ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

2 INDHOLD 3 STRATEGI SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT 52 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 53 Balance 54 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse 56 Oversigt over noter 57 Noter 9 LEDELSENS BERETNING 10 Overblik 13 Hoved- og nøgletal 15 Godt på vej mod Koncernens forretningsaktiviteter 26 Salg, service og markedsføring 28 Medarbejdere og udvikling 30 Informationsteknologi 32 Risikostyring 38 Investorforhold 83 REGNSKAB MODERSELSKAB 84 Anvendt regnskabspraksis 85 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 86 Balance 87 Egenkapitalopgørelse 88 Oversigt over noter 89 Noter 109 NØGLETALSDEFINITIONER 41 REGNSKAB KONCERN 42 Anvendt regnskabspraksis 49 Ledelsespåtegning 50 Revisionspåtegninger 111 LEDELSESHVERV 114 ADRESSELISTE

3 Disclaimer Prognoser er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Resultatet kan blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. For en mere grundig gennemgang af bankens risici henvises til kapitlet om risikostyring. Årsrapporten er oversat til engelsk. Såfremt der måtte være forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. 2

4 STRATEGI 2010 Alm. Brands strategi tager sit udspring i visionen Vi skal tage hånd om vores kunder Strategisk fokusområde: Mål for 2010 Status 2006 Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point p.a. i Merforrentningen har været -1,7%- point før skat Vækst Udlånsporteføljen skal vokse med mere end 50% i perioden 2005 til udgangen af Vokset med 22%-point Kundetilfredshed 90% af vores kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand Bank. 83% 50% af vores kunder skal være meget tilfredse. 46% Image Alm. Brand skal være blandt de to bedste på image, jf. analyse sat op af de store forsikringsselskaber. Nr. 4 Medarbejdertilfredshed 90% af vores medarbejdere skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand. 88% 50% af vores medarbejdere skal være meget tilfredse. 48% 3

5 4

6 SELSKABSOPLYSNINGER 5

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION Administrerende direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 1991 Indtrådt i direktionen i Alm. Brand A/S 1. januar 2000 Viceadm. direktør i Alm. Brand A/S fra december 2001 Bankdirektør Peter Reedtz Ansat i Alm. Brand siden 1994 Bankdirektør i Alm. Brand Bank A/S siden 2002 BESTYRELSE Christian N.B. Ulrich, formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, næstformand Christian Hjorth-Andersen Søren Boe Mortensen Ole Bach, medarbejdervalgt Mark Oswald, medarbejdervalgt REGISTRERING Alm. Brand Bank A/S CVR-nr REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef ADRESSE Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: 6

8 KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND BANK 100% 21% 18% 50% ALM. BRAND FINANS ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND FORMUE INVEST ADMINISTRATION Banken har tre datterselskaber: Alm. Brand Finans A/S Alm. Brand Pantebreve A/S Alm. Brand Formue A/S Derudover har banken kapitalandele i et joint venture: Invest Administration A/S EJERFORHOLD Banken er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Banken er desuden depotselskab for: Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 7

9 8

10 LEDELSENS BERETNING 9

11 OVERBLIK Overblik over hovedresultaterne for 2006 for Alm. Brand Bank eksklusive minoriteter: Bankens resultat før skat blev et tilfredsstillende resultat på 167 mio.kr. Udlån er vokset med 23% i 2006 og udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo året Konstaterede tab udgjorde 24 mio.kr. i 2006 Egenkapitalen udgjorde mio.kr. pr. 31. december 2006 Banken har i 2006 forrentet egenkapitalen med 15% før skat Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte For 2007 forventes et overskud før skat i niveauet 150 mio.kr. PRORATA KONSOLIDERING Alm. Brand Bank ejede ultimo 2006 henholdsvis 18% og 21% af de børsnoterede selskaber, Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S. Banken har via A-aktierne bestemmende indflydelse i begge selskaber. Som følge heraf skal banken i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) foretage 100% konsolidering af disse selskaber i bankkoncernens regnskab. Det skal banken gøre uagtet, at andre aktionærer (minoritetsinteresserne) ejer den største del af disse selskaber. For at øge gennemskueligheden af regnskabet for bankkoncernen, offentliggør banken, som et supplement, også proratakonsoliderede koncerntal. Disse tal fremgår dels af 5-årsoversigten på side 13 og dels af moderselskabsnote 41. Medmindre andet fremgår, baserer dette overblik sig på de prorata-konsoliderede koncerntal. Det er primært vedrørende regnskabsposterne gebyrer, kursreguleringer, udlån og egenkapital, at der kan være betydelige forskelle mellem de 100%- konsoliderede koncerntal og de prorata-konsoliderede koncerntal. Alm. Brand Bank er blandt Danmarks større pengeinstitutter, og banken tilbyder produkter, der dækker behovene for bankydelser hos den typiske danske familie. Samtidig har banken fokus på at tilbyde opsparings-, rådgivnings- og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Heri indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil- og ejendomsfinansiering samt finansielle løsninger til landbruget. Banken har desuden aktiviteter inden for handel med og analyse af obligationer, aktier, pantebreve og valuta samt inden for kapitalforvaltning. RESULTAT Alm. Brand Bank havde i 2006 netto rente- og gebyrindtægter på 493 mio.kr., mod 511 mio.kr. i Udviklingen i renteindtægterne er positivt påvirket af den øgede vækst i banken og negativt påvirket af en faldende rentemarginal. Rentemarginalen er først og fremmest faldet som følge af en øget andel af funding via kapitalmarkederne i forhold til indlån. Herudover har den stigende konkurrence også haft effekt. Bankens gebyrindtægter er væsentlig lavere end sidste år, hvilket kan henføres til udviklingen på de finansielle markeder, som har betydet, at der i 2006 ikke har været samme succeshonorarer på kapitalforvaltning som i Herudover kan faldet i gebyrindtægterne henføres til den omstrukturering, bankens børsområde har gennemført. Omstruktureringen er nu på plads, og fokus er herefter rettet mod at udbygge de forretningsmæssige aktiviteter. Bankens kursreguleringer udgjorde 60 mio.kr. i 2006 mod 72 mio.kr. i Bankens samlede omkostninger udgjorde 434 mio.kr. i 2006 mod 365 mio.kr. i De øgede omkostninger skyldes dels investeringer til styrkelse af bankens børsaktiviteter, og dels ansættelse af flere bankrådgivere som led i strategien om øget vækst på detailbankområdet. Stigningen skal desuden ses i sammenhæng med, at aktivitetsniveauet målt som vækst i udlånet er steget med 23%. 10

12 Indtjening pr. omkostningskrone var 1,41 i 2006 mod 1,60 i Faldet kan primært henføres til de nævnte investeringer i 2006 samt til betydelige kursgevinster i 2005 i Alm. Brand Formue. De samlede driftsførte nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde en indtægt på 27 mio.kr. i 2006 mod en udgift på 5 mio.kr. i Banken har således været begunstiget af lave tab, hvilket er en følge af de gode konjunkturer i Danmark samt koncernens ønske om en lav risiko i bankens engagementer. Bankens akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier udgjorde 182 mio.kr. ultimo Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 1,2 mod 1,6 ultimo Bankens 100% ejede datterselskab, Alm. Brand Finans, har i 2006 realiseret et resultat før skat på 31 mio.kr. mod et resultat på 37 mio.kr. i Resultatet anses som tilfredsstillende. Det 100% ejede datterselskab, Henton Børsmæglerselskab A/S, er i 2006 fusioneret ind i Alm. Brand Bank. BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen fortsat vokser. Væksten er blandt andet en følge af den fortsatte succes med udlån til boliger og projektfinansiering, herunder investeringskunder. Endvidere oplever banken et generelt øget kundeengagement i forbindelse med Alm. Brand Koncernens dobbeltkunde-koncept. Årets resultat før skat udgjorde 167 mio.kr. mod 222 mio.kr. i 2005, mens resultatet efter skat udgjorde 127 mio.kr. i Resultatet for 2006 svarer til de senest udmeldte forventninger i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal 2006 om et resultat i niveauet 160 mio.kr. Bankens udlån udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo 2006, hvilket er en stigning på 2,7 mia.kr. i forhold til ultimo Væksten i bankens udlån er tilfredsstillende og skal ses i sammenhæng med bankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig have en kendt og moderat risiko. En del af bankkoncernens aktiviteter er placeret i bankens datterselskaber, Alm. Brand Formue, Alm. Brand Pantebreve og Alm. Brand Finans. Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Da banken ultimo 2006 ejede 18% af Alm. Brand Formue, udgjorde bankens andel af resultatet 5 mio.kr. Alm. Brand Pantebreve opnåede i 2006 et resultat før skat på 15 mio.kr., hvilket var bedre end de senest udmeldte forventninger. Resultatet har givet aktionærerne et afkast før skat på 11% af egenkapitalen. Alm. Brand Bank ejede 21% af aktierne ultimo 2006, hvorfor bankens andel af resultatet udgjorde 3 mio.kr. Ultimo 2006 var bankens indlån 9,5 mia.kr. mod 9,0 mia.kr. ultimo 2005, hvilket svarer til en stigning på 6%. Bankens garantier og andre forpligtelser var 1,7 mia.kr. ultimo 2006 mod 2,1 ultimo Bankens gæld til kreditinstitutter er faldet fra 7,0 mia.kr. ultimo 2005 til 6,5 mia.kr. ultimo Faldet kan henføres til en omlægning af bankens likviditet. I 2006 er der således indfriet lån for 70 mio.eur, mens likviditeten til den fremtidige vækst samtidig er sikret med to nye lånefaciliteter. Banken har således udstedt obligationer for 1,15 mia.nok. Obligationerne er noterede på Oslo Børs med en løbetid på tre år og er aftaget af norske institutionelle investorer. Herudover har banken hjemtaget et lån på 50 mio.eur. Lånet er ydet af en række udenlandske pengeinstitutter. Der har i forbindelse med de to udstedelser været stor interesse for långivning til banken. 11

13 OVERBLIK I 2006 har banken endvidere optaget 175 mio.kr. i hybridkapital. Hybridkapitalen er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår som en del af kapitalgrundlaget i banken. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Efter regnskabsårets udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Bankens egenkapital udgjorde 1,2 mia.kr. ultimo Den samlede basiskapital udgjorde 2,1 mia.kr., mens bankkoncernens solvensprocent udgjorde 12,1, og kernekapitalprocenten 10,4. UDBYTTE Det indstilles til generalforsamlingen, at der i 2007 ikke udbetales udbytte vedrørende regnskabsåret 2006, og at selskabets resultat efter skat på 127 mio.kr. overføres til egenkapitalen. PENGESTRØMME Ultimo 2006 var bankkoncernens likviditet på 1,1 mia.kr., hvilket er et fald på 0,8 mia.kr. i forhold til Faldet er hovedsageligt en følge af, at driftskapitalen er ændret med -1,3 mia.kr., mens pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er øget med 0,5 mia.kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er i 2006 påvirket af en omlægning af bankkoncernens likviditet. Der har i året været et fald i gæld til kreditinstitutter på 0,7 mia.kr., mens der ved udstedelse af obligationer og optagelse af hybridkapital er fremskaffet ny likviditet på 1,2 mia.kr. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING De nye regnskabsbestemmelser, der trådte i kraft i 2005, medførte væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse, bankkoncernen hidtil havde fulgt. Ændringerne vedrører især værdiansættelse (måling) af udlån mv., hvor de nye regler foreskriver, at nedskrivninger ikke kan foretages, før bankkoncernen har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr. 31. december 2006 er baseret delvist på skøn. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. FORVENTNINGER I 2007 forventes et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. Der er forudsat uændrede konjunkturer og renteniveau. Forventningerne til 2007 er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for koncernen som helhed som for de enkelte forretningssegmenter kan resultatet blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. 12

14 HOVED- OG NØGLETAL PRORATA** KONCERNTAL RESULTAT- OPGØRELSE Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv. Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoriteter Resultat før skat eksklusive minoriteter BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal * - - 2,0% 2,3% 2,6% 2,5% 2,6% Indtjening pr. omkostningskrone 1,41 1,60 1,49 1,88 1,44 1,27 1,28 Nedskrivningsprocent 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,7% 0,5% Solvensprocent * ,1% 11,5% 12,4% 14,7% 12,6% Egenkapitalforrentning før skat 14,5% 23,0% 14,5% 23,0% 15,7% 14,9% 12,9% Egenkapitalforrentning efter skat 11,1% 16,1% 11,1% 16,1% 15,4% 14,7% 13,8% Merafkast i forhold til 11,5% 20,8% 11,5% 20,8% 13,5% 12,5% 9,4% indskudsbevisrenten Hoved- og nøgletal er for udarbejdet i henhold til IFRS. For 2002 og 2003 er udarbejdelsen foretaget i henhold til tidligere gældende regler. * Der er ikke tilpasset sammenligningstal for 2004 vedrørende disse nøgletal. ** Den fulde prorata-resultatopgørelse og -balance fremgår af note 41 i regnskab for moderselskab. 13

15 14

16 GODT PÅ VEJ MOD 2010 v/ HENRIK NORDAM TILFREDSSTILLENDE RESULTAT Banken har i 2006 realiseret et resultat på 167 mio.kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 15%. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet for 2006 er præget af betydelige investeringer. Dels i retableringen af børsfunktionen, og dels i fortsat yderligere opbygning af filialnettet for at styrke positionen på dette strategisk vigtige område. Herudover har bankens afkast på de finansielle markeder været knapt så positivt i 2006 som i Såvel retablering af børsfunktionen som investeringen i filialerne er forløbet planmæssigt. Effekten af disse tiltag forventes at påvirke bankens resultat positivt i de kommende år. EN UNIK BANK Alm. Brand Bank indgår som en del af Alm. Brand Koncernen, der tilbyder bank-, forsikringsog pensionsprodukter. Det giver vores kunder mulighed for at modtage en komplet rådgivning om deres samlede finansierings-, risiko- og investeringsforhold. Bankens aktiviteter er organiseret i henholdsvis detailbanken, engrosbanken og Alm. Brand Finans. Detailbanken arbejder med en klar grundfilosofi om et personligt rådgivningskoncept, der indebærer faste, attraktive og gennemskuelige priser. Den personlige rådgivning sker via Alm. Brand Koncernens 25 landsdækkende filialer, hvor banken er en integreret del af den samlede kundebetjening. Samtidig øges kendskabet til koncernens unikke dobbeltkunde-koncept, og væksten i antallet af dobbeltkunder er fortsat i Detailbanken har i 2006 både øget tilgangen af nye kunder markant og reduceret afgangen af bestående kunder. Det er et resultat af bankens fokuserede indsats over for kunderne. Engrosbanken har specialiseret sig i en række nicheområder, kendetegnet ved en dyb faglig viden og et indgående kendskab til markedsforholdene. Det sikrer bankens kunder en værdifuld rådgivning kombineret med afbalancerede risici for banken. Engrosbanken agerer inden for landbrug, ejendomsfinansiering, pantebreve, børs og kapitalforvaltning samt investering og finansiering. Det er områder, som oplever synergi med Alm. Brand Koncernens øvrige aktiviteter. Alm. Brand Finans A/S hovedaktivitet er indgåelse af leasing- og finansieringsaftaler til private og erhvervskunder. Alm. Brand Finans har i 2006 udvidet samarbejdet med Alm. Brand Koncernen med henblik på at øge salget af forsikringer gennem det eksisterende forhandlernet. 15

17 GODT PÅ VEJ MOD 2010 BANKENS MÅL OG STRATEGI Vi skal tage hånd om vores kunder Visionen - at tage hånd om - betyder, at vi interesserer os for vores kunders behov og giver dem det fornødne overblik og beslutningsgrundlag, når de skal vælge finansielle ydelser. er opmærksomme på vores kunder i dagligdagen, så de føler, at vi interesserer os for dem. hjælper og drager omsorg for vores kunder på bedst mulig vis, når de står i en ny eller uventet situation. Missionen - det formål vi har, og det vi skal opnå Vi skal tilbyde finansielle løsninger af høj kvalitet til en fornuftig pris til kunder med alm. sund fornuft. Vores kunder er privatpersoner inden for landbruget eller små og mellemstore virksomheder i Danmark. I 2005 opstillede Alm. Brand Koncernen fem strategiske og ambitiøse mål frem mod Målet for medarbejdertilfredsheden er 50% meget tilfredse og i alt 90% tilfredse medarbejdere i Alm. Brand Koncernen arbejder ud fra en tro på, at tilfredse medarbejdere er en væsentlig del af grundlaget for at skabe tilfredse kunder. Derfor er det glædeligt, at koncernen allerede nu er godt på vej mod at nå målet på medarbejdertilfredsheden. I 2006 har banken oplevet en vækst i tilfredse og meget tilfredse kunder. Det er et konkret resultat af et øget kundefokus i alle led, yderligere decentralisering af kundeansvar samt bankens attraktive og gennemskuelige priser. Det er også glædeligt at konstatere, at bankens egne kunder har et markant mere positivt billede af banken end ikke-kunder. Det efterlader en tro på, at de positive oplevelser, bankens kunder får i rådgivningssituationer, vil påvirke Alm. Brand Koncernens image positivt, ligesom marketingaktiviteter vil påvirke denne opfattelse af Alm. Brand. Et godt image er centralt for at kunne erobre markedsandele. Herved dannes grundlag for at kunne indfri koncernens ambitioner om vækst. Ambitionen er, at vi indgår som en naturlig del af overvejelserne, når alle danskere overvejer finansiel leverandør. Vækstambitionerne på 50% fra 2005 til 2010 er et helt centralt mål for koncernen, og det vil bidrage til opnåelse af bankens mål om en egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point senest i Alm. Brand Bank opnåede i 2006 en egenkapitalforrentning på 15%, hvilket er på niveau med forventningerne til En solid indtjening vil være med til at tiltrække, fastholde og udvikle markedets bedste medarbejdere. Derved er en selvforstærkende cirkel sluttet. Vækst Egenkapital Medarbejdertilfredshed Kundetilfredshed Image VÆRDISKABELSE VIA VÆRDIGRUNDLAG ALM. SUND FORNUFT GENSIDIG RESPEKT HELHED OG NÆRHED VILJE TIL SUCCES 16

18 Banken tillægger koncernens værdier stor betydning i relation til kundeservice og udbygning af samarbejdet på tværs af koncernen. Derfor er det også naturligt, at værdigrundlaget har en central placering i arbejdet med at realisere strategi Værdierne giver en unik kultur og er i god overensstemmelse med det, som Alm. Brand Bank står for. Værdierne er et udtryk for den indgangsvinkel, Alm. Brand har over for kunder, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt. SERVICE Banken arbejder kontinuerligt på at øge kvaliteten i de ydelser, som kunderne aftager. Et centralt led i tilgangen hertil er adskillelsen af rådgivningsfasen og selve produktionen og administrationen. Det giver bankens finansielle rådgivere mulighed for at koncentrere sig om det, de er bedst til, ligesom der opnås synergimæssige fordele ved at samle de administrative opgaver, ressourcer og kompetencer. Det er med til at optimere processerne i hele kundehåndteringen, ligesom udviklingen på eksempelvis sagsbehandlingstid, telefonbesvarelse samt kvalitet i rådgivningen konstant følges. FORVENTNINGER TIL 2007 Alm. Brand Bank forventer i 2007 at realisere et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. og i overensstemmelse med strategi 2010 fortsat lønsom vækst i både indlån og udlån. I 2007 fortsætter investeringerne i dobbeltkunde-konceptet med henblik på en tættere tilknytning mellem den enkelte kunde og Alm. Brand Koncernen. I 2007 udvides antallet af forretningsområder. Via koncernens filialnet vil banken yde en målrettet indsats over for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Forventningen er, at banken kan drage fordel af eksisterende kundeforhold og de gode relationer, koncernen allerede har i segmentet, ligesom hensigten er at skabe synergier ved et øget branchekendskab samt en komplet rådgivning om finansiering og risikoafdækning. Heri vil den stadigt øgede ekspertise på leasingaktiviteter forankret i Alm. Brand Finans indgå aktivt. Arbejdet med at indarbejde de nye kapitaldækningsregler (Basel II) vil fortsætte i I 2005 startede banken, i samarbejde med Bankdata, en række udviklingsaktiviteter, der skal sikre implementeringen af IRB Foundation-metoden over en kortere årrække. Herefter vil banken opnå de kapitalmæssige og risikostyringsmæssige gevinster, som implementeringen af IRB Foundation-metoden muliggør. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere. Derudover forventes det, at bankens investeringer i børs- og kapitalforvaltningsaktiviteterne vil påvirke resultatet for 2007 positivt, ligesom detailbankens forretningsvolumen forventes at opleve lønsom vækst. I 2007 vil Alm. Brand Bank tage yderligere skridt mod at realisere strategi Med venlig hilsen Henrik Nordam Administrerende direktør 17

19 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER Alm. Brand Banks forretningsaktiviteter er fordelt på følgende: Detailbanken Engrosbanken Alm. Brand Finans Forretningsområderne fungerer i vidt omfang som selvstændige enheder, der deler visse servicefunktioner, hvoraf flere deles med den øvrige Alm. Brand Koncern. DETAILBANKEN Detailbanken henvender sig til privatkunder på det danske marked. Det gøres ud fra et totalkoncept inden for indlån, investering, pension og udlån. Produkterne udbydes på attraktive vilkår til kunder med ordnede økonomiske forhold. Detailbanken har kunder, og der beskæftiges 87 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 25 filialer, og 90 medarbejdere på hovedkontoret. Detailbankens resultat er 103 mio.kr. i 2006 i forhold til 90 mio.kr. i Resultatet er på niveau med de oprindelige forventninger for Mål og strategi Detailbankens strategiske mål er at bidrage til bankens mål om vækst og fokus på helkunder. Midlerne til at indfri disse mål er den strategiske satsning på dobbeltkunde-konceptet, hvor koncernens kunder tilbydes unikke produkt- og rådgivningskoncepter og en efterfølgende proces, hvor kunderne via vores målrettede salgs- og servicekoncepter fastholdes i banken og den fornødne kunderentabilitet opnås. Især for dobbeltkunder vil Alm. Brand Bank således opleves som førende på service, rådgivning og prisvilkår. Detailbanken satser fortsat på en salgs- og betjeningsstrategi, hvor rådgiverne friholdes fra administrative opgaver, som håndteres centralt. Kunderne kan således få fuld glæde af rådgiverne, ligesom de kan benytte bankens øvrige betjeningsmuligheder, herunder netbank, pengeautomater, kortløsninger og bankens kundeservice. Detailbanken, mio.kr Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Nedskrivninger på udlån 8 8 Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. Markeds- og brancheforhold 2006 har været præget af stabile konjunkturer med meget få tab på private kunder. Efterspørgslen efter bankens udlånsprodukter har været stor, hvilket specielt har gjort sig gældende i første halvår. Det er særligt udlån med sikkerhed i fast ejendom, der har drevet væksten. Væksten har været aftagende over året som følge af den generelle større forsigtighed, der spores på ejendomsmarkedet og produkter afledt heraf. Eftersom indlånsrenten både på variabelt forrentet indlån og på aftaleindlån er steget, har det igen været muligt at tiltrække nye indlånsmidler med attraktive priser. Marginalerne er fortsat under konkurrencemæssigt pres på privatmarkedet. 18

20 Væsentlige begivenheder i 2006 Nye kunder og udlånsvækst Detailbanken har i 2006 oplevet en betydelig vækst i tilgangen af nye kunder og samtidig formået at reducere afgangen af kunder. I 2006 er udlånene vokset med 37%. Den primære vækst i detailbankens udlån ligger i boligudlån, og den kommer fra såvel koncernens filialer som fra vores partnere. Systematiseret kreditgivning I 2006 har detailbanken systematiseret al udlån via konsekvent anvendelse af scoring til alle beslutninger om kredit. Det har medført en øget viden om indtegning og en forbedret kvalitet af kreditbeslutningerne. For alle væsentlige kreditbeslutninger er der implementeret et it-system, som støtter og overvåger kreditprocessen i detailbanken. Banken har gennemført egen uddannelse af Finansøkonomer med henblik på at uddanne disse til bankrådgivere. Salg via samarbejdspartnere Detailbanken distribuerer en række produkter via EDC Mæglerne. Også i 2006 har dette samarbejde givet et betydeligt forretningsmæssigt omfang. Samarbejdet, der primært er rettet mod husejersegmentet, er interessant for detailbanken, idet denne kundegruppe er kendetegnet ved pæne volumener og en god kreditbonitet. Forventninger til 2007 Fortsat vækst i forretningsomfanget Også i 2007 forventes en solid vækst i forretningsomfanget både med den enkelte kunde som følge af dobbeltkundekonceptet og som følge af tilgang af flere nye kunder. Hovedparten af væksten kommer til at ligge på rentabilitetsskabende produkter, inden for udlån og investering. Decentralisering af kompetence I sammenhæng med systematisering af kreditprocessen er beslutningskompetencen på den enkelte kunde ført helt ud til rådgiveren. Derved oplever kunden rådgivning simultant med behovet herfor. På andre områder er der også lagt mere kompetence ud til rådgiverne og den lokale ledelse. Vækst i antallet af rådgivere Det har i lang tid været svært at tiltrække og fastholde kvalificerede finansielle rådgivere. Specielt primo 2006 oplevede branchen en høj medarbejderomsætning. På trods heraf er det lykkedes at udvide bankens rådgiverstab med 38% i 2006 uden at gå på kompromis med vores ambitioner om et højt rådgivningsniveau. Detailbanken anser fokus på lokal ledelse, kombineret med et fåtal af administrative opgaver til bankrådgivere og det attraktive dobbeltkunde-koncept, som en medvirkende årsag hertil. Fokus på effektivisering af væsentlige processer Detailbanken vil fortsætte med at forbedre og effektivisere kundeprocesserne via konsekvent procesarbejde samt måling og opfølgning via kundetilfredshed. Detailbanken forventer således, at den budgetterede vækst i 2007 kan opnås uden væsentlig forøgelse af bemandingen, hverken i rådgiverkorpset eller i de centrale produktionsenheder. Opstart på erhverv I 2007 forventer detailbanken at starte et nyt koncept på erhvervsområdet. Målgruppen er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Der vil som for privatkundesegmentet være fokus på at betjene Alm. Brand Koncernens eksisterende kunder. Indtjening Detailbanken forventer et samlet resultat i niveauet 135 mio.kr., hvilket er en markant stigning som følge af den øgede forretningsvolumen. 19

21 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER ENGROSBANKEN Engrosbanken omfatter bankens aktiviteter på børs- og kapitalforvaltningsområdet samt øvrige forretninger med bankens storkunder. Engrosbanken består af følgende forretningsområder: Projektfinansiering, Pantebreve, Landbrug og Alm. Brand Henton (børs og kapitalforvaltning). Engrosbanken beskæftiger 117 medarbejdere. I 2006 var engrosbankens resultat 211 mio.kr. mod 256 mio.kr. i Mål og strategi Engrosbankens strategi er at fokusere på udvalgte forretningsområder, hvor banken har særlige kompetencer og dermed kan tilbyde kunderne unikke løsninger. Målet er at være blandt de bedste inden for de udvalgte forretningsområder. Målsætningen er at skabe langsigtede kundeforhold med stærke personlige relationer til forretningsområdets kunder. Kunderne tilbydes individuelle løsninger målrettet til de enkelte kundegrupper. Engrosbanken ønsker flerstrengede kunderelationer, hvor de enkelte kunder har relationer til flere af engrosbankens forretningsben. Herudover er målet at have en høj andel af kunder, der også har deres forsikring og pension i Alm. Brand Koncernen. Medarbejderne er engrosbankens vigtigste ressource. Høj faglig kompetence og stor loyalitet er de vigtigste egenskaber hos engrosbankens specialister. Målet er at fastholde og tiltrække Engrosbanken, mio.kr nogle af markedets bedste medarbejdere gennem spændende faglige udfordringer, et godt arbejdsmiljø og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Markeds- og brancheforhold De markedsområder, engrosbanken er aktiv på, har i 2006 generelt været præget af vækst og fortsat gode konjunkturer. Børsmarkedet har oplevet endnu et år med stor værdipapiromsætning og stigende efterspørgsel efter kapitalforvaltningsydelser. Det professionelle ejendomsmarked har ligeledes været kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, der medfører stor efterspørgsel efter finansieringsløsninger. Udviklingen er i løbet af 2006 gået i retning af væsentlig større og mere komplekse transaktioner, herunder en øget anvendelse af børsnoterede ejendomsobligationer og ejendomsaktieudstedelser. Danske investorer efterspørger i stigende omfang finansiering af udenlandske ejendomme, og i 2006 har efterspørgslen navnlig været rettet mod tyske ejendomme. Pantebrevsmarkedet har i 2006 været stabilt med pæn omsætning og meget lave kredittab. På trods af en stigning i markedsrenten har pantebrevsinvestering generelt givet et godt afkast i Landbrugsområdet har i 2006 været præget af strukturændringer i retning af færre, men væsentlig større landbrugsbedrifter. Samtidig har investeringsaktiviteten været høj, hvilket samlet har betydet stor efterspørgsel efter finansiering og risikostyring. Landbrugets afsætningspriser har generelt udviklet sig positivt i 2006, hvilket samlet set har givet erhvervet en forbedret indtjening. Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Kursreguleringer Andre driftsindtægter 3 - Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Væsentlige begivenheder i 2006 Alm. Brand Henton Alm. Brand Henton er det nye navn for bankens børsmæglerog kapitalforvaltningsaktivitet. Alm. Brand Henton er en fusion af bankens hidtidige børsfunktion og Henton Børsmæglerselskab A/S i Silkeborg, der blev erhvervet af banken ultimo Alm. Brand Henton beskæftiger 70 medarbejdere, der dels arbejder i bankens hovedkontor på Midtermolen i København og dels i Silkeborg. Fordelen ved to lokationer er øget kundenærhed, bredere rekrutteringsgrundlag for medarbejdere samt øget driftssikkerhed. Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. 20

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere