8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav 20 RESSOURCER 22 REGNSKABSBERETNING 27 Anvendt regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse 32 Balance 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 52 BESTYRELSE OG DIREKTION

3 F O R R E T N I N G S P R O F I L Nykredit Bank indtager en central plads i Nykredit koncernens overordnede strategi og samarbejder tæt med koncernens øvrige enheder, herunder realkreditselskabet Nykredit A/S og Nykredit Østifterne Forsikring A/S. Nykredit Bank er en specialbank, som inden for de udvalgte områder ønsker at tilbyde attraktive og konkurrencedygtige produkter og ydelser. Det er grundlaget for at opnå en tilfredsstillende rentabilitet. Banken servicerer store erhvervsvirksomheder og institutionelle kunder med finansierings- og investeringsprodukter fra hele Nykredit koncernen. Der er særlig fokus på værdiskabende og kompetencekrævende produkter og ydelser. I Nykredit koncernen betjenes øvrige erhvervs- og privatkunder via Nykredits kontorer, et call center og internetbank faciliteter. Nykredit Bank leverer produkter til afsætning gennem disse distributionskanaler. Det er bankens målsætning løbende at tilpasse produkterne til kundernes krav til kvalitet, tilgængelighed og hastighed. Effektiv produktion og en bevidst kreditpolitik skal sikre rentabilitet. Medarbejderne er afgørende for opnåelsen af Nykredit Banks mål. Banken søger derfor at udvikle en kultur og etablere organisatoriske rammer, så den enkelte medarbejder har mulighed for at påvirke bankens udvikling. Derved tiltrækkes og fastholdes kompetente og motiverede medarbejdere. 1

4 KONCERNSTRUKTUR INDUSTRIENS REALKREDITFOND F O R E N I N G E N N Y K R E D I T F O R E N I N G E N Ø S T I F T E R N E 1 ) Ejerandel 7,1% Ejerandel 89,5% Ejerandel 3,4% NYKREDIT HOLDING A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. NYKREDIT A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Administrationsselskaber Aktiekapital 50 mio. kr. Egenkapital 350 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital 11 mio. kr. Egenkapital 159 mio. kr. NYKREDIT BANK A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Aktiekapital 300 mio. kr. Egenkapital 877 mio. kr. Nykredit Finance plc Aktiekapital 3 mio. GBP Egenkapital 3 mio. GBP Nykredit Pantebreve A/S Aktiekapital 15 mio. kr. Egenkapital 38 mio. kr. Dansk Portefølje Bank A/S Aktiekapital 40 mio. kr. Egenkapital 51 mio. kr. 1) Selskabet indgår selv som moderselskab i koncerndannelse. 2

5 HOVED- OG NØGLETAL NYKREDIT BANK KONCERNEN Beløb i mio. kr Beløb i mio. euro RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Omkostninger Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før hensættelser mv Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE PR. 31. DECEMBER I HOVEDTAL Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Værdipapirer Øvrige aktiver I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 14,7% 21,4% 13,0% 11,7% 8,9% Kernekapitalprocent 14,7% 21,4% 13,0% 9,5% 7,3% Egenkapitalforrentning efter skat 3,0% 1,3% 1,0% 2,2% 3,1% Indtjening pr. omkostningskrone 1,34 1,16 1,09 1,15 1,26 Renterisiko 4,8% 1,0% 1,2% 1,8% 0,2% Antal heltidsansatte (gennemsnit) euro = 7,4631 DKK ultimo

6 NY DANSK ARKITEKTUR Hvor kunsten kan opfattes som samfundets spejl, udtrykker arkitekturen samfundets udvikling og indretning. Ikke bare konkret i form af håndgribelige rammer om vores adfærd, men i lige så høj grad ved at være mentale rum om vores samlede erindring og fælles forestillinger. Vores liv og udfoldelsesmuligheder præges nemlig dybt af den arkitektur, vi er omgivet af. Det gælder ikke blot den enkelte bygning det er også tilfældet med de andre fysiske sammenhænge, vi bevæger os i: Gaden, byen og landskabet. Alle har de indflydelse på, hvilke kvaliteter vi senere opfatter og bliver tiltalt af. Så meget desto mere er det vigtigt, at vores omgivelser er spændende, miljørigtige og behagelige at opholde sig i. Arkitektur bliver derfor altid mere end et tag over hovedet og nok et byggeri og den bliver aldrig blot et spørgsmål om smag eller stil. Den må være resultatet af en idé om noget godt for dem, den involverer. Ud over arkitekten afhænger den også af, at bygherren har noget på hjerte og af de teknikere og rådgivere, der løser opgaven med en professionel indsigt og stolthed. Den bliver et udsagn om en fælles indsats og vilje til at realisere en vision. I dette samarbejde er det arkitektens opgave at omsætte disse ønsker til en samlet kunstnerisk idé, som giver bygningen dens struktur, form og rum. I god arkitektur tages der hensyn til de mennesker, der skal bruge den, ligesom der er taget stilling til lys- og skyggeforhold, helheder og detaljer, materialer og til samspillet med omgivelserne. Nykredit sætter pris på god arkitektur og har hvert år siden 1986 uddelt Nykredits Arkitekturpris den mest betydningsfulde udmærkelse til danske arkitekter, som i kraft af deres arbejder og praksis har vist, hvorledes det med æstetisk sans er muligt at forme en fælles vision til helstøbte, markante huse, bebyggelser og landskabsrum. Eric Messerschmidt Formand for Nykredits Arkitekturprisudvalg 4

7 L E D E L S E S B E R E T N I N G Nykredit Bank koncernens resultat før skat var 112 mio. kr. i 2000 svarende til en vækst på 75% i forhold til Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2000 mod mio. kr. ved udgangen af Resultatet ligger over forventningerne ved årets begyndelse, selv om banken endnu ikke har nået en forretningsvolumen, der giver en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Forretningsomfanget med erhvervs- og privatkunder samt øget aktivitetsniveau på områderne Markets og Kapitalforvaltning betyder, at indtægter fra renter og kursreguleringer er steget med 69 mio. kr. til i alt 424 mio. kr. Modsat viser gebyrindtægter et fald sammenlignet med 1999, hvilket skal ses i sammenhæng med en atypisk høj indtægt sidste år. Omkostninger udgør 348 mio. kr. ekskl. udgifter af engangskarakter. Sammenlignet med året før viser kapacitetsomkostningerne en behersket vækst på godt 4%, der kan henføres til generelle pris- og lønstigninger og fortsatte investeringer i ny teknologi. Tab og hensættelser ligger på et beskedent niveau med en hensættelsesprocent på 0,9. Banken har i årets løb haft indtægter og udgifter af engangspræget karakter. Det engelske datterselskab Nykredit Finance plc har således solgt en grund, det tyske datterselskab Frankfurter Bodenkreditbank AG er blevet afhændet, og der er foretaget reservationer til igangværende retssager. Påvirkningen af bankens resultat før skat er netto negativ med 5 mio. kr. Indtjeningen pr. omkostningskrone udgør 1,26 mod 1,15 i 1999, hvilket fortsat er et relativt lavt niveau. Nykredit Erhverv har gennem udvikling af ind- og udlånsprodukter styrket forretningsomfanget med erhvervskunder. Bankens erhvervsudlån er således i 2000 forøget med knap 3 mia. kr. En del af bankens erhvervsudlån er midlertidigt erstattet af garantistillelser i forbindelse med salget af Frankfurter Bodenkreditbank AG. Nykredit Markets har i 2000 befæstet sin rolle som en af de ledende aktører på det danske rentemarked og øgede i årets løb markedsandelen på obligationsmarkedet. Året gav en markant fremgang i handlen med udenlandske obligationer, og produktudbuddet er blevet udvidet med en række derivater. Privatkundeområdet har i 2000 vist en fortsat vækst, og antallet af privatkunder ultimo året udgør Udlån til private udgjorde ved årets udgang ca. 2,4 mia. kr. svarende til en vækst på 60%. Indlån fra privatkunder er øget med 65% til i alt 1,3 mia. kr. På kapitalforvaltningsområdet lanceredes den ny investeringsforening Nykredit Invest. Forvaltningsaktiviteterne udviklede sig særdeles positivt og tegner sig for en betydelig volumenvækst. Dansk Portefølje Fondsmæglerselskab A/S er i 2000 omdannet fra fondsmæglerselskab til bank. Dansk Portefølje Bank A/S varetager bankens forvaltningsaktiviteter. Resultat før skat Mio. kr Mio. kr Udlån og indlån Udlån Indlån Udlån og indlån viser en vækst på henholdsvis 7,0% og 2,2%. 5

8 HENNING LARSENS TEGNESTUE KØBENHAVN ARKITEKTENS OPGAVE ER AT ORGANISERE RAMMERNE FOR LIV OG UDFOLDELSE. I HENNING LARSENS ARBEJDER INDGÅR INTENTIONERNE I ET SAMSPIL MELLEM FORM, LYS, FARVER OG MATERIALE, SOM TILSAMMEN DANNER RUM. NATURBORNHOLM NATUR OG OPLEVELSESCENTER AAKIRKEBY Nykredit Bank A/S Mio. kr Årets resultat Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Nykredit Pantebreve A/S Mio. kr Årets resultat -1 2 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Forventninger til 2001 Nykredit Bank forventer vækst på alle forretningsområder i Forretningsstrukturen bevirker, at banken også i 2001 vil have et betydeligt udlånsoverskud. Nykredit Finance plc Mio. kr Årets resultat 7 54 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) 2 2 Egenkapitalen er opgjort efter de respektive års ultimo valutakurser Dansk Portefølje Bank A/S Mio. kr Årets resultat 4 7 Balance Egenkapital Antal ansatte heltid (gns.) Aktivitetsvæksten vil resultere i øgede personaleomkostninger, ligesom der fortsat vil skulle foretages betydelige investeringer i ITudvikling. Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et lavt niveau. Bankens samlede resultat før skat forventes at stige væsentligt i

9 7

10 F O R R E T N I N G S O M R Å D E R Produktudbudet omfatter en række indlåns- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, formidling af handel med værdipapirer, kapitalforvaltning mv. Gennem tilknytningen til Nykredit koncernen indgår naturligt en række øvrige produkter herunder realkredit- og forsikringsprodukter. erhvervskunder, og på trods af renteniveauet, der betød lav konverteringsaktivitet, har der været en betydelig aktivitet på dette forretningsområde. ERHVERV For Nykredit Erhverv blev 2000 et år med en markant positiv udvikling i udlån til og indlån fra erhvervssegmentet, hvor Nykredit Bank markerede sin position som en konkurrencedygtig specialbank for erhvervskunder. Konkurrencesituationen var i 2000 uændret skarp, idet der dog i branchen spores en klar tendens til at prioritere rentabilitet. Nykredit Bank fokuserer på et tilfredsstillende kapitalafkast og lægger derfor stor vægt på, at væksten i udlånet opfylder de fastsatte indtjeningskrav i kombination med bankens krav om høj kreditkvalitet. Nykredit Bank koncernen realiserede en vækst på 3 mia. kr. i udlån til inden- og udenlandske erhvervskunder til knap 15 mia. kr. ultimo Aktiviteter og nye tiltag i 2000 Udviklingen i den finansielle sektor har bevirket, at Nykredit Bank i 2000 har refokuseret sine aktiviteter for fortsat at kunne opfylde kundernes krav om professionel sparring og samtidig forbedre rentabiliteten. Nykredit Bank har aktivt fravalgt visse produktområder herunder cash management og udenlandske betalinger. Bankens produkter indgår som elementer i etableringen af brede finansielle løsninger som for eksempel: totalløsninger med passende balance mellem kort- og langfristet finansiering ved brug af pengemarkedsfaciliteter i kombination med revolverende kreditfaciliteter eller længere faste udlån. kombinationer af realkredit- og bankprodukter sammensat med garantier og udvalgte renteprodukter, der giver den enkelte låntager en finansieringspakke med stor fleksibilitet. korte kreditfaciliteter som swing line konceptet i forbindelse med realkreditfinansiering, hvorved der opnås fleksibilitet til at udnytte bevægelser i rentestrukturen. Som yderligere tiltag i relation til servicering af bankens erhvervskunder er udviklet og udvikles fortsat produkter, der kan anvendes som internetløsninger. Banken har i 2000 tiltrukket mange kunder til en særlig Netkonto, hvor der tilbydes en favorabel indlånsrente. Realkredit Nykredit Bank varetager realkreditformidlingen over for de største Nykredit koncernens position på realkreditlån til erhvervsejendomme i England, Sverige og Tyskland blev yderligere styrket i Nykredits erhvervscentre Nykredit koncernen fortsatte i 2000 udbygningen af sine erhvervscentre, der også er bemandet med erhvervsmedarbejdere med bred finansiel ekspertise på bankområdet. Erhvervscentrene forestår rådgivningen om finansieringsløsninger bestående af bank- og realkreditprodukter til mindre og mellemstore virksomheder. Placeringen af erhvervscentrene og de tilknyttede erhvervsmedarbejdere har vist sig hensigtsmæssig i salget af bankens produktsortiment til erhvervslivet. Nykredit Bank vil i 2001 fortsat fokusere på dette område. Nykredits erhvervscentre Viborg Ringkøbing Århus Aalborg Randers Herning Horsens Vejle Kolding Esbjerg Odense Haderslev Taastrup Slagelse Næstved Hillerød København 8

11 Boligudlejning Nykredit Bank cementerede i 2000 sin position som en af hovedleverandørerne af byggelån til alment boligbyggeri og som leverandør af finansieringsløsninger i forbindelse med såvel mindre som større projekter. Væksten inden for andelsboligområdet har betydet en stærk stigning i aktiviteterne, og med lanceringen af andelsboliglån har Nykredit kunnet tilbyde komplette finansieringspakker til både andelsboligforeninger og andelshavere. Landbrug Aktivitetsniveauet inden for lån til landbrug har primært været koncentreret om mellemfinansieringsprodukter. Ultimo året er der foretaget en række tiltag i de enkelte landbrugscentre i Nykredit koncernen, hvilket forventes at medvirke til aktivitetsfremgang i Nykredit Bank tilbyder nu også leasing til finansiering af maskiner og redskaber inden for landbrug. Det er et område i vækst, Nykredit hermed er gået ind i. Leasing Med udgangspunkt i markant stigende efterspørgsel i leasingmarkedet og for at styrke leasingaktiviteterne besluttedes det ved udgangen af året at indgå i etableringen af et nyt leasingselskab, LeasIT A/S, med en minoritetsaktiepost. Gennem dette samarbejde og medejerskab har banken skabt et fundament for udbud af leasingløsninger i bredere omfang. Frankfurter Bodenkreditbank AG Som led i fokuseringen på bankens kerneaktiviteter besluttedes det i 2000 at afhænde datterselskabet Frankfurter Bodenkreditbank AG til AXA Colonia AG koncernen. Nykredit Finance plc Der er gennemført en reduktion af aktiviteten i datterselskabet Nykredit Finance plc med henblik på endelig afvikling i HENNING LARSENS RUM SKABER IDENTITET. UANSET FORMÅL OG BELIGGENHED ER DE ENKLE OG OPLEVELSESRIGE OG DERMED FORSTÅELIGE FOR ALLE. IKKE MINDST FORDI DAGSLYSET ALTID ER TIL STEDE OG NÆRVÆRENDE. Nykredit Bank Erhverv i 2001 Nykredit Bank og Nykredit A/S har tilsammen en betydelig styrke i udlån til dansk erhvervsliv med et samlet erhvervsudlån på 216 mia. kr. ultimo Denne markedsposition er et solidt fundament for yderligere at udbygge bankens forretningssamarbejde med erhvervslivet. Koncernen vil i 2001 cementere sin position som långivere til dansk erhvervsliv og dermed gøre Nykredit til et naturligt valg som totalleverandør af finansieringsløsninger. Nykredit Bank Erhverv vil herudover satse på en række aktiviteter uafhængige af den øvrige koncern. Det gælder blandt andet aktiviteter inden for struktureret finansiering og erhvervsobligationer, hvilket vil ske i tæt samarbejde med Nykredit Markets. 9

12 NYKREDIT MARKETS Nykredit Markets har i de seneste år etableret sig blandt landets absolut førende inden for handel med rente- og kreditprodukter til det professionelle kundesegment. Hovedfokus har hidtil været kritisk masse i basisprodukterne. Det er en høj markedsandel i basisprodukter, som sikrer indgangen til kunderne, men distributionskanalen anvendes nu også til nye højmarginalprodukter for at fastholde den langsigtede lønsomhed. Markeds- og produktanalyser af meget høj kvalitet er en forudsætning for at kunne levere disse produkter til kunderne. Det leverer Nykredit Markets allerede i dag, og målet er, at Analyseafdelingen skal kunne måle sig med de absolut bedste i landet. Obligationer Nykredit Markets slog i 2000 for alvor sin position fast som ledende aktør på stats- og realkreditobligationer og kunne notere en fremgang i indtjening, kundedækning og produktbredde. I lyset af flere måneders markant afmatning i omsætningen på Københavns Fondsbørs op til eurovalget blev årets samlede forretningsaktivitet tilfredsstillende. Danskernes nej til euroen betyder, at det selvstændige danske obligationsmarked fortsat har investorernes interesse. Nykredit Markets oplevede på den baggrund en udvidelse af det samlede kundegrundlag såvel internationalt som i Danmark efter euroafstemningen. Eurostatsobligationer blev i 2000 føjet til Nykredit Markets produktudbud i forventning om, at også danske investorer uanset resultatet af euroafstemningen i højere grad ville sprede deres aktiviteter til euroobligationer. Udviklingen har været meget tilfredsstillende. Kreditprodukter Aktiviteterne på det europæiske kreditmarked er nærmest eksploderet i de senere år, og investorernes krav raffineres i takt hermed. Nykredit Markets ønsker at være blandt de førende på området og har derfor i løbet af året tilpasset produkter og ydelser til den stigende interesse ikke mindst institutionelle investorer har vist for handel med kreditobligationer. Specielt tyske realkreditobligationer har været i fokus. Danske investorers investeringsunivers udvides til stadighed. På den baggrund har Nykredit Markets prioriteret analyse-, salgs- og handelskompetencer på tysk og amerikansk realkredit. Nykredit Markets har desuden udviklet betydelige kompetencer på fokussektorerne telekom, biler, finans og detailhandel. Analyse og salg af kreditprodukter er blevet en naturlig del af den samlede salgs- og analyseaktivitet. Likviditet, valuta og strukturerede produkter Ud over rente- og kredithandel er Nykredit Markets en betydelig aktør på valuta- og pengemarkedet, og her har aktiviteten hele året været høj og præget af en generel stor investorinteresse og betydelige udsving i de korte renter i perioden omkring euroafstemningen. Markedet for strukturerede produkter har globalt set været i en positiv udvikling. Væksten i Danmark blev dog i en periode af året hæmmet af lav omsætning og volatilitet på grund af euroafstemningen. Ikke desto mindre etablerede Nykredit Markets sig som en væsentlig aktør på markedet for swaps i danske kroner i Det giver afsæt for positive forventninger til forretningsområdets udvikling de kommende år. Der er desuden grobund for yderligere optimisme for markedets vækstmuligheder i Danmark, da ændringer i lovgivningen har skabt mulighed for, at institutionelle kunder kan anvende derivater til styring af renteeksponering tillige med en omsiggribende interesse for erhvervsobligationer og andre kreditrelaterede produkter. Aktier Efter en strategisk omlægning af aktiviteterne omfatter serviceringen af kunderne ikke længere aktieanalyse, men en omkostningseffektiv handelsmulighed for investorer. Ændringen falder godt i tråd med de fortsatte strukturtilpasninger og den skærpede priskonkurrence på aktiemarkederne, og det har bevirket et pænt løft i lønsomheden. Øget fokus fra investorer på benchmark porteføljer og unit link produkter giver grobund for et billigt og effektivt eksekveringsalternativ, hvilket understøttes af aktieafdelingens store erfaringsgrundlag og markedskendskab. 10

13 Corporate Finance Nykredit Markets har ændret strategi inden for egenkapitalområdet, og Corporate Finance har i 2000 udelukkende fokuseret på transaktioner i forbindelse med Mergers & Acquisitions. Krav til strukturtilpasning i dansk erhvervsliv og øget internationalisering, som indebærer, at danske virksomheder opkøbes af udenlandske virksomheder, har været baggrunden for mange M&A transaktioner i Det har i den sammenhæng været meget tilfredsstillende, at Corporate Finance har modtaget en række mandater fra udenlandske opdragsgivere og dermed har etableret et godt fundament for en fortsat og udvidet deltagelse i det meget konkurrenceprægede M&A marked. Kapitalforvaltning Dansk Portefølje Bank Dansk Portefølje Bank er Nykredit koncernens forvalter af investorers værdipapirporteføljer og har en mangeårig kompetence på kapitalforvaltningsområdet. Sammenbindingen af Dansk Portefølje Banks kapitalforvaltningskompetence og Nykredit koncernens distributionsnet har givet gode resultater i Året har således vist en pæn afsætning af Dansk Portefølje Banks ydelser i form af forvaltningsaftaler og særlige engros investeringsforeninger. Den samlede formue under forvaltning i Dansk Portefølje Bank udgør nu godt 25 mia. kr. Medio året omdannedes selskabet fra fondsmæglerselskab til bank, og samtidig blev der tilført 25 mio. kr. i ny kapital fra Nykredit Bank A/S. Med etableringen af fire afdelinger i investeringsforeningen Nykredit Invest og specialforeningen Nykredit Invest Engros afdeling 1, Eurokredit blev der introduceret en række nye investeringsprodukter. Dansk Portefølje Bank administrerer og rådgiver begge foreninger. Sammen med Dansk Portefølje Invest dækker produkterne en lang række investeringsbehov hos både private og institutionelle kunder. Markedet for kapitalforvaltning i Danmark er et vækstområde, og salgsindsatsen i Nykredit Markets vil blive yderligere skærpet i Dansk Portefølje Bank vil samtidig blive profileret tydeligere i det stadigt skarpere konkurrencebillede, der præger markedet for kapitalforvaltningsprodukter. Nykredit Markets i 2001 I 2001 vil fokus være på lønsomheden af de eksisterende produkter. Desuden vil der foregå yderligere forretningsmæssig udvikling via samordning af de nye aktiviteter med de mere modne forretningsområder. Et markant tiltag i 2001 bliver etableringen af en ny forretningsenhed, Capital Markets, med det formål at initiere, strukturere og gennemføre primærudstedelser af kreditobligationer. Capital Markets vil blive operationelt tæt forbundet med de eksisterende aktiviteter i Nykredit Erhverv og i Nykredit Markets. Der tages udgangspunkt i eksisterende tætte kontakter til skandinaviske erhvervsvirksomheder med finansieringsbehov på den ene side og kontakter til investorer på den anden side. Nykredit Markets har haft stor succes med at afholde faglige seminarer for både danske og udenlandske kunder. Den intensive indsats vil fortsætte i 2001, så Nykredit Markets fortsat profileres som leverandør af fagligt input. 10-årig dansk statsrente Procent 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aktiemarkederne Indeks januar 2000 = jan 00 jan 00 KFX apr 00 apr 00 jul 00 jul 00 okt 00 Rentespænd over for Tyskland Procentpoint 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 jan 00 2-årigt spænd apr 00 jul 00 okt årigt spænd okt 00 jan 01 jan 01 jan 01 Dow Jones Nasdaq Euro Stoxx 11

14 12

15 UMIDDELBART POETISKE OG POUL INGEMANN KERTEMINDE MENNESKELIGE. POUL INGEMANNS BYGNINGER ER SMÅ UNIVERSER I SIG SELV, DER REFERERER JOHANNES LARSEN MUSEET KERTEMINDE TIL BÅDE DET UTALTE OG DET GENKENDELIGE, SOM ALLE HAR DEL I. DERFOR LIGNER DE IKKE BARE HUSE DE ER DET I HØJESTE GRAD. PRIVAT Bankens privatområde har i 2000 vist en fortsat balancevækst med henholdsvis 60% på udlån og 65% på indlån. Den samlede udlånsbalance er ved årets udgang på 2,4 mia. kr., mens indlånsbalancen er på 1,3 mia. kr. Tilgangen kan primært tilskrives produkterne Boliglån, Kerne-/ Basiskonto og Kernekonto med Kredit. Indlånets tilvækst udgør 500 mio. kr. Ultimo året var antallet af privatkunder Heraf har ca alene en Terminskonto i Nykredit Bank til betaling af ydelserne på et Nykredit realkreditlån. Nykredit Bank administrerer endvidere de Nykredit obligationer, som er indskrevet i depot i Nykredit heraf mange mindre depoter for privatkunder. Nye tiltag i 2000 På privatområdet leverer Nykredit Bank produkter til Nykredit koncernens salgskanaler. De vigtigste salgskanaler er Nykredits 48 områdekontorer, der suppleres af et call center, Nykredit Direkte, og Nykredit Internetbank. I samarbejde med salgskanalerne blev der introduceret en række nye produkter: Nykredit Internetbank blev i februar 2000 udvidet med en facilitet til handel med værdipapirer via internettet. Nykredits løsning tilbyder blandt andet online handel direkte på Københavns Fondsbørs. Investeringsforeningen Nykredit Invest blev etableret i juni Nykredit Invests foreløbig fire afdelinger henvender sig primært til Nykredits privatkunder med behov for et alternativ til placering af opsparing på kontantkonti eller i obligationer. 13

16 POUL INGEMANNS HUSE ER PÅ ÉN GANG AFDÆMPEDE OG PRÆCISE I DERES UDTRYK. DE LÅNER STOFLIGHED, MATERIALER OG DIMENSIONER FRA OMGIVELSERNE. PROPORTIONER OG SKULPTUREL TYNGDE HAR DE MED HJEMMEFRA. Nykredit Investorguide giver kunderne mulighed for interaktiv rådgivning i valg af investeringsmix på internettet. Nykredit Nedsparing er et nyt tilbud til ældre boligejere, der ønsker at anvende den opsparede formue i en ejerbolig uden at skulle sælge ejendommen. Nykredit Nedsparing blev introduceret i august 2000 og sælges primært fra Nykredits områdekontorer. Nykredit Billån, Nykredit Andelsboliglån og forbrugskreditter er andre produkter, der er indarbejdet i løbet af Nykredit Pantebreve Nykredit Pantebreve er et Nykredit Bank datterselskab, der tilbyder pantebrevsfinansiering i forbindelse med handel og tillægsbelåning af fast ejendom, fortrinsvis med pant i ejerboliger, men også i fritidshuse og i erhvervsejendomme. Formidlingen sker især via ejendomsmæglere og Nykredits salgsenheder. Nykredit Pantebreve videresælger hovedparten af pantebrevene direkte til investorgrupper. Pantebrevsfinansiering tilbydes med såvel fast rente som med rentetilpasning. Nykredit Pantebreve har i 2000 formidlet finansiering for ca. 425 mio. kr., en stigning på ca. 10% i forhold til Denne udvikling forventes fortsat i Nykredit Privat i 2001 Banken forventer i 2001 et bredere salg af bankprodukter fra især Nykredits områdekontorer med stigende vægt på salg og rådgivning inden for opsparings- og investeringsprodukter. Der vil i banken fortsat være fokus på at udvikle og understøtte produkter specielt tilpasset Nykredit koncernens distributionskanaler. KUNDE Internetbank Nykredit Direkte Nykredits områdekontorer Nybolig Scheel & Orloff EjendomsRingen NYKREDIT BANK 14

17 R I S I K O - O G B A L A N C E S T Y R I N G RISIKOSTYRING Bankens bestyrelse har udstukket retningslinier og specifikke rammer for de typer risici, banken må påtage sig. Disse risikorammer er videredelegeret i organisationen til hver enkelt disponerende afdeling eller datterselskab. For at sikre en tæt styring af bankkoncernens risici overvåges disse centralt af blandt andet Risk Management afdelingen. Direktionen informeres dagligt om koncernens overordnede risici, mens bestyrelsen orienteres månedligt. Nykredit Banks kreditgivning sker ud fra en individuel vurdering af kunden og dennes økonomiske forhold. For privatkunder anvender banken et credit scoring system, der sikrer en konsistent kreditbehandling, letter håndteringen og giver kunderne en bedre service. Korrektivkontoen udgjorde 210 mio. kr. i 2000 mod 229 mio. kr. i Målt i forhold til koncernens samlede udlån og garantier ultimo 2000 udgjorde hensættelsessaldoen 0,9% mod 1,1% i Driftspåvirkningen af tab og hensættelser udgjorde 30 mio. kr. i 2000 mod 92 mio. kr. i Hensættelserne ved udgangen af 2000 er efter ledelsens vurdering nødvendige og tilstrækkelige. Et mål for hensættelsernes tilstrækkelighed er, i hvor høj grad de i regnskabet individuelt konstaterede tab var modsvaret af hensættelser foretaget senest ved starten af regnskabsåret. Dette nøgletal udgjorde 96,4% for 2000 mod 97,9% for Risikoen for at modparter ikke kan overholde deres forpligtelser i henhold til de indgåede handler og engagementer, overvåges af en enhed med reference til kreditområdet. Engagementer (udlån og garantier) fordelt efter størrelse Over 100 mio. kr. Engagementer (udlån og garantier) fordelt på forretningsområder privat landbrug kr mio. kr mio. kr mio. kr. erhverv KREDITRISICI Udlånsporteføljen bestod ved udgangen af 2000 overvejende af lån til erhvervslivet, heriblandt et betydeligt udsnit af landets største virksomheder. Udlån til private har dog vist en betydelig vækst i Nykredit Bank foretager løbende opfølgning på engagementerne, og der foretages hensættelser, såfremt der skønnes at være sandsynlighed for, at banken kan lide tab på engagementet. Koncernens tabs- og hensættelseskonto Mio. kr Hensættelser primo året Valutakursregulering af primohensættelser 3 0 Årets nyhensættelser netto Tidligere hensat nu tabt Anden afgang 0-24 Hensættelser ultimo året Årets nyhensættelser netto Afskrevet ikke tidligere hensat - 1 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Netto tab og hensættelser Tab og hensættelser nøgletal Hensættelsessaldo i % af udlån og garantier pr. 31/12 1,1 0,9 Tab og hensættelser i % af udlån og garantier ultimo 0,5 0,1 Konstateret tab, afdækket med hensættelser primo året i % 97,9 96,4 Tilgodehavender med nedsat rente i % af udlån og garantier pr. 31/12 0,5 0,1 15

18 SCHMIDT, HAMMER & LASSEN ÅRHUS HVER OPGAVE SIT EGET KONCEPT OG FORMSPROG, AFHÆNGIG AF DENS PROGRAM OG IDENTIFIKATION. FOR AT UDTRYKKE ARKITEKTURENS VISIONÆRE POTENTIALE SØGER SCHMIDT, HAMMER & LASSEN DET NUTIDIGE PÅ TVÆRS AF TIDENS NORMER. DET KONGELIGE BIBLIOTEK, DEN SORTE DIAMANT KØBENHAVN 16

19 MARKEDSRISICI Beregningen af markedsrisici sker i et handels- og risikostyringssystem, der håndterer alle typer finansielle instrumenter. Fra 2001 vil også aktier blive registreret i dette system, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for ensartet overvågning og beregning af markedsrisici. Systemet er til stadighed under udvikling og bliver løbende kvalitetssikret og tilpasset nye produkter. Ledelsesrapporteringen sker dagligt. Renterisici De væsentligste renterisici er knyttet til bankens værdipapirhandel og pengemarkedsforretninger. Der foretages i væsentligt omfang rentemæssig afdækning af længereløbende ind- og udlån. På danske realkreditobligationer beregnes dagligt risikonøgletal, hvor der tages hensyn til optionselementet. Kreditspændsrisikoen vurderes dagligt, og banken indfører i 1. halvår 2001 lines for eksponering på en række rentekurver. Renterisikoen udgør 5 mio. kr. ultimo 2000 mod 40 mio. kr ultimo

20 Valutarisici Valutarisici opgøres ved valutakursindikator 1 og 2, der er de autoriserede indberetningsmål til Finanstilsynet. Valutarisikoen målt ved valutakursindikator 1 opgøres som summen af alle nettopositioner. Valutakursindikator 1 udgjorde 294 mio. kr. ultimo 2000 mod 86 mio. kr. ultimo Valutakursindikator 2 angiver det tab, som banken med 99% sandsynlighed maksimalt kan pådrage sig inden for en 10-dages periode på de samlede valutapositioner. Der tages i valutakursindikator 2 højde for valutapositioners samvariation. Valutakursindikator 2 udgjorde 3 mio. kr. ultimo 2000 mod 1 mio. kr. ultimo For positioner i valuta, der ikke noteres af Danmarks Nationalbank, anvendes en betydeligt mere konservativ risikoopgørelse. Optionsrisici Ud over optionselementet på danske realkreditobligationer har banken ingen væsentlige optionsrisici. Aktierisici Aktierisikoen målt som den samlede aktieeksponering udgjorde 52 mio. kr. ultimo 2000 mod 18 mio. kr. ultimo BALANCESTYRING Likviditetspolitik Banken har en likviditetspolitik, der indeholder principper og krav til likviditets- og balancedisponeringen og beskriver de interne forudsætninger og krav til ledelsesrapportering, balancestruktur og funding. Likviditetsstyring og disponering, den overordnede balancestyring, overvågning af penge- og kapitalmarkederne og ændringer i balancens sammensætning foretages af Treasury funktionen, der ligeledes er ansvarlig for ledelsesrapporteringen på disse områder. Styringen af balancen tager udgangspunkt i en internt udviklet likviditetsmodel, der belyser konsekvenser af markedsændringer og porteføljeomlægninger i forskellige valutaer. Modellen genererer dag- 18

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere