8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav 20 RESSOURCER 22 REGNSKABSBERETNING 27 Anvendt regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse 32 Balance 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 52 BESTYRELSE OG DIREKTION

3 F O R R E T N I N G S P R O F I L Nykredit Bank indtager en central plads i Nykredit koncernens overordnede strategi og samarbejder tæt med koncernens øvrige enheder, herunder realkreditselskabet Nykredit A/S og Nykredit Østifterne Forsikring A/S. Nykredit Bank er en specialbank, som inden for de udvalgte områder ønsker at tilbyde attraktive og konkurrencedygtige produkter og ydelser. Det er grundlaget for at opnå en tilfredsstillende rentabilitet. Banken servicerer store erhvervsvirksomheder og institutionelle kunder med finansierings- og investeringsprodukter fra hele Nykredit koncernen. Der er særlig fokus på værdiskabende og kompetencekrævende produkter og ydelser. I Nykredit koncernen betjenes øvrige erhvervs- og privatkunder via Nykredits kontorer, et call center og internetbank faciliteter. Nykredit Bank leverer produkter til afsætning gennem disse distributionskanaler. Det er bankens målsætning løbende at tilpasse produkterne til kundernes krav til kvalitet, tilgængelighed og hastighed. Effektiv produktion og en bevidst kreditpolitik skal sikre rentabilitet. Medarbejderne er afgørende for opnåelsen af Nykredit Banks mål. Banken søger derfor at udvikle en kultur og etablere organisatoriske rammer, så den enkelte medarbejder har mulighed for at påvirke bankens udvikling. Derved tiltrækkes og fastholdes kompetente og motiverede medarbejdere. 1

4 KONCERNSTRUKTUR INDUSTRIENS REALKREDITFOND F O R E N I N G E N N Y K R E D I T F O R E N I N G E N Ø S T I F T E R N E 1 ) Ejerandel 7,1% Ejerandel 89,5% Ejerandel 3,4% NYKREDIT HOLDING A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. NYKREDIT A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Administrationsselskaber Aktiekapital 50 mio. kr. Egenkapital 350 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital 11 mio. kr. Egenkapital 159 mio. kr. NYKREDIT BANK A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Aktiekapital 300 mio. kr. Egenkapital 877 mio. kr. Nykredit Finance plc Aktiekapital 3 mio. GBP Egenkapital 3 mio. GBP Nykredit Pantebreve A/S Aktiekapital 15 mio. kr. Egenkapital 38 mio. kr. Dansk Portefølje Bank A/S Aktiekapital 40 mio. kr. Egenkapital 51 mio. kr. 1) Selskabet indgår selv som moderselskab i koncerndannelse. 2

5 HOVED- OG NØGLETAL NYKREDIT BANK KONCERNEN Beløb i mio. kr Beløb i mio. euro RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Omkostninger Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før hensættelser mv Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE PR. 31. DECEMBER I HOVEDTAL Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Værdipapirer Øvrige aktiver I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 14,7% 21,4% 13,0% 11,7% 8,9% Kernekapitalprocent 14,7% 21,4% 13,0% 9,5% 7,3% Egenkapitalforrentning efter skat 3,0% 1,3% 1,0% 2,2% 3,1% Indtjening pr. omkostningskrone 1,34 1,16 1,09 1,15 1,26 Renterisiko 4,8% 1,0% 1,2% 1,8% 0,2% Antal heltidsansatte (gennemsnit) euro = 7,4631 DKK ultimo

6 NY DANSK ARKITEKTUR Hvor kunsten kan opfattes som samfundets spejl, udtrykker arkitekturen samfundets udvikling og indretning. Ikke bare konkret i form af håndgribelige rammer om vores adfærd, men i lige så høj grad ved at være mentale rum om vores samlede erindring og fælles forestillinger. Vores liv og udfoldelsesmuligheder præges nemlig dybt af den arkitektur, vi er omgivet af. Det gælder ikke blot den enkelte bygning det er også tilfældet med de andre fysiske sammenhænge, vi bevæger os i: Gaden, byen og landskabet. Alle har de indflydelse på, hvilke kvaliteter vi senere opfatter og bliver tiltalt af. Så meget desto mere er det vigtigt, at vores omgivelser er spændende, miljørigtige og behagelige at opholde sig i. Arkitektur bliver derfor altid mere end et tag over hovedet og nok et byggeri og den bliver aldrig blot et spørgsmål om smag eller stil. Den må være resultatet af en idé om noget godt for dem, den involverer. Ud over arkitekten afhænger den også af, at bygherren har noget på hjerte og af de teknikere og rådgivere, der løser opgaven med en professionel indsigt og stolthed. Den bliver et udsagn om en fælles indsats og vilje til at realisere en vision. I dette samarbejde er det arkitektens opgave at omsætte disse ønsker til en samlet kunstnerisk idé, som giver bygningen dens struktur, form og rum. I god arkitektur tages der hensyn til de mennesker, der skal bruge den, ligesom der er taget stilling til lys- og skyggeforhold, helheder og detaljer, materialer og til samspillet med omgivelserne. Nykredit sætter pris på god arkitektur og har hvert år siden 1986 uddelt Nykredits Arkitekturpris den mest betydningsfulde udmærkelse til danske arkitekter, som i kraft af deres arbejder og praksis har vist, hvorledes det med æstetisk sans er muligt at forme en fælles vision til helstøbte, markante huse, bebyggelser og landskabsrum. Eric Messerschmidt Formand for Nykredits Arkitekturprisudvalg 4

7 L E D E L S E S B E R E T N I N G Nykredit Bank koncernens resultat før skat var 112 mio. kr. i 2000 svarende til en vækst på 75% i forhold til Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2000 mod mio. kr. ved udgangen af Resultatet ligger over forventningerne ved årets begyndelse, selv om banken endnu ikke har nået en forretningsvolumen, der giver en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Forretningsomfanget med erhvervs- og privatkunder samt øget aktivitetsniveau på områderne Markets og Kapitalforvaltning betyder, at indtægter fra renter og kursreguleringer er steget med 69 mio. kr. til i alt 424 mio. kr. Modsat viser gebyrindtægter et fald sammenlignet med 1999, hvilket skal ses i sammenhæng med en atypisk høj indtægt sidste år. Omkostninger udgør 348 mio. kr. ekskl. udgifter af engangskarakter. Sammenlignet med året før viser kapacitetsomkostningerne en behersket vækst på godt 4%, der kan henføres til generelle pris- og lønstigninger og fortsatte investeringer i ny teknologi. Tab og hensættelser ligger på et beskedent niveau med en hensættelsesprocent på 0,9. Banken har i årets løb haft indtægter og udgifter af engangspræget karakter. Det engelske datterselskab Nykredit Finance plc har således solgt en grund, det tyske datterselskab Frankfurter Bodenkreditbank AG er blevet afhændet, og der er foretaget reservationer til igangværende retssager. Påvirkningen af bankens resultat før skat er netto negativ med 5 mio. kr. Indtjeningen pr. omkostningskrone udgør 1,26 mod 1,15 i 1999, hvilket fortsat er et relativt lavt niveau. Nykredit Erhverv har gennem udvikling af ind- og udlånsprodukter styrket forretningsomfanget med erhvervskunder. Bankens erhvervsudlån er således i 2000 forøget med knap 3 mia. kr. En del af bankens erhvervsudlån er midlertidigt erstattet af garantistillelser i forbindelse med salget af Frankfurter Bodenkreditbank AG. Nykredit Markets har i 2000 befæstet sin rolle som en af de ledende aktører på det danske rentemarked og øgede i årets løb markedsandelen på obligationsmarkedet. Året gav en markant fremgang i handlen med udenlandske obligationer, og produktudbuddet er blevet udvidet med en række derivater. Privatkundeområdet har i 2000 vist en fortsat vækst, og antallet af privatkunder ultimo året udgør Udlån til private udgjorde ved årets udgang ca. 2,4 mia. kr. svarende til en vækst på 60%. Indlån fra privatkunder er øget med 65% til i alt 1,3 mia. kr. På kapitalforvaltningsområdet lanceredes den ny investeringsforening Nykredit Invest. Forvaltningsaktiviteterne udviklede sig særdeles positivt og tegner sig for en betydelig volumenvækst. Dansk Portefølje Fondsmæglerselskab A/S er i 2000 omdannet fra fondsmæglerselskab til bank. Dansk Portefølje Bank A/S varetager bankens forvaltningsaktiviteter. Resultat før skat Mio. kr Mio. kr Udlån og indlån Udlån Indlån Udlån og indlån viser en vækst på henholdsvis 7,0% og 2,2%. 5

8 HENNING LARSENS TEGNESTUE KØBENHAVN ARKITEKTENS OPGAVE ER AT ORGANISERE RAMMERNE FOR LIV OG UDFOLDELSE. I HENNING LARSENS ARBEJDER INDGÅR INTENTIONERNE I ET SAMSPIL MELLEM FORM, LYS, FARVER OG MATERIALE, SOM TILSAMMEN DANNER RUM. NATURBORNHOLM NATUR OG OPLEVELSESCENTER AAKIRKEBY Nykredit Bank A/S Mio. kr Årets resultat Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Nykredit Pantebreve A/S Mio. kr Årets resultat -1 2 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Forventninger til 2001 Nykredit Bank forventer vækst på alle forretningsområder i Forretningsstrukturen bevirker, at banken også i 2001 vil have et betydeligt udlånsoverskud. Nykredit Finance plc Mio. kr Årets resultat 7 54 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) 2 2 Egenkapitalen er opgjort efter de respektive års ultimo valutakurser Dansk Portefølje Bank A/S Mio. kr Årets resultat 4 7 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Aktivitetsvæksten vil resultere i øgede personaleomkostninger, ligesom der fortsat vil skulle foretages betydelige investeringer i ITudvikling. Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et lavt niveau. Bankens samlede resultat før skat forventes at stige væsentligt i

9 7

10 F O R R E T N I N G S O M R Å D E R Produktudbudet omfatter en række indlåns- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, formidling af handel med værdipapirer, kapitalforvaltning mv. Gennem tilknytningen til Nykredit koncernen indgår naturligt en række øvrige produkter herunder realkredit- og forsikringsprodukter. erhvervskunder, og på trods af renteniveauet, der betød lav konverteringsaktivitet, har der været en betydelig aktivitet på dette forretningsområde. ERHVERV For Nykredit Erhverv blev 2000 et år med en markant positiv udvikling i udlån til og indlån fra erhvervssegmentet, hvor Nykredit Bank markerede sin position som en konkurrencedygtig specialbank for erhvervskunder. Konkurrencesituationen var i 2000 uændret skarp, idet der dog i branchen spores en klar tendens til at prioritere rentabilitet. Nykredit Bank fokuserer på et tilfredsstillende kapitalafkast og lægger derfor stor vægt på, at væksten i udlånet opfylder de fastsatte indtjeningskrav i kombination med bankens krav om høj kreditkvalitet. Nykredit Bank koncernen realiserede en vækst på 3 mia. kr. i udlån til inden- og udenlandske erhvervskunder til knap 15 mia. kr. ultimo Aktiviteter og nye tiltag i 2000 Udviklingen i den finansielle sektor har bevirket, at Nykredit Bank i 2000 har refokuseret sine aktiviteter for fortsat at kunne opfylde kundernes krav om professionel sparring og samtidig forbedre rentabiliteten. Nykredit Bank har aktivt fravalgt visse produktområder herunder cash management og udenlandske betalinger. Bankens produkter indgår som elementer i etableringen af brede finansielle løsninger som for eksempel: totalløsninger med passende balance mellem kort- og langfristet finansiering ved brug af pengemarkedsfaciliteter i kombination med revolverende kreditfaciliteter eller længere faste udlån. kombinationer af realkredit- og bankprodukter sammensat med garantier og udvalgte renteprodukter, der giver den enkelte låntager en finansieringspakke med stor fleksibilitet. korte kreditfaciliteter som swing line konceptet i forbindelse med realkreditfinansiering, hvorved der opnås fleksibilitet til at udnytte bevægelser i rentestrukturen. Som yderligere tiltag i relation til servicering af bankens erhvervskunder er udviklet og udvikles fortsat produkter, der kan anvendes som internetløsninger. Banken har i 2000 tiltrukket mange kunder til en særlig Netkonto, hvor der tilbydes en favorabel indlånsrente. Realkredit Nykredit Bank varetager realkreditformidlingen over for de største Nykredit koncernens position på realkreditlån til erhvervsejendomme i England, Sverige og Tyskland blev yderligere styrket i Nykredits erhvervscentre Nykredit koncernen fortsatte i 2000 udbygningen af sine erhvervscentre, der også er bemandet med erhvervsmedarbejdere med bred finansiel ekspertise på bankområdet. Erhvervscentrene forestår rådgivningen om finansieringsløsninger bestående af bank- og realkreditprodukter til mindre og mellemstore virksomheder. Placeringen af erhvervscentrene og de tilknyttede erhvervsmedarbejdere har vist sig hensigtsmæssig i salget af bankens produktsortiment til erhvervslivet. Nykredit Bank vil i 2001 fortsat fokusere på dette område. Nykredits erhvervscentre Viborg Ringkøbing Århus Aalborg Randers Herning Horsens Vejle Kolding Esbjerg Odense Haderslev Taastrup Slagelse Næstved Hillerød København 8

11 Boligudlejning Nykredit Bank cementerede i 2000 sin position som en af hovedleverandørerne af byggelån til alment boligbyggeri og som leverandør af finansieringsløsninger i forbindelse med såvel mindre som større projekter. Væksten inden for andelsboligområdet har betydet en stærk stigning i aktiviteterne, og med lanceringen af andelsboliglån har Nykredit kunnet tilbyde komplette finansieringspakker til både andelsboligforeninger og andelshavere. Landbrug Aktivitetsniveauet inden for lån til landbrug har primært været koncentreret om mellemfinansieringsprodukter. Ultimo året er der foretaget en række tiltag i de enkelte landbrugscentre i Nykredit koncernen, hvilket forventes at medvirke til aktivitetsfremgang i Nykredit Bank tilbyder nu også leasing til finansiering af maskiner og redskaber inden for landbrug. Det er et område i vækst, Nykredit hermed er gået ind i. Leasing Med udgangspunkt i markant stigende efterspørgsel i leasingmarkedet og for at styrke leasingaktiviteterne besluttedes det ved udgangen af året at indgå i etableringen af et nyt leasingselskab, LeasIT A/S, med en minoritetsaktiepost. Gennem dette samarbejde og medejerskab har banken skabt et fundament for udbud af leasingløsninger i bredere omfang. Frankfurter Bodenkreditbank AG Som led i fokuseringen på bankens kerneaktiviteter besluttedes det i 2000 at afhænde datterselskabet Frankfurter Bodenkreditbank AG til AXA Colonia AG koncernen. Nykredit Finance plc Der er gennemført en reduktion af aktiviteten i datterselskabet Nykredit Finance plc med henblik på endelig afvikling i HENNING LARSENS RUM SKABER IDENTITET. UANSET FORMÅL OG BELIGGENHED ER DE ENKLE OG OPLEVELSESRIGE OG DERMED FORSTÅELIGE FOR ALLE. IKKE MINDST FORDI DAGSLYSET ALTID ER TIL STEDE OG NÆRVÆRENDE. Nykredit Bank Erhverv i 2001 Nykredit Bank og Nykredit A/S har tilsammen en betydelig styrke i udlån til dansk erhvervsliv med et samlet erhvervsudlån på 216 mia. kr. ultimo Denne markedsposition er et solidt fundament for yderligere at udbygge bankens forretningssamarbejde med erhvervslivet. Koncernen vil i 2001 cementere sin position som långivere til dansk erhvervsliv og dermed gøre Nykredit til et naturligt valg som totalleverandør af finansieringsløsninger. Nykredit Bank Erhverv vil herudover satse på en række aktiviteter uafhængige af den øvrige koncern. Det gælder blandt andet aktiviteter inden for struktureret finansiering og erhvervsobligationer, hvilket vil ske i tæt samarbejde med Nykredit Markets. 9

12 NYKREDIT MARKETS Nykredit Markets har i de seneste år etableret sig blandt landets absolut førende inden for handel med rente- og kreditprodukter til det professionelle kundesegment. Hovedfokus har hidtil været kritisk masse i basisprodukterne. Det er en høj markedsandel i basisprodukter, som sikrer indgangen til kunderne, men distributionskanalen anvendes nu også til nye højmarginalprodukter for at fastholde den langsigtede lønsomhed. Markeds- og produktanalyser af meget høj kvalitet er en forudsætning for at kunne levere disse produkter til kunderne. Det leverer Nykredit Markets allerede i dag, og målet er, at Analyseafdelingen skal kunne måle sig med de absolut bedste i landet. Obligationer Nykredit Markets slog i 2000 for alvor sin position fast som ledende aktør på stats- og realkreditobligationer og kunne notere en fremgang i indtjening, kundedækning og produktbredde. I lyset af flere måneders markant afmatning i omsætningen på Københavns Fondsbørs op til eurovalget blev årets samlede forretningsaktivitet tilfredsstillende. Danskernes nej til euroen betyder, at det selvstændige danske obligationsmarked fortsat har investorernes interesse. Nykredit Markets oplevede på den baggrund en udvidelse af det samlede kundegrundlag såvel internationalt som i Danmark efter euroafstemningen. Eurostatsobligationer blev i 2000 føjet til Nykredit Markets produktudbud i forventning om, at også danske investorer uanset resultatet af euroafstemningen i højere grad ville sprede deres aktiviteter til euroobligationer. Udviklingen har været meget tilfredsstillende. Kreditprodukter Aktiviteterne på det europæiske kreditmarked er nærmest eksploderet i de senere år, og investorernes krav raffineres i takt hermed. Nykredit Markets ønsker at være blandt de førende på området og har derfor i løbet af året tilpasset produkter og ydelser til den stigende interesse ikke mindst institutionelle investorer har vist for handel med kreditobligationer. Specielt tyske realkreditobligationer har været i fokus. Danske investorers investeringsunivers udvides til stadighed. På den baggrund har Nykredit Markets prioriteret analyse-, salgs- og handelskompetencer på tysk og amerikansk realkredit. Nykredit Markets har desuden udviklet betydelige kompetencer på fokussektorerne telekom, biler, finans og detailhandel. Analyse og salg af kreditprodukter er blevet en naturlig del af den samlede salgs- og analyseaktivitet. Likviditet, valuta og strukturerede produkter Ud over rente- og kredithandel er Nykredit Markets en betydelig aktør på valuta- og pengemarkedet, og her har aktiviteten hele året været høj og præget af en generel stor investorinteresse og betydelige udsving i de korte renter i perioden omkring euroafstemningen. Markedet for strukturerede produkter har globalt set været i en positiv udvikling. Væksten i Danmark blev dog i en periode af året hæmmet af lav omsætning og volatilitet på grund af euroafstemningen. Ikke desto mindre etablerede Nykredit Markets sig som en væsentlig aktør på markedet for swaps i danske kroner i Det giver afsæt for positive forventninger til forretningsområdets udvikling de kommende år. Der er desuden grobund for yderligere optimisme for markedets vækstmuligheder i Danmark, da ændringer i lovgivningen har skabt mulighed for, at institutionelle kunder kan anvende derivater til styring af renteeksponering tillige med en omsiggribende interesse for erhvervsobligationer og andre kreditrelaterede produkter. Aktier Efter en strategisk omlægning af aktiviteterne omfatter serviceringen af kunderne ikke længere aktieanalyse, men en omkostningseffektiv handelsmulighed for investorer. Ændringen falder godt i tråd med de fortsatte strukturtilpasninger og den skærpede priskonkurrence på aktiemarkederne, og det har bevirket et pænt løft i lønsomheden. Øget fokus fra investorer på benchmark porteføljer og unit link produkter giver grobund for et billigt og effektivt eksekveringsalternativ, hvilket understøttes af aktieafdelingens store erfaringsgrundlag og markedskendskab. 10

13 Corporate Finance Nykredit Markets har ændret strategi inden for egenkapitalområdet, og Corporate Finance har i 2000 udelukkende fokuseret på transaktioner i forbindelse med Mergers & Acquisitions. Krav til strukturtilpasning i dansk erhvervsliv og øget internationalisering, som indebærer, at danske virksomheder opkøbes af udenlandske virksomheder, har været baggrunden for mange M&A transaktioner i Det har i den sammenhæng været meget tilfredsstillende, at Corporate Finance har modtaget en række mandater fra udenlandske opdragsgivere og dermed har etableret et godt fundament for en fortsat og udvidet deltagelse i det meget konkurrenceprægede M&A marked. Kapitalforvaltning Dansk Portefølje Bank Dansk Portefølje Bank er Nykredit koncernens forvalter af investorers værdipapirporteføljer og har en mangeårig kompetence på kapitalforvaltningsområdet. Sammenbindingen af Dansk Portefølje Banks kapitalforvaltningskompetence og Nykredit koncernens distributionsnet har givet gode resultater i Året har således vist en pæn afsætning af Dansk Portefølje Banks ydelser i form af forvaltningsaftaler og særlige engros investeringsforeninger. Den samlede formue under forvaltning i Dansk Portefølje Bank udgør nu godt 25 mia. kr. Medio året omdannedes selskabet fra fondsmæglerselskab til bank, og samtidig blev der tilført 25 mio. kr. i ny kapital fra Nykredit Bank A/S. Med etableringen af fire afdelinger i investeringsforeningen Nykredit Invest og specialforeningen Nykredit Invest Engros afdeling 1, Eurokredit blev der introduceret en række nye investeringsprodukter. Dansk Portefølje Bank administrerer og rådgiver begge foreninger. Sammen med Dansk Portefølje Invest dækker produkterne en lang række investeringsbehov hos både private og institutionelle kunder. Markedet for kapitalforvaltning i Danmark er et vækstområde, og salgsindsatsen i Nykredit Markets vil blive yderligere skærpet i Dansk Portefølje Bank vil samtidig blive profileret tydeligere i det stadigt skarpere konkurrencebillede, der præger markedet for kapitalforvaltningsprodukter. Nykredit Markets i 2001 I 2001 vil fokus være på lønsomheden af de eksisterende produkter. Desuden vil der foregå yderligere forretningsmæssig udvikling via samordning af de nye aktiviteter med de mere modne forretningsområder. Et markant tiltag i 2001 bliver etableringen af en ny forretningsenhed, Capital Markets, med det formål at initiere, strukturere og gennemføre primærudstedelser af kreditobligationer. Capital Markets vil blive operationelt tæt forbundet med de eksisterende aktiviteter i Nykredit Erhverv og i Nykredit Markets. Der tages udgangspunkt i eksisterende tætte kontakter til skandinaviske erhvervsvirksomheder med finansieringsbehov på den ene side og kontakter til investorer på den anden side. Nykredit Markets har haft stor succes med at afholde faglige seminarer for både danske og udenlandske kunder. Den intensive indsats vil fortsætte i 2001, så Nykredit Markets fortsat profileres som leverandør af fagligt input. 10-årig dansk statsrente Procent 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aktiemarkederne Indeks januar 2000 = jan 00 jan 00 KFX apr 00 apr 00 jul 00 jul 00 okt 00 Rentespænd over for Tyskland Procentpoint 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 jan 00 2-årigt spænd apr 00 jul 00 okt årigt spænd okt 00 jan 01 jan 01 jan 01 Dow Jones Nasdaq Euro Stoxx 11

14 12

15 UMIDDELBART POETISKE OG POUL INGEMANN KERTEMINDE MENNESKELIGE. POUL INGEMANNS BYGNINGER ER SMÅ UNIVERSER I SIG SELV, DER REFERERER JOHANNES LARSEN MUSEET KERTEMINDE TIL BÅDE DET UTALTE OG DET GENKENDELIGE, SOM ALLE HAR DEL I. DERFOR LIGNER DE IKKE BARE HUSE DE ER DET I HØJESTE GRAD. PRIVAT Bankens privatområde har i 2000 vist en fortsat balancevækst med henholdsvis 60% på udlån og 65% på indlån. Den samlede udlånsbalance er ved årets udgang på 2,4 mia. kr., mens indlånsbalancen er på 1,3 mia. kr. Tilgangen kan primært tilskrives produkterne Boliglån, Kerne-/ Basiskonto og Kernekonto med Kredit. Indlånets tilvækst udgør 500 mio. kr. Ultimo året var antallet af privatkunder Heraf har ca alene en Terminskonto i Nykredit Bank til betaling af ydelserne på et Nykredit realkreditlån. Nykredit Bank administrerer endvidere de Nykredit obligationer, som er indskrevet i depot i Nykredit heraf mange mindre depoter for privatkunder. Nye tiltag i 2000 På privatområdet leverer Nykredit Bank produkter til Nykredit koncernens salgskanaler. De vigtigste salgskanaler er Nykredits 48 områdekontorer, der suppleres af et call center, Nykredit Direkte, og Nykredit Internetbank. I samarbejde med salgskanalerne blev der introduceret en række nye produkter: Nykredit Internetbank blev i februar 2000 udvidet med en facilitet til handel med værdipapirer via internettet. Nykredits løsning tilbyder blandt andet online handel direkte på Københavns Fondsbørs. Investeringsforeningen Nykredit Invest blev etableret i juni Nykredit Invests foreløbig fire afdelinger henvender sig primært til Nykredits privatkunder med behov for et alternativ til placering af opsparing på kontantkonti eller i obligationer. 13

16 POUL INGEMANNS HUSE ER PÅ ÉN GANG AFDÆMPEDE OG PRÆCISE I DERES UDTRYK. DE LÅNER STOFLIGHED, MATERIALER OG DIMENSIONER FRA OMGIVELSERNE. PROPORTIONER OG SKULPTUREL TYNGDE HAR DE MED HJEMMEFRA. Nykredit Investorguide giver kunderne mulighed for interaktiv rådgivning i valg af investeringsmix på internettet. Nykredit Nedsparing er et nyt tilbud til ældre boligejere, der ønsker at anvende den opsparede formue i en ejerbolig uden at skulle sælge ejendommen. Nykredit Nedsparing blev introduceret i august 2000 og sælges primært fra Nykredits områdekontorer. Nykredit Billån, Nykredit Andelsboliglån og forbrugskreditter er andre produkter, der er indarbejdet i løbet af Nykredit Pantebreve Nykredit Pantebreve er et Nykredit Bank datterselskab, der tilbyder pantebrevsfinansiering i forbindelse med handel og tillægsbelåning af fast ejendom, fortrinsvis med pant i ejerboliger, men også i fritidshuse og i erhvervsejendomme. Formidlingen sker især via ejendomsmæglere og Nykredits salgsenheder. Nykredit Pantebreve videresælger hovedparten af pantebrevene direkte til investorgrupper. Pantebrevsfinansiering tilbydes med såvel fast rente som med rentetilpasning. Nykredit Pantebreve har i 2000 formidlet finansiering for ca. 425 mio. kr., en stigning på ca. 10% i forhold til Denne udvikling forventes fortsat i Nykredit Privat i 2001 Banken forventer i 2001 et bredere salg af bankprodukter fra især Nykredits områdekontorer med stigende vægt på salg og rådgivning inden for opsparings- og investeringsprodukter. Der vil i banken fortsat være fokus på at udvikle og understøtte produkter specielt tilpasset Nykredit koncernens distributionskanaler. KUNDE Internetbank Nykredit Direkte Nykredits områdekontorer Nybolig Scheel & Orloff EjendomsRingen NYKREDIT BANK 14

17 R I S I K O - O G B A L A N C E S T Y R I N G RISIKOSTYRING Bankens bestyrelse har udstukket retningslinier og specifikke rammer for de typer risici, banken må påtage sig. Disse risikorammer er videredelegeret i organisationen til hver enkelt disponerende afdeling eller datterselskab. For at sikre en tæt styring af bankkoncernens risici overvåges disse centralt af blandt andet Risk Management afdelingen. Direktionen informeres dagligt om koncernens overordnede risici, mens bestyrelsen orienteres månedligt. Nykredit Banks kreditgivning sker ud fra en individuel vurdering af kunden og dennes økonomiske forhold. For privatkunder anvender banken et credit scoring system, der sikrer en konsistent kreditbehandling, letter håndteringen og giver kunderne en bedre service. Korrektivkontoen udgjorde 210 mio. kr. i 2000 mod 229 mio. kr. i Målt i forhold til koncernens samlede udlån og garantier ultimo 2000 udgjorde hensættelsessaldoen 0,9% mod 1,1% i Driftspåvirkningen af tab og hensættelser udgjorde 30 mio. kr. i 2000 mod 92 mio. kr. i Hensættelserne ved udgangen af 2000 er efter ledelsens vurdering nødvendige og tilstrækkelige. Et mål for hensættelsernes tilstrækkelighed er, i hvor høj grad de i regnskabet individuelt konstaterede tab var modsvaret af hensættelser foretaget senest ved starten af regnskabsåret. Dette nøgletal udgjorde 96,4% for 2000 mod 97,9% for Risikoen for at modparter ikke kan overholde deres forpligtelser i henhold til de indgåede handler og engagementer, overvåges af en enhed med reference til kreditområdet. Engagementer (udlån og garantier) fordelt efter størrelse Over 100 mio. kr. Engagementer (udlån og garantier) fordelt på forretningsområder privat landbrug kr mio. kr mio. kr mio. kr. erhverv KREDITRISICI Udlånsporteføljen bestod ved udgangen af 2000 overvejende af lån til erhvervslivet, heriblandt et betydeligt udsnit af landets største virksomheder. Udlån til private har dog vist en betydelig vækst i Nykredit Bank foretager løbende opfølgning på engagementerne, og der foretages hensættelser, såfremt der skønnes at være sandsynlighed for, at banken kan lide tab på engagementet. Koncernens tabs- og hensættelseskonto Mio. kr Hensættelser primo året Valutakursregulering af primohensættelser 3 0 Årets nyhensættelser netto Tidligere hensat nu tabt Anden afgang 0-24 Hensættelser ultimo året Årets nyhensættelser netto Afskrevet ikke tidligere hensat - 1 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Netto tab og hensættelser Tab og hensættelser nøgletal Hensættelsessaldo i % af udlån og garantier pr. 31/12 1,1 0,9 Tab og hensættelser i % af udlån og garantier ultimo 0,5 0,1 Konstateret tab, afdækket med hensættelser primo året i % 97,9 96,4 Tilgodehavender med nedsat rente i % af udlån og garantier pr. 31/12 0,5 0,1 15

18 SCHMIDT, HAMMER & LASSEN ÅRHUS HVER OPGAVE SIT EGET KONCEPT OG FORMSPROG, AFHÆNGIG AF DENS PROGRAM OG IDENTIFIKATION. FOR AT UDTRYKKE ARKITEKTURENS VISIONÆRE POTENTIALE SØGER SCHMIDT, HAMMER & LASSEN DET NUTIDIGE PÅ TVÆRS AF TIDENS NORMER. DET KONGELIGE BIBLIOTEK, DEN SORTE DIAMANT KØBENHAVN 16

19 MARKEDSRISICI Beregningen af markedsrisici sker i et handels- og risikostyringssystem, der håndterer alle typer finansielle instrumenter. Fra 2001 vil også aktier blive registreret i dette system, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for ensartet overvågning og beregning af markedsrisici. Systemet er til stadighed under udvikling og bliver løbende kvalitetssikret og tilpasset nye produkter. Ledelsesrapporteringen sker dagligt. Renterisici De væsentligste renterisici er knyttet til bankens værdipapirhandel og pengemarkedsforretninger. Der foretages i væsentligt omfang rentemæssig afdækning af længereløbende ind- og udlån. På danske realkreditobligationer beregnes dagligt risikonøgletal, hvor der tages hensyn til optionselementet. Kreditspændsrisikoen vurderes dagligt, og banken indfører i 1. halvår 2001 lines for eksponering på en række rentekurver. Renterisikoen udgør 5 mio. kr. ultimo 2000 mod 40 mio. kr ultimo

20 Valutarisici Valutarisici opgøres ved valutakursindikator 1 og 2, der er de autoriserede indberetningsmål til Finanstilsynet. Valutarisikoen målt ved valutakursindikator 1 opgøres som summen af alle nettopositioner. Valutakursindikator 1 udgjorde 294 mio. kr. ultimo 2000 mod 86 mio. kr. ultimo Valutakursindikator 2 angiver det tab, som banken med 99% sandsynlighed maksimalt kan pådrage sig inden for en 10-dages periode på de samlede valutapositioner. Der tages i valutakursindikator 2 højde for valutapositioners samvariation. Valutakursindikator 2 udgjorde 3 mio. kr. ultimo 2000 mod 1 mio. kr. ultimo For positioner i valuta, der ikke noteres af Danmarks Nationalbank, anvendes en betydeligt mere konservativ risikoopgørelse. Optionsrisici Ud over optionselementet på danske realkreditobligationer har banken ingen væsentlige optionsrisici. Aktierisici Aktierisikoen målt som den samlede aktieeksponering udgjorde 52 mio. kr. ultimo 2000 mod 18 mio. kr. ultimo BALANCESTYRING Likviditetspolitik Banken har en likviditetspolitik, der indeholder principper og krav til likviditets- og balancedisponeringen og beskriver de interne forudsætninger og krav til ledelsesrapportering, balancestruktur og funding. Likviditetsstyring og disponering, den overordnede balancestyring, overvågning af penge- og kapitalmarkederne og ændringer i balancens sammensætning foretages af Treasury funktionen, der ligeledes er ansvarlig for ledelsesrapporteringen på disse områder. Styringen af balancen tager udgangspunkt i en internt udviklet likviditetsmodel, der belyser konsekvenser af markedsændringer og porteføljeomlægninger i forskellige valutaer. Modellen genererer dag- 18

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere