Bording + Høringsmateriale Nyt centrum i Bording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording"

Transkript

1 Bording + Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning Høringsmateriale

2 Konkurenceforslaget: Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrencen hvor centrum i Bording foreslås fremtidssikret, tydeliggjort og opkvali iceret gennem en tilplantning med træer, der skaber lokale kvaliteter og ændrer områdets, i dag, lidt golde og ugæstfrie udseende. Bording centrum bliver fremover en fælles ramme med grønne byrum, hvor mennesker kan mødes spontant, handle ind i forretningerne, deltage i begivenheder eller blot opholde sig i området og være medskabere af byliv. arkering og varelevering skal fortsat kunne foretages i et a balanceret forhold mellem begrønning, byliv og aktivitets- og opholdsmuligheder. I dag er Centrum primært tilrettelagt for biler og parkering - fremover skal området kunne tilbyde yderligere kvaliter for handlende, forretningsdrivende og borgere. Forslaget udpeger bl.a. Jens Christensens lads, Brandtomten og området her omkring samt Bredgade og stationsområdet til at være særlige dele af byens centrum. 2

3 Høringsmaterialet: Nyt centrum i Bording Intentionerne fra konkurrencen er viderebearbejdet i et borgerinddragelsesforløb med følgende milepæle: 4/9 2014: Borgermøde, Workshop 1 18/9 2014: Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten og Strædet 18/9 2014: Borgermøde, Workshop 2 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Bredgade 9/ : Oplæg for 9. klasser på Bording Skole 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten November 2014: Udsending af høringsmateriale Konkurrenceforslaget er blevet præsenteret og gennemgået grundigt på både offenlige og inviterede møder. Der er nedsat aktionsgrupper der på 2 workshops har været med til at kvali icere, justere og kritisere indholdet i konkurrenceforslaget og de forskellige delområder. Nærværende materiale har til opgave at redegøre for netop den ballance. Materialet er inddelt i følgende delområder: A: Bredgade B: Mødestedet (arbejdstitel for området omkring Brandtomten, Strædet og parkering ved Sparekassen) C: Stationsområdet og jernbaneoverskæring D: Vestervang og Søndergade E: Jens Christensens lads og Bording Forsamlingshus F: Borgergade Rådgivergruppen har i høringsmateriale forsøgt at tage hensyn til og i videst muligt omfang justere projektet med henblik på at leve op til ønsker fremkommet under borgerinddragelsesforløbet. Vi håber I kan se jeres indspil til projektet er indarbejdet og at Bording centrum har fået en ny stærk kvalitet. Under borgerinddragelsesforløbet er indkommet mange ine indspil, bemærkninger og kommentarer men også en hel del bekymringer og hist og her endog utilfredshed med projektet. Overordnet knytter indspil sig til: muligheder for varelevering og parkering begrønning i Bredgade i form af træer og bede kørsel i samt busbetjening af Centrum placering af væksthus ved Bording Forsamlingshus placering af bassin ved Brandtomten Forretningsdrivende har, naturligt nok, interesseret sig mest for hvordan deres nuværende forhold påvirkes i forbindelse med realiseringen af Bording Nyt Centrum. Rådgiverholdet har præsenteret ideer og intentioner i konkurrenceforlaget og har efterfølgende arbejdet med at imødekomme de bemærkninger og ændringsforslag som er fremsagt. Forslaget er udvalgt i enighed af IBK og konkurrencens dommerkomite, netop fordi det var robust og leksibelt, indenfor den økonomiske ramme og tilførte byen en ny stærk kvalitet. Det ser godt ud, det kan bruges og det er billigt er bl.a. sagt om forslaget... Der er altså tale om en udvikling af byen som arbejder med både og og ikke enten eller. Det er vigtigt at holde sig for øje i det fortsatte arbejde. Der er forskellige modsatrettede interesser i forhold til begrønning af især Bredgade og mulighed for parkering, varelevering og afvikling af tra ik. Den gælder om at inde ballancen mellem nuværende forhold og kommende ny kvalitet i gaden. Tilsvarende gør sig gældende på området omkring Brandtomten, ved forsamlingshuset og på forbindelsen mellem Bording Skole og Bordinghallen. Grundejeres og forretningsdrivendes indspil til rådgivningsgruppen om parkerings- og vareleveringsomfang 3

4 Høringsmaterialets delområder, A-F D C B A F E F 4

5 Delområde A: Bredgade Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) arkering: Mulighed for tidsbegrænset parkering i Bredgade som suplement til ekst. parkering i gaden. Ekst. og nye pladser anlægges som græsarmerede felter med indslag af plantebede hvor der placeres træer. Varelevering: Ved blomsterforretningen arbejdes med varelevering som en del af kørebanen. Alternativt kan varelevering foregå i zonerne med parkering, hvis ikke der er parkerede biler. Ved parkering på kørebanen må tra ik i samme retning afvente fri bane til overhaling. Ved Bageren foreslås varelevering i forlængelse af ekst. parkeringspladser. Træplantning: Træer er så vidt muligt placeret fri af boliger og hotel. Den foreslåede placering opdeler gaderummet i mindre enheder, hvor parkering, varelevering og ophold kan foregå. Busstop: Der foreslås nyt busstop i Bredgade i området ved Brandtomten/ Sparekassen/ Fakta. Ved betjening af stoppestedet standser bussen på selve kørebanen og tra ik i samme retning må derfor afvente bussens videre kørsel efter af- og påstigning. Opholdet er kort - der ikke tale om terminalfunktion hvor bussen holder og venter i længere tid. Alternativt må der afventes fri bane til overhaling. Generelt: Forslaget arbejder med ekst. kørebanebredde på ca 5,2 m. Grundet den relativt smalle kørebane, kan der opstå problemer med samtidig passage af to lastbiler/ busser. I dag benyttes fortovsarealer til parkering og vigeplads. I forbindelse med begrønning og anlagt parkering forsvinder denne mulighed teoretisk set. Der er i dag skiltet med E53/54 30 km - zone, hvilket bør være tilstrækkeligt til at store køretøjer kan mødes. arkering: arkering omkring Kr. O. Skov samme i omfang som i dag, suppleret med ny parkering i Strædet. Kr. O Skov råder over 23 pladser. Ved Sparekassen kan parkeres i Bredgade samt ved Mødestedet og i tidsbegrænset form på Brandtomten. Sparekassen råder dermed over 11 pladser. Der etableres nye parkeringsmuligheder på Bredgade hvor kunder til Sparekassen også vil kunne parkere. Ekst. og nye pladser markeres med markeringssøm i asfalt i mindre enheder mellem træer. arkeringen er med til at aktivere byrummet i dagtimerne og er dermed en vigtig del af bylivet i området. Varelevering: Ved Kr. O. Skov afvikles varelevering som det foregår i dag. Langs Foderstoffen foregår varelevering og parkering vekselvist som i dag. Lastbiler Der leverer til Foderstoffen kører ud via Strædet og Jens Christensens lads. Øvrige lastbiler kører ind/ ud af Søndergade. Sivetra ik: Områdets nuværende sivevej mellem Bredgade og Strædet bibeholdes efter ønske fra grundejere som en smal sivevej over Mødestedet. Tra ikintensiteten er lav og afvikles med hensyntagen til fodgængeres, cyklister og brugere af byrummet. Generelt: Forslaget arbejder med begrønning af området med placering af træer i en leksibel rodet og tilfældig struktur. Der er i materialet her taget hensyn til manøvrearealer omkring Kr. O. Skovs varelevering, ligesom aktivitetsfelter og parkering lettes indimellem træerne. Det store bassins placering er afprøvet i 1:1 med borgere på en workshop og er bl.a. pga. sivevejen fra Bredgade placeret hvor det også lå placeret i konkurrencen. laceringen reducerer den store parkeringsplads og skaber istedet et samlingssted eller omdrejningspunkt for området. 5

6 Delområde A: Bredgade Bredgade, Kig fra Bøgely mod nord Nyt centrum i Bording Bredgade udvikles til en grøn og attraktiv bygade, med fokus på at understøtte den eksisterende handel. For at gøre gaden mere imødekommende og tilføre karakter og stemning, begrønnes gaden med træer, mindre plantebede og grøn parkering. Den nuværende belægning beholdes i udgangspunktet, men jernes punktvist, for at give plads til grønt, træer og byinventar og mulighed for ophold og måske udeservering. Illustration fra konkurrenceforslaget. Begrønnet udgave af Bredgade set mod nord ved Fakta, Martins Tæpper og et evt. nyt supermarked. arkeringen i Bredgade fastholdes og udbygges, men omlægges med græsarmering og der gøres plads til træer mv. mellem parkeringslommerne. Der indføres leksible områder til korttidsparkering til brug for spidsbelastninger. Smørhullet ved fakta rummer fortsat parkering. 6

7 Bager banedanmark ny indkørsel træ Eksisterende parkering Eksisterende parkering Martins tæpper Genbrugsbutik Solveig tøjbutik Bolig Eksisterende parkering Eksisterende parkering Bed cykel p Busstoppested træ varelevering - bager p på græsarmering Bed varelevering - blomster p på græsarmering Tidsbegrænset parkering Bed Tidsbegrænset parkering Revisor Bolig Bording Hotel BREDGADE bus Busstoppested asfalt automat ensrettet Den Jyske bus p på græsarmering cykel p træmøbel Boliger træmøbel Sivevej Sparekasse bed A: BREDGADE Fakta Blomsterhandel belægningsfelt rampe bænk skate 4 stk kunde p felt STRÆDET mur belægningsfelt asfalt asfalt træer asfalt cykel p Barsket belægningsfelt grus 7 stk kunde p vandspejl træer ER ND SØ grus parkeringsmulighed STRÆDET parkeringsmulighed blind vej pullert Legefelt B: MØDESTEDET indgangsfelt 3 stk kunde p rampe GER 2 stk kunde p BOR DE GA varelevering bænk rampe belægningsfelt siddeplint MØDESTEDET K. O. Skov - lagerbygning eksis bro bænk pullerter GAD græsarmering asfalt 2 stk kunde p E 3 kunde p Emmys grund K. O. Skov Asfalt varelevering 2 stk kunde p fortov STRÆDET N Asfalt 6 stk personale p 2 stk kunde p pullerter Illustrationsplan 1:500 NG T ES E A RV 7

8 Bredgade og mødestedet, parkering Bager Solveig tøjbutik 3 stk kunde p Blomsterhandel 3 stk kunde p 2 stk kunde p Martins tæpper Genbrugsbutik Fakta 2 stk kunde p b busstop A: BREDGADE Eksisterende parkering Eksisterende parkering ering set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset se set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset busstop busstop 1 stk kunde nde p Bording Hotel Revisor Den Jyske Sparekasse 4 stk kunde un e p unde STRÆDET 7 stk kunde p MØDESTEDET STRÆDET 2 stk kunde p 3 stk kunde p E GAD GER parkeringsmulighed B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ parkeringsmulighed N 6 stk personale p diagram 1:500 8

9 Bredgade og mødestedet - Varelevering Bager Solveig tøjbutik A: BREDGADE Bording Hotel varelevering / blomster Revisor Den Jyske Sparekassen Martins tæpper Genbrugsbutik BREDGADE Fakta varelevering / bager Blomsterhandel Ensrettet En Ensr E nsr fra Bredg Bredgade e STRÆDET MØDESTEDET B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ varelevering K.O. Skov STRÆDET E GAD GER STRÆDET N varelevering diagram 1:500 9

10 Bager Solveig tøjbutik Blomsterhandel Bording Hotel Revisor BREDGADE Den Jyske Sparekassen Fakta A: BREDGADE Martins tæpper Genbrugsbutik ensrettet vej STRÆDET blindvej MØDESTEDET B: MØDESTEDET E GAD GER BOR DE GA ER ND SØ STRÆDET N STRÆDET diagram 1:500 10

11 1,3 meter bredt Græsarmering træ Græsarmering træ fortov fortov indgang indgang Bredgade eksisterende belægning Bredgade eksisterende belægning Bed Bed parkering parkering Konkurrenceforslaget Græsarmering fjernes ved fasaden. Bed introduceres langs bygningsfacaden Græsarmering træ fortov indgang Bredgade eksisterende belægning Bed Eksempler på hvordan Bredgade begrønnes med træer og ændret belægning. Konkurrenceforslaget er her revideret med gennemgående gangarealer uden græs og planter for at tilgodese gangbesværede. Man kan se indretningen af Bredgade som et puslespil hvor dagligdagsfunktioner og brug skal gå op med beplantning og belægning. Forlaget er leksibelt i sin grundindretning vil kunne tilgodese en række justeringer og dermed imødekomme lokale behov. parkering Dog er det vigtigt at gaderummet fremstår som en (spraglet) helhed, og at træerne bliver et gennemgående element der tilfører gaderummet en ny kvalitet. Græsarmering fjernes og erstattes af et langt bed Fortovsforløbet forskydes 11

12 græsarmering grusarmering kan også anvendes med græs græsarmering græsarmering I NANO Århus universitet Eksempler på anvendelse af græsarmering i grønne byrum, samt eksempler på hvordan træer og tra ikarealer kan lettes. 12

13 Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) Mødestedet (i dag Brandtomten og tilgrænsende områder) Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget: Kig fra Strædet ved Kr. O. Skov mod Bredgade over Brandtomten. Her forslår vi et nyt samlingssted hvor et vandbassin spejler himlen, trækronerne og skaber et stille sted midt i Bording. 13

14 Delområde C: Stationsområde og Jernbaneoverskæring Jernbaneoverskæringen: Krydsningen foreslås tra iksikret med langbomme der dækker hele vejbredden og fortove. Der foreslås nyt fortov på østsiden af Bredgade der forbinder Bredgade med Bording Station og tydeligt markerer fodgængerarealer og a hjælpe tilfældig krydsning af banearealet BAK Bording Station: Området indrettes med nyt busstop der tilgodeser optimal omstigning mellem tra ikformer. Den offentlige transport kombineres og understøttes. Et grønt areal langs banen anlægges med grus - eksisterende træer bevares og suppleres med nye træer, men lav beplantning jernes for at give et mere bymæssigt præg, øge tilgængelighed og muligheden for at orientere sig i området. Her anlægges nyt busstop med ventefaciliteter. Ny udkørsel fra stationen Tra ik: Det foreslås at ændre vigepligtsforhold mellem Bredgade og Søndergade så Søndergade prioriteres og vigepligt indføres på Bredgade. Tra ikarealet ved Bording Station ændres med ny grøn midterrabat med træer på Jernbanevej i forbindelse med busbetjening af området og ind og udkørsel til Bakken. Stationsbygningen: Bygningen er desværre ikke med i indeværende projekt. En opgradering af området og bedre forhold for den kollektive transport og kobling til Bredgade og Centrum iøvrigt vil være med til at gøre bygningen mere interessant for projektudvikling. Jernbanekrydset Langbom nye træer Langbom grønt hegn (4m fra spor) hegn 4m fra spor stationspladsen tio spla eksist. træer (arealudlæg 5 ) ny cykelparkering 40 JERNBANEVEJ (udvidet ) arkering akhus Cykelparkering perron nord Gl. St ny beplantning ng grus overkørsel eksisterende træer ny pe kantlinie (cykler) Flagstang 3 græsarmering ring Bording Hotel eksisterende 1 belægning Bager Illustrationsplan 1:500 14

15 Delområde D: Vestervang og Søndergade Den østlige del af Vestervang er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. Forbindelsen indeholder fællessti for fodgængere og cyklister i den nordlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Ved udkørsel fra private grunde krydses ind over fællesstien. Krydsende tra ik skal her holde tilbage for færdsel på stien. Vest for stiforbindelsens videre forløb under banen og hallen anlægges nye plantebede med træer som chikaner. Det eksisterende hævede felt jernes og erstattes af de nye anlæg. Forhave Vestervang Halstien 1,7 3,25 m 2 m 3 m Eksisterende fortorv og belysning arkering lantebede Mødepladser Fællessti Forhave rincipsnit fællessti, Vestervang M mødeplads 6 -pladser VESTERVANG M mødeplads M mødeplads Illustrationsplan 1:500 15

16 Delområde D: Vestervang og Søndergade (fortsat) Vestervang munder ud i Søndergade, hvor fællesstien føres over på en hævet lade. Her er ubetinget vigepligt for udkørsel fra Vestervang. å strækningen langs Kr. O. Skovs byggeri indsnævres Søndergade til en kørebanebredde på 5,8 m. I østlige side anlægges en rabat på 1 m og dernæst fællesti på 3m. vareindlevering Ekst. beplantning langs Kr. O. Skovs bygning bevares i videst mulige omfang, men fællesstiens bredde på 3 m + 1 m rabat griber ind i beplantningen. varegård fællessti kryds M mødeplads K. O. Skov M mødeplads H Søndergade 1,5 m Forhave Eksisterende fortorv og belysning rincipsnit fællessti, Søndergade 5,8 m fællesstien 1m 3m Ny belægning 1,4 m Kantbeplantning Illustrationsplan 1:500 16

17 SØNDER Delområde E: Jens Christensens lads å Jens Christensens lads er sket lere justeringer i forhold til konkurrenceforslaget. Varelevering: Lastbiler fra Kr. O. Skov gives mulighed for, efter endt levering, at køre ud til Søndergade via Jens Christensens lads. Det har ført til omdisponering af parkering på pladsen, samt placering af fællesstiens videreførelse mod Borgergade eksisterende grønt areal stål skinner lyspullert sivevej H lyspullert lysmast hævet kant/ bande cedertræ ur Merk Levering af varer til forsamlingshuset sker, som i dag, bagom mod syd, med indkørsel fra Borgergade. Der kan tillige leveres til forsamlingshuset fra nord med adgang fra parkeringsarealet/ Søndergade. ophængte lamper 115 m2 (inkl toilet) 4 -pladser lyspullert arkering: Kravet om 76 pladser opfyldes i den vestlige del af pladsen med adgang fra Søndergade. De 76 pladser er inkl. 3 handicapparkeringspladser. opholdskant arkeringspladsen kan fungere som bufferparkering til travle dage i byens forretninger og som begivenhedsparkering ved arrangementer i byen og forsamlingshus. ophængte lamper lysmast 15 parkering indikeret med "søm" Væksthuset: Væksthuset er lyttet ud på pladsen efter vurdering af sol og lysforhold ved oprindelig placering ved Forsamlingshusets østgalv. Der står desuden to lotte egetræer som ønskes bevaret. Slutteligt tror forsamlingshuset ikke at væksthusets brugere kombineret med lejere til Forsamligshuset kan forenes. 'Væksthuset' multibane lyspullert markedsboder lysmast I alt 76 -pladser Venus Jorden Jens Christensens lads lysmast H afsætning ærindekørsel beton felt med mosaik genbrugssten H eksisterende træer Mars lyspullert 7 fællessti kryds stål skinner lysmast cykel-p ophold belægnings skifte lyspullert eksisterende træer græs Bording Forsamlingshus 11 Nu ligger huset på pladsen, synligt, i sol og i samspil med pladsens frunktioner og bygværket omkring multibanen. varelevering ladsen beplantes i vid udstrækning med træer, solitære eller i grupper. Mellem træerne parkeres (mod vest), leges, siddes, mødes etc. græs eksisterende træer M GERGADE Sivetraϐik: I forbindelse med udkørsel fra Strædet via parkeringsareal foreslås en sivemulighed mellem Borgergade og Søndergade i den nordlige del af pladsen. Herved bibeholdes en tra ikal sammenhæng som i dag er vigtig i den overordnede betjening af byen. Ligeledes er der en sivemulighed for ærindekørsel og afsætning til Forsamlingshuset via fællesstien og parkeringspladsen. Illustrationsplan 1:500 17

18 Delområde E: Jens Christensens lads Jens Christensens lads Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning 18

19 Delområde E: Jens Christensens lads Multibane og væksthus å tidligere borgermøder er fremkommet ønsker om at væksthuset, der i konkurrenceforslaget lå i forlængelse af Bording Forsamlingshus, blev lyttet ud på Jens Christensens lads. Her vises Væksthuset i kombination med en multibane. Væksthuset er et sæsonforlængende uderum, hvor udendørs arrangementer og aktiviteter kan inde sted - overdækket, skærmet og i læ. Fællesspisning, legeklub, dagplejemødested, rum til udendørs skole, kortklub, børnefødselsdag, mødested etc. Referencebilleder 19

20 Delområde F: Borgergade beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Borgergade er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. å strækningen fra Jens Christensens lads til Bredgade anlægges nyt fortov i den vestlige side af vejen, mens der i den østlige side gives mulighed for kantstensparkering. Ved Bøgely jernes den røde belægning og der anlægges istedet et almindeligt vejpro il svarende til fortov, kanstensparkering og kørebane. Langs Bøgely plantes træer mellem fortov og ekst. støttemur, og der afsluttes med et belagt areal omkring den ekst. opstillede kunst. Borgergade er lang og lige og der er af og til problemer med for hurtig kørsel i bil. Indsnævringen af selve vejbredden kan evt. suppleres med vejbump for yderligere at besværliggøre hurtig kørsel. å strækningen Jens Christensens lads til Bording Skole anlægges forbindelsen med fællessti for fodgængere og cyklister i den østlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og Fællesstien munder ud i Jens Christensens lads hvor fællesstien føres over gaden på en belagt lade. Illustrationsplan 1:500 parkeringsplads cedertræ stål skinner stål skinner sivevej lyspullert fællessti kryds M M mødeplads mødeplads lyspullert 'Væksthuset' 115 m2 (inkl toilet) græs ophængte lamper lysmast 20

21 Delområde F: Borgergade (fortsat) Ved Bording Friluftsbad anlægges en ny adgangsplads, der tilgodeser handicapadgang via en rampe over det skrånende terræn. Der plantes enkelte træer og suppleres med et udstrakt trappeanlæg der inviterer til ophold og aktivitet. Forpladsen bliver et lille mødested inden badning eller en mulighed for aktivitet undervejs mellem skole og hal. Bording Friluftsbad rkeringsplads lyspullert lyspullert Varelevering samt levering af kemikalier til friluftsbadet sker fra et felt i parkerings- og beplantningsbæltet hvorfra adgang til friluftsbadet teknik kan ske. cykel parkering Ved kemikalieslanger over fællesstien kan fodgænger- og cyklist henvises til modsatte fortov. Denne løsning er valgt for at prioritere det rekreative anlæg der kan benyttes året rundt fremfor et tra ik- og arbejdsteknisk anlæg der benyttes indimellem i friluftsbadets relativt korte sæson. M M BORGERGADE mødeplads mødeplads Illustrationsplan 1:500 Børnehave Bording Skole Busparkering parkeringsplads Fællessti mødeplads Borgergade 1,5 m Forhave 3,25 m Eksisterende fortorv og belysning M Bump Skolestien 2,25 m arkering lantebede Mødepladser 3m Fællessti rincipsnit fællessti, Borgergade 21

22 Delområde F: Borgergade (fortsat) Borgergade, fællessti Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Fællesstien i Borgergade med kig mod Jens Christensens lads, og væksthuset. Fællesstien er for gående og cyklister. Ved siden af stien er et beplantningsbælte med mulighed for ophold, parkering og vigepladser til modkørende tra ik. 22

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER Præsentation af dispositionsforslag 26. marts 2014 GENTOFTE KOMMUNE Park og Vej I N D L E DNING OM BY D E LS FOR N Y E LS E R FO R MÅL FO R LØ B

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

HØJKLASSET CYKELRUTE OMBYGNING AF CYKELRINGEN CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

HØJKLASSET CYKELRUTE OMBYGNING AF CYKELRINGEN CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET HØJKLASSET CYKELRUTE OMBYGNING AF CYKELRINGEN CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET 02.02.2016 Cykelringen i Aarhus Den indre cykelring er en del af den nye højklassede cykelrute

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012 Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Fakta - 65-75 naboer, særlige interessenter og andre interesserede deltog i mødet (samt 9 personer fra

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønr og Freriks A Fr ed er ik sg Pladsdannelsen set fra Sønr Plads med grus og sidmulighed ad e Nyt træ og evt. bænk P Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORFORNYELSE I UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG TRE EMNER STIFORBINDELSER Synliggørelse af stier Rullesti Eventyrsti BYPORTE & HOVEDGADE Byport nord, vest & øst Fartdæmpning

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Notat af 28. september 2016, Lokalplan , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø.

Notat af 28. september 2016, Lokalplan , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø. Sags nr. 15/16590 Forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Notat af 28. september 2016, Lokalplan 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø.

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er meget trafik og larm, men der er også nogle smukke bygninger, som jeg nyder at køre forbi. Det er er

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

TMU.møde den Bilag til pkt OMBYGNING AF AVEDØRE STATIONSPLADS

TMU.møde den Bilag til pkt OMBYGNING AF AVEDØRE STATIONSPLADS TMU.møde den 10.08.09 Bilag til pkt. 13.01 OMBYGNING AF AVEDØRE STATIONSPLADS HVIDOVRE KOMMUNE SKITSEFORSLAG UDARBEJDET AF RAMBØLL 17. JULI 2009 Indledning Hvidovre Kommune har i februar 2009 bedt Rambøll

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere