Tillæg til Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Affaldsplan 2008-2016"

Transkript

1 Tillæg til Affaldsplan Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kortlægning Husholdningsaffald Erhvervsaffald Modtage- og behandlingsanlæg Plandel Ny organisering af affaldssektoren Erhverv på genbrugspladser Prognose Behandlingskapacitet Konsekvenser Økonomi Miljø og erhverv Øvrige konsekvenser Strategisk miljøvurdering Side - 1 -

3 1. Indledning I Affaldsbekendtgørelsen er det beskrevet, at kommunerne skal udarbejde affaldsplaner hvert fjerde år. Næste revision skal være gældende fra Forsyningsvirksomhederne udarbejdede en ny affaldsplan umiddelbart efter kommunesammenlægningen. Formålet med denne plan var at opnå en harmonisering i de fire sammenlagte kommuner. Denne plan var ikke lovbestemt. Da initiativerne i den gældende affaldsplan fortsat er ved at blive implementeret, og da der udelukkende er lovkrav om enkelte elementer, som ikke allerede er indeholdt og beskrevet i planen, har Forsyningsudvalget tiltrådt, at den lovpligtige revision af affaldsplanen, som skal være gældende fra 2010, udarbejdes som et tillæg til den eksisterende plan. Miljøstyrelsen har meldt ud, at der i løbet af efteråret 2009 vil komme en ny affaldsbekendtgørelse. Indholdet i denne bekendtgørelse kan bevirke, at der sker uddybninger eller præciseringer af tillægget inden 2. behandlingen af tillægget. Dette tillæg sammen med Affaldsplan udgør dermed den samlede affaldsplan for Aalborg Kommune. De primære initiativer i gældende affaldsplan er: Genbrugspladsstruktur Der etableres en ny og tidssvarende genbrugsplads i Gandrup. Når pladsen er etableret får genbrugspladsen i Hou sæsonåbent, og pladserne i Ulsted, Vester Hassing og Hals lukkes Dagrenovation i sommerhuse Der er indført ugentlig indsamling af dagrenovation i sommerhusområderne fra uge 18 til og med uge 35. Resten af året indsamles der hver 14. dag. Henteordning Henteordningen er ændret, så der hentes småt brændbart 12 gange om året i byområder. Desuden er der indført en bestiller-ordning for stort brændbart, stort jern og metal samt stort elektronik. Husstandsindsamling af papir og pap Der er udleveret plastcontainere til indsamling af papir og pap ved énfamiliehuse i by- og landområder med egen tilslutning til dagrenovation. Kuber Der opstilles løbende kuber/containere til papir og pap, flasker og glas samt til småt jern og metal. På flaskekuberne monteres der en mini-kube til batterier og mobiltelefoner. 2. Kortlægning Dette afsnit indeholder en kortlægning af mængden af affald fra henholdsvis husholdninger og virksomheder. Det er valgt udelukkende at vise udviklingen i affaldsmængderne siden kommunesammenlægningen, hvilket er årsagen til, at data kun dækker 2007 og Desuden indeholder afsnittet en beskrivelse af de modtage- og behandlingsanlæg, der er i kommunen samt anlæggenes kapacitet

4 2.1 Husholdningsaffald Status 2008 Genanvendelse Forbrænding Deponering Restaffald Hjemmekompostering Flasker/glas Plastdunke 0,4 0,4 Pap & papir Farligt affald Brændbart affald Haveaffald Jern og metal Elektronikaffald Neonrør 9 9 Batterier Tøj Havemøbler PVC Planglas Gips Fast miljøfarligt affald Træ til spånpladeproduktion Imprægneret træ Be, murbrokker m.m Fyldplads Lossepladsaffald Dæk Kølemøbler Husholdningsaffald i alt Procent 39,4 54,6 6,0 Figur 1 Husholdningsaffald fordelt på affaldstyper og behandling Ovenstående figur viser den samlede mængde affald fra husholdninger i Hver husstand afleverer i gennemsnit kg affald pr år. Heraf afleveres 489 kg om året som dagrenovation - svarende til 9,4 kg pr husstand pr uge

5 Ton Husholdningsaffald Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 2 Behandling af husholdningsaffald Mængden af husholdningsaffald til genanvendelse har stort set været status quo fra 2007 til Der har dog været variation inden for de enkelte affaldstyper, hvor mængden af haveaffald er faldet, mens rent træ og murbrokker/be til genanvendelse er steget. Mængden til forbrænding har ligeledes været uændret. Mængden af affald til deponering er faldet, hvilket til dels skyldes en øget indsats på genbrugspladserne, for at få borgerne til at sortere deres affald, så kun det affald, der skal deponeres, kommes i containeren

6 2.2 Erhvervsaffald Erhvervsaffald Status 2007 Genanvendelse Forbrænding Diverse brændbart Dagrenovation Klinisk risikoaffald Deponering Særlig behandling Farligt affald Andet organisk affald Storkøkkenaffald Papir og pap Kølemøbler 3 3 Flasker og glas Plast PVC Jern og metal Have og parkaffald Elektronikaffald ,5 Autogummi Lossepladsaffald Handels-, kontor- og industriaffald Be, tegl og andet bygge- og anlægsff ld Lossepladsaffald Blæsemidler Træ Planglas Asfalt Asbest, støvende Bygge- og anlægsaffald i alt Erhvervsaffald i alt excl. behandlings Restprodukter fra affaldsforbrænding Restprodukter fra energifremstilling Slam, sandfangssand, ristestof Behandlingsrester i alt Erhvervsaffald i alt Forurenet jord Rent Jord Jord i alt Figur 3 Erhvervsaffald fordelt på affaldstyper og behandling - 5 -

7 18% 1% 6% 75% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særbehandling Figur 4 Behandling af erhvervsaffald excl. behandlingsrester Figuren viser behandlingen af erhvervsaffald i % af affaldet blev genanvendt, mens 18% gik til forbrænding, 6 % blev deponeret og 1% gik til særlig behandling. 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg I Aalborg Kommune findes en række anlæg, der behandler affald. Generelt kan anlæggene inddeles i fem kategorier: genanvendelsesanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, anlæg til behandling af farligt affald samt anlæg til modtagelse af jord. Anlæggene er vist på figur 5. Figur 5 Genbrugspladser og modtageanlæg, som Aalborg Kommune ejer eller er interessent i - 6 -

8 2.3.1 Genbrugspladser Der er følgende genbrugspladser i kommunen: Over Kæret i Aalborg, Sundsholmen i Nørresundby, Storvorde, Nibe, Hou, Hals, Gandrup, Ulsted og Vester Hassing. Det er tidligere besluttet, at genbrugspladserne i tidligere Hals Kommune reduceres til en ny og tidssvarende genbrugsplads i Gandrup, samt at genbrugspladsen i Hou er sæsonåbent fra påske til og med efterårsferien Affaldsforbrændingsanlæg Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab I/S Reno-Nord. Reno-Nord driver et forbrændingsanlæg og en kontrolleret losseplads med tilhørende beknuser. I henhold til vedtægterne for Reno-Nord har interessentkommunerne pligt til at aflevere brændbart affald samt affald til deponering, der indsamles via de kommunale indsamlingsordninger, til Reno-Nord. Efter kommunesammenlægningen i 2007 betyder det, at Aalborg Kommune har pligt til at aflevere en mængde affald svarende til det, der fremkommer i de tidligere Hals, Sejlflod og Aalborg Kommuner. Desuden anviser Aalborg Kommune brændbart affald fra virksomheder til Reno-Nord. Ejerforhold I/S Aars Varmeværk Aars Varmeværk Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab Renovest I/S. I henhold til Renovests vedtægter har Renovest pligt til og eneret på at behandle de affaldstyper, der modtages fra interessenterne. Renovest har indgået en aftale med Aars Varmeværk, der brænder alt det brændbare affald. Aalborg Kommune har via Renovests aftale med I/S Aars Varmeværk pligt til at aflevere den mængde brændbare affald, der fremkommer fra den tidligere Nibe Kommune. Den nuværende aftale gælder frem til Forbrændingskapaciteten på Aars Varmeværk er ca pr år. I 2008 blev der brændt ca Deponeringsanlæg, knuseanlæg, komposteringsanlæg og anlæg til modtagelse af jord I/S Reno-Nord - Rærup kontrollerede losseplads I/S Reno-Nord - Energianlæg Ejerforhold Fælleskommunalt Ejerforhold Fælleskommunalt I 2005 satte Reno-Nord en ny ovnlinie i drift (ovn 4). Den nye ovnlinie har en kapacitet på 20 affald i timen. Ifølge varmeplangodkendelsen kan Reno-Nord i alt brænde affald pr. år (ved brændværdi på 11 GJ/). Ovnlinie 3, der er etableret i 1991, fungerer som reserve i tilfælde af længerevarende nedbrud på den nye ovn. Reno-Nord har søgt om tilladelse til at brænde årligt i de 8 koldeste måneder i ovn 3. Ansøgningen behandles pt. i Energistyrelsen. I 2008 blev der etableret et anlæg til direkte indfyring af klinisk risikoaffald samt farligt affald. Anlægget er godkendt til at brænde klinisk risikoaffald og farligt affald pr år. Hovedaktiviteten på den kontrollerede losseplads i Rærup er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding. Desuden sker der en sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse. Endelig sker der en mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald, ligesom der er modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. Affald, der afleveres til deponering, indeholder til tider affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, således at mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. I 2008 blev der indvejet ca affald til deponering. Restkapacitet på anlægget er ca. 1,9 mio m3, når hele det lokalplanlagte område medtages, og den allerede udnyttede kapacitet på de nye celler fratrækkes. Ved en årlig tilført mængde på s giver det en restlevetid på ca. 49 år

9 Ejerforhold Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Aalborg Portland, Renovationsvæsenet lejer jorden På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er der fyldplads, jorddepoter og komposteringsanlæg for have- og parkaffald. På anlægget findes et kompostanlæg til have- og parkaffald, en fyldplads, to specialdepoter til lettere forurenet jord, et renjordsdepot, samt en sorteringsplads for jord. Affalds- og Genbrugscenter Rørdals aktiviteter foregår på et areal på 32 ha. Arealet er lejet af Aalborg Portland, som selv driver en fyldplads, der grænser op til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Deponeringsaktiviteterne medfører, at der etableres en bakkeø med et samlet volumen på m3 jord og fyldpladsaffald. Det færdigfyldte areal kommer op i en højde på ca. 18 meter over terræn. Restvolumen for pladsen er pr 31. december 2008 på m3. Der forventes et årligt påfyld på m3, (svarende til ca ). Det betyder at levetiden på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er ca. 12 år. Det er derfor nødvendigt, at der i planperioden arbejdes for at genanvende så meget jord som muligt, enten ved at jorden bruges direkte, eller at jorden kan genanvendes efter en nærmere vurdering. I planperioden skal der derfor laves en mere konkret planlægning, så der udpeges arealer, hvor der kan anbringes overskudsjord. Disse initiativer er ligeledes indarbejdet i Kommuneplan 09. Ejerforhold Affalds- og Genbrugscenter Hou Renovationsvæsenet På Affalds- og Genbrugscenter Hou modtages jord samt have- og parkaffald. På komposteringsanlægget modtages have- og parkaffald til kompostering. På renjordsdepotet modtages uforurenet jord til deponering. Desuden nedknuses byggeaffald på genbrugspladsen. Det nedknuste materiale bruges til vejmateriale på pladsen Ejerforhold Renovest I/S - Oudrup Losseplads Fælleskommunalt Der deponeres affald på lossepladsen fra virksomheder og husstande. Der deponeres kun affald, der ikke kan genanvendes, forbrændes eller specialbehandles. Deponiområdet dækker et areal på 10 hektar. I alt er der er mulighed for at deponere omkring 1,0 mio. m3 på lossepladsen. I 2008 var der deponeret ca m³. Oudrup losseplads har i 2008 modtaget affald. Den aktive celle i deponiet er med baggrund i lovgivningen afsluttet i I løbet af 2010 færdiggøres nyt deponi med en kapacitet på m Anlæg til behandling af farligt affald Ejerforhold I/S Mokana Fælleskommunalt Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab I/S Mokana, der er modtagestation for farligt affald. I/S Mokana tilbyder en række ydelser til virksomheder og kommuner samt rådgiver om håndtering af farligt affald. Interessentskabet har pligt til at modtage farligt affald frembragt af interessenterne, virksomheder og offentlige eller private institutioner samt private husholdninger i interessentkommunerne. I/S Mokana afsætter det farlige affald til en række godkendte affaldsbehandlere i Danmark og udlandet Slamtørring Slammet fra kommunens renseanlæg bliver tørret og hygiejniseret på slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst. Det granulat, som kommer ud af denne proces, bliver afsat til energiproduktion, og restproduktet bliver nyttiggjort til industrielle formål. På renseanlæggene blev der i 2008 produceret s våd slam efter forgasning. Heraf blev s tørret, s blev udlagt på langtidsdeponi, og s blev lagret til senere tørring. Det tørrede slam udgør s granulat med tørstofindhold på 92,9 %, og dette er sendt til nyttiggørelse på tyske kraftværker. Andelen af slam, der nyttiggøres, har i 2008 været 85 %, resten er udlagt på de tilhørende miljøgodkendte arealer ved renseanlægget.

10 3. Plandel Affaldsplanen er den overordnede ramme for Aalborg Kommunes administration af reglerne i Miljøbeskyttelsesloven og i Affaldsbekendtgørelsen. Planen er derimod ikke et juridisk dokument, og for at beslutningerne i denne affaldsplan kan føres ud i livet, skal de derfor beskrives i et regulativ. De nærmere betingelser for, hvordan initiativerne skal implementeres i Aalborg Kommune, bliver derfor vedtaget i Aalborg Byråd i forbindelse med at initiativerne bliver indarbejdet i Renovationsvæsenets regulativer. 3.1 Ny organisering af affaldssektoren I juni 2007 blev der indgået en politisk aftale om en omorganisering af affaldssektoren. Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, som indeholder rammerne for en ny organisering af dele af affaldssektoren. Den nye organisering vil på visse områder kunne have ganske vidtrækkende betydning for virksomheder og kommuners tilrettelæggelse af affaldshåndteringen. Hovedelementerne i ændringen af Miljøbeskyttelsesloven er i korte træk: Det genanvendelige erhvervsaffald skal fritstilles, så virksomheder frit kan aflevere genanvendeligt affald til godkendte genanvendelsesanlæg, og godkendte indsamlingsvirksomheder, der er optaget på en liste, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Det betyder, at kommunerne pr. den 1. januar 2010 ikke længere må anvise kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til behandling. Fritstillelsen medvirker desuden, at det ikke længere er tilladt for kommunale virksomheder at indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. De indsamlingsordninger Renovationsvæsenet har i dag for indsamling af bl.a. glas og papir fra virksomheder skal derfor afskaffes fra 1. januar De kommunale genbrugspladser skal åbnes for erhverv, så de har adgang på lige fod med private. Betalingen skal gebyrfinansieres. Gebyret skal beregnes på baggrund af ens principper, som afspejler omkostningerne og modvirker krydssubsidiering. Gebyrer fra virksomheder skal fremover opkræves på baggrund af CVR registeret, og ikke som det er tilfældet i dag på baggrund af BBR oplysninger. Der skal derfor ske en større omlægning af gebyrstrukturen Der skal skabes gennemsigtighed i gebyrfastsættelse samt sikres en regnskabsmæssig udskillelse og benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Kommunerne skal fremover udelukkende have to regulativer: et for affald fra virksomheder og et for affald fra husholdninger. Miljøstyrelsen udarbejder standarderne, og de nye regulativer skal træde i kraft senest den 1. juli Renovationsvæsenet struktur for affaldsregulativer vil naturligvis blive ændret i overensstemmelse med de nye regler, og der vil derfor blive udarbejdet nye affaldsregulativer i første halvår af Affaldsaktører skal fremover indberette til et nationalt affaldsdatasystem. Det er Miljøstyrelsens intention, at Affaldsdatasystemet skal indeholde alle væsentlige data om affald, og at det skal være den primære kilde til information for miljømyndighederne i deres administration af affaldsreglerne. Det nye affaldsdatasystem kommer til at indeholde affaldsoplysninger om håndterede affaldsmængder for henholdsvis affaldsproducent, indsamler og modtageanlæg Miljøbeskyttelsesloven er en rammelov, og detaljerne til gennemførelse er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. Det er således her, man kan læse sig til, hvordan de bekendtgørelser, der skal komme ud af det, tænkes udformet. Miljøstyrelsen forventer at sende en ny affaldsbekendtgørelse i høring i september Bekendtgørelsen skal fastsætte de nærmere regler for den nye organisering. Som følge af ændringerne i Miljøbeskyttelsesloven vil der sideløbende med dette tillæg blive udarbejdet et nyt regulativ for virksomheder. 3.2 Erhverv på genbrugspladser Ændringen af Miljøbeskyttelsesloven har betydning for den fremtidige organisering af affaldssektoren. Affaldsplanmæssigt er den væsentligste ændring i forhold til Aalborg Kommune, at virksomheder skal have adgang til de kommunale genbrugspladser. Virksomhederne skal have adgang til genbrugspladserne fra den 1. januar Brugen af genbrugspladserne skal gebyrfinansieres efter principper, som vil fremgå af den kommende affaldsbekendtgørelse. De nærmere betingelser for virksomhedernes adgang til gen-

11 brugspladserne vil blive fastlagt i et regulativ, som skal godkendes af Aalborg Byråd. Virksomhederne vil få adgang til de større genbrugspladser i kommunen, hvilket godkendelsesmæssigt er på plads. Dog med den undtagelse, at der skal laves en ny miljøgodkendelse for genbrugspladsen Sundsholmen, da den gældende miljøgodkendelse ikke tillader erhverv på pladsen. Udarbejdelse og godkendelse af ny miljøgodkendelse for Sundsholmen, kræver omkring ½ års sagsbehandling. Figuren nedenfor viser tidsrækkefølgen i de elementer, der skal være på plads i forbindelse med virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. 1. januar 2010 Erhverv på genbrugspladser 5. oktober december 2009 Udarbejdelse af regulativ for virksomheder 2. januar marts 2010 Registreringssystem på de store genbrugspladser 1. juli 2010 Nye standardregulativer 1. oktober januar april juli september september 2009 Affaldsbekendtgørelse i høring 2. januar juni 2010 Miljøgodkendelse Sundsholmen Figur 6 Tidsplan for erhverv på genbrugspladser 3.3 Prognose Der er udarbejdet en prognose for hhv. husholdningsog erhvervsaffald. Prognosen er udarbejdet på baggrund af to modeller. Den ene model Risø-modellen beskriver sammenhængen mellem udviklingen i samfundsøkonomien og genereringen af affald. Den anden model er udarbejdet på baggrund af regeringens affaldsstrategi, hvori det bl.a. antages, at der sker en gradvis afkobling mellem økonomi og affaldsproduktion. Grundlaget for prognosen er således en beregning af de to modeller. Den endelige fremskrivning af affaldsmængderne i Aalborg Kommune, som fremgår af nedenstående figurer, bygger på en udvikling, som ligger mellem de to modeller kombineret med effekten af affaldsplanens initiativer

12 3.3.1 Prognose for husholdningsaffald Nedenstående figur viser den forventede udvikling i de samlede mængder husholdningsaffald i Aalborg Kommune frem til Ton Figur 7 Prognose for husholdningsaffald De to grafer nedenfor viser prognosen for behandlingen af husholdningsaffald i Aalborg Kommune. Graferne viser affaldet fordelt på hhv. genanvendelse, forbrænding og deponering Genanvendelse Forbrænding Figur 8 Prognose for genanvendelse og forbrænding af husholdningsaffald Figur 9 Prognose for deponering af husholdningsaffald Deponering

13 3.3.2 Prognose for erhvervsaffald Prognosen for erhvervsaffald er udarbejdet efter samme model som prognosen for husholdninger. Ton Figur 10 Prognose for erhvervsaffald De to grafer nedenfor viser prognosen for behandlingen af erhvervsaffald i Aalborg Kommune. Graferne viser affaldet fordelt på hhv. genanvendelse, forbrænding og deponering Forbrænding Deponering Figur 11 Genanvendelse og deponering af erhvervsaffald Genanvendelse Figur 12 Genanvendelse af erhvervsaffald

14 3.4 Behandlingskapacitet I kortlægningsdelens afsnit om modtage- og behandlingsanlæg er de forskellige anlægs kapacitet beskrevet. Genanvendelse Generelt må det forventes, at genanvendelsesanlæggene tilpasser kapaciteten, så udbud og efterspørgsel stemmer overens, og der forventes derfor ingen kapacitetsproblemer. Genbrugspladserne er allerede i dag godt besøgt af private. Når virksomheder får adgang til pladserne fra 1. januar 2010 vil tilstrømningen til genbrugspladserne øges. Det forventes dog, at virksomhedernes primære trafik til genbrugspladserne vil ligge på andre tidspunkter end de private borgeres. Som følge af stigende mængder vil der være behov for hyppigere tømning af containere end i dag, men rent fysisk forventes det, at der er kapacitet på genbrugspladserne i planperioden. Forbrænding Som nævnt har Aalborg Kommune en aftale om, at Aars Varmeværk brænder en mindre del dagrenovation frem til 2015 (fra tidligere Nibe Kommune). Inden den tid skal der forhandles om en eventuel fremtidig aftale om behandling af brændbart affald. Det er derfor nødvendigt, at der i planperioden arbejdes for at genanvende så meget jord som muligt, enten ved at jorden bruges direkte, eller at jorden kan genanvendes efter en nærmere vurdering. I planperioden skal der desuden laves en mere konkret planlægning, så der udpeges arealer, hvor der kan anbringes overskudsjord. Disse initiativer er ligeledes indarbejdet i Kommuneplan 09. Det vil blive undersøgt om der kan anvendes økonomiske styrmidler til at fremme genanvendelsen af jord. Farligt affald Modtagestationen for farligt affald, Mokana, forventes ikke at have kapacitetsproblemer i planperioden. Slamtørring Spildevandsslammet fra Aalborg Kommune bliver tørret på Kloakforsyningens slamtørringsanlæg på Renseanlæg Øst. Der forventes ingen kapacitetsproblemer i planperioden. Reno-Nord har som nævnt en ansøgning liggende hos Energistyrelsen om muligheden for at udnytte ovn 3 som supplement til den relative nye ovn 4 i de 8 koldeste måneder. Umiddelbart vurderes det ikke, at der er behov for udbygning af deponerings- eller forbrændingsanlæg i planperioden. Der er imidlertid behov for en større renovering af ovn 3 i ca. 2016, og det bliver derfor sandsynligvis relevant med en diskussion og kortlægning af det fremtidige behov for kapacitet i den forbindelse. Desuden er der i planperioden mulighed for, at kraftværkerne vil begynde at modtage dele af det brændbare affald. Deponering Som nævnt i kortlægningsafsnittet forventes der ikke at blive kapacitetsproblemer på deponeringsanlæggene i planperioden. Jord Kapaciteten på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal forventes at være opbrugt om ca. 12 år

15 4. Konsekvenser 4.1 Økonomi Erhvervs adgang til genbrugspladserne medfører en række nye tiltag og initiativer, hvoraf mange vil være affødt af krav i den ny Miljøbeskyttelseslov og den kommende Affaldsbekendtgørelse. Det bevirker øgede udgifter til bl.a.: Miljøgodkendelse på Genbrugspladsen Sundsholmen Registreringssystem/adgangskort for virksomheder genbrugspladserne Mulighed for aflevering af nye typer affald på genbrugspladserne Opkrævningssystem for gebyrer Sagsbehandling i forbindelse med opkrævning af gebyrer Sagsbehandling i forbindelse med fritagelse for betaling af gebyrer Sagsbehandling og vedligeholdelse af affaldsdata Lovpligtige brugerundersøgelser, som skal foretages minimum hvert 4. år Der er fortsat en række ubekendte elementer, som kan medføre økonomiske konsekvenser og betyde øgede udgifter. Disse vil løbende blive indarbejdet i de kommunale budgetter. 4.2 Miljø og erhverv Som konsekvens af affaldsplanen bliver det lettere for en del virksomheder at bortskaffe deres affald. Når virksomheder får adgang til genbrugspladserne kan de aflevere mindre mængder affald ét sted. Det vil sandsynligvis bevirke, at flere virksomheder bliver mere opmærksomme på at sortere deres affald til genanvendelse, og der vil derfor opnås en miljømæssig gevinst. Når gebyrer fra virksomheder fremover skal opkræves på baggrund af CVR-registeret, og ikke som det er tilfældet i dag på baggrund af BBR oplysninger, vil det bl.a. bevirke, at flere virksomheder kommer til at betale et affaldsgebyr. Mange virksomheder vil desuden opleve en stigning i gebyret, primært pga. virksomhedernes mulighed for at benytte genbrugspladserne. 4.3 Øvrige konsekvenser Den nye organisering af affaldsområdet vil som nævnt kunne få vidtrækkende betydning for virksomheder og kommuners tilrettelæggelse af affaldshåndteringen. Når det genanvendelige erhvervsaffald fritstilles, betyder det bl.a., at Renovationsvæsenets indsamlingsordninger for genanvendeligt affald fra virksomheder nedlægges. Når affaldsaktørerne fremover skal indberette i et nationalt affaldsdatasystem, betyder det, at Renovationsvæsenet ikke længere er ansvarlig for at indsamle affaldsdata. Til gengæld får kommunerne til opgave, at kvalitetssikre de data, der vedrører affald fra kommunen, så der vil ske en ændring i de opgaver, som skal udføres. Desuden bevirker ændringerne i miljølovgivningen, at der skal udarbejdes nye regulativer for virksomheder og husholdninger. 4.4 Strategisk miljøvurdering En affaldsplan er som udgangspunkt omfattet af 3 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, og dette tillæg til affaldsplanen kan dermed være omfattet af kravet om en udarbejdelse af en miljøvurdering af planen. En affaldsplan, der fastlægger rammer for fremtidige tilladelser til anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4, vil være omfattet af en obligatorisk miljøvurdering efter bekendtgørelsens bestemmelser. Det er altså den enkelte konkrete plans indhold, der er bestemmende for, om planen skal miljøvurderes. Affaldsplan indeholder en strategisk miljøvurdering. Da dette tillæg til affaldsplanen ikke omhandler emner, som vil medføre fremtidige anlægsarbejder, er det vurderet, at tillægget ikke er omfattet af 3 i bekendtgørelsen, og der ikke skal derfor ikke laves en strategisk miljøvurdering af tillægget til affaldsplanen. 1 Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer

16 FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Stigsborg Brygge Nørresundby

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Indhold 1. Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne 2. Miljøvurdering af Affaldsplan 3. Miljøvurdering af Spildevandsplan Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsplan 2008-2016

Affaldsplan 2008-2016 Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Forord Jeg er glad for at kunne præsentere denne nye affaldsplan for Aalborg Kommune, som Aalborg Byråd vedtog i december 2007. Planen gælder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG Aalborg uden affald Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Udgivelse: 2015 Sagsnr.: 2011-41668

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

!! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *,

!!  # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, !! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, Nærværende notat indeholder en overordnet beskrivelse af status for de tiltag, der fremgår af interessentkommunernes affaldsplan 2005-2016. Der tages udgangspunkt i affaldsplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Affaldsplan. Udkast v. 2.3a 14. juli 2015

Affaldsplan. Udkast v. 2.3a 14. juli 2015 Affaldsplan 2014 2024 Udkast v. 2.3a 14. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål... 4 1.2 Opfyldelse af Affaldsplan 2009-2020... 4 1.3 Ordliste og definitioner... 5 2 Kortlægning...

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere