Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?"

Transkript

1 Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis der er en lov, som siger, at kommunen må påtage sig denne udgift. Derudover har kommunerne en såkaldt kommunalfuldmagt, som ikke er beskrevet i loven, men som giver kommunerne mulighed for at betale for ydelser, som naturligt falder ind under en kommunes opgaver. Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt kommunerne kunne betale for vejbelysningen på private fællesveje på grund af kommunalfuldmagten, men efter spørgsmål til Vejdirektoratet, de statslige tilsynsråd og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium er det slået fast, at kommunerne kun kan betale for belysning på private fællesveje, hvis det fremgår af privatvejsloven. Denne lov giver kun kommunerne mulighed for at betale i nogle bestemte situationer, og kommunerne kan derfor ikke lovligt generelt betale for belysningen på de private fællesveje. Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Nej, det er kommunens ansvar at føre tilsyn med, at de private fællesveje i kommunen er i god og forsvarlig stand, herunder at der er tilstrækkelig belysning i forhold til trafikkens art og mængde. Hvis I mener, at der kan undværes lys på vejen, kan I bede kommunen om at vurdere, om der fortsat er behov for belysning på vejen. Når kommunen skal vurdere behovet for vejbelysningen, vil der typisk blive afholdt et vejsyn på vejen. Her vil man se på vejen som helhed, det vil sige at man ikke kun kigger på om der skal være vejbelysning. Der bliver blandt andet også kigget på om afvandingen på vejen er tilstrækkelig og om vejbelægningen er nedslidt. Hvorfor fremsætter kommunen dette tilbud? En stor del af den nuværende vejbelysning sidder i elmaster. SEAS/NVE er ved at fjerne disse master, efterhånden som elforsyningen bliver kabellagt. Det betyder at der skal opsættes nye master til vejbelysningen. Det vil betyde, at mange grundejere vil få en stor engangsudgift til opsætning af de nye master. Da udskiftning af vejbelysningen giver et lavere energiforbrug, har kommunen mulighed for at låne penge til udskiftning, og kommunen har derfor valgt at tilbyde grundejerne at varetage driften af belysningen mod betaling. Hvordan kan kommunen tilbyde en sådan udskiftning for 420 kr. om året? Kommunen kan låne til udskiftningen til lav rente og med lang løbetid. De nye lamper bruger mindre energi end de gamle, og de sparede udgifter til el kan bruges til tilbagebetaling. Derudover er de nye lamper intelligente, dvs. hver lampe sender signal til en central server, hvis der opstår en defekt. Derved er det ikke længere nødvendigt at køre rundt og besigtige lamperne manuelt. Samtidig kan reparationer hurtigt overstås, fordi lampen selv fortæller præcis hvad fejlen er. Det er ikke længere nødvendigt først at fejlsøge på lampen, dernæst hente eller bestille den nødvendige reservedel for så til sidst at udskifte den defekte del fremover ved kommunen på forhånd, hvad der skal gøres. Tilsammen giver det de nye lamper langt billigere drift, som vil komme grundejerne til gode.

2 Hvad vil det koste hvis vi selv vil opsætte nye master? For at få en pris på belysningen til en vej, skal der indhentes et konkret tilbud fra en autoriseret el-installatør eller elselskab. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at en ny mast koster ca kr. inkl. moms. Hertil kommer tilslutningsafgift og målerskab, som koster kr. inkl. moms hos SEAS/NVE. Hvordan kan grundejerne sige ja til tilbuddet? Hvis der allerede findes en grundejerforening eller et vejlav hvor der er tinglyst medlemspligt, kan foreningen eller vejlavet uden videre acceptere tilbuddet. Foreningens formand/kasserer skal skriftligt meddele kommunen at man ønsker at acceptere tilbuddet. Hvis der ikke allerede findes en forening med tinglyst medlemspligt, skal der stiftes en grundejerforening eller et vejlav, som kan acceptere tilbuddet. Alle grundejerne skal være medlem af foreningen, og foreningens vedtægter skal tinglyses på alle ejendomme. Når der den stiftende generalforsamling er afholdt skal den nyvalgte formand eller kasserer indsende foreningens accept af tilbuddet sammen med et referat af den stiftende generalforsamling. Derefter skal formanden sørge for tinglysningen af vedtægterne. Holbæk Kommune tilbyder hjælp til tinglysningen. Hvorfor kan hver enkelt grundejer ikke bare tilmelde eller framelde sig individuelt? Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at acceptere kommunens tilbud eller indgå en aftale med en aut. el-installatør om drift af vejbelysningen, skal vejbelysningen betales iht. privatvejlovens regler. Iflg. disse regler skal kommunen som vejmyndighed fordele udgiften mellem de tilstødende grundejere efter en fordelingsnøgle. Loven giver ikke mulighed for at fritage enkelte grundejere for deres lovpligtige del af udgiften, fordi de har tilsluttet sig en frivillig ordning. Derfor er det ikke muligt at tilmelde eller framelde sig individuelt. Hvad er en grundejerforening eller et vejlav? Grundejerforeninger og vejlav er begge private foreninger og som sådan helt ens, bortset fra formålet. Standardvedtægter for et vejlav kan findes på kommunens hjemmeside. Med få ændringer kan standard-vedtægten også anvendes for en grundejerforening. Hvordan stifter vi en grundejerforening eller et vejlav? Grundejerforeningen eller vejlavet stiftes ved at indkalde alle grundejerne til en stiftende generalforsamling. Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden og et forslag til vedtægter. Eksempel på standard vedtægter kan findes på kommunens hjemmeside. Standardvedtægterne skal rettes til, så de passer på netop jeres vej. Når den stiftende generalforsamling afholdes, skal der vælges en ordstyrer og en referent. Der er et forslag til en dagsorden i standardvedtægterne. På generalforsamlingen skal vedtægterne godkendes og der skal vælges en bestyrelse.

3 Hvordan kan vi sikre os, at vedtægterne er som de skal være? Holbæk Kommune tilbyder at se jeres forslag til vedtægter igennem inden I afholder den stiftende generalforsamling. Så I kan sikre jer at alt i forbindelse med vejbelysningsprojektet er kommet med i vedtægterne. Hvorfor skal der ske en tinglysning? Tinglysningen er nødvendigt, da kommunen er nødt til at sikre sig at aftalen også gælder for en eventuel ny ejer. Hvis der ikke sker en tinglysning, er accepten ikke bindende for en ny ejer. Hvis en ny ejer ikke vil være med til at betale til vejbelysningen, vil hele ordningen falde til jorden. Dermed er tinglysningen en sikkerhed både for de øvrige grundejere på vejen og for kommunen. Hvordan tinglyses grundejerforeningen eller vejlavet? Der findes en vejledning til tinglysningen på kommunens hjemmeside. Vejledningen beskriver trin for trin hvordan man tinglyser foreningens vedtægter. Først og fremmest skal foreningen sikre sig at foreningens vedtægter er underskrevet af alle grundejerne og at matrikelnumre og ejerlavsnavn er påført ud for underskrifterne. De underskrevne vedtægter og referatet fra den stiftende generalforsamling skal scannes og gemmes på den computer, som benyttes til tinglysningen. Se hvordan trin for trin i vejledningen. Der er også mulighed for at få hjælp hos tinglysningsrettens hotline på telefon Kan man melde sig ud af ordningen? På samme måde som indmeldelse skal udmeldelse også ske kollektivt. Grundejerforeningen eller vejlavet skal blot vedtage en udmelding iht. vedtægterne. Man skal dog være opmærksom på, at lamperne og andet belysningsmateriel er kommunens ejendom, som skal købes tilbage, hvis grundejerne vælger at udtræde af ordningen. Prisen for materiellet bliver kommunens udgift minus en aldersnedskrivning. Når lyset er skiftet, får vejlavet eller grundejerforeningen en opgørelse over udgiften og en nedskrivningstabel. Derved kan vejlavet/grundejerforeningen når som helst se, hvad det vil koste at melde sig ud. Hvad dækker det beløb vi skal betale til vejbelysningen? Beløbet dækker el-udgifter, reparation og vedligeholdelse, udskiftning af lyskilder, sikkerhedstilsyn, almindelig overvågning af anlægget samt nyanskaffelse og afskrivning. Kommer der nogen udgifter ud over det årlige beløb til vejbelysningen? Hvis der ikke i forvejen er tinglyst vedtægter eller medlemspligt af en grundejerforening, vil det koste grundejerne kr. i tinglysningsgebyr. Beløbet er det samme uanset hvor mange ejendomme der skal tinglyses på. Beløbet skal betales direkte til tinglysningen i forbindelse med tinglysningen. Hvis vi accepterer kommunens tilbud, kan vi så selv bestemme hvornår der skal være lys på vejen? Nej, det kan I ikke. Der vil være lys på vejen i samme tidsrum som på de offentlige veje. Den nye vejbelysning med LED-armaturer gør det muligt at dæmpe belysningen, i stedet for at slukke helt for lyset om natten.

4 Hvordan bliver beløbet til vejbelysningen opkrævet? Beløbet opkræves kvartalsvis af Holbæk Forsyning hos den enkelte grundejer, sammen med opkrævningen for f.eks. renovation og rottebekæmpelse. Kan beløbet opkræves hos grundejerforeningen eller vejlavet i stedet for hos den enkelte grundejer? Ja, det kan det godt. Hvis man vælger at foreningen skal opkræves i stedet for den enkelte grundejer, så skal foreningen skriftligt give kommunen besked. Hvordan bliver beløbet til vejbelysningen reguleret? Kommunens ordning med drift af vejbelysningen på de private fællesveje har helt separat økonomi. Ordningen skal hvile i sig selv, så beløbet bliver reguleret efter om ordningen har over- eller underskud. Et evt. overskud kommer dermed grundejerne til gode i form af lavere udgifter næste år. Vores grundejerforening har indtil nu selv stået for vejbelysningen på vores vej. Kan vi komme med i ordningen, og hvordan gør vi? Hvis grundejerne på vejen har fået kommunens tilbud, og der er tinglyst medlemspligt af grundejerforeningen, kan foreningen skriftligt give kommunen besked på at tilbuddet accepteres. Målernummeret skal oplyses samtidig. Kommunen vil sørge for det praktiske i forbindelse med overtagelse af jeres måler. Herunder aflæsning af måler og besked til SEAS-NVE om at faktura fremadrettet skal sendes til kommunen. Hvis der derimod ikke er tinglyst medlemskab af foreningen, er det en forudsætning at vedtægterne tilrettes, således at der er medlemspligt. Derudover skal vedtægterne så tinglyses. Gælder ordningen også for hjørnegrunde mm.? Nej, kommunen har besluttet, at ordningen kun skal omfatte ejendomme, der har postadresse på den private fællesvej. Hjørneejendomme er kun med i ordningen, hvis der er postadresse på den private fællesvej, ellers ikke. Tilsvarende er ejendomme med f.eks. baghave mod en privat fællesvej heller ikke med. Man skal dog være opmærksom på, at dette kun gælder for kommunens tilbud, som er frivilligt og dermed ikke bundet af reglerne i privatvejsloven. Hvis tilbuddet ikke bliver accepteret, skal udgiften fordeles efter privatvejslovens regler, og her skal udgiften fordeles mellem de tilstødende ejendomme. I dette tilfælde skal alle tilstødende ejendomme, dvs. også hjørneejendomme og ejendomme med baghave mod den private fællesvej, derfor betale. Hvad gælder der for ejendomme med lejligheder? For ejendomme, som er opdelt i lejligheder, kan denne betaling godt være en stor belastning, så kommunen har besluttet, at hver lejlighed kun skal betale halvt bidrag, dvs. 210 kr. om året. Det samme gælder f.eks. for andelsboliger eller rækkehuse, hvis der er flere boliger på samme matrikelnummer.

5 Hvad sker der, hvis vi ikke kan blive enige med vores naboer? Som nævnt kan man kun melde sig til kommunens tilbud, hvis alle grundejere på vejen er enige, og hvis der bliver oprettet et vejlav eller en grundejerforening. Hvis grundejerne ikke kan blive enige, betyder det ikke, at der ikke kommer lys på vejen. Det betyder derimod, at grundejerne selv skal stå for belysningen. Kommunen har som vejmyndighed pligt til at sikre, at vejen er i forsvarlig stand, herunder at der er den nødvendige belysning på vejen. Kommunen inspicerer jævnligt kommunens veje, og hvis der ikke er det nødvendige lys på en vej, vil kommunen have mulighed for at afholde et vejsyn. Kommune vil også kunne afholde et vejsyn, hvis der bliver klaget over manglende belysning på vejen. Vejsyn er beskrevet i privatvejslovens 48. Grundejerne skal dog være opmærksomme på, at vejsynet meget vel kan betyde, at kommunen samtidig opdager andre forhold ved vejen, som skal udbedres. Det kunne f.eks. være nedslidte belægninger eller utilstrækkelig afvanding. I kan derved risikere, at vejsynet resulterer i, at der stadig skal være lys på vejen, men at der også skal udføres reparationer eller vedligeholdelse af vejen. Udgifterne til vejbelysning og reparationer eller vedligeholdelse af vejen skal betales af grundejerne. Det samme gælder for udgifterne til selve vejsynet, og i forbindelse med vejsynet udarbejder kommunen en fordelingsnøgle, som fordeler udgifterne mellem de enkelte grundejere.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere