TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning"

Transkript

1 TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 i Summary The title of my examination is TMG Webbased resource allocation system for project planning. The final result of this 10 weeks examination would be suitable for the department GIS & IT, in which I am working at Atkins, because I found the needs for a new webbased resource allocation system for work planning in my opening phase through interviews with employees in that department The prototype for the planning system after the 10 weeks would consist of 3 parts. Part 1. A database on a SQL server, that are able to contain the needed data for the working planning. It should consist of data for employees, cases and projects and relation between those. The data will consist of elements from the 2 existing systems. Part 2. A web service, that consists of the needed routines/algorithms for the working planning etc. 1. Routines for creations of projects/cases and employees. 2. Routines for assigning/deleting/updating projects/cases on an employees working plan. 3. Routine for showing the resource allocation (work plan) for an employee. 4. Routine for showing/calculating the workload and outsourcing for each employee. Part 3. A very simple web application are made, which uses some of the implemented web service methods. The web application is only intended to show the use of the implemented web service and database

4 ii Resume Titlen på mit eksamensprojekt er TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning. Det endelige resultat af dette 10 ugers eksamensprojekt vil være dækkende for den afdeling GIS & IT, jeg arbejder i hos Atkins, da jeg gennem interviews med medarbejdere fra denne afdeling har fundet behovene til et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning i min indledende fase. Prototypen på planlægningssystemet efter de 10 uger vil bestå af 3 dele. Del 1. En database på en SQL server, som indeholder muligheden for at opbevare alt den nødvendige data for arbejdsplanlægning. Herunder data for medarbejdere, sager/projekter og relationer mellem disse. Data vil bl.a. bestå af elementer fra de 2 nuværende systemer. Del 2. En web service, der har de nødvendige algoritmer/rutiner til brug for arbejdsplanlægning bl.a. 1. Rutiner til oprettelse af projekter/sager og medarbejdere. 2. Rutiner til Tildele/Slette/Opdatere projekter/sager på en medarbejders arbejdsplan. 3. Rutine til visning af ressourceallokering(arbejdsplan) for medarbejdere. 4. Rutine til visning/beregning af arbejdsbelastning og uddebitering for den enkelte medarbejder Del 3. En meget simpel webapplikation laves, som gør brug af nogle af de implementerede web service metoder. Webapplikationen er i dette projekt kun beregnet til testvisning af brugen af den opbyggede web service og database.

5 iii Forord Dette projekt er mit afgangsprojekt fra IMM DTU, før jeg har opfyldt kravene for en B. Eng grad indenfor retningen IT. Projektet er blevet udført i samarbejde med ingeniør rådgivnings firmaet Atkins Danmark. Dette projekt beskriver udviklingen af et webbaseret planlægningssystem med en SQL Server 2005 database, en web service. Desuden udvikles en simpel test webapplikation, som benytter nogle af web servicens implementerede metoder. Projektet består af en rapport og en CD med kildekoden for den opbygget Web Service og Webapplikation, samt et script til oprettelse af Databasen. Lyngby, Oktober 2007 Thomas Bergstedt

6 iv Anerkendelse I udarbejdelsen af dette projekt har jeg haft lejlighed til at få råd og vejledning fra en del personer, men jeg vil især gerne takke følgende. Jesper Skovdal Christiansen min virksomhedsvejleder, som gennem projektforløbet kom med gode råd og vejledning til projektet. Morten Bork Som gav mig gode råd og vejledning med UP udviklings forløbet, og hvordan de enkelte UML diagrammer skulle laves. Stig Høgh min DTU vejleder, som gav mig gode råd undervejs i forløbet men hensyn til strukturen af rapporten, og hvad jeg skulle fokusere på i projektet. Ole Bergstedt Som læste og kommenterede min rapport, og kom med gode råd undervejs.

7 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Summary...i Resume...ii Forord...iii Anerkendelse...iv Indholdsfortegnelse...5 Introduktion Introduktion Baggrund for projektet Projekt formulering Projekt afgrænsning Forkortelser Rapport skitse Projekt planlægning Valg af udviklingsmetode Unified Procces Unified Procces faser UML Projektplan Resume...22 Kapitel Brugerkrav specifikation System krav Supplerende system krav Brugbarhed Driftsikkerhed Præstation Understøttelse af andre systemer Implementation Test Use case model Identifikation af aktører Identifikation af use cases...25

8 6 Indholdsfortegnelse Use case risiko analyse Iterations plan Resume Analyse Opbygning af system Use cases og system sekvens diagrammer UC 2 Vis arbejdsplan for medarbejdere UC 5 Tildel projekt eller sag til en medarbejders arbejdsplan UC 4 Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan UC 14 Opdater en sag eller projekt på en medarbejders arbejdsplan UC 9 Vis arbejdsbelastning for medarbejder UC 15 Opret normtider UC 10 Opret projekt/sag UC 11 Opret medarbejder Domain model Identifikation af begrebsmæssige klasser og attributter Domain model diagram Resume Design Indledning fra analysen til design Design patterns DAAB Singleton Klassediagram Web diagram Sekvens diagrammer for use cases Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC ER-Diagram for databasen Resume Implementation Implementering af design Service klassen...72

9 7 Indholdsfortegnelse Employee_report klassen Project klassen Employee klassen Work_List klassen Normtime klassen Organisation klassen DB_Controller klassen TestClass klassen Implementering af database Tabellerne Database diagram Web implementation Resume Test Indledning NUnit test Manuel test Resume Konklusion Indledning Resume Evaluering Perspektiv og fremtidige udvidelser Litteraturliste Bilag A Interview angående nyt planlægningssystem Bilag B Evaluering over 1 iteration: Evaluering over 2 iteration: Evaluering over 3 iteration: Evaluering over 4 iteration: Evaluering over 5 iteration: Bilag C UC 8 Find afdelinger...112

10 8 Indholdsfortegnelse UC 6 Find medarbejder / medarbejdere UC 7 Find Projekter / Sager UC 16 Opret organisation Bilag D Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC

11 Kapitel 1 Introduktion

12 10 Introduktion 1. Introduktion 1.1 Baggrund for projektet Sektoren GIS og Miljø hos Atkins Danmark er en stor sektor med mange medarbejdere. Sektoren består af en række afdelinger. GIS & IT Miljø Landmåling I hver afdeling arbejdes der med mange projekter. Til planlægning af medarbejder ressourcer til nye og nuværende projekter har der længe manglet et godt redskab, som kan vise, hvad den enkelte medarbejder skal arbejde på i perioder, og hvad dennes arbejdsbelastning er med hensyn til månedens arbejdstimer og uddebiteringsgrad. Til denne arbejdsplanlægning benyttes på nuværende tidspunkt 2 systemer. Blast 32 Excel ark med arbejdsplan og medarbejderbelastning. Figur 1 Blast 32 Blast 32 er et system, som Atkins har haft i nogen tid, men som kun benyttes af afdelingslederne og cheferne. Dette system bruges primært til at lave nogle summeringer over medarbejderkapaciteten

13 11 Introduktion for måneder frem i tiden, så afdelingslederne kan få et overblik over, om der skal ansættes flere eller det modsatte. Ulempen ved dette system er, at det ikke er så anvendeligt til en arbejdsplanlægning, og at systemet er svært at forstå med hensyn til, hvordan det laver summeringer over udtræk for økonomisystemet SAP. Figur 2 Excel ark for arbejdsplan Det andet system består af 2 excel ark, som hver afdeling har sit eksemplar af. Det ene bruges til en arbejdsplan for afdelingen, hvor de pågældende projektledere tildeler sager/projekter til de medarbejdere, som er tilknyttet deres projekter. Arbejdsplanen kan dog kun klare at have et projekt pr dag for en medarbejder og skal justeres ofte. Desuden kan der opstå problemer, hvis projektlederne ikke snakker sammen om tildeling af ressourcer til deres projekter, eller en projektleder taster forkerte data ind i excel arket.

14 12 Introduktion Figur 3 Excel ark for medarbejderbelastning Det andet excel ark viser arbejdsbelastningen for hver enkel medarbejder. Det bruger data fra arbejdsplanen til at beregne projekttimerne for hvert projekt i de enkelte måneder, som medarbejderen er tildelt. På baggrund af disse timer beregnes en månedsbelastning for medarbejderen og 2 uddebiteringsgrader. Ulemperne ved dette excel ark er, at der stadigvæk skal laves nogle manuelle indtastninger i arket på nogle ting. Desuden skal arkets formler rettes af og til. Dette er de 2 nuværende systemer, som bruges til at give et overblik over arbejdsplanlægningen i de enkelte afdelinger med hensyn til fordelingen af medarbejderressourcer på de enkelte projekter og deres arbejdsbelastninger.

15 13 Introduktion 1.2 Projekt formulering På baggrund af de 2 eksisterende systemer ønskes et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning. Det nye system skal bruge elementer fra de 2 nuværende systemer, som findes nødvendige og bestå af 3 dele. For det første skal systemet bestå af en SQL server database, som indeholder de nødvendige oplysninger for arbejdsplanlægning herunder bl.a. data om medarbejdere, projekter/sager og relationer mellem disse.. Del 2 skal bestå af en web service, som skal tilgå databasen og indeholde de nødvendige rutiner/algoritmer for arbejdsplanlægning. Den sidste del skal bestå af en webapplikation, som gør brug af de metoder, som web servicen tilbyder, og giver den grafiske brugerflade til at styre arbejdsplanlægningen i de repræsentative afdelinger. Systemet skal på sigt kunne bruges af alle afdelinger i Atkins Danmark. 1.3 Projekt afgrænsning Det endelige resultat af dette 10 ugers eksamensprojekt vil være dækkende for den afdeling GIS & IT, jeg arbejder i hos Atkins, da jeg gennem interviews med medarbejdere fra denne afdeling har fundet behovene til et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning i min indledende fase. Prototypen på planlægningssystemet efter de 10 uger vil bestå af 3 dele. Del 1. En database på en SQL server, som indeholder muligheden for at opbevare alt den nødvendige data for arbejdsplanlægning. Herunder data for medarbejdere, sager/projekter og relationer mellem disse. Data vil bl.a. bestå af elementer fra de 2 nuværende systemer Del 2. En webservice, der har de nødvendige algoritmer/rutiner til brug for arbejdsplanlægning bl.a. 1. Rutiner til oprettelse af projekter/sager og medarbejdere. 2. Rutiner til Tildele/Slette/Opdatere projekter/sager på en medarbejders arbejdsplan. 3. Rutine til visning af ressourceallokering(arbejdsplan) for medarbejdere. 4. Rutine til visning/beregning af arbejdsbelastning og uddebitering for den enkelte medarbejder Del 3. En meget simpel webapplikation laves, som gør brug af nogle af de implementerede web service metoder. Webapplikationen er i dette projekt kun beregnet til testvisning af brugen af den opbyggede web service og database.

16 14 Introduktion 1.4 Forkortelser UML - Unified Modeling Language UP - Unified procces MVisio - Microsoft Visio 2003 DAAB - Data Access Application Block WSDL - Web Service Description Language

17 15 Introduktion 1.5 Rapport skitse Projekt rapporten er bygget op på følgende måde: Resume Giver en abstraktion over projektet 1. Introduktion Her gives en introduktion til projektet med baggrund for projektet og hvad der vil blive fokuseret på i dette projekt. 2. Projekt planlægning Her gives en introduktion til valg af udviklings proces i mit projekt og en plan for projektforløbet. 3. Brugerkrav specifikation Her gives et overblik over funktionelle brugerkrav i form af use cases og ikke funktionelle brugerkrav for dette projekt og viser samtidig en risikoanalyse over use casene og en iterationsplan over de enkelte iterationer. 4. Analyse Her gives en detaljeret beskrivelse af de enkelte use cases, samtidig vises en domain model over konceptet for systemet. 5. Design Her vises sekvens diagrammer for de enkelte use cases og klasse diagram/web diagram for system, samtidig laves der et design for den mulige opbygning af databasen. Desuden diskuteres valg af design patterns. 6. Implementation De implementerede software klasser beskrives, og de vigtigste metoder beskrives også, samtidig gives en beskrivelse af den implementerede database. 7. Test Her gives en beskrivelse af de test, som er blevet brugt. 8. Konklusion Her gives en konklusion på projekt diskussion med evaluering, perspektiv og fremtidige udvidelser. 9. Litteraturliste Indeholder referencer på bøger og sider, som er brugt i dette projekt. 10. Bilag Indeholder relevante diagrammer og dokumenter, som ikke er taget med i selve rapporten bl.a. Interviews, evaluerings dokument, og forskellige diagrammer.

18 Kapitel 2 Projekt planlægning

19 17 Projekt planlægning 2. Projekt planlægning 2.1 Valg af udviklingsmetode Til dette projekt har jeg valgt at benytte UP til udviklingen af mit projekt. Jeg kunne selvfølgelig også have valgt andre udviklingsmetoder, men UP har en række fordele, som jeg vil kunne drage nytte af i mit projekt. Dette er bl.a. Fordele: En iterativ og incremental udvikling Større fleksibilitet med hensyn til ændring af krav undervejs. Komplekse opgaver kan nemmere laves. Høj risiko emner kan identificeres tidligt og bearbejdes tidligt. Bedre erfaring undervejs efter hver iteration. Da min projektperiode kun er på 10 uger, og alle kravene til systemet ikke er på plads fra starten af projektet, vil jeg med fordel kunne udnytte UP, da denne er mere fleksibel for ændringer af krav undervejs, samtidig vil man kunne se systemet vokse undervejs efter hver iteration. Desuden vil jeg kunne identificere høj risiko emner fra starten af og bearbejde dem tidligt, såsom opbygningen af en database og de nødvendige cases, som skal laves. Derudover giver den iterative udvikling mere erfaring for ens projekt undervejs, så man kan drage fordel af den i gennemførelsen af de næste iterationer. Det skal dog siges, at UP også har sine ulemper, såsom Ulemper: UML designet kan lave ting, som ikke altid kan laves praktisk i kode. Ændringer i de forskellige diagrammer kan tage tid. Med hensyn til mit projekt er der dog flere fordele end ulemper ved at bruge UP til udvikling af projektet, så derfor har jeg valgt at benytte mig af denne. 2.2 Unified Procces UP (Unified Procces) er en velkendt software udviklingsproces, som er baseret på en iterativ udvikling og bruges meget bredt indenfor OOAD(objekt orienteret analyse og design). UP er ikke

20 18 Projekt planlægning en struktur, som skal følges slavisk, men en struktur brugerne kan tilpasse deres projekter. UP er en Best practices guide man følger med en iterativ og risiko drevet udvikling. UP gør brug af UML i de forskellige faser af udviklingsforløbet. Use casene bruges til at fange de funktionelle krav til systemet og definere indholdet i iterationerne Unified Procces faser En UP projekt organiserer arbejdet i iterationerne over 4 store faser[1, Side 33]. Figur 4 UP faser [1,36] 1. En Inception fase - Her laves en afgræsning for projektet, og use cases findes. Samtidig laves en estimation over risikoen for de enkelte use case. Der laves også en estimation over en plan for projektet. 2. Elaboration Her redefineres afgræsningen af projektet. Der tages også fat på høj risiko emner, så man herved iterativt kan få implementeret kernearkitekturen for projektet. De fleste krav vil være fundet ved enden af denne fase og en mere nøjagtig estimation af projektplan kan laves. 3. Construction - Her tages fat i de sidste use cases med lavere risiko, og der forberedes på opsætning af systemet. 1. Transition Denne fase bruges hovedsagligt til beta tests og opsætning af systemet. Det vil sige, her laves også bruger test af system, og små justeringer foretages. Efter denne fase er projektet klar til den sidste frigivelse.

21 19 Projekt planlægning Figur 5 UP udviklings cyklus [1,34] Eftersom min projektperiode kun er på 10 uger, vil projektet ikke kunne nå gennem alle faser, men vil kun nå gennem Inception-, Elaboration- og Constructions fasen. På den anden side vil man dog stadigvæk have en prototype for systemet, eftersom systemets funktionalitet gradvis øges efter hver iteration. I mit projekt vil jeg ikke nå helt igennem constructions fasen, derfor vil nogle af kravene med lav risiko ikke blive lavet. Men de vil kunne gennemføres på et senere stadium, eftersom udviklingen fortsættes efter de 10 uger UML Unified Modeling Language er et visuelt sprog til at modellere strukturer og forløb i primært objekt orienteret softwaresystemet. Jeg vil igennem mit projektforløb gøre brug af følgende UML diagrammer. Use case - Bruges til at beskrive, hvordan en aktør bruger systemet. System sekvens - Bruges til at vise, hvordan en aktør kommunikere med systemet. Domain model En domain model er en visualisering af virkelighedens begreber, som man prøver at lave et system for. Klasse Bruges til at beskrive, hvilke egenskaber og metoder de enkelte klasser indeholder, samtidig med at det beskriver hvilken associationer, der er imellem de enkelte klasser.

22 20 Projekt planlægning Sekvens Viser interaktion mellem klasserne i systemet med hensyn til metodekald. Desuden vil jeg til opbygning af en database benytte følgende diagram. ER diagram - Et ER diagram er en datamodel af en database. For ikke at gå for meget i detaljer med diagrammerne under udviklingsforløbet, vil ikke alle UML notationer på de enkelte diagrammer blive brugt, men kun de notationer, som findes nødvendige på dette projekt. Desuden er der i det værktøj MVisio, som jeg bruger, ikke altid mulighed for eller praktisk at lave visse notationer, så der vil jeg lave notationer i en simplere udgave. 2.3 Projektplan Projektplan blev lavet i starten af mit projekt for at have noget at arbejde efter og for at danne mig et overblik over, hvordan projektet kunne forløbe. Det er ikke meningen, at projektplanen skal følges 100 %, som den er beskrevet, da det på så tidligt et stadium i projektet ikke er muligt at vide præcist, hvordan forløbet bliver. I stedet for er der i brugerkrav specifikationen lavet en iterationsplan[se afsnit 3.4], som blev lavet løbende, efterhånden som iterationer blev færdige, og en ny blev planlagt.

23 21 Projekt planlægning Faser i OOAD Iteration Handling Dato Uge User requirements Inception Identifikation af Use Cases og aktører. Der laves en række interviews med valgte aktører for at finde de relevante use case, som der skal arbejdes med. Risiko analyse laves over use casene. Iterations plan laves August 1 Krav Analyse 1 iteration / Elaboration Beskrivelse af use case laves. Beskrivelse af dem med størst risiko laves udførligt. Samtidig laves en domain model over konceptet for systemet. ER diagram laves over konceptet for database. Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test 1 iteration / Elaboration Relationsdiagram laves og databasen opbygges. Samtidig laves klassediagram og sekvens diagram for valgte use cases. Prototype implementeres herefter over valgte use cases. I slutningen laves en test over færdig prototype. 2 iteration Erfaring for 1 iteration bruges til nyt design i 2 iteration og til at opdatere design for 1 iteration. Herefter fortsættes ligesom i 1 iteration med at lave use case beskrivelse / sekvens diagrammer / klassediagram / implementation for de næste use cases. 2 iteration Der forsættes med at lave Implementation og test for valgte use cases. 3 iteration Erfaring for 2 iteration bruges til nyt design i 3 iteration og til at opdatere design for 2 iteration. Herefter startes på de sidste vigtigste use cases og prototypen udvides August August August 3-7. September September Design/ Implementation /Test 4 iteration Erfaring for 3 iteration bruges til nyt design i 4 iteration og til at opdatere design for 3 iteration. Herefter laves de lette use cases ligesom i de andre iterationer September 7 Afslutning 5 iteration De sidste små justeringer laves / Rapport September Afslutning 6 iteration Rapport Oktober Afslutning 6 iteration Rapport Oktober Aflevering 6 iteration Rapport afleveres 15. Oktober 11 Møder Iteration Mål med møde Dato Uge Første møde 1 iteration Snak om projekt med nye ændringer i forhold til 15 / beskrivelsen bilag 8 og snak om rapportens indhold. Kollokvium 4 iteration Snak med DTU Vejleder/Atkins vejleder om projekt status og plan for sidste del. 20 /

24 22 Projekt planlægning 2.4 Resume I planlægningen fik jeg begrundet mit valg af udviklingsmetoden UP. Jeg fik samtidig forklaret lidt om, hvordan den kører, og hvordan jeg vil bruge den. Til sidst fik jeg lavet en estimation over projektplanen for de 10 uger, projektet vil vare.

25 Kapitel 3 Brugerkrav specifikation

26 24 Brugerkrav specifikation 3 Brugerkrav specifikation 3.1 System krav For at finde kravene til systemet, deles de op i 2 dele, de funktionelle og de ikke funktionelle. De funktionelle krav beskriver brugerens krav til systemets funktionalitet, og hvordan systemet skal bruges, mens de ikke funktionelle krav indeholder alle andre krav til systemet, såsom understøttelse af andre systemer. For at finde de funktionelle krav til systemet har jeg lavet en række små interviews[se bilag A] med 3 personer, som hver især passer på en af de 3 aktører, jeg har fundet til systemet, i afdelingen som jeg arbejder i. De funktionelle krav til systemet beskrives vha. Use Case modellen[se afsnit 3.3]. De ikke funktionelle krav beskrives under punkt 3.2 Supplerende system krav. 3.2 Supplerende system krav Brugbarhed Systemet skal gøre det lettere at få et overblik over arbejdsplanlægning med hensyn til, hvad medarbejdere arbejder med.. Når den fulde version af webapplikationen på et tidspunkt bliver lavet, skal visse funktioner ikke være tilgængelige for alle aktører, bl.a. skal mulighederne for at tildele/opdatere/slette sager fra en medarbejders arbejdsplan kun kunne gøres af en projektleder Driftsikkerhed Systemet skal levere korrekte data og være nogenlunde stabilt med hensyn til visning af en medarbejders arbejdsbelastning og arbejdsplan for en afdeling, mens driftsikkerheden især for tildeling/opdatering/sletning af sager på en medarbejders arbejdsplan skal foregå korrekt. F.eks. skal tildelingen af en sag på en dato ikke konflikte med en allerede tildelt sag. Hvis en ting ikke kan lade sig gøre, skal der gives en sigende fejlmeddelelse Præstation Systemets svartider skal være indenfor en grænse på max 1 min med hensyn til en given forespørgsel Understøttelse af andre systemer Systemet skal som udgangspunkt bruge en SQL server database, men skal laves så det let kan ændres til en Oracle database uden at ændre for meget i koden. Derfor skal DAAB, under Microsoft

27 25 Brugerkrav specifikation Enterprise library, anvendes til databasen, hvilket vil gøre det let at skifte til database type uden at ændre for meget i koden. For at understøtte muligheden for opbygning af flere forskellige webapplikationer ønskes en web service lavet, som laver alt arbejde med databasen og leverer de nødvendige metoder til brug for de forskellige webapplikationer Implementation Til implementation af denne eksamensopgave benyttes værktøjerne Microsoft Visual Studio 2005 professionel udgaven med.net og c# til at lave web servicen og testwebapplikationen. Til databasedelen vil Microsoft SQL server 2005 blive brugt til databasen, og Microsoft Enterprise library januar 2006 s DAAB vil blive brugt for tilgang til databasen. Databasen skal indeholde de elementer, som findes nødvendige fra de 2 nuværende systemer Test Til testning af dette projekt skal Nunit test bruges på nogle af de vigtigste metoder i web service del. Desuden skal der efter hver iteration laves en manuel test af systemet. 3.3 Use case model Identifikation af aktører Til brug af arbejdsplanlægningssystemet har jeg fundet 3 aktører, som har interesse i sådan et system. Den første aktør er en almindelig arbejder, som gerne vil have styr over, hvad han/hun skal arbejde med frem i tiden. Den anden aktør består af en projektleder, som gerne vil have overblik over, hvad medarbejderne i afdelingerne laver, og hvad de enkelte medarbejders arbejdsbelastninger er, så han/hun kan finde ressourcer til sine projekter, da han/hun gerne vil have ressourcer nok til at få sine projekter gennemført. Overblikket kan give projektlederen mulighed for at tildele en medarbejder til et af sine projekter, hvis de er til rådighed. Den sidste aktør består af en afdelingsleder/chef, som gerne vil have et overblik over timerne på projekterne og benyttede medarbejderes kapaciteter med hensyn til deres arbejdsbelastninger og uddebiteringsgrad Identifikation af use cases For at finde ud af, hvad de 3 fundne aktører har af brugerbehov til sådan et system, har jeg valgt at lave et interview med en fra hver af de 3 grupper, en afdelingsleder, en projektleder og en medarbejder i min afdeling. Hvis det havde været et længere projekt vil det selvfølgelig have

28 26 Brugerkrav specifikation involveret flere personer. [Se bilag A for interviews]. Ud fra de 3 interviews og generelle behov har jeg fundet frem til følgende use cases, som der skal arbejdes ud fra. Generelle for alle Find medarbejder/medarbejdere. Giver muligheden for at finde en medarbejder eller alle medarbejdere for en afdeling. Find afdelinger. Bruges til at finde alle afdelinger. Medarbejder: Vis min arbejdsplan. Bruges til at vise arbejdsplan for en medarbejder. Vis arbejderbelastning for medarbejder. Skal give mulighed for at vise arbejdsbelastningen for en medarbejder. Vis arbejdsplan for medarbejdere. Bruges til at vise arbejdsplanen for alle medarbejdere i en afdeling. Afdelingsleder/Chefer: Find projekter/sager Giver mulighed for at finde alle projekter eller sager. Opret organisation Giver mulighed for at oprette en ny sektor, afdeling eller underafdeling for en organisation. Vis benyttede medarbejder kapaciteter. Vis timeregnskab for projekter. Bruges til at give et overblik over benyttede timer for projekter med hensyn til medarbejdere, som er tildelt projekterne. Vis frie ressourcer. Skal kunne vise medarbejdere, som har timer til rådighed i perioder. Projektleder: Find projekter/sager Giver mulighed for at finde alle projekter eller sager. Vis frie ressourcer Skal kunne vise medarbejdere, som har timer til rådighed i perioder. Vis arbejdsbelastning for medarbejder Skal give mulighed for at vise arbejdsbelastningen for en medarbejder.

29 27 Brugerkrav specifikation Vis arbejdsplan for medarbejdere. Bruges til at vise arbejdsplanen for alle medarbejdere i en afdeling. Tildel projekt og sag til en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at tildele et projekt eller en sag for en periode til en medarbejder. Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at slette et projekt eller sag, som er tildelt en medarbejder. Opdater en sag eller projekt på en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at ændre en allerede tildelt sag til en anden. Opret normtider Giver muligheden for at indtaste antal arbejdsdage for en måned og år. Opret medarbejder Giver mulighed for at oprette nye medarbejdere i systemet med den nødvendige information Opret projekt/sag Bruges til at oprette nye projekter og sager i systemet De fundne use case fra interviews og generelle ønsker/behov vil blive bearbejdet efter en risiko analyse af de enkelte use cases[ se afsnit 3.3.4]. Herved kan de vigtigste use cases for systemet blive gennemarbejdet først, da jeg sandsynligvis ikke når at lave alle use case. Formålet med opgaven var også at finde generelle behov til sådan et planlægningssystem, ikke at implementere alt i projektperioden. De manglende behov vil der senere kunne arbejdes videre med efter projektperioden, og nye vil stadigvæk kunne nås at blive tilføjet, da UP metoden netop bygger på, at det skal kunne lade sig gøre at tilføje nye krav undervejs. Det er netop ikke meningen med UP, at man skal finde alle behovene fra starten.

30 28 Brugerkrav specifikation Use case diagram UC10 Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan UC4 Opret projekt/sag «uses» «uses» «uses» UC14 Opdater en sag eller projekt på en medarbejder arbejdsplan UC11 UC15 Opret medarbejder «uses» «uses» «uses» «uses» Tildel projekt eller sag til en medarbejders arbejdsplan UC5 UC16 Opret normtider «uses» Projektleder Vis frie ressourcer UC3 UC8 UC7 Opret organisation Find projekter/sager «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» Afdelingsleder/Chefer «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» Vis benyttede medarbejder kapasiteter Vis timeregnskab for projekter UC12 UC13 Find Afdelinger UC6 «uses» «uses» «uses» Vis arbejdsplan for medarbejdere UC2 Find medarbejder / medarbejdere Medarbejder «uses» «uses» Vis arbejdsbelastning for medarbejder UC9 Vis min arbejdsplan UC1 Figur 6 Use case diagram.

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665 Konfigurationsrobot Studerende: DTU Vejleder: Ekkart Kindler Virksomhedsvejleder: Bent Okholm Studienummer: s072665 Eksamensprojekt: Konfigurationsrobot Afsluttende Eksamensnummer: IMM-B.Eng-2010-106 Diplomingeniør

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2:

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2: Bucket Airlines SW02 Projekt Gruppe 2: Alireza Derakhshan Frodi Hammer Lars Sønderby Jessen Michael Vestergaard Jessen kianosh@mip.sdu.dk frodi@mip.sdu.dk ljessen@mip.sdu.dk emjay@mip.sdu.dk 30. maj 2003

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

DTU 02335 Net Teknologi A Webprogrammering og Datakommunikation Eksamensprojekt Krav til rapport September 2008 KRAV TIL RAPPORTEN

DTU 02335 Net Teknologi A Webprogrammering og Datakommunikation Eksamensprojekt Krav til rapport September 2008 KRAV TIL RAPPORTEN KRAV TIL RAPPORTEN Eksamensprojektet i Web-programmering og Datakommunikation skal afleveres som en rapport. Rapporten skal afleveres, i 2 eksemplarer (kopier). Endvidere skal være angivet URL, for emner

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Visuel komponent til DSB tog-historik

Visuel komponent til DSB tog-historik Visuel komponent til DSB tog-historik Henrik Christoffersen s083146 Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-75 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Automatisk patch management modul til Microsoft System Center Configuration Manager 2007/2012

Automatisk patch management modul til Microsoft System Center Configuration Manager 2007/2012 Eksamensprojekt 2013 Automatisk patch management modul til Microsoft System Center Configuration Manager 2007/2012 Rapport nummer: IMM-B.Eng-2013-49 Vejleder: Stig Høgh Dato: Underskrift: Skrevet af: John

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Mindmap mindviewer kursus

Mindmap mindviewer kursus Mindmap mindviewer kursus I. Mindmap i hånden... 4 A. Mål : lære teknikken i hånden... 4 B. "mig" på papir... 4 C. Notere fra Foredrag "JCI"... 4 II. Overfør "mig" til PC... 4 A. Introduktion til Softwaren...

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere