Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Telefon Telefax SWIFT SYBKDK22 Dato Sydbank A/S CVR-nr. DK , Aabenraa 24. oktober 2006 Kontakt Adm. direktør Carsten Andersen tlf.nr Direktør Mogens Asmund tlf.nr Sydbanks kvartalsrapport kvartal 2006 Meget tilfredsstillende resultat- og forretningsudvikling Stigning i basisresultat på 43 pct. Opjustering af helårsforventningerne Sydbank koncernen har i kvartal 2006 realiseret et resultat før skat på mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 36 pct. p.a. Basisresultatet er forbedret med 43 pct. fra 874 mio. kr. i kvartal 2005 til mio. kr. Medvirkende hertil er bl.a. stigende udlån, fremgang i handelsindtjeningen og nettoindtægtsførsel af nedskrivninger på udlån mv. Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr. Resultat efter skat udgør mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 27 pct. p.a. Indre værdi er herefter 86 kr. pr. aktie i omløb. Sammenfattende vurderes resultatet og forretningsudviklingen som meget tilfredsstillende. Opjustering af forventningerne til basisresultatet for hele 2006 Den fortsat positive udvikling i det seneste kvartal tilsiger, at basisresultatet for hele 2006 vil ligge i niveauet mio. kr. Basisresultatforventningen er således i forhold til det tidligere udmeldte opjusteret med i niveauet 200 mio. kr. Basisindtjening Basisindtjening ekskl. handelsindtjening udgør mio. kr. en stigning på 15 pct. i forhold til kvartal Indtægterne fra rentemarginal mv. er steget med 20 pct. svarende til 223 mio. kr. udløst af en vækst i bankudlån på 23 pct. og af en stabiliseret rentemarginaludvikling i Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

2 Handelsindtjeningen er steget med 20 pct. fra 810 mio. kr. i kvartal 2005 til 970 mio. kr. i kvartal Stigningen var særlig markant i årets 1. kvartal, men indtjeningsniveauet har også være højt i både 2. og 3. kvartal. Den positive forretnings- og indtjeningsudvikling er båret af høj aktivitet og betydelig efterspørgsel ikke mindst fra private banking kunders handel med aktier og investeringsbeviser, ligesom virksomheders afdækning af risici på valuta- og renteområdet bidrager til den betydelige indtjeningsstigning. Resultatopgørelse kvartal (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit avance Avance ved salg af aktier i Totalkredit 120 Resultat før skat Skat Resultat efter skat Basisindtjening i alt udgør mio. kr. (2005: mio. kr.). Omkostninger og afskrivninger Omkostninger og afskrivninger i forbindelse med basisindtjeningen er steget med 137 mio. kr. eller 10 pct. til mio. kr. Stigningen har primært baggrund i, at medarbejderantallet ved udgangen af 3. kvartal 2006 er forøget med 86 medarbejdere til siden 3. kvartal Væksten er afledt af den stigende aktivitet. I den forløbne del af året er 3 mindre afdelinger lagt sammen med andre afdelinger, og i september har banken åbnet en nybygget afdeling i Ballerup. Herefter er filialantallet af de 110 filialer er beliggende i Tyskland i Flensborg og Hamborg. 1. april 2007 åbner Sydbank en tredje tysk afdeling i Kiel, idet banken overtager Kiel-banken BCN s privatkundedel. Sydbanks Kiel-afdeling starter på den måde med ca kunder og et forretningsomfang i niveauet 100 mio. euro. Omkostningsstigningstakten for hele 2006 forventes realiseret i niveauet 8 pct. Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

3 Nedskrivninger på udlån mv. Der er i kvartal 2006 netto indtægtsført 85 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv., hvor der i kvartal 2005 blev udgiftsført 58 mio. kr. Den positive udvikling afspejler de gode konjunkturer i Danmark og en heraf følgende lavere kreditrisiko på porteføljen. Basisresultat Det samlede basisresultat udgør mio. kr. mod 874 mio. kr. i samme periode i år Beholdningsresultat Beholdningsresultatet er for kvartal 2006 opgjort til 112 mio. kr. (2005: 113 mio. kr.). Avance ved salg af aktier i Totalkredit Den 18. september 2006 meddelte Nykredit Sydbank, at selskabet vil udnytte sin køberet til at erhverve Sydbanks resterende stk. aktier i Totalkredit pr. 2. oktober Salget har medført en avance på 120 mio. kr. Dattervirksomheder Resultatet før skat i Sydleasing (tidligere SBK-Invest) og DMK-Holding udgør henholdsvis 24 mio. kr. (2005: 18 mio. kr.) og 10 mio. kr. (2005: 17 mio. kr.). Datterbanken Sydbank Schweiz AG i St. Gallen har givet et resultat før skat på 5 mio. kr. (2005: -3 mio. kr.). Dattervirksomhedernes samlede resultat indgår i koncernens basisresultat. Med virkning fra 1. januar 2007 fusioneres dattervirksomheden Sydleasing (tidligere SBK- Invest) med Sydbank med henblik på at høste administrative og styringsmæssige rationaler. Resultat efter skat Koncernens resultat før skat udgør mio. kr. Efter beregnet skat på 381 mio. kr. udgør resultatet mio. kr. Indre værdi er herefter 86 kr. pr. aktie i omløb. Balancen Koncernens balance udgør 108 mia. kr. pr. 30. september 2006 (31. december 2005: 99 mia. kr.). Aktiver (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 12,7 15,0 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 7,0 7,2 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 61,5 53,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 16,1 13,4 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,2 5,6 Andre aktiver mv. 4,5 4,2 I alt 108,0 98,9 Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

4 Bankudlån er i kvartal 2006 steget med 8,0 mia. kr. til 61,5 mia. kr. Stigningen i forhold til ultimo 3. kvartal 2005 udgør 23 pct. eller 11,5 mia. kr. Af stigningen er godt 1,2 mia. kr. udlån ydet fra Tyskland og Schweiz. For hele 2006 forventes en udlånsvækst i niveauet 20 pct. I kvartal 2006 er koncernens indlån og anden gæld steget med 4,8 mia. kr. til 48,4 mia. kr. og udstedte obligationer er steget med 1,9 mia. kr. til 8,6 mia. kr. Passiver (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter 23,4 25,7 Indlån og anden gæld 48,4 43,6 Indlån i puljeordninger 6,2 5,6 Udstedte obligationer 8,6 6,7 Andre passiver mv. 11,7 9,2 Hensatte forpligtelser 0,3 0,3 Efterstillede kapitalindskud 3,5 2,8 Egenkapital 5,9 5,0 I alt 108,0 98,9 Kapital og solvens I kvartal er der indfriet 65 mio. euro samt optaget 100 mio. euro supplerende kapital og yderligere optaget 51 mio. euro hybrid tier-1 kapital. Pr. 30. september 2006 udgør den supplerende kapital mio. kr. og hybrid tier-1 kapital 940 mio. kr. Koncernens samlede efterstillede kapital er i den forløbne del af året forøget med 641 mio. kr. til mio. kr. Aktiekapitalen udgør ultimo september 2006 uændret 700 mio. kr. eller stk. aktier a 10 kr. Antallet af udestående aktier er forøget fra (97,7 pct.) ved årets begyndelse til (98,3 pct.). Pr. 30. september 2006 udgør egenkapitalen mio. kr., ensbetydende med en forøgelse med 947 mio. kr. siden årsskiftet. Stigningen fremkommer som nettoresultatet af udbytteudlodning mv. på netto 214 mio. kr., netto salg af egne aktier på 81 mio. kr., skat af egenkapitalposteringer på 24 mio. kr. samt periodens resultat på mio. kr. Med virkning fra 30. september 2006 indregnes periodens resultat ved opgørelse af solvensprocenten. Ultimo september 2006 er solvensprocenten herefter opgjort til 12,0, hvoraf 9,3 procentpoint kan henføres til koncernens kernekapital, mod henholdsvis 11,1 og 8,1 ultimo Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgør 8,0 mod 7,3 ultimo Stigningen i de risikovægtede poster fra 65,7 mia. kr. ved årsskiftet til 74,3 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2006 kan hovedsagelig henføres til den høje udlånsvækst. Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

5 Nye kapitaldækningsregler Pr. 1. januar 2007 indføres der nye kapitaldækningsregler for beregning af kredit-, markedsog operationel risiko. Sydbank har som tidligere annonceret i september 2006 indleveret ansøgning til Finanstilsynet om godkendelse til måling af kreditrisici efter den interne ratingbaserede metode (IRB Foundation). Anvendelse af metoden vil indebære, at banken vurderer sandsynligheden for misligholdelse (PD) på baggrund af egne interne data og statistiske data. Til måling af markedsrisikoen har banken valgt uændret at basere sig på standardmetoden, og til brug for måling af den operationelle risiko den såkaldte standardindikatormetode. Den bygger på en indikator med forskellige vægte for forskellige forretningsområder. Under forudsætning af at ansøgningen godkendes, vil bankens kapitaldækning fra 1. januar 2008 blive beregnet i henhold til ovennævnte metoder. En eventuel kapitallempelse vil i he n- hold til de nye regler ske gradvist. Kapitalkravet, opgjort efter de nugældende regler, kan således maksimalt nedsættes med 10 pct. i Rating Moody s rating vedrørende langfristet, kortfristet henholdsvis finansiel styrke er uændret A2, P-1 henholdsvis C+. Forventninger til hele 2006 Forretningsudviklingen har i den forløbne del af 2006 været meget tilfredsstillende. Den fortsat positive resultat- og forretningsudvikling også i det seneste kvartal tilsiger, at basisresultatet for hele 2006 vil ligge i niveauet mio. kr. Det er ensbetydende med en opjustering i niveauet 200 mio. kr. i forhold til de basisresultatforventninger på mio. kr., der blev meldt ud i bankens halvårsrapport for Øvrige forventninger er uændrede. Koncernens årsresultat for 2006 forventes offentliggjort den 30. januar 2007 og årsrapport 2006 den 20. februar Venlig hilsen Carsten Andersen adm. direktør Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

6 KONCERNENS HOVEDTAL kvt kvt. Året Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 61,5 50,0 53,5 Udlån til dagsværdi 7,1 8,1 7,2 Indlån og anden gæld 48,4 41,8 43,6 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 8,6 1,9 6,7 Efterstillede kapitalindskud 3,5 2,1 2,8 Egenkapital 5,9 4,8 5,0 Aktiver i alt 108,0 89,5 98,9 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat * 16,1 10,2 13,7 Resultat efter skat - udvandet * 16,1 10,2 13,7 Børskurs ultimo 216,5 149,2 151,0 Indre værdi ** 86,2 69,5 72,9 Børskurs/indre værdi ** 2,51 2,15 2,07 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,4 68,7 68,6 Øvrige nøgletal Solvensprocent **** 12,0 9,2 11,1 Kernekapitalprocent **** 9,3 7,3 8,1 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 27,2 21,5 27,9 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 20,2 15,3 19,9 Indtjening pr. omkostningskrone 2,06 1,70 1,68 Renterisiko -1,3 2,2 2,3 Valutaposition 8,2 6,6 2,8 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån *** 1,1 1,2 1,1 Udlån i forhold til egenkapital *** 10,4 10,5 10,7 Periodens udlånsvækst *** 14,8 19,4 28,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 19,7 40,3 95,1 Summen af store engagementer 22,0 142,5 93,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,8 2,1 2,1 Periodens nedskrivningsprocent -0,10 0,08 0,09 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb. ** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo. *** Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. **** Periodens resultat er første gang pr. 30. september 2006 indregnet i solvens- og kernekapitalprocenten. Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2005" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

7 KONCERNENS HOVEDTAL Resultatopgørelse (mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 61,5 61,1 57,4 53,5 50,0 47,5 43,8 53,5 Udlån til dagsværdi 7,1 7,2 7,3 7,2 8,1 7,9 6,2 7,2 Indlån og anden gæld 48,4 46,0 47,0 43,6 41,8 42,2 38,0 43,6 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 8,6 10,4 6,7 6,7 1,9 1,9 1,9 6,7 Efterstillede kapitalindskud 3,5 3,5 2,7 2,8 2,1 2,1 1,4 2,8 Egenkapital 5,9 5,2 5,2 5,0 4,8 4,5 4,2 5,0 Aktiver i alt 108,0 107,5 103,5 98,9 89,6 88,6 77,6 98,9 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat * 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 13,7 Resultat efter skat - udvandet * 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 13,7 Børskurs ultimo 216,5 193,5 193,0 151,0 149,2 137,8 116,0 151,0 Indre værdi ** 86,2 76,8 75,2 72,9 69,5 66,0 62,0 72,9 Børskurs/indre værdi ** 2,51 2,52 2,57 2,07 2,15 2,09 1,87 2,07 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,3 68,4 68,3 68,3 68,7 68,6 69,1 68,6 Øvrige nøgletal Solvensprocent **** 12,0 10,4 10,0 11,1 9,2 10,0 9,7 11,1 Kernekapitalprocent **** 9,3 7,3 7,6 8,1 7,3 7,8 8,7 8,1 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 11,1 7,6 9,3 6,7 8,5 8,1 5,4 27,9 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 8,6 5,5 6,7 4,8 6,1 5,9 3,7 19,9 Indtjening pr. omkostningskrone 2,54 1,83 1,90 1,63 1,92 1,73 1,48 1,68 Renterisiko -1,3 2,2 1,0 2,3 2,2 3,4 2,4 2,3 Valutaposition 8,2 10,9 28,5 2,8 6,6 12,0 5,4 2,8 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån *** 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 Udlån i forhold til egenkapital *** 10,4 11,8 11,1 10,7 10,5 10,5 10,3 10,7 Periodens udlånsvækst *** 0,6 6,4 7,2 7,2 5,0 8,5 4,7 28,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 19,7 38,8 53,5 95,1 40,3 74,9 80,6 95,1 Summen af store engagementer 22,0 64,9 121,4 93,9 142,5 102,2 71,9 93,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 Periodens nedskrivningsprocent -0,07-0,02-0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,09 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb. ** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo. *** Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. **** Periodens resultat er første gang pr. 30. september 2006 indregnet i solvens- og kernekapitalprocenten. Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2005" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

8 RESULTATOPGØRELSE kvartal kvartal Året mio. kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af - og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af aktiver under afvikling Resultat før skat Skat Resultat efter skat Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

9 BALANCE kvartal kvartal Året mio. kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 5-84 Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

10 NOTER Anvendt regnskabspraksis: Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten kvartal kvartal Året mio. kr Egenkapital: Egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser: Valutakursreg. udenlandske virksomheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske virksomheder Skat af egenkapitalposteringer Periodens resultat Indkomst i alt Køb/salg af egne aktier Medarbejderaktier Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital i alt Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

11 NOTER kvartal kvartal Året mio. kr Solvensprocent og basiskapital: Solvensopgørelse: Solvensprocent 12,0 9,2 11,1 Kernekapitalprocent 9,3 7,3 8,1 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,0 6,4 7,3 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Egenkapital Periodens resultat Kernekapital Medregnet hybrid kernekapital Fradrag Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnede efterstillede kapitalindskud Overskydende hybrid kernekapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 pct.) Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Pr. 30. september 2005 er opgørelsen ekskl. indregning af periodens resultat. Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Eventualforpligtelser: Garantier mv Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12

12 NOTER kvartal kvartal Året mio. kr Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedr. IFRS Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Valutakursregulering Nedskrivninger og hensættelser i perioden Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån mv. indregnet i resultatopgørelsen Basisindtjening ekskl. handelsindtjening: Rentemarginal mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre driftsindtægter I alt Handelsindtjening: Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt Sydbanks kvartalsrapport kvartal /12