risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013"

Transkript

1 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

2 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse 8 Fast ejendom 8 Garantier 8 Supplerende sikkerhedsstillelse 8 Udlånsporteføljens sammensætning 9 Fælles funding 9 Geografi 10 LTV 10 Produktsammensætning 13 og afdragsfrihed 13 Store engagementer 14 Kreditrisikomodeller - BRFkredit 14 Restancer 16 Nødlidende engagementer 18 Konstaterede tab 19 Kreditrisiko i BRFkredit Bank 20 Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank 20 Markedsrisiko 22 Renterisiko 22 Aktiekursrisiko 22 Valutakursrisiko 23 Modpartsrisiko 23 Markedsrisici i BRFkredit Bank 23 Operationel risiko 24 Operationel risikopolitik ansvarsfordeling og arbejdsopgaver 24 Likviditetsrisiko og balanceprincip 25 Refinansieringsrisiko 25 LCR 25 Likviditetsrisiko BRFkredit Bank 25 Kapitalforhold 27 Nye kapitaldækningsregler/sifi 27 Kapitalmålsætning 27 Rating 27 Kapitalallokering 28 Kapitalgrundlag 29 Kapitalkravet 29 Opgørelse af kapitalkrav for kreditrisiko 30 Basiskapital 30 Tilstrækkelig basiskapital 31 Opgørelsesmetode for BRFkredit 31 Opgørelsesmetode for BRFkredit Bank 32 Opgørelsesmetode for BRFkredit-koncernen 33 Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank 20 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

3 Forretningsmodel BRFkredit-koncernen er en finansiel koncern, der tilbyder lån og finansielle services til privatkunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene byggeri. Hovedaktiviteten i BRFkredit-koncernen er at foretage udlån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved matchende udstedelse af obligationer med høj sikkerhed for investorerne. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme beliggende i Danmark. Udover realkreditforretningen, som står for 98,5 pct. af den samlede udlån, består koncernen også af BRFkredit Bank. Banken fokuserer på at kunne betjene koncernens privatkunder med almindeligt forekommende bankprodukter. Endvidere tilbyder banken byggelån til det almene boligsegment. En stor del af koncernens fondsbeholdning skal i henhold til lovgivningen være placeret i særligt sikre aktiver, primært danske stats- og realkreditobligationer, og forvaltes aktivt med henblik på at opnå et positivt merafkast i forhold til et fastsat benchmark. I risikostyringen anvendes finansielle instrumenter; primært futures og swaps. Forvaltningen af fondsbeholdningen sker inden for risikorammer fastsat af bestyrelse og direktion. BRFkredit-koncernen har hovedkontor i Kongens Lyngby samt et regionskontor i Århus. Til at betjene privatkunder rundt i landet har BRFkredit ud over kontorerne i Kongens Lyngby og Århus tillige et mobilt rådgiverkorps, der rådgiver kunderne hjemme hos kunderne eller hvis ønsket i de regionale mødecentre i Ringsted, Kolding og Aalborg. Herudover har BRFkredit indgået samarbejdsaftaler om fælles funding med flere pengeinstitutter. Endvidere er der indgået aftaler med ejendomsmæglere samt partneraftaler med lokale virksomheder. Erhvervskunder og kunder inden for den almene sektor betjenes af BRFkredits medarbejdere med specialkompetencer til at rådgive inden for disse segmenter. Der er tillige indgået formidlingsaftaler på erhvervsområdet med flere pengeinstitutter. BRFkredit-koncernen omfatter modervirksomheden BRFkredit a/s og de fuldt ejede dattervirksomheder BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S og Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. Når der i det følgende skrives koncernen, forstås BRFkredit-koncernen. selskabsstruktur for brfkredit-koncernen BRFfonden BRFholding a/s 100% BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 100% BRFkredit Bank a/s 100% Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S 100% Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

4 Risikostyring Risikostyringen udgør et centralt element sætninger for solvensbehov, indtjening og i koncernens daglige drift, og der sker løbende forbedringer af risikostyringen i kon- eksempelvis kreditpolitik og markedsrisi- udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, cernen. Risikostyring medvirker aktivt til, at kopolitik samt bestyrelsens retningslinjer bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse har det fornødne beslutningsgrundlag. ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde til direktionen, udtrykker bestyrelsen den Forbedring af risikostyringen har særligt sig til størrelsen af risiciene. Endelig er opmærksomhed på kreditrisikomodellerne bestyrelsen sammen med direktionen i BRFkredit. Dette er et naturligt led i koncernens fortsatte ambition om at udvikle torisk struktur, der overholder lovgivningens ansvarlig for, at koncernen har en organisa- værktøjer og opstille procedurer til endnu krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og bedre at kunne kvantificere de forskellige indeholder en passende funktionsadskillelse risici, som koncernen er eksponeret over for, mellem udviklingsenheder, driftsenheder og jf. afsnittet om risikoeksponering. kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen Risikoorganisering har etableret et revisionsudvalg fælles for Bestyrelsen for BRFkredit har det overordnede ansvar for fastlæggelse af koncernens opgave at overvåge, om koncernens interne BRFkredit og BRFkredit Bank, der bl.a. har til risikoprofil, herunder risikovilligheden i form kontrolsystem og risikostyringssystemer af typen og størrelsen af de risici, koncernen fungerer effektivt. Som følge af udnævnelsen til SIFI-institut vil der også blive etable- ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit som BRFkredit ret et koncernrisikoudvalg, der primært skal Bank består af en række kvantitative mål- have fokus på den nuværende og fremtidige Organisationsdiagram for risikostyring Bestyrelse risikoprofil samt dens implementering i organisationen. Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret til direktionen, der forestår den daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et samlet overblik over koncernens risici. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. BRFkredit har tillige en compliance funktion, som har til opgave at kontrollere overholdelse af gældende love, regler og etiske standarder med henblik på at reducere risikoen for tab. Compliance afdelingen vurderer effektive metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for sanktioner, tab af omdømme samt væsentlige økonomiske tab for BRFkreditkoncernen eller koncernens kunder. Lederen af Compliance referer til direktionen. Intern Revision Compliance All risk-komité Direktion Revisionsudvalg Risikoansvarlig (CRO) Kreditkomité Den løbende overvågning og styring af risici i koncernen udføres i komitéer og udvalg. BRFkredits All Risk-komité har til opgave løbende at overvåge og styre koncernens overordnede risici og kapitalbehov. Under ledelse af direktionen behandler All Riskkomitéen politikker, instrukser, koncernrisici og kapitalbehov forud for behandling i bestyrelsen. Derudover er det All Riskkomitéens opgave at godkende generelle principper og processer for måling, styring og rapportering af risici og kapitalbehov samt at overvåge og kontrollere, at ratingsystemet fungerer efter hensigten, herun- IRB-udvalg Early Warning-komité Kreditforum Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

5 > Risikostyring der at godkende væsentlige ændringer til systemet. BRFkredits kreditkomité fungerer som beslutningsforum opererende inden for den af bestyrelsen uddelegerede beføjelse. Kreditkomitéen ledes af direktionen og overvåger løbende BRFkredits kreditrisiko og kommer med anbefalinger til direktion og bestyrelse om eventuelle ændringer i politikker og retningslinjer til håndtering af kreditrisici. Engagementer, der indstilles til bevilling i bestyrelsen, skal forinden behandles i kreditkomitéen. Kreditkomitéen behandler herudover nedskrivningssager, kvalitets- og kontrolrapporter, værdiansættelsesmodeller m.v. IRB-udvalget skal sikre en løbende forsvarlig anvendelse og koordinering af ratingsystemet. Udvalget fungerer som et forum, hvori forskellige forhold, der omhandler ratingsystemet, bliver drøftet, inden de eventuelt sendes videre til behandling i All Risk-komitéen. Early Warning-komitéen har til formål at overvåge ejendomsmarkedet med henblik på identifikation af områder eller ejendomme, der kræver særskilt overvågning. Kreditforum er et udvalg, der beskæftiger sig med kreditmæssige forhold for privatområdet. Rapportering Rapporteringen sker med en fast frekvens, der sikrer, at ledelsen har den fornødne information om udviklingen i risici til at vurdere, om der skal ske ændringer i risikovillighed m.v. På kreditområdet modtager BRFkredits bestyrelse og direktion hvert kvartal en omfattende rapportering vedrørende udviklingen i kreditrisikoen på udlånsporteføljen i BRFkredit, og derudover følges udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger og svage engagementer månedligt. Bestyrelsen og direktionen i BRFkredit Bank modtager tilsvarende en kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Bank. Anden løbende rapportering af kreditrisici i BRFkredit Bank omfatter bl.a. daglig overtræksbehandling, månedlige handlingsplansmøder vedrørende svage engagementer, ad hoc regnskabsmøder med større kunder samt controlling af privatsager (månedlig) og erhvervssager (halvårlig). På markedsrisikoområdet modtager direktionen dagligt rapportering om afkast samt overholdelse af de væsentligste risikorammer. Der udarbejdes en mere udførlig rapportering, som tilgår BRFkredits direktion hver måned og kvartalsvist til BRFkredits bestyrelse. Overholdelse af rammer overvåges uafhængigt af de afdelinger, der foretager fondsdispositioner m.v. Eventuelle overskridelser rapporteres til direktionen, og for de af bestyrelsen fastsatte rammer foregår rapporteringen til bestyrelsen. Der udarbejdes endvidere en kapitalrapport, der beskriver koncernens kapitalmæssige Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bonitet og risiko på udlånsporteføljen, herunder udviklingen i restancer, nedskrivninger og tab. Rapporten analyserer forskellige segmenteringer af udlånsporteføljen, eksempelvis i forhold til ejendomskategori, belåningsgrad (loan-to-value) og låntype, ligesom engagementer større end 10 pct. af basiskapitalen oplistes. Overtagne ejendomme Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over overtagne ejendomme. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, overtagne ejendomme, observationsengagementer, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit og BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Statusrapport Årlig Halvårlig Orientering om den seneste udvikling i ratingsystemet, herunder validering, den forretningsmæssige anvendelse og væsentlige ændringer i kreditrisikomodellerne. Markedsrisikorapport Kvartårlig Månedlig Oversigt over afkast og risiko på fondsbeholdningen samt udnyttelsen af de fastsatte rammer i lovgivningen og retningslinjer til direktionen. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Kapitalrapport Kvartårlig Min. kvartårlig Beskrivelse af den kapitalmæssige situation under forskellige scenarier, herunder behovet for yderligere kapitaltilførsel. Risikostyring Årlig Løbende Redegørelse over BRFkredits væsentligste risici samt samlet overblik over risikofunktionens gennemførte undersøgelser Compliance Årlig Halvårlig Samlet overblik over compliancefunktionens gennemførte undersøgelser Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

6 > Risikostyring situation ud fra forskellige scenarier. Rapporten fokuserer særligt på behovet for refinansiering af fremmedkapital (hybrid kernekapital, seniorgæld og Senior Secured Bonds), ligesom BRFkredits kapitalbinding som følge af de opnåede ratings følges ud fra forventninger til udviklingen i udlånsporteføljen, ændringer i ejendomspriser etc. Til ledelsen i BRFkredit Bank udarbejdes ugentligt en likviditetsrapport, der indeholder forventninger til bankens likviditetssituation den kommende uge, 5 uger og 24 måneder. Rapporten opstiller foruden den forventede/budgetterede likviditetssituation også bankens likviditet ud fra en stresset situation. Finanstilsynets inspektioner Finanstilsynet foretager løbende inspektioner af de finansielle virksomheder i Danmark. I 2013 foretog Finanstilsynet inspektion af såvel BRFkredit som BRFkredit Bank, og ingen af inspektionerne gav anledning til ændring i det opgjorte solvensbehov. Konklusionerne af de foretagne inspektioner kan ses i Finanstilsynets redegørelser, der er offentliggjort på brf.dk. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Bank Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over det samlede risikobillede på udlån og garantier, herunder udviklingen inden for de forskellige udlånsprodukter. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Markedsrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over afkast og risiko på beholdningen af rentebærende instrumenter samt øvrige risici i BRFkredit Bank, herunder udnyttelsen af lines. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Produktrentabilitet Kvartårlig Kvartårlig Vurdering af indtjeningsmuligheder på eksisterende og fremtidige produkter ud fra renteniveau m.v. Controllingrapport Kvartårlig Kvartårlig Kontrol af kvalitet af sagsbehandlingen samt orientering om controlling foretaget uden for BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Likviditetsrapport Ugentlig Ugentlig Løbende styring af likviditetsrisikoen. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

7 Risikoeksponering Koncernens forretningsaktiviteter omfatter ud fra den valgte forretningsmodel realkredit- og bankudlån samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Den iboende risiko i koncernen kan rubriceres i følgende væsentlige kategorier: Kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Langt størsteparten af den samlede risiko i koncernen udgøres af kreditrisikoen, men også markedsrisikoen og den operationelle risiko bidrager til det samlede risikobillede. Likviditetsrisikoen i BRFkredits realkreditvirksomhed er lav som følge af den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, dog er BRFkredit udsat for en refinansieringsrisiko. Koncernen er eksponeret mod andre typer af risici, der vurderes af mindre betydning for koncernen, men indgår i vurderingen af den tilstrækkelige basiskapital. Krediteksponering Koncernens hovedformål er at yde lån med pant i fast ejendom, hvorved koncernen påtager sig en kreditrisiko. Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Ved udgangen af 2013 var 81 pct. af koncernens vægtede aktiver under søjle 1 (solvenskravet) relateret til kreditrisiko. Bevillingsstruktur Bevillingsstrukturen i BRFkredit følger nedenstående hierarki, hvor det til hvert niveau tydeligt er angivet, i hvilke tilfælde, og inden for hvilke beløb og segmenter, de pågældende niveauer har bevillingskompetence. Forretningsområde Privat har bevillingsbeføjelser til almindeligt forekommende lånesager i relation til realkreditbelåning. I forbindelse med bevilling af en række bankprodukter kræves øgede bevillingsbeføjelser, som et mindre antal medarbejdere har. Forretningsområde Erhverv har bevillingsbeføjelser til at foretage almindeligt forekommende lånesager, hvorimod bevillinger af større eller usædvanlige lånesager skal forelægges Kreditkontor Erhverv eller Kreditkomitéen. Forretningsområde Alment Byggeri har bevillingsbeføjelser til at håndtere relativt store sager, 42 pct. bevilliget af Kreditkomiteen, mens idet risikoen på dette segment er beskeden. bestyrelsen stod for 29 pct. af bevillingerne. I visse situationer har lånesagerne inden for Alment Byggeri dog en størrelse, hvor der Bevilling af engagementer i BRFkredit er krav om bevilling i Kreditkomité. For de Bank sker efter en tilsvarende struktur og i mest betydende lånesager er BRFkredits henhold til gældende bevillingskompetencer. bestyrelse ansvarlig for bevillingen. Medarbejdere i BRFkredit Bank har bevillingskompetencer for privatkunder. Udlån til I 2013 blev der afgivet tilbud for i alt 16 alment byggeri bevilges typisk af bestyrelsen mia. kr., hvilket er et fald på 7 mia. kr. i efter indstilling fra BRFkredit Bank og forhold til Af de 16 mia. kr. blev koncernkreditkontoret i BRFkredit. Bevillingsstruktur i BRFkredit Bestyrelse Direktion/kreditkomité Kredit & Kvalitet Privat Erhverv/Alment Byggeri Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

8 > krediteksponering Kreditprocesser Koncernen har i forbindelse med kreditgivningen udarbejdet en række retningslinjer, der skal sikre, at kreditgivningen baseres på en forsvarlig risikotagning i forhold til den konkrete sag. Endvidere er kreditprocesserne udarbejdet med henblik på at sikre, at tab minimeres. Vurdering af en kreditansøgning sker med udgangspunkt i kundens økonomiske styrke samt ejendommens værdi. For privatkunder afdækkes den økonomiske styrke ved at lægge et budget, der viser kundens rådighedsbeløb både før og efter låneoptagelsen. Værdiansættelse af ejendommen baseres på værdiansættelses modeller og inspektion af den pågældende ejendom, jf. afsnittet om vurdering af fast ejendom. Nødvendigheden af analyser, varierer fra sag til sag, afhængig af debitors økonomiske forhold og ejendommens karakteristika. Grundlæggende gælder, at jo større kompleksitet og risiko, desto mere detaljerede analyser og undersøgelser skal der foretages for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Kunder og ejendomme i forbindelse med kreditgivning til erhverv og alment byggeri er gennem en årrække blevet risikoklassificeret i kreditbevillingsprocessen via statistiske modeller. Disse indeholder som væsentlige parametre oplysninger om regnskaber, nøgletal, ejendomsoplysninger samt historisk adfærd (betalingshistorik, restancehistorik, lånehistorik m.v.). Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet for enhver kreditbevilling i BRFkredit er kundens evne til at betale lånet tilbage. Dertil kommer, at realkreditudlånet altid er sikret ved pant i fast ejendom. Derudover stilles der garantier fra tredjepart i en række tilfælde. Der er garantier fra de pengeinstitutter, BRFkredit samarbejder med, og der er garantier fra kommuner og stat på det almennyttige boligudlån. Fast ejendom En korrekt vurdering af ejendommens værdi er en væsentlig faktor til sikring mod fremtidige tab. For den enkelte ejendom fastsættes værdien på baggrund af beliggenhed, omsættelighed, stand samt andre ejendomsspecifikke faktorer. Såfremt ejendommens friværdi er tilstrækkelig høj, vil der normalt ikke forekomme tab. Udover at foretage vurdering af ejendommene i forbindelse med låneudmåling, følger BRFkredit nøje de pantsatte ejendommes værdi. Den løbende overvågning af ejendomsværdierne sker dels for at overholde lovgivningens krav om løbende overvågning i forbindelse med lån finansieret med særligt dækkede obligationer, og dels fordi ejendomsværdierne er vigtige i den generelle risikostyring og indgår i BRFkredits tabsmodeller. Under Kreditkomitéen er der etableret et særligt overvågningsforum, Early Warningkomitéen. Komitéen er sammensat af erfarne medarbejdere med indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Komitéen overvåger markedsforholdene og udpeger områder og ejendomme, som bør kontrolleres særskilt. Komiteen kan indstille til Kreditkomitéen, at der sker justeringer af de statistiske modeller, politikker samt igangsætte opdatering af vurderinger m.v. Garantier For en række ejendomslån har BRFkredit modtaget supplerende sikkerhed i form af garanti fra offentlige myndigheder og pengeinstitutter, ligesom BRFkredit for visse ejendomme har mulighed for at få adgang til ejendommens lejeindtægter. Garantierne fra offentlige myndigheder er stillet i forbindelse med udbetaling af lån ydet i henhold til lov om almene boliger m.v. eller lov om byfornyelse og udvikling af byer. De offentlige garantier stilles som selvskyldnergaranti. Det betyder, at BRFkredit kan udnytte garantien, hvis et lån kommer i restance. Almene boliger vil som hovedregel være omfattet af en garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi. Kreditrisikoen for denne ejendomskategori er således yderligere begrænset. Lån, der er omfattet af en offentlig garanti, vedrører knap 28 pct. af udlånsporteføljen. Endvidere har BRFkredit i forbindelse med låneformidlende pengeinstitutters formidling af realkreditlån etableret garantikoncepter, der dækker den yderligste og mest risikobetonede del af udlånet. Målt som en andel af det samlede udlån, andrager lån med pengeinstitutgaranti knap 11 pct. af udlånsporteføljen mod 7 pct. året før. Stigningen skyldes tilvæksten i udlån omfattet af fælles funding. Foruden tabsgarantier stiller pengeinstitutterne tillige tinglysningsgarantier, forhåndslånegarantier m.v. Supplerende sikkerhedsstillelse Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) til finansiering af udlån sker i BRFkredit via kapitalcenter E. I modsætning til udlån finansieret med realkreditobligationer skal udlån baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer løbende overvåges for at sikre, at belåningsgrænsen opretholdes for hver enkelt ejendom uanset prisudviklingen. Som led i den løbende SDO-overvågning af ejendomme indenfor segmentet ejerboliger til helårsbrug har BRFkredit tilladelse fra Finanstilsynet til at anvende en statistisk model. Såfremt belåningsgrænsen overskrides, f.eks. som følge af et fald i ejendommens værdi, skal BRFkredit stille supplerende sikkerhed. I forbindelse med indførelsen af reglerne for SDO fik institutterne mulighed for at udstede Senior Secured Bonds (SSB) til brug for fremskaffelse af kapital, der kan benyttes til supplerende sikkerhedsstillelse. Midlerne fra disse udstedelser er placeret i særligt sikre obligationer, der kan indgå som sikkerhed i Nationalbanken. Ejerne af Senior Secured Bonds har i henhold til realkreditlovens 33e en sekundær separatiststilling til midlerne i det kapitalcenter, hvorfra de er udstedt. I en konkurssituation skal midlerne i kapitalcentret først gå til ejerne af SDO erne og dernæst til betaling af Senior Secured Bonds. BRFkredit har siden indførelsen af SDO og dermed kravet om supplerende sikkerhedsstillelse løbende udstedt og refinansieret Senior Secured Bonds. Vurderingen af behovet for supplerende sikkerhedsstillelse sker ud fra forventninger til udviklingen i BRFkredits SDO-udstedende kapitalcenter E, herunder forventninger til ejendomspriser, udlånsaktivitet, konverteringer m.v. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

9 > krediteksponering BRFkredit har en politik om at have et forsvarligt sikkerhedsgrundlag, både for at overholde kravet om supplerende sikkerhedsstillelse for SDO erne og for at sikre en konkurrencedygtig rating på BRFkredits obligationer. En vis del af finansieringen af sikkerhedsgrundlaget, som skal være placeret i guldrandede værdipapirer, er fremskaffet ved, at BRFkredit har udstedt Senior Secured Bonds for i alt 4,1 mia. kr. samt seniorgæld for 3,7 mia. kr. (500 mio. euro) under BRFkredits EMTN-program. Den resterende del af finansieringen af sikkerhedsgrundlaget udgøres af BRFkredits egenkapital. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vurderes løbende, herunder nødvendigheden af yderligere udstedelse af Senior Secured Bonds eller seniorgæld. I takt med de senere års stabile ejendomspriser har behovet for supplerende sikkerhedsstillelse været stagnerende. Ved udgangen af 2013 var der behov for i alt 8,8 mia. kr., mod 9,0 mia. kr. året før, i supplerende sikkerheder til dækning af det udlån, der ikke længere har sikkerhed inden for lånegrænserne. Midlerne fra udstedte Senior Secured Bonds/ seniorgæld anses sammen med BRFkredits egenkapital for at være tilstrækkelig til alt andet lige at absorbere et prisfald på pct. i forhold til det aktuelle niveau uden yderligere udstedelse af Senior Secured Bonds/seniorgæld. Udstedte Senior Secured Bonds og seniorgæld i BRFkredit Udstedelsesdato Udløbsdato Mia. kr. Type ,0 SSB ,3 SSB ,9 SSB ,9 SSB ,0 SSB ,0 SSB ,6 Senior ,7 Senior I alt 9,4 Eksponering (EAD) 1) i BRFkredit Mio. kr. Gennemsnit ) Ultimo 2013 Privat (IRB) Erhverv/Alment byggeri (IRB) Institutter Stater Aktier 0 0 Securitisering 0 0 Aktiver uden modpart I alt ) Exposure at default. 2) Den gennemsnitlige eksponering for 2013 er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise 1) observationer for hver eksponeringskategori. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI % 20% 40% 60% 80% 100% Privat Alment byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Kontor og forretning Industri og håndværk Andet Udlånsporteføljens sammensætning Udlån til privatkunder tegner sig for 45 pct. af porteføljen mod 46 pct. for et år siden. Udlån til alment byggeri, hvor risikoen er begrænset, udgør 19 pct. af porteføljen mod 18 pct. ultimo Den resterende del af udlånsporteføljen kan henføres til BRFkredits øvrige satsningsområder, dvs. privat boligudlejning, andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. Disse segmenter har historisk udgjort størstedelen af BRFkredits udlånsportefølje på erhvervsområdet. Samlet set udgør udlån til beboelse (privat, alment byggeri, andelsboliger og privat boligudlejning) uændret 84 pct. af udlånsporteføljen i forhold til Udlån til beboelse har gennem de seneste 6 år ligget med en konstant andel af det samlede udlån på pct. Tabellen viser de uvægtede eksponeringer, opgjort til markedsværdi, fordelt i forskellige ejendomskategorier for BRFkredit. Fælles funding BRFkredit har indgået aftaler om fælles funding med flere af de stærkeste bankbrands i Danmark, hvorved pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit kan få finansieret udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAA-ratede særligt dækkede obligationer (SDO), der giver pengeinstitutterne en konkurrencedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Fælles funding styrker dermed BRFkredits forretningsmodel gennem en øget indtjening og en større geografisk diversifikation og volumen i BRFkredits samlede udlånsportefølje. Udgangspunktet for fælles funding er BRFkredits eksisterende realkreditprodukter og -processer, hvorved der opnås en styrkelse af BRFkredits realkreditmodel uden at introducere nye risici. Risikoen på lån omfattet af fælles funding er begrænset. Lånene lever op til kravene i realkreditlovgivningen, herunder balanceprincip og kravene til værdiansættelse af ejendomme, lånegræn- Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

10 > krediteksponering 15,7% 16,2% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT GEOGRAFISK 5,7% 0,9% 14,3% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark 47,2% ser og lånenes amortisering. BRFkredit har pantsikkerhed for lånet, da lån og pantebrev overdrages til eje i BRFkredit og indgår på BRFkredits balance efter overdragelsen. Derudover stiller pengeinstitutterne garanti for en del af udlånet. Porteføljen af fælles fundede lån udgør 5,4 mia. kr. ved udgangen af Baseret på tilgangen det seneste år og en vurdering af det fremtidige potentiale, herunder fælles funding af fastforrentede lån med pant i ejerboliger og fritidshuse, forventes fælles funding at bidrage til en fornuftig forretningsmæssig udvikling af BRFkredits udlånsportefølje. Geografi BRFkredit foretager næsten udelukkende udlån til ejendomme beliggende i Danmark. Inden for Danmarks grænser omfatter næsten halvdelen af udlånsporteføljen boliger beliggende i det storkøbenhavnske område. Den resterende del af udlånsporteføljen er spredt ud over resten af landet med koncentrationer omkring de større provinsbyer. Indgåelsen af samarbejdsaftaler om fælles funding har naturligt styrket BRFkredits udlån i de samarbejdende pengeinstitutters virkeområde. LTV I forbindelse med udlån til privat boligudlejning og kontor- og forretningsejendomme er lånet foruden pantet i ejendommen normalt også sikret ved personlig hæftelse af debitor/kautionist, og i alle tilfælde er der mulighed for udlæg i lejeindtægterne fra lejere. Sidstnævnte sikkerhed kan, dog ikke i tilfælde af debitors konkurs, effektueres straks. Udlån til alment byggeri er for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Realkreditudlån udmåles på bevillingstidspunktet ud fra ejendommens skønnede markedsværdi og de lånegrænser, der er fastsat i lovgivningen. Forholdet mellem låntagers restgæld opgjort til markedsværdi og ejendommens skønnede markedsværdi betegnes LTV (loan-to-value). Efter lånets udbetaling sker der ændringer i LTV forholdet. Dette kan være som følge af betaling af afdrag, ændringer i renteniveau (obligationskurser) eller på grund af stigning eller fald i ejendomsværdierne. LTV anvendes bl.a. til at beregne, om der skal stilles supplerende sikkerhed for de enkelte lån baseret på udstedte særligt dækkede obligationer. Overordnet set kan LTV anvendes til at skabe et overblik over risikoen ved det samlede udlån, da lave værdier af LTV betyder, at BRFkredits pant i ejendommen er mere værd end det tilhørende udlån. For privatkunder har 79 pct. af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 60 pct. af ejendommenes værdi mod 78 pct. for et år siden. For erhverv afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhverv, at 75 pct. af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 60 pct., hvilket er uændret i forhold til ultimo Pct. 100,0 LTV-BÅND, PRIVAT LTV-BÅND, ERHVERV INKL. PRIVAT BOLIGUDLEJNING OG ANDELSBOLIGER Pct. 100,0 Pct. 100,0 LTV-BÅND, ALMENT BYGGERI 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0, , , <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

11 > krediteksponering FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Hovedstaden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 38,3% Alment Byggeri 22,5% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Privat boligudlejning 22,8% Kontor og forretning 14,0% Andet 2,4% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Sjælland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 59,9% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Alment Byggeri 15,3% Privat boligudlejning 15,5% Kontor og forretning 7,8% Andet 1,6% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Nordjylland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 45,2% Alment Byggeri 27,5% Privat boligudlejning 11,5% Kontor og forretning 13,7% Andet 2,1% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

12 > krediteksponering FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Syddanmark 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 46,4% Alment Byggeri 18,3% Privat boligudlejning 15,2% Kontor og forretning 17,9% Andet 2,2% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Midtjylland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 47,7% Alment Byggeri 16,4% Privat boligudlejning 21,0% Kontor og forretning 13,5% Andet 1,4% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV I alt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat 44,6% Alment Byggeri 20,1% Privat boligudlejning 19,6% Kontor og forretning 13,7% Andet 2,1% Under 20% 20-40% 40-60% 60-80% Over 80% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

13 > krediteksponering Produktsammensætning og afdragsfrihed Det seneste år har BRFkredit oplevet et fald i porteføljens andel af rentetilpasningslån. Fra at have udgjort knap 65 pct. af porteføljen for et år siden, udgør rentetilpasningslån godt 60 pct. ved udgangen af Andelen af fastforrentede lån og garantilån er det seneste år steget med knap 5 procentpoint og udgør 33 pct. af udlånsporteføljen ultimo Introduktionen af de afdragsfrie lån har gennem årene fået stor indflydelse på sammensætningen af udlånsporteføljen. Ultimo 2013 udgjorde 50 pct. af udlånsporteføljen lån med afdragsfrihed, hvilket er uændret i forhold til ultimo Valget af afdragsfrihed er mere udbredt for rentetilpasningslån og garantilån end for fastforrentede lån. Siden 2012 har BRFkredit dog oplevet en mindre bevægelse væk fra afdragsfrihed for rentetilpasningslån, der ultimo 2013 udgør 38 pct. af den samlede udlånsportefølje mod 41 pct. året forinden. For de første lån med 10 års afdragsfrihed udløb afdragsfriheden i efteråret Af BRFkredits udlånsportefølje er der samlet for 2013 og 2014 mindre end lån med udløb af afdragsfrihed. Herefter stiger antallet frem mod 2019, hvor godt kunder skal have taget stilling til udløbet af deres afdragsfrihed. BRFkredit har inddelt kunder, der ønsker ny afdragsfrihed, i tre grupper afhængig af ejendommens LTV. Hvis restgælden i kundens ejendom udgør mindre end 80 pct. af BRFkredits vurdering af ejendommen, kan kunden tilbydes fuld afdragsfrihed på ny. Ved LTV op til 95 pct., kan kunden, afhængig af kundens økonomiske situation, tilbydes afdragsfrihed op til 80 pct. og lån med afvikling i BRFkredit Bank for den resterende del af lånet. For kunder med ejendomme med LTV over 95 pct. ønsker BRFkredit ikke at tilbyde ny afdragsfrihed, og kunden må derfor afvikle som planlagt. Kommende regulering kan påvirke ovenstående tilgang. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ LÅNTYPE OG ANVENDELSE AF AFDRAGSFRIHED Pct Andre Indeks-baserede Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (afdragsfrie) Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (m/afvikling) Fastforrentede lån (afdragsfri) Fastforrentede lån (m/afvikling) Rentetilpasningslån (afdragsfri) Rentetilpasningslån (m/afvikling) Udlån i BRFkredit opdelt på låntype og ejendomskategori Rentetilpasningslån i pct. Fastforrentede lån i pct. Kortrentelån i pct. 1) Ejendomskategori m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) Privat 8,9 17,3 8,2 2,3 2,5 5,9 0,0 Alment Byggeri 8,1 0,5 6,9 0,0 0,0 0,0 5,0 Beboelse 3) 1,7 11,4 2,9 0,9 0,1 1,3 1,4 Kontor- og forretning 2,8 8,9 0,6 0,1 0,0 1,0 0,0 Øvrige 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 I alt 22,2 38,4 18,7 3,4 2,7 8,2 6,4 1) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, fx indekslån m.v. 3) Privat boligudlejning og andelsboliger Udlån i BRFkredit fordelt på restløbetid Mio. kr. < 1 år 1-5 år > 5 år Ejerboliger Fritidshuse Privat Alment Byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Industri og håndværk Kontor og forretning Rest Erhverv I alt Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

14 > krediteksponering Store engagementer Udlånsporteføljen i BRFkredit er diversificeret med hensyn til brancher, geografi og antallet af kunder. BRFkredit har et mindre antal udlånsengagementer, der kan kategoriseres som store engagementer, dvs. efter fradrag udgør mere end 10 pct. af basiskapitalen. Ingen af disse engagementer overstiger 15 pct. af basiskapitalen og er derfor heller ikke i nærheden af den lovgivningsmæssige grænse på 25 pct. Koncentration på store engagementer i BRFkredit Udlån 1) I pct. af samlede I pct. af portefølje portefølje akkumuleret Mia. kr. Akkumuleret Pct. Pct ,6 13,6 6,8 6,8 20 7,1 20,8 3,5 10,3 30 4,2 25,0 2,1 12,4 40 3,5 28,5 1,8 14,2 50 2,8 31,4 1,4 15,6 1) I opgørelsen af udlån er der ikke foretaget fradrag i overensstemmelse med bekendtgørelse af store engagementer I tabellen er illustreret koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 50 største engagementer før fradrag i BRFkredit tilsammen udgør knap 16 pct. af det samlede udlån. Opgørelsen er endvidere præget af, at størrelsen på engagementerne falder hurtigt, således at der er meget stor størrelsesmæssig forskel på de ti største engagementer, de følgende ti engagementer osv. Koncentrationen for de 10 største udlånsengagementer er på et lidt lavere niveau i forhold til 2012 og udgør 6,8 pct. af udlånsporteføljen. Kreditrisikomodeller - BRFkredit BRFkredit har siden december 2008 anvendt den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) til brug for opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko, dog undtaget statseksponeringer, instituteksponeringer og eksponeringer i BRFkredit Bank, som fortsat opgøres ved brug af standardmetoden. Anvendelse af IRB-metoden i BRFkredit-koncernen Eksponeringskategori BRFkredit BRFkredit Bank Statseksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Instituteksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Erhvervseksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Detaileksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Aktieeksponeringer Standardmetoden n/a Securitiseringspositioner n/a n/a Aktiver uden modparter Standardmetoden Standardmetoden Ratingklasser med tilhørende intervalværdier af PD og LGD PD (i pct.) LGD (i pct.) Ratingklasse Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Øvre grænse 1 0,00 0,15 0,20 0,20 2 0,15 0,60 0,32 0,32 3 0,60 1,15 0,80 0,80 4 1,15 2,00 1,20 1,20 5 2,00 5,00 1,70 1,70 6 5,00 12,00 3,00 3, ,00 99,99 5,00 5, ,00 99,99 10,00 10, ,00 100,00 15,00 15, ,00 100,00 Anvendelsen af IRB-metoden bevirker, at BRFkredit opgør kreditrisikoen for den enkelte kunde ud fra internt udviklede kreditmodeller. Modellerne estimerer kundens sandsynlighed for misligholdelse (PD), den forventede tabsprocent givet kundens misligholdelse (LGD) samt kundens forventede eksponering ved misligholdelse (EAD). Produktet af risikoparametrene PD, LGD og EAD udtrykker det forventede tab for en given kunde. Estimeringen af risikoparametrene foretages for såvel privatkunder som erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede PD, mens der ved beregningen af PD for udvalgte erhvervskunder tillige tages hensyn til virksomhedsforhold, f.eks. økonomiske nøgletal, ledelse og branche. De fremkomne estimater for PD anvendes til forretningsmæssige dispositioner (bevillingsproces m.v.). Til brug for opgørelsen af kapitalkravet er det en betingelse, at PD-estimaterne afspejler en hel konjunkturcyklus, hvorfor de statistisk beregnede PD-estimater justeres med et tillæg, jf. afsnittet om kapitalforhold. For både privatkunder og erhvervskunder sker estimeringen af LGD ved at estimere sandsynligheden for realisation og tabsprocenten ved realisation. Produktet af disse to estimater udtrykker den forventede tabsprocent ved kundens misligholdelse. Ved opgørelsen af kapitalkravet skal LGD beskrive situationen i den økonomiske nedgangsperiode i begyndelsen af 1990 erne, jf. afsnittet om kapitalforhold, hvorfor de statistisk beregnede LGD-estimater justeres med et tillæg. Kunderne indplaceres i en ratingklasse ud fra deres estimerede PD. Hver ratingklasse dækker over et PD interval. Ratingklasse 1 er de mest kreditværdige kunder hvor en sandsynlighed for default ikke overstiger 0,15 pct. De svageste kunder ligger i rating klasse 8 og 9. Kunderne i ratingklasse 8 er Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

15 > krediteksponering fortsat betalende kunder, mens kunder i ratingklasse 9 er nødlidende. Engagementer, der er placeret i ratingklasserne 7, 8 og 9, er på en skærpet observationsliste og overvåges løbende. På tilsvarende vis er ejendommene inddelt i 10 forskellige ratingklasser ud fra deres estimerede LGD. Ejendomme med de mindste tabsprocenter findes i ratingklasse 1, hvorimod ratingklasse 10 indeholder ejendommene med de største tabsprocenter. BRFkredits IRB modeller valideres løbende, så de til stadighed kan indgå i og understøtte kreditvurderinger og risikoovervågningen. Nedenstående graf viser fordelingen af udlånet på ratingklasser. Ratingklasse 9 blev etableret i 2012 og er en opdeling af den tidligere klasse 8. Opdelingen er gennemført for at forbedre og stramme overvågningen af engagementer i risikozonen. Den enkelte ratingklasse er defineret som et bestemt interval, hvorfor forskydningen mellem ratingklasserne udtrykker, om udviklingen i udlånsporteføljen går mod mere eller mindre risiko. Når konjunkturerne forbedres, vil tendensen være, at flere kunder bevæger sig mod de bedste ratingklasser og omvendt, når konjunkturerne forværres. Den samlede forskydning i BRFkredits udlånsportefølje kreditprofil i 2013 er neutral. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ RATINGKLASSER (PD) Pct. af restgæld RATINGMIGRATION (PD) - RESTGÆLD Mia. kr <----- Forbedret rating Forringet rating > RATINGMIGRATION (PD) - ANTAL KUNDER Antal kunder <---- Forbedret rating Forringet rating -----> Eksponeringer i BRFkredit omfattet af IRB-metoden Erhverv (mio. kr.) Privat (mio. kr.) PD Eksponering LGD RWA Risikovægt PD Eksponering LGD RWA Risikovægt Ratingklasse 1 0, , ,4 0,1 2 18,2 0 5,8 Ratingklasse 2 0, , ,0 0, , ,5 Ratingklasse 3 0, , ,6 0, , ,5 Ratingklasse 4 1, , ,1 1, , ,5 Ratingklasse 5 3, , ,5 3, , ,2 Ratingklasse 6 7, , ,4 7, , ,6 Ratingklasse 7 26, , ,1 24, , ,8 Ratingklasse 8 22, , ,9 37, , ,1 Misligholdte eksponeringer 100, , ,8 100, , ,3 I alt , ,2 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

16 > krediteksponering Restancer Restanceudviklingen udviser fortsat en positiv tendens for både erhvervs- og privatkunder. Restancerne er i de sidste 36 mdr. generelt faldet på trods af, at økonomien er præget af lav vækst. Den meget lave rente, der har givet virksomheder og privatpersoner en forbedret likviditet, har været en medvirkende årsag til den manglende kobling mellem restance- og konjunkturudviklingen. Stigende renter vil derfor øge risikoen for stigende restancer, om end opsparingen under krisen har været stigende, hvorfor det må antages, at en del kunder har øget deres økonomiske robusthed. Det er dog usikkert, i hvor høj grad det immuniserer effekterne af en stigende rente. UDVIKLING I 90 DAGES RESTANCEPROCENTERNE FOR BRFKREDIT Pct. af opkrævet terminsydelse kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat Erhverv Alment Total 3. kvt kvt kvt kvt kvt Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

17 > krediteksponering Restancer i BRFkredit i mio. kr Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat ½ md. 31,0 26,5 28,4 28,0 24,2 22,6 23,0 22,0 3 mdr. 9,3 8,6 8,6 8,1 6,2 6,2 6,1 3½ mdr. 7,0 6,8 6,7 6,0 4,7 4,6 4,5 6½ md. 3,0 3,0 2,8 2,4 2,0 1,9 12½ md. 0,5 0,5 0,5 0,5 Privat boligudlejning ½ md. 11,4 9,8 15,4 8,4 9,7 8,7 9,5 9,1 3 mdr. 4,7 3,0 2,9 4,0 5,4 5,0 4,4 3½ mdr. 3,7 1,8 2,1 3,9 4,7 5,0 4,3 6½ md. 0,6 0,4 0,5 0,7 3,3 3,4 12½ md. 0,1 0,1 0,3 0,1 Alment boligbyggeri ½ md. 1,1 2,0 1,3 3,3 1,8 2,8 1,3 3,0 3 mdr. 1,1 1,7 1,2 1,4 1,0 1,3 0,8 3½ mdr. 1,0 1,7 1,2 1,4 1,0 1,3 0,2 6½ md. 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,7 12½ md. 0,2 0,2 0,4 0,2 Andelsboliger ½ md. 3,9 3,1 1,5 1,0 2,2 2,1 1,4 1,1 3 mdr. 2,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 3½ mdr. 2,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 6½ md. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning ½ md. 6,1 7,6 7,7 9,9 3,7 4,6 5,7 4,7 3 mdr. 3,6 4,1 4,3 7,1 2,9 2,9 2,5 3½ mdr. 3,2 3,1 2,8 7,1 2,9 2,9 2,3 6½ md. 2,3 2,2 2,2 6,9 2,8 2,2 12½ md. 1,6 1,6 2,0 6,0 Øvrigt udlån ½ md. 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 1,1 3 mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3½ mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 6½ md. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle ½ md. 54,1 49,3 54,7 50,7 41,8 41,1 41,2 40,9 3 mdr. 20,9 17,6 17,4 21,1 16,1 15,8 14,1 3½ mdr. 17,1 13,6 13,1 18,8 13,8 14,0 11,6 6½ md. 6,3 6,1 6,1 11,0 8,8 8,3 12½ md. 2,4 2,4 3,2 6,8 Restanceprocent i BRFkredit Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Privat ½ md. 2,6 2,3 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 3 mdr. 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 3½ mdr. 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 6½ md. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Privat boligudlejning ½ md. 5,1 3,9 7,1 3,4 5,2 3,9 4,8 3,9 3 mdr. 2,1 1,2 1,3 1,7 2,9 2,3 2,2 3½ mdr. 1,7 0,7 1,0 1,6 2,5 2,2 2,2 6½ md. 0,3 0,1 0,2 0,3 1,8 1,5 12½ md. 0,1 0,1 0,1 0,0 Alment Byggeri ½ md. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 3 mdr. 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 3½ mdr. 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 6½ md. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,1 0,0 Andelsboliger ½ md. 2,6 1,8 1,0 0,4 1,6 1,3 1,0 0,4 3 mdr. 1,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 3½ mdr. 1,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 6½ md. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning ½ md. 2,0 2,5 2,6 3,3 1,4 1,7 2,1 1,8 3 mdr. 1,2 1,3 1,4 2,3 1,1 1,1 0,9 3½ mdr. 1,0 1,0 0,9 2,3 1,1 1,1 0,9 6½ md. 0,7 0,7 0,7 2,3 1,1 0,8 12½ md. 0,5 0,5 0,7 2,0 Øvrigt udlån ½ md. 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 1,3 3 mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 3½ mdr. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 6½ md. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12½ md. 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle ½ md. 2,2 1,7 2,3 1,7 1,9 1,5 1,9 1,4 3 mdr. 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 3½ mdr. 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 6½ md. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 12½ md. 0,1 0,1 0,1 0,2 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

18 > krediteksponering Nødlidende engagementer BRFkredit har i 2013 fortsat set et fald i andelen af kunder, der har fået problemer med at overholde deres forpligtelser over for BRFkredit. Det kommer til udtryk ved, at færre kunder ønsker henstand, har restance eller på anden vis ikke formår at overholde deres forpligtelser. Det er både erhvervsog privatsegmentet, der i 2013 har udviklet sig i positiv retning. Segmentet alment byggeri har hverken i denne krise eller i krisen tilbage i 1990 erne udvist tendenser til svigtende betalingsevne eller stigende tabssandsynlig. For bedst muligt at hjælpe kunder med betalingsproblemer har BRFkredit etableret en særlig enhed, der så tidligt som muligt går i dialog med disse kunder for at finde en løsning, der er til gavn for såvel kunden som BRFkredit. BRFkredit foretager løbende vurdering af kundernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt kundens økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretager BRFkredit en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i ejendommens cash-flow samt skønnede omkostninger for BRFkredit, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. I selve beregningen af nedskrivningsbeløbet indgår således auktionsomkostninger, omkostninger som følge af 18 måneders liggetid samt omkostninger til salg af ejendommen. Foruden de individuelle nedskrivninger foretager BRFkredit en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. Nedskrivningernes samlede driftspåvirkning beløber sig til 505 mio. kr. Ultimo 2013 udgør koncernens akkumulerede nedskrivninger i alt mio.kr., hvilket er en stigning på mere end 130 mio. kr. i forhold til ultimo Koncernens samlede nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for BRFkredit-koncernen Mio. kr Individuelle nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Driftspåvirkning Periodens nettobevægelser, individuelle nedskrivninger Periodens nettobevægelser, gruppevise nedskrivninger Konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Nedskrivninger i BRFkredit Udlån udgør 0,9 pct. af koncernens samlede udlån, hvilket er en anelse højere end ultimo Foruden engagementer med nedskrivningsbehov følger BRFkredit nøje engagementer med en forhøjet risiko, dvs. engagementer der ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne for at foretage en nedskrivning. Der reserveres tillige kapital til svage kunder i opgørelsen af BRFkredits tilstrækkelige basiskapital. Antallet af berammede tvangsauktioner over ejendomme belånt i BRFkredit faldt i 2013 til i alt 762 mod 849 i 2012, hvilket er det laveste antal siden I de senere år har det været nødvendigt at overtage en række ejendomme efter tvangsauktion, men antallet har været faldende det seneste års tid. Løbende nedskrivning 4. kvt Akkumulerede nedskrivninger ultimo 4. kvt Ejendomskategori Mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat ,0% 321 0,4% Alment Byggeri ,0% 18 0,0% Beboelse 1) ,1% 569 1,4% Kontor og forretning ,1% 171 0,6% Øvrige ,1% 22 0,5% I alt ,0% ,5% 1) Privat boligudlejning og andelsboliger Da BRFkredit samtidig har formået at afhænde en betragtelig del af de overtagne ejendomme, oplever BRFkredit den laveste beholdning af overtagne ejendomme siden 1. kvartal 2009, både målt ud fra antal og værdi af de overtagne ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme er således faldet fra ultimo 2012 til ultimo 2013 med 64 stk. og består af 96 ejendomme ultimo Ultimo 2013 udgør overtagne erhvervsejendomme 40 pct. af beholdningen af overtagne ejendomme. Den bogførte værdi af BRFkredits beholdning af overtagne ejendomme udgør 263 mio. kr. ved udgangen af BRFkredit Bank har ved udgangen af 2013 overtaget to selskaber til en bogført værdi på 38 mio. kr. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

19 > krediteksponering Konstaterede tab BRFkredit har de seneste år haft konstaterede tab i niveauet bp. af det samlede udlån. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF OVERTAGNE OG TABSGIVENDE EJENDOMME SAMT TVANGSAUKTIONER FOR BRFKREDIT Antal ejendomme kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Berammede tvangsauktioner Gennemførte tvangsauktioner Tabsgivende ejendomme Beholdning af overtagne ejendomme Konstaterede tab i BRFkredit Ejendomskategori Udlån Konstaterede tab i 2013 Mio. kr. Mio. kr. Pct. Privat ,4% Alment Byggeri ,0% Beboelse ,0% Kontor og forretning ,1% Øvrige ,1% Diverse 1) 9 I alt ,2% 1) Diverse dækker primært over driftresultat af overtagne ejendomme. KONSTATEREDE TAB I BRFKREDIT Mio. kr Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

20 > krediteksponering Kreditrisiko i BRFkredit Bank BRFkredit Banks udlånsaktiviteter er fokuseret på privatsegmentet. Der ydes på nuværende tidspunkt ikke udlån til erhvervskunder. Ultimo 2013 udgør udlånsporteføljen i BRFkredit Bank 3,3 mia.kr. mod 3,5 mia. kr. ultimo BRFkredit Bank har udstedt garantier for 0,9 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. året før. Bankens balance udgør mindre end 3 pct. af balancen for koncernen. Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank Til at beskrive boniteten af udlånsporteføljen anvender BRFkredit Bank et risikoklassifikationssystem, der inddeler samtlige kunder i banken i 5 risikokoder. Indplacering af en kunde i en risikokode sker ud fra en vurdering af dels oplysninger indhentet ved etableringen af kundeforholdet, dels registrerede erfaringer af kundens adfærd. De utvivlsomt gode kunder er placeret i risikokode 1, hvorimod acceptable, men sårbare kunder er placeret i risikokode 4. Kunder, hvorpå BRFkredit Bank har foretaget en nedskrivning som følge af risiko for tab på kunden, er indeholdt i risikokode 5. Privatkunder i risikokode 4 indgår i beregningen af kapitalkravet for Søjle 2 for BRFkredit Bank, jf. afsnittet om opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for BRFkredit Bank. Mio. kr FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) Langfristede faciliteter erhverv Kortfristede faciliteter erhverv Langfristede faciliteter privat Kortfristede faciliteter privat 1) Udlån opgjort efter nedskrivninger Mio. kr Klassificering af udlån i BRFkredit Bank 0 FORDELING AF GARANTIER I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) Pantebrevsgarantier, erhverv Skøde- og betalingsgarantier, erhverv Forhåndslånegarantier, erhverv Pantebrevsgarantier, privat Skøde- og betalingsgarantier, privat Forhåndslånegarantier, privat 1) Garantier opgjort efter hensættelser Udlån (mio. kr.) Risikokoder Erhverv Privat I alt I alt Udlån (pct.) Risikokoder Erhverv Privat I alt 1 0% 0% 0% 2 43% 33% 38% 3 2% 41% 22% 4 7% 10% 8% 5 49% 16% 31% Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank Finanstilsynet introducerede i sommeren 2010 tilsynsdiamanten, der opstiller en række kriterier for, hvornår Finanstilsynet anser et pengeinstitut som drevet med for høj risiko. Tilsynsdiamant BRFkredit Bank, ultimo Tilsynskrav Ejendomseksponering <25% 31,9 34,0 Store engagementer summen < 125% 46,2 29,2 Udlånsvækst <20% -7,0 0,8 Funding-ratio <1 0,49 0,54 Likviditetsoverdækning >50% 448,5 543,3 Ejendomseksponering Långivningen i BRFkredit Bank sker hovedsageligt som supplement til långivningen i BRFkredit, hvilket er hovedforklaringen på, at BRFkredit Bank har en relativ stor koncentration af udlån med tilknytning til ejendomsmarkedet. BRFkredit Bank har ved udgangen af 2013 en ejendomseksponering på 31,9 pct. ud fra opgørelsesmetoden anvendt i tilsynsdiamanten. I denne opgørelse indgår udlån til alment byggeri med tilhørende offentlig garanti på lige fod med udlån til erhvervsejendomme. Korrigeres der for nedskrivninger og for udlån til alment byggeri, er ejendomseksponeringen 17 pct. BRFkredit Bank har forelagt problemstillingen for Finanstilsynet, der har tilkendegivet, at alment byggeri har en lavere risiko end erhvervsudlån generelt, og at en overskridelse af pejlemærket for ejendomseksponering som følge af udlån til alment byggeri ikke nødvendigvis vil medføre en reaktion fra Finanstilsynet. Store engagementer Summen af BRFkredit Banks store engagementer, dvs. engagementer der efter fradrag udgør 10 pct. eller mere af basiskapitalen, udgør 46,3 pct. af basiskapitalen og Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere