Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)"

Transkript

1 Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Rikke Zwisler Grøndahl (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: Rikke Zwisler Grøndahl (A)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget S00 18/27 Åben sag ØU Resumé Kommunalbestyrelsen 1. behandlede 6. september 2018 budgetforslag (2. budgetstatus) og godkendte at forslaget blev sendt i høring. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen truffet flere beslutninger, som har indvirkning i På driftssiden er der truffet beslutning i forventet regnskab 2 (FR-2) og i sag om tilbudsgiver vedr. drifts- og vedligeholdelsesplaner. På anlægssiden er der truffet beslutning om, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019, og der er sket pl-regulering af anlægsområdet i På baggrund af de politiske beslutninger samt nyt skatteskøn er der udarbejdet en opdateret 3. budgetstatus, der ligger til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. oktober Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget Indkomne høringssvar til budget fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at budget bliver behandlet med udgangspunkt i 3. budgetstatus som fremgår af bilag 5, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges selvbudgettering, jf. indtægter og forudsætninger i tabel 3 i sagsfremstillingen, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme. 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 2, 4. at takster for 2019 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges i november, 5. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2019 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2019 på i alt kr., jf. bilag 7, 6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Beslutning Økonomiudvalget den Ad 1: Ikke tiltrådt, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den indgåede budgetaftale som udgangspunkt for budget Ad 2: Indstillingen anbefales. Ad 3: Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der skal udarbejdes en opdateret bevillingsstatus på baggrund af den indgåede budgetaftale. Ad 4-6: Indstillingerne anbefales. Afbud: Rikke Zwisler Grøndahl (A) Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 26. september 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober Her ved 2. behandlingen er det 3. budgetstatus, som fremlægges som budgetgrundlag. 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede Økonomiaftale 2019 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Forskellen mellem 2. og 3. budgetstatus dækker over konsekvenser af de politiske beslutninger, der er sket siden 1. behandlingen, og som vedrører både drifts- og anlægssiden. Dertil kommer en ændring på indtægtssiden, som følge af indstilling om valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Ændringerne beskrives nærmere nedenfor. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget På driftssiden er der i forbindelse med FR-2 sket en tilretning af budgettet på flygtningeområdet på -0,4 mio. kr. i 2019 og overslagsår. Derudover er der valgt tilbudsgiver til drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme, hvilket medfører en udgift på 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. overslagsårene. På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen besluttet, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i Dette reducerer anlægsbudgettet i 2019 med 0,5 mio. kr. Derudover er der sket pl-regulering af anlægsområdet i 2019 på samlet set 0,3 mio. kr. Samlet set er der således sket ændringer på driften på knap 0,2 mio. kr. og ændringer på anlæg på -0,8 mio. kr. Derudover indstiller administrationen, at der på indtægtssiden vælges selvbudgettering frem for statsgaranti. En opdateret beregning af gevinsten ved selvbudgettering på baggrund af nye skatteskøn viser, at gevinsten vil være 17,8 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. i 2. budgetstatus. Tabel 1: Oversigt over budgetjusteringer siden 1. behandling 2019 Ændringer Mio. kr Mio. kr 2021 Mio. kr 2022 Mio. kr Balance efter 1. behandling (2. budgetstatus) 30,4-2,6-3,5-5,6 Konsekvenser af FR-2, tilretning af budget på flygtningeområdet -0,4-0,4-0,4-0,4

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Valg af tilbudsgiver ifm. drift- og vedligeholdelsesplaner 0,5 0,2 0,2 0,2 Udbygning af vuggestuekapacitet mm. flyttes fra 2019 til ,5 0,0 0,0 0,0 Pl-regulering af anlægsbudget ,3 0,0 0,0 0,0 Gevinst ved selvbudgettering 0,8 0,0 0,0 0,0 Likviditetsunderskud (+), Likviditetsoverskud (-), 3. budgetstatus *Ovenstående indeholder afrundinger. 30,6-2,8-3,7-5,7 Status på budgetlægning for budget Budgetforslag viser et likviditetsunderskud på 30,6 mio. kr. i 2019 og et samlet likviditetsunderskud i perioden på 18 mio. kr. De væsentligste elementer i 2019 er: Driftsudgifterne udgør samlet 1.561,2 mio. kr. Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 105,0 mio. kr. Der optages lån på 8,3 mio. kr. Der skal desuden gøres opmærksom på, at budget til Vestsjællands Brandvæsen indgår med det oprindeligt vedtagne budget 2019 for beredskabet. Beredskabskommissionen, har dog truffet beslutning om at oversende forslag til risikobaseret dimensionering og budget for Vestsjællands Brandvæsen til ejerkommunernes godkendelse (jf. referat af møde i Beredskabskommissionen vedlagt til orientering til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september). Disse forelægges på førstkommende Økonomiudvalgsmøde forud for endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de af Beredskabskommissionen oversendte forslag vil det betyde en merudgift for Lejre kommune, som skal indarbejdes i budget Tabel 2: 3. budgetstatus, budget budgetstatus BF2020 BF2021 BF A. Driftsvirksomhed 1.561, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra ,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666, , , ,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 SUM (A + B + C + D + E) 1.694, , , ,7 Forøgelse af likviditet (Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning ( ) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,4 Finansiering i alt LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) Selvbudgettering (forbedring ved i folketal) Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) B) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) , , , ,4 48,4-2,8-3,7-5,7-17,8 0,0 0,0 0,0 30,6-2,8-3,7-5,7 Statsgaranti vs. selvbudgettering Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret. Budgetforslaget bygger på valg af selvbudgettering. På baggrund af kommunens befolkningsprognose viser beregninger i KL s tilskudsmodel, at selvbudgettering vil medføre øgede indtægter på 17,8 mio. kr. sammenholdt med statsgaranti. Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ekstra indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen for et tab, men har omvendt også muligheden for en gevinst, hvis det faktiske befolkningstal er højere end det befolkningstal, der indgår i statsgarantien, eller hvis det faktiske beskatningsgrundlag viser sig at blive højere end beskatningsgrundlaget, der indgår i statsgarantien. Lejre Kommune vækster i disse år. Befolkningstallet pr. 31/ var således 118 personer højere end det tal, staten forventer i Lejre Kommune pr. 1/ Lejre kommunes befolkningsprognose skønner, at der i 2019 vil være 271 personer mere end tallet i statsgarantien. På den baggrund anbefaler administrationen, at der i 2019 budgetlægges med selvbudgettering. Tabel 3: Indtægter ved statsgaranti og selvbudgettering Ved (1.000 kr.) Ved statsgaranti selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu Foreløbig tilskud og udligning Nettoprovenu

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Samlet efterregulering 2019 i I alt inkl. Efterreguleringer Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Grundværdier - øvrig jord i kr Grundværdier - produktionsjord i kr Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Hovedoversigt 85108/18 2 Åben Bilag 2 - Bevillingsoversigt 85110/18 3 Åben Bilag 3 - Investeringsoversigt 85105/18 4 Åben Bilag 4 -Takstkatalog 2019.docx 85099/18 5 Åben Bilag 5-3. budgetstatus for budget /18 6 Åben Bilag 6 - Budgetbemærkninger til budgetforslag /18 PDF.pdf 7 Åben Bilag 7 - Notat Kirkelig ligning /18 8 Åben Bilag 8 - Referat, beredskabskommissionsmøde den 24.august /18 9 Åben Bilag 1 -Budgetaftale (underskrevet) 86742/18 Udtalelser Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet Handicappolitik Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstilling.

9 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: J.nr.: 18/27 Hovedoversigt budget budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.561, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra ,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666, , , ,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.694, , , ,7 Forøgelse af likviditet ( Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning ( ) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,4 Finansiering i alt , , , ,4

10 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 48,4-2,8-3,7-5,7 Selvbudgettering ( forbedring ved i folketal) -17,8 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 30,6-2,8-3,7-5,7 Side 2 af 2

11 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: J.nr.: 18/27 Bevillingsoversigt budget Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT , , , , , ,3 ØKONOMIUDVALG , , , , , ,3 POLITISK ORGANISATION 6.507, , , , , ,9 VEDERLAG M.V. UO 4.483, , , , , ,3 ØVRIG POLITISK ORGANISATION UO 1.645, , , , , ,8 POLITISKE UDVALG UO 294,5 307,4 350,5 350,5 350,5 350,5 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET UO 35,4 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 ÆLDRERÅD UO 53,9 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 HANDICAPRÅD UO 36,1 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 HEGNSYN UO 6,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 ADMINISTRATIV ORGANISATION , , , , , ,3 FÆLLES FUNKTIONER MO , , , , , ,3 BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MO , , , , , ,4 MO , , , , , ,7 MO 3.748, , , , , ,4 MO 1.261, , , , , ,4 MO 1.848,2 705, , , , ,1 MO , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 MO , , , , , ,3

12 Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG MO , , , , , ,1 MO 7.783, , , , , ,2 BORGERRÅDGIVER MO 543,1 733,9 733,9 733,9 733,9 733,9 ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBE BUDGETRAMME CENTER F BORGERSERVICE/DIGI UO 8.002, , , , , ,9 MO -769,4-769,4-769,4-769,4 UDLEJNING M.V , , , , , ,2 UDLEJNINGSBOLIGER UO , , , , , ,0 ÆLDREBOLIGER UO , , , , , ,7 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. UO -287,4-144,2-144,2-144,2-144,2-144,2 STØTTET BOLIGBYGGERI UO 276,9 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 BEREDSKAB 5.559, , , , , ,8 BEREDSKAB UO 5.559, , , , , ,8 IT OG KOMMUNIKATION , , , , , ,9 IT OG KOMMUNIKATION MO , , , , , ,9 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER , , , , , ,3 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER MO 3.161, , , , , ,6 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER UO 5.194, , , , , ,0 FÆLLES VIKARPULJE MO 5.724, , , , , ,7 GEBYRER -945, ,6-848,8-848,8-848,8-848,8 GEBYRER UO -945, ,6-848,8-848,8-848,8-848,8 PULJER TIL SPAREMÅL -126,8-531, , , , ,0 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ MO -126,8-531, , , , ,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID , , , , , ,8 KULTUR & FRITID , , , , , ,8 FÆLLES FACILITETER MO 3.397, , , , , ,9 IDRÆTSHALLER MO 1.847,7 992, , , , ,3 BIBLIOTEK & ARKIV MO 8.680, , , , , ,8 MUSIKSKOLEN MO 3.640, , , , , ,8 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV MO 5.832, , , , , ,9 MO 5.798, , , , , ,4 EKSTERNE PROJEKTMIDLER MO -46, ,7-2,8 2,8 2,8 2,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM , , , , , ,7 SKOLETILBUD , , , , , ,6 Side 2 af 5

13 Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER MO , , , , , ,7 FORÆLDREBETALING SFO UO , , , , , ,3 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. UO 9.629, , , , , ,1 BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S MO , , , , , ,5 ALLERSLEV SKOLE MO , , , , , ,1 BRAMSNÆSVIGSKOLEN MO , , , , , ,1 HVALSØ SKOLE MO , , , , , ,2 KIRKE SAABY SKOLE MO , , , , , ,2 KIRKE HYLLINGE SKOLE MO , , , , , ,3 OSTED SKOLE MO , , , , , ,8 TRÆLLERUPSKOLEN MO , , , , , ,9 FIRKLØVERSKOLEN MO , , , , , ,9 UNGDOMSSKOLEN MO 5.999, , , , , ,6 SPECIALUNDERVISNING M.V. MO , , , , , ,4 BØRN, UNGE OG FAMILIE , , , , , ,6 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG UO 4.803, , , , , ,6 SÆRLIGE TILBUD UO , , , , , ,3 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING MO 9.929, , , , , ,8 FAMILIEHUSET MO 4.276, , , , , ,9 TANDPLEJEN MO 8.305, , , , , ,0 DAGTILBUD , , , , , ,5 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. MO 5.535, , , , , ,8 TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI MO , , , , , ,2 FORÆLDREBETALING DAGTILBUD UO , , , , , ,0 FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V. UO 7.936, , , , , ,0 DAGPLEJEN MO , , , , , ,0 OMRÅDE A MO , , , , , ,0 OMRÅDE C MO , , , , , ,0 OMRÅDE B MO , , , , , ,0 SELVEJENDE INSTITUTIONER MO 4.616, , , , , ,0 SUNDHEDSPLEJEN MO 3.329, , , , , ,0 STØTTEPÆDAGOGER MO 5.252, , , , , ,4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ , , , , , ,2 TEKNIK & MILJØ 4.224, , , , , ,4 Side 3 af 5

14 Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 NATUR, MILJØ OG PLAN MO 3.422, , , , , ,4 IT-FAGSYSTEMER (GIS) MO 787,2 951,0 934,3 934,3 934,3 934,3 BYFORNYELSE MO 14,4 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 VEJE & TRAFIK , , , , , ,5 GRØNNE AREALER MO 4.162, , , , , ,7 MATERIELGÅRDEN MO , , , , , ,5 VEJVEDLIGEHOLDELSE MO , , , , , ,1 VINTERVEDLIGEHOLDELSE MO 5.987, , , , , ,8 KOLLEKTIV TRAFIK UO , , , , , ,5 VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG MO 5.361, , , , , ,9 FORSYNINGSVIRKSOMHED -118,2 664,4-840, , , ,5 RENOVATION MO -548,0 629,5-706, , , ,2 ROTTEBEKÆMPELSE MO 429,8 34,9-134,4-134,4-134,4-134,4 EJENDOMSDRIFT , , , , , ,8 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE MO 2.252, , , , , ,3 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER MO 2.664, , , , , ,4 ENERGIFORBRUG MO , , , , , ,2 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING MO 1.201,1 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 SAMORDNET RENGØRING MO , , , , , ,1 TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER MO 7.897, , , , , ,9 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED , , , , , ,6 JOBCENTER , , , , , ,6 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER UO 4.664, , , , , ,6 UO , , , , , ,0 UO 8.283, , , , , ,0 SYGEDAGPENGE UO , , , , , ,9 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE UO , , , , , ,1 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE , , , , , ,9 VELFÆRD & OMSORG , , , , , ,0 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN MO , , , , , ,1 UO , , , , , ,3 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER MO , , , , , ,6 Side 4 af 5

15 Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 BESTILLERFUNKTION MV. UO , , , , , ,6 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. UO 3.186, ,9-164,0-164,0-164,0-164,0 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. UO , , , , , ,9 HJEMMEPLEJE - UDFØRER MO 5.659, , , , , ,7 NATTEVAGT, SYGEPL, DAGCENTRE & GENOPTRÆN MO , , , , , ,8 AKTIVITETSCENTRE MO 2.672, , , , , ,1 SOCIALE TILBUD , , , , , ,1 FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER UO 1.497, , , , , ,1 DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE UO , , , , , ,7 TEAM BOSTØTTE MO 2.060, , , , , ,3 SOLVANG MO ,6-942,1-942,1-942,1-942,1-942,1 BRAMSNÆSVIG MO , , , , , ,8 BOFÆLLESSKABER MO -690,0 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 DIVERSE YDELSER MV , , , , , ,9 STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE MO 270,2 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 FØRTIDSPENSION UO , , , , , ,9 FLYGTNINGE UO ,8-552, , ,5-873,7-873,7 UDBETALING DANMARK MV. UO , , , , , ,9 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1.668, , , , , ,9 ERHVERV & TURISME 1.668, , , , , ,9 Erhverv & Turisme UO 1.668, , , , , ,9 Side 5 af 5

16 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: J.nr.: 18/27 Investeringsoversigt I alt Faste anlægsrammer 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 I alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,8 Investeringsoversigt Faste anlægsrammer Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 12,6 Asfalt og slidlag ,0 6,0 6,0 6,0 23,9 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 22,3 Pulje til tilgængelighed handicap 2018 Vedligeholdelse af kommunale bygninger ,5 0,5 0,5 0,5 2,0 18,6 18,6 18,6 18,6 74,4 Byfornyelsespulje ,2 5,2 5,2 5,2 20,7 Anvendt borgernær teknologi 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nationalpark ,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Udisponeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste anlægsrammer i alt 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter

17 I alt Styrket vedligehold 0,7 0,7 græsfodboldbaner Netdækning landsbyer 4,6 4,6 Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,8 0,8 Halanlæg Kirke Hyllinge 12,8 12,8 Kunstgræsbane i Osted 1,1 1,1 Degnejorden 0,6 0,6 Anvendt borgernær teknologi ,8 0,8 Pendlerparkering Lejre 0,4 0,4 Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev 16,5 16,5 Lejrevej 15 salg -5,4-5,4 Opførelse 12 plejeboliger 15,3 15,3 Grund til 12 plejeboliger -1,6-1,6 Udvikling lokalområder ,6 0,6 Detailproj og anlæg vådområde Tempelkrog Nord -2,4-2,4 Indkøb af hjælpemidler 0,2 0,2 Sarbjerg - udstykning 0,1 0,1 Færdiggørelse Baunemosen 0,4 0,4 Den Grønne Kile 10,0 10,0 Udisponeret pulje 9,5 14,6 14,6 14,6 53,3 Anlægsprojekter i alt 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 Investeringer i alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,7 Side 2 af 2

18 1

19 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk x - førerkort hyrevogn pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x - ejendomsoplysninger pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk x - vurderingsattest pr. styk x - skatteattest pr. styk x - vielser udlændinge pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal Timepris x Hal 2 - Hvalsø Timepris x Springgrav i hal Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal Timepris x Mødelokale u/50 m Timepris x Cafeteriaområde u/50 m Timepris x Mødelokale o/50 m Timepris x Cafeteriaområde o/50 m Timepris x Faglokale på skolerne Timepris x Lån af lokal til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) Timepris x Rengøring (timepris pr. person) Timepris x 2

20 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Stole (pr. gang) Pr. gang x Fast takst* Delux stole (pr. gang) Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) Pr. gang x Bukke (pr. gang) Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) Pr. gang x Lærred (prisen pr. gang) Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) Pr. gang x Overnatning (pr. person) Pr. gang x Bad (pr. person) Pr. gang x Fodboldbane Timepris x Forberedelsestid Gratis Gratis x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x Hørelære/teori pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate - Talentlinie pr. rate x improvisationslære pr. rate x Miniviolin, holdundervisning pr. rate x Miniviolin fortsætter pr. rate x Instrumentleje pr. rate x Musikhold pr. rate Instrumentalhold pr. rate Strygersammenspil pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2018 beregnes for aug. 2018/juni x Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 3

21 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. Fast takst* UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje Juli bet.fri x - vuggestue Juli bet.fri x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse Juli bet.fri x SFO klasse Juli bet.fri x SFO Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x 4

22 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Politisk bestemt - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x Fast takst* UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond Betalingsenhed éngangsbeløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 0 pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, , Promille Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas pr. år x Metal og plast pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 7 7 pr. år x 5

23 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Farligt affald - sommerhus 4 3 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads - helårs pr. år x Genbrugsplads - sommerhus pr. år x I alt genbrugsgebyr pr. år x Fast takst* Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald liter beholder - Bioaffald liter beholder - Bioaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 2-hjulede pr. tømning x 4-hjulede pr. tømning x Tilmelding til fællesordning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 180 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 6

24 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt 180 l. - todelt pr. beholder x 240 l. - todelt pr. beholder x 360 l. - todelt pr. beholder x Fast takst* Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling pr. år Deponeringsegnet - sorteret Deponeringsegnet - til sortering Blandet affald til sortering pr. år Genbrug papir Genbrug pap Genbrug plastik UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret (Udbud indgået med start 1/11-17) Der skal ske genudbud i 2019, hvor takst kan blive ændret. 49,0 48,0 pr. hovedret x Plejecentre, kostkasser: 7

25 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kostkasserne er fra 2019 kommet ind i kommunens regnskab. Der er tidligere opkrævet kr. månedligt på Bøgebakken og Ammershøjparken, kr. på Hvalsø. Der er taget udgangspunkt i de kr., med samme fordeling som Bøgebakken har haft. En del driftsposter, der tidligere har været en del af takst, vil fra 2019 indgå i husleje, afholdes af plejecentrene, eller udgå. Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 400 Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes kostkasser Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (udbud med start 1/9-17). Takst 2019 er pr. 1/ , pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 381, pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 442, pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.676, ,72 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 821,74 725,96 pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) 554,31 532,90 pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL pr. døgn 8

26 Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Bofælleskaberne ABL 105/SEL pr. døgn Politisk bestemt Fast takst* Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Team Bostøtte pr. time Bofælleskaberne pr. time 9

27 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: J.nr.: 18/3 3. budgetstatus for budget budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning 1 2. Hovedresultat i 3. budgetstatus 1 3. Statsgaranti eller selvbudgettering 3 4. Budget forudsætninger og væsentlige elementer 5 A. Drift 5 B. Anlæg 7 C. Finansiering 8 7. Budgetproces status 8 1. Sammenfatning Denne 3. budgetstatus for budget tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Der redegøres endvidere for valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til indtægter. 3. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 48,4 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der være en gevinst på 17,8 mio. kr. i forhold til statsgaranti, og det samlede resultat i 2019 bliver således et likviditetsunderskud på 30,6 mio. kr. I 2022 skønnes der dog, at skulle ske en tilbagebetaling /efterregulering på - 2,1 mio. kr. vedr. udligning. Det samlet nettoprovenu bliver derfor 15,6 mio. kr. i peroden 2019 til 2022.

28 2. Hovedresultat i 3. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 17,8 mia. kr. svarer til ca. 78 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter (som er ekskl. udgifter til ældreboliger og anlægsindtægter) for 98,7 mio. kr., hvilket er ca. 21 mio. kr. mere end vores andel af anlægsrammen. Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.209,9 mio. kr. for Lejre Kommune i I 3. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.215,7 mio. kr., hvilket dermed er 5,8 mio. kr. mere end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Som det fremgår af tabel 2 viser 3. budgetstatus et likviditetsunderskud på 48,4 mio. kr. i Det skal dog bemærkes, at der er forskydning af udgifter (anlæg inkl. lån) fra 2018 til 2019 for 34 mio. kr., således at underskuddet uden overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 er på 14,4 mio. kr. Tabel 2. budgetstatus for budget budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.561, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra ,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666, , , ,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.694, , , ,7 Forøgelse af likviditet (Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning ( ) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Side 2 af 9

29 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 Skatter ( ) , , , ,4 Finansiering i alt , , , ,4 A) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 48,4-2,8-3,7-5,7 Selvbudgettering (forbedring ved i folketal) -17,8 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) B) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 30,6-2,8-3,7-5,7 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2019), mens overslagsårene ( ) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti. I 3. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en beregning ved valg af selvbudgettering (B) i ovenstående resultatopgørelse. Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. I tal fra Danmarks Statisk forventes en stigning i antallet af borgere fra pr. 1. januar 2018 til pr. 1. januar 2019, svarende til 29 borgere. Pr. 1. juli 2018 har Lejre Kommune borgere, og har derved allerede 118 flere borgere end Danmarks Statistik forventer pr. 1. januar Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommune selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2019 først kendes i maj Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i Side 3 af 9

30 Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. Beregningerne viser, at der i 2019 kan være en potentiel gevinst for Lejre Kommune på samlet set 17,8 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Det er en pæn gevinst, men det skal understreges, at det også giver en risiko for tab/gevinst, hvis forudsætningerne ikke holder. Regeringen har i økonomisk redegørelse (august) udsendt et nyt skøn for væksten i det faktiske kommunale udskrivningsgrundlag fra 2016 frem mod KL skønner på denne baggrund et samlet mindreprovenu ved selvbudgettering på 175 mio. kr. for hele landet. Lejre Kommunes prognose for selvbudgettering bygger på en gevinst som følge af 271 flere borgere, end der indgår i statsgarantien. Vurderingen i 3. budgetstatus er dog faldet fra 18,6 mio. kr. til 17,8 mio. kr., svarende til 0,8 mio. kr. Oversigt over gevinst ved selvbudgettering: (1.000 kr.) Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu Foreløbigt tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2019 i I alt inkl. efterreguleringer Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Side 4 af 9

31 4. Budget forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2019 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 3. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2018 samt overslagsår Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Økonomiudvalgets beslutninger den 19. september, som indstilles til Kommunalbestyrelsen møde den 25. september Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose af 29. juni omkring udviklingen i priser- og lønninger. 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau Der er indarbejdet budgetforslag, 1. behandling fra Movia, som bestyrelsen har godkendt den 19. juni I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2019 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 4,6 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. Effektiviseringen kan i henhold til Finansministeriet henføres til: Forenkling af kommunernes rammer og styrket Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer Bedre indkøb og øget digitalisering mio. kr. I alt Side 5 af 9

32 styring mio. kr. mio. kr. 2,3 1,3 1,0 4,6 9. På de specialiserede socialområder udestår en endelig fordeling af udgifterne i 2019 mellem børne- og voksenområdet, men det forudsættes af den samlede ramme ikke ændres. I rammen indgår de i 2018 vedtagne besparelser. 10. Der er indarbejdet Sundhedsdatastyrelsens skøn for kommunefordelte udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 11. Der er indarbejdet investeringsprojekt på sygedagpengeområdet. I budgetforslag indgår derfor en effektivisering på 1,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet, og en udvidelse af den administrative budgetramme med 0,5 mio. kr., således der netto er tale om en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. Investeringsprojektet er rettet mod at få reduceret antallet af borgere på sygedagpenge efter 26. uge. Projektet har kørt i 2018 og haft gode resultater. 12. Der er indarbejdet en forøgelse af barselsfonden med 2,3 mio. kr. på baggrund af forventede udgifter i 2018 og 2019 på ca. 6 mio. kr. Ordningen er solidarisk finansieret, og skal økonomisk over en årrække kunne hvile i sig selv. Bidraget er i budgetforslag på 0,7 pct. af lønsummen. Barselsfonden er herefter på 6,0 mio. kr. i Barselsfonden, der er en fælles ordning i Lejre administreret af Center for Økonomi & HR, refunderer 80 % af merudgifterne i forbindelse med vikardækning under de ansattes barselsorlov. Barseludligningsordningens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne tjenestestedernes udgifter til løn under barsel, således alle tjenestesteder bidrager ligeligt til finansiering af barselsudgifter. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2019 i alt 105,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. siden 2. budgetstatus. På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen siden 2. budgetstatus besluttet, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i Dette reducerer anlægsbudgettet i 2019 med 0,5 mio. kr. Derudover er der sket plregulering af anlægsområdet i 2019 på samlet set 0,3 mio. kr. Investeringsoversigt : I alt Side 6 af 9

33 I alt Faste anlægsrammer 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 I alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,8 Investeringsoversigt Faste anlægsrammer Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 12,6 Asfalt og slidlag ,0 6,0 6,0 6,0 23,9 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 22,3 Pulje til tilgængelighed handicap ,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 18,6 18,6 18,6 18,6 74, Byfornyelsespulje ,2 5,2 5,2 5,2 20,7 Anvendt borgernær teknologi 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nationalpark ,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Udisponeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste anlægsrammer i alt 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter Styrket vedligehold græsfodboldbaner 0,7 0,7 Netdækning landsbyer 4,6 4,6 Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,8 0,8 Halanlæg Kirke Hyllinge 12,8 12,8 Kunstgræsbane i Osted 1,1 1,1 Degnejorden 0,6 0,6 Anvendt borgernær teknologi ,8 0,8 Pendlerparkering Lejre 0,4 0,4 Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev 16,5 16,5 Lejrevej 15 salg -5,4-5,4 Opførelse 12 plejeboliger 15,3 15,3 Grund til 12 plejeboliger -1,6-1,6 Udvikling lokalområder ,6 0,6 Detailproj og anlæg vådområde -2,4-2,4 Tempelkrog Nord Indkøb af hjælpemidler 0,2 0,2 Sarbjerg - udstykning 0,1 0,1 Færdiggørelse Baunemosen 0,4 0,4 Den Grønne Kile 10,0 10,0 Udisponeret pulje 9,5 14,6 14,6 14,6 53,3 Anlægsprojekter i alt 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 Side 7 af 9

34 I alt Investeringer i alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,7 C. Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 2. budgetstatus indarbejdet ny prognose omkring selvbudgettering, se afsnit omkring selvbudgettering. 7. Budgetproces status I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2016 og tidligere år. X X X X X X X x X x Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag X Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 ( Der er modtaget afslag på ansøgning) Søges Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale ikke X Beslutninger i forbindelse med FR-1 x Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 8 af 9

35 Side 9 af 9

36

37 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Budgettet kort fortalt... 1 Økonomiudvalget... 7 Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Erhverv & Turisme... 37

38 Dette er de foreløbige Budgetbemærkninger , bemærkningerne bygger på 2. budgetstatus. Når det endelige budget er vedtaget, vil Budgetbemærkningerne blive opdateret i forhold til det endelige resultat, ligesom vedtagne ændringer i budgettet vil blive beskrevet. Indledning Budget giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning , og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv & Turisme. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Derudover fremgår udvalgets samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalget kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal på politikområdet. God læselyst!

39 Budgettet kort fortalt Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2020 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 17 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 17 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. Modsat er indtægter fra skatter blevet nedjusteret med 22,1 mio. kr. De lavere skatteindtægter skyldes bl.a., at statsgarantien indeholder en forventning om en lavere demografisk udvikling fra 2018 til Derudover er skatteaftalen fra februar 2018 blevet udmøntet. Det medfører øget beskæftigelsesbidrag og nyt job- og pensionsfradrag fra og med 2018 med fuld indfasning i Dertil kommer, at Lejre Kommune får 4,5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end forventet i 2017, men omvendt 5,4 mio. kr. mere i udligning vedr. selskabsskat. I alt får Lejre Kommune 5 mio. kr. mindre i indtægter i 2019 end forudsat ved budgetvedtagelsen for Drift Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.209,9 mio. kr. i I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.213,7 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 17,8 mia. kr. svarer til ca. 78 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for knap 106 mio. kr., hvilket er ca. 28 mio. kr. mere end vores andel af anlægsrammen. Der redegøres nærmere for både udgifter og indtægter på de følgende sider. 1

40 Budgettet i tal Tabel 0.1. Budgetoversigt , 2. budgetstatus 2019 Budgetaftale budgetstatus 2019 BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.514, , , , , ,7 B. Anlægsvirksomhed 53,8 42,9 105,8 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 53,8 41,7 40,2 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 0,0 1,2 15,4 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra ,0 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,3 0,0 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.604, , , , , ,3 C. RENTER 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 29,4 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.645, , , , , ,9 Forøgelse af likviditet ( Tempelkrog Nord) 0,0 11,7 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -5,0-5,0-8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning ( ) -123,4-117,7-139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , , ,4 Finansiering i alt , , , , , ,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 49,0-2,6-3,5-5,6 Heraf forskydning af anlæg fra 2018 til 2019 Anlægsvirksomhed 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 Låneoptag 0,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0-14,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag uden anlægsforskydninger LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 15,0-2,6-3,5-5,6 Hvad bruger vi pengene til? Lejre Kommunes driftsbudget er på 1,6 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 4 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder: på børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid på at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, og i det hele taget få et aktivt og selvstændigt liv på at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi på at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, Hvor kommer pengene fra? Lejre Kommunes indtægter kan henføres til to indkomsttyper, nemlig 1) skatter samt 2) tilskud og udligning. Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemet formål er til en vis grad at udjævne disse 2

41 forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Tabel 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2018 (2018 PL) 2019 Budgetaftale Budgetforslag 2019 Kommunal indkomstskat , , ,5 Andel af skat af dødsboer -0,3 0,0-0,4 Selskabsskat -35,0-36,9-32,4 Grundskyld -148,7-149,0-151,3 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt , , ,9 Tilskud og udligning -144,1-123,4-139,2 Indtægter i alt , , ,1 Kommunal indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 afregnes i Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af selskabsskatten i baseret på tal for selskabsskatten i 2016 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i Kommunens selskabsskat afhænger dels af virksomhedernes overskud, placering af moderselskabet samt antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i kommunen. Indtægten kan påvirkes erhvervspolitisk med henblik på at øge antallet af selskaber og antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i Lejre Kommune. Grundskyld Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat). Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne. Kommunerne har ingen indflydelse på disse vurderinger. Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er blevet udmøntet med lovvedtagelse i april 2018 og udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018 med indefrysning primo juni Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning. Lejre Kommune har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen giver adgang til at optage lån hertil. Lejre Kommune forudsætter at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. KL forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, 3

42 hvilket betyder, at kommunerne får faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Tabel 0.3 Forventet befolkningsudvikling Antal borgere pr. 1. januar Små børn 0-2 år Mindre børn 3-5 år Skolebørn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre 80+ år I alt

43 Økonomiudvalget Budgetfordeling i budget 2019 Øvrige områder 14% Administrativ organisation 82% Politisk organisation 4% (mio. kr.) B 2019 Politisk organisation 7,7 Administrativ organisation 155,9 Øvrige områder 26,9 I alt 190,4* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Politisk organisation Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. 7

44 Tabel 1.3. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Vederlag m.v. 5,5 5,5 5,5 5,5 5, Øvrig politisk organisation 1,7 1,7 1,7 1,7 1, Politiske udvalg 0,3 0,4 0,4 0,4 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Administrativ organisation Administrativ organisation dækker en bred vifte af udgifter til dels fælles funktioner, dels bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter er udgifter, der vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Tabel 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fælles funktioner 28,0 26,6 26,1 26,1 26, Budgetramme Sekretariat & Implementering 30,1 26,7 26,7 26,7 26, Budgetramme Center for Økonomi & HR 13,4 16,2 16,2 16,2 16, Budgetramme - Center for Service & Ejendom 3,2 3,0 3,0 3,0 3, Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,3 1,2 1,2 1,2 1, Budgetramme - Center for Børn & Læring 0,7 2,1 2,1 2,1 2, Budgetramme - Center for Børn, Unge & Familie 13, Budgetramme - Center for Teknik & Miljø 19,0 18,7 18,5 18,5 18, Budgetramme - Center for Job & Social 28,7 41,6 41,6 41,6 41, Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 8,2 9,2 9,2 9,2 9, Borgerrådgiver 0,7 0,7 0,7 0,7 0, Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt* 156,3 155,9 155,3 155,3 155,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 8

45 Øvrige politikområder De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til spare mål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har, måtte indgå for at opfylde boligplacerings forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. Tabel 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Udlejningsboliger -3,0-2,3-2,3-2,3-2, Ældreboliger -13,3-12,9-12,9-12,9-12, Forpagtningsafgifter m.v. -0,1-0,1-0,1-0,1-0, Støttet boligbyggeri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt* -16,2-15,0-15,0-15,0-15,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr It og kommunikation 23,0 23,8 23,9 23,9 23,9 I alt 23,0 23,8 23,9 23,9 23,9 Beredskab dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Beredskab 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 I alt 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 9

46 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikring, rejseforsikring, forsikring vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.8. Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Bygnings- og løsøreforsikringer 3,7 3,6 3,6 3,6 3, Arbejdsskadeforsikringer 1,7 4,1 4,2 4,4 4, Fælles vikarpulje 5,8 9,9 10,5 10,5 10,5 I alt 11,2 17,7 18,4 18,5 18,6 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Tabel 1.9. Øvrige politikområder -gebyrer, driftsbudget Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Gebyrer -1,1-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -1,1-1,0-1,0-1,0-1,0 Puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Tabel Øvrige politikområder - puljer til spare mål, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Sparekrav, ledelsesudviklingsprojekt mv. -0,5-4,6-8,2-8,2-8,2 I alt -0,5-4,6-8,2-8,2-8,2 10

47 Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Tabel skatteudskrivning Skatteudskrivning R2016 B2017 B2018 Udskrivningsprocent 25,3 % 25,2 % 25,2 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,05 % Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: OIM nøgletal og Budgetaftale 2018 Tabel Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Serviceudgifter Politisk organisation Administrativ organisation Kilde: ECO nøgletal og OPUS 13

48 Udvalget for Kultur & Fritid Budgetfordeling i budget 2019 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 21% Fælles faciliteter 12% Idrætshaller 5% (mio. kr.) B 2019 Fælles faciliteter 3,7 Idrætshaller 1,5 Bibliotek & Arkiv 8,7 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningslo ven 20% Musikskolen 13% Bibliotek & Arkiv 29% Fritidsaktiviteter m.v. under 6,1 folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, 6,5 museer m.v. I alt 30,3* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Kultur & Fritid Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer omkring 100 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fælles faciliteter 3,9 3,7 3,7 3,7 3, Idrætshaller 1,0 1,5 1,5 1,5 1, Bibliotek & Arkiv 8,8 8,7 8,8 8,8 8, Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3, Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 6,1 6,1 6,1 6,1 6, Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 6,4 6,5 6,5 6,5 6, Eksterne projektmidler -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14

49 I alt* 28,4 30,3 30,3 30,3 30,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur & Fritid Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur Folkeoplysning Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

50 Udvalget for Børn & Ungdom Budgetfordeling i budget 2019 Dagtilbud 24% (mio. kr.) B 2019 Skoletilbud 282,6 Børn, Unge & Familie 80,8 Dagtilbud 114,9 I alt 478,3* Børn, Unge & Familie 17% Skoletilbud 59% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Skoletilbud Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med 0. til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov i klasse. 10. klasse tilbydes i øvrigt i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til Folkeskolelovens krav. Den ugentlige skoletid er: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver udelukkende pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Der beregnes en samlet ramme til skoleområdet på baggrund af børnetallet. Rammen finansierer budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, Ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler samt udgifter til specialundervisning på eksterne specialskoler m.v. 18

51 Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fælles udgifter og indtægter 23,7 22,3 20,9 22,5 21, Forældrebetaling SFO -26,8-26,4-26,4-26,4-26, Fripladser, søskenderabet m.v. 9,7 9,5 9,5 9,5 9, Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 38,1 38,1 38,1 38,1 38, Allerslev skole 36,5 34,7 34,7 34,7 34, Bramsnæsvig skole 25,7 24,7 24,7 24,7 24, Hvalsø skole 39,9 37,3 37,3 37,3 37, Kirke Saaby skole 20,7 21,1 21,1 21,1 21, Kirke Hyllinge skole 26,6 26,8 26,8 26,8 26, Osted skole 17,8 18,9 18,9 18,9 18, Trællerup skole 19,6 20,1 20,1 20,1 20, Firkløverskolen 18,8 18,9 18,9 18,9 18, Ungdomsskolen 6,6 6,1 6,1 6,1 6, Specialundervisning m.v 30,6 30,4 30,4 30,4 30,4 I alt* 287,6 282,6 281,2 282,8 282,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Skoletilbud Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 3.5. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Folkeskoler kr. pr årig Skolefritidsordning kr. pr årig Klassekvotient 20,8 20,7 20,8 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

52 Børn, Unge & Familie Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området ledes af chefen for Center for Job & Social, dog undtaget fra Tandplejen og PPR, der organisatorisk er forankret i Center for Børn & Læring. De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge fra 0-18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Tandplejen giver tilbud til kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge på år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Familiehuset yder familierådgivning til familier med børn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, som har indflydelse på barnets trivsel. Familiehuset rummer ligeledes konsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge eller som arbejder med flygtningefamilier. Tabel 3.7. Børn, Unge & Familie, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 6,8 6,5 6,5 6,5 6, Særlige tilbud 51,2 50,1 50,1 50,1 49, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,9 10,8 10,8 10,8 10, Familiehuset 4,4 5,0 5,0 5,0 5, Tandplejen 8,4 8,4 8,3 8,4 8,5 I alt* 81,7 80,8 80,8 80,9 81,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 19

53 Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Tabel 3.8. Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 3.9. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr årig Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

54 Dagtilbud Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt fem virksomheder, fordelt på tre områdeinstitutioner med kommunalt ejede børnehuse, en områdeinstitution med selvejende børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, fire puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden 75 pct. tilskud til pasning af egne børn. Derudover betaler Lejre Kommune tilskud til puljeinstitutioner, private og selvejende institutioner. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antallet af børn, jf. princippet om at pengene følger barnet. Dagplejen får tildelt et fast budget. Tabel Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fællesudgifter dagtilbud m.v. 5,7 5,8 5,8 5,8 5, Tilskudsordninger og demografi 25,7 25,1 28,2 32,0 34, Forældrebetaling dagtilbud -29,4-29,9-29,3-28,6-28, Fripladser, søskenderabat m.v. 7,9 8,1 7,9 7,7 7, Dagplejen 21,6 21,6 20,5 19,9 20, Område A 29,4 29,9 29,4 28,9 28, Område C 13,0 13,6 13,3 13,1 13, Område B 23,4 25,3 24,7 24,2 24, Selvejende institutioner 4,3 4,9 5,0 4,9 4, Sundhedsplejen 3,3 3,4 3,4 3,4 3, Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 I alt* 112,2 114,9 116,1 118,5 121,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 21

55 Supplerende oplysninger, Dagtilbud Tabel Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig ,498 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 Tabel 3.13 Lejrebørn der forventes passet Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige) Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige) årige Lejrebørn der passes i alt Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige) Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige) årige Lejrebørn der passes i alt Lejrebørn der passes i alt Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 25

56 Udvalget for Teknik & Miljø Budgetfordeling i budget 2019 Ejendomsdrift 44% Byg & Miljø 4% (mio. kr.) B 2019 Byg & Miljø 4,7 Veje & Trafik 57,6 Forsyningsvirksomhed -0,8 Ejendomsdrift 49,3 I alt 110,7* Veje & Trafik 51% Forsyningsvirkso mhed -1% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Byg & Miljø Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Teknik & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.1 Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Natur, miljø og plan 3,1 3,6 3,3 3,3 3, IT - Fagsystemer (GIS) 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 4,2 4,7 4,4 4,4 4,4 26

57 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Tabel 4.2 Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

58 Veje & Trafik Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organisatorisk delt på to centre: Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø. Områderne, der traditionelt hører under Vej & Park, er organiseret i Center for Service & Ejendomme, og Vejmyndighed, herunder vejafvanding og vejbelysning samt Kollektivtrafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.3 Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Grønne arealer 5,7 8,3 8,3 8,3 8, Materielgården 7,8 5,3 5,3 5,3 5, Vejvedligeholdelse 11,9 11,7 11,7 11,7 11, Vintervedligeholdelse 6,0 5,8 5,8 5,8 5, Kollektiv trafik 25,0 21,6 21,8 21,9 21, Vejbelysning & vejafvandingsbidrag 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 I alt* 61,1 57,6 57,7 57,9 57,8 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Tabel 4.4 Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger Vejvæsen kr. pr. meter vej Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

59 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Service & Ejendomme. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Pr. 1. april 2018 er en ny renovationsordning med øget kildesortering trådt i kraft i Lejre Kommune. Der er derfor i 2018 investeret i nye renovationsbeholdere med såkaldt tokammersystem for i alt 9,6 mio. kr. Tabel 4.5. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Renovation 0,6-0,7-1,3-1,3-1, Rottebekæmpelse 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt* 0,7-0,8-1,4-1,4-1,4 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 27

60 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Service & Ejendomme, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme. Tabel 4.6. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Ejendomsvedligeholdelse 2,7 2,1 2,1 2,1 2, Drift af administrationsbygninger 3,0 2,9 2,9 2,9 2, Energiforbrug 13,1 13,3 13,3 13,3 13, Energistyring og mærkning 0,5 0,4 0,4 0,4 0, Samordnet Rengøring 20,5 20,6 20,6 20,6 20, Tekniske Servicefunktioner 10,1 9,9 9,9 9,8 9,8 I alt* 49,9 49,3 49,3 49,1 49,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 28

61 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Budgetfordeling i budget 2019 Sygedagpenge 16% Introduktionsprog ram og ydelser 6% Dagpenge forsikrede ledige 21% Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU 3% Arbejdsmarkedsfo ranstaltninger og forsørgerydelser 54% (mio. kr.) B 2019 Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagt ungdomsud- 4,5 dannelse EGU Arbejdsmarkedsforanstaltninger og 92,4 forsørgerydelser Introduktionsprogram og 10,1 ydelser Sygedagpenge 27,5 Dagpenge forsikrede ledige 34,9 I alt 169,4* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt udfører funktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelser 33

62 Tabel 5.1. Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 4,0 4,5 4,5 4,5 4, Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 88,5 92,4 93,9 94,8 95, Introdukt.program udlænd. & ydelser 14,8 10,1 7,8 7,3 7, Sygedagpenge 29,1 27,5 27,5 27,5 27, Dagpenge til forsikrede ledige 31,2 34,9 33,8 33,8 33,8 I alt* 167,7 169,4 167,5 167,9 168,4 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked Tabel 5.2. Befolkningsprognose pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 5.3. Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter) Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

63 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Budgetfordeling i budget 2019 Diverse ydelser mv. 16% (mio. kr.) B 2019 Velfærd & Omsorg 353,3 Sociale tilbud 133,3 Sociale tilbud 23% Velfærd & Omsorg 61% Diverse ydelser mv. 89,9 I alt 576,5* Velfærd & Omsorg Center for Velfærd & Omsorg (CVO) leverer ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet. Konceptet omfatter træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer et sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter følgende områder: Visitation og Bestiller funktion, Sundhed og Træning, Frit-valg (Hjemmepleje, Sygeplejersker og Dagcentre), Plejecentre og Aktivitetscentre. Tabel 6.3. Velfærd & Omsorg, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fællesudgifter Velfærd og omsorg 21,3 23,5 28,6 28,6 28, Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 112,7 112,1 112,9 113,0 113, Plejecentre og aflastningsboliger 71,3 83,1 87,1 87,2 89, Bestillerfunktion 57,6 61,4 59,1 60,0 61, Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -3,3 1,8 1,8 1,8 1, Hjælpemidler og tilskud mv. 18,0 17,4 17,5 17,7 17, Hjemmepleje udfører 7,4 7,9 8,1 8,4 8, Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet & samvær og Genoptræning 54,4 44,1 44,2 44,3 45, Aktivitetscentre 2,8 1,9 1,9 1,9 1,9 I alt* 342,3 353,3 361,2 363,1 367,9 34

64 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg Tabel 6.4. Befolkningsprognose pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 6.5. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg pr. 65+ årig Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale Sociale tilbud Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området to decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Der blev ultimo 2015 truffet beslutning om en reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse blev fire tilbud lagt sammen til to, henholdsvis Sociale tilbud til borgere med psykiske handicap (Solvang, bostøtte og værested) og Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning (Bofællesskaberne, bostøtte og Bramsnæsvig). Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsvig. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. I 2017 gennemførte Lejre Kommune en budgetanalyse af det specialiserede voksenområde. På baggrund af analysen blev der i budgetaftalen for 2018 indarbejdet en reduktion af budgettet på området på det specialiserede voksenområde. Budgetreduktionen i 2019 er på 3,1 mio. kr. 34

65 Tabel 6.6. Sociale tilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Fællesudgifter og Lederlønninger 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Det specialiserede voksenområde myndighed 134,0 132,1 131,0 130,5 130, Team Bostøtte 1,8 1,7 1,7 1,7 1, Solvang -0,9-0,9-0,9-0,9-0, Bramsnæsvig -1,0-1,1-1,1-1,1-1, Bofællesskaber 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt* 135,5 133,3 132,3 131,8 131,8 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Sociale tilbud Tabel 6.7. Befolkningsprognose pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 6.8. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. 18+ årig Botilbud Behandling af alkohol- og stofmisbrug Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale

66 Diverse ydelser mv. Området samler en række sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. Det drejer sig bl.a. om førtidspension, individuel boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Tabel 6.9. Diverse ydelser, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Førtidspension 78,0 73,6 71,2 69,9 68, Flygtninge -0,5-1,9-0,8-0,5-0, Udbetaling Danmark mv 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 I alt* 95,7 89,9 88,5 87,6 86,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. 36

67 Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Tabel 7.1. Erhverv & Turisme, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr Turisme og erhvervsfremme 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 I alt 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 37

68 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Center for Økonomi & HR D E Kirkelig ligning 2019 Dato: 21. september 2018 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2019 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2019 udgør 77,97 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr jf. det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 5. juli 2018 at der for regnskabsåret 2019 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2019 Kirke- og præstegårdskasser kr Anlægskonto kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2019 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr Forventet mellemregning ultimo 2019 i kirkens favør kr

69 Referat Beredskabskommissionen VSBV Dato: 24. august 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver Jensen Carsten Rasmussen Line Holm Jacobsen Thomas Adelskov Niels Nicolaisen Gert Jørgensen Jan Bruun Peter Nygaard Pia Hvid (stedfortræder) Niels Erik Hansen (stedfortræder) René Svendsen (stedfortræder) Ikke til stede: Jens Børsting Tom Trude Winie Heisel Preben Lund Side 1 af 17

70 Indholdsfortegnelse 1. Status Beredskabskommissionen Budgetopfølgning pr. 30. juni Risikobaseret Dimensionering Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD RBD 20: Redning på fjord og hav Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium...14 Side 2 af 17

71 1. Status Beredskabskommissionen Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Orientering Resume og sagens baggrund Beredskabsdirektøren orienter om status på bl.a. Større hændelser Stop for kørsel til tyverialarmer (AIA) Afvigelser 1. halvår juli 2018 Stationer og nøgletal Forslag om aflysning af mødet i september Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Behandling Beredskabskommissionen Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Større hændelser: Juli havde været en travl måned med mange mark- og naturbrande. Den 21. august var der en brand i en café på havnen i Holbæk. Beredskabsdirektøren foreslår to møder i efteråret 2018: Et møde ultimo oktober, hvor følgende punkter forventes behandlet: Likviditet Budgetstatus incl september måned Samlet overblik over kommunalt tilkøb af serviceniveau Status på analysen af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn Et møde medio december, hvor følgende punkter forventes behandlet: Resultat af analyse af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn Budgetstatus Vagtcentral - businesscase Status på Falck kontrakt Udbudsstrategi Materielplan Det planlagte møde i september er fortsat reserveret, det planlagte møde i november aflyses. Side 3 af 17

72 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Orientering Resume og sagens baggrund Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni VSBV forventer et driftsunderskud på 3,3 mio. kr. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab. Pr. 31. maj 2018 forventedes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a.: Øget lønforbrug i sekretariat 0,6 mio.kr. (Fratrædelse af en Sekretariatsleder, en ekstra medarbejder til vagtcentralen samt en medarbejder op i tid) Større IT-udgifter til vagtcentralen end budgetteret 0,2 mio. kr. Midlertidig ansættelse af to medarbejdere i Forebyggende afdeling 1,1 mio. kr. På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr., Øgede leasing udgifter 0,5 mio. kr. Refusioner for 4. kvt konteret i 2018, en indtægt på 0,3 mio. kr. Nyt økonomisystem 0,1 mio.kr. En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler for at imødekomme et stort antal afspadseringstimer kr. Endvidere udbetalt ca kr. mere i særlig feriegodtgørelse end først budgetteret. Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. kr. Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med kr., da de først forventes at træde i kraft primo På station Asnæs, Lumsås og Sorø havde på daværende tidspunkt et overforbrug på lønninger på grund af øget aktivitet, for de første 5 måneder. Vi forventede, at dette udjævnede sig i løbet af året. Samlet har VSBV kørt 712 ture i de første fem måneder af 2018, hvilket er lidt færre end de første fem måneder i 2017, hvor VSBV kørte 737 ture. Status pr 1. august 2018 er, at VSBV har kørt ture, hvilket er væsentligt flere end den tilsvarende periode i 2017, hvor VSBV kørte ture. Ud fra halvårsregnskabet er det skønnede driftsunderskud for 2018 derfor steget med 0,4 mio.kr. til ca. 3,3 mio.kr. hvilket skyldes følgende: Forventningerne til merforbrug på lønninger for hele 2018, på grund af fortsat øget aktivitet bl.a. på grund af tørke, er pr. 30. juni ca kr. Ved oprettelse af muligheden for at sende sikker mail, så overholdelse af Persondata-forordningen er muligt, betales licens på kr. Side 4 af 17

73 Primo august kan det konstateres, at der fortsat er mange udrykninger. Det forventes at medføre en yderligere forøgelse af merforbruget - ikke blot på lønninger, men også på udstyr og materiel - og en yderligere forøgelse af det skønnede driftsunderskud Økonomiske konsekvenser Driftstilskud fra ejerkommuner forventes uændret. Underskud håndteres i mellemværendet med Kalundborg Kommune. Bilag Bilag - Budgetopfølgning pr Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Tiltrådt, idet beredskabsdirektøren bemærker, at den øgede aktivitet i juli måned kan medføre et yderligere overforbrug i Beredskabsdirektøren undersøger, om de timer, som medarbejderne i VSBV bruger til brandteknisk myndighedsbehandling på byggesager for ejerkommunerne, kan viderekonteres til ansøgere. 3. Risikobaseret Dimensionering 2018 Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 29. juni 2018 at sende forslag til plan for risikobaseret dimensionering i ekstern og intern høring samt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen sendes hermed til behandling i Beredskabskommissionen, hvorefter planforslaget endeligt skal behandles og vedtages i de enkelt ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd. VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, idet der er foretaget ændringer i disse. Ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og udsendes derfor ikke igen. De uændrede dokumenter ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni link Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen: Side 5 af 17

74 Indarbejder de i hvidbogen anførte ændringer i plan for risikobaseret dimensionering og i øvrigt tager høringssvarene til efterretning Indarbejder de af VSBV foreslåede ændringer i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen Fremsender planforslaget til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med Beredskabskommissionens anbefaling. Behandling - Driftsforum - Beredskabskommissionen - ejerkommunernes kommunalbestyrelser Sagsfremstilling Beredskabskommissionen prioriterede en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag. Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår. Hørringsvarene drejer sig blandt andet om: 1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere. 2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg. 3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab. 5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område. Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter. Endvidere rettes afsnittet med beskrivelsen af chefvagten, da VSBV fortsat arbejder på at definere chefvagtens rolle. Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Det endelige svar fra Beredskabsstyrelsen fremsendes i et særskilt til Beredskabskommissionen. Svaret medfører, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj. Beredskabskommissionen besluttede, at opgradering af det operative beredskab i Kalundborg udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. I den igangværende revision af plan for risikobaseret dimensionering fortsætter principielt den nuværende plan for risikobaseret dimensionering for Kalundborg by. Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger nævnes i det foreliggende udkast til Side 6 af 17

75 plan for risikobaseret dimensionering, men er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet. Økonomiske konsekvenser Udgangspunktet for det fremlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering var et fagligt forsvarligt forslag til et ensrettet serviceniveau med fokus på besparelser. Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelser forventes at balancere. Ovennævnte tal er indarbejdet i det efterfølgende dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD". Bilag Bilag - VSBV plan for risikobaseret dimensionering Bilag - Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar Ver Bilag - Procesbeskrivelse, Risikobaseret dimensionering Bilag - Hvidbog Bilag Analysesamling_oplæg_til_operativt_servi Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Punktet udsættes efter anmodning fra Holbæk Kommune. 4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund I dagsordenspunkt for budget 2019 i april måned var anført, at et revideret budget 2019 skulle udfærdiges efter godkendelse af den risikobaserede dimensionering. Hermed fremlægges oplæg til revideret budget 2019, hvor konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering er indregnet for 2019, og de efterfølgende tre år. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at vedlagte forslag til budget 2019 vedtages. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Side 7 af 17

76 Sagsfremstilling I notatet "Budgetopfølgning ultimo november 2016" af 13. december 2016 fremgår, at den forventede effektiviseringsgevinst ved samordning af de kommunale beredskaber blev indarbejdet i budget 2016 med 4,5 mio.kr. og budget 2017 med 6,6 mio.kr.. Den forventede effektiviseringsgevinst skulle dels hentes ved generelle effektiviseringstiltag, dels ved en ensretning og effektivisering af det serviceniveau, der er defineret i Plan for risikobaseret dimensionering. De gennemførte generelle effektiviseringstiltag har ved udgangen af 2017 medført en effektivisering på 4.3 mio. kr. Det resterende beløb må hentes ved harmonisering og ensretning af serviceniveauet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering. Det oprindelige budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018: Reduktion i omkostninger Feriepenge til den afgående sekretariatsleder, kr. Sekretariatsmedarbejder går ned i tid, kr. Effektivisering af indsatsledelse, kr. Færre udgifter til eftersyn og indkøb af materiel, Yderligere effektiviseringer på det operative område (Sorø og Kalundborg), kr. Fuld implementering af aftalen med Østsjællands Beredskab, kr. Tillagt omkostningerne Et helt års leasingudgift for kassevogn til hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, kr. Nyt økonomisystem, kr. Et helt år med ny DOBL overenskomst (aflønning af stationslederne), kr. Tillagt omsætningen som følge af omkostningsbaseret afregning af sideaktiviteter Fakturering af kommunale arrangementer, Merindtægt for hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, kr. På Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018 godkendtes ansættelse af to sagsbehandlere i Forebyggende afdeling. Budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018, hvor udgiften var tillagt, hvorfor den ikke blev tillagt igen i budget I budget 2019 var ikke medtaget et fald i indtjeningen som følge af VSBV's løbende afvikling af udvalgte sideaktiviteter, som besluttet på Beredskabskommissionens møde den 16. marts Efter vedtagelsen af det oprindelige budget 2019 er der opstået følgende meromkostninger: Licens til dagsordenssystem til Beredskabskommissionen, kr. Udskiftning af flasker, løftepuder, slanger pga. alder, kr. Leasing af nyere køretøj til Reersø og Kalundborg, kr. Det foreliggende forslag til plan for risikobaseret dimensionering medfører en årlig besparelse på kr. - hele besparelsen er regnet med fuldt gennemslag i En del af besparelsen ligger på Falck-stationerne - størrelsen af denne besparelse er derfor med forbehold, da der ikke er indledt forhandlinger med Falck endnu. I 2019 er der engangsomkostninger på i alt kr. til implementering af den nye RBD. Side 8 af 17

77 Tilkøb forventes ikke at have nogen indvirkning på resultatet, da indtægterne som Vestsjællands Brandvæsen modtager for dette, opvejes af de udgifter brandvæsenet vil have på det ikke-afskaffede materiel. I bilaget er ovennævnte ændringer anført særskilt i hver sin kolonne. Økonomiske konsekvenser Bemærk, alle beløb er i 2018 tal, dvs. ikke PL-reguleret. Det oprindeligt vedtagne budget 2019 viste et fald på kr. i forhold til budgetstatus marts Det reviderede budget 2019 viser en yderligere reduktion på kr. Herefter vil merforbruget i 2019 være kr. Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 16. marts 2018 at opgradere det forebyggende arbejde på risikovirksomhederne med to årsværk i 2½ år svarende til en årlig forøgelse af lønsummen med 1,1 mio. kr. Uden denne serviceforøgelse har Vestsjællands Brandvæsen - ved generel effektivisering og effektiviseringer som følge af RBD - nu reelt opnået den besparelse, der var forudsat ved stiftelsen af selskabet. Beredskabsdirektøren anbefaler derfor, at betalingen fra ejerkommunerne øges, således at betalingen svarer til omkostningerne i det fremlagte reviderede budget Efterfølgende er anført fordelingen på ejerkommuner med den oprindelige og den foreslåede betaling fra ejerkommunerne. Endvidere er de enkeltes kommuners udmeldte tilkøb anført. Fordeling på ejerkommuner Lejre Holbæk Kalundborg Odsherred Sorø Total Befolkning 1. januar 2018, antal borgere Procentvis andel borgere 13% 34% 23% 16% 14% 100% Oprindelig betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr Foreslået betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr Tilkøb 2019 (i 2018 tal), kr I alt betaling 2019, kr Budgetoverslag Budgetoverslagene tager udgangspunkt i det reviderede budget 2019 med følgende ændringer: budgetoverslag 2020 fratrukket RBD engangsomkostningerne, og prisen for eftersyn af liften i Sorø er tillagt budgetoverslagene for 2021 og 2022 er fratrukket RBD engangsomkostningerne. Herunder ses budget 2019 samt budgetoverslagene for samt betalingen fordelt på ejerkommunerne (efter andel borgere pr. 1. januar 2018). Side 9 af 17

78 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Budget/budgetoverslag, kr Budget/budgetoverslag fordelt på ejerkommuner, kr. Lejre Kommune, kr Holbæk Kommune, kr Kalundborg Kommune, kr Odsherred Kommune, kr Sorø Kommune, kr Bilag Bilag - Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Beredskabsdirektøren udleverede et revideret budget/budgetoverslag for årene , hvor løn til de to forebyggere (risikovirksomheder) ikke er medtaget i år 2021 og (Det revidere budget/budgetforslag medsendes referatet) Det vedlagte forslag til budget 2019 blev vedtaget. Ejerkommunerne betaling hæves, således at den samlede betaling svarer til det foreliggende budget. Beredskabsdirektøren undersøger alternative finansieringsformer for kommunernes merbetaling. Den forhøjede betaling fra ejerkommunerne fastholdes i overslagsårene med det formål at sikre en opbygning af selskabets egenkapital, således at mer- og mindreomkostninger som følge af udsving i aktivitetsniveauet kan håndteres via egenkapitalen. Budgettet med den øgede betaling fra ejerkommunerne oversendes til godkendelse i ejerkommunerne. 5. RBD 20: Redning på fjord og hav Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund I forbindelse med RBD 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at VSBV ikke i fremtiden skal løse denne opgave. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. Denne kan-opgave har betydning for brandmændenes motivation. VSBV har derfor udarbejdet opstillet fire scenarier, hvor scenarie fire er en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag. Indstillinger Side 10 af 17

79 Beredskabsdirektøren indstiller, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred). Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindre forurening af kyststrækningen. I forbindelse med RBD punkt 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at denne opgave ikke medtages i plan for RBD. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. På personalemøderne med MED-status er det flere steder blevet påpeget, at denne opgave har betydning for brandmændenes motivation, da de føler, at de yder en god indsats overfor borgerne. VSBV har opstillet fire scenarier inkl. økonomiske konsekvenser, hvor scenarie fire en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag: 1. VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner. o Der vil være en engangsindtægt på salg af bådene (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø) på kr. og en årlig besparelse på kr. 2. Det nuværende setup - redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred. o Den samlede årlige driftsudgift er ca kr., der fordeles mellem de fire kommuner. 3. Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber. o Der vil være en engangsindtægt på kr. som følge af salg af bådene i Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø). Odsherred Kommune vil have en årlig driftsudgift på kr. - de øvrige kommuner har ingen driftsudgift. 4. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav. o o o Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af leasingkontrakten vil give en engangsudgift på kr. og reducere de årlige driftsomkostninger til kr. For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes en af Kalundborgs både til Gørlev, hvilket kræver uddannelse mv. af mandskabet. Det vil give en engangsudgift på kr. og en forøgelse af driftsudgifterne med kr. I dette scenarie vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred kommuner give en samlet årlig driftsudgift på ca kr. samt en engangsudgift på kr. Side 11 af 17

80 Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab, jf. den risikobaserede dimensionering. Økonomiske konsekvenser Scenarie 1 giver VSBV en engangsindtægt kr. og en årlig besparelse på kr. Den økonomiske konsekvens for hver enkelt kommune ved de øvrige scenarier, der indebærer forskellige grader af tilkøb fremgår af oversigten herunder. Kommune Andel Scenarie 2 Driftsudgift, kr. Engangsindtægt kr. Scenarie 3 Scenarie 4 Driftsudgift, kr. Engangsudgift, kr. Driftsudgift, kr. Lejre 15% Holbæk 39% Kalundborg 27% Odsherred 18% Sum 100% Uddybning af økonomien ses i bilaget. Bilag Bilag RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - scenarier Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Punktet udsat. 6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør dette tilkøb. Der er nu udarbejdet et oplæg til betalingsmodeller, baseret på de konkrete tilsagn om ønsket tilkøb af serviceniveau. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tiltræder de i bilaget beskrevne betalingsmodeller for de nævnte tilkøb af serviceniveau Side 12 af 17

81 der ved evt. kommunale ønsker om yderligere tilkøb af serviceniveau udarbejdes konkrete betalingsmodeller, baseret på principperne i bilaget. Behandling Driftsforum, beredskabskommissionen Sagsfremstilling På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog. Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD. Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau. Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau: Anden udryknings-enhed: I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanding og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed Redningslift: Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliften på st. Sorø Beredskabet på Orø: Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab. Redning på fjord og hav: Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav". Økonomiske konsekvenser Hovedprincippet er, at den pågældende kommune, skal dække omkostningerne ved det højere serviceniveau. Der er imidlertid en række lokale forhold, der medfører, at der ikke er udarbejdet generelle betalingsprincipper. I stedet tager beredskabskommissionen konkret stilling ved hvert tilkøb. Samtidig er der fokus på, at afregningerne skal være administrativt enkle. Hvis en kommune på et tidspunkt beslutter, at den ikke ønsker til tilkøbe et højere serviceniveauer, og denne beslutning implementeres, så er det ikke muligt at "genindkøbe" det højere serviceniveau indenfor den samme økonomiske ramme. De konkrete oplæg til betalingsmodeller er beskrevet i vedlagte bilag. Bilag Side 13 af 17

82 Bilag - RBD betalingsmodeller for tilkøb Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Tiltrådt. 7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium Sagsnr.: J.nr.: Dokumentnr.: Sagstype Beslutning Åbent Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitzer) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn. Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for analysen. Finansiering af analysen skal besluttes. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at Kommissoriet godkendes Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitzer) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn. Resultatet af analysen skal forelægges beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. Inden da igangsættes en dialog med virksomhederne med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde om at nedbringe den samlede risiko for utilsigtede hændelser (brande) samt sikre den mest effektive allokering af de ressourcer, der er behov for at sikre et Side 14 af 17

83 tilstrækkeligt niveau for beredskabet (et samlet billede for virksomhedens, det kommunale og det statslige beredskab) Det overordnede formål med analysen er at afklare, om der er behov for en evt. opgradering af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Analysen tager afsæt i følgende; 1) Den nuværende og politisk godkendte RBD for Kalundborg 2) Det eksisterende beredskabsmæssige set-up i relevante virksomheder 3) En afvejning mellem risiko, evt. investeringer og de indsatsmæssige effekter heraf Parallelt med denne analyse påbegyndes et arbejde med afdækning af muligheder for en tilstrækkelig vandforsyning, fx skal der etableres faste installationer, skal der indkøbes store pumper, der kan suge fra havnen, skal der indgås aftale med Svitzer, kan der indgås aftale med det svenske skumslukkerfirma i Malmø? Det undersøges herunder om virksomhederne selv og indenfor eget område kan forestå en evt. opgradering af tilstrækkelig vandforsyning. Den store forskel på omkostningen til de tre alternativer, som VSBV har opstillet, skyldes etableringen af døgnbemandede ressourcer. Analysen skal undersøge, om der er behov for og i givet fald, hvordan der ud fra en afvejning af risiko, ressourcer og indsats, kan ske en styrkelse af Beredskabet ved at samordne de samlede beredskabsressourcer ved konkrete hændelser, herunder VSBV og beredskabsmæssige ressourcer i virksomhederne. Grundlag for analysen er risikoprofilen for Kalundborg by i den nugældende RBD: Vestsjællands Brandvæsens Plan for Risikobaseret Dimensionering, januar Der er udarbejdet et udkast til kommissorium, der beskriver formålet med analysen, spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med analysen, ressourcer, organisering og tidsplan. Udkastet er vedlagt. Det er i kommissoriet foreslået, at der nedsættes en styregruppe med beredskabsdirektøren som formand. Arbejdet med at forberede og gennemføre analysen er forankret i styregruppen med reference til beredskabskommissionen. Driftsforum inddrages løbende jf. vedtægterne for VSBV. Ved stiftelsen af VSBV var der nedsat en kommunaldirektørgruppe. Denne gruppe har efterfølgende enkelte gange været samlet ekstraordinært for en kvalificering af særlige problemstillinger. Der lægges i forlængelse heraf op til, at kommunaldirektørgruppen mødes, når der foreligger et udkast til rapport. Økonomiske konsekvenser Omkostningerne til analysen udgøres primært af udgifterne til konsulentbistand. Den 20. august 2018 fremsender rådgiverne et overslag over, hvad deres bistand til analysen vil koste. Inden mødet i beredskabskommissionen den 24. august vil der blive fremsendt et notat med angivelse af omkostningerne til analysen. Der er i VSBVs budget 2018 og 2019 ikke afsat midler til rådgiverbistand til analysen. Bilag Bilag - Kommissorium - Kalundborg by beredskab Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Side 15 af 17

84 Kommissoriet omskrives, således at indholdet er en analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Formanden bemyndiges til at godkende det omskrevne kommissorium. Direktørens mundtlige indstilling vedr. valg af rådgiver følges. Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen og medtages i næste budgetstatus for Side 16 af 17

85 Underskriftsark Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver Jensen Carsten Rasmussen Line Holm Jacobsen Thomas Adelskov Niels Nicolaisen Gert Jørgensen Preben Lund Jens Børsting Tom Trude Winie Heisel Jan Bruun Peter Nygaard Side 17 af 17

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Prisfremskrivning 2,4

Prisfremskrivning 2,4 ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.244 1.215 pr. hegnsyn Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti.

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 01-08-2018 J.nr.: 18/3 2. budgetstatus for budget 2019 2022 2. budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Mandag den 4. november 2019 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 1 ØU - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 29. august 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Referat torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Martin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,

c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 1 KB - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere