden, som vi skal bruge til at reflektere over vores undersøgelser og undren. I uge 4 vil vi deltage i den årlige naturvidenskabelige uge sammen med andre skoler. Hold 7 har fortsat undervisning på Vestre om torsdagen. Jakob og Henrik skiftes til at køre forløb på Vestre, mens Thomas har hold 6 på skolen. Begge hold har det samme emne, dog med forskellig vinkel. : I engelsk tilstræber vi at hvert modul vil indeholde dele af elementerne leg, læsning, grammatik, lytteopgaver og samtale. Der vil være fokus på, at Ældste 1erne i alle timer får talt engelsk. I engelsk vil Hold 6 og Hold 7 på skift være delt og samlet. Vi vil umiddelbart arbejde med de samme temaer og til dels også de samme materialer, men tilgangen til stoffet vil blive differentieret. Vi vil løbende arbejde med grammatik i Break og andet supplerende materiale. Tysk: Tysk på hold 6 og 7 bygger på de nye Forenklede Fælles Mål. Her er nøgleord for indlæring af de kommunikative kompetencer: rim, remser, spil, leg, sang, musik og bevægelse. De enkelte undervisningsforløb vil være målstyret. Ved hvert forløb vil vi formulere mål, der evalueres af børnene selv. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles og individuelle. Det er vores mål, at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, så de lige fra starten kan og tør tale tysk. Børnene skal lære at kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog. Her vil vi arbejde med spørge- og svarteknikker. Fx wer, wie, wo, was og wann. Vi skal lære at bruge spørgsmålet som udgangspunkt for eget svar. Børnene skal endvidere præsenteres for tysksproget kultur og sammenligne denne med egen kultur. 2

3 I tyskmodulet vil vi opbygge et ordforråd indenfor nære emner, såsom: Jeg og min familie, fritidsinteresser, tal 1-100, farver, klokken, dyr, årstiderne, månederne og ugedagene. Inden for disse emner skal børnene blive i stand til at kunne lave en lille mundtlig dialog inden for emnet. De skal også kunne skrive enkle sætninger med ord fra emnet og blive sikker i brugen af verberne sein/haben i nutid og datid samt substantivernes køn og kendeord. Vi vil bl.a. gøre brug af følgende materialer som supplement til undervisningen: Gut gemacht hjemmesiden app en Duolingo Buntes Deutsch Du bist dran Projekt: Projekt i Ældste 1 vil fortsat bygge over en traditionel projektopbygning med inspirationsfase, preprojekt, hvor eleverne selv søger viden og stiller spørgsmål, projektforløb, der foregår i grupper, og hvor der skrives en rapport bestående af problemformulering, undersøgelse, diskussion, konklusion og perspektivering. Derudover skal der være et kreativt produkt og en fremlæggelse. Der er tværfagligt projekt i uge 5. Studietime: Med udgangspunkt i elevernes egne mål og forudsætninger arbejdes der videre indenfor de forskellige fag og fagområder. Der kan dannes studiegrupper eller arbejdes individuelt. Vi vil være behjælpelige med egnet materiale og hjemmesider. Vi lægger vægt på, at eleverne selv bliver trænet i at se, hvor der er behov for en indsats eller ekstra udfordring. 52 JULEFERIE 1 Introuge Der åbnes op for emnet fra forskellige vinkler og forskellige fag. Vi mødes igen torsdag d. 5. januar Introdage 5. og 6. januar Almindelige skematider 2 Hjemhavn 3 Man skal vide hvor man kommer fra for at forstå hvor man begiver sig hen Dansk Da mor var dreng Vi tager et dyk ned i 70ernes litteratur og musik og snuser lidt til nogle af tidens store forfattere såsom Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og Dan Turéll. Vi vil arbejde med at finde frem til, hvad, vi mener, karakteriserer god børne- og ungdomslitteratur. Hippie I emnet for dette korte forløb vil vi komme omkring Woodstock, music culture and being young. Vi læser korte tekster og arbejder med at læse og forstå sangteksten af John Lennon Imagine. Børnene skal herefter selv producere sange om drømme Båden søsættes Vi arbejder med flyde- /synketeori på både og andre materialer. Her skal eleverne blive bekendte med Archimedes lov. Vi bygger skibe af modellervoks og tester deres bæreevne. anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Vidensmål: Eleven kan anvende modeller til 3

4 Troels Kløvedal 4 suge Hold 7 Alm. vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse og sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning. sammenhæng mellem tekst og kontekst Historie I historie arbejder vi med et af kanonpunkterne i dansk historie Energikrisen i Vi vil arbejde med at finde ud af, hvorfor netop dette år blev så vigtigt for dansk historie og derudover skabe os et indblik i, hvordan det var at vokse op og leve i 70ernes Danmark. bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse samt derigennem forklare historiske forandringers påvirkning af samfundet. Vi vil arbejde med kanonpunktet Energikrisen i Danmark1973 kildekritiske begreber Dansk Fortsat fra sidste periode Historie for fremtidens verden. kort tale om egne oplevelser, ønsker og drømme og udveksle synspunkter om kendte emner og situationer Vidensmål: Eleven har viden om udvalgte kultur- og samfundsgrupper Fortsat fra sidste periode forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Opstart med modellering+ Rente og valuta ken starter med et lille tilbageblik på de hidtidige temaer. Opstarten byder på eksperimenterende matematik, hvor eleverne skal bruge, det de har lært det sidste halve år. Derefter starter vi et kort og intens kursus om rente og valuta. udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst elementer i modelleringsprocesser Verdenshavene og tidszoner Børnene skal igennem arbejdet med 4

5 undervisning Hold 6 Fortsat fra sidste periode Bilfrie søndage temaerne udvikle en forståelse for, at disse er en integreret og uadskillelig del af deres omverden. Læringsmål: Færdighedsmål: Børnene kan undersøge verdens indflydelse på lokale og globale forhold Vidensmål: Børnene har viden om have, oceaner, og tidszoner Koordinatsystem Eleverne er på vej op af den matematiske stige. Derfor skal vi kigge på linjernes ligning i et koordinatsystem. I uge 4 er hold 7 til naturfagsuge. I mens får hold 6 genopfrisket det grundlæggende om funktioner, så de alle er klar til at køre på i uge 6. Færdighedsmål: Børnene kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet og anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Vidensmål: Børnene har viden om hele koordinatsystemet. 5 Dansk-historie tværfaglig projektuge: Rejsen I denne projektuge vil vi arbejde efter en traditionel projektform, hvor processen og samarbejdet vægter tungt. Børnene skal samarbejde ud fra en fælles interesse indenfor temaet om at producere en rapport sat op over en problemformulering, en fremlæggelse samt et kreativt produkt, der understøtter fremlæggelsen. I kan se mere her: Projekthjulet Læringsmål: Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling 5

6 Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger 6 Fremlæggelser Hjemhavn fortsat Dansk og historie Fremlæggelser, evaluering og fortsat fra sidste emne Fremlæggelser, evaluering + Fortsat fra sidste periode Ruten fastlægges - Atlas Troels Kløvedal var en meget berejst mand, og han har været i de fleste lande. Eleverne skal i denne uge arbejde i atlas, og blive bekendt med opbygningen af sådan et opslagsværk. Vi skal se på længde og breddegrader, verdensdele og de store oceaner. praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele Forældremøde tirsdag d. 3. februar 7 Vinterferie 8 Vind i sejlene Koordinatsystem forsat Dansk Essay - at rejse Homes no homes Er vi på rette spor? magnetisme + Fastelavn Man. d. 16. feb. 9 forandring. Troels Kløvedal Rejser er I dette forløb vil vi udvide Vi skal læse tekster, se filmklip astrofysik/navigation drømmen om vores genrekendskab og dykke og samtale om forskellige Når Troels Kløvedal var ude på de 7 JL tilbage man. d ned i genren essay. Herunder vil vi arbejde med temaet at rejse, men i den forbindelse også, hvad man rejser fra, eller hvad der er rejsens udgangspunkt altså danskhed og identitet. Essaygenren måder at bo på bl.a. om at være et hjemløst barn og et barn på flugt noget Troels Kløvedal jo også i høj grad har prøvet. Vi vil i den fornbindelse også se nærmere på klassikeren Oliver Twist. verdenshave, var der i særdeleshed brug for at kunne navigere. Han var en af de få, der fortsat brugte sekstant på de første rejser. Derfor skal vi kigge på en sekstant, men samtidig også se på et kompas, jordens magnetfelt, tidevand og stjernerne til at navigere efter. feb. Pæd. Week tor.d.26.mar.+fre.d.27. mar. 6

7 befinder sig mellem fakta og fiktion, så det er ligeledes begreber, vi vil se nærmere på. Børnene skal arbejde med at læse, analysere og skrive egne essays. Dan Turèll vil være en af de forfattere, vi arbejder med. vurdere tekstens sproglige virkemidler og kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog, samt udarbejde opinions- og ekspressive tekster genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller samt viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer Historie Handel og søfart Børnene skal her desuden udarbejde et skriftligt produkt om emnet fortælle om kulturelle forskelle og ligheder i enkle kulturmøder og udveksle synspunkter om kendte emner og situationer. Eleven kan skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk Vidensmål: Eleven har viden om sproglige regler, normer og værdier hos udvalgte grupper Fra Oliver Twist filmen forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår Jordens magnetfelt, vejrsystemer og klima Sandsynlighed Kurset handler om, hvordan vi fremstiller chance, risiko, sandsynlighed. Gennem praktiske un Mndersøgelser, skal eleverne anvende E0xcel til at fremstille diagrammer og kurver. vælge relevante deskriptorer og diagrammer til sammenligning af datasæt stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data Handels og søfart har altid været en vigtig del af det danske samfund. I 1600-tallet begyndte danske skibe med købmænd ombord at sejle til fjerne lande. Her oprettede de handelsstationer og kolonier. Danmark deltog også i 7

8 11 Under fremmede himmelstrøg Helt ind til benet mener jeg, at det at rejse er at opleve andre verdener end den man selv er født og opdraget i og at man kan lære af andre kulturer, der dertil igen giver én en større forståelse for sin egen verden, og dermed et større og mere berigende liv Troels Kløvedal handelen på den afrikanske vestkyst og byggede her flere forter for at beskytte handelen. Efter nogle år blev slaver den vigtigste vare. opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold, når Danmark var/er en kolonimagt Vidensmål: Børnene har viden om elementer, der indgår i Danmarks som kolonimagt dengang og i dag Dansk Kulturmøder I dette forløb vil vi arbejde med temaet kulturmøder. Vi vil herunder inddrage forskellige medier bl.a. pressefoto, kortfilm og digte, men det er temaet, der er centralt. Børnene skal øve sig i at argumentere og danne egne holdninger. De skal arbejde visuelt med at skabe deres eget udtryk over temaet. fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster og kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger. vurderingskriterier vedrørende form samt viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle Culture Clashes I arbejdet med kultursammenstø d vil vi flyve til fremmede himmelstrøg primært til Overthere - Amerika, for at lære mere om den oprindelige befolkning og deres levevilkår og historier. Vi skal læse legender og faktatekster og selv skrive en enkelt lille artikel. Fokus på grammatisk datid. give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder Vidensmål: Eleven har viden om engelsk som lingua franca. Hvor befinder vi os? Globalisering Vi skal arbejde med forskellige befolkninger i verden. I et miniprojekt, skal eleverne undersøge, hvilke ressourcer og levevilkår de forskellige lande har. undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse Problemregning og Geogebra I disse uger vil vi for alvor åbne op for den mere problemregnende matematik. Vi skal snuse til, hvordan en matematik aflevering skal være bygget op, når nogle af eleverne snart skal i Æ2. På klassen vil vi arbejde med digitale værktøjer til at løse tegneopgaver. Eleverne vil her blive præsenteret for Geogebra. 8

9 problemstillinger Historie Fortsat fra sidste periode Vi går i land Eleven har viden om sammenhæng mellem genre, indhold og formål planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer 14 Påskeferie 15 Prøveuge Prøveuge 2. påskedag man. d. 6. april Generalforsamling tor. D. 9. april 16 Skolens fødselsdag Skolens fødselsdag 17 I alle vindes retninger Dansk Middelalderlitteratur Vi vil arbejde med perioden Middelalderen ud fra et danskfagligt perspektiv. Vi skal se nærmere på litteratur fra Sport and sparetime activities miniprojekt, hvor børnene skal søge Klimaforandring På vores vej ud i den store verden, har vi set mange gode ting, men desværre også ting som har negative konsekvenser. Vi lørdag d. 18. april 18 dyberegående viden om skal derfor kigge på de negative perioden bl.a. ridderviser og selvvalgt emne indenfor sport konsekvenser, som drivhuseffekten har på Store Bededagsferie folkeeventyr samt sammen og fritid samt videregive jordens lande. Temaet vil have en fredag d. 1. maj reflektere over, hvilken denne. konstruktiv vinkel. De skal blive bekendte betydning familie og slægt har med de seneste naturkatastrofer og Lørdag d. 2. maj 2015: for mennesker i dag give korte sammenhængende derudover kigge på, hvad der er sket med KONFIRMATION sammenlignet med dengang. fremstillinger på basis af troperne og regnskoven i forlængelse af tillykke, tillykke, tillykke Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng og undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed. Her særligt kendskab til genrerne udleverede informationer, producere multimodale teksttyper på engelsk og vælge hjælpemidler efter formål Vidensmål: Eleven har viden om teknikker til at bearbejde klimaforandringerne. beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og ridderviser og folkeeventyr. information og til at variere sin klimamodeller Samtaleuge præsentation. Målestoksforhold + Tid og hastighed 9

10 19 kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon Historie Viborg i middelalderen I dette forløb vil vi dykke ned i dansk middelalder, hvor mange vigtige hændelser udspillede sig i og omkring Viborg. Vi vil i forløbet forsøge at komme mest muligt ud og få levendegjort historien. Vi skal blandt andet besøge Stiftmuseet og på byvandring. Som bonusoplevelse kan man eventuelt tage hele familien med til Maj Middelaldermarked ved Søndermølle i Kristi Himmelfartsferien. udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier og forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt og regionalt. Vidensmål: Eleven få viden om indenfor kanonpunkterne: Absalon, Kalmarunionen og reformationen i et lokalt perspektiv Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur 20 Dansk Individuelle projekter Love, love, love Når Troels Kløvedal skulle navigere sit skib, var han nødt til at kende til målestoksforhold for at kunne forstå sine kort. Derfor skal børnene ligeledes blive bekendte med begrebet målestoksforhold, og hvordan dette bliver brugt på kort. Som kaptajn og styrmand skal man også vide noget om farten på skibet. Børnene skal derfor kende til formlen for hastighed, så de kan beregne forskellige forsøg, vi afprøver på klassen. Færdighedsmål: Eleven har viden om størrelsesforhold sammenhænge i enhedssystemet Meteorologi Eleverne skal stifte bekendtskab med vind og vejr i dette tema. Begreber som højtryk og lavtryk, temperatur, tryk, nedbør og vejrudsigter vil være noget, der bliver sat fokus på. undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold vejr og vejrfænomener Kristi Himmelfartsferie fra tor. D. 14. maj 10

11 I dansk i denne periode vil vi køre individuelle danskfaglige projekter. Børnene er selv med til at vælge et overordnet tema for projektet ligesom produkt og fremlæggelsesform kan variere. selvstændigt formulere en afgrænset opgave og lancere større multimodale produktioner formidlingsformer Historie Kronologi Som afslutning på skoleåret vil vi arbejde med kronologi og sammenhæng. Børnene skal introduceres til Kanonpunkterne og sammenholde dem med årets arbejde Vi læser og skriver digte og sange samt taler om forskellige typer kærlighed. Fokus på arbejdet med synonymer og tillægsord, rim og remser. vurdere engelsksprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug Vidensmål: Eleven har viden om hovedfaserne i skriveprocessen og om grammatiske kategoriers funktion. Ligninger Vi vil i dette kursus arbejde med, hvordan vi kan vise ligninger på en anden måde end i bogen. Vi afprøver forskellige strategier til at løse ligninger udenfor med forskellige materialer. Dette skal give eleverne en dybere forståelse for, hvordan ligninger hænger sammen og kan løses. opstille og løse ligninger og enkle uligheder strategier til løsning af ligninger 21 Færdighedsmål: Børnene kan placere de historiske perioder, som vi dette skoleår har arbejdet med i absolut kronologisk sammenhæng. De kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Vidensmål: Børnene har viden om kanonpunkter, og de har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Børnene kan forklare særtræk ved de historiske perioder vi har arbejdet Evolution Troels Kløvedal besøgte blandt andet Galapagosøerne på en af sine rejser. Dette fantastiske sted har dannet rammen om evolutionsteorien. Vi skal diskutere dyrelivet på øen, og se på hvordan dette har haft betydning for andre arter. undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder biologisk systematik og klassifikation 11

12 med i dette skoleår Børnene kan fortælle om, hvorfor de forskellige perioder har fået den betegnelse, som de har. Vi vil lave en tidslinje, hvor øvrige historiske tidspunkter (kanonpunkter) indplaceres. 22 Fælleslejr 23 Dansk og historie Fortsat fra sidste periode 24 Vi besøger bl.a. middelalderborgen Spøttrup Borg Fortsat fra sidste emne Brøkregning Dette tema i matematikken er særlig godt at få gentaget mange gange. Regnereglerne skal sidde rigtig godt fast, før eleverne kan anvende matematikken i praksis. Derfor øver vi os igen på disse. anvende brøker regneregler for brøker : Dyrelivet i å og sø Troels Kløvedal har en enorm viden om dyrelivet under vand, og dette skal vi undersøge i dette tema. Vi vil tage ned til det nærmeste å-løb, og afsøge, hvilke dyr vi kan finde og blive klogere på. Hertil skal eleverne arbejde med bestemmelsesduge til vandløb og ved hjælp af disse konkludere, hvordan vandkvaliteten er i netop dette å-løb. udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr karakteristiske naturområder 2. pinsedag man. d. 25. maj Lejr ons. d maj Fre. d. 5. juni Grundlovsdag 12

13 : Rep. af forårets kurser 25 Musik- og teateruge: Forberedelse til lilleskolefestival for deltagerne hold 7 og hold 8 Projektuge for de hold 7ere og hold 8ere, der ikke deltager i Lilleskolefestival SSP emneuge om Det gode liv og Online kommunikation - hold 6 med hold 5 26 Basis Lilleskolefestival og Idrætsdage Opsamling 27 Sommerferie Afslutningsaften d. 16. juni kl. 18. Lilleskolefestival mandag onsdag d juni Sidste skoledag fredag d. 26. juni Undervisningen er tilrettelagt sådan, at der arbejdes frem mod Fælles Mål. Se Fælles Mål for de forskellige fag på: 13

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 7.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 33-36 37-40 Brøker Lineære funktioner 41 Emneuge + motionsdag 42 43-50 Geometri, areal og rumfang Kompetenceo m-råder/mål handle Færdigheds-og vidensmål anvende sammenhængen mellem regningsarternes

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Brøker 36 37-40 Kompetenceområder/mål Koordinatsystemet 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43-50 Geometri og rumfang Geometri og måling Eleven kan forklare geometriske sammenhænge

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole

Årsplan for dansk i 7. klasse på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceo mråder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33-40 Forfatterskab: Kim Fupz Aakeson

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering Årsplan 2011-2012 Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering 33-34 Velkommen til det nye skoleår! Fredag den 19. august er vi i Fårup Sommerland. Mandag den 22. august er der forældremøde

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for Matematik i 9. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Matematik-tak for 9. klasse til at dække emnerne i 9. klasse. Se planen på følgende sider. Derudover har eleverne hver

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Årsplan 7-8 Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Brush up ordforråd og tilegnelse Uge 35-36 1forløb Uge 35 36 Uge 37 Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på Mundtlig

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Fortælle om Uge 33 37 middelalderen i Danmark og nogle af de personer, der spillede en vigtig rolle

Læs mere

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 3.kl historie Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Fagets formål: Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af?

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af? Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klasse) Hvad kan sten fortælle? Hvorfor har Danmark broer? Hvor bliver affaldet af? Hvordan lever man sundt? Hvad var der før mobilen? Hvor lever isbjørnen? Kender du

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan 6. kl. Dansk KS

Årsplan 6. kl. Dansk KS Uge Indhold Mål 32 Præsentation af hinanden, elever og lærer lære hinanden at kende + intro til årets arbejde + vælge frilæsningsbog på bib. + påbegyndelse af emnet Identitet 33-34 Identitet, dannelse,

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Bilag 4 - Historie Kompetencemål

Bilag 4 - Historie Kompetencemål Bilag 4 - Historie Kompetencemål Kompetenceområde 4. klasse 6. klasse 9. klasse relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv sammenligne væsentlige træk ved perioder på bagrund af et

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere