ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

2 INDHOLD 3 STRATEGI SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT 52 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 53 Balance 54 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse 56 Oversigt over noter 57 Noter 9 LEDELSENS BERETNING 10 Overblik 13 Hoved- og nøgletal 15 Godt på vej mod Koncernens forretningsaktiviteter 26 Salg, service og markedsføring 28 Medarbejdere og udvikling 30 Informationsteknologi 32 Risikostyring 38 Investorforhold 83 REGNSKAB MODERSELSKAB 84 Anvendt regnskabspraksis 85 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 86 Balance 87 Egenkapitalopgørelse 88 Oversigt over noter 89 Noter 109 NØGLETALSDEFINITIONER 41 REGNSKAB KONCERN 42 Anvendt regnskabspraksis 49 Ledelsespåtegning 50 Revisionspåtegninger 111 LEDELSESHVERV 114 ADRESSELISTE

3 Disclaimer Prognoser er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Resultatet kan blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. For en mere grundig gennemgang af bankens risici henvises til kapitlet om risikostyring. Årsrapporten er oversat til engelsk. Såfremt der måtte være forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. 2

4 STRATEGI 2010 Alm. Brands strategi tager sit udspring i visionen Vi skal tage hånd om vores kunder Strategisk fokusområde: Mål for 2010 Status 2006 Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point p.a. i Merforrentningen har været -1,7%- point før skat Vækst Udlånsporteføljen skal vokse med mere end 50% i perioden 2005 til udgangen af Vokset med 22%-point Kundetilfredshed 90% af vores kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand Bank. 83% 50% af vores kunder skal være meget tilfredse. 46% Image Alm. Brand skal være blandt de to bedste på image, jf. analyse sat op af de store forsikringsselskaber. Nr. 4 Medarbejdertilfredshed 90% af vores medarbejdere skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand. 88% 50% af vores medarbejdere skal være meget tilfredse. 48% 3

5 4

6 SELSKABSOPLYSNINGER 5

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION Administrerende direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 1991 Indtrådt i direktionen i Alm. Brand A/S 1. januar 2000 Viceadm. direktør i Alm. Brand A/S fra december 2001 Bankdirektør Peter Reedtz Ansat i Alm. Brand siden 1994 Bankdirektør i Alm. Brand Bank A/S siden 2002 BESTYRELSE Christian N.B. Ulrich, formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, næstformand Christian Hjorth-Andersen Søren Boe Mortensen Ole Bach, medarbejdervalgt Mark Oswald, medarbejdervalgt REGISTRERING Alm. Brand Bank A/S CVR-nr REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef ADRESSE Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: 6

8 KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND BANK 100% 21% 18% 50% ALM. BRAND FINANS ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND FORMUE INVEST ADMINISTRATION Banken har tre datterselskaber: Alm. Brand Finans A/S Alm. Brand Pantebreve A/S Alm. Brand Formue A/S Derudover har banken kapitalandele i et joint venture: Invest Administration A/S EJERFORHOLD Banken er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Banken er desuden depotselskab for: Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 7

9 8

10 LEDELSENS BERETNING 9

11 OVERBLIK Overblik over hovedresultaterne for 2006 for Alm. Brand Bank eksklusive minoriteter: Bankens resultat før skat blev et tilfredsstillende resultat på 167 mio.kr. Udlån er vokset med 23% i 2006 og udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo året Konstaterede tab udgjorde 24 mio.kr. i 2006 Egenkapitalen udgjorde mio.kr. pr. 31. december 2006 Banken har i 2006 forrentet egenkapitalen med 15% før skat Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte For 2007 forventes et overskud før skat i niveauet 150 mio.kr. PRORATA KONSOLIDERING Alm. Brand Bank ejede ultimo 2006 henholdsvis 18% og 21% af de børsnoterede selskaber, Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S. Banken har via A-aktierne bestemmende indflydelse i begge selskaber. Som følge heraf skal banken i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) foretage 100% konsolidering af disse selskaber i bankkoncernens regnskab. Det skal banken gøre uagtet, at andre aktionærer (minoritetsinteresserne) ejer den største del af disse selskaber. For at øge gennemskueligheden af regnskabet for bankkoncernen, offentliggør banken, som et supplement, også proratakonsoliderede koncerntal. Disse tal fremgår dels af 5-årsoversigten på side 13 og dels af moderselskabsnote 41. Medmindre andet fremgår, baserer dette overblik sig på de prorata-konsoliderede koncerntal. Det er primært vedrørende regnskabsposterne gebyrer, kursreguleringer, udlån og egenkapital, at der kan være betydelige forskelle mellem de 100%- konsoliderede koncerntal og de prorata-konsoliderede koncerntal. Alm. Brand Bank er blandt Danmarks større pengeinstitutter, og banken tilbyder produkter, der dækker behovene for bankydelser hos den typiske danske familie. Samtidig har banken fokus på at tilbyde opsparings-, rådgivnings- og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Heri indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil- og ejendomsfinansiering samt finansielle løsninger til landbruget. Banken har desuden aktiviteter inden for handel med og analyse af obligationer, aktier, pantebreve og valuta samt inden for kapitalforvaltning. RESULTAT Alm. Brand Bank havde i 2006 netto rente- og gebyrindtægter på 493 mio.kr., mod 511 mio.kr. i Udviklingen i renteindtægterne er positivt påvirket af den øgede vækst i banken og negativt påvirket af en faldende rentemarginal. Rentemarginalen er først og fremmest faldet som følge af en øget andel af funding via kapitalmarkederne i forhold til indlån. Herudover har den stigende konkurrence også haft effekt. Bankens gebyrindtægter er væsentlig lavere end sidste år, hvilket kan henføres til udviklingen på de finansielle markeder, som har betydet, at der i 2006 ikke har været samme succeshonorarer på kapitalforvaltning som i Herudover kan faldet i gebyrindtægterne henføres til den omstrukturering, bankens børsområde har gennemført. Omstruktureringen er nu på plads, og fokus er herefter rettet mod at udbygge de forretningsmæssige aktiviteter. Bankens kursreguleringer udgjorde 60 mio.kr. i 2006 mod 72 mio.kr. i Bankens samlede omkostninger udgjorde 434 mio.kr. i 2006 mod 365 mio.kr. i De øgede omkostninger skyldes dels investeringer til styrkelse af bankens børsaktiviteter, og dels ansættelse af flere bankrådgivere som led i strategien om øget vækst på detailbankområdet. Stigningen skal desuden ses i sammenhæng med, at aktivitetsniveauet målt som vækst i udlånet er steget med 23%. 10

12 Indtjening pr. omkostningskrone var 1,41 i 2006 mod 1,60 i Faldet kan primært henføres til de nævnte investeringer i 2006 samt til betydelige kursgevinster i 2005 i Alm. Brand Formue. De samlede driftsførte nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde en indtægt på 27 mio.kr. i 2006 mod en udgift på 5 mio.kr. i Banken har således været begunstiget af lave tab, hvilket er en følge af de gode konjunkturer i Danmark samt koncernens ønske om en lav risiko i bankens engagementer. Bankens akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier udgjorde 182 mio.kr. ultimo Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 1,2 mod 1,6 ultimo Bankens 100% ejede datterselskab, Alm. Brand Finans, har i 2006 realiseret et resultat før skat på 31 mio.kr. mod et resultat på 37 mio.kr. i Resultatet anses som tilfredsstillende. Det 100% ejede datterselskab, Henton Børsmæglerselskab A/S, er i 2006 fusioneret ind i Alm. Brand Bank. BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen fortsat vokser. Væksten er blandt andet en følge af den fortsatte succes med udlån til boliger og projektfinansiering, herunder investeringskunder. Endvidere oplever banken et generelt øget kundeengagement i forbindelse med Alm. Brand Koncernens dobbeltkunde-koncept. Årets resultat før skat udgjorde 167 mio.kr. mod 222 mio.kr. i 2005, mens resultatet efter skat udgjorde 127 mio.kr. i Resultatet for 2006 svarer til de senest udmeldte forventninger i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal 2006 om et resultat i niveauet 160 mio.kr. Bankens udlån udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo 2006, hvilket er en stigning på 2,7 mia.kr. i forhold til ultimo Væksten i bankens udlån er tilfredsstillende og skal ses i sammenhæng med bankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig have en kendt og moderat risiko. En del af bankkoncernens aktiviteter er placeret i bankens datterselskaber, Alm. Brand Formue, Alm. Brand Pantebreve og Alm. Brand Finans. Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Da banken ultimo 2006 ejede 18% af Alm. Brand Formue, udgjorde bankens andel af resultatet 5 mio.kr. Alm. Brand Pantebreve opnåede i 2006 et resultat før skat på 15 mio.kr., hvilket var bedre end de senest udmeldte forventninger. Resultatet har givet aktionærerne et afkast før skat på 11% af egenkapitalen. Alm. Brand Bank ejede 21% af aktierne ultimo 2006, hvorfor bankens andel af resultatet udgjorde 3 mio.kr. Ultimo 2006 var bankens indlån 9,5 mia.kr. mod 9,0 mia.kr. ultimo 2005, hvilket svarer til en stigning på 6%. Bankens garantier og andre forpligtelser var 1,7 mia.kr. ultimo 2006 mod 2,1 ultimo Bankens gæld til kreditinstitutter er faldet fra 7,0 mia.kr. ultimo 2005 til 6,5 mia.kr. ultimo Faldet kan henføres til en omlægning af bankens likviditet. I 2006 er der således indfriet lån for 70 mio.eur, mens likviditeten til den fremtidige vækst samtidig er sikret med to nye lånefaciliteter. Banken har således udstedt obligationer for 1,15 mia.nok. Obligationerne er noterede på Oslo Børs med en løbetid på tre år og er aftaget af norske institutionelle investorer. Herudover har banken hjemtaget et lån på 50 mio.eur. Lånet er ydet af en række udenlandske pengeinstitutter. Der har i forbindelse med de to udstedelser været stor interesse for långivning til banken. 11

13 OVERBLIK I 2006 har banken endvidere optaget 175 mio.kr. i hybridkapital. Hybridkapitalen er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår som en del af kapitalgrundlaget i banken. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Efter regnskabsårets udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Bankens egenkapital udgjorde 1,2 mia.kr. ultimo Den samlede basiskapital udgjorde 2,1 mia.kr., mens bankkoncernens solvensprocent udgjorde 12,1, og kernekapitalprocenten 10,4. UDBYTTE Det indstilles til generalforsamlingen, at der i 2007 ikke udbetales udbytte vedrørende regnskabsåret 2006, og at selskabets resultat efter skat på 127 mio.kr. overføres til egenkapitalen. PENGESTRØMME Ultimo 2006 var bankkoncernens likviditet på 1,1 mia.kr., hvilket er et fald på 0,8 mia.kr. i forhold til Faldet er hovedsageligt en følge af, at driftskapitalen er ændret med -1,3 mia.kr., mens pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er øget med 0,5 mia.kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er i 2006 påvirket af en omlægning af bankkoncernens likviditet. Der har i året været et fald i gæld til kreditinstitutter på 0,7 mia.kr., mens der ved udstedelse af obligationer og optagelse af hybridkapital er fremskaffet ny likviditet på 1,2 mia.kr. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING De nye regnskabsbestemmelser, der trådte i kraft i 2005, medførte væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse, bankkoncernen hidtil havde fulgt. Ændringerne vedrører især værdiansættelse (måling) af udlån mv., hvor de nye regler foreskriver, at nedskrivninger ikke kan foretages, før bankkoncernen har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr. 31. december 2006 er baseret delvist på skøn. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. FORVENTNINGER I 2007 forventes et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. Der er forudsat uændrede konjunkturer og renteniveau. Forventningerne til 2007 er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for koncernen som helhed som for de enkelte forretningssegmenter kan resultatet blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. 12

14 HOVED- OG NØGLETAL PRORATA** KONCERNTAL RESULTAT- OPGØRELSE Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv. Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoriteter Resultat før skat eksklusive minoriteter BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal * - - 2,0% 2,3% 2,6% 2,5% 2,6% Indtjening pr. omkostningskrone 1,41 1,60 1,49 1,88 1,44 1,27 1,28 Nedskrivningsprocent 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,7% 0,5% Solvensprocent * ,1% 11,5% 12,4% 14,7% 12,6% Egenkapitalforrentning før skat 14,5% 23,0% 14,5% 23,0% 15,7% 14,9% 12,9% Egenkapitalforrentning efter skat 11,1% 16,1% 11,1% 16,1% 15,4% 14,7% 13,8% Merafkast i forhold til 11,5% 20,8% 11,5% 20,8% 13,5% 12,5% 9,4% indskudsbevisrenten Hoved- og nøgletal er for udarbejdet i henhold til IFRS. For 2002 og 2003 er udarbejdelsen foretaget i henhold til tidligere gældende regler. * Der er ikke tilpasset sammenligningstal for 2004 vedrørende disse nøgletal. ** Den fulde prorata-resultatopgørelse og -balance fremgår af note 41 i regnskab for moderselskab. 13

15 14

16 GODT PÅ VEJ MOD 2010 v/ HENRIK NORDAM TILFREDSSTILLENDE RESULTAT Banken har i 2006 realiseret et resultat på 167 mio.kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 15%. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet for 2006 er præget af betydelige investeringer. Dels i retableringen af børsfunktionen, og dels i fortsat yderligere opbygning af filialnettet for at styrke positionen på dette strategisk vigtige område. Herudover har bankens afkast på de finansielle markeder været knapt så positivt i 2006 som i Såvel retablering af børsfunktionen som investeringen i filialerne er forløbet planmæssigt. Effekten af disse tiltag forventes at påvirke bankens resultat positivt i de kommende år. EN UNIK BANK Alm. Brand Bank indgår som en del af Alm. Brand Koncernen, der tilbyder bank-, forsikringsog pensionsprodukter. Det giver vores kunder mulighed for at modtage en komplet rådgivning om deres samlede finansierings-, risiko- og investeringsforhold. Bankens aktiviteter er organiseret i henholdsvis detailbanken, engrosbanken og Alm. Brand Finans. Detailbanken arbejder med en klar grundfilosofi om et personligt rådgivningskoncept, der indebærer faste, attraktive og gennemskuelige priser. Den personlige rådgivning sker via Alm. Brand Koncernens 25 landsdækkende filialer, hvor banken er en integreret del af den samlede kundebetjening. Samtidig øges kendskabet til koncernens unikke dobbeltkunde-koncept, og væksten i antallet af dobbeltkunder er fortsat i Detailbanken har i 2006 både øget tilgangen af nye kunder markant og reduceret afgangen af bestående kunder. Det er et resultat af bankens fokuserede indsats over for kunderne. Engrosbanken har specialiseret sig i en række nicheområder, kendetegnet ved en dyb faglig viden og et indgående kendskab til markedsforholdene. Det sikrer bankens kunder en værdifuld rådgivning kombineret med afbalancerede risici for banken. Engrosbanken agerer inden for landbrug, ejendomsfinansiering, pantebreve, børs og kapitalforvaltning samt investering og finansiering. Det er områder, som oplever synergi med Alm. Brand Koncernens øvrige aktiviteter. Alm. Brand Finans A/S hovedaktivitet er indgåelse af leasing- og finansieringsaftaler til private og erhvervskunder. Alm. Brand Finans har i 2006 udvidet samarbejdet med Alm. Brand Koncernen med henblik på at øge salget af forsikringer gennem det eksisterende forhandlernet. 15

17 GODT PÅ VEJ MOD 2010 BANKENS MÅL OG STRATEGI Vi skal tage hånd om vores kunder Visionen - at tage hånd om - betyder, at vi interesserer os for vores kunders behov og giver dem det fornødne overblik og beslutningsgrundlag, når de skal vælge finansielle ydelser. er opmærksomme på vores kunder i dagligdagen, så de føler, at vi interesserer os for dem. hjælper og drager omsorg for vores kunder på bedst mulig vis, når de står i en ny eller uventet situation. Missionen - det formål vi har, og det vi skal opnå Vi skal tilbyde finansielle løsninger af høj kvalitet til en fornuftig pris til kunder med alm. sund fornuft. Vores kunder er privatpersoner inden for landbruget eller små og mellemstore virksomheder i Danmark. I 2005 opstillede Alm. Brand Koncernen fem strategiske og ambitiøse mål frem mod Målet for medarbejdertilfredsheden er 50% meget tilfredse og i alt 90% tilfredse medarbejdere i Alm. Brand Koncernen arbejder ud fra en tro på, at tilfredse medarbejdere er en væsentlig del af grundlaget for at skabe tilfredse kunder. Derfor er det glædeligt, at koncernen allerede nu er godt på vej mod at nå målet på medarbejdertilfredsheden. I 2006 har banken oplevet en vækst i tilfredse og meget tilfredse kunder. Det er et konkret resultat af et øget kundefokus i alle led, yderligere decentralisering af kundeansvar samt bankens attraktive og gennemskuelige priser. Det er også glædeligt at konstatere, at bankens egne kunder har et markant mere positivt billede af banken end ikke-kunder. Det efterlader en tro på, at de positive oplevelser, bankens kunder får i rådgivningssituationer, vil påvirke Alm. Brand Koncernens image positivt, ligesom marketingaktiviteter vil påvirke denne opfattelse af Alm. Brand. Et godt image er centralt for at kunne erobre markedsandele. Herved dannes grundlag for at kunne indfri koncernens ambitioner om vækst. Ambitionen er, at vi indgår som en naturlig del af overvejelserne, når alle danskere overvejer finansiel leverandør. Vækstambitionerne på 50% fra 2005 til 2010 er et helt centralt mål for koncernen, og det vil bidrage til opnåelse af bankens mål om en egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point senest i Alm. Brand Bank opnåede i 2006 en egenkapitalforrentning på 15%, hvilket er på niveau med forventningerne til En solid indtjening vil være med til at tiltrække, fastholde og udvikle markedets bedste medarbejdere. Derved er en selvforstærkende cirkel sluttet. Vækst Egenkapital Medarbejdertilfredshed Kundetilfredshed Image VÆRDISKABELSE VIA VÆRDIGRUNDLAG ALM. SUND FORNUFT GENSIDIG RESPEKT HELHED OG NÆRHED VILJE TIL SUCCES 16

18 Banken tillægger koncernens værdier stor betydning i relation til kundeservice og udbygning af samarbejdet på tværs af koncernen. Derfor er det også naturligt, at værdigrundlaget har en central placering i arbejdet med at realisere strategi Værdierne giver en unik kultur og er i god overensstemmelse med det, som Alm. Brand Bank står for. Værdierne er et udtryk for den indgangsvinkel, Alm. Brand har over for kunder, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt. SERVICE Banken arbejder kontinuerligt på at øge kvaliteten i de ydelser, som kunderne aftager. Et centralt led i tilgangen hertil er adskillelsen af rådgivningsfasen og selve produktionen og administrationen. Det giver bankens finansielle rådgivere mulighed for at koncentrere sig om det, de er bedst til, ligesom der opnås synergimæssige fordele ved at samle de administrative opgaver, ressourcer og kompetencer. Det er med til at optimere processerne i hele kundehåndteringen, ligesom udviklingen på eksempelvis sagsbehandlingstid, telefonbesvarelse samt kvalitet i rådgivningen konstant følges. FORVENTNINGER TIL 2007 Alm. Brand Bank forventer i 2007 at realisere et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. og i overensstemmelse med strategi 2010 fortsat lønsom vækst i både indlån og udlån. I 2007 fortsætter investeringerne i dobbeltkunde-konceptet med henblik på en tættere tilknytning mellem den enkelte kunde og Alm. Brand Koncernen. I 2007 udvides antallet af forretningsområder. Via koncernens filialnet vil banken yde en målrettet indsats over for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Forventningen er, at banken kan drage fordel af eksisterende kundeforhold og de gode relationer, koncernen allerede har i segmentet, ligesom hensigten er at skabe synergier ved et øget branchekendskab samt en komplet rådgivning om finansiering og risikoafdækning. Heri vil den stadigt øgede ekspertise på leasingaktiviteter forankret i Alm. Brand Finans indgå aktivt. Arbejdet med at indarbejde de nye kapitaldækningsregler (Basel II) vil fortsætte i I 2005 startede banken, i samarbejde med Bankdata, en række udviklingsaktiviteter, der skal sikre implementeringen af IRB Foundation-metoden over en kortere årrække. Herefter vil banken opnå de kapitalmæssige og risikostyringsmæssige gevinster, som implementeringen af IRB Foundation-metoden muliggør. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere. Derudover forventes det, at bankens investeringer i børs- og kapitalforvaltningsaktiviteterne vil påvirke resultatet for 2007 positivt, ligesom detailbankens forretningsvolumen forventes at opleve lønsom vækst. I 2007 vil Alm. Brand Bank tage yderligere skridt mod at realisere strategi Med venlig hilsen Henrik Nordam Administrerende direktør 17

19 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER Alm. Brand Banks forretningsaktiviteter er fordelt på følgende: Detailbanken Engrosbanken Alm. Brand Finans Forretningsområderne fungerer i vidt omfang som selvstændige enheder, der deler visse servicefunktioner, hvoraf flere deles med den øvrige Alm. Brand Koncern. DETAILBANKEN Detailbanken henvender sig til privatkunder på det danske marked. Det gøres ud fra et totalkoncept inden for indlån, investering, pension og udlån. Produkterne udbydes på attraktive vilkår til kunder med ordnede økonomiske forhold. Detailbanken har kunder, og der beskæftiges 87 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 25 filialer, og 90 medarbejdere på hovedkontoret. Detailbankens resultat er 103 mio.kr. i 2006 i forhold til 90 mio.kr. i Resultatet er på niveau med de oprindelige forventninger for Mål og strategi Detailbankens strategiske mål er at bidrage til bankens mål om vækst og fokus på helkunder. Midlerne til at indfri disse mål er den strategiske satsning på dobbeltkunde-konceptet, hvor koncernens kunder tilbydes unikke produkt- og rådgivningskoncepter og en efterfølgende proces, hvor kunderne via vores målrettede salgs- og servicekoncepter fastholdes i banken og den fornødne kunderentabilitet opnås. Især for dobbeltkunder vil Alm. Brand Bank således opleves som førende på service, rådgivning og prisvilkår. Detailbanken satser fortsat på en salgs- og betjeningsstrategi, hvor rådgiverne friholdes fra administrative opgaver, som håndteres centralt. Kunderne kan således få fuld glæde af rådgiverne, ligesom de kan benytte bankens øvrige betjeningsmuligheder, herunder netbank, pengeautomater, kortløsninger og bankens kundeservice. Detailbanken, mio.kr Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Nedskrivninger på udlån 8 8 Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. Markeds- og brancheforhold 2006 har været præget af stabile konjunkturer med meget få tab på private kunder. Efterspørgslen efter bankens udlånsprodukter har været stor, hvilket specielt har gjort sig gældende i første halvår. Det er særligt udlån med sikkerhed i fast ejendom, der har drevet væksten. Væksten har været aftagende over året som følge af den generelle større forsigtighed, der spores på ejendomsmarkedet og produkter afledt heraf. Eftersom indlånsrenten både på variabelt forrentet indlån og på aftaleindlån er steget, har det igen været muligt at tiltrække nye indlånsmidler med attraktive priser. Marginalerne er fortsat under konkurrencemæssigt pres på privatmarkedet. 18

20 Væsentlige begivenheder i 2006 Nye kunder og udlånsvækst Detailbanken har i 2006 oplevet en betydelig vækst i tilgangen af nye kunder og samtidig formået at reducere afgangen af kunder. I 2006 er udlånene vokset med 37%. Den primære vækst i detailbankens udlån ligger i boligudlån, og den kommer fra såvel koncernens filialer som fra vores partnere. Systematiseret kreditgivning I 2006 har detailbanken systematiseret al udlån via konsekvent anvendelse af scoring til alle beslutninger om kredit. Det har medført en øget viden om indtegning og en forbedret kvalitet af kreditbeslutningerne. For alle væsentlige kreditbeslutninger er der implementeret et it-system, som støtter og overvåger kreditprocessen i detailbanken. Banken har gennemført egen uddannelse af Finansøkonomer med henblik på at uddanne disse til bankrådgivere. Salg via samarbejdspartnere Detailbanken distribuerer en række produkter via EDC Mæglerne. Også i 2006 har dette samarbejde givet et betydeligt forretningsmæssigt omfang. Samarbejdet, der primært er rettet mod husejersegmentet, er interessant for detailbanken, idet denne kundegruppe er kendetegnet ved pæne volumener og en god kreditbonitet. Forventninger til 2007 Fortsat vækst i forretningsomfanget Også i 2007 forventes en solid vækst i forretningsomfanget både med den enkelte kunde som følge af dobbeltkundekonceptet og som følge af tilgang af flere nye kunder. Hovedparten af væksten kommer til at ligge på rentabilitetsskabende produkter, inden for udlån og investering. Decentralisering af kompetence I sammenhæng med systematisering af kreditprocessen er beslutningskompetencen på den enkelte kunde ført helt ud til rådgiveren. Derved oplever kunden rådgivning simultant med behovet herfor. På andre områder er der også lagt mere kompetence ud til rådgiverne og den lokale ledelse. Vækst i antallet af rådgivere Det har i lang tid været svært at tiltrække og fastholde kvalificerede finansielle rådgivere. Specielt primo 2006 oplevede branchen en høj medarbejderomsætning. På trods heraf er det lykkedes at udvide bankens rådgiverstab med 38% i 2006 uden at gå på kompromis med vores ambitioner om et højt rådgivningsniveau. Detailbanken anser fokus på lokal ledelse, kombineret med et fåtal af administrative opgaver til bankrådgivere og det attraktive dobbeltkunde-koncept, som en medvirkende årsag hertil. Fokus på effektivisering af væsentlige processer Detailbanken vil fortsætte med at forbedre og effektivisere kundeprocesserne via konsekvent procesarbejde samt måling og opfølgning via kundetilfredshed. Detailbanken forventer således, at den budgetterede vækst i 2007 kan opnås uden væsentlig forøgelse af bemandingen, hverken i rådgiverkorpset eller i de centrale produktionsenheder. Opstart på erhverv I 2007 forventer detailbanken at starte et nyt koncept på erhvervsområdet. Målgruppen er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Der vil som for privatkundesegmentet være fokus på at betjene Alm. Brand Koncernens eksisterende kunder. Indtjening Detailbanken forventer et samlet resultat i niveauet 135 mio.kr., hvilket er en markant stigning som følge af den øgede forretningsvolumen. 19

21 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER ENGROSBANKEN Engrosbanken omfatter bankens aktiviteter på børs- og kapitalforvaltningsområdet samt øvrige forretninger med bankens storkunder. Engrosbanken består af følgende forretningsområder: Projektfinansiering, Pantebreve, Landbrug og Alm. Brand Henton (børs og kapitalforvaltning). Engrosbanken beskæftiger 117 medarbejdere. I 2006 var engrosbankens resultat 211 mio.kr. mod 256 mio.kr. i Mål og strategi Engrosbankens strategi er at fokusere på udvalgte forretningsområder, hvor banken har særlige kompetencer og dermed kan tilbyde kunderne unikke løsninger. Målet er at være blandt de bedste inden for de udvalgte forretningsområder. Målsætningen er at skabe langsigtede kundeforhold med stærke personlige relationer til forretningsområdets kunder. Kunderne tilbydes individuelle løsninger målrettet til de enkelte kundegrupper. Engrosbanken ønsker flerstrengede kunderelationer, hvor de enkelte kunder har relationer til flere af engrosbankens forretningsben. Herudover er målet at have en høj andel af kunder, der også har deres forsikring og pension i Alm. Brand Koncernen. Medarbejderne er engrosbankens vigtigste ressource. Høj faglig kompetence og stor loyalitet er de vigtigste egenskaber hos engrosbankens specialister. Målet er at fastholde og tiltrække Engrosbanken, mio.kr nogle af markedets bedste medarbejdere gennem spændende faglige udfordringer, et godt arbejdsmiljø og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Markeds- og brancheforhold De markedsområder, engrosbanken er aktiv på, har i 2006 generelt været præget af vækst og fortsat gode konjunkturer. Børsmarkedet har oplevet endnu et år med stor værdipapiromsætning og stigende efterspørgsel efter kapitalforvaltningsydelser. Det professionelle ejendomsmarked har ligeledes været kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, der medfører stor efterspørgsel efter finansieringsløsninger. Udviklingen er i løbet af 2006 gået i retning af væsentlig større og mere komplekse transaktioner, herunder en øget anvendelse af børsnoterede ejendomsobligationer og ejendomsaktieudstedelser. Danske investorer efterspørger i stigende omfang finansiering af udenlandske ejendomme, og i 2006 har efterspørgslen navnlig været rettet mod tyske ejendomme. Pantebrevsmarkedet har i 2006 været stabilt med pæn omsætning og meget lave kredittab. På trods af en stigning i markedsrenten har pantebrevsinvestering generelt givet et godt afkast i Landbrugsområdet har i 2006 været præget af strukturændringer i retning af færre, men væsentlig større landbrugsbedrifter. Samtidig har investeringsaktiviteten været høj, hvilket samlet har betydet stor efterspørgsel efter finansiering og risikostyring. Landbrugets afsætningspriser har generelt udviklet sig positivt i 2006, hvilket samlet set har givet erhvervet en forbedret indtjening. Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Kursreguleringer Andre driftsindtægter 3 - Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Væsentlige begivenheder i 2006 Alm. Brand Henton Alm. Brand Henton er det nye navn for bankens børsmæglerog kapitalforvaltningsaktivitet. Alm. Brand Henton er en fusion af bankens hidtidige børsfunktion og Henton Børsmæglerselskab A/S i Silkeborg, der blev erhvervet af banken ultimo Alm. Brand Henton beskæftiger 70 medarbejdere, der dels arbejder i bankens hovedkontor på Midtermolen i København og dels i Silkeborg. Fordelen ved to lokationer er øget kundenærhed, bredere rekrutteringsgrundlag for medarbejdere samt øget driftssikkerhed. Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. 20

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 4 KONCERNOVERSIGT 5 LEDELSENS BERETNING

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT Alm. Brand Bank - 2007 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35 12 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 Overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Strategi

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT

CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND bank A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK Å R S RA P P O R T 2 0 0 8 ALM. s u nbank d F OA/S RNU FT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2008 1 INDHOLD

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S K VA R TA L S R A P P O R T 3. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Hoved-

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND. Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND. Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2003 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD 2 3 5 7 9 10 12 18 20 22 26 29 30 33 34 36 37 38 54 55 56 OVERBLIK

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere