Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur Bedømmelse og beviser mv Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 5 - Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om karrosseriuddannelsen. 2. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsens 1. 1

2 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: S Uddannelsens struktur Eksempel på model for en uddannelses struktur: Trin 1 karrosserismed Vejledende struktur for trin 1 karrosserismed. Trin 1 karrosserismed har en varighed på op til 1 års grundforløb og hovedforløbets varighed er 3 år. GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, karrosserismed 3 år 20 uger 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 7 uger karrosseritekniker Vejledende struktur for trin 2 karrosseritekniker. Hovedforløbet for trin 2 karrosseritekniker har en varighed på ½ år. GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, karrosserismed 3 år Hovedforløb trin 2, karrosseritekniker ½ år 20 uger 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger 7 uger 5 uger 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens uddannelsesspecifikke fag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. 2

3 Skema 3a (ikke medtaget): Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke oprettet talentspor for uddannelsen. Skema 3b (ikke medtaget): Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke oprettet talentspor for uddannelsen. Skema 4 (ikke medtaget): Eux, den gymnasiale del Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke eux på uddannelsen. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-2 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-2 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration.dk. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 8. Bedømmelse og beviser mv. Svendeprøven Grundlaget for karrosserismede og karrosseriteknikeren er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Trin 1 karroserismed og trin 2 karrosseritekniker Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer (eksaminator) udpeget af skolen. Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. 3

4 Den praktiske prøve Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Lærer/eksamensvagt skal være til stede de 4 timer under den første del af prøven ved udførelsen af den skriftlige praktiske prøve. Skuemestrene (censorerne) og eksaminator skal være til stede under bedømmelsen af prøvens anden del på 14 timer. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved prøven bedømmes første og anden prøvedel samlet, og de to skuemestre og eksaminator giver samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, materialeforståelse, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed i forhold til den stillede opgave. Vurderingsramme Skemaet kan danne udgangspunkt for eksaminators og skuemestrenes vurdering af elevernes præstationer i forbindelse med svendeprøven. Skemaet skal ikke betragtes som et tjekskema, men kan alene anvendes som et udgangspunkt i en operationel opdeling af kompetenceområderne i elementer. Kompetenceområder: Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer/-kompetencer Brug af håndværktøj. Betjening af test- og måleudstyr. Generel adfærd vedrørende opgaven (beskyttelse af bil, orden i værktøj mm). Sikkerhedsmæssig adfærd ved omgang med værktøj og øvrigt udstyr. Paratviden vedrørende gængse tests og målinger på biler. Kvalitetsaspektet. Almene og personlige kvalifikationer/-kompetencer Planlægning af arbejdsforløb (rækkefølge, tidsforbrug mm.) Evner vedrørende problemløsning. Paratviden vedrørende gængse reparationsmetoder. Præsentere egne ideer, bruge relevante fagudtryk. Opsøge, læse og forstå gængse betjeningsvejledninger og anden teknisk dokumentation. Evner vedrørende forklaring af konsekvenser samt vejledning af»kunden«på en forståelig måde. Demonstrering af selvstændighed og ansvarsbevidsthed i opgaveløsningen. Udviser gode holdninger til kvalitet og service, herunder kunne holde orden og arbejde omhyggeligt og systematisk. For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter bedømmelsen. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. 4

5 Indstilling til ny svendeprøve n og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 9. Rammer for kørekort Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til personbil (kørekort B). 2. Arbejdsgiver betaler for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 3. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 4. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 5. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 6. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere for krav om kørekort (jf. punkt 1) efter anmodning fra en af parterne. 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 28 uger 5 uger 5 uger Trin 1 karrosserismed Iværksætteri og innovation (Nyt fag) 1, 14, 15, Rutineret 1,0 X Miljø (Nyt fag) 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr , 5, 14 Rutineret 1,0 X Faglig kommunikation Fag nr Materialeforståelse og - valg 1, 4, 8, 9, 10, 13, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr Service og kundepleje 1, 3, 5, 16 Rutineret 0,5 X Fag nr Erhvervsforståelse 3, 5, 15, 16 Rutineret 0,5 X 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Fag nr Teknisk tegning 1, 3, 4, 5, 7, 8 Rutineret 2,0 X Fag nr Opretning af karrosseridel 1, 3, 4, 6, 7 Rutineret 2,0 X Fag nr Sammenføjning af karrosseridele, svejsning og lodning 1-4, 6, 7, 10, 12, 17 Rutineret 3,0 X Fag nr Sammenføjning af karrosseridele, skarring 1 4, 7, 10, 12, 15 Avanceret 2,0 X Fag nr Fremstilling af reparationsstykker 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 Rutineret 2,0 X Fag nr Af- og påmontering af autoruder 1-5, 9 Rutineret 1,0 X Fag nr Reparation af kunststofdele 1-4, 10 Rutineret 2,0 X Fag nr Anvendelse af sammenføjningsapparater 1-4, 7, 10, 12, 13 Rutineret 1,0 X 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Fag nr Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng 1 Fag nr Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng 2 Fag nr Grundlæggende el Fag nr Skadeanalyse og opgørelse 1 Fag nr Aircondition ved karrosserireparation 1-5, 7, 11, 13, 15, 17 Rutineret 2,0 X 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12,17 Rutineret 2,0 X 1, 3, 5, 11 Rutineret 2,0 X 1, 5, 10, 11, 13, 15 Rutineret 1,0 X 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17 Rutineret 1,0 X karrosseritekniker med karrosseriopretter Fag nr Reparation 1-12, 15, 17, 19, 20, 21 Avanceret 1,0 X af køretøjers konstruktion Fag nr Skadesanalyse 1, 5, 10, 11, 13, 15, 20 Avanceret 1,0 X og opgørelser 2 Fag nr Opretning af komplicerede skader 1-15, 17, 19, 20 Avanceret 3,0 X karrosseritekniker med karrosseribygger 8

9 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnavn Fag nr Reparation af køretøjers konstruktion Fag nr Op og ombygning af køretøjer Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger 1-12, 15, 17, 19, 22 Avanceret 1,0 X 1-11, 22 Avanceret 4,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 uger 0 uger 0 uger Trin 1 karrosserismed Fag nr Styrkeberegning 1-5, 7, 15, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr Hydraulik 1, 3, 4, 8, 11, 15, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr Karrosserisvejsning, aluminium Fag nr Undervogn/styretøj 1-4, 6, 7, 12, 13, 15, 17 Avanceret 1,0 X 1, 3, 5, 11 Avanceret 1,0 X Antal ugers valgfag 2 uger 0 uger 0 uge Antal skoleuger i alt 32 uger 5 uger 5 uger 9

10 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret karrosseritekniker med karrosseriopretter 1481 Opretnings af komplicerede skader 1479 Reparation af køretøjers konstruktion Ekspert 3 uger Opretnings af komplicerede skader Ekspert 1 uge Reparation af køretøjers konstruktion karrosseritekniker med karrosseribygger 1482 Op- og ombygning af køretøjer 1479 Reparation af køretøjers konstruktion Ekspert 4 uger Op- og ombygning af køretøjer Ekspert 1 uge Reparation af køretøjers konstruktion Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret 10

11 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 4 uger kortere for trin 1 i forhold til fagrækken i bilag 1. Der er sket afkortning ved at udelade fagene miljø, erhvervsforståelse og service og kundepleje samt to ugers valgfag. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA 2 voksne med standardiseret hovedforløb Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 26 uger 5 uger 5 uger Trin 1 karrosserismed Iværksætteri og innovation (Nyt fag) 1, 14, 15, Rutineret 1,0 X Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Materialeforståelse og - valg Fag nr Teknisk tegning Fag nr Opretning af karrosseridel Fag nr , 5, 14 Rutineret 1,0 X 1, 4, 8, 9, 10, 13, 17 Rutineret 1,0 X 1, 3, 4, 5, 7, 8 Rutineret 2,0 X 1, 3, 4, 6, 7 Rutineret 2,0 X 1-4, 6, 7, 10, 12, 17 Rutineret 3,0 X 11

12 SKEMA 2 voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Sammenføjning af karrosseridele, svejsning og lodning Fag nr Sammenføjning af karrosseridele, skarring 1 4, 7, 10, 12, 15 Avanceret 2,0 X Fag nr Fremstilling af reparationsstykker 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 Rutineret 2,0 X Fag nr Af- og påmontering af autoruder 1-5, 9 Rutineret 1,0 X Fag nr Reparation af kunststofdele 1-4, 10 Rutineret 2,0 X Fag nr Anvendelse af sammenføjningsapparater 1-4, 7, 10, 12, 13 Rutineret 1,0 X Fag nr Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng 1 1-5, 7, 11, 13, 15, 17 Rutineret 2,0 X Fag nr , 3, 4, 5, 7, 11, 12,17 Rutineret 2,0 X 12

13 SKEMA 2 voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Fagnavn Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng 2 Fag nr Grundlæggende el Fag nr Skadeanalyse og opgørelse 1 Fag nr Aircondition ved karrosserireparation Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed 1, 3, 5, 11 Rutineret 2,0 X 1, 5, 10, 11, 13, 15 Rutineret 1,0 X 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17 Rutineret 1,0 X karrosseriopretter karrosseritekniker med karrosseriopretter Fag nr Reparation 1-12, 15, 17, 19, 20, 21 Avanceret 1,0 X af køretøjers konstruktion Fag nr Skadesanalyse 1, 5, 10, 11, 13, 15, 20 Avanceret 1,0 X og opgørelser 2 Fag nr Opretning af komplicerede skader 1-15, 17, 19, 20 Avanceret 3,0 X karrosseribygger karrosseritekniker med karrosseribygger Fag nr Reparation 1-12, 15, 17, 19, 22 Avanceret 1,0 X af køretøjers konstruktion Fag nr Op og ombygning af køretøjer 1-11, 22 Avanceret 4,0 X 13

14 SKEMA 2 voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 Karrosserismed karrosseriopretter karrosseribygger Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 uger 0 uger 0 uger Trin 1 karrosserismed Fag nr Styrkeberegning 1-5, 7, 15, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr Hydraulik 1, 3, 4, 8, 11, 15, 17 Rutineret 1,0 X Fag nr Karrosserisvejsning, aluminium Fag nr Undervogn/styretøj 1-4, 6, 7, 12, 13, 15, 17 Avanceret 1,0 X 1, 3, 5, 11 Avanceret 1,0 X Antal ugers valgfag 0 uger 0 uger 0 uge Antal skoleuger i alt 28 uger 5 uger 5 uger 14

15 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret karrosseritekniker med karrosseriopretter 1481 Opretnings af komplicerede skader 1479 Reparation af køretøjers konstruktion Ekspert 3 uger Opretnings af komplicerede skader Ekspert 1 uge Reparation af køretøjers konstruktion karrosseritekniker med karrosseribygger 1482 Op- og ombygning af køretøjer 1479 Reparation af køretøjers konstruktion Ekspert 4 uger Op- og ombygning af køretøjer Ekspert 1 uge Reparation af køretøjers konstruktion Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret 15

16 SKEMA 5 - Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.541 Praktikmål Praktikmål Trin 1 karrosserismed Sammenføjningsteknik: Eleven kan anvende sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet Karrosseriopretning: Eleven kan oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning Sammenføjning af karrosseridele: Eleven kan sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og reparationsbøger Fremstilling af reparationsstykker: Eleven kan fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning Af- og påmontage af ruder: Eleven kan af- og påmontere samt reparere ruder ud fra fabrikantens data og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vurdering og reparation af kompositskader: Eleven kan vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger, fabrikantens forskrifter, samt videreforarbejdning. Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 karrosserismed 1-5, X 1-6, X 1-5, 7, X 1-5, 8, X 1-5, 9, X 1-5, 10, X karrosseritekniker med karrosseriopretter karrosseritekniker med karrosseribygger 16

17 Praktikmål Af- og påmontering af mekaniske komponenter: Eleven kan vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske komponenter Af- og påmontering af elektriske komponenter: Eleven kan vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af elektriske komponenter Delvis udskiftning af ikke bærende dele: Eleven kan vurdere og udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug Vurdering og analyse af skadesomfang: Eleven kan vurdere og analysere skadesomfang. Fastlæggelse af svejse og opretningskrav: Eleven kan fastlægge svejse- og opretningskrav i overensstemmelse med fabrikantens kravspecifikation, samt for stabilitet og sikkerhed Kommunikation: Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt i relation til medarbejdere, leverandører og kunder. Kvalitet, kundeservice og produktivitet: Eleven kan gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 karrosserismed 1-5, 11, X 1-5, 11, X 1-5, 11, X 1-5, 13, 15, 17 X 1-5, 13, X 5, 13, 14, 16 X 3, 7, X karrosseritekniker med karrosseriopretter karrosseritekniker med karrosseribygger 17

18 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 karrosserismed karrosseritekniker med karrosseriopretter karrosseritekniker med karrosseriopretter Skaringsopgaver på bærende dele: Eleven kan vurdere 19, 23 X og selvstændigt udføre skaringsopgaver på bæ- rende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling Dokumentation ved skadesanalyse: Eleven kan udfærdige 20, 21 X dokumentation i forbindelse med udarbej- delse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer) Opretning af komplicerede skader: Eleven kan vurdere og selvstændigt udføre opretning af komplicerede skader 20, 21 X karrosseritekniker med karrosseribygger karrosseritekniker med karrosseribygger Skaringsopgaver på bærende dele: Eleven kan vurdere 19, 23 X og selvstændigt udføre skaringsopgaver på bæ- rende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling Konstruktionsændringer: Eleven kan vurdere og selvstændigt udføre konstruktionsmæssige ændringer. 22 X 18

19 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 19

20 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 20

21 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema

22 Ændringer i fag for hovedforløbet Fag til afløsning af grundfag på karrosseriuddannelsen og højniveaufag Uddannelsens nuværende to grundfag (iværksætteri og innovation samt miljø) udgår efter sommeren Derfor skal der udvikles to nye uddannelsesspecifikke fag, som kan dække læring inden for de to områder. Nuværende fag: Miljø modul 1 uden niveau, 1 uge 1. Eleven kan forstå den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv og dagligdag. 2. Eleven har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. 3. Eleven kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 4. Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra IT-baserede. 5. Eleven får indsigt i problemstillinger, hvor produktionsprocesser, adfærd og produkters livscyklus har betydning for miljøet. Nyt fag: Miljø, rutineret, 1 uge 1. Eleven kan forstå den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv og dagligdag. 2. Eleven har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. 3. Eleven kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 4. Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra IT-baserede. 5. Eleven får indsigt i problemstillinger, hvor produktionsprocesser, adfærd og produkters livscyklus har betydning for miljøet. 22

23 Nuværende fag: Iværksætteri og innovation, niveau F, 1 uge 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. Nyt fag: Iværksætter og innovation, rutineret, 1 uge 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3. Eleven har viden om sammenhængen mellem teknologisk udvikling og udviklingen i samfundet, herunder hvordan markedet og allerede etablerede teknologiske systemer samt politiske forhold indvirker på den teknologiske udvikling inden for karrosseriområdet. 4. Eleven kan foretage idégenerering og idéudvælgelse, der bygger på kendte eller helt nye ideer. 5. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 6. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. 23

24 Nye højniveaufag i hovedforløbet Der er frem over krav om, at der skal være højniveaufag på alle uddannelser. Højniveaufagene kan vælges i stedet for de nuværende fag på obligatoriske niveauer. Højniveaufagene har samme titel og varighed, som de nuværende fag. Nuværende fag: 1481 Opretning af komplicerede skader, avanceret, 3 uger, for karrosseriopretter 1. Eleven kan foretage udmåling ved anvendelse af rettebænkes målesystemer og analysere skadens omfang på karosseriet 2. Eleven kan foretage opretning af karrosseriet ved bl.a. ved hjælp af hydraulisk værktøj, således at karrosseriet og undervogn overholder mål i forhold til angivne data, og således at karrosseriets øvrige tilpasninger og mål overholdes i henhold til fabrikantens forskrifter og lovkrav. 3. Eleven kan foretage udskiftning/skarring af karrosseridele i forhold til fabrikantens og lovens anvisninger og ved anvendelse af rettebænkens målesystem. 4. Eleven kan reparere karrosseridele og profiler fremstillet i specialstål, således at gældende lovkrav og specifikationer er opfyldt. 5. Eleven kan reparere skader på andre materialetyper end stål. 6. Eleven har viden om overfladebehandling af reparerede områder og om hvordan de reparerede områder kan genetableres for at forebygge korrosionsangreb og genskabe originalt udseende. 7. Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for arbejde med epoxy og isocyanater 8. Eleven kan anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder. 9. Eleven kan vurdere reparationers kvalitet, således at reparerede områder opfylder autolakerers forventninger i forhold til videre forarbejdning og lakering. 10. Eleven kan overholde sikkerhedsregler i forbindelse med arbejde med hydraulisk værktøj. Nyt højniveaufag: 1481 Opretning af komplicerede skader, ekspert, 3 uger, for karrosseriopretter 1. Eleven kan selvstændigt foretage udmåling ved anvendelse af rettebænkes målesystemer og analysere skadens omfang på karosseriet 2. Eleven kan selvstændigt foretage opretning af karrosseriet ved bl.a. ved hjælp af hydraulisk værktøj, således at karrosseriet og undervogn overholder mål i forhold til angivne data, og således at karrosseriets øvrige tilpasninger og mål overholdes i henhold til fabrikantens forskrifter og lovkrav. 3. Eleven kan selvstændigt foretage udskiftning/skarring af karrosseridele i forhold til fabrikantens og lovens anvisninger og ved anvendelse af rettebænkens målesystem. 4. Eleven kan reparere karrosseridele og profiler fremstillet i specialstål, således at gældende lovkrav og specifikationer er opfyldt. 5. Eleven kan reparere skader på andre materialetyper end stål. 6. Eleven kan instruere andre om overfladebehandling af reparerede områder og om hvordan de reparerede områder kan genetableres for at forebygge korrosionsangreb og genskabe originalt udseende. 24

25 7. Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for arbejde med epoxy og isocyanater 8. Eleven kan selvstændigt planlægge en logisk og rationel arbejdsproces, gennemføre denne og herefter kvalitetskontrollere sit reparations- og opretningsarbejde. 9. Eleven kan effektivt og med høj faglig sikkerhed anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder. 10. Eleven kan selvstændigt vurdere reparationers kvalitet, således at reparerede områder opfylder autolakerers forventninger i forhold til videre forarbejdning og lakering. 11. Eleven kan overholde sikkerhedsregler i forbindelse med arbejde med hydraulisk værktøj. Nuværende fag: 1479 Reparation af køretøjers konstruktion for karrosseriopretter og karrosseribygger, avanceret, 1 uge øget til 2 uger 1. Eleven kan udføre arbejdsopgaver ved reparationer og skarringer på bærende dele i køretøjers konstruktion. Arbejdet udføres således at lovkrav, pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug er opfyldt, og således at reparerede områder opfylder forventninger i forhold til videre forarbejdning og lakering. 2. Eleven kan anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling i forbindelse med reparationer. 3. Eleven har viden om overfladebehandling af reparerede områder og om hvordan de reparerede områder kan genetableres for at forebygge korrosionsangreb og genskabe originalt udseende. 4. Eleven kan udføre arbejde med materialer i overensstemmelse med gældende lovgivning for arbejde med epoxy og isocyanater. 5. Eleven kan anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder og gældende lovgivning. 6. Eleven kan vurdere kvaliteten af reparationer på karrosseriers konstruktion. Forslag til højniveaufag: 1479 Reparation af køretøjers konstruktion for karrosseriopretter og karrosseribygger, ekspert, 1 uge øget til 2 uger 1. Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver ved reparationer og skarringer på bærende dele i køretøjers konstruktion. Arbejdet udføres således at lovkrav, pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug er opfyldt, og således at reparerede områder opfylder forventninger i forhold til videre forarbejdning og lakering. 2. Eleven kan anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling i forbindelse med reparationer. 3. Eleven kan instruere andre om overfladebehandling af reparerede områder og om viden om hvordan de reparerede områder kan genetableres for at forebygge korrosionsangreb og genskabe originalt udseende. 4. Eleven kan udføre arbejde med materialer i overensstemmelse med gældende lovgivning for arbejde med epoxy og isocyanater. 5. Eleven kan effektivt og med høj faglig sikkerhed anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder og gældende lovgivning. 25

26 6. Eleven kan selvstændigt vurdere kvaliteten af reparationer på karrosseriers konstruktion. Nuværende fag: Op- og ombygning af køretøjer, avanceret, 3 uger for karrosseribygger. 1. Eleven kan tilrettelægge og gennemføre arbejdsforløb i forbindelse med opbygninger på køretøjer. 2. Eleven kan vurdere opbygningsformer på specialkøretøjer, last- og varevognes lad og chassis og vejlede om opbygningsform ud fra kundens ønsker og forventninger til økonomi, færdselssikkerhed, lovgivning, samt køretøjets udseende og brugsværdi. 3. Eleven kan udføre arbejdsopgaver ved reparationer og skarringer på bærende dele i køretøjers konstruktion. Arbejdet udføres således at lovkrav, pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug er opfyldt, og således at reparerede områder opfylder forventninger i forhold til videre forarbejdning, beskyttelse og lakering. 4. Eleven kan anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder og gældende lovgivning. 5. Eleven kan vurdere kvaliteten af reparationer og ombygninger på karrosseriers konstruktion. Forslag til nyt højniveaufag: Op- og ombygning af køretøjer, ekspert, 3 uger for karrosseribygger. 1. Eleven kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere et logisk og rationelt arbejdsforløb i forbindelse med opbygninger på køretøjer. 2. Eleven kan selvstændigt vurdere opbygningsformer på specialkøretøjer, last- og varevognes lad og chassis og vejlede om opbygningsform ud fra kundens ønsker og forventninger til økonomi, færdselssikkerhed, lovgivning, samt køretøjets udseende og brugsværdi. 3. Eleven kan udføre arbejdsopgaver ved reparationer og skarringer på bærende dele i køretøjers konstruktion. Arbejdet udføres således at lovkrav, pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug er opfyldt, og således at reparerede områder opfylder forventninger i forhold til videre forarbejdning, beskyttelse og lakering. 4. Eleven kan effektivt og med høj faglig sikkerhed anvende reparationshåndbøger og andre tilgængelige data på dansk og fremmedsprog, således at reparationen udføres efter de anviste procedurer og metoder og gældende lovgivning. 5. Eleven kan selvstændigt vurdere kvaliteten af reparationer og ombygninger på karrosseriers konstruktion. 26

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere