Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer."

Transkript

1 Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version Tel.: Fax: Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-, låne- eller leasingaftalen (herefter samlet benævnt Maskinaftalen ) fra Merrild Professional ApS (herefter benævnt Merrild ) til kunden, medmindre Merrild skriftligt har accepteret andet. Aftalen kan alene ændres skriftligt. 2. Samarbejdspartnere Kunden er bekendt med og accepterer, at Merrild i forbindelse med opfyldelsen af Maskinaftalen kan anvende samarbejdspartnere/underleverandører. 3. Genstanden Maskinaftalen omfatter de heri anførte maskiner, apparaturer, materialer og genstande, som er eller skal leveres af Merrild (herefter benævnt Materiellet ). Kunden erhverver ved slutbetaling af faktura ejendomsretten til Materiellet, hvorimod kunden ved leje-, leasing- og låneaftalen (herefter samlet benævnt Brugsaftalen ) erhverver en brugsret hertil. 4. Montering Kunden skal for egen regning sikre, at Materiellet er tilsluttet lovlige el- og vandinstallationer. Muligheden for lovlig tilslutning af el- og vand skal forefindes indenfor 1,5 m fra det sted, hvor Materiellet skal monteres. Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Kunden skal for egen regning sikre, at monteringsstedet er bragt i en for monteringsarbejdet hensigtsmæssig stand. Dette forberedende arbejde skal udføres af kunden fagmæssigt korrekt, inden monteringen påbegyndes af Merrild. Merrild kan efter skriftlig aftale påtage sig også dette arbejde, herunder ved anvendelse af en samarbejdspartner og mod fremsendelse af særskilt faktura. Eventuelle samarbejdspartnere skal betales direkte af kunden. Merrild er, forinden monteringen påbegyndes, berettiget til at forlange attestation for, at en eleller vandinstallation er lovlig. Forefindes en lovlig el- og vandinstallation ikke på monteringsdatoen, eller er monteringsstedet ikke bragt i en for monteringsarbejdet hensigtsmæssig stand, fakturerer Merrild særskilt kunden for enhver omkostning herved. Monteringsdatoen er fastsat af Merrild efter bedste evne i overensstemmelse med de forhold, som er bekendte ved Maskinaftalens indgåelse. Merrild er berettiget til, såfremt forholdene tilsiger det, at udskyde en aftalt monteringsdato med op til 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden vil i givet fald blive orienteret herom. En sådan udskydelse er ikke at betragte som en misligholdelse af Merrilds forpligtelser.

2 Kunden udfører efter monteringen det nødvendige løbende tilsyn og pasning af Materiellet, herunder rengøring og tilsyn med vandtilslutninger. 5. Brugen af Materiellet Kunden er ansvarlig for rigtig brug af Materiellet og for opfyldelse af eventuelle myndighedskrav med hensyn til brugen, ikke Merrild. Brugsaftalen tildeler kunden en ret til brug af Materiellet, dog alene således, at brugen heraf sker i overensstemmelse med Brugsaftalen, Maskinbetingelserne, instruktionshæftet og Merrilds øvrige instruktioner. Kunden er forpligtet til at følge disse forskrifter, herunder Merrilds løbende instruktioner om brugen. Kunden skal afholde enhver udgift, såvel løbende som enkeltstående, der kan henføres til Materiellets besiddelse og brug, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette omfatter blandt andet udgifter til el- og vand. Betaling herfor sker så vidt muligt direkte til tredjemand uden Merrilds mellemkomst. 6. Tilbehør til materiellet Tilbehør eksempelvis kolber, spildbakker, tragte mv., er kundens eget ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt. 7. Afkarboniseringsanlæg Brugsaftalen er indgået under forudsætning af, at kunden har tegnet en serviceaftale og tilsluttet afkarboniseringsanlæg og sørger for vedligeholdelse heraf, efter forbrug, minimum 1 skift pr. år eller efter nærmere forskrifter. Opfylder kunden ikke dette, faktureres særskilt for Merrilds udgifter herved (prisforskellen mellem lejeaftale med og uden anlægget). Har kunden tegnet et særskilt abonnement for udskiftning af filtre faktureres udskiftningen heraf særskilt pr. gang af Merrild efter de til enhver tid gældende priser. Abonnementet kan opsiges skriftligt af kunden med 3 måneders varsel. Tilhører afkarboniseringsanlægget Merrild, kan Merrild skaffe sig adgang til og demontere anlægget til enhver tid under forudsætning af, at kunden ikke pålægges yderligere omkostninger. 8. Levering Materiellet leveres på kundens adresse som angivet i Maskinaftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Levering anses for sket, når Materiellet er monteret på kundens adresse i driftsklar stand, dog afhængig af materieltype. Merrild afgiver herved en afleveringserklæring, dog afhængig af materieltype. Risikoen for en hændelig undergang af Materiellet overgår til kunden vedleveringen. Såfremt Materiel, der er omfattet af en Brugsaftale, ødelægges eller beskadiges i brugstiden, således at Materiellet bliver uanvendeligt, og dette skyldes en uforudsigelig eller uafværgelig begivenhed, bærer kunden risikoen herfor. I forbindelse med leveringen modtager kunden en instruktion fra Merrild om Materiellet, samt får udleveret et instruktionshæfte om brugen af Materiellet. Undlader kunden at modtage leveringen på det aftalte eller meddelte tidspunkt, har Merrild ret til

3 efter eget valg at hæve eller fastholde den pågældende levering. Merrild er endvidere berettiget til at sælge eventuelt Materiel til anden side for kundens regning og risiko samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med et sådant forgæves forsøg på levering. 9. Priser og prisregulering De aftalte priser gælder for en 12 måneders periode. Merrild forbeholder sig ud over dette ret til at ændre de angivne priser, såfremt der indtræffer ændringer i transportomkostninger, love mv., hvorved der sker en omkostningsforøgelse uden for Merrilds kontrol. Dette vil ske med 30 dages varsel ved offentliggørelse på Ved indgåelse af leje/leasingaftale med Merrilds partner, De Lage Landen opkræves evt. gebyrer i henhold til De Lage Landens gældende prisliste. Dette kan oplyses ved henvendelse til: - tlf Ved endt aftale skal kunden for egen regning sørge for demontering og returnering af maskinen til Merrild Professional, Nyvang 16, 5500 Middelfart. Merrild kan være behjælpelige med at afmontere og afhente automaten/-erne mod en betaling på kr ,00 ekskl. moms pr. automat. 10. Betaling Kunden faktureres, for Brugsaftalen, efter aftale. Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelse. Ved salgs-, leje- og leasingaftaler faktureres vederlaget når leveringen har fundet sted. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i sine betalingsforpligtelser, medmindre Merrild på forhånd har godkendt dette. Merrild forbeholder sig ret til at kræve, at der stilles en anfordrings bankgaranti på kontraktbeløbet inden montering af aftalte udstyr. 11. Brugen af varemærker Materiellet leveres med synligt varemærke fra Merrild, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden er forpligtet til at benytte det synlige varemærke, så længe Merrilds produkter anvendes i Materiellet. Dette gælder ved leje- eller låneaftaler indgået med Merrild. Såfremt Merrilds produkter ikke længere bruges i Materiellet skal alle Merrilds varemærker straks fjernes fra Materiellet. I modsat fald forbeholder Merrild sig ret til at holde kunden ansvarlig for alle krav, der opstår som følge heraf. 12. Service Kunden kan indgå en særskilt aftale med Merrild om, at Merrild skal udføre service vedrørende Materiellet. Materiellet serviceres herefter af Merrild i overensstemmelse med serviceaftalen. Serviceringen omfatter - afhængigt af serviceaftalen - vedligeholdelse og reparation af Materiellet. Såfremt kunden ikke har indgået en serviceaftale på købt Materiel med Merrild, forestår kunden selv serviceringen af Materiellet, herunder enhver form for vedligeholdelse, reparation og rengøring af Materiellet.

4 I andre tilfælde skal kunden holde Materiellet i god, velholdt, brugbar og rengjort stand, forudsat parterne har indgået en Brugsaftale. Kunden har herved pligt til at udbedre skader, der måtte opstå i brugstiden som følge af brugen eller Materiellets beskaffenhed eller nogen anden årsag, uanset om dette kan tilregnes kunden. Kunden skal hertil anvende faguddannede personer, således at alt service udføres fagmæssigt forsvarligt og korrekt. Såfremt kunden ikke opfylder sine serviceforpligtelser, er Merrild berettiget til uden varsel at lade serviceringen foretage for kundens regning eller at opsige Brugsaftalen uden varsel. 13. Ejendomsret - Salgsaftaler I det omfang gældende lovgivning tillader det, bevarer Merrild ved salgsaftaler ejendomsretten til Materiellet, indtil betaling har fundet sted. 14. Kundeoplysninger Merrild registrerer som led i Maskinaftalens gennemførelse oplysninger om kunden (navn, adresse, kontaktperson, , CVR-nr., mv.). Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med Aftalens opfyldelse og en eventuel senere markedsføring over for kunden af Merrilds eller hermed koncernforbundne selskabers produkter, hvilket kunden ved Aftalen meddeler samtykke til. 15. Tilbudspligt Kunden skal forinden eventuel aftale indgås med andre vedrørende levering af konkurrerende Materiel skriftligt tilbyde Merrild at indgåelse af en aftale herom på samme vilkår, som dokumenterbart er tilbudt kunden 16. Brugsaftalen Ejendomsret Køberet Kunden erhverver ikke en ejendomsret til Materiellet. Merrild er berettiget til at foretage mærkning af Materiellet, hvoraf det fremgår, at ejendomsretten tilkommer Merrild. Materiellet må ikke indføjes eller anbringes på en sådan måde i kundens eller tredjemands ejendom, at Merrilds ejendomsret udsættes for at gå tabt. I sådanne tilfælde er kunden erstatningspligtig overfor Merrild. Har kunden indgået en leasingaftale, er de med leasingselskabet indgåede aftaler gældende, herunder evt. aftalt restsum for Materiellet. Merrild kan påberåbe sig sådanne leasingaftalers rettigheder. Ændring af Materiellet Demontering, flytning eller anden ændring af Materiellet må alene foretages af Merrild. Dette gælder ved leje og låneaftaler indgået med Merrild. Eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer af Materiellet afholdes af kunden, hvis disse ændringer foretages efter kundens ønske. Merrild fremsender en særskilt faktura. Ændringer af Materiellet der skal foretages for lovliggørelse af dette, i henhold til Dansk, EU eller anden lovgivning, som Merrild skal følge, vil ske for kundens regning. Merrild fremsender en særskilt faktura herpå. I forbindelse med lovliggørelsen af Materiellet vil dokumentation for lovliggørelsen blive udleveret til kunden. Merrild har ret til at skaffe sig adgang til Materiellet, når forholdende kræver det. Merrild er herved berettiget til at foretage ændringer ved Materiellet, herunder udskifte dette. Dette gælder ved leje

5 og låneaftaler indgået med Merrild. Brugen af produkter Kunden forpligter sig til, så længe Brugsaftalen er i kraft, men dog ikke længere end 5 år, alene at bruge Merrilds produkter i Materiellet. Såfremt det i Brugsaftalen aftalte minimumsforbrug ikke opnås over en 12 mdr. periode, er Merrild berettiget til at opsige aftalen samt kompenseres for den manglende volumen. Såfremt Merrilds produkter ikke længere bruges i Materiellet, forbeholder Merrild sig ret til at opsige Brugsaftalen uden varsel. Meddelelsespligt Kunden har pligt til straks at underrette Merrild, såfremt der sker ændringer i kundens forhold, der har betydning for opfyldelsen af Brugsaftalen. Forsikring Kunden er ved Brugsaftalen indgåelse forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at Materiellet er omfattet af en forsikring. Kunden er ligeledes på opfordring fra Merrild løbende forpligtet til at forevise dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal dække mod tyveri, lynnedslag, brand, hærværk, el- og vandskade. Overdragelse Merrild er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugsaftalen med tilhørende Betingelser til tredjemand, uden kundens forudgående samtykke. Opsigelse Brugsaftalen træder i kraft ved parternes underskrift og løber uopsigeligt i den angivne periode. Brugsaftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved uopsigelighedsperiodens udløb. Såfremt en sådan opsigelse ikke fremkommer, forlænges Brugsaftalen uden videre med 12 måneder. I denne 12 måneders periode er Brugsaftalen uopsigelig. Brugsaftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved 12 måneders periodens udløb. Efter udløbet af 12 måneders perioden fortsætter Brugsaftalen, indtil den opsiges af en part med 1 måneds skriftligt varsel. Merrild kan opsige Brugsaftalen med 1 måneds skriftligt varsel, såfremt kunden ikke overholder det aftalte minimums varegennemløb. Merrild kan dog i stedet vælge at fastholde Brugsaftalen, mod fremsendelse af en særskilt faktura til kunden dækkende det manglende køb. Til brug herfor beregnes vare-gennemløbet som gennemsnittet af de sidste 12 ugers gennemløb, dog minimum i henhold til kontrakt. Tilbagelevering Ved ophøret af en Brugsaftale skal kunden tilbagelevere Materiellet til Merrild i samme stand som ved leveringen, med undtagelse af almindeligt slid og ælde. Tilbageleveringen gennemføres ved, at Merrild afmonterer systemet og medtager dette. Merrild og kunden gennemgår ved Brugsaftalens ophør Materiellet på monteringsstedet. Merrild udfærdiger herefter en rapport på monteringsstedet, som underskrives af kunden og efterfølgende fremsendes til denne.

6 Såfremt Materiellet ikke tilbageleveres i overensstemmelse med ovenstående, foretages nødvendig rengøring, vedligeholdelse, reparation og anden service af Merrild for kundens regning. Merrild fremsender særskilt faktura herfor. 17. Produktansvar Merrild er kun erstatningsansvarlig i henhold til de præceptive (ufravigelige) bestemmelser i produktansvarsloven, som følge af defekter ved Materiellet, såfremt det dokumenteres, at defekten skyldes fejl eller forsømmelser fra Merrilds side, som ikke burde have været afværget ved kundens kontrol. Merrild er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab, som defekt Materiel måtte forvolde eller have forvoldt. I den udstrækning Merrild måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Merrild skadesløs i samme omfang som Merrilds ansvar er begrænset efter Betingelserne. 18. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse med følgende modifikationer: Undersøgelse Kunden skal straks ved modtagelsen underkaste Materiellet en grundig undersøgelse med henblik på at sikre, at det leverede Materiel ikke er behæftet med mangler. Mangler, som burde være opdaget af kunden ved en sådan gennemgang, kan ikke efterfølgende gøres gældende. Reklamation Alle reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter, at manglen er eller burde være opdaget af kunden. Kunden mister adgangen til at påberåbe sig en misligholdelse fra Merrilds side, såfremt kunden ikke giver skriftlig meddelelse herom til Merrild med angivelse af misligholdelsens beskaffenhed inden 3 arbejdsdage efter modtagelse af Materiellet. En reklamation berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalinger eller nogen del heraf. Under alle omstændigheder bortfalder samtlige misligholdelsesbeføjelser 12 måneder efter leveringsdatoen for nyt Materiel. For brugt Materiel er perioden 3 måneder. Mangler Merrild kan efter eget valg afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved Materiellet gennem en udbedring, efterlevering, omlevering eller ved at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Såfremt Merrild har afhjulpet eventuelle mangler inden rimelig tid efter en skriftligt reklamations modtagelse, er kunden ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende. Kunden er først berettiget til en eventuel ophævelse af Maskinaftalen, såfremt kunden godtgør, at en afhjælpning ikke er foretaget indenfor rimelig tid efter reklamationens modtagelse hos Merrild og manglen i øvrigt kan anses for væsentlig. Såfremt det viser sig, at en mangel kan henføres til kundens egne eller tredjemands forhold, er Merrild berettiget til at beregne sig et rimeligt vederlag til dækning af fejlfinding og eventuel afhjælpning heraf.

7 Erstatningsansvar Merrild er ansvarlig for såvel person- og tingsskade i de tilfælde og i det omfang det godtgøres, at Merrild er ansvarlig herfor og forsikringsbegivenheden er omfattet af Merrilds kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring. Merrild er ikke ansvarlig for materielskade, der skyldes udefrakommende påvirkning. Merrild er blandt andet ikke ansvarlig for person- eller tingskader, der skyldes kundens forhold, herunder kundens ukorrekte montering, ukorrekte brug, behandling, samt opbevaring af Materiellet, lynnedslag eller tredjemands forhold, herunder el- og vandinstallationen. Ved tingsskade kan erstatning ikke overstige kr. 35 millioner pr. sag og/eller 70 millioner pr. år. Ved personskader gælder dansk rets almindelige regler. Kun den direkte forvoldte skade erstattes. Merrild er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftsog avancetab. Da Merrilds ansvar for tingsskader er dækket af en ansvarsforsikring, dækker kundens eventuelle tingskadeforsikring forud for Merrilds ansvarsforsikring, hvorfor anmeldelse i disse tilfælde skal foretages til kundens egen forsikring. Merrild skal i det hele stilles som om kunden er tingskadeforsikret og er ikke pligtig til at udbetale erstatning før kunden har foretaget anmeldelse over for sit forsikringsselskab eller har dokumenteret ikke at have tegnet forsikring omfattende den skete skade. Kunden skal i alle tilfælde straks rette en henvendelse herom til Merrild efter skaden er konstateret. Kundens misligholdelse Ved Brugsaftaler er kunden ansvarlig for skader på Materiellet, som forvoldes af kunden selv, kundens personale eller andre, som kunden har givet adgang til Materiellet. Følgende betragtes blandt andet som en væsentlig misligholdelse af Aftalen fra kundens side, der berettiger Merrild til en ophævelse af Aftalen: Kunden sælger, pantsætter, udlåner, lejer eller på en hvilken som helst anden måde disponerer over Materiellet omfattet af en Brugsaftale over for tredjemand. Kunden standser sine betalinger, udsættes for konkursbegæring, akkord, gældssanering eller en hvilken som helst anden form for kreditorforfølgning, forudsat dette indeholder en økonomisk risiko for Merrild. Kunden betaler ikke et vederlag med eventuelle renter og omkostninger til tiden. Kunden bruger produkter ej godkendt til brug af Merrild. Kunden ikke i øvrigt senest 8 dage efter et påkravs afsendelse berigtiger en misligholdelse på en for Merrild betryggende vis. Ved en ophævelse er Merrild berettiget til straks at tilbagetage Materiellet for kundens regning, i øvrigt med forbehold om fremsættelse af et erstatningskrav. 19. Force majeure Merrild er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure, herunder arbejdskonflikt, brand, vejrlig, lynnedslag, naturkatastrofer, regeringsindgreb, krig, mobilisering, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for Merrilds kontrol og som hindrer opfyldelsen.

8 Dette er gældende, hvad enten opfyldelseshindringen skyldes Merrild eller en af Merrild valgt samarbejdspartner. I sådanne tilfælde suspenderes Merrilds forpligtelser i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Begge parter kan ophæve Aftalen, såfremt begivenheden medfører en manglende opfyldelse af forpligtelser ud over tre måneder fra den fastsatte leveringstid. 20. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser for Maskiner Ændringer i Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner kan ændres med 30 dages varsel ved offentliggørelse på

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1-2017 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges

Læs mere