1 Status Prognose Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34"

Transkript

1 Kortlægning FORSLAG

2 Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status Status for affaldsdata Husholdningsaffald Erhvervsaffald Status for Affaldsplan Ordninger for husholdninger Indsamlings og anvisningsordninger for virksomheder Fremtidsguld Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord Prognose Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg Kommunale anlæg Genbrugspladser Affalds og Genbrugscenter Rørdal Slamtørring Fælleskommunale selskaber I/S Reno Nord Energianlæg I/S Reno Nord Rærup Deponi I/S Reno Nord Mokana Renovest I/S Deponi Oudrup Side 22 af 52

3 1 Status 1.1. Status for affaldsdata Aalborg Kommune har selv kortlagt affaldsmængderne for husholdnings og erhvervsaffald siden Fra 2010 overgik opgaven med indsamling af affaldsdata til staten og det nationale affaldsdatasystem. Det betyder, at der ikke er data tilgængeligt for 2010, 2011 og Hvorvidt data bliver valid for 2013 er ved denne plans udarbejdelse uvist. Via behandlingsanlæggene modtager kommunen fortsat data for affald fra husholdninger, og det er derfor muligt at lave en valid affaldskortlægning for dette affald også i perioden For erhvervsaffald kortlægges der frem til Husholdningsaffald Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2013 var der sammenlagt t affald fra husstandene. Mængden svarer til, at hver enkelt husstand producerede kg affald på et år. Af nedenstående Figur 4 fremgår affaldsmængder fordelt på affaldstyper. Side 23 af 52

4 Affaldsfraktion Status 2013 Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. husstand t/år kg/år Dagrenovation Dagrenovation underjordiske containere Hjemmekompostering Farligt affald Flasker/glas Pap & papir Plastdunke 3 3 0,03 I alt Asbest Batterier ,4 Beton, murbrokker m.m Brændbart affald Dæk Elektronikaffald Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plast ,6 Imprægneret træ Jern og metal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør 8,4 8,4 0,1 Planglas PVC Træ til spånpladeproduktion Tøj Vinduesrammer med glas I alt I alt husholdningsaffald Figur 4 Husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i 2013 Ud over ovenstående mængde husholdningsaffald afleverede husholdningerne yderligere t lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i opgørelsen. Side 24 af 52

5 Kommunesammenlægning I alt husholdn.affald Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 5 Udviklingen i mængden af husholdningsaffald i perioden I Figur 6 er det affald, som husholdningerne skaffer sig af med, fordel på affaldstyper Affaldsfraktion Dagrenovation Dagrenovation underjordiske containere Hjemmekompostering Farligt affald Flasker/glas Pap & papir Plastdunke 0, I alt Asbest Batterier Beton, murbrokker m.m Brændbart affald Dæk Elektronikaffald Fast miljøfarligt affald (se under asbest fra 2009) Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plast 74, Imprægneret træ Jern og metal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør Planglas PVC Træ til spånpladeproduktion Tøj Vinduesrammer med glas I alt I alt holdningsaffald Figur 6 husholdningsaffald fordelt på affaldstyper i perioden Side 25 af 52

6 Affaldsmængderne har med små udsving generelt været stigende siden Denne tendens vendte i perioden 2007 til 2010, hvor der har været et fald i mængden af affald fra husholdninger, hvilket tilskrives den generelle økonomiske situation med finanskrise. Vurderet ud fra affaldsmængderne ser det ud til, at borgerne i kommunen er på vej ud af denne udvikling, da der fra 2010 til 2011 har været en stigning på 5%, og siden har affaldsmængderne været på nogenlunde samme niveau. Figur 7 viser, hvor meget affald, den enkelte husstand har genereret siden kg/år Figur 7 Mængde affald pr. husstand i perioden Siden kommunesammenlægningen i 2007 har affaldsmængden fra husholdninger fordelt på behandlingsaktivitet udviklet sig, som det fremgår af Figur Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Figur 8 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype Side 26 af 52

7 Siden sidste affaldsplan i 2008 er den totale mængde affald fra husholdninger faldet med 6%. Mængden til forbrænding er faldet med 13%, og mængden til deponi er faldet med 18%, mens mængden af affald, der genanvendes, er steget med 4%. Nedenfor i Figur 9 ses, hvordan behandlingen af husholdningsaffald er fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponi i % 51% 5% Genanvendelse Forbrænding Deponi Figur 9 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype I 2013 blev der afleveret 44% affald til genanvendelse. Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er faldet lidt siden 2012, hvilket skyldes, at mængderne af haveaffald til genanvendelse er faldet. I 2012 var der ekstraordinært meget haveaffald i sommerhusområderne ved Hals i forbindelse med træfældningsprojekter. I ressourceplanen for affaldshåndtering Danmark uden affald beregnes genanvendelsesprocenten uden haveaffald og byggeaffald. Ved at bruge denne beregningsmodel ligger genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune på ca. 24%. Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent skal bringes op på 50%. Derfor vil der i de kommende år være mange initiativer med henblik på at øge andelen af affald til genanvendelse, hvilket beskrives i plandelen Erhvervsaffald Nedenstående Figur 10 viser udviklingen i erhvervsaffald i perioden Kommunesammenlægning I alt Genanvendelse Forbrænding Figur 10 Mængden af erhvervsaffald i perioden Side 27 af 52

8 Den samlede affaldsmængde fra erhverv i perioden 2007 til 2009 er behandlet, som det fremgår af Figur Figur 11 Erhvervsaffald (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype Nedenfor i Figur 12 ses, hvordan behandlingen af erhvervsaffald excl. behandlingsrester er fordelt på genanvendelse, forbrænding, deponi og særbehandling i ,7% 4,0% 0,4% 72,9% Genanvendelse Forbrænding Deponering SærbeIandling Figur 12 Erhvervsaffald 2009 (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype Side 28 af 52

9 1.2. Status for Affaldsplan I Affaldsplan var der opstillet en række mål og initiativer, som skulle gennemføres i planperioden. Særlige målsætninger i planen var: En harmonisering af serviceniveauet i de fire kommuner, der blev lagt sammen ved kommunalreformen. Øget genbrug og derved nedbringelse af affaldsmængderne til forbrænding og deponering. I planperioden er serviceniveauet harmoniseret. Det er bl.a. sket gennem de initiativer, der beskrives nedenfor. De væsentligste initiativer i den tidligere affaldsplan var: Ændring af genbrugspladsstrukturen Ændring af henteordning Indførelse af bestillerordning Husstandsindsamling af papir og pap Opstilling af kuber/containere til papir og pap, flasker og glas samt til småt jern og metal. På flaskekuberne monteres der en mini kube til batterier og mobiltelefoner Genbrugspladserne åbnes for erhverv mod betaling Affaldsgebyrer fra virksomheder opkræves på baggrund af CVR registeret, og ikke som det hidtil har været praksis på baggrund af BBR oplysninger Der blev krav om et standardregulativ for affald fra virksomheder og et standardregulativ for affald fra husholdninger samt et for jord. Side 29 af 52

10 I oversigten nedenfor er der lavet en status for de enkelte initiativer. Mål fra affaldsplan Ny indsamlingsfrekvens i sommerhuse Genbrugspladser i Aalborg Status i 2013 Er gennemført planmæssigt. Er gennemført planmæssigt. Genbrugsplads i Nibe Genbrugsplads i Sejlflod Er gennemført med forsinkelse pga. uforudsigelige plan og ejerforhold, som har forsinket processen. Er gennemført planmæssigt. Genbrugspladser i tidligere Hals Henteordning og bestillerordning Papir og pap En ny genbrugsplads er taget i brug i Gandrup i De små pladser i området er nedlagt i Hou eksisterer dog som sæsonplads. Er gennemført planmæssigt. Er gennemført planmæssigt. Takstændring og ombytning af udstyr i Sejlflod Flisordning i Hals Er gennemført planmæssigt. Er afskaffet, jvf. planen. Farligt affald Kuber til jern og metal Rappenskraldeordningen er nedlagt, og afleveringsmuligheder hos detailhandel udvides løbende. Kuber udsættes løbende. Erhverv på genbrugspladser Erhverv har haft adgang til genbrugspladserne siden 1. januar Fra 1. januar 2012 har virksomheder haft mulighed for at tilmelde sig genbrugspladsordningen, som mod betaling giver adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Miljøgodkendelse Sundsholmen Der er givet en vilkårsændring, så erhverv kan komme på pladsen. Ophør af ordninger for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder Gebyrer opkræves via CVR Aalborg Forsyning, Renovations indsamlingsordninger af genanvendeligt affald hos virksomheder er ophørt som følge af lovkrav. Der opkræves som udgangspunkt administrationsgebyr via CVR. Dagrenovation opkræves via CVR ved virksomheder Standardregulativer Kravet er gældende fra 1. januar Der er vedtaget principper for administrationspraksis. Der er lavet standardregulativer for husholdninger og for erhverv. Regulativ for jord Er lavet og trådt i kraft. Side 30 af 52

11 1.3. Ordninger for husholdninger De ordninger, der findes for husholdninger i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Nedenfor i Figur 13 er oplistet de ordninger, der eksisterer i Ordning Indhold Type Dagrenovation Dagrenovation indsamles fra alle boliger Hente Dagrenovation indsamles fra kolonihaver 1. april til 30. september Hente eller efter behov hele året Dagrenovation indsamles fra sommerhuse Hente Papir og pap Papir og pap afhentes i fast opsamlingsmateriel ved boligerne Hente Glas Kuber og underjordiske beholdere til glas opstillet på centrale Bringe steder Metal Kuber og underjordiske beholdere til metal opstillet på centrale Bringe steder Plastemballage Alle plasttyper kan afleveres på genbrugspladserne Bringe Genbrugspladser Genbrugspladser for alle borgere, hvor alle typer affald kan Bringe afleveres, dog ikke dagrenovation PVC Alt PVC kan afleveres på genbrugspladserne Bringe Imprægneret træ Imprægneret træ afleveres på genbrugspladserne Bringe Farligt affald Farligt affald kan afleveres til forhandlere Bringe Medicinrester og kanyler kan afleveres på apotekerne Bringe Farligt affald kan afleveres via viceværtordningen Hente Elektronik Småt elektronik og mobiltelefoner kan afleveres i små kuber, der sidder på hhv. metal og glaskuberne Elektronik fra boligselskaber kan afleveres via viceværtordningen Batterier Batterier kan afleveres på låget af dagrenovationsbeholderen ved énfamilieboliger Batterier kan afleveres i minikuber på flaskecontainere Batterier kan afleveres i opsatte spande i forretninger Bygge og anlægsaffalpladserne Uforurenet bygge og anlægsaffald kan afleveres på genbrugs Viceværtordning Elektronikaffald og farligt affald kan afleveres via viceværter i boligforeninger, som er tilsluttet ordningen. Som forsøg kan viceværter benytte sig af bestillerordningen Storskrald Småt brændbart affald afhentes via ruteindsamling ved boliger i byområder Bestillerordning Afhentning af store elementer brændbart, jern og elektronik ved husstanden. Borgeren skal bestille afhentning Kuber Der er opstillet kuber til glas, metal, papir og pap på centrale steder. På disse kuber er der minikuber til batterier og mobiler samt småt elektronik Figur 13 Aalborg Kommunes ordninger for husholdningsaffald Bringe Hente Hente Bringe Bringe Bringe Hente Hente Hente Bringe Side 31 af 52

12 1.4. Indsamlings og anvisningsordninger for virksomheder De ordninger, der findes for virksomheder i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald. Nedenfor i Figur 14 er oplistet de ordninger, der eksisterer i Kildesorteret, genanvendelig affald indgår ikke i ordningerne, disse affaldstyper er reguleret i Affaldsbekendtgørelsen. De fleste ordninger for erhvervsaffald er anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten har ansvaret for at håndtere affaldet i overensstemmelse med de gældende regler. Ordning Indhold Dagrenovation Dagrenovation indsamles fra alle virksomheder Hente Genbrugsplads Genbrugspladsen Sundsholmen kan benyttes af tilmeldte Bringe virksomheder, der betales pr. besøg Ikke genanvendeligt farligt Ikke genanvendeligt farlig affald anvises til anlæg, som kan Anvisning affald findes på skidt.dk Klinisk risikoaffald Indsamlingsordning hos producenten Hente Ikke genanvendeligt PVC Anvisningsordning til deponi Anvisning Forbrændingsegnet affald Anvisningsordning til energianlæg Anvisning Deponeringsegnet affald Anvisningsordning til deponi anvisning Figur 14 Aalborg Kommunes ordninger for erhvervsaffald Aalborg Kommune anviser affald til de anlæg, der er vist i Figur 15. Affaldstype Anlæg Forbrændingsegnet affald I/S Reno Nord, Energianlægget og I/S Aars Varmeværk (sidstnævnte frem til 31. december 2015) Deponeringsegnet affald I/S Reno Nord, Rærup deponi og I/S Renovest, deponi (sidstnævnte frem til 31. december 2015) Ikke genanvendeligt farligt Godkendte anlæg af farligt affald. Liste findes på affald Figur 15 Anlæg, som Renovation anviser til 1.5. Fremtidsguld I september 2013 blev der udvalgt tre områder til at deltage i et forsøg med at sortere mere plast, metal, småt elektronik og sparepærer til genanvendelse. Områderne er en blanding af en og tofamiliehuse og boligblokke. Derudover deltager et kollegium i forsøget. Alt i alt svarer det til omkring 600 husstande af forskellig størrelse. Deltagerne i forsøget fik som supplement til deres almindelige affaldsbeholder to ekstra containere: Én til plastemballage og én metalemballage. Derudover fik de en mindre beholder til småt elektronik og sparepærer til at sætte ind i containeren til metal. Alle deltagere har taget rigtig godt imod denne nye ordning, og resultatet af indsamlingen 2013 ses i Figur 16. Side 32 af 52

13 Indsamlet affaldsfraktion I alt indsamlet kg Kg. pr. husstand Kg pr. husstand Beregnet pr. år Plast Metal Småt elektronik 322 0,52 1,6 Sparepærer 25 0,04 0,12 Batterier 77 0,12 0,37 Figur 16 Mængder fra forsøgsordningen Fremtidsguld Det har umiddelbart ikke givet problemer at aflevere metal, småt elektronik og sparepærer til forsøgsordningen. Dette affald har været rigtig godt sorteret, og størsteparten kunne gå direkte til genanvendelse. Dog har plastaffaldet givet nogle udfordringer. Det har været nyt for mange husholdninger at sortere denne affaldstype til genanvendelse. Noget af det plast, der blev afleveret, var stadig fyldt med madaffald, så det var med til at forurene det øvrige plast. Der er derfor afsat yderligere ressourcer i form af information, bl.a. ved at oprette forsøgets egen hjemmeside ved to borgermøder og i form af nyhedsbreve, som udkommer ca. hver anden måned. Det har også været nødvendigt at oversætte nyhedsbrevene til engelsk til de udenlandske studerende på kollegiet. Forsøget fortsætter i 2014 og er med til at danne grundlag for en fremtidig indsamling af genanvendelige materialer, som beskrevet i plandelen Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord Det er et mål at genanvende mest mulig jord og forskellige jordarter m.m. Der er derfor i sidste planperiode ansat en projektleder til primært at tage sig af de forskellige jordprojekter i Aalborg Kommune. Sammen med By og Landskabsforvaltningen er der igangsat et større naturgenopretningsprojekt om opfyldning af søen i Østerådalen med ren og lettere forurenet kridt og ler. Projektet i Østerådalen og opfyldningen af den store sø kræver en del anlægsinvesteringer til transportbånd, pontoner, modtagefaciliteter mm. Side 33 af 52

14 Desuden arbejdes der med muligheder for at anbringe jord på den tidligere Kemiragrund, og andre alternativer til anbringelse af jord i forbindelse med bl.a. anlægsprojekter. Mulighederne for at levetidsforlænge Affalds og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet under anlægget. 2 Prognose Der er udarbejdet en prognose for husholdningsaffald. Prognosen er udarbejdet på baggrund af to modeller. Den ene model beskriver sammenhængen mellem udvikling i samfundsøkonomien og generering af affald. I den anden model antages det, at der sker en delvis afkobling mellem økonomi og affaldsproduktion. Fremskrivningen af mængden af husholdningsaffald i Aalborg Kommune fremgår af Figur 17, og bygger på en udvikling, som ligger mellem de to modeller kombineret med effekten af affaldsplanens initiativer Figur 17 Prognose for husholdningsaffald Genanvendelse Forbrænding Deponi 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg 3.1 Kommunale anlæg Renovation driver seks genbrugspladser i kommunen. Genbrugspladserne har ca besøgende årligt. Renovation driver også Affalds og Genbrugscenter Rørdal, hvor der er fyldplads, deponering af jord og kompostering af haveaffald. Komposteringsdelen er udliciteret Genbrugspladser De seks genbrugspladser i kommunen ligger i hhv. Storvorde, Nibe, Gandrup, Hou (sæsonåbent), Over Kæret (Aalborg) og Sundsholmen (Nørresundby). I 2013 modtog genbrugspladserne i alt ca ton affald. Side 34 af 52

15 3.1.2 Affalds og Genbrugscenter Rørdal Affalds og Genbrugscenter Rørdals aktiviteter foregår på et areal på ca. 32 ha. Arealet er lejet af Aalborg Portland A/S, som selv driver en fyldplads, der grænser op til Affaldsog Genbrugscenter Rørdal. Deponeringsaktiviteterne på Affalds og Genbrugscenter Rørdal medfører, at der etableres en bakkeø med et samlet volumen på m 3 jord og fyldpladsaffald. Det færdigopfyldte areal kommer op i en højde på ca. 18 m over terræn. Restvolumen for hele pladsen er blevet opmålt i september 2013 til m 3, og restvolumen pr. 31. december 2013 er beregnet til m 3. Jordmængderne, der deponeres er faldet, da der i 2013 blev stoppet for tilførsel af ler og kridt. Deponeringsaktiviteterne på Affalds og Genbrugscenter Rørdal forventes at blive afsluttet om ca. 4 år. På Affalds og Genbrugscenter Rørdal modtages der jord og affald til deponering og behandling på følgende behandlingsanlæg og depoter: Fyldplads Renjordsdepot To specialdepoter for lettere forurenet jord Sorteringsplads for jord. Desuden drives det et komposteringsanlæg for have og parkaffald. Kompostering varetages af ekstern entreprenør, mens øvrige aktiviteter udføres af Renovation med egne entreprenørmaskiner. Have og parkaffaldet kommer fra virksomheder (private og offentlige) samt kommunale genbrugspladser. Fyldpladsaffaldet kommer primært fra de kommunale genbrugspladser, mens jorden kommer fra både private og virksomheder. I sidste planperiode blev der indledt arbejde for at forlænge levetiden på Affalds og Genbrugscenter Rørdal. Det har bl.a. resulteret i planer om at øge højden på arealet samt en mulig udvidelse. Desuden er der ved at blive fundet alternative arealer, hvor der kan anbringes overskudsjord. Dette er en kontinuerlig opgave. De endelige godkendelser mm. er ikke på helt på plads i skrivende stund, men forventes at være det i planperioden. Herefter forventes der ikke behov for yderligere kapacitet i planperioden Slamtørring Slammet fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S renseanlæg bliver tørret og hygiejniseret på slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst. Det granulat, som kommer ud af denne proces, bliver afsat til energiproduktion, og restproduktet bliver nyttiggjort til industrielle formål. På Renseanlæg Vest og Øst blev der i 2013 produceret ton våd slam efter forgasning. Heraf blev ton tørret, 846 ton blev udlagt på langtidsdeponi, og ton blev lagret til senere tørring. Det tørrede slam udgør ton granulat med tørstofindhold på 91,7%. Det tørrede slam afhændes pt. til Aalborg Portland Cementfabrik, hvor det nyttiggøres både ved energiudnyttelse og ved anvendelse af askeresten i cement Side 35 af 52

16 produktionen. Andelen af slam, der nyttiggøres, har i 2013 været 89%, resten er udlagt på de tilhørende miljøgodkendte arealer ved Renseanlæg Vest og Øst. 3.2 Fælleskommunale selskaber Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab I/S Reno Nord. I 2014 forventes den endelige godkendelse af sammenlægningen mellem I/S Reno Nord og I/S fællesforbrændingen i Hobro at finde sted. Sammenlægningen kommer blandt andet til at betyde, at flere af de tidligere kommuner fra før kommunalreformen lægges ind under I/S Reno Nord, hvilket vil betyde, at I/S Reno Nord vil modtage en større mængde affald fra interessentkommunerne end hidtil. Selskabet vil, hvis/når fusionen godkendes af det kommunale tilsyn drive to forbrændingsanlæg, som ligger i hhv. Aalborg og Hobro, et deponi med tilhørende sorteringsanlæg og knuseanlæg til genanvendeligt byggeaffald samt en modtagestation for farligt affald (Mokana). Frem til 31. december 2015 er Aalborg Kommune interessent i det fælleskommunale selskab I/S Renovest. Herefter har Aalborg Byråd besluttet, at kommunen udtræder af affaldsselskabet. Renovest driver et deponi, har frem til udgangen af 2015 en aftale med I/S Aars Varmeværk om forbrænding af affald, og indsamler storskrald og papir i en mindre del af Aalborg Kommune. Renovest I/S opløses pr 31. december I/S Reno Nord Energianlæg I/S Reno Nord har to ovne i Aalborg. Ovn 4 er idriftsat i 2005, og har en kapacitet på 22,5 ton pr. time ved en brændværdi i affaldet på 10,7 GJ/ton. Det svarer til, at der kan behandles mindst ton affald årligt på anlægget. Den anden linje ovn 3 er idriftsat i 1991 og har en kapacitet på ca. 10 ton pr. time ved en brændværdi på 10,7 GJ/ton. Anlægget er ikke i daglig drift, men er i 2007 opgraderet således, at det er driftsklart som reserveanlæg. I/S Reno Nord er miljøgodkendt til årligt at forbrænde ton af visse typer af farligt affald herunder klinisk risikoaffald i Aalborg. Affaldet indfyres direkte i ovnen via et elevatoranlæg. Energianlægget har en virkningsgrad tæt på 100%, og den producerede energi forsyner ca parcelhuse med elektricitet og ca parcelhuse med varme. I 2013 modtog I/S Reno Nord ca ton dagrenovation, ton storskrald, ton erhvervs affald samt 2000 ton farligt affald fra interessentkommunerne. I dag modtages og brændes affald fra andre kommuner end interessentkommunerne. Desuden importeres affald fra England for at udnytte den resterende kapacitet på anlægget. Når/hvis den endelige fusion mellem I/S Reno Nord og I/S fællesforbrændingen godkendes, vil anlægget i Hobro være en del af selskabet. Side 36 af 52

17 I Hobro blev den eksisterende ovnlinje etableret i Ovnen har en kapacitet på 3,9 ton/timen, hvilket svarer til ca ton på årsbasis, hvis der kan køres med fuld last hele året. I praksis kan der dog brændes ca ton affald om året med det nuværende varmeaftag i forsyningsområdet. Anlægget brænder kun biobrændsel i sommermånederne for at optimere driften til de gældende afgiftsregler. Sammenlægningen af de to selskaber vil dermed resultere i en samlet forbrændingskapacitet på ton på årsbasis I/S Reno Nord har derfor rigelig kapacitet på de to forbrændingsanlæg til at imødekomme de forventede mængder affald fra interessentkommunerne I/S Reno Nord Rærup Deponi Deponianlægget i Rærup er godkendt til at modtage blandet affald, mineralsk affald (herunder asbest) og farligt affald til deponering. Deponiet udvides i etaper, og den etape, hvor der deponeres i dag, er anlagt i 2007, og taget i anvendelse primo I takt med at deponienhederne fyldes op og nedlukkes, anlægges nye etaper. Der arbejdes i øjeblikket med en ændring af lokalplanen for området. Ændringen betyder, at slutdeponeringskoten hæves fra 20 til 25 meter. Derfor forøges restkapaciteten på nuværende og fremtidige etaper væsentligt, og anslås med den forventede lokalplanændring at være ca. 2.9 mio. m 3. Med en antaget modtaget affaldsmængde på m 3 om året, svarende til niveauet i 2008, er restlevetiden for hele deponiet 101 år pr. 1. januar På den nuværende etape vil kapaciteten og restlevetiden pr. 31. december 2013 fordele sig som følgende: Affaldsklasse Restkapacitet (m 3 ) Forventet modtagne mængder (ton) Forventet restlevetid (år) Blandet affald Farligt affald (herunder forurenet jord) Mineralsk affald Side 37 af 52

18 I/S Reno Nord Mokana Mokana er modtagestation for farligt affald. Mokana tilbyder virksomheder og kommuner en række ydelser inden for håndtering af farligt affald. I 2013 modtog Mokana ton farligt affald til videre behandling Renovest I/S Deponi Oudrup På lossepladsen deponeres affald som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres. I 2013 blev der deponeret ton affald på pladsen. Pr 31. december 2015 opløses Renovest, og deponiet lukkes. Driften af det nedlukkede deponi varetages herefter af et Mini I/S, bestående af de fire tidligere ejerkommuner: Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune. Side 38 af 52

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG Aalborg uden affald Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Udgivelse: 2015 Sagsnr.: 2011-41668

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41

1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41 Planlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse for planlægning 1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41 1.1 Ny genanvendelsesordning for plast og metal... 41 1.2 Ny genanvendelsesordning for småt elektronik

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Affaldsplan 2008-2016

Affaldsplan 2008-2016 Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Forord Jeg er glad for at kunne præsentere denne nye affaldsplan for Aalborg Kommune, som Aalborg Byråd vedtog i december 2007. Planen gælder

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 1 Indledning...4 Rammerne for Herning kommunes affaldshåndteringsplan...5 Nationale regler...5 Kommunale planer og politikker...7 Miljøvurdering...9 Godkendelse...9

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-01-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012 1 Samsø Kommune Affaldsplan 2009-2012 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Affaldsplanens indhold 3 2. Kortlægning hvordan gør vi i dag? 4 2.1 Affaldsmængder 4 2.1.1 Affaldskilder med relaterede

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere