Bording + Høringsmateriale Nyt centrum i Bording

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording"

Transkript

1 Bording + Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning Høringsmateriale

2 Konkurenceforslaget: Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrencen hvor centrum i Bording foreslås fremtidssikret, tydeliggjort og opkvali iceret gennem en tilplantning med træer, der skaber lokale kvaliteter og ændrer områdets, i dag, lidt golde og ugæstfrie udseende. Bording centrum bliver fremover en fælles ramme med grønne byrum, hvor mennesker kan mødes spontant, handle ind i forretningerne, deltage i begivenheder eller blot opholde sig i området og være medskabere af byliv. arkering og varelevering skal fortsat kunne foretages i et a balanceret forhold mellem begrønning, byliv og aktivitets- og opholdsmuligheder. I dag er Centrum primært tilrettelagt for biler og parkering - fremover skal området kunne tilbyde yderligere kvaliter for handlende, forretningsdrivende og borgere. Forslaget udpeger bl.a. Jens Christensens lads, Brandtomten og området her omkring samt Bredgade og stationsområdet til at være særlige dele af byens centrum. 2

3 Høringsmaterialet: Nyt centrum i Bording Intentionerne fra konkurrencen er viderebearbejdet i et borgerinddragelsesforløb med følgende milepæle: 4/9 2014: Borgermøde, Workshop 1 18/9 2014: Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten og Strædet 18/9 2014: Borgermøde, Workshop 2 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Bredgade 9/ : Oplæg for 9. klasser på Bording Skole 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten November 2014: Udsending af høringsmateriale Konkurrenceforslaget er blevet præsenteret og gennemgået grundigt på både offenlige og inviterede møder. Der er nedsat aktionsgrupper der på 2 workshops har været med til at kvali icere, justere og kritisere indholdet i konkurrenceforslaget og de forskellige delområder. Nærværende materiale har til opgave at redegøre for netop den ballance. Materialet er inddelt i følgende delområder: A: Bredgade B: Mødestedet (arbejdstitel for området omkring Brandtomten, Strædet og parkering ved Sparekassen) C: Stationsområdet og jernbaneoverskæring D: Vestervang og Søndergade E: Jens Christensens lads og Bording Forsamlingshus F: Borgergade Rådgivergruppen har i høringsmateriale forsøgt at tage hensyn til og i videst muligt omfang justere projektet med henblik på at leve op til ønsker fremkommet under borgerinddragelsesforløbet. Vi håber I kan se jeres indspil til projektet er indarbejdet og at Bording centrum har fået en ny stærk kvalitet. Under borgerinddragelsesforløbet er indkommet mange ine indspil, bemærkninger og kommentarer men også en hel del bekymringer og hist og her endog utilfredshed med projektet. Overordnet knytter indspil sig til: muligheder for varelevering og parkering begrønning i Bredgade i form af træer og bede kørsel i samt busbetjening af Centrum placering af væksthus ved Bording Forsamlingshus placering af bassin ved Brandtomten Forretningsdrivende har, naturligt nok, interesseret sig mest for hvordan deres nuværende forhold påvirkes i forbindelse med realiseringen af Bording Nyt Centrum. Rådgiverholdet har præsenteret ideer og intentioner i konkurrenceforlaget og har efterfølgende arbejdet med at imødekomme de bemærkninger og ændringsforslag som er fremsagt. Forslaget er udvalgt i enighed af IBK og konkurrencens dommerkomite, netop fordi det var robust og leksibelt, indenfor den økonomiske ramme og tilførte byen en ny stærk kvalitet. Det ser godt ud, det kan bruges og det er billigt er bl.a. sagt om forslaget... Der er altså tale om en udvikling af byen som arbejder med både og og ikke enten eller. Det er vigtigt at holde sig for øje i det fortsatte arbejde. Der er forskellige modsatrettede interesser i forhold til begrønning af især Bredgade og mulighed for parkering, varelevering og afvikling af tra ik. Den gælder om at inde ballancen mellem nuværende forhold og kommende ny kvalitet i gaden. Tilsvarende gør sig gældende på området omkring Brandtomten, ved forsamlingshuset og på forbindelsen mellem Bording Skole og Bordinghallen. Grundejeres og forretningsdrivendes indspil til rådgivningsgruppen om parkerings- og vareleveringsomfang 3

4 Høringsmaterialets delområder, A-F D C B A F E F 4

5 Delområde A: Bredgade Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) arkering: Mulighed for tidsbegrænset parkering i Bredgade som suplement til ekst. parkering i gaden. Ekst. og nye pladser anlægges som græsarmerede felter med indslag af plantebede hvor der placeres træer. Varelevering: Ved blomsterforretningen arbejdes med varelevering som en del af kørebanen. Alternativt kan varelevering foregå i zonerne med parkering, hvis ikke der er parkerede biler. Ved parkering på kørebanen må tra ik i samme retning afvente fri bane til overhaling. Ved Bageren foreslås varelevering i forlængelse af ekst. parkeringspladser. Træplantning: Træer er så vidt muligt placeret fri af boliger og hotel. Den foreslåede placering opdeler gaderummet i mindre enheder, hvor parkering, varelevering og ophold kan foregå. Busstop: Der foreslås nyt busstop i Bredgade i området ved Brandtomten/ Sparekassen/ Fakta. Ved betjening af stoppestedet standser bussen på selve kørebanen og tra ik i samme retning må derfor afvente bussens videre kørsel efter af- og påstigning. Opholdet er kort - der ikke tale om terminalfunktion hvor bussen holder og venter i længere tid. Alternativt må der afventes fri bane til overhaling. Generelt: Forslaget arbejder med ekst. kørebanebredde på ca 5,2 m. Grundet den relativt smalle kørebane, kan der opstå problemer med samtidig passage af to lastbiler/ busser. I dag benyttes fortovsarealer til parkering og vigeplads. I forbindelse med begrønning og anlagt parkering forsvinder denne mulighed teoretisk set. Der er i dag skiltet med E53/54 30 km - zone, hvilket bør være tilstrækkeligt til at store køretøjer kan mødes. arkering: arkering omkring Kr. O. Skov samme i omfang som i dag, suppleret med ny parkering i Strædet. Kr. O Skov råder over 23 pladser. Ved Sparekassen kan parkeres i Bredgade samt ved Mødestedet og i tidsbegrænset form på Brandtomten. Sparekassen råder dermed over 11 pladser. Der etableres nye parkeringsmuligheder på Bredgade hvor kunder til Sparekassen også vil kunne parkere. Ekst. og nye pladser markeres med markeringssøm i asfalt i mindre enheder mellem træer. arkeringen er med til at aktivere byrummet i dagtimerne og er dermed en vigtig del af bylivet i området. Varelevering: Ved Kr. O. Skov afvikles varelevering som det foregår i dag. Langs Foderstoffen foregår varelevering og parkering vekselvist som i dag. Lastbiler Der leverer til Foderstoffen kører ud via Strædet og Jens Christensens lads. Øvrige lastbiler kører ind/ ud af Søndergade. Sivetra ik: Områdets nuværende sivevej mellem Bredgade og Strædet bibeholdes efter ønske fra grundejere som en smal sivevej over Mødestedet. Tra ikintensiteten er lav og afvikles med hensyntagen til fodgængeres, cyklister og brugere af byrummet. Generelt: Forslaget arbejder med begrønning af området med placering af træer i en leksibel rodet og tilfældig struktur. Der er i materialet her taget hensyn til manøvrearealer omkring Kr. O. Skovs varelevering, ligesom aktivitetsfelter og parkering lettes indimellem træerne. Det store bassins placering er afprøvet i 1:1 med borgere på en workshop og er bl.a. pga. sivevejen fra Bredgade placeret hvor det også lå placeret i konkurrencen. laceringen reducerer den store parkeringsplads og skaber istedet et samlingssted eller omdrejningspunkt for området. 5

6 Delområde A: Bredgade Bredgade, Kig fra Bøgely mod nord Nyt centrum i Bording Bredgade udvikles til en grøn og attraktiv bygade, med fokus på at understøtte den eksisterende handel. For at gøre gaden mere imødekommende og tilføre karakter og stemning, begrønnes gaden med træer, mindre plantebede og grøn parkering. Den nuværende belægning beholdes i udgangspunktet, men jernes punktvist, for at give plads til grønt, træer og byinventar og mulighed for ophold og måske udeservering. Illustration fra konkurrenceforslaget. Begrønnet udgave af Bredgade set mod nord ved Fakta, Martins Tæpper og et evt. nyt supermarked. arkeringen i Bredgade fastholdes og udbygges, men omlægges med græsarmering og der gøres plads til træer mv. mellem parkeringslommerne. Der indføres leksible områder til korttidsparkering til brug for spidsbelastninger. Smørhullet ved fakta rummer fortsat parkering. 6

7 Bager banedanmark ny indkørsel træ Eksisterende parkering Eksisterende parkering Martins tæpper Genbrugsbutik Solveig tøjbutik Bolig Eksisterende parkering Eksisterende parkering Bed cykel p Busstoppested træ varelevering - bager p på græsarmering Bed varelevering - blomster p på græsarmering Tidsbegrænset parkering Bed Tidsbegrænset parkering Revisor Bolig Bording Hotel BREDGADE bus Busstoppested asfalt automat ensrettet Den Jyske bus p på græsarmering cykel p træmøbel Boliger træmøbel Sivevej Sparekasse bed A: BREDGADE Fakta Blomsterhandel belægningsfelt rampe bænk skate 4 stk kunde p felt STRÆDET mur belægningsfelt asfalt asfalt træer asfalt cykel p Barsket belægningsfelt grus 7 stk kunde p vandspejl træer ER ND SØ grus parkeringsmulighed STRÆDET parkeringsmulighed blind vej pullert Legefelt B: MØDESTEDET indgangsfelt 3 stk kunde p rampe GER 2 stk kunde p BOR DE GA varelevering bænk rampe belægningsfelt siddeplint MØDESTEDET K. O. Skov - lagerbygning eksis bro bænk pullerter GAD græsarmering asfalt 2 stk kunde p E 3 kunde p Emmys grund K. O. Skov Asfalt varelevering 2 stk kunde p fortov STRÆDET N Asfalt 6 stk personale p 2 stk kunde p pullerter Illustrationsplan 1:500 NG T ES E A RV 7

8 Bredgade og mødestedet, parkering Bager Solveig tøjbutik 3 stk kunde p Blomsterhandel 3 stk kunde p 2 stk kunde p Martins tæpper Genbrugsbutik Fakta 2 stk kunde p b busstop A: BREDGADE Eksisterende parkering Eksisterende parkering ering set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset se set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset busstop busstop 1 stk kunde nde p Bording Hotel Revisor Den Jyske Sparekasse 4 stk kunde un e p unde STRÆDET 7 stk kunde p MØDESTEDET STRÆDET 2 stk kunde p 3 stk kunde p E GAD GER parkeringsmulighed B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ parkeringsmulighed N 6 stk personale p diagram 1:500 8

9 Bredgade og mødestedet - Varelevering Bager Solveig tøjbutik A: BREDGADE Bording Hotel varelevering / blomster Revisor Den Jyske Sparekassen Martins tæpper Genbrugsbutik BREDGADE Fakta varelevering / bager Blomsterhandel Ensrettet En Ensr E nsr fra Bredg Bredgade e STRÆDET MØDESTEDET B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ varelevering K.O. Skov STRÆDET E GAD GER STRÆDET N varelevering diagram 1:500 9

10 Bager Solveig tøjbutik Blomsterhandel Bording Hotel Revisor BREDGADE Den Jyske Sparekassen Fakta A: BREDGADE Martins tæpper Genbrugsbutik ensrettet vej STRÆDET blindvej MØDESTEDET B: MØDESTEDET E GAD GER BOR DE GA ER ND SØ STRÆDET N STRÆDET diagram 1:500 10

11 1,3 meter bredt Græsarmering træ Græsarmering træ fortov fortov indgang indgang Bredgade eksisterende belægning Bredgade eksisterende belægning Bed Bed parkering parkering Konkurrenceforslaget Græsarmering fjernes ved fasaden. Bed introduceres langs bygningsfacaden Græsarmering træ fortov indgang Bredgade eksisterende belægning Bed Eksempler på hvordan Bredgade begrønnes med træer og ændret belægning. Konkurrenceforslaget er her revideret med gennemgående gangarealer uden græs og planter for at tilgodese gangbesværede. Man kan se indretningen af Bredgade som et puslespil hvor dagligdagsfunktioner og brug skal gå op med beplantning og belægning. Forlaget er leksibelt i sin grundindretning vil kunne tilgodese en række justeringer og dermed imødekomme lokale behov. parkering Dog er det vigtigt at gaderummet fremstår som en (spraglet) helhed, og at træerne bliver et gennemgående element der tilfører gaderummet en ny kvalitet. Græsarmering fjernes og erstattes af et langt bed Fortovsforløbet forskydes 11

12 græsarmering grusarmering kan også anvendes med græs græsarmering græsarmering I NANO Århus universitet Eksempler på anvendelse af græsarmering i grønne byrum, samt eksempler på hvordan træer og tra ikarealer kan lettes. 12

13 Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) Mødestedet (i dag Brandtomten og tilgrænsende områder) Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget: Kig fra Strædet ved Kr. O. Skov mod Bredgade over Brandtomten. Her forslår vi et nyt samlingssted hvor et vandbassin spejler himlen, trækronerne og skaber et stille sted midt i Bording. 13

14 Delområde C: Stationsområde og Jernbaneoverskæring Jernbaneoverskæringen: Krydsningen foreslås tra iksikret med langbomme der dækker hele vejbredden og fortove. Der foreslås nyt fortov på østsiden af Bredgade der forbinder Bredgade med Bording Station og tydeligt markerer fodgængerarealer og a hjælpe tilfældig krydsning af banearealet BAK Bording Station: Området indrettes med nyt busstop der tilgodeser optimal omstigning mellem tra ikformer. Den offentlige transport kombineres og understøttes. Et grønt areal langs banen anlægges med grus - eksisterende træer bevares og suppleres med nye træer, men lav beplantning jernes for at give et mere bymæssigt præg, øge tilgængelighed og muligheden for at orientere sig i området. Her anlægges nyt busstop med ventefaciliteter. Ny udkørsel fra stationen Tra ik: Det foreslås at ændre vigepligtsforhold mellem Bredgade og Søndergade så Søndergade prioriteres og vigepligt indføres på Bredgade. Tra ikarealet ved Bording Station ændres med ny grøn midterrabat med træer på Jernbanevej i forbindelse med busbetjening af området og ind og udkørsel til Bakken. Stationsbygningen: Bygningen er desværre ikke med i indeværende projekt. En opgradering af området og bedre forhold for den kollektive transport og kobling til Bredgade og Centrum iøvrigt vil være med til at gøre bygningen mere interessant for projektudvikling. Jernbanekrydset Langbom nye træer Langbom grønt hegn (4m fra spor) hegn 4m fra spor stationspladsen tio spla eksist. træer (arealudlæg 5 ) ny cykelparkering 40 JERNBANEVEJ (udvidet ) arkering akhus Cykelparkering perron nord Gl. St ny beplantning ng grus overkørsel eksisterende træer ny pe kantlinie (cykler) Flagstang 3 græsarmering ring Bording Hotel eksisterende 1 belægning Bager Illustrationsplan 1:500 14

15 Delområde D: Vestervang og Søndergade Den østlige del af Vestervang er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. Forbindelsen indeholder fællessti for fodgængere og cyklister i den nordlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Ved udkørsel fra private grunde krydses ind over fællesstien. Krydsende tra ik skal her holde tilbage for færdsel på stien. Vest for stiforbindelsens videre forløb under banen og hallen anlægges nye plantebede med træer som chikaner. Det eksisterende hævede felt jernes og erstattes af de nye anlæg. Forhave Vestervang Halstien 1,7 3,25 m 2 m 3 m Eksisterende fortorv og belysning arkering lantebede Mødepladser Fællessti Forhave rincipsnit fællessti, Vestervang M mødeplads 6 -pladser VESTERVANG M mødeplads M mødeplads Illustrationsplan 1:500 15

16 Delområde D: Vestervang og Søndergade (fortsat) Vestervang munder ud i Søndergade, hvor fællesstien føres over på en hævet lade. Her er ubetinget vigepligt for udkørsel fra Vestervang. å strækningen langs Kr. O. Skovs byggeri indsnævres Søndergade til en kørebanebredde på 5,8 m. I østlige side anlægges en rabat på 1 m og dernæst fællesti på 3m. vareindlevering Ekst. beplantning langs Kr. O. Skovs bygning bevares i videst mulige omfang, men fællesstiens bredde på 3 m + 1 m rabat griber ind i beplantningen. varegård fællessti kryds M mødeplads K. O. Skov M mødeplads H Søndergade 1,5 m Forhave Eksisterende fortorv og belysning rincipsnit fællessti, Søndergade 5,8 m fællesstien 1m 3m Ny belægning 1,4 m Kantbeplantning Illustrationsplan 1:500 16

17 SØNDER Delområde E: Jens Christensens lads å Jens Christensens lads er sket lere justeringer i forhold til konkurrenceforslaget. Varelevering: Lastbiler fra Kr. O. Skov gives mulighed for, efter endt levering, at køre ud til Søndergade via Jens Christensens lads. Det har ført til omdisponering af parkering på pladsen, samt placering af fællesstiens videreførelse mod Borgergade eksisterende grønt areal stål skinner lyspullert sivevej H lyspullert lysmast hævet kant/ bande cedertræ ur Merk Levering af varer til forsamlingshuset sker, som i dag, bagom mod syd, med indkørsel fra Borgergade. Der kan tillige leveres til forsamlingshuset fra nord med adgang fra parkeringsarealet/ Søndergade. ophængte lamper 115 m2 (inkl toilet) 4 -pladser lyspullert arkering: Kravet om 76 pladser opfyldes i den vestlige del af pladsen med adgang fra Søndergade. De 76 pladser er inkl. 3 handicapparkeringspladser. opholdskant arkeringspladsen kan fungere som bufferparkering til travle dage i byens forretninger og som begivenhedsparkering ved arrangementer i byen og forsamlingshus. ophængte lamper lysmast 15 parkering indikeret med "søm" Væksthuset: Væksthuset er lyttet ud på pladsen efter vurdering af sol og lysforhold ved oprindelig placering ved Forsamlingshusets østgalv. Der står desuden to lotte egetræer som ønskes bevaret. Slutteligt tror forsamlingshuset ikke at væksthusets brugere kombineret med lejere til Forsamligshuset kan forenes. 'Væksthuset' multibane lyspullert markedsboder lysmast I alt 76 -pladser Venus Jorden Jens Christensens lads lysmast H afsætning ærindekørsel beton felt med mosaik genbrugssten H eksisterende træer Mars lyspullert 7 fællessti kryds stål skinner lysmast cykel-p ophold belægnings skifte lyspullert eksisterende træer græs Bording Forsamlingshus 11 Nu ligger huset på pladsen, synligt, i sol og i samspil med pladsens frunktioner og bygværket omkring multibanen. varelevering ladsen beplantes i vid udstrækning med træer, solitære eller i grupper. Mellem træerne parkeres (mod vest), leges, siddes, mødes etc. græs eksisterende træer M GERGADE Sivetraϐik: I forbindelse med udkørsel fra Strædet via parkeringsareal foreslås en sivemulighed mellem Borgergade og Søndergade i den nordlige del af pladsen. Herved bibeholdes en tra ikal sammenhæng som i dag er vigtig i den overordnede betjening af byen. Ligeledes er der en sivemulighed for ærindekørsel og afsætning til Forsamlingshuset via fællesstien og parkeringspladsen. Illustrationsplan 1:500 17

18 Delområde E: Jens Christensens lads Jens Christensens lads Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning 18

19 Delområde E: Jens Christensens lads Multibane og væksthus å tidligere borgermøder er fremkommet ønsker om at væksthuset, der i konkurrenceforslaget lå i forlængelse af Bording Forsamlingshus, blev lyttet ud på Jens Christensens lads. Her vises Væksthuset i kombination med en multibane. Væksthuset er et sæsonforlængende uderum, hvor udendørs arrangementer og aktiviteter kan inde sted - overdækket, skærmet og i læ. Fællesspisning, legeklub, dagplejemødested, rum til udendørs skole, kortklub, børnefødselsdag, mødested etc. Referencebilleder 19

20 Delområde F: Borgergade beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Borgergade er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. å strækningen fra Jens Christensens lads til Bredgade anlægges nyt fortov i den vestlige side af vejen, mens der i den østlige side gives mulighed for kantstensparkering. Ved Bøgely jernes den røde belægning og der anlægges istedet et almindeligt vejpro il svarende til fortov, kanstensparkering og kørebane. Langs Bøgely plantes træer mellem fortov og ekst. støttemur, og der afsluttes med et belagt areal omkring den ekst. opstillede kunst. Borgergade er lang og lige og der er af og til problemer med for hurtig kørsel i bil. Indsnævringen af selve vejbredden kan evt. suppleres med vejbump for yderligere at besværliggøre hurtig kørsel. å strækningen Jens Christensens lads til Bording Skole anlægges forbindelsen med fællessti for fodgængere og cyklister i den østlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og Fællesstien munder ud i Jens Christensens lads hvor fællesstien føres over gaden på en belagt lade. Illustrationsplan 1:500 parkeringsplads cedertræ stål skinner stål skinner sivevej lyspullert fællessti kryds M M mødeplads mødeplads lyspullert 'Væksthuset' 115 m2 (inkl toilet) græs ophængte lamper lysmast 20

21 Delområde F: Borgergade (fortsat) Ved Bording Friluftsbad anlægges en ny adgangsplads, der tilgodeser handicapadgang via en rampe over det skrånende terræn. Der plantes enkelte træer og suppleres med et udstrakt trappeanlæg der inviterer til ophold og aktivitet. Forpladsen bliver et lille mødested inden badning eller en mulighed for aktivitet undervejs mellem skole og hal. Bording Friluftsbad rkeringsplads lyspullert lyspullert Varelevering samt levering af kemikalier til friluftsbadet sker fra et felt i parkerings- og beplantningsbæltet hvorfra adgang til friluftsbadet teknik kan ske. cykel parkering Ved kemikalieslanger over fællesstien kan fodgænger- og cyklist henvises til modsatte fortov. Denne løsning er valgt for at prioritere det rekreative anlæg der kan benyttes året rundt fremfor et tra ik- og arbejdsteknisk anlæg der benyttes indimellem i friluftsbadets relativt korte sæson. M M BORGERGADE mødeplads mødeplads Illustrationsplan 1:500 Børnehave Bording Skole Busparkering parkeringsplads Fællessti mødeplads Borgergade 1,5 m Forhave 3,25 m Eksisterende fortorv og belysning M Bump Skolestien 2,25 m arkering lantebede Mødepladser 3m Fællessti rincipsnit fællessti, Borgergade 21

22 Delområde F: Borgergade (fortsat) Borgergade, fællessti Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Fællesstien i Borgergade med kig mod Jens Christensens lads, og væksthuset. Fællesstien er for gående og cyklister. Ved siden af stien er et beplantningsbælte med mulighed for ophold, parkering og vigepladser til modkørende tra ik. 22

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1 luftfoto med modelfoto

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere