1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41"

Transkript

1 Planlægning FORSLAG

2 Indholdsfortegnelse for planlægning 1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer Ny genanvendelsesordning for plast og metal Ny genanvendelsesordning for småt elektronik og sparepærer Henteordning og ordning for haveaffald Bestillerordning Dagrenovation Genanvendelse i Aalborg Kommune Organisk affald Affaldskværne Virksomheders adgang til genbrugsplads Sundsholmen Information Skoleinformation Ungeinformation Information, generelt Innovative affaldsløsninger Finansiering af anlægsinvesteringer Udsortering af affald til erstatning for fossile brændsler Skraldebiler på alternative brændsler Behandlingskapacitet Genanvendelse Forbrænding Deponering Jord Farligt affald Slamtørring Tidsplan Samlede økonomiske konsekvenser Miljøvurdering Side 40 af 52

3 Denne del af Aalborg uden affald indeholder en overordnet beskrivelse af de initiativer, som skal iværksættes eller belyses i den kommende planperiode. Initiativerne skal medvirke til at opfylde Aalborg Kommunes mål på affaldsområdet og udnytte ressourcerne optimalt. 1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer Der indføres indsamling af plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved husstandene. Der kan også blive tale om andre affaldstyper, som eksempelvis mælkekartoner, glas mm. Indsamlingen sker i beholdere. 1.1 Ny genanvendelsesordning for plast og metal Enfamiliehuse Ved enfamiliehuse og tæt lav bebyggelse opstilles beholdere inddelt i to kamre. Beholderne får samme grå farve som beholderne, der er bruges til papir og pap. Ordningen fungerer efter samme princip, som ordningen for indsamling af papir og pap. I byområder tømmes beholderne 12 gange om året og i landområder 6 gange om året. Ændres behovet, kan indsamlingsfrekvensen justeres. I byområder kører borgeren beholderen i skel på afhentningsdagen og efter tømning lægges den ned i skel. I tæt lav bebyggelse er der mulighed for fælles opsamling af de genanvendelige materialer i fx containere, underjordiske opsamlingssystemer, kuber o.lign. Indsamling af plast og metal finansieres via boligabonnementet, og beholderne ejes af Renovation. Etageejendomme I etageejendomme opsamles plast og metal i containere eller underjordiske beholdere. Kapaciteten afpasses behovet i ejendommen. Beholderne tømmes efter behov, og skraldemanden henter på standpladsen og bringer containeren tilbage på standpladsen. Borgerne informeres ikke om tømningsdagen Indsamling af plast og metal finansieres via boligabonnementet, og beholderne ejes af Renovation. Indsamling af plast og metal Kr. Indkøb Indkøb, containere Indkøb, biler Drift Indsamling (lønninger, kørsel, afskrivning af containere m.v.) Behandling Ny informationsmedarbejder (½ årsværk) I alt Figur 18 Økonomi, genanvendelsesordningen for plast og metal Side 41 af 52

4 De økonomiske faktorer omkring indføring og drift af genanvendelsesordningen for plast og metal er vist i Figur For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for plast, metal, småt elektronik og sparepærer i størrelsesordenen 150 kr. incl. moms pr. husstand pr. år. 1.2 Ny genanvendelsesordning for småt elektronik og sparepærer Det er et mål at indsamle mere småt elektronik som mobiler, ipads, elkedler, krøllejern, kaffemaskiner, eltandbørster, sparepærer osv. for at sikre, at det ikke smides i restaffaldet, men bortskaffes korrekt. Målet er derfor at lave en ordning, som gør det let for borgerne at komme af med affaldet på en miljømæssig rigtig måde. Småt elektronik og sparepærer indsamles på beholderen til plast og metal. Der monteres en krog på beholderen Guld på krogen, og hver affaldstype afleveres separat i plastposer. Indsamlingsmetoden kan justeres løbende efter behov. Indsamling af småt elektronik og sparepærer finansieres via boligabonnementet. 2 Henteordning og ordning for haveaffald Der er lavet en analyse af den eksisterende ordning, hvor der afhentes småt brændbart ved husstande i byområder 12 gange årligt. Analysen viser, at der kun indsamles meget små mængder affald på ordningen og at 86% af de enheder, der indsamles på ordningen, er haveaffald, selv om der er begrænsning på at aflevere max tre enheder pr. gang. Den totale mængde, der indsamles på henteordningen, er ca ton pr. år. I forbindelse med etablering af en ny ordning for indsamling af genanvendelige materialer, vurderes det, at mængden af småt brændbart til ordningen vil falde yderligere. Det skyldes, at borgerne får en separat beholder til plast og metal. Den mængde småt brændbart, som ikke er metal eller plast, og som borgerne hidtil har afleveret til henteordningen, vurderes som udgangspunkt at kunne rummes i dagrenovationsbeholderen, da plast og metal fremover også vil være frasorteret denne beholder. Udgifterne til henteordningen for småt brændbart affald fremgår af figur 19. Henteordning Kr. Drift Indsamling, mindreomkostning Behandling, mindreomkostning I alt Figur 19 Økonomi, henteordningen for småt brændbart Ordningen for indsamling af småt brændbart afskaffes, når der udsættes beholdere til plast og metal hos husstandene. Dette giver en besparelse i størrelsesordenen 40 kr. incl. moms pr. husstand. pr. år. Der er mange brugere på henteordningen. Analysen viser, at ca. ¼ af husstandene benytter ordningen ved hver afhentning, men som nævnt benyttes den primært til haveaffald. Side 42 af 52

5 Alt affald, som indsamles på henteordningen, afleveres til forbrænding på Reno Nord. Herved betales energiafgift, som for den del af affaldet, som er haveaffald, årligt udgør knap kr. excl. moms. Det er relativt små mængder, der indsamles på henteordningen (ca ton i 2013), omvendt er der relativt mange husstande, der benytter ordningen. På Miljø og Energiudvalgets møde i maj 2014, blev det besluttet at indføre en henteordning udelukkende for haveaffald. Når haveaffaldet fra henteordningen behandles sammen med det øvrige haveaffald, kan energiafgiften spares. Haveaffald bliver i dag sorteret i hhv. grene til flisning, som kan gå til biobrændsel, og en mellemfraktionen som enten komposteres eller bruges til afdækning. Græs, blade o.lign komposteres eller bruges alternativt til bioforgasning. Behandling og afsætning af have og parkaffald vurderes løbende med henblik på at optimere processen både økonomisk og miljømæssigt, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Der etableres en ordning, hvor der indsamles haveaffald fra boliger i byområde, hvor der er 14 dagsafhentning af dagrenovation. Indsamlingsfrekvensen skal vurderes yderligere inden ordningen sættes i drift og kan evt. justeres efterfølgende. Haveaffaldet skal afleveres enten i plastbeholdere, som borgerne selv anskaffer, og som kan godkendes til formålet af Aalborg Forsyning, Renovation eller som bundtet. Indsamling af haveaffald Kr. Drift Indsamling Behandling I alt Figur 20 Økonomi, indsamling af haveaffald De økonomiske faktorer omkring indføring og drift af en henteordning for haveaffald er vist i Figur For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for haveaffald i størrelsesordenen 30 kr. incl. moms pr. husstand pr. år. 3 Bestillerordning Bestillerordningen blev indført i år Ved bestillerordningen har borgerne mulighed for at bestille en afhentning af store ting. I 2013 blev ordningen som forsøg udvidet, så viceværter også kan benytte ordningen. Denne ordning gøres permanent. Bestillerordningen er en ekstra service primært beregnet til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på en af kommunens genbrugspladser. I 2013 var der afhentninger på ordningen. Hidtil har der været en begrænsning på, at borgere max kunne benytte ordningen 4 gange om året. Denne grænse blev indført for at undgå misbrug, men erfaringen har vist, at dette var ubegrundet og begrænsningen ophæves ved næste revision af regulativet for husholdningsaffald. For at øge borgernes opmærksomhed om ordningen vil der blive lavet en informationsindsats. Side 43 af 52

6 4 Dagrenovation Indsamling af plast og metal ved boligerne vil ske i beholdere i stil med den beholder, der anvendes til indsamling af papir og pap. Det betyder, at den enkelte husstand i de kommende år vil få et større antal beholdere til at stå på parcellen. Det er et mål, at beholderne skæmmer så lidt som muligt, hvilket bl.a. skal ske ved at sikre, at beholderne er relativt ens i udseende. Det er derfor oplagt at ensrette hele konceptet for indsamling af affald, og dermed også indsamling af dagrenovation, som ved énfamilieboliger hidtil primært er foregået i sække. At indføre beholdere til dagrenovation frem for sække giver den effekt, at der opnås en større fleksibilitet og dermed mulighed for større valgfrihed for kunden. Desuden mindskes risikoen for stikskader for medarbejderne. Skraldemændene i Aalborg Kommune har hidtil været forskånet for den type arbejdsskader, men der er verserende sager i andre kommuner. Enfamiliehuse Kunden vælger størrelse på beholder efter husstandens behov ud fra de muligheder, der er i Renovations gebyrblad. Beholderen tømmes hver 14. dag. Beholderen hentes som udgangspunkt på standpladsen, og lægges efter tømning ned i skel. Kunden kan evt. opnå rabat ved selv at køre sin beholder ud til skel inden afhentning. Beholderne ejes af Aalborg Forsyning, Renovation. Dagrenovation afregnes via tømningsprisen/volumen. Beholderne skal være forberedt for, at der evt. senere kan indsættes skillevæg, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt, at organisk affald skal indsamles separat. Ved sommerhuse indsamles dagrenovation som udgangspunkt i plastsække. Denne ordning fortsætter uændret, men kan dog ændres, hvis behovet opstår. Etageejendomme Dagrenovation opsamles i containere eller underjordiske beholdere. Kapaciteten afpasses behovet i ejendommen. For etageejendomme i tætbyen tømmes som udgangspunkt ugentligt eller oftere, hvis der er behov. For øvrige etageejendomme tømmes der som udgangspunkt hver 14. dag eller efter behov. Beholderne ejes af Aalborg Forsyning, Renovation. Underjordiske beholdere tømmes efter behov, dog må der max være fire uger mellem tømninger. Underjordiske beholdere ejes af borgerne/boligforeningen/boligselskabet. Dagrenovation afregnes via tømningsprisen. Underjordiske beholdere afregnes efter vægt og øvrige beholdere afregnes efter volumen. Side 44 af 52

7 De økonomiske faktorer omkring omlægning til indsamling af dagrenovation i beholdere er angivet i Figur 21. For borgerne bliver besparelsen ved at overgå til en beholderløsning, 14 dages tømning i enfamiliehuse og et skift i ejerforhold, så Aalborg Forsyning, Renovation fremover ejer de overjordiske beholdere i størrelsesordenen 100 kr. incl. moms pr. husstand pr. år. Indsamling af dagrenovation Kr. Indkøb Indkøb, containere Indkøb, biler Drift Indsamling, mindreomkostning (lønninger, kørsel, vognmænd, afskrivning af containere m.v.) Behandling, mindreomkostning Ny informationsmedarbejder (½ årsværk) I alt Figur 21 Økonomi, indsamling af dagrenovation i beholdere 5 Genanvendelse i Aalborg Kommune Der sker en kontinuerlig løbende vurdering af mulighederne for at opdele affald, så flere affaldstyper kan genanvendes og afleveres separat. Det gælder både affald, der brændes og affald, der deponeres. Det eksisterende affaldssystem optimeres løbende med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcerne, og der kan være behov for en yderligere sortering af noget af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, eksempelvis containerne til forbrænding. Regeringens ressourceplan opstiller en metode til, hvordan genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald fremover skal udregnes i Danmark. Ifølge Ressourcestrategiens mål skal mindst 50 % af følgende affaldsfraktioner af husholdningsaffaldet: organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træaffald fra de danske husholdninger indsamles til genanvendelse i Procentsatsen skal beregnes som procent af den samlede mængde af dagrenovation, forbrændingsegnet affald, storskrald og de genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger. Miljøstyrelsen har opstillet følgende formlen for denne udregning: Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse x 100 % (Dagrenovation i alt + Forbrændingsegnet i alt + Storskrald i alt + Genanvendelige affaldsfraktioner i alt) Beregnet ud fra denne metode er genanvendelsesprocenten i 2013 for husholdningsaffald i Aalborg Kommune 24% Med de beskrevne initiativer til yderligere genanvendelse og ressourceudnyttelse forventes det, at Aalborg Kommune kan opnå en genanvendelsesprocent i størrelsesordenen 29%, og dermed en forventet stigning på 5%. Side 45 af 52

8 6 Organisk affald For at opnå en genanvendelsesprocent på 50, som er målet i regeringens ressourceplan, er det nødvendigt, at den organiske del af dagrenovationen genanvendes. Der er pt. ingen metode, som kan anses som værende den rigtige eller det oplagte valg. Der lægges derfor op til, at målet er at genanvende organisk affald, men at der først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse af organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med forsortering er tilfredsstillende, så kvaliteten af restproduktet efter bioforgasning er så høj, at det sikkert kan udbringes på landbrugsjord uden risiko for forurening. Muligheder for sortering pt.: Det organiske affald frasorteres i køkkenet og indsamles sammen med dagrenovation i en to kammer beholder, for efterfølgende at blive sorteret og behandlet i biogasanlæg. Det organiske affald sammenblandes med det øvrige restaffald og køres til et sorteringsanlæg, hvor affaldet behandles/separeres, så de resterende genanvendelige affaldstyper udsorteres til genanvendelse, det organiske materiale frasorteres som en pulp, der kan afsættes til eksempelvis biogasanlæg og endelig er der en restmængde til forbrænding (Renescience eller lignende behandling). Inden der tages stilling til, hvilken sortering og behandling, der skal anvendes i Aalborg Kommune, vil emnet blive fremlagt til politisk behandling. 7 Affaldskværne En affaldskværn eller køkkenkværn er et elektrisk køkkenredskab, der findeler organisk affald fra madlavningen. Affaldskværnen installeres på køkkenvaskens afløb og kværner madaffaldet. Fra køkkenvasken skylles det kværnede madaffald via kloaksystemet og videre til renseanlægget, hvor der laves biogas af det organiske materiale. Tidligere var der om usikkerhed om spildevandsnettet kunne kapere den øgede mængde organisk materiale, men i tillæg til spildevandsplan fra 2014 vurderer Aalborg Forsyning, Kloak A/S, at selskabets spildevandskloakledninger kan anvendes til transport af køkkenaffald, der har været igennem en affaldskværn. Affaldet kan ledes i det separate spildevandssystem frem til biogasanlæggene på Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest. Der er således separatkloakeret hele vejen fra affaldet produceres til biogasanlægget. Produktionen af biogas på renseanlæggene vil dermed kunne øges og der vil ske en reduktion i udledningen af CO 2 i overensstemmelse med klimastrategien. Der vil ikke opstå propper i kloakledningerne af den grund, ligesom levevilkårene for rotter ikke vil blive forbedret. Mængden af rotter afhænger udelukkende af antal redepladser. Der vil ske en marginal forøgelse af svovlbrinteproblemerne i de lange trykledninger. Da der allerede i dag sker bekæmpelse af svovlbrinte i disse trykledninger, er der kun behov for en marginal forøgelse af denne indsats. Side 46 af 52

9 I Aalborg Kommune er det generelt ikke tilladt at installere og bruge affaldskværne i husstande og virksomheder mv. En forudsætning for en tilladelse vil være, at anvendelsen af affaldskværn ikke medfører risiko for forringelse af tilstanden i vandområderne. Hvis der gives tilladelser til at anvende affaldskværne, vil det i givet fald kun kunne ske efter en konkret vurdering i lokalt afgrænsede områder, der er separatkloakeret, og hvor spildevandet ledes direkte til rensning på renseanlæg. Et større etageboligområde på vejene Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej er pt. ved at gennemgå en gennemgribende renovering. I den forbindelse vil der blive set positivt på at give mulighed for at installere affaldskværne i de ca boliger. En tilladelse vil dog først blive givet efter en konkret ansøgning og vurdering. 8 Virksomheders adgang til genbrugsplads Sundsholmen Virksomheder har mulighed for at aflevere affald på Genbrugspladsen Sundsholmen mod betaling. Siden 1. marts 2013 har virksomheder som forsøg haft adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen om formiddagen. Ordningen blev indført efter ønske fra Dansk Byggeri. I forsøgsperioden er samtlige besøg blevet registreret. Fordelingen af besøg i åbningstiden på alle ugens dage har været ensartet hen over forsøgsmånederne. Der er fortsat flest besøg i tidsrummet kl , ligesom der er en tendens til flere besøg om formiddagen og færre besøg sidst på dagen. Antallet af virksomhedsbesøg på genbrugspladsen om formiddagen på hverdage har været lavt i forsøgsperioden i gennemsnit under fem besøg pr. formiddag i de fire timer (fra klokken 8 12), som pladsen har åben ud over den almindelige åbningstid (hverdage klokken 12 20). Uagtet det lave besøgstal i formiddagstimerne fastholdes virksomheders mulighed for at benytte genbrugspladsen Sundsholmen om formiddagen, da det betragtes som en god service overfor virksomhederne, at de har denne mulighed. Omkostningerne til ordningen er begrænsede, og fremgår af Figur 22. Erhverv på Sundsholmen Kr. Omkostning ved formiddagsåbent for virksomheder Figur 22 Økonomi, virksomheders adgang til Sundsholmen i formiddagstimerne Omkostningerne til ordningen med formiddagsåbent for virksomheder dækkes af virksomhederne, som betaler gebyr pr. besøg på pladsen. Side 47 af 52

10 9 Information Aalborg Forsyning, Renovation ønsker at aktivt at formilde budskabet om affald og ressourcer til både børn, unge og andre borgergrupper i kommunen. Der indføres digital selvbetjening på en del områder, som vil gøre det nemmere for borgere og virksomheder at finde den information, der er relevant for dem. Målet er, at nå ud til flest muligt og sikre fremtidige gode affaldsvaner på en nem og overskuelig måde. 9.1 Skoleinformation Der er risiko for at de, der er børn nu, vil komme til at opleve en verden med knaphed på ressourcer og et voksende affaldsproblem. Det er derfor vigtigt, at påvirke børns adfærd og holdninger for at opnå god affaldspraksis og give alle børn den grundholdning, at affald er en ressource, som skal udnyttes effektivt. Denne vision vil medvirke til at tage ansvar for de fremtidige globale udfordringer ved bl.a. at bidrage med viden og initiativer for at sikre et effektivt ressourcekredsløb. I 2014 blev der oprettet en mobil skraldeskole. Det skal fremadrettet være nemt for en lærer at sætte affald og ressourcer på skoleskemaet eksempelvis ved, at Renovations skoletjeneste bliver en del af en almindelig undervisningsdag. Undervisningen til de forskellige klassetrin på skolerne understøtter i høj grad Undervisningsministeriets læreplan, så eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget samfund, samt ansvarlighed over for miljøet. I første omgang er målgruppen klasserne. Herefter udvides konceptet til de andre klassetrin og børnehaver. 9.2 Ungeinformation Som aktiv uddannelsesby tiltrækker Aalborg mange unge til byen. Det er et mål at gøre de unge interesseret i emnet affald og ressourcer, så de unge bidrager til et Aalborg uden affald. For at nå dette mål, skal der de udformes en affaldskommunikation for alle unge i Aalborg Kommune med deltagelse af målgruppen selv 9.3 Information, generelt Renovation vil være synlige og aktive og gøre affald til et nærværende og interessant emne, som sikrer gode affaldsvaner. I de kommende år vil der være fokus på kontakt til de forskellige borgergrupper. Synligheden vil bl.a. ske på hjemmesiden og ved diverse arrangementer, som boligmesse, bæredygtighedsfestival, naturvidenskabsfestival. Desuden vil der i forbindelse med implementering af Aalborg uden affald være en ekstra informationsindsats. En stor del af affaldshåndteringen skal være digital selvbetjening, så borgere og virksomheder får mere målrettet information. Ved hjælp af et log in skal alle hurtigt kunne nå den information om affaldshåndtering, der vedrører dem. Nyetablerede virksomheder og nytilflyttere vil hurtigt kunne skabe sig et overblik over kommunens affaldsordninger og via selvbetjening kunne tilmelde sig de forskellige ordninger. Side 48 af 52

11 Med etablering af den mobile skraldeskole og de væsentlige ændringer i indsamlingssystemerne for husstande er det nødvendigt at øge ressourcen til information betydeligt. Det sker ved at ansætte en informationsmedarbejder, som i de første år primært skal have fokus på disse områder, så skolebørnene får en tidssvarende og optimal affaldsundervisning, og så borgerne er tilstrækkeligt informeret til at kunne sortere deres affald korrekt og dermed udnytte de nye indsamlingssystemer optimalt. 10 Innovative affaldsløsninger Det er et mål, at arbejde for, at der indføres arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger ikke mindst i tætbyen hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Nogle steder kan det blive nødvendigt at inddrage det offentlige rum. Mulighederne for en indsats skal kortlægges i planperioden, så der kan opnås ideelle løsninger for indsamling af affald som dagrenovation, flasker, glas, papir, metal, plast mm., og der skal fortsat arbejdes for at affaldsløsninger indarbejdes så tidligt som muligt, både når der renoveres, og når der etableres nye områder. 11 Finansiering af anlægsinvesteringer Indførsel ny teknologi, såsom underjordiske sugesystemer, underjordiske beholdere for dagrenovation ved etagebyggeri mv., har indtil nu vist sig at være en svær proces. Forklaringen på en bygherrers manglende lyst til at investere i ny teknologi skyldes formentlig de store investeringer, som ofte skal medtages i de generelle anlægsprojekter. Erfaringen viser, at det, at udarbejde og gennemføre projekter for at indføre moderne energistyring, alternativ energi, nytænkning og eksperimentering med bygningsindretninger, ofte droppes på grund af manglende økonomi i anlægsfasen. Det er derfor undersøgt, om der inden for den gældende lovgivning kan være muligheder for alternativ finansiering, hvor kommunen (Aalborg Forsyning, Renovation) evt. kunne bistå med finansieringen i anlægsfasen. Konklusionen på dette er, at Miljøbeskyttelseslovens 48 og affaldsbekendtgørelsens 24 ikke indeholder hjemmel til opkræve omkostninger til finansiering af eksterne anlæg (anlæg, der ikke tilhører kommunen) over affaldsgebyret. Der kan derfor ikke umiddelbart laves en standardløsning, og mulighederne må derfor vurderes og analyseres i de konkrete tilfælde. Side 49 af 52

12 12 Udsortering af affald til erstatning for fossile brændsler I dag sorteres det haveaffald, der behandles på Affalds og genbrugscenter Rørdal i hhv. en mængde, der laves til biobrændsel, en mængde kompost til afdækning på anlægget og en mængde, der komposteres og efterfølgende køres til genbrugspladserne, hvor borgerne gratis kan hente kompost. I ressourceplanen er der mål om, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i I 2013 blev 34% af det haveaffald, der blev behandlet på Affalds og Genbrugscenter Rørdal lavet til biobrændsel, og målet er derfor allerede nået. Processen med håndtering og afsætning af have og parkaffald vil fortsat blive tilpasset og optimeret løbende for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne. Desuden arbejdes der løbende med at finde og udsortere andre affaldstyper, som kan erstatte brugen af fossile brændsler. 13 Skraldebiler på alternative brændsler Inden for transport sker der en rivende udvikling. Mulighederne for at omstille og investere i hybridbiler og biler, der kører på gas/el og andre tiltag, der understøtter hensigterne i Aalborg Kommunes klimastrategi, undersøges derfor løbende. 14 Behandlingskapacitet I kortlægningsdelens afsnit om Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg er de forskellige anlægs kapacitet beskrevet Genanvendelse Generelt forventes det, at genanvendelsesanlæggene tilpasser kapaciteten, så udbud og efterspørgsel tilpasses, og der forventes ingen kapacitetsproblemer. Det kan dog blive relevant at sende nogle affaldstyper til sorteringsanlæg inden materialerne kan genanvendes. Her er det på nuværende tidspunkt primært plast, som forventes at skabe en udfordring, og hvor det evt. kan blive relevant, at Aalborg Kommune bliver involveret i etablering af anlæg. Genbrugspladserne er meget godt besøgt. Årligt er der ca besøgende. I sidste planperiode blev de fleste pladser renoveret og opgraderet til en højere standard, og der forventes ikke at blive behov for en fysisk kapacitetsudvidelse i planperioden Forbrænding En mindre del af det brændbare affald fra Aalborg Kommune brændes på Aars Varmeværk. Denne aftale ophører ved udgangen af 2015, og herefter vil alt brændbart affald fra kommunen blive brændt på I/S Reno Nord, naturligvis med forbehold for, at en liberalisering af forbrændingsområdet kan ændre forudsætningerne for, hvornår brændbart affald kan tilføres egne anlæg. Side 50 af 52

13 Som nævnt i kortlægningsdelen forventes der ikke at blive kapacitetsproblemer på forbrændingsanlægget i planperioden Deponering Som nævnt i kortlægningsdelen forventes der ikke at blive kapacitetsproblemer på deponeringsanlæggene i planperioden Jord Med initiativerne beskrevet i kortlægningsdelen, forventes det at kunne løse udfordringerne med anbringelse af jord Farligt affald Mokana, som er modtagestationen for farligt affald, forventes ikke at få kapacitetsproblemer i planperioden Slamtørring Spildevandsslammet fra Aalborg Kommune bliver tørret på Aalborg Forsyning, Kloak A/S s slamtørringsanlæg på Renseanlæg Øst. Der forventes ingen kapacitetsproblemer i planperioden. 15 Tidsplan Ny ordning for plast, metal, elektronik og sparepærer Afskaffelse af henteordning Ny indsamlingsordning for haveaffald Ændring af bestillerordning Udlevering af beholdere til dagrenovation og ændret afhentningsfrekvens Organisk affald Affaldskværne Erhvervs adgang til Sundsholmen Information Skoleprojekt Ungeinfo Øvrig info Innovative affaldsløsninger Affald til erstatning for fossile brændsler Skraldebiler på alternative brændsler Figur 23 Tidsplan for igangsætning af initiativer Side 51 af 52

14 16 Samlede økonomiske konsekvenser I Figur 244 fremgår det, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have på de enkelte ordninger og gebyrer, når de forskellige tiltag i denne plan er gennemført. Ordning Omkostning/år Gebyr kr. husstande/år incl. moms Henteordning Haveaffaldsordning Plast/metalordning I alt Dagrenovation Total 40 Figur 24 Nye ordningers indvirkning på omkostninger og gebyrer for husstande Boligabonnementet vil således stige i størrelsesordenen 140 kr. incl. moms pr. år, mens grundgebyret for indsamling af dagrenovation tilsvarende vil falde i størrelsesordenen 100 kr. incl. moms. For den enkelte husstand betyder det en ekstra udgift til affald på ca. 40 kr. pr. år incl. moms. 17 Miljøvurdering Affaldsplanen er omfattet af 3, stk. 1, 1 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og kan dermed være omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering af planen. En affaldsplan, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser (anlæg omfattet bekendtgørelsens bilag 3 og 4), kan være omfattet af en obligatorisk miljøvurdering efter bekendtgørelsens bestemmelser. Det vurderes, at affaldsplanen muligvis fastlægger rammer for fremtidige anlægsarbejder. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at Aalborg uden affald ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen alene indeholder mindre ændringer i forhold til gældende planer (Affaldsplan med tilhørende miljøvurdering og tillæg til Affaldsplan med tilhørende miljøvurderingsscreening) og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Side 52 af 52

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Aalborg uden affald Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Udgiver: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Udgivelse: 2014 Sagsnr.: 2011 41668 miljoe.energi@aalborg.dk

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Aalborg uden affald - 2. behandling

Aalborg uden affald - 2. behandling Punkt 6. Aalborg uden affald - 2. behandling 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg uden affald 2015-2024 samt udkast til svar på de indkomne indsigelser og kommentarer.

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Fra Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2011-41668 / 2011-41668-81 15-01-2015 Administration Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald Bilag 1 18. maj 2017 Sagsbeh.:ON J.nr.: 07.00.00-G01-11-16 Vej Park og Miljø Forslag til indsamlingsordning for madaffald Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere