risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013"

Transkript

1 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

2 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse 8 Fast ejendom 8 Garantier 8 Supplerende sikkerhedsstillelse 8 Udlånsporteføljens sammensætning 9 Fælles funding 9 Geografi 10 LTV 10 Produktsammensætning 13 og afdragsfrihed 13 Store engagementer 14 Kreditrisikomodeller - BRFkredit 14 Restancer 16 Nødlidende engagementer 18 Konstaterede tab 19 Kreditrisiko i BRFkredit Bank 20 Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank 20 Markedsrisiko 22 Renterisiko 22 Aktiekursrisiko 22 Valutakursrisiko 23 Modpartsrisiko 23 Markedsrisici i BRFkredit Bank 23 Operationel risiko 24 Operationel risikopolitik ansvarsfordeling og arbejdsopgaver 24 Likviditetsrisiko og balanceprincip 25 Refinansieringsrisiko 25 LCR 25 Likviditetsrisiko BRFkredit Bank 25 Kapitalforhold 27 Nye kapitaldækningsregler/sifi 27 Kapitalmålsætning 27 Rating 27 Kapitalallokering 28 Kapitalgrundlag 29 Kapitalkravet 29 Opgørelse af kapitalkrav for kreditrisiko 30 Basiskapital 30 Tilstrækkelig basiskapital 31 Opgørelsesmetode for BRFkredit 31 Opgørelsesmetode for BRFkredit Bank 32 Opgørelsesmetode for BRFkredit-koncernen 33 Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank 20 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

3 Forretningsmodel BRFkredit-koncernen er en finansiel koncern, der tilbyder lån og finansielle services til privatkunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene byggeri. Hovedaktiviteten i BRFkredit-koncernen er at foretage udlån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved matchende udstedelse af obligationer med høj sikkerhed for investorerne. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme beliggende i Danmark. Udover realkreditforretningen, som står for 98,5 pct. af den samlede udlån, består koncernen også af BRFkredit Bank. Banken fokuserer på at kunne betjene koncernens privatkunder med almindeligt forekommende bankprodukter. Endvidere tilbyder banken byggelån til det almene boligsegment. En stor del af koncernens fondsbeholdning skal i henhold til lovgivningen være placeret i særligt sikre aktiver, primært danske stats- og realkreditobligationer, og forvaltes aktivt med henblik på at opnå et positivt merafkast i forhold til et fastsat benchmark. I risikostyringen anvendes finansielle instrumenter; primært futures og swaps. Forvaltningen af fondsbeholdningen sker inden for risikorammer fastsat af bestyrelse og direktion. BRFkredit-koncernen har hovedkontor i Kongens Lyngby samt et regionskontor i Århus. Til at betjene privatkunder rundt i landet har BRFkredit ud over kontorerne i Kongens Lyngby og Århus tillige et mobilt rådgiverkorps, der rådgiver kunderne hjemme hos kunderne eller hvis ønsket i de regionale mødecentre i Ringsted, Kolding og Aalborg. Herudover har BRFkredit indgået samarbejdsaftaler om fælles funding med flere pengeinstitutter. Endvidere er der indgået aftaler med ejendomsmæglere samt partneraftaler med lokale virksomheder. Erhvervskunder og kunder inden for den almene sektor betjenes af BRFkredits medarbejdere med specialkompetencer til at rådgive inden for disse segmenter. Der er tillige indgået formidlingsaftaler på erhvervsområdet med flere pengeinstitutter. BRFkredit-koncernen omfatter modervirksomheden BRFkredit a/s og de fuldt ejede dattervirksomheder BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S og Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. Når der i det følgende skrives koncernen, forstås BRFkredit-koncernen. selskabsstruktur for brfkredit-koncernen BRFfonden BRFholding a/s 100% BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 100% BRFkredit Bank a/s 100% Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S 100% Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

4 Risikostyring Risikostyringen udgør et centralt element sætninger for solvensbehov, indtjening og i koncernens daglige drift, og der sker løbende forbedringer af risikostyringen i kon- eksempelvis kreditpolitik og markedsrisi- udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, cernen. Risikostyring medvirker aktivt til, at kopolitik samt bestyrelsens retningslinjer bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse har det fornødne beslutningsgrundlag. ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde til direktionen, udtrykker bestyrelsen den Forbedring af risikostyringen har særligt sig til størrelsen af risiciene. Endelig er opmærksomhed på kreditrisikomodellerne bestyrelsen sammen med direktionen i BRFkredit. Dette er et naturligt led i koncernens fortsatte ambition om at udvikle torisk struktur, der overholder lovgivningens ansvarlig for, at koncernen har en organisa- værktøjer og opstille procedurer til endnu krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og bedre at kunne kvantificere de forskellige indeholder en passende funktionsadskillelse risici, som koncernen er eksponeret over for, mellem udviklingsenheder, driftsenheder og jf. afsnittet om risikoeksponering. kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen Risikoorganisering har etableret et revisionsudvalg fælles for Bestyrelsen for BRFkredit har det overordnede ansvar for fastlæggelse af koncernens opgave at overvåge, om koncernens interne BRFkredit og BRFkredit Bank, der bl.a. har til risikoprofil, herunder risikovilligheden i form kontrolsystem og risikostyringssystemer af typen og størrelsen af de risici, koncernen fungerer effektivt. Som følge af udnævnelsen til SIFI-institut vil der også blive etable- ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit som BRFkredit ret et koncernrisikoudvalg, der primært skal Bank består af en række kvantitative mål- have fokus på den nuværende og fremtidige Organisationsdiagram for risikostyring Bestyrelse risikoprofil samt dens implementering i organisationen. Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret til direktionen, der forestår den daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et samlet overblik over koncernens risici. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. BRFkredit har tillige en compliance funktion, som har til opgave at kontrollere overholdelse af gældende love, regler og etiske standarder med henblik på at reducere risikoen for tab. Compliance afdelingen vurderer effektive metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for sanktioner, tab af omdømme samt væsentlige økonomiske tab for BRFkreditkoncernen eller koncernens kunder. Lederen af Compliance referer til direktionen. Intern Revision Compliance All risk-komité Direktion Revisionsudvalg Risikoansvarlig (CRO) Kreditkomité Den løbende overvågning og styring af risici i koncernen udføres i komitéer og udvalg. BRFkredits All Risk-komité har til opgave løbende at overvåge og styre koncernens overordnede risici og kapitalbehov. Under ledelse af direktionen behandler All Riskkomitéen politikker, instrukser, koncernrisici og kapitalbehov forud for behandling i bestyrelsen. Derudover er det All Riskkomitéens opgave at godkende generelle principper og processer for måling, styring og rapportering af risici og kapitalbehov samt at overvåge og kontrollere, at ratingsystemet fungerer efter hensigten, herun- IRB-udvalg Early Warning-komité Kreditforum Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

5 > Risikostyring der at godkende væsentlige ændringer til systemet. BRFkredits kreditkomité fungerer som beslutningsforum opererende inden for den af bestyrelsen uddelegerede beføjelse. Kreditkomitéen ledes af direktionen og overvåger løbende BRFkredits kreditrisiko og kommer med anbefalinger til direktion og bestyrelse om eventuelle ændringer i politikker og retningslinjer til håndtering af kreditrisici. Engagementer, der indstilles til bevilling i bestyrelsen, skal forinden behandles i kreditkomitéen. Kreditkomitéen behandler herudover nedskrivningssager, kvalitets- og kontrolrapporter, værdiansættelsesmodeller m.v. IRB-udvalget skal sikre en løbende forsvarlig anvendelse og koordinering af ratingsystemet. Udvalget fungerer som et forum, hvori forskellige forhold, der omhandler ratingsystemet, bliver drøftet, inden de eventuelt sendes videre til behandling i All Risk-komitéen. Early Warning-komitéen har til formål at overvåge ejendomsmarkedet med henblik på identifikation af områder eller ejendomme, der kræver særskilt overvågning. Kreditforum er et udvalg, der beskæftiger sig med kreditmæssige forhold for privatområdet. Rapportering Rapporteringen sker med en fast frekvens, der sikrer, at ledelsen har den fornødne information om udviklingen i risici til at vurdere, om der skal ske ændringer i risikovillighed m.v. På kreditområdet modtager BRFkredits bestyrelse og direktion hvert kvartal en omfattende rapportering vedrørende udviklingen i kreditrisikoen på udlånsporteføljen i BRFkredit, og derudover følges udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger og svage engagementer månedligt. Bestyrelsen og direktionen i BRFkredit Bank modtager tilsvarende en kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Bank. Anden løbende rapportering af kreditrisici i BRFkredit Bank omfatter bl.a. daglig overtræksbehandling, månedlige handlingsplansmøder vedrørende svage engagementer, ad hoc regnskabsmøder med større kunder samt controlling af privatsager (månedlig) og erhvervssager (halvårlig). På markedsrisikoområdet modtager direktionen dagligt rapportering om afkast samt overholdelse af de væsentligste risikorammer. Der udarbejdes en mere udførlig rapportering, som tilgår BRFkredits direktion hver måned og kvartalsvist til BRFkredits bestyrelse. Overholdelse af rammer overvåges uafhængigt af de afdelinger, der foretager fondsdispositioner m.v. Eventuelle overskridelser rapporteres til direktionen, og for de af bestyrelsen fastsatte rammer foregår rapporteringen til bestyrelsen. Der udarbejdes endvidere en kapitalrapport, der beskriver koncernens kapitalmæssige Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bonitet og risiko på udlånsporteføljen, herunder udviklingen i restancer, nedskrivninger og tab. Rapporten analyserer forskellige segmenteringer af udlånsporteføljen, eksempelvis i forhold til ejendomskategori, belåningsgrad (loan-to-value) og låntype, ligesom engagementer større end 10 pct. af basiskapitalen oplistes. Overtagne ejendomme Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over overtagne ejendomme. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, overtagne ejendomme, observationsengagementer, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit og BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Statusrapport Årlig Halvårlig Orientering om den seneste udvikling i ratingsystemet, herunder validering, den forretningsmæssige anvendelse og væsentlige ændringer i kreditrisikomodellerne. Markedsrisikorapport Kvartårlig Månedlig Oversigt over afkast og risiko på fondsbeholdningen samt udnyttelsen af de fastsatte rammer i lovgivningen og retningslinjer til direktionen. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Kapitalrapport Kvartårlig Min. kvartårlig Beskrivelse af den kapitalmæssige situation under forskellige scenarier, herunder behovet for yderligere kapitaltilførsel. Risikostyring Årlig Løbende Redegørelse over BRFkredits væsentligste risici samt samlet overblik over risikofunktionens gennemførte undersøgelser Compliance Årlig Halvårlig Samlet overblik over compliancefunktionens gennemførte undersøgelser Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

6 > Risikostyring situation ud fra forskellige scenarier. Rapporten fokuserer særligt på behovet for refinansiering af fremmedkapital (hybrid kernekapital, seniorgæld og Senior Secured Bonds), ligesom BRFkredits kapitalbinding som følge af de opnåede ratings følges ud fra forventninger til udviklingen i udlånsporteføljen, ændringer i ejendomspriser etc. Til ledelsen i BRFkredit Bank udarbejdes ugentligt en likviditetsrapport, der indeholder forventninger til bankens likviditetssituation den kommende uge, 5 uger og 24 måneder. Rapporten opstiller foruden den forventede/budgetterede likviditetssituation også bankens likviditet ud fra en stresset situation. Finanstilsynets inspektioner Finanstilsynet foretager løbende inspektioner af de finansielle virksomheder i Danmark. I 2013 foretog Finanstilsynet inspektion af såvel BRFkredit som BRFkredit Bank, og ingen af inspektionerne gav anledning til ændring i det opgjorte solvensbehov. Konklusionerne af de foretagne inspektioner kan ses i Finanstilsynets redegørelser, der er offentliggjort på brf.dk. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Bank Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over det samlede risikobillede på udlån og garantier, herunder udviklingen inden for de forskellige udlånsprodukter. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Markedsrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over afkast og risiko på beholdningen af rentebærende instrumenter samt øvrige risici i BRFkredit Bank, herunder udnyttelsen af lines. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Produktrentabilitet Kvartårlig Kvartårlig Vurdering af indtjeningsmuligheder på eksisterende og fremtidige produkter ud fra renteniveau m.v. Controllingrapport Kvartårlig Kvartårlig Kontrol af kvalitet af sagsbehandlingen samt orientering om controlling foretaget uden for BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Likviditetsrapport Ugentlig Ugentlig Løbende styring af likviditetsrisikoen. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

7 Risikoeksponering Koncernens forretningsaktiviteter omfatter ud fra den valgte forretningsmodel realkredit- og bankudlån samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Den iboende risiko i koncernen kan rubriceres i følgende væsentlige kategorier: Kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Langt størsteparten af den samlede risiko i koncernen udgøres af kreditrisikoen, men også markedsrisikoen og den operationelle risiko bidrager til det samlede risikobillede. Likviditetsrisikoen i BRFkredits realkreditvirksomhed er lav som følge af den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, dog er BRFkredit udsat for en refinansieringsrisiko. Koncernen er eksponeret mod andre typer af risici, der vurderes af mindre betydning for koncernen, men indgår i vurderingen af den tilstrækkelige basiskapital. Krediteksponering Koncernens hovedformål er at yde lån med pant i fast ejendom, hvorved koncernen påtager sig en kreditrisiko. Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Ved udgangen af 2013 var 81 pct. af koncernens vægtede aktiver under søjle 1 (solvenskravet) relateret til kreditrisiko. Bevillingsstruktur Bevillingsstrukturen i BRFkredit følger nedenstående hierarki, hvor det til hvert niveau tydeligt er angivet, i hvilke tilfælde, og inden for hvilke beløb og segmenter, de pågældende niveauer har bevillingskompetence. Forretningsområde Privat har bevillingsbeføjelser til almindeligt forekommende lånesager i relation til realkreditbelåning. I forbindelse med bevilling af en række bankprodukter kræves øgede bevillingsbeføjelser, som et mindre antal medarbejdere har. Forretningsområde Erhverv har bevillingsbeføjelser til at foretage almindeligt forekommende lånesager, hvorimod bevillinger af større eller usædvanlige lånesager skal forelægges Kreditkontor Erhverv eller Kreditkomitéen. Forretningsområde Alment Byggeri har bevillingsbeføjelser til at håndtere relativt store sager, 42 pct. bevilliget af Kreditkomiteen, mens idet risikoen på dette segment er beskeden. bestyrelsen stod for 29 pct. af bevillingerne. I visse situationer har lånesagerne inden for Alment Byggeri dog en størrelse, hvor der Bevilling af engagementer i BRFkredit er krav om bevilling i Kreditkomité. For de Bank sker efter en tilsvarende struktur og i mest betydende lånesager er BRFkredits henhold til gældende bevillingskompetencer. bestyrelse ansvarlig for bevillingen. Medarbejdere i BRFkredit Bank har bevillingskompetencer for privatkunder. Udlån til I 2013 blev der afgivet tilbud for i alt 16 alment byggeri bevilges typisk af bestyrelsen mia. kr., hvilket er et fald på 7 mia. kr. i efter indstilling fra BRFkredit Bank og forhold til Af de 16 mia. kr. blev koncernkreditkontoret i BRFkredit. Bevillingsstruktur i BRFkredit Bestyrelse Direktion/kreditkomité Kredit & Kvalitet Privat Erhverv/Alment Byggeri Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

8 > krediteksponering Kreditprocesser Koncernen har i forbindelse med kreditgivningen udarbejdet en række retningslinjer, der skal sikre, at kreditgivningen baseres på en forsvarlig risikotagning i forhold til den konkrete sag. Endvidere er kreditprocesserne udarbejdet med henblik på at sikre, at tab minimeres. Vurdering af en kreditansøgning sker med udgangspunkt i kundens økonomiske styrke samt ejendommens værdi. For privatkunder afdækkes den økonomiske styrke ved at lægge et budget, der viser kundens rådighedsbeløb både før og efter låneoptagelsen. Værdiansættelse af ejendommen baseres på værdiansættelses modeller og inspektion af den pågældende ejendom, jf. afsnittet om vurdering af fast ejendom. Nødvendigheden af analyser, varierer fra sag til sag, afhængig af debitors økonomiske forhold og ejendommens karakteristika. Grundlæggende gælder, at jo større kompleksitet og risiko, desto mere detaljerede analyser og undersøgelser skal der foretages for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Kunder og ejendomme i forbindelse med kreditgivning til erhverv og alment byggeri er gennem en årrække blevet risikoklassificeret i kreditbevillingsprocessen via statistiske modeller. Disse indeholder som væsentlige parametre oplysninger om regnskaber, nøgletal, ejendomsoplysninger samt historisk adfærd (betalingshistorik, restancehistorik, lånehistorik m.v.). Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet for enhver kreditbevilling i BRFkredit er kundens evne til at betale lånet tilbage. Dertil kommer, at realkreditudlånet altid er sikret ved pant i fast ejendom. Derudover stilles der garantier fra tredjepart i en række tilfælde. Der er garantier fra de pengeinstitutter, BRFkredit samarbejder med, og der er garantier fra kommuner og stat på det almennyttige boligudlån. Fast ejendom En korrekt vurdering af ejendommens værdi er en væsentlig faktor til sikring mod fremtidige tab. For den enkelte ejendom fastsættes værdien på baggrund af beliggenhed, omsættelighed, stand samt andre ejendomsspecifikke faktorer. Såfremt ejendommens friværdi er tilstrækkelig høj, vil der normalt ikke forekomme tab. Udover at foretage vurdering af ejendommene i forbindelse med låneudmåling, følger BRFkredit nøje de pantsatte ejendommes værdi. Den løbende overvågning af ejendomsværdierne sker dels for at overholde lovgivningens krav om løbende overvågning i forbindelse med lån finansieret med særligt dækkede obligationer, og dels fordi ejendomsværdierne er vigtige i den generelle risikostyring og indgår i BRFkredits tabsmodeller. Under Kreditkomitéen er der etableret et særligt overvågningsforum, Early Warningkomitéen. Komitéen er sammensat af erfarne medarbejdere med indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Komitéen overvåger markedsforholdene og udpeger områder og ejendomme, som bør kontrolleres særskilt. Komiteen kan indstille til Kreditkomitéen, at der sker justeringer af de statistiske modeller, politikker samt igangsætte opdatering af vurderinger m.v. Garantier For en række ejendomslån har BRFkredit modtaget supplerende sikkerhed i form af garanti fra offentlige myndigheder og pengeinstitutter, ligesom BRFkredit for visse ejendomme har mulighed for at få adgang til ejendommens lejeindtægter. Garantierne fra offentlige myndigheder er stillet i forbindelse med udbetaling af lån ydet i henhold til lov om almene boliger m.v. eller lov om byfornyelse og udvikling af byer. De offentlige garantier stilles som selvskyldnergaranti. Det betyder, at BRFkredit kan udnytte garantien, hvis et lån kommer i restance. Almene boliger vil som hovedregel være omfattet af en garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi. Kreditrisikoen for denne ejendomskategori er således yderligere begrænset. Lån, der er omfattet af en offentlig garanti, vedrører knap 28 pct. af udlånsporteføljen. Endvidere har BRFkredit i forbindelse med låneformidlende pengeinstitutters formidling af realkreditlån etableret garantikoncepter, der dækker den yderligste og mest risikobetonede del af udlånet. Målt som en andel af det samlede udlån, andrager lån med pengeinstitutgaranti knap 11 pct. af udlånsporteføljen mod 7 pct. året før. Stigningen skyldes tilvæksten i udlån omfattet af fælles funding. Foruden tabsgarantier stiller pengeinstitutterne tillige tinglysningsgarantier, forhåndslånegarantier m.v. Supplerende sikkerhedsstillelse Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) til finansiering af udlån sker i BRFkredit via kapitalcenter E. I modsætning til udlån finansieret med realkreditobligationer skal udlån baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer løbende overvåges for at sikre, at belåningsgrænsen opretholdes for hver enkelt ejendom uanset prisudviklingen. Som led i den løbende SDO-overvågning af ejendomme indenfor segmentet ejerboliger til helårsbrug har BRFkredit tilladelse fra Finanstilsynet til at anvende en statistisk model. Såfremt belåningsgrænsen overskrides, f.eks. som følge af et fald i ejendommens værdi, skal BRFkredit stille supplerende sikkerhed. I forbindelse med indførelsen af reglerne for SDO fik institutterne mulighed for at udstede Senior Secured Bonds (SSB) til brug for fremskaffelse af kapital, der kan benyttes til supplerende sikkerhedsstillelse. Midlerne fra disse udstedelser er placeret i særligt sikre obligationer, der kan indgå som sikkerhed i Nationalbanken. Ejerne af Senior Secured Bonds har i henhold til realkreditlovens 33e en sekundær separatiststilling til midlerne i det kapitalcenter, hvorfra de er udstedt. I en konkurssituation skal midlerne i kapitalcentret først gå til ejerne af SDO erne og dernæst til betaling af Senior Secured Bonds. BRFkredit har siden indførelsen af SDO og dermed kravet om supplerende sikkerhedsstillelse løbende udstedt og refinansieret Senior Secured Bonds. Vurderingen af behovet for supplerende sikkerhedsstillelse sker ud fra forventninger til udviklingen i BRFkredits SDO-udstedende kapitalcenter E, herunder forventninger til ejendomspriser, udlånsaktivitet, konverteringer m.v. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

9 > krediteksponering BRFkredit har en politik om at have et forsvarligt sikkerhedsgrundlag, både for at overholde kravet om supplerende sikkerhedsstillelse for SDO erne og for at sikre en konkurrencedygtig rating på BRFkredits obligationer. En vis del af finansieringen af sikkerhedsgrundlaget, som skal være placeret i guldrandede værdipapirer, er fremskaffet ved, at BRFkredit har udstedt Senior Secured Bonds for i alt 4,1 mia. kr. samt seniorgæld for 3,7 mia. kr. (500 mio. euro) under BRFkredits EMTN-program. Den resterende del af finansieringen af sikkerhedsgrundlaget udgøres af BRFkredits egenkapital. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vurderes løbende, herunder nødvendigheden af yderligere udstedelse af Senior Secured Bonds eller seniorgæld. I takt med de senere års stabile ejendomspriser har behovet for supplerende sikkerhedsstillelse været stagnerende. Ved udgangen af 2013 var der behov for i alt 8,8 mia. kr., mod 9,0 mia. kr. året før, i supplerende sikkerheder til dækning af det udlån, der ikke længere har sikkerhed inden for lånegrænserne. Midlerne fra udstedte Senior Secured Bonds/ seniorgæld anses sammen med BRFkredits egenkapital for at være tilstrækkelig til alt andet lige at absorbere et prisfald på pct. i forhold til det aktuelle niveau uden yderligere udstedelse af Senior Secured Bonds/seniorgæld. Udstedte Senior Secured Bonds og seniorgæld i BRFkredit Udstedelsesdato Udløbsdato Mia. kr. Type ,0 SSB ,3 SSB ,9 SSB ,9 SSB ,0 SSB ,0 SSB ,6 Senior ,7 Senior I alt 9,4 Eksponering (EAD) 1) i BRFkredit Mio. kr. Gennemsnit ) Ultimo 2013 Privat (IRB) Erhverv/Alment byggeri (IRB) Institutter Stater Aktier 0 0 Securitisering 0 0 Aktiver uden modpart I alt ) Exposure at default. 2) Den gennemsnitlige eksponering for 2013 er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise 1) observationer for hver eksponeringskategori. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI % 20% 40% 60% 80% 100% Privat Alment byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Kontor og forretning Industri og håndværk Andet Udlånsporteføljens sammensætning Udlån til privatkunder tegner sig for 45 pct. af porteføljen mod 46 pct. for et år siden. Udlån til alment byggeri, hvor risikoen er begrænset, udgør 19 pct. af porteføljen mod 18 pct. ultimo Den resterende del af udlånsporteføljen kan henføres til BRFkredits øvrige satsningsområder, dvs. privat boligudlejning, andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. Disse segmenter har historisk udgjort størstedelen af BRFkredits udlånsportefølje på erhvervsområdet. Samlet set udgør udlån til beboelse (privat, alment byggeri, andelsboliger og privat boligudlejning) uændret 84 pct. af udlånsporteføljen i forhold til Udlån til beboelse har gennem de seneste 6 år ligget med en konstant andel af det samlede udlån på pct. Tabellen viser de uvægtede eksponeringer, opgjort til markedsværdi, fordelt i forskellige ejendomskategorier for BRFkredit. Fælles funding BRFkredit har indgået aftaler om fælles funding med flere af de stærkeste bankbrands i Danmark, hvorved pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit kan få finansieret udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAA-ratede særligt dækkede obligationer (SDO), der giver pengeinstitutterne en konkurrencedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Fælles funding styrker dermed BRFkredits forretningsmodel gennem en øget indtjening og en større geografisk diversifikation og volumen i BRFkredits samlede udlånsportefølje. Udgangspunktet for fælles funding er BRFkredits eksisterende realkreditprodukter og -processer, hvorved der opnås en styrkelse af BRFkredits realkreditmodel uden at introducere nye risici. Risikoen på lån omfattet af fælles funding er begrænset. Lånene lever op til kravene i realkreditlovgivningen, herunder balanceprincip og kravene til værdiansættelse af ejendomme, lånegræn- Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

10 > krediteksponering 15,7% 16,2% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT GEOGRAFISK 5,7% 0,9% 14,3% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark 47,2% ser og lånenes amortisering. BRFkredit har pantsikkerhed for lånet, da lån og pantebrev overdrages til eje i BRFkredit og indgår på BRFkredits balance efter overdragelsen. Derudover stiller pengeinstitutterne garanti for en del af udlånet. Porteføljen af fælles fundede lån udgør 5,4 mia. kr. ved udgangen af Baseret på tilgangen det seneste år og en vurdering af det fremtidige potentiale, herunder fælles funding af fastforrentede lån med pant i ejerboliger og fritidshuse, forventes fælles funding at bidrage til en fornuftig forretningsmæssig udvikling af BRFkredits udlånsportefølje. Geografi BRFkredit foretager næsten udelukkende udlån til ejendomme beliggende i Danmark. Inden for Danmarks grænser omfatter næsten halvdelen af udlånsporteføljen boliger beliggende i det storkøbenhavnske område. Den resterende del af udlånsporteføljen er spredt ud over resten af landet med koncentrationer omkring de større provinsbyer. Indgåelsen af samarbejdsaftaler om fælles funding har naturligt styrket BRFkredits udlån i de samarbejdende pengeinstitutters virkeområde. LTV I forbindelse med udlån til privat boligudlejning og kontor- og forretningsejendomme er lånet foruden pantet i ejendommen normalt også sikret ved personlig hæftelse af debitor/kautionist, og i alle tilfælde er der mulighed for udlæg i lejeindtægterne fra lejere. Sidstnævnte sikkerhed kan, dog ikke i tilfælde af debitors konkurs, effektueres straks. Udlån til alment byggeri er for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Realkreditudlån udmåles på bevillingstidspunktet ud fra ejendommens skønnede markedsværdi og de lånegrænser, der er fastsat i lovgivningen. Forholdet mellem låntagers restgæld opgjort til markedsværdi og ejendommens skønnede markedsværdi betegnes LTV (loan-to-value). Efter lånets udbetaling sker der ændringer i LTV forholdet. Dette kan være som følge af betaling af afdrag, ændringer i renteniveau (obligationskurser) eller på grund af stigning eller fald i ejendomsværdierne. LTV anvendes bl.a. til at beregne, om der skal stilles supplerende sikkerhed for de enkelte lån baseret på udstedte særligt dækkede obligationer. Overordnet set kan LTV anvendes til at skabe et overblik over risikoen ved det samlede udlån, da lave værdier af LTV betyder, at BRFkredits pant i ejendommen er mere værd end det tilhørende udlån. For privatkunder har 79 pct. af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 60 pct. af ejendommenes værdi mod 78 pct. for et år siden. For erhverv afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhverv, at 75 pct. af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 60 pct., hvilket er uændret i forhold til ultimo Pct. 100,0 LTV-BÅND, PRIVAT LTV-BÅND, ERHVERV INKL. PRIVAT BOLIGUDLEJNING OG ANDELSBOLIGER Pct. 100,0 Pct. 100,0 LTV-BÅND, ALMENT BYGGERI 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0, , , <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

11 > krediteksponering FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Hovedstaden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 38,3% Alment Byggeri 22,5% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Privat boligudlejning 22,8% Kontor og forretning 14,0% Andet 2,4% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Sjælland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 59,9% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Alment Byggeri 15,3% Privat boligudlejning 15,5% Kontor og forretning 7,8% Andet 1,6% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Nordjylland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 45,2% Alment Byggeri 27,5% Privat boligudlejning 11,5% Kontor og forretning 13,7% Andet 2,1% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

12 > krediteksponering FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Syddanmark 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 46,4% Alment Byggeri 18,3% Privat boligudlejning 15,2% Kontor og forretning 17,9% Andet 2,2% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Midtjylland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 47,7% Alment Byggeri 16,4% Privat boligudlejning 21,0% Kontor og forretning 13,5% Andet 1,4% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV I alt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 44,6% Alment Byggeri 20,1% Privat boligudlejning 19,6% Kontor og forretning 13,7% Andet 2,1% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

13 > krediteksponering Produktsammensætning og afdragsfrihed Det seneste år har BRFkredit oplevet et fald i porteføljens andel af rentetilpasningslån. Fra at have udgjort knap 65 pct. af porteføljen for et år siden, udgør rentetilpasningslån godt 60 pct. ved udgangen af Andelen af fastforrentede lån og garantilån er det seneste år steget med knap 5 procentpoint og udgør 33 pct. af udlånsporteføljen ultimo Introduktionen af de afdragsfrie lån har gennem årene fået stor indflydelse på sammensætningen af udlånsporteføljen. Ultimo 2013 udgjorde 50 pct. af udlånsporteføljen lån med afdragsfrihed, hvilket er uændret i forhold til ultimo Valget af afdragsfrihed er mere udbredt for rentetilpasningslån og garantilån end for fastforrentede lån. Siden 2012 har BRFkredit dog oplevet en mindre bevægelse væk fra afdragsfrihed for rentetilpasningslån, der ultimo 2013 udgør 38 pct. af den samlede udlånsportefølje mod 41 pct. året forinden. For de første lån med 10 års afdragsfrihed udløb afdragsfriheden i efteråret Af BRFkredits udlånsportefølje er der samlet for 2013 og 2014 mindre end lån med udløb af afdragsfrihed. Herefter stiger antallet frem mod 2019, hvor godt kunder skal have taget stilling til udløbet af deres afdragsfrihed. BRFkredit har inddelt kunder, der ønsker ny afdragsfrihed, i tre grupper afhængig af ejendommens LTV. Hvis restgælden i kundens ejendom udgør mindre end 80 pct. af BRFkredits vurdering af ejendommen, kan kunden tilbydes fuld afdragsfrihed på ny. Ved LTV op til 95 pct., kan kunden, afhængig af kundens økonomiske situation, tilbydes afdragsfrihed op til 80 pct. og lån med afvikling i BRFkredit Bank for den resterende del af lånet. For kunder med ejendomme med LTV over 95 pct. ønsker BRFkredit ikke at tilbyde ny afdragsfrihed, og kunden må derfor afvikle som planlagt. Kommende regulering kan påvirke ovenstående tilgang. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ LÅNTYPE OG ANVENDELSE AF AFDRAGSFRIHED Pct Andre Indeks-baserede Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (afdragsfrie) Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (m/afvikling) Fastforrentede lån (afdragsfri) Fastforrentede lån (m/afvikling) Rentetilpasningslån (afdragsfri) Rentetilpasningslån (m/afvikling) Udlån i BRFkredit opdelt på låntype og ejendomskategori Rentetilpasningslån i pct. Fastforrentede lån i pct. Kortrentelån i pct. 1) Ejendomskategori m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) Privat 8,9 17,3 8,2 2,3 2,5 5,9 0,0 Alment Byggeri 8,1 0,5 6,9 0,0 0,0 0,0 5,0 Beboelse 3) 1,7 11,4 2,9 0,9 0,1 1,3 1,4 Kontor- og forretning 2,8 8,9 0,6 0,1 0,0 1,0 0,0 Øvrige 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 I alt 22,2 38,4 18,7 3,4 2,7 8,2 6,4 1) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, fx indekslån m.v. 3) Privat boligudlejning og andelsboliger Udlån i BRFkredit fordelt på restløbetid Mio. kr. < 1 år 1-5 år > 5 år Ejerboliger Fritidshuse Privat Alment Byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Industri og håndværk Kontor og forretning Rest Erhverv I alt Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

14 > krediteksponering Store engagementer Udlånsporteføljen i BRFkredit er diversificeret med hensyn til brancher, geografi og antallet af kunder. BRFkredit har et mindre antal udlånsengagementer, der kan kategoriseres som store engagementer, dvs. efter fradrag udgør mere end 10 pct. af basiskapitalen. Ingen af disse engagementer overstiger 15 pct. af basiskapitalen og er derfor heller ikke i nærheden af den lovgivningsmæssige grænse på 25 pct. Koncentration på store engagementer i BRFkredit Udlån 1) I pct. af samlede I pct. af portefølje portefølje akkumuleret Mia. kr. Akkumuleret Pct. Pct ,6 13,6 6,8 6,8 20 7,1 20,8 3,5 10,3 30 4,2 25,0 2,1 12,4 40 3,5 28,5 1,8 14,2 50 2,8 31,4 1,4 15,6 1) I opgørelsen af udlån er der ikke foretaget fradrag i overensstemmelse med bekendtgørelse af store engagementer I tabellen er illustreret koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 50 største engagementer før fradrag i BRFkredit tilsammen udgør knap 16 pct. af det samlede udlån. Opgørelsen er endvidere præget af, at størrelsen på engagementerne falder hurtigt, således at der er meget stor størrelsesmæssig forskel på de ti største engagementer, de følgende ti engagementer osv. Koncentrationen for de 10 største udlånsengagementer er på et lidt lavere niveau i forhold til 2012 og udgør 6,8 pct. af udlånsporteføljen. Kreditrisikomodeller - BRFkredit BRFkredit har siden december 2008 anvendt den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) til brug for opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko, dog undtaget statseksponeringer, instituteksponeringer og eksponeringer i BRFkredit Bank, som fortsat opgøres ved brug af standardmetoden. Anvendelse af IRB-metoden i BRFkredit-koncernen Eksponeringskategori BRFkredit BRFkredit Bank Statseksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Instituteksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Erhvervseksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Detaileksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Aktieeksponeringer Standardmetoden n/a Securitiseringspositioner n/a n/a Aktiver uden modparter Standardmetoden Standardmetoden Ratingklasser med tilhørende intervalværdier af PD og LGD PD (i pct.) LGD (i pct.) Ratingklasse Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Øvre grænse 1 0,00 0,15 0,20 0,20 2 0,15 0,60 0,32 0,32 3 0,60 1,15 0,80 0,80 4 1,15 2,00 1,20 1,20 5 2,00 5,00 1,70 1,70 6 5,00 12,00 3,00 3, ,00 99,99 5,00 5, ,00 99,99 10,00 10, ,00 100,00 15,00 15, ,00 100,00 Anvendelsen af IRB-metoden bevirker, at BRFkredit opgør kreditrisikoen for den enkelte kunde ud fra internt udviklede kreditmodeller. Modellerne estimerer kundens sandsynlighed for misligholdelse (PD), den forventede tabsprocent givet kundens misligholdelse (LGD) samt kundens forventede eksponering ved misligholdelse (EAD). Produktet af risikoparametrene PD, LGD og EAD udtrykker det forventede tab for en given kunde. Estimeringen af risikoparametrene foretages for såvel privatkunder som erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede PD, mens der ved beregningen af PD for udvalgte erhvervskunder tillige tages hensyn til virksomhedsforhold, f.eks. økonomiske nøgletal, ledelse og branche. De fremkomne estimater for PD anvendes til forretningsmæssige dispositioner (bevillingsproces m.v.). Til brug for opgørelsen af kapitalkravet er det en betingelse, at PD-estimaterne afspejler en hel konjunkturcyklus, hvorfor de statistisk beregnede PD-estimater justeres med et tillæg, jf. afsnittet om kapitalforhold. For både privatkunder og erhvervskunder sker estimeringen af LGD ved at estimere sandsynligheden for realisation og tabsprocenten ved realisation. Produktet af disse to estimater udtrykker den forventede tabsprocent ved kundens misligholdelse. Ved opgørelsen af kapitalkravet skal LGD beskrive situationen i den økonomiske nedgangsperiode i begyndelsen af 1990 erne, jf. afsnittet om kapitalforhold, hvorfor de statistisk beregnede LGD-estimater justeres med et tillæg. Kunderne indplaceres i en ratingklasse ud fra deres estimerede PD. Hver ratingklasse dækker over et PD interval. Ratingklasse 1 er de mest kreditværdige kunder hvor en sandsynlighed for default ikke overstiger 0,15 pct. De svageste kunder ligger i rating klasse 8 og 9. Kunderne i ratingklasse 8 er Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

15 > krediteksponering fortsat betalende kunder, mens kunder i ratingklasse 9 er nødlidende. Engagementer, der er placeret i ratingklasserne 7, 8 og 9, er på en skærpet observationsliste og overvåges løbende. På tilsvarende vis er ejendommene inddelt i 10 forskellige ratingklasser ud fra deres estimerede LGD. Ejendomme med de mindste tabsprocenter findes i ratingklasse 1, hvorimod ratingklasse 10 indeholder ejendommene med de største tabsprocenter. BRFkredits IRB modeller valideres løbende, så de til stadighed kan indgå i og understøtte kreditvurderinger og risikoovervågningen. Nedenstående graf viser fordelingen af udlånet på ratingklasser. Ratingklasse 9 blev etableret i 2012 og er en opdeling af den tidligere klasse 8. Opdelingen er gennemført for at forbedre og stramme overvågningen af engagementer i risikozonen. Den enkelte ratingklasse er defineret som et bestemt interval, hvorfor forskydningen mellem ratingklasserne udtrykker, om udviklingen i udlånsporteføljen går mod mere eller mindre risiko. Når konjunkturerne forbedres, vil tendensen være, at flere kunder bevæger sig mod de bedste ratingklasser og omvendt, når konjunkturerne forværres. Den samlede forskydning i BRFkredits udlånsportefølje kreditprofil i 2013 er neutral. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ RATINGKLASSER (PD) Pct. af restgæld RATINGMIGRATION (PD) - RESTGÆLD Mia. kr <----- Forbedret rating Forringet rating > RATINGMIGRATION (PD) - ANTAL KUNDER Antal kunder <---- Forbedret rating Forringet rating -----> Eksponeringer i BRFkredit omfattet af IRB-metoden Erhverv (mio. kr.) Privat (mio. kr.) PD Eksponering LGD RWA Risikovægt PD Eksponering LGD RWA Risikovægt Ratingklasse 1 0, , ,4 0,1 2 18,2 0 5,8 Ratingklasse 2 0, , ,0 0, , ,5 Ratingklasse 3 0, , ,6 0, , ,5 Ratingklasse 4 1, , ,1 1, , ,5 Ratingklasse 5 3, , ,5 3, , ,2 Ratingklasse 6 7, , ,4 7, , ,6 Ratingklasse 7 26, , ,1 24, , ,8 Ratingklasse 8 22, , ,9 37, , ,1 Misligholdte eksponeringer 100, , ,8 100, , ,3 I alt , ,2 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

16 > krediteksponering Restancer Restanceudviklingen udviser fortsat en positiv tendens for både erhvervs- og privatkunder. Restancerne er i de sidste 36 mdr. generelt faldet på trods af, at økonomien er præget af lav vækst. Den meget lave rente, der har givet virksomheder og privatpersoner en forbedret likviditet, har været en medvirkende årsag til den manglende kobling mellem restance- og konjunkturudviklingen. Stigende renter vil derfor øge risikoen for stigende restancer, om end opsparingen under krisen har været stigende, hvorfor det må antages, at en del kunder har øget deres økonomiske robusthed. Det er dog usikkert, i hvor høj grad det immuniserer effekterne af en stigende rente. UDVIKLING I 90 DAGES RESTANCEPROCENTERNE FOR BRFKREDIT Pct. af opkrævet terminsydelse kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat Erhverv Alment Total 3. kvt kvt kvt kvt kvt Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

17 > krediteksponering Restancer i BRFkredit i mio. kr Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat ½ md. 31,0 26,5 28,4 28,0 24,2 22,6 23,0 22,0 3 mdr. 9,3 8,6 8,6 8,1 6,2 6,2 6,1 3½ mdr. 7,0 6,8 6,7 6,0 4,7 4,6 4,5 6½ md. 3,0 3,0 2,8 2,4 2,0 1,9 12½ md. 0,5 0,5 0,5 0,5 Privat boligudlejning ½ md. 11,4 9,8 15,4 8,4 9,7 8,7 9,5 9,1 3 mdr. 4,7 3,0 2,9 4,0 5,4 5,0 4,4 3½ mdr. 3,7 1,8 2,1 3,9 4,7 5,0 4,3 6½ md. 0,6 0,4 0,5 0,7 3,3 3,4 12½ md. 0,1 0,1 0,3 0,1 Alment boligbyggeri ½ md. 1,1 2,0 1,3 3,3 1,8 2,8 1,3 3,0 3 mdr. 1,1 1,7 1,2 1,4 1,0 1,3 0,8 3½ mdr. 1,0 1,7 1,2 1,4 1,0 1,3 0,2 6½ md. 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,7 12½ md. 0,2 0,2 0,4 0,2 Andelsboliger ½ md. 3,9 3,1 1,5 1,0 2,2 2,1 1,4 1,1 3 mdr. 2,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 3½ mdr. 2,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 6½ md. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning ½ md. 6,1 7,6 7,7 9,9 3,7 4,6 5,7 4,7 3 mdr. 3,6 4,1 4,3 7,1 2,9 2,9 2,5 3½ mdr. 3,2 3,1 2,8 7,1 2,9 2,9 2,3 6½ md. 2,3 2,2 2,2 6,9 2,8 2,2 12½ md. 1,6 1,6 2,0 6,0 Øvrigt udlån ½ md. 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 1,1 3 mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3½ mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 6½ md. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle ½ md. 54,1 49,3 54,7 50,7 41,8 41,1 41,2 40,9 3 mdr. 20,9 17,6 17,4 21,1 16,1 15,8 14,1 3½ mdr. 17,1 13,6 13,1 18,8 13,8 14,0 11,6 6½ md. 6,3 6,1 6,1 11,0 8,8 8,3 12½ md. 2,4 2,4 3,2 6,8 Restanceprocent i BRFkredit Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat ½ md. 2,6 2,3 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 3 mdr. 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 3½ mdr. 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 6½ md. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Privat boligudlejning ½ md. 5,1 3,9 7,1 3,4 5,2 3,9 4,8 3,9 3 mdr. 2,1 1,2 1,3 1,7 2,9 2,3 2,2 3½ mdr. 1,7 0,7 1,0 1,6 2,5 2,2 2,2 6½ md. 0,3 0,1 0,2 0,3 1,8 1,5 12½ md. 0,1 0,1 0,1 0,0 Alment Byggeri ½ md. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 3 mdr. 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 3½ mdr. 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 6½ md. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,1 0,0 Andelsboliger ½ md. 2,6 1,8 1,0 0,4 1,6 1,3 1,0 0,4 3 mdr. 1,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 3½ mdr. 1,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 6½ md. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning ½ md. 2,0 2,5 2,6 3,3 1,4 1,7 2,1 1,8 3 mdr. 1,2 1,3 1,4 2,3 1,1 1,1 0,9 3½ mdr. 1,0 1,0 0,9 2,3 1,1 1,1 0,9 6½ md. 0,7 0,7 0,7 2,3 1,1 0,8 12½ md. 0,5 0,5 0,7 2,0 Øvrigt udlån ½ md. 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 1,3 3 mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 3½ mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 6½ md. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle ½ md. 2,2 1,7 2,3 1,7 1,9 1,5 1,9 1,4 3 mdr. 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 3½ mdr. 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 6½ md. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 12½ md. 0,1 0,1 0,1 0,2 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

18 > krediteksponering Nødlidende engagementer BRFkredit har i 2013 fortsat set et fald i andelen af kunder, der har fået problemer med at overholde deres forpligtelser over for BRFkredit. Det kommer til udtryk ved, at færre kunder ønsker henstand, har restance eller på anden vis ikke formår at overholde deres forpligtelser. Det er både erhvervsog privatsegmentet, der i 2013 har udviklet sig i positiv retning. Segmentet alment byggeri har hverken i denne krise eller i krisen tilbage i 1990 erne udvist tendenser til svigtende betalingsevne eller stigende tabssandsynlig. For bedst muligt at hjælpe kunder med betalingsproblemer har BRFkredit etableret en særlig enhed, der så tidligt som muligt går i dialog med disse kunder for at finde en løsning, der er til gavn for såvel kunden som BRFkredit. BRFkredit foretager løbende vurdering af kundernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt kundens økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretager BRFkredit en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i ejendommens cash-flow samt skønnede omkostninger for BRFkredit, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. I selve beregningen af nedskrivningsbeløbet indgår således auktionsomkostninger, omkostninger som følge af 18 måneders liggetid samt omkostninger til salg af ejendommen. Foruden de individuelle nedskrivninger foretager BRFkredit en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. Nedskrivningernes samlede driftspåvirkning beløber sig til 505 mio. kr. Ultimo 2013 udgør koncernens akkumulerede nedskrivninger i alt mio.kr., hvilket er en stigning på mere end 130 mio. kr. i forhold til ultimo Koncernens samlede nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for BRFkredit-koncernen Mio. kr Individuelle nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Driftspåvirkning Periodens nettobevægelser, individuelle nedskrivninger Periodens nettobevægelser, gruppevise nedskrivninger Konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Nedskrivninger i BRFkredit Udlån udgør 0,9 pct. af koncernens samlede udlån, hvilket er en anelse højere end ultimo Foruden engagementer med nedskrivningsbehov følger BRFkredit nøje engagementer med en forhøjet risiko, dvs. engagementer der ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne for at foretage en nedskrivning. Der reserveres tillige kapital til svage kunder i opgørelsen af BRFkredits tilstrækkelige basiskapital. Antallet af berammede tvangsauktioner over ejendomme belånt i BRFkredit faldt i 2013 til i alt 762 mod 849 i 2012, hvilket er det laveste antal siden I de senere år har det været nødvendigt at overtage en række ejendomme efter tvangsauktion, men antallet har været faldende det seneste års tid. Løbende nedskrivning 4. kvt Akkumulerede nedskrivninger ultimo 4. kvt Ejendomskategori Mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat ,0% 321 0,4% Alment Byggeri ,0% 18 0,0% Beboelse 1) ,1% 569 1,4% Kontor og forretning ,1% 171 0,6% Øvrige ,1% 22 0,5% I alt ,0% ,5% 1) Privat boligudlejning og andelsboliger Da BRFkredit samtidig har formået at afhænde en betragtelig del af de overtagne ejendomme, oplever BRFkredit den laveste beholdning af overtagne ejendomme siden 1. kvartal 2009, både målt ud fra antal og værdi af de overtagne ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme er således faldet fra ultimo 2012 til ultimo 2013 med 64 stk. og består af 96 ejendomme ultimo Ultimo 2013 udgør overtagne erhvervsejendomme 40 pct. af beholdningen af overtagne ejendomme. Den bogførte værdi af BRFkredits beholdning af overtagne ejendomme udgør 263 mio. kr. ved udgangen af BRFkredit Bank har ved udgangen af 2013 overtaget to selskaber til en bogført værdi på 38 mio. kr. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

19 > krediteksponering Konstaterede tab BRFkredit har de seneste år haft konstaterede tab i niveauet bp. af det samlede udlån. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF OVERTAGNE OG TABSGIVENDE EJENDOMME SAMT TVANGSAUKTIONER FOR BRFKREDIT Antal ejendomme kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Berammede tvangsauktioner Gennemførte tvangsauktioner Tabsgivende ejendomme Beholdning af overtagne ejendomme Konstaterede tab i BRFkredit Ejendomskategori Udlån Konstaterede tab i 2013 Mio. kr. Mio. kr. Pct. Privat ,4% Alment Byggeri ,0% Beboelse ,0% Kontor og forretning ,1% Øvrige ,1% Diverse 1) 9 I alt ,2% 1) Diverse dækker primært over driftresultat af overtagne ejendomme. KONSTATEREDE TAB I BRFKREDIT Mio. kr Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

20 > krediteksponering Kreditrisiko i BRFkredit Bank BRFkredit Banks udlånsaktiviteter er fokuseret på privatsegmentet. Der ydes på nuværende tidspunkt ikke udlån til erhvervskunder. Ultimo 2013 udgør udlånsporteføljen i BRFkredit Bank 3,3 mia.kr. mod 3,5 mia. kr. ultimo BRFkredit Bank har udstedt garantier for 0,9 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. året før. Bankens balance udgør mindre end 3 pct. af balancen for koncernen. Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank Til at beskrive boniteten af udlånsporteføljen anvender BRFkredit Bank et risikoklassifikationssystem, der inddeler samtlige kunder i banken i 5 risikokoder. Indplacering af en kunde i en risikokode sker ud fra en vurdering af dels oplysninger indhentet ved etableringen af kundeforholdet, dels registrerede erfaringer af kundens adfærd. De utvivlsomt gode kunder er placeret i risikokode 1, hvorimod acceptable, men sårbare kunder er placeret i risikokode 4. Kunder, hvorpå BRFkredit Bank har foretaget en nedskrivning som følge af risiko for tab på kunden, er indeholdt i risikokode 5. Privatkunder i risikokode 4 indgår i beregningen af kapitalkravet for Søjle 2 for BRFkredit Bank, jf. afsnittet om opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for BRFkredit Bank. Mio. kr FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) Langfristede faciliteter erhverv Kortfristede faciliteter erhverv Langfristede faciliteter privat Kortfristede faciliteter privat 1) Udlån opgjort efter nedskrivninger Mio. kr Klassificering af udlån i BRFkredit Bank 0 FORDELING AF GARANTIER I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) Pantebrevsgarantier, erhverv Skøde- og betalingsgarantier, erhverv Forhåndslånegarantier, erhverv Pantebrevsgarantier, privat Skøde- og betalingsgarantier, privat Forhåndslånegarantier, privat 1) Garantier opgjort efter hensættelser Udlån (mio. kr.) Risikokoder Erhverv Privat I alt I alt Udlån (pct.) Risikokoder Erhverv Privat I alt 1 0% 0% 0% 2 43% 33% 38% 3 2% 41% 22% 4 7% 10% 8% 5 49% 16% 31% Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank Finanstilsynet introducerede i sommeren 2010 tilsynsdiamanten, der opstiller en række kriterier for, hvornår Finanstilsynet anser et pengeinstitut som drevet med for høj risiko. Tilsynsdiamant BRFkredit Bank, ultimo Tilsynskrav Ejendomseksponering <25% 31,9 34,0 Store engagementer summen < 125% 46,2 29,2 Udlånsvækst <20% -7,0 0,8 Funding-ratio <1 0,49 0,54 Likviditetsoverdækning >50% 448,5 543,3 Ejendomseksponering Långivningen i BRFkredit Bank sker hovedsageligt som supplement til långivningen i BRFkredit, hvilket er hovedforklaringen på, at BRFkredit Bank har en relativ stor koncentration af udlån med tilknytning til ejendomsmarkedet. BRFkredit Bank har ved udgangen af 2013 en ejendomseksponering på 31,9 pct. ud fra opgørelsesmetoden anvendt i tilsynsdiamanten. I denne opgørelse indgår udlån til alment byggeri med tilhørende offentlig garanti på lige fod med udlån til erhvervsejendomme. Korrigeres der for nedskrivninger og for udlån til alment byggeri, er ejendomseksponeringen 17 pct. BRFkredit Bank har forelagt problemstillingen for Finanstilsynet, der har tilkendegivet, at alment byggeri har en lavere risiko end erhvervsudlån generelt, og at en overskridelse af pejlemærket for ejendomseksponering som følge af udlån til alment byggeri ikke nødvendigvis vil medføre en reaktion fra Finanstilsynet. Store engagementer Summen af BRFkredit Banks store engagementer, dvs. engagementer der efter fradrag udgør 10 pct. eller mere af basiskapitalen, udgør 46,3 pct. af basiskapitalen og Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere