1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1. JUNI 2007 NUMMER 4"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

2 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen og kontaktinformation til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd fremgår af bestyerelses- og udvalgslisterne bag i bladet. Jeg vil her byde velkommen til Signe Foverskov som ny skolechef og nyvalgt bestyrelsesmedlem samt til Allan Jensen som ny formand for informationsudvalget. Ungdomsejlklubben KØS Sejlsport er fælles ungdomsafdeling for K.A.S., Øresunds sejklub Frem og Sejlklubben Sundet og har i løbet af vinteren opnået Dansk Sejlunions anerkendelse som ungdomsvenlig sejlklub. Derudover er formanden for KØS Sejlsport Ulrik Andreasen på generalforsamlingen i Dansk Sejlunion blevet udnævnt til årets ungdomsleder. Som anerkendelse af dette og det kæmpe arbejde, der i øvrigt gøres for ungdommen, har bestyrelsen besluttet at give kr som støtte til KØS Sejlsport. Pengene vil blive givet som støtte til KØS Sejlsports engagement i Dansk Sejlunions tomandsjolle-satsning. Der er tale om, at Sejlunionen har fået et stort sponsorat fra rederiet TORM. For satsningens første 100 joller nedbringer dette sponsorat anskaffelsesprisen med mere end en trediedel af normalprisen. KØS Sejlsport har lagt billet ind på 6 af disse joller for at give de optimistsejlere, som er vokset ud af optimistjollen et alterntiv, så der ikke er så mange, der falder fra på dette tidspunkt. Selv med den nedsatte pris skal der dog skaffes pænt beløb for at der kan anskaffes 6 joller, og det er en kamp med tiden at få samlet de nødvendige midler til KØS Sejlsport inden reservationen af jollerne udløber. Lad os håbe på og arbejde for, at det må lykkes! Inden for et andet arbejdsområde er der indhentet tilbud på de planlagte arbejder på bådpladsen. Renoveringen af masteskuret og brandsikringen af terrassen ved Oasen er blevet igangsat. Med hensyn til halvtaget over klubbådene er udskiftningen udskudt, idet nogle medlemmer velvilligt har påtaget sig at sørge for at gøre taget tæt ved pletvis reparation af hullerne. Taget forventes efter denne tætning at kunne holde nogle år endnu, før en udskiftning bliver aktuel. Søsætningen af bådene er forløbet fint ved de frivilliges, havnepersonalets og kranførerens indsats. Men igen i år har der været bådejere, der ikke har respekteret bestemmelsen om at bådene skal være flyttet væk fra klargøringsbassinet inden den efterfølgende søsætning. Det er ikke rimeligt, at søsætnigerne skal forsinkes og vanskeliggøres på grund af dette! Føljetonen om beddingshåndteringen på vores bådplads er endelig ved at komme til en afslutning. Der bliver ansat en ekstra havneassistent, og der er indgået aftale om udførelse af diverse arbejdsopgaver for K.A.S. som en af forudsætningerne for dette. Når dette læses vil vi være langt forbi standerhejsningen og starten på sejlerskolen. Ja måske er weekendturen K.A.S.-træffet endda overstået inden dette er nået frem til læserne. Men uanset dette vil jeg ønske alle medlemmer en god sejlsæson med håb om høj sol og blide briser på sommerens togter. Niels Erik Andersen

3 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T 3 K.A.S. forårstræf 2007 K.A.S. træffet er den traditionelle forårsweekendtur for privatbåde og skolebåde i K.A.S. Årets forårstræf i K.A.S. vil gå til det mysiga Borstahusen lige nord for Landskrona. Som lovet i sidste nummer af BARKASSEN vil der blive arrangeret forårstræf af fest og tursejlerudvalget igen i år. F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T Vi har været så heldige at kunne låne Borstahusens Segelsällskap fine klubhus på havnen i Borstahusen. Fredag aften byder på rødvin og solnedgang på Rungsted Havn. Om lørdagen vil der være en overdådig buffet klar lige til at spise hos BSS. Det eneste, du/i selv skal sørge for, er egne drikkevarer og en pøs fyldt med godt humør. For hele denne herlighed vil der blive opkrævet 100 kr pr. person (børn halv pris). Det er ikke muligt at købe drikkevarer i klubben. Man bedes melde sig inden torsdag d. 31. maj på opslag ved Jomsborg eller på telefon/ . Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen Tlf.: Der vil være en deltagerbegrænsning på personer grundet lokalets størrelse, så først til mølle vil gælde. PROGRAM Fredag 1. juni 21:30 Rødvin på havnen i Rungsted Lørdag 2. juni 10:00 Skippermøde og dram i havnen i Rungsted Lørdag 2. juni 17:00 Underholdning på kajen i Borstahusen Lørdag 2. juni 19:00 Middag i klubhuset Lørdag2. juni 21:00 til 00:00 Musik og dans Søndag 3. juni 10:00 Oprydning og Skippermøde Der tages forbehold for ændringer i programmet.

4 4 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Referat Generalforsamlingen begyndte 28. marts 2007 kl a) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Vagn Hoffmann, der blev valgt enstemmigt. Vagn modtog valget med tak. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt med varsel i henhold til lovenes 7.1, idet han havde modtaget meddelelse med Barkassen 8. marts. Til stede var 47 medlemmer med stemmeret i henhold til lovenes 7.2 b) Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden Niels Erik Andersen mindedes 3 medlemmer, der var afgået ved døden, og som man havde kendskab til. Jørgen Christensen, Helge Selchau-Hansen og Frank Pape. Der blev udtalt et Ære være deres minde. Beretningen Formanden henviste til de trykte beretninger fra udvalgene og egen beretning. Formanden konstaterede, at det har været et godt år og roste udvalgene for et godt arbejde. Skoleudvalget Sommerskolen er fyldt op. Vinterskolen Navigationsprøver er i gang. Der har i år ikke været Yacht III. Fartøjsudvalget Udvalget har sørget for sødygtige både til skolen, til weekendture og til sommerturen. Sjælland Rundt havde manglet vind. Der er problemer med en sejlmager, der mangler sejl, og man vil entrere med en ny sejlmager. Klubhusudvalget Udvalget holdt huset i gang. Der blev malet sidste sommer. Klubhusreglement blev etableret i efteråret. Søulke Der er god tilslutning med op til 4 både ude. Klubben er glad for at stille både til rådighed for gamle medlemmer. Kapsejladsudvalget Aktiviteten er mindre. Vi starter de onsdage, som vi skal. Der efterlyses dommeremner til dommerbåden. Der tilbydes kursus til uddannelse. Fest og tursejlerudvalget Der er et bredt udvalg af aktiviteter. Private arrangementer for klubmedlemmer i Jomsborg har givet et pænt resultat. Fælles arrangementer med nabosejlklubber går godt. Ros til samarbejdet. Bådpladsudvalget Nogle få frivillige holder gang i vinterpladsen. Vi får snart Kulpladsen tilbage. Der er uklare forhold vedrørende beddingen i sommerperioden. Der tales om at ansætte en ekstra assistent i havnen, så beddingen kan betjenes. Havneudvalget Klubben har 2 repræsentanter i Svanemøllehavnens bestyrelse Københavns Havn har begyndt fornyelsen. Fornyelser omfatter renovering af moler og etablering af flydebroer over en periode på 3-5 år. Man ser prøvebro ved Nordmolen. Bro 6 er

5 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N fjernet, og der sættes pæle til flydebroer. Broen vil komme efter påske og er lovet til 12. april. Der anlægges Y-bro for hver anden båd. Så må vi se om det virker. Bestyrelsesmedlem Niels Laursen har forlods meddelt at ville trække sig tilbage, når aftalen med Københavns Havn var i orden. Den er faldet på plads. Jørgen Warming er stillet op efter Niels. Tak til Niels for kontrakten med Københavns Havn. KØS Sejlsport KØS Sejlsport er vores ungdomsafdeling. Som klub har vi pligt til at sørge for at introducere unge mennesker til sejlsporten. Det er herfra fremtidige sejlere skal rekrutteres. KØS er fælles ungdomsklub for Frem, Sundet og K.A.S. Ledelsen af KØS er entusiastisk og gør det godt. Det er en god, ungdomsvenlig sejlklub. Den eneste sejlklub, hvor de unge har stemmeret. Formanden Ulrik Andreasen er af Dansk Sejlunion kåret som årets ungdomsleder. Han ønskes til lykke. Det er godt gået Andet Projekt Oui Oui har nu været i gang i flere år. Erik Skovgaard vil prøve at søsætte båden her i sommer for at tegne vandlinien. Båden kommer først rigtig på vandet til næste sommer. Til slut takkede formanden skolens lærere, bestyrelsesmedlemmer, udvalg samt Nelly på kontoret for indsatsen i årets løb. Dirigenten forespurgte, om der var kommentarer til formandens beretning Johnnie Rørvig Opfordrede til at man beså flydebroen og vurderede om det vil virke. En prøvebro etableres, og test skal afgøre det videre forløb. Jan Mørk Larsen Er formand for kapsejladsudvalget og eneste medlem trods efterlysninger i BARKASSEN. Man kan godt lave onsdagsmatch uden et Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Tlf Medlem af

6 6 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N udvalg, men det er godt at have et kapsejladsudvalg. Dirigenten satte beretningen til afstemning. Det blev mødt med klapsalver. Der var ingen stemmer imod. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. c) Godkendelse af det reviderede regnskab og status. Kasserer Jørgen Warming havde ikke meget at sige om regnskabet, som forudsattes læst af alle. Resultatet er fornuftigt. Et rimeligt overskud kr. er overført til bådfond. Det gode resultat skyldes medlemstilgang. Skolen trækker nye medlemmer til. Regnskabet viser indmeldingsgebyr svarende til 146 nye medlemmer. Ekstraordinære indtægter blev ikke kr. men kr. Den langvarige momssag er nu ude, og der er ikke flere penge der. Balancen var der ikke meget at sige om. Klubben har stor likviditet. Revisionen har peget på muligheden for at anbringe pengene til bedst mulig t afkast. Oui Oui projektet har kostet kr. i 2006, hvilket betragtes som investering, da projektet ikke længere anses for at være risikobehæftet, men er en realitet. Tak til Erik Skovgaard.. Forsikringsværdien af Oui Oui er løftet fra kr. til kr. og er blevet et aktiv for klubben. Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål Niels Laursen Spurgte om bestyrelsen behøver at afskrive klubhuset til lejeaftalen udløber. Opfordrede bestyrelsen til at bruge nogle penge. Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Svar Revisorerne tillader ikke afskrivning på ting efter lejeaftalens udløb. Dirigenten forespurgte, om der var yderligere spørgsmål. Det var ikke tilfældet. Dirigenten læste revisionsnotatet fra den røde årbog højt for generalforsamlingen. Dirigenten satte regnskabet til afstemning. Mange stemmer for. Ingen stemmer imod. Ingen stemmer hverken for eller imod. Regnskabet blev vedtaget. d) Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år. Kassereren fremlagde. Tal fremgår af den røde årbog. Moderat stigning i såvel indtægter som udgifter. Med et bedre resultat. Der bliver ingen særlige indkomster. Med yderligere kr. i henlæggelse til bådfond bliver denne kr. om et år. Hvad skal de bruges til? Hvilket bådmateriel? Opfordrede til at lægge hovederne i blød. Røbede, at der er delte meninger i bestyrelsen. Måske kunne bestyrelsen næste år komme med et forslag til generalforsamlingen. Men der er penge til nyt bådmateriel. Henrik Effersøe Opfordrede bestyrelsen til at komme med et oplæg med flere muligheder. En samlet indstilling ville ikke være godt og opfordrede atter til flere forslag. Kresten Jørnø Refererede til bådejermødet. Pladsen er i ringe stand. Derefter kommenteredes pladsens ringe stand ivrigt Flemming Knudsen Opfordrede bestyrelsen til at bruge internettet til at spørge medlemmerne om deres holdning til anvendelse af bådfonden. Kassereren Fylla står for en ret bekostelig renovering til ca kr. Beløbet er ikke regnet ind i budgettet, men betragtes som en investering, der senere afskrives. Om den store likviditet. Bestyrelsen har overvejet at anbringe pengene til bedste rente, at trappe gælden i klubhuset ned, men er endt med at ville investere aktivt i bådpladsen. Klap Klap Klap. Masteskur skal renoveres. Der skal nyt tag på skur. Investering på kr. i bådpladsen er besluttet. Kresten Jørnø Bådejermødet har diskuteret masteskur og pladsen. Der er piletræer på arealet. Der må udlægges plast, når der skal males. Det kan ikke ryddes ved frivillig hjælp, der skal professionel hjælp. Bådpladsen er en skam. Lennart Hansen Har ventet på havnen. Der skal ansættes folk til at tage sig af bådene og male skure. Havnen tømmer ikke containere. Frivilligt arbejde er gået fløjten, der skal lønnet person til. Alt bliver større. Der skal penge til at rydde pladsen. Kassereren Medgav, at der er vilde vækster på pladsen. Kresten Jørnø Der skal en entreprise til for at komme til bunds. Der er brug for at grave dræn ned. Henrik Effersøe Man skal rette pladsen op. Det går ikke at sprede grus her og der. Prioriterer en entreprenør til at renovere pladsen. Erik Vilhelmsen Et masteskur koster mange penge. Opfordrede bestyrelsen til at være kreativ. Der skal tunge master ind og ud af masteskuret. Det er allerede svært i dag. Det ville være godt at kunne få master ud før bådene

8 8 G E N E R A L F O R S A M L I N G E N blev sat i vandet. Jan Mørk Larsen I stedet for en fremmed kunne klubben ansætte en deltidsbådsmand. Algren En mand i havnen skal have timer. Hvad koster det? Lennart Hansen Vi skal give kr. om året. Alle skal bruge ham på samme tid. Dirigenten forespurgte, om der var yderligere spørgsmål. Det var ikke tilfældet. e) Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at ingen forslag var indkommet. PAUSE f) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr for det kommende år. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 600 kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyr 500 kr. g) Valg af formand Formanden var ikke på valg f) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kurt Fog Pedersen på valg. Ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Signe Foverskov, der blev valgt til nyt medlem for 2 år. Med akklamation.. De øvrige fortsætter. i) Valg af revisor og interne revisorer Bestyrelsen foreslog, at S.A.Christensen & W.Kjærulff fortsætter Det blev enstemmigt vedtaget. Interne revisorer Tine L Nørregaard ikke på valg Poul Støvhase på valg, villig til genvalg Det blev enstemmigt vedtaget. i) Eventuelt Formanden kaldte Kurt Fog Pedersen Skolechef og Niels Laursen Havneudvalget på gulvet Tak for indsatsen. Klap Klap Klap. Kassereren Tillæg til Regnskab og budget. Udlejning af Jomsborg er en succes. Der lejes til 3 medlemsarrangementer om måneden. Betalingen er sat op fra 600 kr. til 1000 kr. pr. døgn. Henrik Effersøe Opfordrede til at forny toiletrummet i underetagen. Det stammer fra Kassereren Det er Margit, der bestemmer i klubhuset. Hanne Larsen Vogne og bagage er et stort problem. Foreslog en pantordning til at sikre, at der er vogne til bådejerne. Torben Molbech Klokken på bardisken tilhører klubben, ikke restauranten. Hvornår flyttes klokken til Jomsborg? Bestyrelsen noterede sig spørgsmålet. Dirigenten forespurgte, om der var flere spørgsmål. Der var ikke flere spørgsmål. Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for afviklingen. Udbragte et leve for vores sejlklub. Hurra Hurra Hurra Referant Jens Outtrup Dirigent Vagn Hoffmann

9 S K O L E U D V A L G E T 9 Motorkursus Årets motorkursus afholdes fredagene den 14. og 28. september, samt lørdag den 29. september. Der vil være et hold fredag aften, og to hold lørdag. Kurset henvender sig primært til B-holds elever på sejlskolen og er obligatorisk for opnåelse af klubbens førerbevis. Kurset består af ca. en times teori om motorer, en gennemgang af klubbens påhængsmotorer samt en øvelse i at montere, starte og sejle med påhængsmotor i en spækhugger. Tilmelding kommer til at foregå på lister, der opsættes i klubhuset i august måned. Skal du til førerprøve i år, og er forhindret i at deltage en af de nævnte dage, bedes du rette henvendelse via til Tom Nielsen & Allan Stenbæk Velkommen til... Lars Johannesen Claus Vesterlind Per Svendsen Stig Jensen Allan Nagel Bo Rask Andersen Jutta S. Jørgensen Flemming Bram Erik Andersen Anders Helbo Hansen Anne Mette Zenner Boisen Lone Jørgensen Anne Prejsz Pia Finck-Heidemann Minna Margrethe Laustsen Martin Henriksen Allan Thorvaldsen Anne Maren Ingeman Madsen Henrik Winther Sørensen Svend Aage Buus Linda Sæderup Jes Allersted Jette Joost Michaelsen Christopher Pethick Allan Gorm Johansen Lars Danielsson Bente Drachmann Francesco Branca Lars Pedersen Ib Groth Clausen Ulrik Darling Larsen Michael Perthu Henrik Jacobsgaard Amanda Wittwer Martin Foget Christiansen Ulrich Ramm Peter Planek Olsen Kristina Sindberg Annette Eskildsen Andersen Frederik Charles Martin Simon Schou Jakobsen Redaktionen ønsker GOD VIND!

10 10 S K O L E U D V A L G E T Tillykke til de nye førere! Til forårsfesten blev der traditionen tro uddelt førerbeviser til 17 elever, der i 2 år eller mere har øvet sig i bidevind, vendinger, bomninger, klyversætning, bjærgemærsmanøvrer og gå til bolværk med vores ærværdige gaffelriggede skolebåde, og efterfølgende har bestået efterårets førerprøve. For at få førerbeviset kræves der ydermere en bestået prøve i teoretisk navigation samt deltagelse i tovværkskurset, natsejladser og vedligeholdelse af skolebådene. Skoleudvalget ønsker de nye førere tillykke med førerbeviset I har grund til at være stolte! Samtidig vil vi gerne benytte anledningen til at opfordre jer til at komme ud at sejle som skippere. En kærkommen lejlighed til dette er på sejlerskolens weekendture. Kik på opslagstavlen, og skriv dig på, både for din egen skyld, men også for at sikre at de nuværende A- og B-holdselever kan få den nødvendige rutine i sejlads, natsejlads og øvelse i at gå i fremmed havn. Anna Haugaard Annette Kræmmer Pedersen Charlotte Andersen Emil Hahn Pedersen Grith Ingerslev Henrik Verup Jakob Aaquist Johansen Jan Petersen Johanna Kirstine Jonna Rasmussen Kenneth Nissen Møller Lars Lerbæk Sørensen Lea Dyrholm Hansen Lene Suh Nicolaisen Lykke Hald Kjærsgaard Morten Ingerslev Sune Johansson Ulla Werk Ved forårsfesten blev der desuden uddelt K.A.S. s 25 års hæderstegn til Knud Erik Gleie, der startede som aktiv i skoleudvalget i 1980 og som har været lærer siden K.A.S. s 10 års æresstander blev uddelt til Nils Jordal, der startede som aktiv i redaktionen af BARKASSEN i 1995 hvor han i perioden 1997 til 2002 var ansvarshavende redaktør. Nils har desuden været lærer på sejlerskolen siden Skoleudvalget v/ Signe Foverskov

11 S K O L E U D V A L G E T 11 Forårets navigationsprøve Gennem vinteren har en lang række af sejlerskolens elever og andre klubmedlemmer kæmpet med kort, lineal og passer,mens de har haft røde og grønne prikker for øjnene. Alt dette besvær for at lære sig den teoretiske navigations kunst og reglerne for færdsel til søs. 31 af eleverne tog udfordringen op og deltog i eksamen, der blev afviklet med en skriftlig prøve mandag d. 26. marts og en mundtlig overhøring lørdag d. 31. marts. Af disse bestod 26 den krævende eksamen. Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med veloverstået og bestået prøve til Anders Burrild Ask Emil Skovgaard Ask Pedersen Benjamin Veng Carina Munch Ohlsson Charlotte Andersen Christina Labarrera Mønsted Sejlerskolen søger vinterskolelærere Den ene af vores vinterskolelærere har planlagt en længere rejse til den anden side af jorden til vinter, og vi kommer derfor til at mangle en underviser på kurset Navigation og søvejsregler. Samtidig må jeg erkende, at min nye status som skolechef ikke levner tid til også at undervise på kurset til yachtskipper 3. Vi søger derfor også en afløser til at undervise på dette kursus. Undervisningen på yachtskipper 3 har i de seneste år været Christoph Egger Jacqueline Acda Jan Henning Hansen Jonas Jermiin Ravn Moll Kasper Svendsen Lars Nebrich Lykke Hald Kjærsgård Mads Bjerregaard Mette Svendsen Naja Nielsen Nana Wigø (medlem i Frem) Peter Bagger Peter Paluch R. Patrick Dunne Torben Falkenberg Sten Ohlsson Svend Ørum Søren Landstrøm Ulrik Brix Thomsen Skoleudvalget v/ Signe Foverskov delt mellem flere undervisere, og en ny lærer vil derfor ikke komme til at stå alene. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med vinterskoleundervisning eller bare gerne vil høre mere om, hvad det indebærer, hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til eller ringe til mig på Skoleudvalget v/ Signe Foverskov

12 12 S K O L E W E E K E N D T U R E Skole Weekendture Nu er sejlsæsonen startet, og der bliver sejlet i skolebådene hver aften i ugens løb, men hvad med weekenderne? Sejlerskolen arranger 4 weekend ture i løbet af sommeren, hvor sejlerskolens elever har muligheden for at komme ud at sejle udenfor Svanemøllebugten, og komme ud med andre end dem, de sejler med til daglig. Nybagte førere, S-holds elever, lærere eller andre K.A.S.-medlemmer med førerbevis, har muligheden for at få afprøvet deres evner som skippere i praksis. Den første weekendtur K.A.S. forårstræf fandt sted her den første weekend i juni. Men der er stadig 3 weekendture, hvor du har muligheden for at deltage, hvis de ikke allerede er fuldt optaget. Gå ned i klubhuset, hvor der i protokolrummet på opslagstavlen hænger information om de 3 ture i august og september. Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, telefonnummer og sejlererfaringer på en ledig gast eller førerplads, men skynd dig, i år er pladserne blevet optaget meget hurtigt.

13 S K O L E W E E K E N D T U R E De 3 weekendture er: Svanemøllekredsens fællestur, der som navnet antyder arrangeres i fællesskab med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Den afvikles d august, med indlagt praktisk navigationskonkurrence. K.A.S.-Høsttræffet den august. Her sejler vi i selskab med mange private både, og turen indeholder kapsejlads (om Puk s mindepokal). Skoleweekendturen d september. Uden forudbestemt destination og uden forud arrangeret fest. Du har derfor mulighed for selv at komme med ønsker til, hvor I skal sejle hen, og hvordan turen i det hele taget afvikles. Skoleudvalget Susanne Jordt

14 14 F A R T Ø J S U D V A L G E T Klar til en ny sejlsæson - ikke en selvfølge De fire gaffelriggere, Freja, Ydun, Fylla og slibe bådene, så de er klar til frisk lak og maling. Vi sliber let, ikke i bund, god fastsid- Sigyn ligger på deres plads nu klar til en ny sæson skolesejlads, weekendture, ferieture og anden sejlads. kassere. dende maling og lak er der ingen grund til at De ligger og skinner flottere end de fleste Når det bliver koldt og mørkt, går vedligeholdelsesarbejdet i stå. Vi kan ikke påføre lak, både i havnen. Sat professionelt i stand med 5 gange lak og flere gange maling. Over det når det er under 10 grader, og det er også hele. Det kræver sin bådchef og en hel masse surt at arbejde ude i de mørke vintermåneder. gaster at få fire gamle træbåde til at se sådan ud. Mere end man lige forestiller sig. I marts og april, når foråret er kommet og Når bådene trækkes på land umiddelbart efter førerprøverne i oktober, starter det vigterne igang igen. Det er altid en kamp med vejret forhåbentlig er blevet bedre, går gastige vedligeholdelsesarbejde. Først afrigges tiden om at blive færdig. I slutningen af april bådene. Mast og rig afmonteres. Bundjern måned skal bådene søsættes og det kan slæbes fra borde og dørk, og andre løse dele ikke udsættes. Skolesejladsen starter umiddelbart efter standerhejsningen, som i år var stilles indendørs. Riggen lægges til tovværkskurset for eftersyn og reparation. Rig og tovværk alene fylder mere end en kubikmeter! marts og endnu mere i april. 29. april. Så bådpladsarbejdet intensiveres i Lærere og elever på tovværkskurset reparerer Rundholterne skal lakeres fem gange og slibes mellem hver påføring. Det kræver ved- hver mandag aften rig og tovværket. Øjesplejs, takling og andre martime udtryk fyger holdenhed og omhu. Dækket skal males med gennem luften. Der laves flere sære knob end en særlig blå Favolin iblandet perler. Perlerne en dygtig spejder kender. hjælper til, at man ikke skrider på dækket, Om efteråret går A- og B-holds eleverne fra når man fx skal sætte klyver. Fribordet males sommersæsonen i gang med at vaske og først med Yachtprimer og så med hvid Tilrigningen den april...nu skulle masten vist være klar

15 F A R T Ø J S U D V A L G E T 15 Favolin. Bunden males med Yachtprimer og så med en særlig tokomponent rød bundmaling, som skal blandes umiddelbart før brug. Den påføres tidligst 10 dage før søsætning. Indvendigt skal båden også males køjer, dørk mv. Ydun og Sigyn har fået en særlig kølbehandling i år. En særlig skrap expoxy er lagt på efter en grundig afbankning af rust. Vi håber det holder nogle år. Det kræver særligt miljøkostume at arbejde med epoxyen, den smager nemlig ikke så godt. Det kræver sin gast at få alt dette arbejde fra hånden. Og det kræver sin bådchef at få det koordineret. Dem er der fire af. En til hver gaffelrigger. Gasterne har andre pligter end K.A.S. kan man nu forstå det? og det er ulønnet arbejde. Så en passende blanding vedholdenhed, grundighed og rummelighed er på sin plads for at få det hele til at klappe. Der er en utrolig stemning af intensitet og forventning på bådpladsen både efterår og forår. Intenst, fordi der er meget, der skal nås, og fordi det skal gøres ordentligt. Forventning fordi nu skal vi jo snart sejle igen. Og det er derfor, vi orker at slibe for 4. og 5. gang. Miraklet skete også i år. Alle fire gaffelriggere blev færdige. I sidste øjeblik for nogle, men ikke for sent....mærkater hjælper til at det kommer til at sidde hvor de skal Kulminationen på bådpladsarbejdet sker, når vi søsætter og rigger til igen. Bådene sættes i vandet og mast og rig forberedes. Masterne sættes på bådene med mastekran. Det tager en dags tid at samle riggen og sætte den på båden. Og sidder et enkelt fald forkert, eller har man glemt pæren i lanternen, skal masten af igen. Det er et værre mas, så vi er grundige i forberedelsen. Man imponeres over den arbejdsiver og det ansvar, som alle har lagt i vedligeholdelsen. Vi er stærkt afhængige af den enkeltes lyst til at give den en skalle, og at nogen giver den endnu en, når bunden stadig mangler 2. omgang tre dage før søsætning. Respekt og stor tak til alle. Jeg tør ikke tælle de timer, som tilsammen er lagt for at få fire flotte gaffelriggede skolebåde klar. Resultatet taler for sig selv det kan vi være stolte af. Allan Jensen hvad er det lige for et tov jeg skal tage? Lanterne forberedes i stor koncentration

16 16 S A N K T H A N S A F T E N Sankthansaften på Flakfortet. OFOF i samarbejde med fortet indbyder sejlerne til: En festlig aften med bål og fyrværkeri. Vi byder på øl-sodavand-bitter, samt nogle overraskelser. Restauranten tilbyder en lækker sankthansmenu. Tilmelding er ikke nødvendig. Med hilsen bestyrelsen. Jan Mørk Larsen Rebet topsejl - forklaringen - læs artiklen på bagsiden Da vi skulle sætte topsejl, satte snippen af yachtflaget sig fast i skødeviseren på gaffelnokken. Topsejlskødet sad dermed urokkeligt fast! Inde ved masten sad topsejlet smukt, men det kunne ikke trækkes ud til nokken. Der var kun ét at gøre - sænk pikken. Men pikken ville ikke ned! Topsejlskødet sad jo fast! Hvad gør man så? Tja - jeg skal ikke sige om det var klogt eller det modsatte, men skipper lagde sin vægt i - og den er ikke så ringe. Og heldigvis! - eller uheldigvis - det er som man ser på det - var topsejlstagen en gammel vissen pind, der ikke kunne bære skippers mægtige korpus. Stagen knækkede med et tørt brag lige over det sted, hvor faldet var fastgjort med sit læsejlstik. Da pikken således kom helt ned, var det muligt at frigøre yachtflag og skøde og derefter sætte topsejlet korrekt - om end rebet. Og således gik det til at Fylla sejlede eskadresejlads med rebet topsejl i Søren Werk

17 K A P S E J L A D S 17 Har onsdagsmatcherne en fremtid? Fremtiden for Svanemøllekredsens onsdagsmatcher er i øjeblikket meget usikker. Situationen er pt. at aftenmatcherne vil blive afviklet i sæsonen 2007, men hvis der ikke kommer nye kræfter til i løbet af sæsonen, vil det ikke være muligt at afvikle aftenmatcher i Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg lider under en meget høj gennemsnitsalder, kun få af udvalgets medlemmer har kræfter til at tage en sæson mere. Der er mange opgaver der skal løftes i forbindelse med forberedelse og afvikling af onsdagsmatcherne, heriblandt vinterens arbejde med at forberede den kommende sæsons aftenmatcher, samt sommerens praktiske arbejde med at afvikle aftenmatcherne både på vandet og på land. Udover de opgaver der er relateret direkte til onsdagsmat-cherne, står Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg også for at anskaffe og vedligeholde kredsens kapsejladsgrej. Som det fremgår, er der en del forskelligt arbejde der skal gøres, du behøver ikke at være uddannet dommer el.lign. for at give en hånd med, alt hvad der kræves er en person med lyst til at gøre en indsats for kapsejladsen og for at bevare en unik aftenmatch, hvor der kan være over 80 kapsejlende på en enkelt aften. Du kan komme i kontakt med Svanemøllekredsen på mail: eller ved at henvende dig på kontoret i Frem onsdage fra ved tiden. Per Thorshøj Formand Svanemøllekredsen Spækhuggerne klar til søsætning

18 18 Å R H U S B U G T E N K.A.S. sommertur Ferie til søs Om blot en måned starter K.A.S. s sommertogt 2007 mod Århusbugten. At sejle sommertur i en gaffelrigger er en særlig oplevelse. Turen bringer med garanti frisk sejlads og festlige stunder. Vi vil opleve det smukke og afvekslende danske øhav og besøge skønne småøer, idylliske havne og fredelige ankerpladser. Du kan læse mere om turen på På sommerturen kan du erhverve dig den fornødne sikkerhed til at være en aktiv og medansvarlig gast på en sejlbåd. Du bliver fortrolig med at manøvrere båden under forskellige forhold og opøver dit kendskab til praktisk sømandskab, sejladsplanlægning, sejlsætning, ankring, havnemanøvrer mv. Undervejs får du et reelt forhold til navigation, søvejsregler og sikkerhed ombord. Det bliver helt sikkert en sjov og lærerig tur. Tilmelding Der har været god tilmelding til sommerturen. Desværre er der rigtig mange, der gerne vil sejle i uge 28, og uge 28 er derfor allerede fyldt til bristepunktet. Det er muligt, at der ikke er plads til alle i den uge. Der er til gengæld god plads i de øvrige uger. Sidste tilmeldingsfrist til sommerturen er fredag den 15. juni. Tilmelding foregår via K.A.S. s hjemmeside. Her er der også er en liste over foreløbig tilmeldte og et fordelingsforslag til bådene. Det er således muligt at se på hjemmesiden i hvilke uger, der stadig er plads, og hvor der mangler skippere. Informationsmøde Der vil blive afholdt informations- og planlægningsmøde i Jomsborg onsdag den 20. juni kl. 19. Her har sejlholdene mulighed for at møde hinanden og aftale transport til skiftestederne. De foregående år har private stillet deres bil til rådighed for ud- og hjemtransport. Lad os se, om det også kan lade sig gøre i år. Det er desuden på dette møde, hvor det aftales, hvordan der skaffes søkort, kikkerter, kraftige lommelygter, køkkengrej, liggeunderlag og så videre til bådene i alle 4 uger. Louise Busch-Jensen, Susanne Hansen & Allan Stenbæk

19 B Ø R N E W E E K E N D T U R Arrangører søges! Min mor og far plejer at være med til at arrangere årets børnetur. Men i år er det ikke en gang sikkert, at de kan komme med på turen - og så er det mig, der er skipper! Og jeg siger, at årets børnetur skal være præcis som den plejer: solskin og let brise kort sejltur til børnevenlig havn sørøverslag med vandpistoler til søs skattejagt og fri leg i land fællesspisning morgen og aften masser af børn og voksne alle er velkommen! Men selvfølgelig, hvis du vil være med til at arrangere, må du da også godt bestemme lidt. Send i så fald straks en mail til Vi ses til søs! Sørøverhilsen fra Cecilie Werk august

20 20 B Å D P L A D S E N Læserbrev I slutningen af marts 2007 havde jeg som så mange andre - indbrud i min båd på vinterpladsen. I min båd var presenningen skåret itu med en kniv og lugen brækket op med en stor skruetrækker. Der var ikke stjålet noget, for jeg opbevarer ikke noget af værdi i båden om vinteren. Alligevel har reparationerne påført mig en betydelig udgift og et uønsket tidsforbrug. Der behøves en stige for at udføre et indbrud i de fleste både på vinterpladsen. I mit tilfælde skal stigen være godt 3 m lang. En tyv på vor bådplads har det imidlertid let og bekvemt. Han behøver kun at medbringe en kniv, en stor skruetrækker og en pose til at have kosterne i. Stiger er der nok af på bådpladsen, og en hel del af dem ligger ulåste hen. Derfor foreslår jeg, at alle fremover kun efterlader aflåste stiger på bådpladsen. Jeg vil også anmode bestyrelsen/bådpladsudvalget om at diskutere problemstillingen og gerne regelsætte denne. En sanktionsmulighed i en evt. regel bør være, at uaflåste stiger fjernes fra bådpladsen. Ib Andersen, ROM Malerfirmaet Erling Larsen Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2014 NUMMER 6 H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2014 er ved at være slut. Vi har

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere