1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1. JUNI 2007 NUMMER 4"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

2 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen og kontaktinformation til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd fremgår af bestyerelses- og udvalgslisterne bag i bladet. Jeg vil her byde velkommen til Signe Foverskov som ny skolechef og nyvalgt bestyrelsesmedlem samt til Allan Jensen som ny formand for informationsudvalget. Ungdomsejlklubben KØS Sejlsport er fælles ungdomsafdeling for K.A.S., Øresunds sejklub Frem og Sejlklubben Sundet og har i løbet af vinteren opnået Dansk Sejlunions anerkendelse som ungdomsvenlig sejlklub. Derudover er formanden for KØS Sejlsport Ulrik Andreasen på generalforsamlingen i Dansk Sejlunion blevet udnævnt til årets ungdomsleder. Som anerkendelse af dette og det kæmpe arbejde, der i øvrigt gøres for ungdommen, har bestyrelsen besluttet at give kr som støtte til KØS Sejlsport. Pengene vil blive givet som støtte til KØS Sejlsports engagement i Dansk Sejlunions tomandsjolle-satsning. Der er tale om, at Sejlunionen har fået et stort sponsorat fra rederiet TORM. For satsningens første 100 joller nedbringer dette sponsorat anskaffelsesprisen med mere end en trediedel af normalprisen. KØS Sejlsport har lagt billet ind på 6 af disse joller for at give de optimistsejlere, som er vokset ud af optimistjollen et alterntiv, så der ikke er så mange, der falder fra på dette tidspunkt. Selv med den nedsatte pris skal der dog skaffes pænt beløb for at der kan anskaffes 6 joller, og det er en kamp med tiden at få samlet de nødvendige midler til KØS Sejlsport inden reservationen af jollerne udløber. Lad os håbe på og arbejde for, at det må lykkes! Inden for et andet arbejdsområde er der indhentet tilbud på de planlagte arbejder på bådpladsen. Renoveringen af masteskuret og brandsikringen af terrassen ved Oasen er blevet igangsat. Med hensyn til halvtaget over klubbådene er udskiftningen udskudt, idet nogle medlemmer velvilligt har påtaget sig at sørge for at gøre taget tæt ved pletvis reparation af hullerne. Taget forventes efter denne tætning at kunne holde nogle år endnu, før en udskiftning bliver aktuel. Søsætningen af bådene er forløbet fint ved de frivilliges, havnepersonalets og kranførerens indsats. Men igen i år har der været bådejere, der ikke har respekteret bestemmelsen om at bådene skal være flyttet væk fra klargøringsbassinet inden den efterfølgende søsætning. Det er ikke rimeligt, at søsætnigerne skal forsinkes og vanskeliggøres på grund af dette! Føljetonen om beddingshåndteringen på vores bådplads er endelig ved at komme til en afslutning. Der bliver ansat en ekstra havneassistent, og der er indgået aftale om udførelse af diverse arbejdsopgaver for K.A.S. som en af forudsætningerne for dette. Når dette læses vil vi være langt forbi standerhejsningen og starten på sejlerskolen. Ja måske er weekendturen K.A.S.-træffet endda overstået inden dette er nået frem til læserne. Men uanset dette vil jeg ønske alle medlemmer en god sejlsæson med håb om høj sol og blide briser på sommerens togter. Niels Erik Andersen

3 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T 3 K.A.S. forårstræf 2007 K.A.S. træffet er den traditionelle forårsweekendtur for privatbåde og skolebåde i K.A.S. Årets forårstræf i K.A.S. vil gå til det mysiga Borstahusen lige nord for Landskrona. Som lovet i sidste nummer af BARKASSEN vil der blive arrangeret forårstræf af fest og tursejlerudvalget igen i år. F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T Vi har været så heldige at kunne låne Borstahusens Segelsällskap fine klubhus på havnen i Borstahusen. Fredag aften byder på rødvin og solnedgang på Rungsted Havn. Om lørdagen vil der være en overdådig buffet klar lige til at spise hos BSS. Det eneste, du/i selv skal sørge for, er egne drikkevarer og en pøs fyldt med godt humør. For hele denne herlighed vil der blive opkrævet 100 kr pr. person (børn halv pris). Det er ikke muligt at købe drikkevarer i klubben. Man bedes melde sig inden torsdag d. 31. maj på opslag ved Jomsborg eller på telefon/ . Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen Tlf.: Der vil være en deltagerbegrænsning på personer grundet lokalets størrelse, så først til mølle vil gælde. PROGRAM Fredag 1. juni 21:30 Rødvin på havnen i Rungsted Lørdag 2. juni 10:00 Skippermøde og dram i havnen i Rungsted Lørdag 2. juni 17:00 Underholdning på kajen i Borstahusen Lørdag 2. juni 19:00 Middag i klubhuset Lørdag2. juni 21:00 til 00:00 Musik og dans Søndag 3. juni 10:00 Oprydning og Skippermøde Der tages forbehold for ændringer i programmet.

4 4 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Referat Generalforsamlingen begyndte 28. marts 2007 kl a) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Vagn Hoffmann, der blev valgt enstemmigt. Vagn modtog valget med tak. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt med varsel i henhold til lovenes 7.1, idet han havde modtaget meddelelse med Barkassen 8. marts. Til stede var 47 medlemmer med stemmeret i henhold til lovenes 7.2 b) Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden Niels Erik Andersen mindedes 3 medlemmer, der var afgået ved døden, og som man havde kendskab til. Jørgen Christensen, Helge Selchau-Hansen og Frank Pape. Der blev udtalt et Ære være deres minde. Beretningen Formanden henviste til de trykte beretninger fra udvalgene og egen beretning. Formanden konstaterede, at det har været et godt år og roste udvalgene for et godt arbejde. Skoleudvalget Sommerskolen er fyldt op. Vinterskolen Navigationsprøver er i gang. Der har i år ikke været Yacht III. Fartøjsudvalget Udvalget har sørget for sødygtige både til skolen, til weekendture og til sommerturen. Sjælland Rundt havde manglet vind. Der er problemer med en sejlmager, der mangler sejl, og man vil entrere med en ny sejlmager. Klubhusudvalget Udvalget holdt huset i gang. Der blev malet sidste sommer. Klubhusreglement blev etableret i efteråret. Søulke Der er god tilslutning med op til 4 både ude. Klubben er glad for at stille både til rådighed for gamle medlemmer. Kapsejladsudvalget Aktiviteten er mindre. Vi starter de onsdage, som vi skal. Der efterlyses dommeremner til dommerbåden. Der tilbydes kursus til uddannelse. Fest og tursejlerudvalget Der er et bredt udvalg af aktiviteter. Private arrangementer for klubmedlemmer i Jomsborg har givet et pænt resultat. Fælles arrangementer med nabosejlklubber går godt. Ros til samarbejdet. Bådpladsudvalget Nogle få frivillige holder gang i vinterpladsen. Vi får snart Kulpladsen tilbage. Der er uklare forhold vedrørende beddingen i sommerperioden. Der tales om at ansætte en ekstra assistent i havnen, så beddingen kan betjenes. Havneudvalget Klubben har 2 repræsentanter i Svanemøllehavnens bestyrelse Københavns Havn har begyndt fornyelsen. Fornyelser omfatter renovering af moler og etablering af flydebroer over en periode på 3-5 år. Man ser prøvebro ved Nordmolen. Bro 6 er

5 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N fjernet, og der sættes pæle til flydebroer. Broen vil komme efter påske og er lovet til 12. april. Der anlægges Y-bro for hver anden båd. Så må vi se om det virker. Bestyrelsesmedlem Niels Laursen har forlods meddelt at ville trække sig tilbage, når aftalen med Københavns Havn var i orden. Den er faldet på plads. Jørgen Warming er stillet op efter Niels. Tak til Niels for kontrakten med Københavns Havn. KØS Sejlsport KØS Sejlsport er vores ungdomsafdeling. Som klub har vi pligt til at sørge for at introducere unge mennesker til sejlsporten. Det er herfra fremtidige sejlere skal rekrutteres. KØS er fælles ungdomsklub for Frem, Sundet og K.A.S. Ledelsen af KØS er entusiastisk og gør det godt. Det er en god, ungdomsvenlig sejlklub. Den eneste sejlklub, hvor de unge har stemmeret. Formanden Ulrik Andreasen er af Dansk Sejlunion kåret som årets ungdomsleder. Han ønskes til lykke. Det er godt gået Andet Projekt Oui Oui har nu været i gang i flere år. Erik Skovgaard vil prøve at søsætte båden her i sommer for at tegne vandlinien. Båden kommer først rigtig på vandet til næste sommer. Til slut takkede formanden skolens lærere, bestyrelsesmedlemmer, udvalg samt Nelly på kontoret for indsatsen i årets løb. Dirigenten forespurgte, om der var kommentarer til formandens beretning Johnnie Rørvig Opfordrede til at man beså flydebroen og vurderede om det vil virke. En prøvebro etableres, og test skal afgøre det videre forløb. Jan Mørk Larsen Er formand for kapsejladsudvalget og eneste medlem trods efterlysninger i BARKASSEN. Man kan godt lave onsdagsmatch uden et Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Tlf Medlem af

6 6 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N udvalg, men det er godt at have et kapsejladsudvalg. Dirigenten satte beretningen til afstemning. Det blev mødt med klapsalver. Der var ingen stemmer imod. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. c) Godkendelse af det reviderede regnskab og status. Kasserer Jørgen Warming havde ikke meget at sige om regnskabet, som forudsattes læst af alle. Resultatet er fornuftigt. Et rimeligt overskud kr. er overført til bådfond. Det gode resultat skyldes medlemstilgang. Skolen trækker nye medlemmer til. Regnskabet viser indmeldingsgebyr svarende til 146 nye medlemmer. Ekstraordinære indtægter blev ikke kr. men kr. Den langvarige momssag er nu ude, og der er ikke flere penge der. Balancen var der ikke meget at sige om. Klubben har stor likviditet. Revisionen har peget på muligheden for at anbringe pengene til bedst mulig t afkast. Oui Oui projektet har kostet kr. i 2006, hvilket betragtes som investering, da projektet ikke længere anses for at være risikobehæftet, men er en realitet. Tak til Erik Skovgaard.. Forsikringsværdien af Oui Oui er løftet fra kr. til kr. og er blevet et aktiv for klubben. Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål Niels Laursen Spurgte om bestyrelsen behøver at afskrive klubhuset til lejeaftalen udløber. Opfordrede bestyrelsen til at bruge nogle penge. Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Svar Revisorerne tillader ikke afskrivning på ting efter lejeaftalens udløb. Dirigenten forespurgte, om der var yderligere spørgsmål. Det var ikke tilfældet. Dirigenten læste revisionsnotatet fra den røde årbog højt for generalforsamlingen. Dirigenten satte regnskabet til afstemning. Mange stemmer for. Ingen stemmer imod. Ingen stemmer hverken for eller imod. Regnskabet blev vedtaget. d) Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år. Kassereren fremlagde. Tal fremgår af den røde årbog. Moderat stigning i såvel indtægter som udgifter. Med et bedre resultat. Der bliver ingen særlige indkomster. Med yderligere kr. i henlæggelse til bådfond bliver denne kr. om et år. Hvad skal de bruges til? Hvilket bådmateriel? Opfordrede til at lægge hovederne i blød. Røbede, at der er delte meninger i bestyrelsen. Måske kunne bestyrelsen næste år komme med et forslag til generalforsamlingen. Men der er penge til nyt bådmateriel. Henrik Effersøe Opfordrede bestyrelsen til at komme med et oplæg med flere muligheder. En samlet indstilling ville ikke være godt og opfordrede atter til flere forslag. Kresten Jørnø Refererede til bådejermødet. Pladsen er i ringe stand. Derefter kommenteredes pladsens ringe stand ivrigt Flemming Knudsen Opfordrede bestyrelsen til at bruge internettet til at spørge medlemmerne om deres holdning til anvendelse af bådfonden. Kassereren Fylla står for en ret bekostelig renovering til ca kr. Beløbet er ikke regnet ind i budgettet, men betragtes som en investering, der senere afskrives. Om den store likviditet. Bestyrelsen har overvejet at anbringe pengene til bedste rente, at trappe gælden i klubhuset ned, men er endt med at ville investere aktivt i bådpladsen. Klap Klap Klap. Masteskur skal renoveres. Der skal nyt tag på skur. Investering på kr. i bådpladsen er besluttet. Kresten Jørnø Bådejermødet har diskuteret masteskur og pladsen. Der er piletræer på arealet. Der må udlægges plast, når der skal males. Det kan ikke ryddes ved frivillig hjælp, der skal professionel hjælp. Bådpladsen er en skam. Lennart Hansen Har ventet på havnen. Der skal ansættes folk til at tage sig af bådene og male skure. Havnen tømmer ikke containere. Frivilligt arbejde er gået fløjten, der skal lønnet person til. Alt bliver større. Der skal penge til at rydde pladsen. Kassereren Medgav, at der er vilde vækster på pladsen. Kresten Jørnø Der skal en entreprise til for at komme til bunds. Der er brug for at grave dræn ned. Henrik Effersøe Man skal rette pladsen op. Det går ikke at sprede grus her og der. Prioriterer en entreprenør til at renovere pladsen. Erik Vilhelmsen Et masteskur koster mange penge. Opfordrede bestyrelsen til at være kreativ. Der skal tunge master ind og ud af masteskuret. Det er allerede svært i dag. Det ville være godt at kunne få master ud før bådene

8 8 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N blev sat i vandet. Jan Mørk Larsen I stedet for en fremmed kunne klubben ansætte en deltidsbådsmand. Algren En mand i havnen skal have timer. Hvad koster det? Lennart Hansen Vi skal give kr. om året. Alle skal bruge ham på samme tid. Dirigenten forespurgte, om der var yderligere spørgsmål. Det var ikke tilfældet. e) Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at ingen forslag var indkommet. PAUSE f) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr for det kommende år. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 600 kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyr 500 kr. g) Valg af formand Formanden var ikke på valg f) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kurt Fog Pedersen på valg. Ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Signe Foverskov, der blev valgt til nyt medlem for 2 år. Med akklamation.. De øvrige fortsætter. i) Valg af revisor og interne revisorer Bestyrelsen foreslog, at S.A.Christensen & W.Kjærulff fortsætter Det blev enstemmigt vedtaget. Interne revisorer Tine L Nørregaard ikke på valg Poul Støvhase på valg, villig til genvalg Det blev enstemmigt vedtaget. i) Eventuelt Formanden kaldte Kurt Fog Pedersen Skolechef og Niels Laursen Havneudvalget på gulvet Tak for indsatsen. Klap Klap Klap. Kassereren Tillæg til Regnskab og budget. Udlejning af Jomsborg er en succes. Der lejes til 3 medlemsarrangementer om måneden. Betalingen er sat op fra 600 kr. til 1000 kr. pr. døgn. Henrik Effersøe Opfordrede til at forny toiletrummet i underetagen. Det stammer fra Kassereren Det er Margit, der bestemmer i klubhuset. Hanne Larsen Vogne og bagage er et stort problem. Foreslog en pantordning til at sikre, at der er vogne til bådejerne. Torben Molbech Klokken på bardisken tilhører klubben, ikke restauranten. Hvornår flyttes klokken til Jomsborg? Bestyrelsen noterede sig spørgsmålet. Dirigenten forespurgte, om der var flere spørgsmål. Der var ikke flere spørgsmål. Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for afviklingen. Udbragte et leve for vores sejlklub. Hurra Hurra Hurra Referant Jens Outtrup Dirigent Vagn Hoffmann

9 S K O L E U D V A L G E T 9 Motorkursus Årets motorkursus afholdes fredagene den 14. og 28. september, samt lørdag den 29. september. Der vil være et hold fredag aften, og to hold lørdag. Kurset henvender sig primært til B-holds elever på sejlskolen og er obligatorisk for opnåelse af klubbens førerbevis. Kurset består af ca. en times teori om motorer, en gennemgang af klubbens påhængsmotorer samt en øvelse i at montere, starte og sejle med påhængsmotor i en spækhugger. Tilmelding kommer til at foregå på lister, der opsættes i klubhuset i august måned. Skal du til førerprøve i år, og er forhindret i at deltage en af de nævnte dage, bedes du rette henvendelse via til Tom Nielsen & Allan Stenbæk Velkommen til... Lars Johannesen Claus Vesterlind Per Svendsen Stig Jensen Allan Nagel Bo Rask Andersen Jutta S. Jørgensen Flemming Bram Erik Andersen Anders Helbo Hansen Anne Mette Zenner Boisen Lone Jørgensen Anne Prejsz Pia Finck-Heidemann Minna Margrethe Laustsen Martin Henriksen Allan Thorvaldsen Anne Maren Ingeman Madsen Henrik Winther Sørensen Svend Aage Buus Linda Sæderup Jes Allersted Jette Joost Michaelsen Christopher Pethick Allan Gorm Johansen Lars Danielsson Bente Drachmann Francesco Branca Lars Pedersen Ib Groth Clausen Ulrik Darling Larsen Michael Perthu Henrik Jacobsgaard Amanda Wittwer Martin Foget Christiansen Ulrich Ramm Peter Planek Olsen Kristina Sindberg Annette Eskildsen Andersen Frederik Charles Martin Simon Schou Jakobsen Redaktionen ønsker GOD VIND!

10 10 S K O L E U D V A L G E T Tillykke til de nye førere! Til forårsfesten blev der traditionen tro uddelt førerbeviser til 17 elever, der i 2 år eller mere har øvet sig i bidevind, vendinger, bomninger, klyversætning, bjærgemærsmanøvrer og gå til bolværk med vores ærværdige gaffelriggede skolebåde, og efterfølgende har bestået efterårets førerprøve. For at få førerbeviset kræves der ydermere en bestået prøve i teoretisk navigation samt deltagelse i tovværkskurset, natsejladser og vedligeholdelse af skolebådene. Skoleudvalget ønsker de nye førere tillykke med førerbeviset I har grund til at være stolte! Samtidig vil vi gerne benytte anledningen til at opfordre jer til at komme ud at sejle som skippere. En kærkommen lejlighed til dette er på sejlerskolens weekendture. Kik på opslagstavlen, og skriv dig på, både for din egen skyld, men også for at sikre at de nuværende A- og B-holdselever kan få den nødvendige rutine i sejlads, natsejlads og øvelse i at gå i fremmed havn. Anna Haugaard Annette Kræmmer Pedersen Charlotte Andersen Emil Hahn Pedersen Grith Ingerslev Henrik Verup Jakob Aaquist Johansen Jan Petersen Johanna Kirstine Jonna Rasmussen Kenneth Nissen Møller Lars Lerbæk Sørensen Lea Dyrholm Hansen Lene Suh Nicolaisen Lykke Hald Kjærsgaard Morten Ingerslev Sune Johansson Ulla Werk Ved forårsfesten blev der desuden uddelt K.A.S. s 25 års hæderstegn til Knud Erik Gleie, der startede som aktiv i skoleudvalget i 1980 og som har været lærer siden K.A.S. s 10 års æresstander blev uddelt til Nils Jordal, der startede som aktiv i redaktionen af BARKASSEN i 1995 hvor han i perioden 1997 til 2002 var ansvarshavende redaktør. Nils har desuden været lærer på sejlerskolen siden Skoleudvalget v/ Signe Foverskov

11 S K O L E U D V A L G E T 11 Forårets navigationsprøve Gennem vinteren har en lang række af sejlerskolens elever og andre klubmedlemmer kæmpet med kort, lineal og passer,mens de har haft røde og grønne prikker for øjnene. Alt dette besvær for at lære sig den teoretiske navigations kunst og reglerne for færdsel til søs. 31 af eleverne tog udfordringen op og deltog i eksamen, der blev afviklet med en skriftlig prøve mandag d. 26. marts og en mundtlig overhøring lørdag d. 31. marts. Af disse bestod 26 den krævende eksamen. Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med veloverstået og bestået prøve til Anders Burrild Ask Emil Skovgaard Ask Pedersen Benjamin Veng Carina Munch Ohlsson Charlotte Andersen Christina Labarrera Mønsted Sejlerskolen søger vinterskolelærere Den ene af vores vinterskolelærere har planlagt en længere rejse til den anden side af jorden til vinter, og vi kommer derfor til at mangle en underviser på kurset Navigation og søvejsregler. Samtidig må jeg erkende, at min nye status som skolechef ikke levner tid til også at undervise på kurset til yachtskipper 3. Vi søger derfor også en afløser til at undervise på dette kursus. Undervisningen på yachtskipper 3 har i de seneste år været Christoph Egger Jacqueline Acda Jan Henning Hansen Jonas Jermiin Ravn Moll Kasper Svendsen Lars Nebrich Lykke Hald Kjærsgård Mads Bjerregaard Mette Svendsen Naja Nielsen Nana Wigø (medlem i Frem) Peter Bagger Peter Paluch R. Patrick Dunne Torben Falkenberg Sten Ohlsson Svend Ørum Søren Landstrøm Ulrik Brix Thomsen Skoleudvalget v/ Signe Foverskov delt mellem flere undervisere, og en ny lærer vil derfor ikke komme til at stå alene. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med vinterskoleundervisning eller bare gerne vil høre mere om, hvad det indebærer, hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til eller ringe til mig på Skoleudvalget v/ Signe Foverskov

12 12 S K O L E W E E K E N D T U R E Skole Weekendture Nu er sejlsæsonen startet, og der bliver sejlet i skolebådene hver aften i ugens løb, men hvad med weekenderne? Sejlerskolen arranger 4 weekend ture i løbet af sommeren, hvor sejlerskolens elever har muligheden for at komme ud at sejle udenfor Svanemøllebugten, og komme ud med andre end dem, de sejler med til daglig. Nybagte førere, S-holds elever, lærere eller andre K.A.S.-medlemmer med førerbevis, har muligheden for at få afprøvet deres evner som skippere i praksis. Den første weekendtur K.A.S. forårstræf fandt sted her den første weekend i juni. Men der er stadig 3 weekendture, hvor du har muligheden for at deltage, hvis de ikke allerede er fuldt optaget. Gå ned i klubhuset, hvor der i protokolrummet på opslagstavlen hænger information om de 3 ture i august og september. Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, telefonnummer og sejlererfaringer på en ledig gast eller førerplads, men skynd dig, i år er pladserne blevet optaget meget hurtigt.

13 S K O L E W E E K E N D T U R E De 3 weekendture er: Svanemøllekredsens fællestur, der som navnet antyder arrangeres i fællesskab med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Den afvikles d august, med indlagt praktisk navigationskonkurrence. K.A.S.-Høsttræffet den august. Her sejler vi i selskab med mange private både, og turen indeholder kapsejlads (om Puk s mindepokal). Skoleweekendturen d september. Uden forudbestemt destination og uden forud arrangeret fest. Du har derfor mulighed for selv at komme med ønsker til, hvor I skal sejle hen, og hvordan turen i det hele taget afvikles. Skoleudvalget Susanne Jordt

14 14 F A R T Ø J S U D V A L G E T Klar til en ny sejlsæson - ikke en selvfølge De fire gaffelriggere, Freja, Ydun, Fylla og slibe bådene, så de er klar til frisk lak og maling. Vi sliber let, ikke i bund, god fastsid- Sigyn ligger på deres plads nu klar til en ny sæson skolesejlads, weekendture, ferieture og anden sejlads. kassere. dende maling og lak er der ingen grund til at De ligger og skinner flottere end de fleste Når det bliver koldt og mørkt, går vedligeholdelsesarbejdet i stå. Vi kan ikke påføre lak, både i havnen. Sat professionelt i stand med 5 gange lak og flere gange maling. Over det når det er under 10 grader, og det er også hele. Det kræver sin bådchef og en hel masse surt at arbejde ude i de mørke vintermåneder. gaster at få fire gamle træbåde til at se sådan ud. Mere end man lige forestiller sig. I marts og april, når foråret er kommet og Når bådene trækkes på land umiddelbart efter førerprøverne i oktober, starter det vigterne igang igen. Det er altid en kamp med vejret forhåbentlig er blevet bedre, går gastige vedligeholdelsesarbejde. Først afrigges tiden om at blive færdig. I slutningen af april bådene. Mast og rig afmonteres. Bundjern måned skal bådene søsættes og det kan slæbes fra borde og dørk, og andre løse dele ikke udsættes. Skolesejladsen starter umiddelbart efter standerhejsningen, som i år var stilles indendørs. Riggen lægges til tovværkskurset for eftersyn og reparation. Rig og tovværk alene fylder mere end en kubikmeter! marts og endnu mere i april. 29. april. Så bådpladsarbejdet intensiveres i Lærere og elever på tovværkskurset reparerer Rundholterne skal lakeres fem gange og slibes mellem hver påføring. Det kræver ved- hver mandag aften rig og tovværket. Øjesplejs, takling og andre martime udtryk fyger holdenhed og omhu. Dækket skal males med gennem luften. Der laves flere sære knob end en særlig blå Favolin iblandet perler. Perlerne en dygtig spejder kender. hjælper til, at man ikke skrider på dækket, Om efteråret går A- og B-holds eleverne fra når man fx skal sætte klyver. Fribordet males sommersæsonen i gang med at vaske og først med Yachtprimer og så med hvid Tilrigningen den april...nu skulle masten vist være klar

15 F A R T Ø J S U D V A L G E T 15 Favolin. Bunden males med Yachtprimer og så med en særlig tokomponent rød bundmaling, som skal blandes umiddelbart før brug. Den påføres tidligst 10 dage før søsætning. Indvendigt skal båden også males køjer, dørk mv. Ydun og Sigyn har fået en særlig kølbehandling i år. En særlig skrap expoxy er lagt på efter en grundig afbankning af rust. Vi håber det holder nogle år. Det kræver særligt miljøkostume at arbejde med epoxyen, den smager nemlig ikke så godt. Det kræver sin gast at få alt dette arbejde fra hånden. Og det kræver sin bådchef at få det koordineret. Dem er der fire af. En til hver gaffelrigger. Gasterne har andre pligter end K.A.S. kan man nu forstå det? og det er ulønnet arbejde. Så en passende blanding vedholdenhed, grundighed og rummelighed er på sin plads for at få det hele til at klappe. Der er en utrolig stemning af intensitet og forventning på bådpladsen både efterår og forår. Intenst, fordi der er meget, der skal nås, og fordi det skal gøres ordentligt. Forventning fordi nu skal vi jo snart sejle igen. Og det er derfor, vi orker at slibe for 4. og 5. gang. Miraklet skete også i år. Alle fire gaffelriggere blev færdige. I sidste øjeblik for nogle, men ikke for sent....mærkater hjælper til at det kommer til at sidde hvor de skal Kulminationen på bådpladsarbejdet sker, når vi søsætter og rigger til igen. Bådene sættes i vandet og mast og rig forberedes. Masterne sættes på bådene med mastekran. Det tager en dags tid at samle riggen og sætte den på båden. Og sidder et enkelt fald forkert, eller har man glemt pæren i lanternen, skal masten af igen. Det er et værre mas, så vi er grundige i forberedelsen. Man imponeres over den arbejdsiver og det ansvar, som alle har lagt i vedligeholdelsen. Vi er stærkt afhængige af den enkeltes lyst til at give den en skalle, og at nogen giver den endnu en, når bunden stadig mangler 2. omgang tre dage før søsætning. Respekt og stor tak til alle. Jeg tør ikke tælle de timer, som tilsammen er lagt for at få fire flotte gaffelriggede skolebåde klar. Resultatet taler for sig selv det kan vi være stolte af. Allan Jensen hvad er det lige for et tov jeg skal tage? Lanterne forberedes i stor koncentration

16 16 S A N K T H A N S A F T E N Sankthansaften på Flakfortet. OFOF i samarbejde med fortet indbyder sejlerne til: En festlig aften med bål og fyrværkeri. Vi byder på øl-sodavand-bitter, samt nogle overraskelser. Restauranten tilbyder en lækker sankthansmenu. Tilmelding er ikke nødvendig. Med hilsen bestyrelsen. Jan Mørk Larsen Rebet topsejl - forklaringen - læs artiklen på bagsiden Da vi skulle sætte topsejl, satte snippen af yachtflaget sig fast i skødeviseren på gaffelnokken. Topsejlskødet sad dermed urokkeligt fast! Inde ved masten sad topsejlet smukt, men det kunne ikke trækkes ud til nokken. Der var kun ét at gøre - sænk pikken. Men pikken ville ikke ned! Topsejlskødet sad jo fast! Hvad gør man så? Tja - jeg skal ikke sige om det var klogt eller det modsatte, men skipper lagde sin vægt i - og den er ikke så ringe. Og heldigvis! - eller uheldigvis - det er som man ser på det - var topsejlstagen en gammel vissen pind, der ikke kunne bære skippers mægtige korpus. Stagen knækkede med et tørt brag lige over det sted, hvor faldet var fastgjort med sit læsejlstik. Da pikken således kom helt ned, var det muligt at frigøre yachtflag og skøde og derefter sætte topsejlet korrekt - om end rebet. Og således gik det til at Fylla sejlede eskadresejlads med rebet topsejl i Søren Werk

17 K A P S E J L A D S 17 Har onsdagsmatcherne en fremtid? Fremtiden for Svanemøllekredsens onsdagsmatcher er i øjeblikket meget usikker. Situationen er pt. at aftenmatcherne vil blive afviklet i sæsonen 2007, men hvis der ikke kommer nye kræfter til i løbet af sæsonen, vil det ikke være muligt at afvikle aftenmatcher i Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg lider under en meget høj gennemsnitsalder, kun få af udvalgets medlemmer har kræfter til at tage en sæson mere. Der er mange opgaver der skal løftes i forbindelse med forberedelse og afvikling af onsdagsmatcherne, heriblandt vinterens arbejde med at forberede den kommende sæsons aftenmatcher, samt sommerens praktiske arbejde med at afvikle aftenmatcherne både på vandet og på land. Udover de opgaver der er relateret direkte til onsdagsmat-cherne, står Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg også for at anskaffe og vedligeholde kredsens kapsejladsgrej. Som det fremgår, er der en del forskelligt arbejde der skal gøres, du behøver ikke at være uddannet dommer el.lign. for at give en hånd med, alt hvad der kræves er en person med lyst til at gøre en indsats for kapsejladsen og for at bevare en unik aftenmatch, hvor der kan være over 80 kapsejlende på en enkelt aften. Du kan komme i kontakt med Svanemøllekredsen på mail: eller ved at henvende dig på kontoret i Frem onsdage fra ved tiden. Per Thorshøj Formand Svanemøllekredsen Spækhuggerne klar til søsætning

18 18 Å R H U S B U G T E N K.A.S. sommertur Ferie til søs Om blot en måned starter K.A.S. s sommertogt 2007 mod Århusbugten. At sejle sommertur i en gaffelrigger er en særlig oplevelse. Turen bringer med garanti frisk sejlads og festlige stunder. Vi vil opleve det smukke og afvekslende danske øhav og besøge skønne småøer, idylliske havne og fredelige ankerpladser. Du kan læse mere om turen på På sommerturen kan du erhverve dig den fornødne sikkerhed til at være en aktiv og medansvarlig gast på en sejlbåd. Du bliver fortrolig med at manøvrere båden under forskellige forhold og opøver dit kendskab til praktisk sømandskab, sejladsplanlægning, sejlsætning, ankring, havnemanøvrer mv. Undervejs får du et reelt forhold til navigation, søvejsregler og sikkerhed ombord. Det bliver helt sikkert en sjov og lærerig tur. Tilmelding Der har været god tilmelding til sommerturen. Desværre er der rigtig mange, der gerne vil sejle i uge 28, og uge 28 er derfor allerede fyldt til bristepunktet. Det er muligt, at der ikke er plads til alle i den uge. Der er til gengæld god plads i de øvrige uger. Sidste tilmeldingsfrist til sommerturen er fredag den 15. juni. Tilmelding foregår via K.A.S. s hjemmeside. Her er der også er en liste over foreløbig tilmeldte og et fordelingsforslag til bådene. Det er således muligt at se på hjemmesiden i hvilke uger, der stadig er plads, og hvor der mangler skippere. Informationsmøde Der vil blive afholdt informations- og planlægningsmøde i Jomsborg onsdag den 20. juni kl. 19. Her har sejlholdene mulighed for at møde hinanden og aftale transport til skiftestederne. De foregående år har private stillet deres bil til rådighed for ud- og hjemtransport. Lad os se, om det også kan lade sig gøre i år. Det er desuden på dette møde, hvor det aftales, hvordan der skaffes søkort, kikkerter, kraftige lommelygter, køkkengrej, liggeunderlag og så videre til bådene i alle 4 uger. Louise Busch-Jensen, Susanne Hansen & Allan Stenbæk

19 B Ø R N E W E E K E N D T U R Arrangører søges! Min mor og far plejer at være med til at arrangere årets børnetur. Men i år er det ikke en gang sikkert, at de kan komme med på turen - og så er det mig, der er skipper! Og jeg siger, at årets børnetur skal være præcis som den plejer: solskin og let brise kort sejltur til børnevenlig havn sørøverslag med vandpistoler til søs skattejagt og fri leg i land fællesspisning morgen og aften masser af børn og voksne alle er velkommen! Men selvfølgelig, hvis du vil være med til at arrangere, må du da også godt bestemme lidt. Send i så fald straks en mail til Vi ses til søs! Sørøverhilsen fra Cecilie Werk august

20 20 B Å D P L A D S E N Læserbrev I slutningen af marts 2007 havde jeg som så mange andre - indbrud i min båd på vinterpladsen. I min båd var presenningen skåret itu med en kniv og lugen brækket op med en stor skruetrækker. Der var ikke stjålet noget, for jeg opbevarer ikke noget af værdi i båden om vinteren. Alligevel har reparationerne påført mig en betydelig udgift og et uønsket tidsforbrug. Der behøves en stige for at udføre et indbrud i de fleste både på vinterpladsen. I mit tilfælde skal stigen være godt 3 m lang. En tyv på vor bådplads har det imidlertid let og bekvemt. Han behøver kun at medbringe en kniv, en stor skruetrækker og en pose til at have kosterne i. Stiger er der nok af på bådpladsen, og en hel del af dem ligger ulåste hen. Derfor foreslår jeg, at alle fremover kun efterlader aflåste stiger på bådpladsen. Jeg vil også anmode bestyrelsen/bådpladsudvalget om at diskutere problemstillingen og gerne regelsætte denne. En sanktionsmulighed i en evt. regel bør være, at uaflåste stiger fjernes fra bådpladsen. Ib Andersen, ROM Malerfirmaet Erling Larsen Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Djordje Cenic Ole Sørensen Lise Bojer Verup Trygve Friedrichsen Dyveke Ann Tobiassen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 2 N Y T F R A K. A. S. Har du brug for et Skrivebord? Nelly har fået et nyt hæve-sænke skrivebord på kontoret. Derfor er det

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 20. februar 2014

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 20. februar 2014 1 Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 20. februar 2014 Formand Ole Meredin Petersen: Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes afdøde Peter Nielsen, Dan Jensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I 21 Torskegilde I 25 Gamle & nye arrangementer D 17 Gourmetarrangement P 12 S K O L E U D V A L G E T 50 års hæderstegn til Mads (Jørgen Hoffmann-Madsen) I 2002 indførte K.A.S. et nyt hæderstegn for 40

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Julefrokost & vinterarrangementer

Julefrokost & vinterarrangementer S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E SØULKE 17 Sejlads med gaffelriggere Julefrokost & vinterarrangementer 32 søulke og ledsagere deltog i julefrokosten, der i år bl.a. bød på en meget velsmagende

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2009 NUMMER 3 Forårets ture Standerhejsning Forårsfest 2 ESKADRESEJLADS Ulla og Søren Werk kipper med flaget FEST-OG TURSEJLERUDVALGET 3 Standerhejsning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere