Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø"

Transkript

1 REFERAT BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Kl Sted: Hos Claus Deltagere: Anne Jacobsen Jacob Thomsen Årets gang i Foreningen Carsten Buchardt Generalforsamling Claus Fabricius CF Bestyrelsesmøde Mia Roar Damsted MRD Bestyrelsesmøde Fraværende Martin Justesen Bestyrelsesmøde Planlagt 4.el.11.febr.2012 Referent Mia Roar Damsted Bestyrelsesmøde Planlagt 4.april.2012 Næste 11.febr.2012 kl.13 hos Arbejdsdag for Planlagt 6.april 2012 møde Carsten. alle medlemmer Generelforsamling Planlagt 7.april 2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Status og opfølgning på aktivitetsliste 3. Status på økonomi 4. Andre/Nye aktiviteter 5. Næste møde 6. Evt. Ad 1. Godkendelse af referat. Referatet fra 17.august.2011 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra Generalforsamlingen 2011 mangler på nettet - Mia lægger det i Dropboks og Claus på nettet. Ad.2. Status og opfølgning på aktivitetslisten Videreførelse af igangværende aktiviteter. Aktivitetsliste: No. Beskrivelse og status Udførende 1 Vedligeholdelse af veje, generelt Aug.2011: For at øge controlling af vejvedligeholdelsen udnævnes en vejansvarlig i bestyrelsen: Carsten. Carsten skal forestå alle kontakter med entreprenører: indhentning af tilbud, aftale tilbud, opfølgning på arbejdets udførelse, godkendelse af faktura til betaling. Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 1 af 7

2 Carsten laver historik over sagsforløb vedr. vejene siden april Der indhentes tilbud på vedligeholdelse af henholdsvis Østermarken hos Bernt Mejer og Fredendalsvej hos Samsø Sten&Grus. I begge tilfælde ønskes fast pris tilbud på 1 års vedligeholdelse med angivelse af, hvad der forventes at indgå heri af ydelser og materialer.. Nov Udkast udarbejdet Carsten udsender revision Tilbud indhentes, rundsendes og behandles inden nytår 2 Vedligeholdelse af veje, Fredendalsvej: Aftale vedr. Fredendalsvej er på plads vejen høvles og efterfyldes med stabilgrus. Aug.2011: Vedligeholdelsen i forsommeren var ikke tilfredsstillende, og en klage til Samsø Sten&Grus har afstedkommet en aftale om, at vejen udbedres i september uden omkostning for GF. Modtagne fakturer betales, når Fredensdalsvej er udbedret jf. ovenstående. Nov Fredendalsvej er udbedret tilfredsstillende - fakturaer frigøres til betaling. 3 Vedligeholdelse af veje, Østermarken Østermarken er vejen fra landevejen til Fredensdal-skiltet det er en fællesvej mellem GF og en række lokale lodsejere. 1) Vedligeholdelse: Problemer med vej og naturligt vandafløb ved Vandværket. Øget brug af tung landbrugstrafik. Henvendelse om vejsyn tilgået kommunen vi retter venlig henvendelse for afklaring af forventet tid. Anne kontakter Jørgen Teller med kopi til teknisk udvalg og til parterne på fællesvejen. Jacob og Carsten arbejder videre med forslag til løsning. Aug.2011: intet nyt intet nyt 2) Fordeling af vedligeholdelsesomkostninger på fællesvejen. Fordelingsnøglen revurderes for 'retfærdighed' GF har lavet forslag til ny fordelingsnøgle, medbringes til møde med vejfælleskabets parter den 19.april Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 2 af 7

3 April.2011: Vejmødet forløb i en god dialog og resulterede i følgende: At Grundejerforeningen skulle rette henvendelse til andre brugere af Østermarken, for om muligt at udvide deltagerkredsen i vejfællesskabet At Frode og Søren Peter i fællesskab ville komme med et andet forslag til fordeling af omkostningerne for vejvedligeholdelse. Aug.2011: Tilbagemelding på GF s henvendelse til 5 lodsejere om at indgå i vejfællesskabet for Østermarken: 3 af 5 afviste af deltage i betaling for brug af Østermarken, mens 2 ikke var helt afvisende. Dog mener lodsejerne omkring markvejen til Nordby (kaldet midtervejen), at da GF ikke bidrager til midtervejens vedligeholdelse trods medlemmernes brug heraf, så mener de ikke, at de skal bidrage til vedligeholdelse af Østermarken. GF afventer stadig modtagelsen af forslag til ændret fordeling af omkostningerne for vejvedligeholdelse - Anne har talt med såvel Søren Peter som Frode Gommesen og rykket for et svar. Nov Forslag til fordeling af vedligeholdelsesomkostningerne modtaget dd fra Søren Kjeldahl med et forslag om at fordele vejvedligeholdelsen mellem fællesskabets brugere på følgende måde: - At Varmeværket og Vandværket sammen tager ansvar for stykket fra Landevejen til og med Vandværket - At Søren Peter Kjeldahl og Frede Gommesen tager ansvar for stykket fra Vandværket til og med Majgården - At Grundejerforeningen tager resten af vejen. Vi tilslutter os modellen at hver part påtager sig hver sin strækning at vedligeholde (også økonomisk), men det forpligter alle parter til en fælles standard for vedligeholdelsen. Afventer tilbagemelding fra øvrige parter Anne svarer Søren Peter. 4 Sommerhusudstykning. Udstykning af yderligere sommerhusgrunde mellem GF og Landevejen. Indgår i Landsplandirektivet, som er fremlagt til offentlig høring. Febr. 2011: Kommunen vil lave et tillæg til kommuneplanen og lokalplan til efterfølgende høring. Forventes på plads efteråret 2011 og effektueret først hvis nuværende ejere vælger at udstykke jorden. intet nyt.. Nov Jf. Samsøposten skal der først laves en planstrategi, hvorefter udvalgene og kommunalbestyrelsen godkender et udkast i jan.2012, som kommer i offentlig høring i febr.-marts Endelig vedtagelse forventes i maj2012. Grundejerforeningen behandler sagen, når forslag til udstykning jommer i offentlig høring. Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 3 af 7

4 5 Inspektion af området: Et eftersyn af beplantning i området viser, at rigtigt mange steder er beskæring foretaget - flot. Anne følger op på 'efternølerne'. Spætmejsevej 2, Skovvejen 8, Gråmejsevej 1, Lapmejsevej 4, Lapmejsevej 10 og Lapmejsevej 12 har udestående forhold vedrørende beskæring henstilling om beskæring er sendt fra GF Fremadrettet vil lodsejere blive kontaktet telefonisk, såfremt der ikke er den ønskede reaktion på skriftlige henvendelse det er mere forpligtende, ligesom det giver mulighed for rådgive om mulig hjælp til beskæring.. Telefoniske kontakt har vist sig effektiv Allé træerne på Fredendalsvej: Behov for 4-5 nye træer (Siljarøn) Jacob forsøger at finde endnu et røverkøb Vi indskærper beskæring ud mod Fredensdalsvej for at beskytte de eksisterende træer. Anne tager ny runde. Sydstien: Er kraftigt tilrettet ud for Lapmejsevej behov for justering også på andre områder. Emne til arbejdsdagen Skovvejen 10 anneksbygning der ikke overholder byggelinier. En efterhånden ældre sag der behandles af Samsø Kommune, som har anmeldt ejeren til Østjyllands politi okt Efterfølgende er sagen returneret til Samsø kommune. - Sagen er retur til Samsø Kommune som tilskriver ejeren 23 juni efterfølgende forhandlet frist med ejeren til 1.august - Henvendelse fra GF til Samsø Kommune den 2.august da det konstateres at anneksbygningen ikke er blevet flyttet, men blot malet - Anne rykker endnu engang for et svar. Bygningen er flyttet og sagen afsluttet. Bygningsreglement ændret 1.juli 2010, og en række sager må forventes. Vi vil undersøge Fritidshusforeningens holdning til sådanne sager og be r Martin tage emnet med.. MJ 7 Skiltning af sti. På generalforsamlingen blev besluttet, at den øst/vestgående sti blev markeret med skilt, da det ikke er tydeligt, at der er tale om en offentlig sti. Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 4 af 7

5 Skilte er færdige. Hunde i snor - piktogram sættes på stiskiltene. Jacob køber pæle og sætter skilte op. Afsluttet enkelte er vandskadede. Jacob sørger for udskiftning til foråret intet nyt 8 Beskæring på fællesarealer (remiser) på Spætmejsevej og Lapmejsevej. Beskæring af remiser blev besluttet på generalforsamlingen. Arbejdet er udført remiserne hviler til næste forår, hvorefter supplerende beskæring vil blive foretaget på næste arbejdsdag. Remiserne besigtiges på næste bestyrelsesmøde med henblik på at markere supplerende beskæring Jacob undersøger materialer til afspærring for at mindske fri-bredden Pris for indkøb af materialer: kr. Indkøbes og klargøres til opsætning i.f.b.m. foreningens arbejdsdag til foråret. 9 Elektronisk arkiv til foreningens dokumenter Det undersøges, om der i.f.b.m. GF s hjemmeside kan etableres et lukket område til foreningens korrespondance og øvrige drifts-dokumenter. Vi bruger Dropboks som elektronisk fælles arkiv for GF bestyrelsen - Alle installerer via links i mail fra Claus - Mia laver struktur og anvisninger - Support hos Mia og Claus hvis behov. CF MRD 10 Skiltning for hastighedsbegrænsning på Østermarken For at mindske belastningen på Østermarken og begrænse støvplagen undersøges mulighed for skiltning med hastighedsbegrænsning: enten Politiets min.skiltning på 30 km/time eller måske et fare for stenslag -skiltning, som måske har større effekt end en hastighedsbegrænsning. Anne har skrevet til Samsø tekniske forvaltning der vil vende tilbage inden 1.dec Affald Affaldsstationen på Fredensdalsvej er ikke beregnet til storskrald, kun flasker og aviser. Der har gentagne gange været placeret indbo mv. Der opsættes skilte for tydeliggørelse af formålet med affaldsstationen samt Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 5 af 7

6 henvisning til hvordan man skaffer sig af med storskrald. Etableres til foråret 12 Foreningens årlige fælles arbejdsdag Arbejdsdag 2012: behandling af remiser og beplantning på Fredendalsvej. Arbejdsdag 2013: afretning af sydstien Ad 4. Status på Økonomi Alle har betalt kontingent for Da kassereren ikke er tilstede efterspørges status på økonomi via mail og ligeledes frigørelse af betaling for vejvedligeholdelsen på Fredendalsvej.. Ad 5. Øvrige aktiviteter Ingen Ad 6. Næste møde Lørdag den 12 nov, Ad 7. Evt. Indbrud: Anmeldelse af 3 indbrud i Mårup Østerstrand Syd. Ingen har hørt om tilsvarende i vores grundejerforening. Bådplads: Både der ligger på foreningens fællesareal skal forsynes med navn, Samsø adresse og tlf.nr (valgfrit format, men synligt) medtages til orientering på generalforsamlingen Jacob og Anne orienterer de kendte ejere Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 6 af 7

7 Interne bestyrelsesnoter Formandskab: Anne trækker sig som formand ved næste valg.. skal meldes ud på indkaldelsen og bestyrelsen bør kunne anbefale en kandidat. Mulige kandidater: Vibeke Hein Olsen, Blåmejsevej 3-5 tidl. Revisor i foreningen, Uffe Sørensen, Topmejsevej 5 aktiv på arbejdsdag og generalforsamling Erik Normann Svendsen, Musvitvej 6 - Jørn Rasmussen, Halemejsevej 12 - Torben Schæfer, Lapmejsevej 12 - Keld Greenaae, Spætmejsevej 6 Vi fik ikke aftalt, hvordan vi griber sagen an - Hva med at lave en jobbeskrivelse og et forventet tidsforbrug (om end det er situationsbestemt). - hvem kontakter de mulige kandidater osv.. Referat Bestyrelsesmøde , udkast Side 7 af 7

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl. 19.30 i Fælleshuset på Kølen Fremmøde: 26 huse repræsenteret, 2 fuldmagter. Dvs. 28 huse var repræsenteret. 1, Valg af dirigent og referent Birger

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere