ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

2 INDHOLD 3 STRATEGI SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT 52 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 53 Balance 54 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse 56 Oversigt over noter 57 Noter 9 LEDELSENS BERETNING 10 Overblik 13 Hoved- og nøgletal 15 Godt på vej mod Koncernens forretningsaktiviteter 26 Salg, service og markedsføring 28 Medarbejdere og udvikling 30 Informationsteknologi 32 Risikostyring 38 Investorforhold 83 REGNSKAB MODERSELSKAB 84 Anvendt regnskabspraksis 85 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 86 Balance 87 Egenkapitalopgørelse 88 Oversigt over noter 89 Noter 109 NØGLETALSDEFINITIONER 41 REGNSKAB KONCERN 42 Anvendt regnskabspraksis 49 Ledelsespåtegning 50 Revisionspåtegninger 111 LEDELSESHVERV 114 ADRESSELISTE

3 Disclaimer Prognoser er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Resultatet kan blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. For en mere grundig gennemgang af bankens risici henvises til kapitlet om risikostyring. Årsrapporten er oversat til engelsk. Såfremt der måtte være forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. 2

4 STRATEGI 2010 Alm. Brands strategi tager sit udspring i visionen Vi skal tage hånd om vores kunder Strategisk fokusområde: Mål for 2010 Status 2006 Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point p.a. i Merforrentningen har været -1,7%- point før skat Vækst Udlånsporteføljen skal vokse med mere end 50% i perioden 2005 til udgangen af Vokset med 22%-point Kundetilfredshed 90% af vores kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand Bank. 83% 50% af vores kunder skal være meget tilfredse. 46% Image Alm. Brand skal være blandt de to bedste på image, jf. analyse sat op af de store forsikringsselskaber. Nr. 4 Medarbejdertilfredshed 90% af vores medarbejdere skal være tilfredse eller meget tilfredse med Alm. Brand. 88% 50% af vores medarbejdere skal være meget tilfredse. 48% 3

5 4

6 SELSKABSOPLYSNINGER 5

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION Administrerende direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 1991 Indtrådt i direktionen i Alm. Brand A/S 1. januar 2000 Viceadm. direktør i Alm. Brand A/S fra december 2001 Bankdirektør Peter Reedtz Ansat i Alm. Brand siden 1994 Bankdirektør i Alm. Brand Bank A/S siden 2002 BESTYRELSE Christian N.B. Ulrich, formand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, næstformand Christian Hjorth-Andersen Søren Boe Mortensen Ole Bach, medarbejdervalgt Mark Oswald, medarbejdervalgt REGISTRERING Alm. Brand Bank A/S CVR-nr REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef ADRESSE Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: 6

8 KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND BANK 100% 21% 18% 50% ALM. BRAND FINANS ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND FORMUE INVEST ADMINISTRATION Banken har tre datterselskaber: Alm. Brand Finans A/S Alm. Brand Pantebreve A/S Alm. Brand Formue A/S Derudover har banken kapitalandele i et joint venture: Invest Administration A/S EJERFORHOLD Banken er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Banken er desuden depotselskab for: Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 7

9 8

10 LEDELSENS BERETNING 9

11 OVERBLIK Overblik over hovedresultaterne for 2006 for Alm. Brand Bank eksklusive minoriteter: Bankens resultat før skat blev et tilfredsstillende resultat på 167 mio.kr. Udlån er vokset med 23% i 2006 og udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo året Konstaterede tab udgjorde 24 mio.kr. i 2006 Egenkapitalen udgjorde mio.kr. pr. 31. december 2006 Banken har i 2006 forrentet egenkapitalen med 15% før skat Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte For 2007 forventes et overskud før skat i niveauet 150 mio.kr. PRORATA KONSOLIDERING Alm. Brand Bank ejede ultimo 2006 henholdsvis 18% og 21% af de børsnoterede selskaber, Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S. Banken har via A-aktierne bestemmende indflydelse i begge selskaber. Som følge heraf skal banken i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) foretage 100% konsolidering af disse selskaber i bankkoncernens regnskab. Det skal banken gøre uagtet, at andre aktionærer (minoritetsinteresserne) ejer den største del af disse selskaber. For at øge gennemskueligheden af regnskabet for bankkoncernen, offentliggør banken, som et supplement, også proratakonsoliderede koncerntal. Disse tal fremgår dels af 5-årsoversigten på side 13 og dels af moderselskabsnote 41. Medmindre andet fremgår, baserer dette overblik sig på de prorata-konsoliderede koncerntal. Det er primært vedrørende regnskabsposterne gebyrer, kursreguleringer, udlån og egenkapital, at der kan være betydelige forskelle mellem de 100%- konsoliderede koncerntal og de prorata-konsoliderede koncerntal. Alm. Brand Bank er blandt Danmarks større pengeinstitutter, og banken tilbyder produkter, der dækker behovene for bankydelser hos den typiske danske familie. Samtidig har banken fokus på at tilbyde opsparings-, rådgivnings- og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Heri indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil- og ejendomsfinansiering samt finansielle løsninger til landbruget. Banken har desuden aktiviteter inden for handel med og analyse af obligationer, aktier, pantebreve og valuta samt inden for kapitalforvaltning. RESULTAT Alm. Brand Bank havde i 2006 netto rente- og gebyrindtægter på 493 mio.kr., mod 511 mio.kr. i Udviklingen i renteindtægterne er positivt påvirket af den øgede vækst i banken og negativt påvirket af en faldende rentemarginal. Rentemarginalen er først og fremmest faldet som følge af en øget andel af funding via kapitalmarkederne i forhold til indlån. Herudover har den stigende konkurrence også haft effekt. Bankens gebyrindtægter er væsentlig lavere end sidste år, hvilket kan henføres til udviklingen på de finansielle markeder, som har betydet, at der i 2006 ikke har været samme succeshonorarer på kapitalforvaltning som i Herudover kan faldet i gebyrindtægterne henføres til den omstrukturering, bankens børsområde har gennemført. Omstruktureringen er nu på plads, og fokus er herefter rettet mod at udbygge de forretningsmæssige aktiviteter. Bankens kursreguleringer udgjorde 60 mio.kr. i 2006 mod 72 mio.kr. i Bankens samlede omkostninger udgjorde 434 mio.kr. i 2006 mod 365 mio.kr. i De øgede omkostninger skyldes dels investeringer til styrkelse af bankens børsaktiviteter, og dels ansættelse af flere bankrådgivere som led i strategien om øget vækst på detailbankområdet. Stigningen skal desuden ses i sammenhæng med, at aktivitetsniveauet målt som vækst i udlånet er steget med 23%. 10

12 Indtjening pr. omkostningskrone var 1,41 i 2006 mod 1,60 i Faldet kan primært henføres til de nævnte investeringer i 2006 samt til betydelige kursgevinster i 2005 i Alm. Brand Formue. De samlede driftsførte nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde en indtægt på 27 mio.kr. i 2006 mod en udgift på 5 mio.kr. i Banken har således været begunstiget af lave tab, hvilket er en følge af de gode konjunkturer i Danmark samt koncernens ønske om en lav risiko i bankens engagementer. Bankens akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier udgjorde 182 mio.kr. ultimo Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 1,2 mod 1,6 ultimo Bankens 100% ejede datterselskab, Alm. Brand Finans, har i 2006 realiseret et resultat før skat på 31 mio.kr. mod et resultat på 37 mio.kr. i Resultatet anses som tilfredsstillende. Det 100% ejede datterselskab, Henton Børsmæglerselskab A/S, er i 2006 fusioneret ind i Alm. Brand Bank. BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen fortsat vokser. Væksten er blandt andet en følge af den fortsatte succes med udlån til boliger og projektfinansiering, herunder investeringskunder. Endvidere oplever banken et generelt øget kundeengagement i forbindelse med Alm. Brand Koncernens dobbeltkunde-koncept. Årets resultat før skat udgjorde 167 mio.kr. mod 222 mio.kr. i 2005, mens resultatet efter skat udgjorde 127 mio.kr. i Resultatet for 2006 svarer til de senest udmeldte forventninger i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal 2006 om et resultat i niveauet 160 mio.kr. Bankens udlån udgjorde 14,1 mia.kr. ultimo 2006, hvilket er en stigning på 2,7 mia.kr. i forhold til ultimo Væksten i bankens udlån er tilfredsstillende og skal ses i sammenhæng med bankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig have en kendt og moderat risiko. En del af bankkoncernens aktiviteter er placeret i bankens datterselskaber, Alm. Brand Formue, Alm. Brand Pantebreve og Alm. Brand Finans. Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Da banken ultimo 2006 ejede 18% af Alm. Brand Formue, udgjorde bankens andel af resultatet 5 mio.kr. Alm. Brand Pantebreve opnåede i 2006 et resultat før skat på 15 mio.kr., hvilket var bedre end de senest udmeldte forventninger. Resultatet har givet aktionærerne et afkast før skat på 11% af egenkapitalen. Alm. Brand Bank ejede 21% af aktierne ultimo 2006, hvorfor bankens andel af resultatet udgjorde 3 mio.kr. Ultimo 2006 var bankens indlån 9,5 mia.kr. mod 9,0 mia.kr. ultimo 2005, hvilket svarer til en stigning på 6%. Bankens garantier og andre forpligtelser var 1,7 mia.kr. ultimo 2006 mod 2,1 ultimo Bankens gæld til kreditinstitutter er faldet fra 7,0 mia.kr. ultimo 2005 til 6,5 mia.kr. ultimo Faldet kan henføres til en omlægning af bankens likviditet. I 2006 er der således indfriet lån for 70 mio.eur, mens likviditeten til den fremtidige vækst samtidig er sikret med to nye lånefaciliteter. Banken har således udstedt obligationer for 1,15 mia.nok. Obligationerne er noterede på Oslo Børs med en løbetid på tre år og er aftaget af norske institutionelle investorer. Herudover har banken hjemtaget et lån på 50 mio.eur. Lånet er ydet af en række udenlandske pengeinstitutter. Der har i forbindelse med de to udstedelser været stor interesse for långivning til banken. 11

13 OVERBLIK I 2006 har banken endvidere optaget 175 mio.kr. i hybridkapital. Hybridkapitalen er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår som en del af kapitalgrundlaget i banken. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Efter regnskabsårets udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Bankens egenkapital udgjorde 1,2 mia.kr. ultimo Den samlede basiskapital udgjorde 2,1 mia.kr., mens bankkoncernens solvensprocent udgjorde 12,1, og kernekapitalprocenten 10,4. UDBYTTE Det indstilles til generalforsamlingen, at der i 2007 ikke udbetales udbytte vedrørende regnskabsåret 2006, og at selskabets resultat efter skat på 127 mio.kr. overføres til egenkapitalen. PENGESTRØMME Ultimo 2006 var bankkoncernens likviditet på 1,1 mia.kr., hvilket er et fald på 0,8 mia.kr. i forhold til Faldet er hovedsageligt en følge af, at driftskapitalen er ændret med -1,3 mia.kr., mens pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er øget med 0,5 mia.kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er i 2006 påvirket af en omlægning af bankkoncernens likviditet. Der har i året været et fald i gæld til kreditinstitutter på 0,7 mia.kr., mens der ved udstedelse af obligationer og optagelse af hybridkapital er fremskaffet ny likviditet på 1,2 mia.kr. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING De nye regnskabsbestemmelser, der trådte i kraft i 2005, medførte væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse, bankkoncernen hidtil havde fulgt. Ændringerne vedrører især værdiansættelse (måling) af udlån mv., hvor de nye regler foreskriver, at nedskrivninger ikke kan foretages, før bankkoncernen har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr. 31. december 2006 er baseret delvist på skøn. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. FORVENTNINGER I 2007 forventes et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. Der er forudsat uændrede konjunkturer og renteniveau. Forventningerne til 2007 er baseret på renteniveauet medio februar Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for koncernen som helhed som for de enkelte forretningssegmenter kan resultatet blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempler på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, i udlån og garantier mv. 12

14 HOVED- OG NØGLETAL PRORATA** KONCERNTAL RESULTAT- OPGØRELSE Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv. Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoriteter Resultat før skat eksklusive minoriteter BALANCE Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal * - - 2,0% 2,3% 2,6% 2,5% 2,6% Indtjening pr. omkostningskrone 1,41 1,60 1,49 1,88 1,44 1,27 1,28 Nedskrivningsprocent 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,7% 0,5% Solvensprocent * ,1% 11,5% 12,4% 14,7% 12,6% Egenkapitalforrentning før skat 14,5% 23,0% 14,5% 23,0% 15,7% 14,9% 12,9% Egenkapitalforrentning efter skat 11,1% 16,1% 11,1% 16,1% 15,4% 14,7% 13,8% Merafkast i forhold til 11,5% 20,8% 11,5% 20,8% 13,5% 12,5% 9,4% indskudsbevisrenten Hoved- og nøgletal er for udarbejdet i henhold til IFRS. For 2002 og 2003 er udarbejdelsen foretaget i henhold til tidligere gældende regler. * Der er ikke tilpasset sammenligningstal for 2004 vedrørende disse nøgletal. ** Den fulde prorata-resultatopgørelse og -balance fremgår af note 41 i regnskab for moderselskab. 13

15 14

16 GODT PÅ VEJ MOD 2010 v/ HENRIK NORDAM TILFREDSSTILLENDE RESULTAT Banken har i 2006 realiseret et resultat på 167 mio.kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 15%. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet for 2006 er præget af betydelige investeringer. Dels i retableringen af børsfunktionen, og dels i fortsat yderligere opbygning af filialnettet for at styrke positionen på dette strategisk vigtige område. Herudover har bankens afkast på de finansielle markeder været knapt så positivt i 2006 som i Såvel retablering af børsfunktionen som investeringen i filialerne er forløbet planmæssigt. Effekten af disse tiltag forventes at påvirke bankens resultat positivt i de kommende år. EN UNIK BANK Alm. Brand Bank indgår som en del af Alm. Brand Koncernen, der tilbyder bank-, forsikringsog pensionsprodukter. Det giver vores kunder mulighed for at modtage en komplet rådgivning om deres samlede finansierings-, risiko- og investeringsforhold. Bankens aktiviteter er organiseret i henholdsvis detailbanken, engrosbanken og Alm. Brand Finans. Detailbanken arbejder med en klar grundfilosofi om et personligt rådgivningskoncept, der indebærer faste, attraktive og gennemskuelige priser. Den personlige rådgivning sker via Alm. Brand Koncernens 25 landsdækkende filialer, hvor banken er en integreret del af den samlede kundebetjening. Samtidig øges kendskabet til koncernens unikke dobbeltkunde-koncept, og væksten i antallet af dobbeltkunder er fortsat i Detailbanken har i 2006 både øget tilgangen af nye kunder markant og reduceret afgangen af bestående kunder. Det er et resultat af bankens fokuserede indsats over for kunderne. Engrosbanken har specialiseret sig i en række nicheområder, kendetegnet ved en dyb faglig viden og et indgående kendskab til markedsforholdene. Det sikrer bankens kunder en værdifuld rådgivning kombineret med afbalancerede risici for banken. Engrosbanken agerer inden for landbrug, ejendomsfinansiering, pantebreve, børs og kapitalforvaltning samt investering og finansiering. Det er områder, som oplever synergi med Alm. Brand Koncernens øvrige aktiviteter. Alm. Brand Finans A/S hovedaktivitet er indgåelse af leasing- og finansieringsaftaler til private og erhvervskunder. Alm. Brand Finans har i 2006 udvidet samarbejdet med Alm. Brand Koncernen med henblik på at øge salget af forsikringer gennem det eksisterende forhandlernet. 15

17 GODT PÅ VEJ MOD 2010 BANKENS MÅL OG STRATEGI Vi skal tage hånd om vores kunder Visionen - at tage hånd om - betyder, at vi interesserer os for vores kunders behov og giver dem det fornødne overblik og beslutningsgrundlag, når de skal vælge finansielle ydelser. er opmærksomme på vores kunder i dagligdagen, så de føler, at vi interesserer os for dem. hjælper og drager omsorg for vores kunder på bedst mulig vis, når de står i en ny eller uventet situation. Missionen - det formål vi har, og det vi skal opnå Vi skal tilbyde finansielle løsninger af høj kvalitet til en fornuftig pris til kunder med alm. sund fornuft. Vores kunder er privatpersoner inden for landbruget eller små og mellemstore virksomheder i Danmark. I 2005 opstillede Alm. Brand Koncernen fem strategiske og ambitiøse mål frem mod Målet for medarbejdertilfredsheden er 50% meget tilfredse og i alt 90% tilfredse medarbejdere i Alm. Brand Koncernen arbejder ud fra en tro på, at tilfredse medarbejdere er en væsentlig del af grundlaget for at skabe tilfredse kunder. Derfor er det glædeligt, at koncernen allerede nu er godt på vej mod at nå målet på medarbejdertilfredsheden. I 2006 har banken oplevet en vækst i tilfredse og meget tilfredse kunder. Det er et konkret resultat af et øget kundefokus i alle led, yderligere decentralisering af kundeansvar samt bankens attraktive og gennemskuelige priser. Det er også glædeligt at konstatere, at bankens egne kunder har et markant mere positivt billede af banken end ikke-kunder. Det efterlader en tro på, at de positive oplevelser, bankens kunder får i rådgivningssituationer, vil påvirke Alm. Brand Koncernens image positivt, ligesom marketingaktiviteter vil påvirke denne opfattelse af Alm. Brand. Et godt image er centralt for at kunne erobre markedsandele. Herved dannes grundlag for at kunne indfri koncernens ambitioner om vækst. Ambitionen er, at vi indgår som en naturlig del af overvejelserne, når alle danskere overvejer finansiel leverandør. Vækstambitionerne på 50% fra 2005 til 2010 er et helt centralt mål for koncernen, og det vil bidrage til opnåelse af bankens mål om en egenkapitalforrentning på pengemarkedsrenten plus 13%-point senest i Alm. Brand Bank opnåede i 2006 en egenkapitalforrentning på 15%, hvilket er på niveau med forventningerne til En solid indtjening vil være med til at tiltrække, fastholde og udvikle markedets bedste medarbejdere. Derved er en selvforstærkende cirkel sluttet. Vækst Egenkapital Medarbejdertilfredshed Kundetilfredshed Image VÆRDISKABELSE VIA VÆRDIGRUNDLAG ALM. SUND FORNUFT GENSIDIG RESPEKT HELHED OG NÆRHED VILJE TIL SUCCES 16

18 Banken tillægger koncernens værdier stor betydning i relation til kundeservice og udbygning af samarbejdet på tværs af koncernen. Derfor er det også naturligt, at værdigrundlaget har en central placering i arbejdet med at realisere strategi Værdierne giver en unik kultur og er i god overensstemmelse med det, som Alm. Brand Bank står for. Værdierne er et udtryk for den indgangsvinkel, Alm. Brand har over for kunder, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt. SERVICE Banken arbejder kontinuerligt på at øge kvaliteten i de ydelser, som kunderne aftager. Et centralt led i tilgangen hertil er adskillelsen af rådgivningsfasen og selve produktionen og administrationen. Det giver bankens finansielle rådgivere mulighed for at koncentrere sig om det, de er bedst til, ligesom der opnås synergimæssige fordele ved at samle de administrative opgaver, ressourcer og kompetencer. Det er med til at optimere processerne i hele kundehåndteringen, ligesom udviklingen på eksempelvis sagsbehandlingstid, telefonbesvarelse samt kvalitet i rådgivningen konstant følges. FORVENTNINGER TIL 2007 Alm. Brand Bank forventer i 2007 at realisere et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 150 mio.kr. og i overensstemmelse med strategi 2010 fortsat lønsom vækst i både indlån og udlån. I 2007 fortsætter investeringerne i dobbeltkunde-konceptet med henblik på en tættere tilknytning mellem den enkelte kunde og Alm. Brand Koncernen. I 2007 udvides antallet af forretningsområder. Via koncernens filialnet vil banken yde en målrettet indsats over for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Forventningen er, at banken kan drage fordel af eksisterende kundeforhold og de gode relationer, koncernen allerede har i segmentet, ligesom hensigten er at skabe synergier ved et øget branchekendskab samt en komplet rådgivning om finansiering og risikoafdækning. Heri vil den stadigt øgede ekspertise på leasingaktiviteter forankret i Alm. Brand Finans indgå aktivt. Arbejdet med at indarbejde de nye kapitaldækningsregler (Basel II) vil fortsætte i I 2005 startede banken, i samarbejde med Bankdata, en række udviklingsaktiviteter, der skal sikre implementeringen af IRB Foundation-metoden over en kortere årrække. Herefter vil banken opnå de kapitalmæssige og risikostyringsmæssige gevinster, som implementeringen af IRB Foundation-metoden muliggør. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere. Derudover forventes det, at bankens investeringer i børs- og kapitalforvaltningsaktiviteterne vil påvirke resultatet for 2007 positivt, ligesom detailbankens forretningsvolumen forventes at opleve lønsom vækst. I 2007 vil Alm. Brand Bank tage yderligere skridt mod at realisere strategi Med venlig hilsen Henrik Nordam Administrerende direktør 17

19 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER Alm. Brand Banks forretningsaktiviteter er fordelt på følgende: Detailbanken Engrosbanken Alm. Brand Finans Forretningsområderne fungerer i vidt omfang som selvstændige enheder, der deler visse servicefunktioner, hvoraf flere deles med den øvrige Alm. Brand Koncern. DETAILBANKEN Detailbanken henvender sig til privatkunder på det danske marked. Det gøres ud fra et totalkoncept inden for indlån, investering, pension og udlån. Produkterne udbydes på attraktive vilkår til kunder med ordnede økonomiske forhold. Detailbanken har kunder, og der beskæftiges 87 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 25 filialer, og 90 medarbejdere på hovedkontoret. Detailbankens resultat er 103 mio.kr. i 2006 i forhold til 90 mio.kr. i Resultatet er på niveau med de oprindelige forventninger for Mål og strategi Detailbankens strategiske mål er at bidrage til bankens mål om vækst og fokus på helkunder. Midlerne til at indfri disse mål er den strategiske satsning på dobbeltkunde-konceptet, hvor koncernens kunder tilbydes unikke produkt- og rådgivningskoncepter og en efterfølgende proces, hvor kunderne via vores målrettede salgs- og servicekoncepter fastholdes i banken og den fornødne kunderentabilitet opnås. Især for dobbeltkunder vil Alm. Brand Bank således opleves som førende på service, rådgivning og prisvilkår. Detailbanken satser fortsat på en salgs- og betjeningsstrategi, hvor rådgiverne friholdes fra administrative opgaver, som håndteres centralt. Kunderne kan således få fuld glæde af rådgiverne, ligesom de kan benytte bankens øvrige betjeningsmuligheder, herunder netbank, pengeautomater, kortløsninger og bankens kundeservice. Detailbanken, mio.kr Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Nedskrivninger på udlån 8 8 Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. Markeds- og brancheforhold 2006 har været præget af stabile konjunkturer med meget få tab på private kunder. Efterspørgslen efter bankens udlånsprodukter har været stor, hvilket specielt har gjort sig gældende i første halvår. Det er særligt udlån med sikkerhed i fast ejendom, der har drevet væksten. Væksten har været aftagende over året som følge af den generelle større forsigtighed, der spores på ejendomsmarkedet og produkter afledt heraf. Eftersom indlånsrenten både på variabelt forrentet indlån og på aftaleindlån er steget, har det igen været muligt at tiltrække nye indlånsmidler med attraktive priser. Marginalerne er fortsat under konkurrencemæssigt pres på privatmarkedet. 18

20 Væsentlige begivenheder i 2006 Nye kunder og udlånsvækst Detailbanken har i 2006 oplevet en betydelig vækst i tilgangen af nye kunder og samtidig formået at reducere afgangen af kunder. I 2006 er udlånene vokset med 37%. Den primære vækst i detailbankens udlån ligger i boligudlån, og den kommer fra såvel koncernens filialer som fra vores partnere. Systematiseret kreditgivning I 2006 har detailbanken systematiseret al udlån via konsekvent anvendelse af scoring til alle beslutninger om kredit. Det har medført en øget viden om indtegning og en forbedret kvalitet af kreditbeslutningerne. For alle væsentlige kreditbeslutninger er der implementeret et it-system, som støtter og overvåger kreditprocessen i detailbanken. Banken har gennemført egen uddannelse af Finansøkonomer med henblik på at uddanne disse til bankrådgivere. Salg via samarbejdspartnere Detailbanken distribuerer en række produkter via EDC Mæglerne. Også i 2006 har dette samarbejde givet et betydeligt forretningsmæssigt omfang. Samarbejdet, der primært er rettet mod husejersegmentet, er interessant for detailbanken, idet denne kundegruppe er kendetegnet ved pæne volumener og en god kreditbonitet. Forventninger til 2007 Fortsat vækst i forretningsomfanget Også i 2007 forventes en solid vækst i forretningsomfanget både med den enkelte kunde som følge af dobbeltkundekonceptet og som følge af tilgang af flere nye kunder. Hovedparten af væksten kommer til at ligge på rentabilitetsskabende produkter, inden for udlån og investering. Decentralisering af kompetence I sammenhæng med systematisering af kreditprocessen er beslutningskompetencen på den enkelte kunde ført helt ud til rådgiveren. Derved oplever kunden rådgivning simultant med behovet herfor. På andre områder er der også lagt mere kompetence ud til rådgiverne og den lokale ledelse. Vækst i antallet af rådgivere Det har i lang tid været svært at tiltrække og fastholde kvalificerede finansielle rådgivere. Specielt primo 2006 oplevede branchen en høj medarbejderomsætning. På trods heraf er det lykkedes at udvide bankens rådgiverstab med 38% i 2006 uden at gå på kompromis med vores ambitioner om et højt rådgivningsniveau. Detailbanken anser fokus på lokal ledelse, kombineret med et fåtal af administrative opgaver til bankrådgivere og det attraktive dobbeltkunde-koncept, som en medvirkende årsag hertil. Fokus på effektivisering af væsentlige processer Detailbanken vil fortsætte med at forbedre og effektivisere kundeprocesserne via konsekvent procesarbejde samt måling og opfølgning via kundetilfredshed. Detailbanken forventer således, at den budgetterede vækst i 2007 kan opnås uden væsentlig forøgelse af bemandingen, hverken i rådgiverkorpset eller i de centrale produktionsenheder. Opstart på erhverv I 2007 forventer detailbanken at starte et nyt koncept på erhvervsområdet. Målgruppen er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Der vil som for privatkundesegmentet være fokus på at betjene Alm. Brand Koncernens eksisterende kunder. Indtjening Detailbanken forventer et samlet resultat i niveauet 135 mio.kr., hvilket er en markant stigning som følge af den øgede forretningsvolumen. 19

21 KONCERNENS FORRETNINGSAKTIVITETER ENGROSBANKEN Engrosbanken omfatter bankens aktiviteter på børs- og kapitalforvaltningsområdet samt øvrige forretninger med bankens storkunder. Engrosbanken består af følgende forretningsområder: Projektfinansiering, Pantebreve, Landbrug og Alm. Brand Henton (børs og kapitalforvaltning). Engrosbanken beskæftiger 117 medarbejdere. I 2006 var engrosbankens resultat 211 mio.kr. mod 256 mio.kr. i Mål og strategi Engrosbankens strategi er at fokusere på udvalgte forretningsområder, hvor banken har særlige kompetencer og dermed kan tilbyde kunderne unikke løsninger. Målet er at være blandt de bedste inden for de udvalgte forretningsområder. Målsætningen er at skabe langsigtede kundeforhold med stærke personlige relationer til forretningsområdets kunder. Kunderne tilbydes individuelle løsninger målrettet til de enkelte kundegrupper. Engrosbanken ønsker flerstrengede kunderelationer, hvor de enkelte kunder har relationer til flere af engrosbankens forretningsben. Herudover er målet at have en høj andel af kunder, der også har deres forsikring og pension i Alm. Brand Koncernen. Medarbejderne er engrosbankens vigtigste ressource. Høj faglig kompetence og stor loyalitet er de vigtigste egenskaber hos engrosbankens specialister. Målet er at fastholde og tiltrække Engrosbanken, mio.kr nogle af markedets bedste medarbejdere gennem spændende faglige udfordringer, et godt arbejdsmiljø og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Markeds- og brancheforhold De markedsområder, engrosbanken er aktiv på, har i 2006 generelt været præget af vækst og fortsat gode konjunkturer. Børsmarkedet har oplevet endnu et år med stor værdipapiromsætning og stigende efterspørgsel efter kapitalforvaltningsydelser. Det professionelle ejendomsmarked har ligeledes været kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, der medfører stor efterspørgsel efter finansieringsløsninger. Udviklingen er i løbet af 2006 gået i retning af væsentlig større og mere komplekse transaktioner, herunder en øget anvendelse af børsnoterede ejendomsobligationer og ejendomsaktieudstedelser. Danske investorer efterspørger i stigende omfang finansiering af udenlandske ejendomme, og i 2006 har efterspørgslen navnlig været rettet mod tyske ejendomme. Pantebrevsmarkedet har i 2006 været stabilt med pæn omsætning og meget lave kredittab. På trods af en stigning i markedsrenten har pantebrevsinvestering generelt givet et godt afkast i Landbrugsområdet har i 2006 været præget af strukturændringer i retning af færre, men væsentlig større landbrugsbedrifter. Samtidig har investeringsaktiviteten været høj, hvilket samlet har betydet stor efterspørgsel efter finansiering og risikostyring. Landbrugets afsætningspriser har generelt udviklet sig positivt i 2006, hvilket samlet set har givet erhvervet en forbedret indtjening. Netto renteindtægter Gebyrindtægter mv., netto Kursreguleringer Andre driftsindtægter 3 - Resultat før omkostninger Direkte omkostninger Resultat Udlån Indlån Garantier og andre forpligtelser Væsentlige begivenheder i 2006 Alm. Brand Henton Alm. Brand Henton er det nye navn for bankens børsmæglerog kapitalforvaltningsaktivitet. Alm. Brand Henton er en fusion af bankens hidtidige børsfunktion og Henton Børsmæglerselskab A/S i Silkeborg, der blev erhvervet af banken ultimo Alm. Brand Henton beskæftiger 70 medarbejdere, der dels arbejder i bankens hovedkontor på Midtermolen i København og dels i Silkeborg. Fordelen ved to lokationer er øget kundenærhed, bredere rekrutteringsgrundlag for medarbejdere samt øget driftssikkerhed. Tallene fremgår desuden af note 31 i koncernregnskabet. 20

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Lokalbanken i Nordsjælland a/s Slotsgade 36 3400 Hillerød Tlf. 4840 3000 www.lokalbanken.dk CVR. nr. 59 17 38 12 Årsrapport 2007 Ledelsen Repræsentantskab

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere