Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Niels Fog, Erling B. Nielsen, Else-Marie L. Sørensen, Bo Manderup, Heino Hahn, Knud Larsen Ingen Bemærkninger Repræsentanter fra KPMG deltager under behandling af sag nr. 1. Temamøde afholdes fra kl på DLG, Korndrevet 4, Bårse. Dagsorden godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Revisionsberetninger Budget forslag til tekniske ændringsforslag Råderumspuljen Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - nedrivning på Solbakkevej Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet udarbejdelse af landsby-planer for Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby Eventuelt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Statusorientering - erhvervshandleplanen Status på (Taskforce) særlig indsats for styrkelse af erhvervsfremme - 1. halvår Afrapportering fra arbejdsgruppen - erhvervs- og turismeområdet Prækvalifikation totalrådgivning og godkendelse af drejebog, ny administrationsbygning - LUKKET SAG Til orientering...20 Bilagsoversigt...21 Underskriftsside...22

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Revisionsberetninger 2012 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 45. Resumé Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 11. april KPMG revisionspartnerselskab har efterfølgende fremsendt Revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og Revisionsberetning nr. 15 vedrørende årsregnskabet Revisionsberetningerne er modtaget den 14. august Sagsfremstilling I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af september måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder. Revisionen af årsregnskabet er afsluttet, De afgivne revisionsberetninger indeholder i alt to bemærkninger, heraf en i beretningen vedrørende årsregnskabet beretning nr. 15 pkt og en i beretningen vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion beretning nr. 14 pkt I bemærkningen i beretning nr. 15 vedrørende årsregnskabet pkt henviser revisionen til manglende afstemninger af balancekonti på lønområdet i alt 70 konti, som kan henføres til den løbende lønadministration. Revisionen konkluderer at det således ikke har været muligt at berigtige eventuelle saldi forinden regnskabsaflæggelsen. I forbindelse med revisionens afslutning er der foretaget afstemning af en del af kontiene og for de øvrige konti er der afstemt for kontrol af væsentlige fejlposteringer. Således vurderes, at forholdet ikke er væsentligt i forhold til den samlede balance. Derudover mangler der udkontering fra balancen af modtagne refusioner på ca. 3 mio. kr., som ikke er indtægtsført i driftsregnskabet for Den anden revisionsbemærkning vedrører Integrationsområdet hjælp i særlige tilfælde og er opført i revisionsberetning nr. 14 vedrørende de sociale udgifter pkt Revisionen bemærker at kommunen generelt ikke har taget stilling til det faktiske behov og økonomiske forhold inden udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, samt at bevilling ikke fremgår af journalen når der modtages nye borgere omfattet af integrationsloven. Revisionen konkluderer at der er etableret nye forretningsgange således reglerne efterleves fremover. Derudover påpeger revisionen et enkelt forhold i forbindelse med gennemgang af It-sikkerheden. I pkt revisionsberetning nr. 15 anbefaler revisionen at antallet af brugere med administratorrettigheder bør revurderes, idet der er konstateret 75 aktive brugere med denne adgang. De berørte fagsekretariater og stabe har afgivet redegørelser til revisionsberetningerne, som er vedhæftet sagen. Af fagsekretariaternes og stabenes redegørelser fremgår det, at de har taget revisionens bemærkninger og anbefalinger til efterretning. Det bemærkes samtidig, at revisionen påpeger en række øvrige forhold, som der fra administrationens side arbejdes videre med. I forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet er der foretaget nedenstående korrektioner i årsregnskabet, som er indarbejdet i den reviderede udgave af årsberetningen for Korrektionerne betyder ændringer på siderne 11,37,43,44 og 46 i årsberetningen for

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Hensatte forpligtigelser er ændret fra 378,0 mio. kr. til 472,1 mio. kr. vedrørende regulering af forpligtigelsen vedrørende tjenestemænd og arbejdsskader Langfristet gæld er ændret fra 884,6 mio. kr. til 888,7 mio..kr. på grund af fejl i kursregulering Egenkapitalen er ændret fra 945,4 mio. kr. til 847,2 mio. kr. som konsekvens af ovenstående Note 9 vedrørende Langfristet gæld og note 11 er ændret, således at andelen i fremmed valuta oplyses, herunder kursjusteringen heraf. På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde deltager revisor Jesper Andersen og statsautoriseret revisor Torben Kristensen fra revisionsfirmaet KPMG statsautoriseret Revisionspartnerselskab, under behandlingen af sagen. Bilag: 1 Åben Redegørelse til revisionens bemærkninger 82541/13 2 Åben Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2012 (revideret udgave /13 13).pdf 3 Åben Revisionsberetning nr årsregnskabet af pdf 85126/13 4 Åben Revisionsberetning nr sociale udgifter pdf 85125/13 Indstilling Økonomichefen indstiller, at at at Vordingborg Kommunes reviderede regnskab godkendes endeligt, revisionsberetningerne godkendes, fagsekretariatets og stabenes redegørelser vedrørende revisionsbemærkningerne tiltrædes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget forslag til tekniske ændringsforslag Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Proces og tidsplan for budget Resumé Udvalget skal godkende de tekniske korrektioner og lade det tekniske budget samt øvrige oversigter og forklaringer indgå i materialet til budgetseminaret. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende de tekniske korrektioner, som skal indgå i det tekniske budget til budgetseminaret 29. august Direktionen anbefaler de budgetjusteringer som er præsenteret i bilag 2 Tekniske korrektioner. I dette bilag er en samlet oversigt med henvisninger til alle de efterfølgende faneblade, hvor hver enkelt linje er beskrevet og forklaret. Af praktiske hensyn er de oplistede tekniske korrektioner allerede indarbejdet i det budgetsammendrag, som er bilag 1. I de efterfølgende bilag er oplistninger og forklaringer på de øvrige elementer i materialet til budgetseminaret. Øvrige ændringsforslag (bilag 3) indeholder ændringsforslag som ikke kan kategoriseres som tekniske korrektioner, men hvor det kraftigt anbefales at de prioriteres. Fagudvalgenes ændringsforslag (bilag 4) indeholder de få ufinansierede budgetønsker som er modtaget samt to notater fra Naturområdet, som indeholder forslag til både reduktioner og udvidelser af budgettet (bilag 5 og 6). Nuværende investeringsoversigt (bilag 7) indeholder alle de anlægsprojekter, som var prioriteret ved budgetvedtagelsen for Det er en teknisk korrektion vedrørende vejafvandingsbidrag som er indarbejdet ligesom der er foretaget en administrativ vurdering af hvilke projekter som automatisk skal videreføres i Dette sker enten når der er afsat et fast årligt beløb, eller når der er truffet eksplicit beslutning om noget der skal ske i Nye anlægsønsker (bilag 8) indeholder en oversigt over de anlægsprojekter som kan prioriteres i budgetprocessen. Budgetsammendraget viser at det tekniske budget har et overskud på ordinær drift på 122,6 mio. kr. Efter anlægsudgifter på 103,5 mio. kr. er resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 19,1 mio. kr. Det finansielle poster og et nettoforbrug på forsyningsområdet betyder at der i det tekniske budget er en styrkelse af kassebeholdningen med 6,2 mio. kr. I forhold til det budgetsammendrag som blev præsenteret for udvalget 7. august 2013 er der nu ajourført med alle de tekniske korrektioner og samtidig er linjen med øgede udgifter til sundhed og folkeskolereform ikke med i budgetbalancen da det reelt er en politisk prioritering om budgettet skal forøges. Derfor er tallet forbedret med 4 mio. kr. Vordingborg Kommunes andel af servicedriftsrammen er beregnet til mio. kr. Det tekniske budget indeholder serviceudgifter for mio. kr. og der er dermed luft til at øge serviceudgifterne med 15 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er i øjeblikket 214 mio. kr. ved udgangen af 2014 vil dette være reduceret til 81 mio. kr. hvis samtlige bevillinger i 2013 og 2014 bliver brugt. Det gør de nok ikke men selvom forbruget udskydes lidt så udskydes konsekvensen også kun lidt. Hvis målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. skal overholdes er der derfor behov for en budgetmæssig styrkelse af kassebeholdningen indenfor de nærmeste år. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Budgetsammendrag 15. august.pdf 85127/13 2 Åben Tekniske korrektioner.xlsx 85128/13 3 Åben Øvrige ændringsforslag.xlsx 85129/13 4 Åben Fagudvalgenes ændringsforslag.xlsx 85130/13 5 Åben FÆ3 - Udvidet sparekatalog budget docx 85131/13 6 Åben FÆ2 -Udvidelsesforslag - pulje til renovering af grønneområder og ekstra 85132/13 grødeskæringer.docx 7 Åben Eksisterende investeringsoversigt XLS 85133/13 8 Åben Nye anlægsønsker XLS 85134/13 Indstilling Direktionen indstiller på møde den 13. august 2013, at at de tekniske korrektioner godkendes og indgår i det tekniske budget til budgetseminaret, øvrige oversigter og forslag tages til efterretning og indgår i materialet til budgetseminaret. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Råderumspuljen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Proces og tidsplan for budget Resumé Resultatet af arbejdet med råderumspuljen viser, at der er identificeret effektiviseringspotentiale på 1,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Sagsfremstilling På mødet 12. december 2012 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev det besluttet at igangsætte arbejdet med fire områder med henblik på at skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering ved at effektivisere. Områderne havde følgende overskrifter: Analyse af administrationen Analyse af den kommunale bilpark Analyse af etablering af et Ejendomscenter Fortsættelse af digitaliseringsstrategien Analyse af administrationen er efterfølgende slået sammen med digitaliseringsstrategien, idet der hovedsageligt er tale om administrationen som digitaliseres, og der derfor er et sammenfald i tiltagene. I 2014 kan der reduceres 1,5 mio. kr. i budgettet for administrationen. Dette stiger til 2,5 mio. kr. i 2015 og til 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Nedenstående viser hvordan reduktionen foreslås udmøntet Samlet reduktion Indkøbsbesparelser Ansættelse af ekstra medarbejder til udbud Energibesparelse på IT og telefoni Konsulentbistand til energibesparelsen Digitalisering af 0??? brugeroprettelser Reduktion i Kommunaldirektørens Stabe Reduktion i Udviklingsdirektørens fagsekretariater og stabe Reduktion i Social- og Arbejdsmarkedsdirektørens fagsekretariater Reduktion i Børne- og Kulturdirektørens fagsekretariater Som det fremgår, foreslår direktionen at der som en konsekvens af administrationsanalysens anbefalinger, ansættes en ekstra medarbejder i Indkøbsfunktionen, så der kan gennemføres flere udbud af indkøbsaftaler og at budgettet til varekøb derigennem kan reduceres i hele kommunen. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budgetterne reduceres på baggrund af konkrete beregninger og vurderinger i forbindelse med de enkelte indkøbsaftaler. Det foreslås ligeledes, at der gennemføres et projekt med at minimere elforbruget til IT-udstyr og fastnettelefoner. Projektet indebærer en styring af dvalefunktioner på alle PC er og fastnettelefoner gennem en opdatering af software. Det er dermed en del af digitaliseringsstrategien. Direktionen foreslå at der igangsættes en yderligere undersøgelse af potentialet for effektivisering gennem digitalisering af processen med at oprette og ændre brugernes adgang til IT-systemer. Der forventes ingen reduktioner i 2014 af dette da det først skal undersøges grundigt og derefter forventes en lang implementeringsproces, hvis der er et potentiale. Endelig fordeles en budgetreduktion på kr. på administrationen fordelt efter lønsum. Hver direktør får her ansvaret for at udmønte reduktionen mest effektivt indenfor egne fagsekretariater/stabe. Denne reduktion stiger til kr. i 2015 og efterfølgende år. Der arbejdes fortsat med effektivisering af arbejdsgange og forbedrede samarbejdsrelationer mellem fagsekretariater og stabe i administrationen som følge af administrationsanalysens anbefalinger. Der er dog ikke nogle lavthængende frugter og nemme løsninger, da der i løbet af de seneste fire år allerede er vedtaget besparelser i administrationen for 51 mio. kr. når det er gennemført i 2017 (se bilag 1). Analyse af bilparken blev igangsat i januar måned ved at registrere alt forbrug og kørsel på hver enkelt bil. Denne dataindsamling har givet større udfordringer end ventet og der foreligger derfor endnu ikke en konkret analyse af vores bilers kørsel og forbrug. Ud fra gennemsnitsbetragtninger om biler af samme type som vores er der en forventning om et reduktionspotentiale på minimum kr. ved at skifte de gamle biler ud med nye effektive biler. Der er dog en væsentlig problemstilling omkring finansieringen af denne udskiftning. På de fleste områder er der ikke afsat budget til løbende udskiftning, hvilket er hovedårsagen til at bilparken har en relativ høj alder i disse områder. Det betyder, at der kan beregnes en teoretisk besparelse på en lang række biler, men reelt kan budgettet ikke reduceres tilsvarende. Direktionen foreslår derfor, at der ikke besluttes en reduktion i råderumspuljen, men at der til gengæld afsættes en anlægsprojekt på investeringsoversigten til udskiftning af biler i Vej og Trafik samt evt. andre steder med behov. Det skal selvfølgelig sikres, at der samtidig afsættes et realistisk budget til drift og udskiftning ligesom eventuelle driftsbesparelser tilføres kassebeholdningen i de efterfølgende år. Det vurderes, at med et egentligt ejendomscenter er der et potentiale for effektivisering. Direktionen anbefaler at der arbejdes lidt mere med konkretisering, beregninger og en mulig proces i Vordingborg Kommune. Derfor foreslår Direktionen, at der ikke fastlægges en reduktion af budgettet på baggrund af den foranalyse som præsenteres, men at der til budgetlægningen for præsenteres en gennemarbejdet model for implementering og en konkret beregning af effektiviseringsgevinster ved at organisere ejendomsdriften centralt i et ejendomscenter. Samlet set betyder det, at råderumspuljen i 2014 kun indeholder den reduktion på 1,5 mio. kr. som kan udmøntes i administrationen. Som det fremgår af bilag 2 Opsamling råderumspulje så er der dog effekter af tidligere vedtagne reduktioner som øges i 2014 i forhold til budget 2013, således at der er skabt politisk råderum på 13 mio. kr. i 2014 stigende til 25 mio. kr. i Det er dog kun de nye effektiviseringer som giver et nyt politisk råderum, da de tidligere vedtagne reduktioners øgede effekt allerede er medregnet i den vedtagne budgetbalance. Derudover forventes effektiviseringer som følge af digitalisering og samling af ejendomscenter i , men som nævnt ønskes de begge bedre belyst, før potentialet kan indgå som budgetreduktion. Bilag: 1 Åben Besparelser i administrationen siden /13 2 Åben Opsamling råderumspuljen 81997/13 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Direktionen indstiller i møde den 13. august 2013, at at resultaterne af råderumsanalysen tages til efterretning, anbefalingen om at råderumspuljen indeholder en reduktion på administrationen på 1,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år indgår i den videre budgetproces. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - nedrivning på Solbakkevej Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I forbindelse med nedrivning, af en del af bygningsmassen på Solbakkevej 42 og 58, blev der på Kommunalbestyrelsesmøde den 14. marts 2013 givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. og frigivet et tilsvarende rådighedsbeløb, til nedrivning. Sagsfremstilling I forbindelse med igangværende nedrivning af del af Solbakkevej 42 og 58 viser det sig, at maling på bl.a. kældervægge og kælderdæk, i bygning 6 indeholder PCB i et større omfang end screeningsrapport for farlige stoffer angiver. En foreløbig henvendelse til kommunens Miljømyndighed om eventuel dispensation for indbygning af nedknust beton med PCB-rester, har givet et afslag. PCB forurenet betonfyld kan ikke anvendes som fyld, idet arealet herefter vil blive betragtet som, og registreret som, et forurenet grundareal. Dette er ikke hensigtsmæssigt i den videre udvikling af området. Det betyder, at det er nødvendigt at miljøsanere kældervægge og kælderdæk, inden de nedknuses og efterfølgende genanvendes som fyld. Der er modtaget tilbud på miljøsanering fra nedrivningsentreprenøren på kr kr. ekskl. moms., baseret på tidligere aftalte og anvendte enhedspriser. Der er tidligere givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. Forventet samlet forbrug, inkl. allerede aftalte merydelser og ovennævnte tilbud på yderligere miljøsanering, forventes herefter at andrage 3,8 mio. kr. Det er således nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling til nedrivning på 0,8 mio. kr., med baggrund i ekstraordinære udgifter til miljøsanering, da kun en del af disse udgifter kan indeholdes i nuværende anlægsbevilling. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2013 Drift Anlæg Nedrivning af bygninger, Solbakkevej. Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi 800 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Bygningschefen indstiller, at at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling, på 0,8 mio. kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til ekstraordinær miljøsanering på Solbakkevej 42 og 58, finansiering sker fra kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet udarbejdelse af landsby-planer for Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Plan- og Miljøsekretariatet - Sagsbeh: Peter Haugan Vergo Resumé I arbejdet med Kulturarvskommune er der udarbejdet kulturarvskortlægning for Nyråd og Mern, samt gennemført en kulturarvsscreening af Præstø midtby, som en del af en ny lokalplan. I budget 2013 er der søgt medfinansiering til et projekt, hvor der sammen med kulturarvskortlægningerne skulle udvikles metoder til hvordan der kan planlægges og skabes bykvalitet i landsbyer med befolkningstilbagegang. Desuden er der søgt samarbejde med Arkitekthøjskolen Århus om et Ph.d.-projekt med samme tema. Ingen af disse ansøgninger er blevet imødekommet, og en mindre del af de midler, der blev afsat i budgettet foreslås i stedet anvendt til at udarbejde en plan for udvikling af de landsbyer der forventes stor befolkningsmæssig tilbagegang i på Østmøn. Det skal ske med henblik på at sikre, at de midler, der fremover forventes anvendt i indsatspulje anvendes målrettet og effektivt i ft. at sikre kvalitet i de pågældende landsbyer. Sagsfremstilling Den 23. maj 2012 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at kommunen som en del af fortsættelse af kulturarvskommuneprojektet skulle søge støtte til et udviklings- og planlægningsprojekt der belyser og gentænker udkantsområderne og vores planlægning af dem. En beslutning der senest blev bekræftet i Kommunalbestyrelsens møde den 16. maj Der er ikke opnået støtte til dette, hverken i erhvervs Ph.D.ordningen, i NaturErhvervstyrelsens 280 mio. kr. pulje eller ved Arkitektskolen i Aarhus, med hvem kommunen ellers havde søgt Ph.D. midler sammen med. Administrationen anbefaler derfor, at midlerne enten tilbageføres til kassen eller anvendes på planer for landsbyer som står overfor store forandringer i de kommende år. Et arbejde som kan bidrage til at skabe et udgangspunkt for en kommende landdistrikt politik. Det bemærkes, at der i de tidligere beslutninger vedrørende videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet var antaget, at der også skulle anvendes midler til konkrete udviklingsprojekter i de byer der blev kulturarvskortlagt, men eftersom ansøgningen til 280 mio.kr. puljen blev afvist, er der ikke igangsat konkrete udviklingsprojekter i de to byer der hidtil er blevet kortlagt henholdsvis Nyråd og Mern. Som det fremgår af budgetmaterialet til budget har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret en pulje til landbyfornyelse som samlet giver kommunen mulighed for en nedrivnings- og landsbyfornyelsesindsats på 10,5 mio. kr. i perioden 1. januar 2014 til 15. juni De midler forventes især at komme i brug på Østmøn, hvor en stor befolkningstilbagegang og følgelig mange kondemnable boliger til salg, er et stort problem for landsbyerne. Samtidig rummer Østmøn et stort potentiale for turisme og deltidsbosætning i de attraktive landsbyer. En uplanlagt afvikling af de landsbyer hvor der gennemføres nedrivninger, kan imidlertid meget vel få den konsekvens at landsbyens kvaliteter forsvinder. Samtidigt vil en bevidst strategi for de rum der opstår i landsbyerne, de steder hvor der nedrives, kunne tilføre de pågældende landsbyer ny kvalitet i form af f.eks. grønne friarealer til fælles brug, jordtillæg til eksisterende ejendomme så de bliver mere attraktive, offentlige P-arealer, o.s.v. Administrationen anbefaler derfor, at der som den afsluttende del af analyse- og planlægningsarbejdet i Kulturarvskommuneprojektet udarbejdes Landsbyplaner der kan sikre, at de mange midler der 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremover forventes anvendt til landsbyfornyelse bliver anvendt målrettet og effektivt i landsbyer med befolkningstilbagegang. Et sådant projekt vil med fordel kunne omhandle følgende byer på Østmøn Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby, og bør gennemføres i tæt samarbejde med Østmøn Lokalråd, samt koordineres tæt med Kystdestinationsprojektet da det vil kunne give gensidig merværdi. Med forlængelse af nuværende projektansættelse (i Kulturarvskommuneprojektet) vil det være muligt at udarbejde de nævnte Landsbyplaner for en bruttolønudgift svarende til kr, såfremt der gennemsnitligt bruges 2 måneders arbejde pr. landsbyplan (for hver af de 5 landsbyer) samt, ca. 2 måneders arbejde på koordinering til andre igangværende projekter og omsætning af arbejdet til elementer der kan benyttes i Kommunens Landdistriktshandleplan og byfornyelsesindsats i landdistriktet. (I alt 12 måneders projektansættelse). Det samlede budget for udarbejdelse af Landsbyplaner er som følger: Løn til projektansættelse kr. Borgermøder, annoncer, m.v kr. I alt kr. I budgetforliget for blev afsat i alt kr. til fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet, herunder udvikling af metoder for planlægning af landsbyer/områder med befolkningstilbagegang. Heraf er i 2013 forbrugt kr. til Kulturarvskortlægning for Mern, og med nedenstående beslutningsoplæg vil der være en rest på kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Kulturarvskommuneprojekt Afledt drift Finansiering Drift Afsat Kulturarvskommuneprojekt rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at - af anlægsbevilling til Kulturarvskommuneprojektet - vil kr. kunne frigives som rådighedsbeløb i 2013 og kr. i (I alt kr.) Indstilling Plan- og Miljøchefen indstiller, at der frigives et rådighedsbeløb på kr. til udarbejdelse af Landsbyplaner for følgende landsbyer Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby i 2013 og 2014, at der ikke gennemføres flere kulturarvskortlægninger i 2013 og 2014, Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Eventuelt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: It-Staben - Sagsbeh: Jesper Nielsen Resumé På baggrund af drøftelser mellem kommunaldirektørerne og it-cheferne i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde på IT området, ønskes en politisk vurdering af, hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen. Sagsfremstilling Kommunaldirektørerne og IT-cheferne i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner drøfter for tiden mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde på IT området. Gruppen har på overordnet niveau vurderet dette, og er kommet til det resultat, at et videre arbejde efter dette mål vil være til gavn for kommunerne både økonomisk og driftssikkerhedsmæssigt. Gruppen har tillige vurderet, at der, for at fremstille et beslutningsgrundlag baseret på reelle faktiske oplysninger, forestår et grundigere analysearbejde. Inden dette arbejde sættes i værk ønsker gruppen en politisk vurdering af, om der skal arbejdes videre med sagen. Arbejdet, der vil tilvejebringe et beslutningsgrundlag, skal bl.a. indeholde: En redegørelse for mulige samarbejdsformer, herunder selskabsdannelse. Af selskabsmuligheder er drøftet fordele og ulemper ved henholdsvis 60 og 548 selskabsformerne. En beslutning om placering. Gruppen har drøftet placeringen, og finder at en beslutning om placering er forudsætning for at komme videre i sagen, blandt andet af tekniske årsager. Undersøgelse af det økonomiske potentiale. Økonomi og prisstruktur er vigtigt for både forberedelse til, og senere drift i, et fælles selskab. De konkurrenceudsættende vilkår for kommunernes adgang til handel i et nyetableret selskab, herunder de juridiske risici for selskabet. Organisering af opgavefordelingen mellem kommunen og et driftsselskab skal belyses og aftales på forhånd. Det handler om hvilke opgaver der forbliver i kommunen, eksempelvis licensstyring, aftalestyring, sikkerhed og digitalisering. Muligheden for dannelse af et selskab der på sigt kan levere salg af ydelser til andre end de 3 kommuner. Økonomien i omstruktureringsprojektet. Det erkendes, at der under opbygningen og i starten af driften, vil være et behov for tilførsel af midler. Det kan være både bygninger, indretning og hardware m.m. Disse forhold skal klarlægges. Det er vurderingen, at der skal indhentes ekstern konsulentbistand til at gennemføre disse analyser og udredninger. Det bemærkes, at økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune i møde den 12. august 2013 har besluttet at opfordre til, at der skal arbejdes videre med at undersøge mulighederne for et fremtidigt IT-samarbejde, og at de ikke på nuværende tidspunkt ønsker at tage stilling til placeringen af et eventuelt fremtidigt driftscenter. Det bemærkes endvidere, at sagen forventes at blive behandlet i Lolland Kommunes økonomiudvalg, på deres møde den 22. august Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal igangsættes et grundigere analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsgrundlag omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner, at spørgsmålet om fysisk placering af et eventuelt fremtidigt fælles driftsselskab drøftes, at udgifterne til ekstern konsulenthjælp i forbindelse med dette analysearbejde fordeles mellem de 3 kommuner, og i Vordingborg Kommune afholdes udgiften inden for eksisterende budget for 2013 under konsulentkontoen.. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udvalget tiltræder at der igangsættes et grundigere analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsgrundlag omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner. Det skal samtidig undersøges, om andre kommuner er interesserede i at indgå i et eventuelt samarbejde. Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til placering af et eventuelt fremtidigt driftscenter. 3. at tiltrådt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Statusorientering - erhvervshandleplanen Sagsnr.: 12/315 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Lovgrundlag Erhvervshandleplanen Resumé Der gives en status på initiativerne i erhvervshandleplanen for 2. kvartal Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 13. oktober 2011, at der skal udarbejdes en kvartalsvis status på initiativerne i erhvervshandleplanen for Vedlagt fremsendes status på erhvervshandleplanens initiativer pr. 12. august I forbindelse med udviklingen af Klintholm havn som servicehavn for Kriegers Flak er der planlagt et møde med referencegruppen for Klintholm Havn den 9. september 2013, hvor udkast til lokalplan for Klintholm drøftes. Der sigtes ligeledes på at afholde et borgermøde omkring lokalplanen den 9. oktober Da taskforcegruppens arbejde med at styrke rammevilkårene er beskrevet i en selvstændig sag, vil det ikke blive medtaget her. I forbindelse med fortsættelsen af den fælleskommunale markedsføring af de motorvejsnære erhvervsarealer langs Sydmotorvejen, er der udarbejdet materiale til markedsføring af erhvervsområderne samt kommuneprofiler. Disse justeres og oversættes til engelsk til brug for portalen i efteråret Det færdige materiale lægges ud på 10. klasse centeret har opstartet et nyt skoleår og udbyder i tæt samarbejde med ZBC og Young Enterprise, 5 erhvervsrettede linjer, hvor alle linjer har et fælles grundforløb omkring innovation og iværksætteri. Linjerne er en udmøntning af erhvervshandleplanens initiativ om iværksætterforløb i folkeskolen og der arbejdes fortsat på at udbygge samarbejdet mellem skolen og de lokale erhvervsvirksomheder. I udarbejdelsen af en strategi for tiltrækning og udvikling af detailhandelsvirksomheder i de 3 købstæder er strategiudkastet sendt til ICP, der endnu ikke har vendt tilbage med et svar. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på mødet den 13. juni 2013 sammensætningen af en styregruppe, der skal stå for udpegningen af en Citymanager. Det forventes, at stillingen som Citymanager besættes i løbet af 2. halvår Inden for turismeerhvervene har Vordingborg Udviklingsselskab opstartet en række projekter, der skal markedsføre Vordingborg Kommunes turismemæssige inden for fødevarer, cykelturisme og lystfiskeri. Projekterne fra udviklingsselskabet støtter op om Vordingborg Kommunes kystturismeprojekt, der søger at udvikle Møn til en af Danmarks stærkeste turistdestinationer. Næste status på erhvervshandleplanen forventes at komme på udvalgets møde den 4. december Status på aktuelle erhvervsinitiativer: I efteråret 2013 sker der en styrkelse af servicefaciliteterne for trollingfiskere i Klintholm Havn samt de turismemæssige rammer til gavn for erhvervslivet på Klintholm Havn. Der sker bl.a. en udskiftning og nyetablering af 200 m. bådbro samt bygning af primitivt kano/kajak hotel. Den kommende udvidelse af Vordingborg Vesthavn vil give en betydelig kapacitetsudvidelse på ca m2, så den fremadrettet vil rumme 135 m. ny kaj samt flere lagerfaciliteter og større vanddybde. Disse initiativer skal ruste Vordingborg Vesthavn til at kunne konkurrere på det maritime godsområde. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Der er udpeget en styregruppe, der skal stå for udvælgelsen af en Citymanager. Citymanageren skal styrke den koordinerede indsats omkring events og etablere et målrettet samarbejde mellem handelsforeningerne i de tre købstæder. I forbindelse med mikrovirksomhedsprojektet er der ved at blive udarbejdet en strategi for fremme af mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. I forbindelse med etableringen af erhvervsområdet ved afkørsel 41, er der bevilget midler til en række nødvendige forundersøgelser, så der kan opstilles en plan for den videre proces, hvad angår tid og økonomi, ekspropriation af ikke kommunalt ejede jord mv. Vordingborg Kommune deltager i en række arbejdsgrupper omkring bl.a. erhvervslokalisering og erhvervsudvikling i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen. I Kystturismeprojektet er den kulturhistorisk analyse færdig og målingen af turisternes tilfredshed afsluttes i løbet af september. Der er fortsat en del møder med turismeerhvervene omkring deres behov og i afdækningen af mulighederne for at tværgående samarbejder. D.11. september indkaldes turismevirksomhederne på Møn til et infomøde om, hvordan virksomhederne kan indgå i et fremadrettet udviklingsforløb. Byudviklingsprojektet på Solbakken skal styrke udviklingen af kultur- og idrætsfaciliteter samt medtænke forslag til arealer for boliger og erhverv. Alle potentielle slutbrugere: idræts-, kulturorganisationer og erhvervsinteressenter inviteres til at deltage i et forløb med henblik på afdækning af interesser, ideer, mulige samarbejdsflader og synergieffekter. Forløbet indledes lørdag den 7. september med en rundvisning på Solbakken og der inviteres til åbent hus d. 10. september for borgere og kommunalbestyrelsen. Økonomi Økonomistaben har ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Status på initiativerne i erhvervshandleplanen 2. kvt /13 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Status på (Taskforce) særlig indsats for styrkelse af erhvervsfremme - 1. halvår 2013 Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Lovgrundlag Kommissorium for Taskforcegruppen. Resumé Der gives en kort orientering omkring gruppens arbejde i 1. halvår Sagsfremstilling Som en udløber af de 2 temadage d. 5. og 13. december 2012 blev der igangsat en LEAN proces på det tekniske område (Plan og Byg). Denne proces er nu gennemført og den første evaluering vil finde sted i efteråret Når implementeringen er faldet på plads, vil gruppen understøtte det fortsatte arbejde med at opbygge effektive sagsgange gennem inspirationsbesøg hos kommuner, der gennem længere tid har ligget i top, hvad angår sagsbehandlingstid og dialog med virksomhederne. Et andet initiativ som gruppen forfølger, er styrkelsen af den mundtlige kommunikation med virksomhederne. Der har været afholdt et møde med en konsulentvirksomhed omkring en stikprøve af den telefoniske service inden for Plan, Byg og Miljø i efteråret 2013 samt en opfølgning med forslag til mulige forbedringer. På mødet deltog repræsentanter for Områdeudvalget for Teknik og Miljø. Endelig vil der i efteråret blive afholdt et kursus for alle kommunens medarbejdere i brevskrivning i regi af Vor Værdi projektet ligesom gruppens initiativer søges koordineret med EDS gruppens arbejde omkring revision af Vordingborg Kommunes telefonpolitik. I samarbejde med erhvervschefen planlægges et cafémøde i efteråret Cafémødernes temaer skal understøtte det erhvervspolitiske arbejde, der finder sted mellem kommune og erhvervsliv og her vil gruppen gerne søge at afhjælpe den digitale udfordring, som specielt mange mindre virksomheder vil møde med udrulningen af regeringens plan Fuld digital kommunikation Temaet om den øgede digitalisering bliver skudt i gang på et fyraftensmøde for virksomhederne d. 18. september. På fyraftensmødet vil Vordingborg Bibliotek fortælle om regeringens krav til virksomhederne om øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten med det offentlige samt den vejledning og serviceydelser Vordingborg Bibliotek tilbyder virksomhederne. Vordingborg Kommune vil introducere en elektronisk brugerundersøgelse af erhvervsfanen på vordingborg.dk, hvor virksomhederne selv kan komme med forslag til mulige forbedringer af indhold og brugervenlighed. Tiltaget søges koordineret med Vordingborg Udviklingsselskab og Vordingborg Erhvervsforening. Fyraftensmødet vil blive fulgt op af et cafémøde senere på året, hvor der samles op på undersøgelsens resultater og hvor virksomhederne har mulighed for at komme med yderligere kommentarer og forslag. Gruppen har løbende forbedret erhvervsfanen og vil sætte yderligere skub på den digitale kommunikation efter cafémødet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Afrapportering fra arbejdsgruppen - erhvervs- og turismeområdet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lau Svendsen-Tune Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 17. april 2013 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle drøfte og forsøge at komme med et forslag til en fremtidig indhold og organisering ift. kommunens indsatser i relation til erhvervs- og turismeområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe har bestået af Birgitte Steen-Jørgensen, Else-Marie Sørensen og Knud Larsen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, Nils Natorp (repræsentant for turismeområdet), Christian Brix-Hansen (repræsentant for Erhvervsforeningen) og Lisbet Hebo Kjærshøj (repræsentant for handelsstandsforeningerne). Lau Svendsen-Tune har været tilknyttet gruppen. Arbejdsgruppen har afholdt to møder og afrapporterer sit arbejde og forslag i det vedlagte notat. Bilag 2 og 3 udsendes først mandag den 19. august Bilag: 1 Åben Afrapportering fra arbejdsgruppen om VUS i fremtiden og kommunens 83916/13 engagement i erhvervs- og turismeudviklingen 2 Åben Bilag 2 - Opsplitning af Vordingborg Udviklingsselskab - budgetfordeling 86319/13 3 Åben Bilag 3 - Overordnet tidsplan for etablering af de to nye samarbejdsorganer 86321/13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsgruppens afrapportering drøftes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Bilag vedrørende opsplitning af Vordingborg Udviklingsselskab i Vordingborg Turisme og Vordingborg Erhverv samt bilag vedrørende forslag til overordnet tidsplan for etablering af samarbejdsorganer inden for erhverv og turisme var udsendt pr. mail den 20. august Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med de forslag og ideer som er fremlagt af arbejdsgruppen. Arbejdet skal søges færdiggjort inden udgangen af

20 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Prækvalifikation totalrådgivning og godkendelse af drejebog, ny administrationsbygning - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup 19

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere