Atomets opbygning. Keminote 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atomets opbygning. Keminote 2010"

Transkript

1 Atomets opbygning Oprindelig forestillede man sig, at atomet var en lille kugle, som ikke kunne deles i mindre dele. Ordet atom kommer af det græske ord atomos, som betyder udelelig. Fra slutningen af 1800-tallet og frem til starten af 1900-tallet udførte betydningsfulde fysikere forskellige forsøg, der betød at forestillingen om atomet flere gange blev taget op til fornyet overvejelse. Det er udfaldet af alle disse forsøg, der er grundlaget for vores nutidige viden og forestilling om atomets opbygning. I vore dage ved vi, at atomet består af en atomkerne, hvor næsten hele atomets masse er samlet. Atomkernen består af to slags partikler, nemlig protoner, som har en positiv elektrisk ladning, og neutroner, som er elektrisk neutrale. Kernen, der er meget lille i forhold til hele atomet, er omgivet af negativt ladede elektroner. Protonens ladning er +e og elektronens ladning -e, hvor e er den elektriske elementarladning. Det er den mindste ladning, man kender. Normalt siger man blot, at protonens ladning er +1 og elektronens -1. Langt væk fra kernen bevæger elektronerne sig i f Opgave B1 Hvad er grundlaget for vores forestilling om atomet opbygning? Kernen i atomet består af protoner og. 1

2 Et atom indeholder lige mange protoner og elektroner, så atomet er elektrisk neutralt. Protoner, neutroner og elektroner kaldes elementarpartikler. Følgende tabel viser nogle data for elementarpartiklerne Elementarpartikel Ladning Masse i unit 1 Proton +1 1,0073 Neutron 0 1,0087 Elektron -1 0,00055 Opgave B2 Brug oplysningerne om elementarpartiklerne til at forklare hvorfor næsten hele atomets masse er samlet i kernen. 1 Vægtenheden unit vender vi tilbage til senere. Læg mærke til, at protonen og neutronen begge har en masse på ca. 1 unit, mens elektronens masse er ubetydelig i forhold hertil. Antallet af protoner (og dermed antallet af elektroner) kaldes atomets nummer og betegnes Z. Atomnummeret fortæller, hvilket grundstof der er tale om. Nr. 1 er hydrogen, nr. 2 er helium, nr. 3 lithium osv. Opgave B3 Udfyld følgende tabel: Z Atomets navn Atomets symbol

3 Da + og + frastøder hinanden, er neutronerne nødvendige, for at holde sammen på kernen. Neutronerne påvirker kun atomernes masse, og har ingen indflydelse på atomernes egenskaber eller evner til at binde sig til hinanden. Derfor troede man oprindeligt, at et grundstof bestod af helt ens atomer. Forsøg har imidlertid vist, at antallet af neutroner kan variere. Figurerne nedenfor viser modeller af de to forskellige lithiumatomer, man finder i naturen. Man siger, at naturligt lithium består af to isotoper. Opgave B4 Hvorfor er det naturligt at kalde antallet af protoner og neutroner for massetallet?. Opgave B5 Hvorfor er det tilstrækkeligt at skrive massetallet ved atomsymbolet?. 6 Li 7Li 3 3 Som det fremgår af eksemplet, skriver man atomnummeret Z nederst til venstre for atomsymbolet og øverst skriver man det samlede antal af protoner og neutroner i kernen. Antallet af protoner og neutroner kaldes også for massetallet og betegnes A 3 Opgave B6 Man ser ofte formlen A = Z + N for massetallet. Hvad står N for i denne formel?.

4 De to lithiumatomer ovenfor har identiske elektronsystemer, dvs. de to atomer er identiske i den del af atomet, som vender ud mod andre atomer. Det er elektronsystemet, som bestemmer de kemiske egenskaber, og de to lithiumisotoper har derfor ens kemiske egenskaber. Vi kan sige, at et grundstof består af atomer, som kemisk set er ens. På figuren af de to lithiumisotoper er der tegnet to elektroner i første skal og én elektron i anden skal. Indtil videre vil vi benytte denne simple skalmodel af atomet. Opgave B7 Der er tre oxygenisotoper i naturen 16 O 17 O 18 O Bestem antallet af protoner og neutroner i disse tre isotoper.. 7,42 % af antallet af lithiumatomer i naturligt forekommende lithium er 6 Li, og de resterende 92,58 % er 7 Li. Et grundstofs isotop-sammensætning er stort set den samme overalt på Jorden. Lithiums isotopsammensætning afhænger altså hverken af findested eller lithiummineralets kemiske sammensætning. Der er tre isotoper af grundstoffet hydrogen, men kun to af dem forekommer i naturen: 1 H 2 H 3 H 3 H findes ikke i naturen fordi atomkernen er ustabil. Før eller siden omdannes atomkernen under udsendelse af radioaktiv Opgave B8 14 C [ kulstof-14 ] er radioaktiv. Under udsendelse af radioaktiv stråling omdannes 14 C til 14 N. Hvilken forskel er der på disse to atomers opbygning? stråling. 4.

5 Atomernes elektronsystem I 1913 opstillede Niels Bohr en teori for atomets elektronsystem. I overensstemmelse med Bohrs teori vil vi forestille os, at elektronerne fordeler sig i skaller uden om atomkernen. Opbygningen af elektronsystemet bestemmer atomets kemiske egenskaber. Specielt er antallet af elektroner i yderste skal afgørende. Ædelgas-atomerne har et særligt stabilt elektronsystem, og danner derfor sjældent kemiske bindinger med andre atomer. Ædelgasserne afslører således hvordan et stabilt elektronsystem ser ud, og kendskabet hertil bliver derfor afgørende, når vi skal forstå hvordan atomerne danner kemiske bindinger til hinanden. Lidt populært kan vi sige, at atomerne efteraber elektronsystemet i Ædelgas-atomerne. I skal nr. 1 kan der maksimalt være 2 elektroner. Skal nr. 2 kan højst indeholde 8 elektron og 3. skal højst 18 elektroner. Hvis n er nummeret på skallen, så gælder det helt generelt, at der maksimalt kan være 2 n 2 elektroner i den pågældende skal. Opgave B9 Hvor mange elektroner kan der maksimalt være i 4. skal?. Opgave B10 Udfyld følgende tabel: Antal Atomets Atomets Z elektroner i navn symbol yderste skal Opgave B11 Hvad kaldes de grundstoffer, der svarer til atomerne i opgave B10?. 5

6 Den inderste skal kaldes også K-skallen, 2. skal kaldes L-skallen, 3. skal M-skallen osv. sådan som figuren herunder viser. Det maksimale antal elektroner er også angivet på figuren. Opgave B12 På hvilken måde fordeler elektronerne sig i skallerne?. Elektronerne fordeler sig i skallerne på en sådan måde, at atomets energi bliver så lav som muligt. Man skulle tro, at skallerne blot blev fyldt op med elektroner indefra, men så simpelt er det ikke. Skallerne (bortset fra 1. skal) er i virkeligheden delt op i underskaller, og forholdene kompliceres også af frastødningen mellem elektronerne i atomet. Vi vil koncentrere os om de første 20 grundstoffer. Grundstof nr. l, hydrogen, har sin elektron i 1. skal (inderste skal). Helium er grundstof nr. 2, og heliumatomet har begge sine elektroner i inderste skal, som dermed er fyldt. Denne elektronstruktur er særligt stabil, jævnfør at helium er en ædel gas. Opgave B13 Antallet af underskaller i hver skal er lig med nummeret på skallen. 2. skal indeholder altså to underskaller, én der ligner 1. skal og så en ny type 3. skal indeholder tre underskaller, to der ligner underskallerne i 2. skal, og så igen en helt ny og tredje type. Hvor mange elektroner tror du at der kan være i de tre forskellige skaltyper?. Hvordan tror du, at det forholder sig med 4. skal? 6

7 Fra grundstof nr. 3 til grundstof nr. 10 fyldes 2. skal (2. periode i det periodiske system) Atomernes elektronstruktur er anført i følgende tabel: Atomsymbol Li Be B C N O F Ne Opgave B13 Udfyld følgende tabel ved at kigge i Det Periodiske System. Elektronstruktur 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Elektron- Atom- Navn på Elektronstrukturen 2,1 betyder, at der er 2 elektroner i 1. skal og 1 elektron i 2. skal. struktur symbol tilsvarende grundstof Derefter fyldes 3. skal op til 8, hvorved vi får 3. periode i det 2,4 periodiske system: 2,8,3 Atomsymbol Na Mg Al Si P S Cl Ar Elektronstruktur 2,8,1 2,8,2 2,8,3 2,8,4 2,8,5 2,8,6 2,8,7 2,8,8 2,8,5 2,8,8,1 Argon med 8 elektroner i yderste skal er en ædel gas. De følgende ædle gasser har også 8 elektroner i yderste skal. 2,8,14,2 Skønt 3. skal endnu ikke er fyldt, sker den videre opfyldning i 4. 2,8,18,7 skal: Atomsymbol K Ca 2,8,18,18,7 Elektronstruktur 2,8,8,1 2,8,8,2 7

8 Det Periodiske System Kommer senere 8

9 Kemiske bindinger Forsøg og eksperimenter viser, at det er meget vanskeligt at få Opgave C1 Udfyld følgende tabel ædelgas-atomerne He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn til at danne kemiske bindinger til andre atomer. Elektronsystemet hos ædelgasatomerne, må derfor være meget stabilt. Kigger vi på elektronprikformlerne for ædelgas-atomerne H Li Atomsymbol Elektronstruktur Navn på nærmest ædelgas-atom Elektron-struktur for nærmeste ædelgas-atom Na Leder det os til Ædelgasreglen, der er en af de vigtigste regler, når vi skal gøre rede for de kemiske bindinger, der dannes mellem atomerne fra hovedgrupperne. Ædelgasreglen Grundstof-atomerne i hovedgrupperne danner næsten altid kemiske bindinger, således at de opnår et elektronsystem svarende til det nærmeste ædelgas-atom. Elektronerne hører sammen to og to i elektronpar K Be Mg Ca N P O S F Vi vil nu kort beskrive to vigtige måder, hvorpå grundstofatomerne i hovedgrupperne kan opnå at få et elektronsystem som det nærmeste ædelgas-atom. Cl Br I 9

10 Ioner og ionbindinger Atomerne optager eller afgiver elektroner indtil elektronsystemet i den yderste skal minder om det nærmeste ædelgas-atom. Atomerne har nu fået en ladning, og er ikke længere neutrale fordi antallet af protoner i kerne enten er større eller mindre end antallet af elektroner i skallerne. Et atom, der har en ladning, kaldes en simpel ion. Atomerne i hovedgrupperne længst til venstre vil danne positive ioner og atomerne i hovedgrupperne til højre vil danne negative ioner. På grund af den elektrostatiske tiltrækningskraft mellem positive og negative ladninger, vil der nu dannes ionbindinger mellem de positive og negative ioner. Ionerne vil sætte sig i et kæmpe gitter som figuren til venstre viser et udsnit af. Gitteret som ionerne sidder i kaldes et iongitter, og det holdes sammen af tiltrækningskraften mellem plus og minus. De stoffer, der består af ioner i et gitter kaldes ionforbindelser eller salte. 10 Opgave C2 Udfyld følgende tabel Atomsymbol optages, for at opnå samme elektron-struktur Hvor mange elektroner skal der afgives eller som det nærmeste ædelgas-atom Li Na K Be Mg Ca B Al N P O S F Cl Br I

11 Vi vedtager nu, at pladsen øverst til højre ved atom-symbolerne (og senere ved de kemiske formler) er forbeholdt ladningen. Hvis der ikke står noget på denne plads, er der altså lige så mange elektroner i skallerne, som der er protoner i kernen! Nedenfor er vist et eksempel med natrium. Til venstre ses skalmodellen for et neutralt natriumatom, og der står ikke noget øverst til højre ved atomsymbolet Na. Til højre har natrium afgivet sin ene elektron i 3. skal, og derved fåret en elektronstruktur som Ne. Nu er der kun 10 elektroner i skallerne, men da der stadigvæk er 11 protoner i kernen, er der et overskud på én plus ladning, og øverst til højre ved atomsymbolet Na, står der et + Opgave C3 Udfyld nedenstående tabeller Atom-symbol Li Na K Be Symbolet for ionen, der svarer til det nærmest ædelgasatom. Na + Atom-symbol Mg B Al Ca Symbolet for ionen, der svarer til det nærmest ædelgasatom. Atom-symbol N F Cl S Symbolet for ionen, der svarer til det nærmest ædelgasatom. Na Na + (2,8,1) (2,8) Her står der et + fordi, der er 11 protoner og kun Atom-symbol O Br P I Symbolet for ionen, der svarer til det nærmest ædelgasatom.

12 Når de positive og negative ionerne sætter sig sammen i et iongitter og danner ionkrystaller, indgår der mange millioner ioner, og antallet varierer også fra krystal til krystal. Når vi opskriver den kemiske formel for en ionforbindelse skriver vi derfor kun formlen for den mindste neutrale enhed af ionforbindelsen. Dette kaldes også en formelenhed. Eksempel Den mindste neutrale enhed af ionforbindelsen, der indeholder ionerne Na + og F må indeholde 1 Na + og 1 F Derfor er formelenheden NaF, og så undlader vi at skrive ladningen på ionerne. Dem skal vi selv huske!!! Opgave C4 Kombiner ionerne i de to skemaet nedenfor og opskriv formelenheden for ionforbindelsen i de tomme felter F Cl O 2 N 3 Li + Na + Mg 2+ Al 3+ Eksempel Den mindste neutrale enhed af ionforbindelsen, der indeholder ionerne Mg 2+ og F må indeholde 1 Mg + og 2 F Derfor er formelenheden MgF 2, hvor 2-tallet ved foden af F fortæller at der skal være 2 F hver gang der er 1 Mg 2+ Eksempel Den mindste neutrale enhed af ionforbindelsen, der indeholder ionerne Al 3+ og S 2 må indeholde 2 Al 3+ og 3 S 2 overvej! Derfor er formelenheden Al 2 S Ag + Fe 2+ Fe 3+ Cu 2+ I Cl S 2 NO 3

13 Navngivning af simple ioner Navnene på nogle positive ioner Ved navngivning af de positive simple ioner tager man blot navnet på det tilsvarende atom og tilføjer endelsen ion. I de tilfælde hvor atomet kan have flere forskellige ladninger (Dette ses ofte i undergrupperne, fordi her er det vanskeligt at opnå en elektronstruktur som en ædelgas) skriver man ladningen med romertal i en parentes lige efter atomets navn og tilføjer dernæst endelsen ion. Se eksempler i tabellen til højre. Ion Na + K + Mg 2+ Fe 2+ Fe 3+ Navn Natriumion Kaliumion Magnesiumion Jern(II)ion Jern(III)ion Ved navngivning af de negative simple ioner tager man som udgangspunkt navnet på det tilsvarende atom med tilføjelsen id og tilføjer så dernæst endelsen -ion. For at undgå nogle sproglige knuder har man i tilfældene med N 3, P 3 og O 2 lavet en sammentrækning og for S 2 har man lavet et nyt navn. Navnene fremgår af tabellen til højre. Navnene på nogle negative ioner Ion Navn F Cl S 2 O 2 N 3 Fluoridion Chloridion Sulfidion Oxidion Nitridion P 3 Phosphidion 13

14 Navngivning af ionforbindelser Ved navngivning af ionforbindelser tager man navnet på den positive ion og tilføjer navnet på den negative ion - dog uden endelsen ion. Ovenstående er grundprincippet, men da der findes mange forskellige ionforbindelser tænk bare på sand, bjerge, sten, keramik, glas, juveler, osv., så er der selvfølgelig nogle nuancer og tilføjelser. For eksempel kan vandmolekyler sætte sig inde i krystallen, og så indeholde ionforbindelsen noget krystalvand, og det skal selvfølgelig også med i navnet. Tal-forstavelser, det kan være rart at kende Antal Forstavelse Antal Forstavelse 1 mono- 6 hexa- 2 di- 7 hepta- 3 tri- 8 Octa- 4 tetra- 9 nona- 5 penta- 10 deca- Opgave C5 Udfyld de tomme pladser Formel NaCl K 2 S MgF 2 FeO FeF 3 Na 3 P CaCl 2 AgI AgCl AgBr Keminote 2010 Navn Natriumchlorid Kaliumsulfid Jern(II)oxid Jern(III)fluorid Natriumoxid Aluminiumoxid Lithiumbromid Natriumnitrid Sølviodid Kobber(I)oxid Kobber(II)iodid 14

15 Fleratomioner Fleratomioner er som ordet antyder en ion, der er sammensat af flere atomer. I opgave C4 ovenfor mødte du et godt eksempel nemlig nitrationen NO 3, der er sammensat af 1 N atom og 3 O atomer og i denne klump af atomer, er der et overskud på 1 af elektroner, så ladningen er en. Fleratomioner er meget udbredte i naturen, og mange af dem har også syre-base egenskaber. Du skal først senere lære om syre-basereaktioner, men derfor kan du godt få nogle eksempler på syrer og baser. Syre Svovlsyre Salpetersyre Kulsyre phosphorsyre saltsyre Base natriumhydroxid ammoniak Formel H 2 SO 4 HNO 3 H 2 CO 3 H 3 PO 4 HCl Formel NaOH NH 3 Nedenfor har jeg lavet to tabeller med formler og navne på nogle af de mest almindelige fleratomioner. De formler og navne, der er fremhævet med fed skrift, skal du sørge for at få lært udenad. Navn sulfation sulfition nitration Nitrition carbonation phosphation hydroxidion Ammoniumion Formel SO 4 2 SO 3 2 NO 3 NO 2 CO 3 2 PO 4 3 OH NH 4 + Navn hydrogensulfation hydrogencarbonation hydrogenphosphation dihydrogenphosphation Formel HSO 4 HCO 3 HPO 4 2 H 2 PO 4 15

16 Opgave C6 Opskriv formlerne på de salte / ionforbindelser, der dannes ved at kombinere de positive og negative ioner i tabellen nedenfor. Du skal også huske at skrive navnene på saltene. CO 3 2 HCO 3 NO 2 OH PO 4 3 HPO 4 2 SO 4 2 Na + Ca 2+ Al 3+ Fe 2+ Fe 3+ NH 4 + Ce 4+ Cerium(IV)ion 16

17 Krystalvand Når ionerne sidder i iongitteret er der ofte plads til vandmolekyler inde imellem ionerne. Hvis dette er tilfældet omtales vandet som krystalvand. Man kan ikke afgøre på forhånd om der er plads til vandmolekyler i et iongitter. Det må man afgøre ved at lave forsøg. Et eksempel på et salt, der kan indeholde krystalvand er Na 2 SO 4 10H 2 O. Prikken i formlen adskiller krystalvandet fra resten af formlen Der kan altså være 10 vandmolekyler hver gang der er 2 Na + ioner og 1 SO 2 4 ion i iongitteret. Når man skal navngive et salt, der indeholder krystalvand bruger man tal-forstaveler (se venstre spalte på side 16). Navnet for Na 2 SO 4 10H 2 O er således natriumsulfatdecahydrat, hvor deca betyder 10 og hydrat betyder vand. Et andet eksempel er CuSO 4 5H 2 O, der får navnet kobber(ii)sulfatpentahydrat. Et tredje eksempel er CaCl 2 6H 2 O, der får navnet calciumchloridhexahydrat. Opgave C7 Når et ben lægges i gips, dannes der fast gips med formlen CaSO 4 2H 2 O. Opskriv det rigtige navn for gips.. Opgave C8 Zinkphosphat, Zn 3 (PO 4 ) 2 bruges til tandcement. Hvilken ladning har zinkionen?. Opgave C9 Tandpasta indeholder ofte slibe- eller skuremidler. Navngiv slibemidlerne i følgende tabel: Formel Navn CaCO 3 MgCO 3 Ca 2 P 2 O 7 diphosphat CaHPO 4 Al(OH) 3 TiO 2 Ca 3 (PO 4 ) 2 17

18 Opgave C9 Skriv formler for følgende salte: a) jern(lll)nitrat Opgave C11 Giv følgende salte navn: a) Fe 2 (SO 4 ) 3 b) ammoniumcarbonat b) (NH 4 ) 2 SO 4 c) magnesiumnitrat hexahydrat c) Cu(NO 3 ) 2 3H2O d) bariumhydroxid octahydrat Opgave C12 Udfyld følgende tabel Opgave C10 Skriv formler for a) kaliumsulfid b) kaliumsulfit c) kaliumsulfat. Formel Antal protoner Antal elektroner OH 2 SO 2 + NH 4 2 CO 3 HCO 3 18

19 Elektronparbindinger og molekyler Vi skal nu undersøge en anden vigtig måde hvorpå grundstof-atomerne i hovedgrupperne kan opnå at få et elektronsystem som det nærmeste ædelgas-atom. Vi genopfrisker for en god ordens skyld ædelgasreglen. Ædelgasreglen Grundstof-atomerne i hovedgrupperne danner næsten altid kemiske bindinger, således at de opnår et elektronsystem svarende til det nærmeste ædelgas-atom. Elektronerne hører sammen to og to i elektronpar Vi så i forbindelse med dannelsen af de simple ioner, at metallerne afgav én eller flere elektroner alt afhængig af i hvilken hovedgruppe metallet stod. Tilsvarende optog ikke-metallerne én eller flere elektroner igen afhængig af i hvilken hovedgruppe ikke-metallet stod. Ikke-metallerne har imidlertid en anden metode, hvorpå de kan opnå at få et elektronsystem, som det nærme ædelgas-atom, og det er i denne metode vi finder princippet i dannelsen af elektronparbindinger. Elektronparbindinger dannes ved, at atomerne deles om nogle af elektronerne i deres yderste skaller. Atomerne kan være fælles om 2, 4 eller 6 elektroner eller 1,2 eller 3 elektronpar! Når to atomerne er fælles om 1 elektronpar, dannes der en enklet-binding mellem de to atomer. Når to atomerne er fælles om 2 elektronpar, dannes der en dobbelt-binding mellem de to atomer. Når to atomerne er fælles om 3 elektronpar, dannes der en tripel-binding mellem de to atomer. 19

20 Eksempel med molekylet dihydrogen H 2 Hydrogenatomet H har kun én elektron, og mangler derfor én elektron for at få et elektronsystem som He. Hydrogen-atomerne kan nu gå sammen parvis og deles om deres elektroner, så de begge to får et elektronsystem som He. H og H bliver til H:H De to hydrogenatomer er nu bundet sammen af en enkelt-binding bestående af ét elektronpar. Et bindende elektronpar mellem to atomer, tegnes normalt med en streg. H H 2 elektroner omkring hvert hydrogen atom Eksempel med vand molekylet H 2 O Vi skal her sætte to hydrogen-atomer sammen med ét oxygen-atom. Hydrogen H har som før kun én elektron, og oxygen O, der står i 6. hovedgruppe, har 6 elektroner i sin yderste skal, og mangler derfor 2 elektronder for at have et elektronsystem som Ne. H H og og O bliver til 2 elektroner omkring hydrogen H O H 8 elektroner omkring oxygen De to hydrogenatomer er nu hver især bundet til oxygen med en enkelt-binding bestående af ét elektronpar. Når man tegner bindingerne med stregformler undlader man normalt at tegne de frie elektronpar. H O l H 20

21 Eksempel med molekylet dioxygen O 2 Oxygen har 6 elektroner i sin yderste skal, og mangler altså 2 elektroner for at få et elektronsystem som Ne. Oxygen-atomerne kan nu gå sammen parvis og deles om 4 elektroner, så de begge to opnår at få et elektronsystem som Ne. Frit elektronpar O og O bliver til O O De to oxygen atomer er nu bundet sammen af en dobbelt-binding bestående af to elektronpar. Et dobbeltbinding mellem to atomer tegnes normalt med en dobbelt streg. O=O 8 elektroner omkring hvert oxygen atom. Bemærk at vi igen undlader at tegne de frie eller ledige elektronpar, når vi tegner en stregformel. Stregformler kaldes også strukturformler. Molekyler Vi har nu set tre eksempler på atomer, der er bundet sammen ved hjælp elektronparbindinger. Når vi på denne måde binder et bestemt antal atomer sammen i en selvstændig helhed, opbygger vi et molekyle. Molekyler er vidt udbredte i naturen. Kulhydraterne i vores kost er for eksempel en stor gruppe af forskellige molekyler, der alle har nogle træk til fælles i deres opbygning. Et af de simpleste kulhydrater er glukose, som har formlen C 6 H 12 O 6. Glukose dannes i planternes grønkorn i fotosyntesen, hvor der ud over glukose også dannes dioxygen O 2 eller ilt. En anden vigtig bestanddel i kosten er fedtstoffer, der også er en stor grupper af molekyler, der har nogle andre fællestræk end kulhydraterne. Opgave C13 Opskriv og afstem reaktionsskemaet for fotosyntesen 21

22 Opgave C14 Opgave C16 I fotosyntesen indgår molekylet carbondioxid CO 2 Ca. 78 % af den luft vi indånder, består af molekylet N 2 Tegn elektronprikformlen og strukturformel for CO 2 Tegn elektronprikformlen og strukturformlen for N 2 Opgave C15 Methan molekylet CH 4 er hovedbestanddelen i naturgas, sumpgas og prutter. Tegn elektronprikformlen og strukturformlen for CH 4 Opgave C17 Ammoniak molekylet NH 3 kendes på sin skarpe lugt, indgår i kvælstofkredsløbet, og er tilmed en svag base. Tegn elektronprikformlen og strukturformlen for NH 3 22

23 Molekylers formler og navngivning Formlen og navnet for molekyler, der er opbygget af forskellige atomer, skrives ud fra nogle vedtagne regler, der gælder i hele verden. Herved sikrer vi os, at formlerne er ens overalt. Rækkefølgen for atomsymbolerne skrives som angivet her: Si C P N H S I Br Cl O F Heraf følger det, at formlen for vand skrives som H 2 O og ikke som OH 2. Ved navngivningen af uorganisk molekyle bestående af to forskellige grundstofatomer, nævnes navnet på grundstofatomerne i den rækkefølge som de indgår i molekyleformlen. Det sidste grundstofatom får dog tilføjet endelsen id. Antallet af de forskellige grundstofatomer angives med tal-forstavelser se tabellen side 16. Eksempel: Saltsyre HCL skal ifølge reglerne hede hydrogenchlorid. Eksempel: Kuldioxid CO 2 skal ifølge reglerne hede carbondioxid. Eksempel: N 2 O 3 får navnet dinitrogentrioxid. Opgave C18 Udfyld de tomme pladser i skemaet. Formel Navn NO NO 2 SO 3 N 2 O N 2 O 4 N 2 O 5 HI Carbonmonooxid Dihydrogensulfid Carbondisulfid Dihydrogenoxid Phosphorpentachlorid Tetraphosphordecaoxid Hydrogenbromid 23

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Opdagelsen af radioaktivitet

Opdagelsen af radioaktivitet Opdagelsen af radioaktivitet I 1896 opdagede franskmanden Henri Becquerel, at mineraler bestående af Uransalte udsendte en usynlig stråling, der kunne påvirke de lysfølsomme plader, der anvendtes til fotografering,

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Af Lasse B. Vilhelmsen og Anton M.H. Rasmussen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet De fleste er klar over, at guld

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere