Bording + Høringsmateriale Nyt centrum i Bording

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording"

Transkript

1 Bording + Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning Høringsmateriale

2 Konkurenceforslaget: Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrencen hvor centrum i Bording foreslås fremtidssikret, tydeliggjort og opkvali iceret gennem en tilplantning med træer, der skaber lokale kvaliteter og ændrer områdets, i dag, lidt golde og ugæstfrie udseende. Bording centrum bliver fremover en fælles ramme med grønne byrum, hvor mennesker kan mødes spontant, handle ind i forretningerne, deltage i begivenheder eller blot opholde sig i området og være medskabere af byliv. arkering og varelevering skal fortsat kunne foretages i et a balanceret forhold mellem begrønning, byliv og aktivitets- og opholdsmuligheder. I dag er Centrum primært tilrettelagt for biler og parkering - fremover skal området kunne tilbyde yderligere kvaliter for handlende, forretningsdrivende og borgere. Forslaget udpeger bl.a. Jens Christensens lads, Brandtomten og området her omkring samt Bredgade og stationsområdet til at være særlige dele af byens centrum. 2

3 Høringsmaterialet: Nyt centrum i Bording Intentionerne fra konkurrencen er viderebearbejdet i et borgerinddragelsesforløb med følgende milepæle: 4/9 2014: Borgermøde, Workshop 1 18/9 2014: Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten og Strædet 18/9 2014: Borgermøde, Workshop 2 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Bredgade 9/ : Oplæg for 9. klasser på Bording Skole 9/ : Grundejermøde, grundejere omkring Brandtomten November 2014: Udsending af høringsmateriale Konkurrenceforslaget er blevet præsenteret og gennemgået grundigt på både offenlige og inviterede møder. Der er nedsat aktionsgrupper der på 2 workshops har været med til at kvali icere, justere og kritisere indholdet i konkurrenceforslaget og de forskellige delområder. Nærværende materiale har til opgave at redegøre for netop den ballance. Materialet er inddelt i følgende delområder: A: Bredgade B: Mødestedet (arbejdstitel for området omkring Brandtomten, Strædet og parkering ved Sparekassen) C: Stationsområdet og jernbaneoverskæring D: Vestervang og Søndergade E: Jens Christensens lads og Bording Forsamlingshus F: Borgergade Rådgivergruppen har i høringsmateriale forsøgt at tage hensyn til og i videst muligt omfang justere projektet med henblik på at leve op til ønsker fremkommet under borgerinddragelsesforløbet. Vi håber I kan se jeres indspil til projektet er indarbejdet og at Bording centrum har fået en ny stærk kvalitet. Under borgerinddragelsesforløbet er indkommet mange ine indspil, bemærkninger og kommentarer men også en hel del bekymringer og hist og her endog utilfredshed med projektet. Overordnet knytter indspil sig til: muligheder for varelevering og parkering begrønning i Bredgade i form af træer og bede kørsel i samt busbetjening af Centrum placering af væksthus ved Bording Forsamlingshus placering af bassin ved Brandtomten Forretningsdrivende har, naturligt nok, interesseret sig mest for hvordan deres nuværende forhold påvirkes i forbindelse med realiseringen af Bording Nyt Centrum. Rådgiverholdet har præsenteret ideer og intentioner i konkurrenceforlaget og har efterfølgende arbejdet med at imødekomme de bemærkninger og ændringsforslag som er fremsagt. Forslaget er udvalgt i enighed af IBK og konkurrencens dommerkomite, netop fordi det var robust og leksibelt, indenfor den økonomiske ramme og tilførte byen en ny stærk kvalitet. Det ser godt ud, det kan bruges og det er billigt er bl.a. sagt om forslaget... Der er altså tale om en udvikling af byen som arbejder med både og og ikke enten eller. Det er vigtigt at holde sig for øje i det fortsatte arbejde. Der er forskellige modsatrettede interesser i forhold til begrønning af især Bredgade og mulighed for parkering, varelevering og afvikling af tra ik. Den gælder om at inde ballancen mellem nuværende forhold og kommende ny kvalitet i gaden. Tilsvarende gør sig gældende på området omkring Brandtomten, ved forsamlingshuset og på forbindelsen mellem Bording Skole og Bordinghallen. Grundejeres og forretningsdrivendes indspil til rådgivningsgruppen om parkerings- og vareleveringsomfang 3

4 Høringsmaterialets delområder, A-F D C B A F E F 4

5 Delområde A: Bredgade Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) arkering: Mulighed for tidsbegrænset parkering i Bredgade som suplement til ekst. parkering i gaden. Ekst. og nye pladser anlægges som græsarmerede felter med indslag af plantebede hvor der placeres træer. Varelevering: Ved blomsterforretningen arbejdes med varelevering som en del af kørebanen. Alternativt kan varelevering foregå i zonerne med parkering, hvis ikke der er parkerede biler. Ved parkering på kørebanen må tra ik i samme retning afvente fri bane til overhaling. Ved Bageren foreslås varelevering i forlængelse af ekst. parkeringspladser. Træplantning: Træer er så vidt muligt placeret fri af boliger og hotel. Den foreslåede placering opdeler gaderummet i mindre enheder, hvor parkering, varelevering og ophold kan foregå. Busstop: Der foreslås nyt busstop i Bredgade i området ved Brandtomten/ Sparekassen/ Fakta. Ved betjening af stoppestedet standser bussen på selve kørebanen og tra ik i samme retning må derfor afvente bussens videre kørsel efter af- og påstigning. Opholdet er kort - der ikke tale om terminalfunktion hvor bussen holder og venter i længere tid. Alternativt må der afventes fri bane til overhaling. Generelt: Forslaget arbejder med ekst. kørebanebredde på ca 5,2 m. Grundet den relativt smalle kørebane, kan der opstå problemer med samtidig passage af to lastbiler/ busser. I dag benyttes fortovsarealer til parkering og vigeplads. I forbindelse med begrønning og anlagt parkering forsvinder denne mulighed teoretisk set. Der er i dag skiltet med E53/54 30 km - zone, hvilket bør være tilstrækkeligt til at store køretøjer kan mødes. arkering: arkering omkring Kr. O. Skov samme i omfang som i dag, suppleret med ny parkering i Strædet. Kr. O Skov råder over 23 pladser. Ved Sparekassen kan parkeres i Bredgade samt ved Mødestedet og i tidsbegrænset form på Brandtomten. Sparekassen råder dermed over 11 pladser. Der etableres nye parkeringsmuligheder på Bredgade hvor kunder til Sparekassen også vil kunne parkere. Ekst. og nye pladser markeres med markeringssøm i asfalt i mindre enheder mellem træer. arkeringen er med til at aktivere byrummet i dagtimerne og er dermed en vigtig del af bylivet i området. Varelevering: Ved Kr. O. Skov afvikles varelevering som det foregår i dag. Langs Foderstoffen foregår varelevering og parkering vekselvist som i dag. Lastbiler Der leverer til Foderstoffen kører ud via Strædet og Jens Christensens lads. Øvrige lastbiler kører ind/ ud af Søndergade. Sivetra ik: Områdets nuværende sivevej mellem Bredgade og Strædet bibeholdes efter ønske fra grundejere som en smal sivevej over Mødestedet. Tra ikintensiteten er lav og afvikles med hensyntagen til fodgængeres, cyklister og brugere af byrummet. Generelt: Forslaget arbejder med begrønning af området med placering af træer i en leksibel rodet og tilfældig struktur. Der er i materialet her taget hensyn til manøvrearealer omkring Kr. O. Skovs varelevering, ligesom aktivitetsfelter og parkering lettes indimellem træerne. Det store bassins placering er afprøvet i 1:1 med borgere på en workshop og er bl.a. pga. sivevejen fra Bredgade placeret hvor det også lå placeret i konkurrencen. laceringen reducerer den store parkeringsplads og skaber istedet et samlingssted eller omdrejningspunkt for området. 5

6 Delområde A: Bredgade Bredgade, Kig fra Bøgely mod nord Nyt centrum i Bording Bredgade udvikles til en grøn og attraktiv bygade, med fokus på at understøtte den eksisterende handel. For at gøre gaden mere imødekommende og tilføre karakter og stemning, begrønnes gaden med træer, mindre plantebede og grøn parkering. Den nuværende belægning beholdes i udgangspunktet, men jernes punktvist, for at give plads til grønt, træer og byinventar og mulighed for ophold og måske udeservering. Illustration fra konkurrenceforslaget. Begrønnet udgave af Bredgade set mod nord ved Fakta, Martins Tæpper og et evt. nyt supermarked. arkeringen i Bredgade fastholdes og udbygges, men omlægges med græsarmering og der gøres plads til træer mv. mellem parkeringslommerne. Der indføres leksible områder til korttidsparkering til brug for spidsbelastninger. Smørhullet ved fakta rummer fortsat parkering. 6

7 Bager banedanmark ny indkørsel træ Eksisterende parkering Eksisterende parkering Martins tæpper Genbrugsbutik Solveig tøjbutik Bolig Eksisterende parkering Eksisterende parkering Bed cykel p Busstoppested træ varelevering - bager p på græsarmering Bed varelevering - blomster p på græsarmering Tidsbegrænset parkering Bed Tidsbegrænset parkering Revisor Bolig Bording Hotel BREDGADE bus Busstoppested asfalt automat ensrettet Den Jyske bus p på græsarmering cykel p træmøbel Boliger træmøbel Sivevej Sparekasse bed A: BREDGADE Fakta Blomsterhandel belægningsfelt rampe bænk skate 4 stk kunde p felt STRÆDET mur belægningsfelt asfalt asfalt træer asfalt cykel p Barsket belægningsfelt grus 7 stk kunde p vandspejl træer ER ND SØ grus parkeringsmulighed STRÆDET parkeringsmulighed blind vej pullert Legefelt B: MØDESTEDET indgangsfelt 3 stk kunde p rampe GER 2 stk kunde p BOR DE GA varelevering bænk rampe belægningsfelt siddeplint MØDESTEDET K. O. Skov - lagerbygning eksis bro bænk pullerter GAD græsarmering asfalt 2 stk kunde p E 3 kunde p Emmys grund K. O. Skov Asfalt varelevering 2 stk kunde p fortov STRÆDET N Asfalt 6 stk personale p 2 stk kunde p pullerter Illustrationsplan 1:500 NG T ES E A RV 7

8 Bredgade og mødestedet, parkering Bager Solveig tøjbutik 3 stk kunde p Blomsterhandel 3 stk kunde p 2 stk kunde p Martins tæpper Genbrugsbutik Fakta 2 stk kunde p b busstop A: BREDGADE Eksisterende parkering Eksisterende parkering ering set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset se set Nyt parkeringsareal - tidsbegrænset busstop busstop 1 stk kunde nde p Bording Hotel Revisor Den Jyske Sparekasse 4 stk kunde un e p unde STRÆDET 7 stk kunde p MØDESTEDET STRÆDET 2 stk kunde p 3 stk kunde p E GAD GER parkeringsmulighed B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ parkeringsmulighed N 6 stk personale p diagram 1:500 8

9 Bredgade og mødestedet - Varelevering Bager Solveig tøjbutik A: BREDGADE Bording Hotel varelevering / blomster Revisor Den Jyske Sparekassen Martins tæpper Genbrugsbutik BREDGADE Fakta varelevering / bager Blomsterhandel Ensrettet En Ensr E nsr fra Bredg Bredgade e STRÆDET MØDESTEDET B: MØDESTEDET BOR DE GA ER ND SØ varelevering K.O. Skov STRÆDET E GAD GER STRÆDET N varelevering diagram 1:500 9

10 Bager Solveig tøjbutik Blomsterhandel Bording Hotel Revisor BREDGADE Den Jyske Sparekassen Fakta A: BREDGADE Martins tæpper Genbrugsbutik ensrettet vej STRÆDET blindvej MØDESTEDET B: MØDESTEDET E GAD GER BOR DE GA ER ND SØ STRÆDET N STRÆDET diagram 1:500 10

11 1,3 meter bredt Græsarmering træ Græsarmering træ fortov fortov indgang indgang Bredgade eksisterende belægning Bredgade eksisterende belægning Bed Bed parkering parkering Konkurrenceforslaget Græsarmering fjernes ved fasaden. Bed introduceres langs bygningsfacaden Græsarmering træ fortov indgang Bredgade eksisterende belægning Bed Eksempler på hvordan Bredgade begrønnes med træer og ændret belægning. Konkurrenceforslaget er her revideret med gennemgående gangarealer uden græs og planter for at tilgodese gangbesværede. Man kan se indretningen af Bredgade som et puslespil hvor dagligdagsfunktioner og brug skal gå op med beplantning og belægning. Forlaget er leksibelt i sin grundindretning vil kunne tilgodese en række justeringer og dermed imødekomme lokale behov. parkering Dog er det vigtigt at gaderummet fremstår som en (spraglet) helhed, og at træerne bliver et gennemgående element der tilfører gaderummet en ny kvalitet. Græsarmering fjernes og erstattes af et langt bed Fortovsforløbet forskydes 11

12 græsarmering grusarmering kan også anvendes med græs græsarmering græsarmering I NANO Århus universitet Eksempler på anvendelse af græsarmering i grønne byrum, samt eksempler på hvordan træer og tra ikarealer kan lettes. 12

13 Delområde B: Mødestedet (Brandtomten + Strædet) Mødestedet (i dag Brandtomten og tilgrænsende områder) Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget: Kig fra Strædet ved Kr. O. Skov mod Bredgade over Brandtomten. Her forslår vi et nyt samlingssted hvor et vandbassin spejler himlen, trækronerne og skaber et stille sted midt i Bording. 13

14 Delområde C: Stationsområde og Jernbaneoverskæring Jernbaneoverskæringen: Krydsningen foreslås tra iksikret med langbomme der dækker hele vejbredden og fortove. Der foreslås nyt fortov på østsiden af Bredgade der forbinder Bredgade med Bording Station og tydeligt markerer fodgængerarealer og a hjælpe tilfældig krydsning af banearealet BAK Bording Station: Området indrettes med nyt busstop der tilgodeser optimal omstigning mellem tra ikformer. Den offentlige transport kombineres og understøttes. Et grønt areal langs banen anlægges med grus - eksisterende træer bevares og suppleres med nye træer, men lav beplantning jernes for at give et mere bymæssigt præg, øge tilgængelighed og muligheden for at orientere sig i området. Her anlægges nyt busstop med ventefaciliteter. Ny udkørsel fra stationen Tra ik: Det foreslås at ændre vigepligtsforhold mellem Bredgade og Søndergade så Søndergade prioriteres og vigepligt indføres på Bredgade. Tra ikarealet ved Bording Station ændres med ny grøn midterrabat med træer på Jernbanevej i forbindelse med busbetjening af området og ind og udkørsel til Bakken. Stationsbygningen: Bygningen er desværre ikke med i indeværende projekt. En opgradering af området og bedre forhold for den kollektive transport og kobling til Bredgade og Centrum iøvrigt vil være med til at gøre bygningen mere interessant for projektudvikling. Jernbanekrydset Langbom nye træer Langbom grønt hegn (4m fra spor) hegn 4m fra spor stationspladsen tio spla eksist. træer (arealudlæg 5 ) ny cykelparkering 40 JERNBANEVEJ (udvidet ) arkering akhus Cykelparkering perron nord Gl. St ny beplantning ng grus overkørsel eksisterende træer ny pe kantlinie (cykler) Flagstang 3 græsarmering ring Bording Hotel eksisterende 1 belægning Bager Illustrationsplan 1:500 14

15 Delområde D: Vestervang og Søndergade Den østlige del af Vestervang er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. Forbindelsen indeholder fællessti for fodgængere og cyklister i den nordlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Ved udkørsel fra private grunde krydses ind over fællesstien. Krydsende tra ik skal her holde tilbage for færdsel på stien. Vest for stiforbindelsens videre forløb under banen og hallen anlægges nye plantebede med træer som chikaner. Det eksisterende hævede felt jernes og erstattes af de nye anlæg. Forhave Vestervang Halstien 1,7 3,25 m 2 m 3 m Eksisterende fortorv og belysning arkering lantebede Mødepladser Fællessti Forhave rincipsnit fællessti, Vestervang M mødeplads 6 -pladser VESTERVANG M mødeplads M mødeplads Illustrationsplan 1:500 15

16 Delområde D: Vestervang og Søndergade (fortsat) Vestervang munder ud i Søndergade, hvor fællesstien føres over på en hævet lade. Her er ubetinget vigepligt for udkørsel fra Vestervang. å strækningen langs Kr. O. Skovs byggeri indsnævres Søndergade til en kørebanebredde på 5,8 m. I østlige side anlægges en rabat på 1 m og dernæst fællesti på 3m. vareindlevering Ekst. beplantning langs Kr. O. Skovs bygning bevares i videst mulige omfang, men fællesstiens bredde på 3 m + 1 m rabat griber ind i beplantningen. varegård fællessti kryds M mødeplads K. O. Skov M mødeplads H Søndergade 1,5 m Forhave Eksisterende fortorv og belysning rincipsnit fællessti, Søndergade 5,8 m fællesstien 1m 3m Ny belægning 1,4 m Kantbeplantning Illustrationsplan 1:500 16

17 SØNDER Delområde E: Jens Christensens lads å Jens Christensens lads er sket lere justeringer i forhold til konkurrenceforslaget. Varelevering: Lastbiler fra Kr. O. Skov gives mulighed for, efter endt levering, at køre ud til Søndergade via Jens Christensens lads. Det har ført til omdisponering af parkering på pladsen, samt placering af fællesstiens videreførelse mod Borgergade eksisterende grønt areal stål skinner lyspullert sivevej H lyspullert lysmast hævet kant/ bande cedertræ ur Merk Levering af varer til forsamlingshuset sker, som i dag, bagom mod syd, med indkørsel fra Borgergade. Der kan tillige leveres til forsamlingshuset fra nord med adgang fra parkeringsarealet/ Søndergade. ophængte lamper 115 m2 (inkl toilet) 4 -pladser lyspullert arkering: Kravet om 76 pladser opfyldes i den vestlige del af pladsen med adgang fra Søndergade. De 76 pladser er inkl. 3 handicapparkeringspladser. opholdskant arkeringspladsen kan fungere som bufferparkering til travle dage i byens forretninger og som begivenhedsparkering ved arrangementer i byen og forsamlingshus. ophængte lamper lysmast 15 parkering indikeret med "søm" Væksthuset: Væksthuset er lyttet ud på pladsen efter vurdering af sol og lysforhold ved oprindelig placering ved Forsamlingshusets østgalv. Der står desuden to lotte egetræer som ønskes bevaret. Slutteligt tror forsamlingshuset ikke at væksthusets brugere kombineret med lejere til Forsamligshuset kan forenes. 'Væksthuset' multibane lyspullert markedsboder lysmast I alt 76 -pladser Venus Jorden Jens Christensens lads lysmast H afsætning ærindekørsel beton felt med mosaik genbrugssten H eksisterende træer Mars lyspullert 7 fællessti kryds stål skinner lysmast cykel-p ophold belægnings skifte lyspullert eksisterende træer græs Bording Forsamlingshus 11 Nu ligger huset på pladsen, synligt, i sol og i samspil med pladsens frunktioner og bygværket omkring multibanen. varelevering ladsen beplantes i vid udstrækning med træer, solitære eller i grupper. Mellem træerne parkeres (mod vest), leges, siddes, mødes etc. græs eksisterende træer M GERGADE Sivetraϐik: I forbindelse med udkørsel fra Strædet via parkeringsareal foreslås en sivemulighed mellem Borgergade og Søndergade i den nordlige del af pladsen. Herved bibeholdes en tra ikal sammenhæng som i dag er vigtig i den overordnede betjening af byen. Ligeledes er der en sivemulighed for ærindekørsel og afsætning til Forsamlingshuset via fællesstien og parkeringspladsen. Illustrationsplan 1:500 17

18 Delområde E: Jens Christensens lads Jens Christensens lads Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning 18

19 Delområde E: Jens Christensens lads Multibane og væksthus å tidligere borgermøder er fremkommet ønsker om at væksthuset, der i konkurrenceforslaget lå i forlængelse af Bording Forsamlingshus, blev lyttet ud på Jens Christensens lads. Her vises Væksthuset i kombination med en multibane. Væksthuset er et sæsonforlængende uderum, hvor udendørs arrangementer og aktiviteter kan inde sted - overdækket, skærmet og i læ. Fællesspisning, legeklub, dagplejemødested, rum til udendørs skole, kortklub, børnefødselsdag, mødested etc. Referencebilleder 19

20 Delområde F: Borgergade beplantningsarealet 2 m bredt. Anlægget ændrer bredden af vejbanen til 3,25 m og der anlægges derfor vigepladser undervejs for at sikre modkørende tra ik mulighed for at passere. Borgergade er i projektet udnævnt til at være en del af den vigtige forbindelse mellem Bording Skole og Bording Hallen. Forbindelsen vil være en ny måde at færdes i byen på og være med til at gøre de området forbindelsen passerer til noget særligt. å strækningen fra Jens Christensens lads til Bredgade anlægges nyt fortov i den vestlige side af vejen, mens der i den østlige side gives mulighed for kantstensparkering. Ved Bøgely jernes den røde belægning og der anlægges istedet et almindeligt vejpro il svarende til fortov, kanstensparkering og kørebane. Langs Bøgely plantes træer mellem fortov og ekst. støttemur, og der afsluttes med et belagt areal omkring den ekst. opstillede kunst. Borgergade er lang og lige og der er af og til problemer med for hurtig kørsel i bil. Indsnævringen af selve vejbredden kan evt. suppleres med vejbump for yderligere at besværliggøre hurtig kørsel. å strækningen Jens Christensens lads til Bording Skole anlægges forbindelsen med fællessti for fodgængere og cyklister i den østlige side af gaden samt mulighed for parkering, beplantning, vigepladser og mindre opholdsarealer. Fællesstien er 3 m bred, parkerings- og Fællesstien munder ud i Jens Christensens lads hvor fællesstien føres over gaden på en belagt lade. Illustrationsplan 1:500 parkeringsplads cedertræ stål skinner stål skinner sivevej lyspullert fællessti kryds M M mødeplads mødeplads lyspullert 'Væksthuset' 115 m2 (inkl toilet) græs ophængte lamper lysmast 20

21 Delområde F: Borgergade (fortsat) Ved Bording Friluftsbad anlægges en ny adgangsplads, der tilgodeser handicapadgang via en rampe over det skrånende terræn. Der plantes enkelte træer og suppleres med et udstrakt trappeanlæg der inviterer til ophold og aktivitet. Forpladsen bliver et lille mødested inden badning eller en mulighed for aktivitet undervejs mellem skole og hal. Bording Friluftsbad rkeringsplads lyspullert lyspullert Varelevering samt levering af kemikalier til friluftsbadet sker fra et felt i parkerings- og beplantningsbæltet hvorfra adgang til friluftsbadet teknik kan ske. cykel parkering Ved kemikalieslanger over fællesstien kan fodgænger- og cyklist henvises til modsatte fortov. Denne løsning er valgt for at prioritere det rekreative anlæg der kan benyttes året rundt fremfor et tra ik- og arbejdsteknisk anlæg der benyttes indimellem i friluftsbadets relativt korte sæson. M M BORGERGADE mødeplads mødeplads Illustrationsplan 1:500 Børnehave Bording Skole Busparkering parkeringsplads Fællessti mødeplads Borgergade 1,5 m Forhave 3,25 m Eksisterende fortorv og belysning M Bump Skolestien 2,25 m arkering lantebede Mødepladser 3m Fællessti rincipsnit fællessti, Borgergade 21

22 Delområde F: Borgergade (fortsat) Borgergade, fællessti Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Fællesstien i Borgergade med kig mod Jens Christensens lads, og væksthuset. Fællesstien er for gående og cyklister. Ved siden af stien er et beplantningsbælte med mulighed for ophold, parkering og vigepladser til modkørende tra ik. 22

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram for Fabrikken Danmark er udarbejdet for: CALUM A/S, af KJAER & RICHTER, ARKITEKTFIRMA PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKT MAA. MDL. PLR. Billederne

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER

OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 014 LABLAND ARKITEKTER indholdsfortegnelse projektmappe INDSATSOMRÅDER NATUR OG LANDSKAB en by omgivet af landskab 4 NATUR OG LANDSKAB 60 landskabsperspektiv

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere