Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den

2 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2010 Eksemplarer kan bestilles ved Forvaltningsservice Toftevej Aabybro Tlf.: Politikken findes også på 1

3 Indhold 1 Indledning Baggrund Den reviderede politik Politikkens opbygning Jammerbugt Kommunes børne- og familiesyn Visionen Mål Grundlagsforståelse Grundlæggende principper Målsætninger for den sammenhængende børnepolitik Dokumentation og evaluering Opfølgning og revision Målgrupper

4 1 Indledning 1.1 Baggrund I 2007 udformede og godkendte Jammerbugt Kommune sin første sammenhængende børnepolitik. I den forbindelse blev det fastsat, at selve politikken skulle revideres i begyndelsen af den næste valgperiode, dvs. i Politikken har derfor været taget op til revision i foråret og sommeren Startskuddet var et stort fællesarrangement, hvor mere end 100 aktører fra skoler, daginstitutioner, dagplejen, PPR, familieområdet, sundhedsområdet og tandplejen deltog i en fælles temadag. Her blev der taget temperatur på de forgangne års arbejde med at udmønte børnepolitikken i praksis. Der kom mange bidrag i løbet af dagen, både i forhold til det, der fungerer rigtig godt, og i forhold til steder, hvor der stadig er et udviklingspotentiale og plads til forbedringer. Det er disse input fra børneområdets medarbejdere, der danner grundlaget for revideringen af politikken. 1.2 Den reviderede politik Politikkens overordnede formål er uændret. Dvs. sigtet med politikken er stadig at sikre en sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og en målrettet indsats over for børn med behov for særlig støtte (Anbringelsesreformen 4, stk. 2). Politikken skal sagt med andre ord udstikke retning for, hvordan kommunen sikrer en sammenhæng mellem områdets forskellige sektorer (fx dagtilbud, skole mv.) og den særlige støtte til børn og unge. Tilgangen skal være anerkendende og involverende, der skal fokuseres på ressourcer frem for problemer, de professionelle fagpersoner skal tale med børn og forældre - ikke om osv. Politikken skal således tilskynde og fastholde en positiv holdningsændring i arbejdet med børn og unge. Den grundlæggende struktur i politikken er ligeledes fastholdt. De mange input fra temadagen har været anvendt til at revidere og justere handledelen i forhold til politikkens 10 overordnede målsætninger. 1.3 Politikkens opbygning Politikken er bygget op så kommunens værdier, visioner, de lovgivningsmæssige betingelser, de overordnede politiske målsætninger sammen med en grundlagsforståelse skaber en overordnet ramme for politikken. Heraf udspringer 10 grundlæggende principper, der går på tværs af hele børne- og familieområdet. Disse principper er samtidig primærgrundlaget for de målsætninger, der skal arbejdes med i dagligdagen og således udmøntes i praksis. Afslutningsvis præsenteres forståelsen af den sammenhængende børnepolitiks målgrupper. 3

5 2 Jammerbugt Kommunes børne- og familiesyn Følgende væsentlige værdier 1 er bærende og understøttende for principperne i arbejdet med børn og familier i Jammerbugt Kommune: Respekt og ligeværd Åbenhed og tydelighed Troværdighed Engagement og nærvær Ressourceorienteret menneskesyn 2 Omsat i det praktiske arbejde inden for de forskellige opgaveområder og dermed medarbejdergrupper i Jammerbugt Kommune betyder ovenstående noget helt grundlæggende. Det vil således være et mål i sig selv at udvikle en fælles grundlagsforståelse på tværs af delområderne indenfor Børne- og Familieforvaltningen. 2.1 Visionen I Jammerbugt Kommunen vil vi arbejde for, at børn og unge gives lige muligheder for udvikling og trivsel i en kultur, som bygger på et demokratisk grundlag. Vores børn og unge sikres en opvækst, som skaber de bedste forudsætninger for et voksenliv med medbestemmelse, medansvar og handlekompetencer. Jammerbugt Kommunen yder en generel forebyggende indsats, en tidlig indsats og en indsats, som tager sigte på at støtte børn og unge med særlige behov og hensyntagen. Organisationen løser sin opgave dels ud fra et anerkendende og relationelt perspektiv og dels på baggrund af et højt fagligt niveau. 2.2 Mål Opgaverne vedrørende børn og unge løses ud fra serviceloven, dagtilbudsloven, sundhedsloven og folkeskoleloven samt de politiske målsætninger. Visionen for børne- og ungeområdet udmøntes i følgende mål: 1. yde en tværfaglig forbyggende indsats på alle niveauer i den kommunale organisation 2. forbedre og samordne kommunens tilbud til børn og unge 3. yde en indsats med barnets og dets relationer 1 Værdier afspejler sig i menneskesyn og omvendt. Menneskesyn i teorier om mennesket, s. 43: Det humanistiske menneskesyn går i korthed ud på, at mennesket er et subjekt, et unikt jeg, der har frihed, ansvar og værdighed. Mennesket har en egenværdi, det er skabende og har en fri bevidsthed til selv at forme livet. Inden for denne tradition bliver respekten for individet et grundlæggende ideologisk og praktisk princip uanset funktionsforskelle, raceforskelle eller sociale forskelle. 2 Det ressourceorienterede menneskesyn har fokus på det enkelte menneskes udviklingsressourcer, i modsætning til eksempelvis det problematiserende menneskesyn, hvor den enkelte betragtes som passiv modtager af information og behandling. 4

6 4. styrke og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov 5. skabe grundlag for, at opgaven med børn og unge har et sundheds-, et omsorgs- og et læringsperspektiv. 6. medvirke til så tidligt som muligt - hos børn med særlige behov - at afdække eventuelle fysiske, psykiske og sociale behov og iværksætte tiltag. 7. skabe grundlag for, at organisationen og enhver ansat udvikler kompetencer på 2 områder: dels eget fagområde og dels relationelle kompetencer. 8. skabe grundlag for, at alle opgaver indenfor børne- og kulturområdet beskrives i forhold til ressourcer, mål og handledel. Det gør sig gældende såvel for den enkelte organisationsenhed som for opgaven i forhold til børn. 2.3 Grundlagsforståelse I Jammerbugt Kommune har vi både fagligt og menneskeligt en forståelse af, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er barnets forældre og de nære professionelle (f.eks. lærere og pædagoger), som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det nære netværk (familie m.fl.) omkring barnet udgøre en vigtig ressource og forudsætning for opgaveløsningen. Denne forståelse er grundlaget i en opgaveløsning, som tager udgangspunkt i, at forældre er en ressource og de nære professionelle betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. Rådgiverne (f.eks. PPR og støttekorps) er sekundære i forhold til forståelsen af opgaven men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets aktive medvirken. Grundlagsforståelsen kan illustreres således: Fælles forståelse for opgave Familien Barnet Rådgiverne De nære professionelle 5

7 Grundlagsforståelsen er det pejlemærke, som medarbejdere i Jammerbugt Kommune må have som sigtepunkt for såvel den faglige som personlige udvikling i den praksis, hvor de udøver deres virke. Denne tilgang i arbejdet afføder nogle grundlæggende principper på tværs af hele børne- og familieområdet. 2.4 Grundlæggende principper De grundlæggende principper for arbejdet med børn og familier vedrører alle faglige delområder. a. Aktivt forældre- og børneperspektiv Forældre kender deres børn bedst, og i dette perspektiv må fagpersonerne sikre en dialog med forældrene og barnet om at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan vi sammen løser opgaven. b. Helhed Gælder såvel ved arbejdet med det enkelte barns livssituation som ved organiseringen på alle niveauer i den samlede Børne- og Kulturforvaltning. c. Personlige kompetencer Det enkelte barn/den unges personlige sociale og faglige kompetencer respekteres, udvikles og understøttes. d. Tidlig indsats Der arbejdes tidligt, målrettet og sammenhængende med barnets muligheder i nærmiljøet. Den kommunale opgave i dagtilbud og skole gøres mest muligt forebyggende og sundhedsfremmende. e. Tværfagligt samarbejde Den tværfaglige opgavehåndtering rummer perspektiver - og fagpersoner - med baggrund i sundheds-, service- og folkeskolelovgivning. Der arbejdes tværfagligt på alle niveauer i organisationen. f. Sund levevis Enhver udvikling forudsætter, at der sikres de bedst mulige vilkår for børns sunde levevis. g. Højt informationsniveau Den viden, der foreligger hos barn, forældre og fagpersoner, deles med alle relevante parter i organisationen. Det gælder for alle fagpersoner, som arbejder i henhold til sundheds-, service- og folkeskolelovgivning. h. Tydelige kompetence- og ansvarslinier Der skal, på alle fagområder og organisationsniveauer, formuleres klare mål for kompetence og ansvar. Fagpersonen - og teamet - har overblik over den samlede organisation på børneområdet. i. Målrettet arbejde Der arbejdes systematisk med hensyn til planlægning, dokumentation og refleksion over egen og fælles praksis. I den sammenhæng vil det være vigtigt at udvikle en evalueringskultur, der 6

8 som sit mål har at bidrage til den samlede organisations kompetenceudvikling, hvor fokus er på at realisere grundlagsforståelsen som udgangspunkt for opgaveløsningen. j. Udviklingsorientering Den kommunale indsats afstemmes i forhold til den samfunds- og lovgivningsmæssige udvikling samt ændrede behov hos børn og familier. Det fordrer en organisation, som på alle planer er udviklingsparat. Således er faglig udvikling et grundvilkår for den enkelte fagperson. Udvikling tager afsæt i en praksis, hvor vi til stadighed gør praksis til genstand for en kritisk og konstruktiv refleksion i forhold til de grundlæggende principper for arbejdet. 7

9 3 Målsætninger for den sammenhængende børnepolitik De grundlæggende principper er rammen, for Jammerbugt Kommunes målsætninger for den sammenhængende børnepolitik. Målsætning Aktivt forældre- og børneperspektiv Jammerbugt Kommune vil med fokus på respekt og ligeværdighed, arbejde for at skabe et positivt samarbejde mellem de professionelle og forældrene. Helhed Jammerbugt Kommune har i opgaveløsningen fokus på hele familien og ikke kun på barnet. Et tæt samarbejde mellem institutionerne og mellem de nære professionelle og rådgiverne skaber tryghed for forældrene og børnene. Der bør foregå vidensdeling imellem faggrupperne. Helhed skal forstås ud fra barnets og familiens perspektiv. Derfor bliver udfordringen at have fokus på dette i opgaveløsningen. Personlige kompetencer Jammerbugt Kommune skaber rammer indenfor hvilke ressourcestærke børn og unge kan udfolde sig til glæde for dem selv enkeltvis samt for fællesskabet.. Tidlig indsats Jammerbugt Kommune vil styrke den tidlige indsats, således at børn og unges positive udvikling og trivsel styrkes, og så få børn som muligt får behov for meget indgribende foranstaltninger. Den tidligere indsats forstås i Jammerbugt Kommune som de nære professionelles grundlæggende tilgang i arbejdet med børn, unge og familierne. Tværfagligt samarbejde Jammerbugt Kommune arbejder tværfagligt i opgaveløsningen for at sikre en tidlig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats i forhold til familier og børn med særlige behov. Det tværfaglige samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt mellem rådgiverne og de nære professionelle. Forældre, børn og unge involveres i forhold, der vedrører deres eget liv. Sund levevis Jammerbugt Kommune vil i overensstemmelse med kommunens sundhedspolitik medvirke til at børn og unge udvikler en sund livsstil med fysisk såvel som psykisk velvære. Der er fokus på forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Handlinger at inddrage forældrene i konkrete beslutninger om det enkelte barn at give forældrene reel medindflydelse at afholde netværksmøder at styrke det tværfaglige samarbejde omkring overgange og overleveringsprocedurer mellem tilbuddene. Det drejer sig fx om overgangene fra: o fra sundhedspleje til dagpleje o dagpleje til børnehave o børnehave til skole o én daginstitution til en anden o én skole til en anden o normal- og specialtilbud at afholde netværksmøder at have positive forventninger og stille positive krav til alle børn og unge, som samtidig er afstemt deres ressourcer at arbejde med ICDP, LP, du bestemmer og andre anerkendende metoder at styrke det tværfaglige samarbejde mellem de nære professionelle og rådgiverne og samtidig inddrage forældrene at reagere på bekymring omkring det enkelte barn, eller den enkelte unge at synliggøre organiseringen af det tværfaglige samarbejde for alle faggrupper at tilbyde ledere og medarbejdere relevant kompetenceudvikling, der kan styrke arbejdet med grundlagsforståelsen, dokumentation og evaluering at opprioritere bevægelse og motion i skolens og institutioners dagligdag udelukkende at servere sund og ernæringsrigtig kost i hverdagen at informere om sund kost og sund levevis 8

10 Højt informationsniveau Jammerbugt Kommune er tydelig i kommunikationen med forældrene og børnene. Forældrene ved hvor de kan finde informationer og få støtte og vejledning. Tydelige kompetence- og ansvarslinier Jammerbugt Kommune har tydelige kompetenceplaner, der definerer de professionelles opgaver og funktioner på en måde så samtlige professionelle på tværs af organisationen kender hinandens kompetencer og opgaver. Målrettet arbejde Jammerbugt Kommune vil gennem brugerrettede handleplaner arbejde for at opfylde politisk fastlagte mål for opgaveløsningen indenfor børne- og ungeområdet. Udviklingsorientering Jammerbugt Kommune er udviklingsorienteret i sin opgaveløsning og har fokus på at tilpasse sig samfundets forandringer og udfordringer for familierne. at formidle informationer så de er tydelige, overskuelige og let forståelige at udbygge brugen af elektroniske medier og informationskanaler at de professionelle gennem tværfaglige fora er i dialog med hinanden om deres respektive kompetencer og ansvarsområder at afholde fælles temadage og efteruddannelsesarrangementer at arbejde systematisk med planlægning, dokumentation og refleksion over egen og fælles praksis at inddrage alle faggrupper i udviklingsarbejdet at anvende ny teknologi i kommunikationen med forældrene og børnene 3.1 Dokumentation og evaluering Det er Jammerbugt Kommunes målsætning at have en evalueringskultur, hvor vi dokumenterer og reflekterer over praksis. Der skal til stadighed arbejdes med kvalitative dokumentations- og evalueringsformer, der både har et medarbejder og et bruger/borgerperspektiv. 9

11 4 Opfølgning og revision Samfundsændringer og ændringer i det politiske fokus, eksempelvis som følge af skiftende holdninger og prioriteringer, nødvendiggør en jævnlig opfølgning på den sammenhængende børnepolitik. Opfølgningen sker på følgende måder: Hvert 4. år følges op på den samlede sammenhængende børnepolitik. I begyndelsen af en ny valgperiode (næste gang i 2014) gennemføres en grundlæggende revision af den samlede politik. Hvert år følges der op på den sammenhængende børnepolitiks 10 målsætninger. Det sker gennem evaluering af de handleplaner, hvor politikkens mål er søgt udmøntet. Hvis der opstår særlige behov eller krav, revideres den sammenhængende børnepolitik ad hoc. 5 Målgrupper Den sammenhængende børnepolitik dækker alle børn og unge fra 0-18 år. Det vil sige såvel normalområdet, der dækker børn og unge i god trivsel, samt de særligt udsatte grupper. Jammerbugt Kommune ønsker et særlig fokus på den målrettede indsats overfor børn med behov for særlig støtte. Denne gruppe børn og unge er derfor delt op i fire hovedkategorier: 1. Børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem selv eller deres nærmeste familie vurderes at være i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side risikobørn. 2. Børn og unge, der er sårbare, fordi de belastes af alvorlige, men ofte forbigående problemer i deres familie og nære miljø 3. Børn og unge, der er truede, fordi de vedvarende belastes af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø 4. Børn og unge, der har svære problemer, fordi de i hele deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. Indsatsen i Jammerbugt Kommune overfor de nævnte målgrupper fremgår af figuren på næste side. 10

12 Indsatsen i Jammerbugt Kommune overfor de nævnte målgrupper fremgår af nedenstående figur: Sårbare børn Midlertidig Undersøgelser efter SEL 50 Truede børn Børn med svære problemer Børn og unge i god trivsel Generel forebyggelse kerneydelser i normalområdet Skole/SFO PPR Dagsinstitution + dagpleje Ungdomsskolen SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsafd./Sund By Foreningslivet/Fritidsområdet Tandpleje/Sundhedspleje Ungdommens Uddannelsesvejledning Risikobørn Konstant Særlig forebyggende indsats Specialskole/SFO PPR Råd og vejledning Behovssundhedspleje Støtte daginstitutioner Ungdomskonsulent Samtalegrupper m.v. Skole/SFO Dagsinstitution + dagpleje Ungdomsskolen SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsafd./Sund By Foreningslivet/Fritidsområdet Tandpleje/Sundhedspleje Ungdommens Uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger efter SEL 50 Familiebehandling Aflastningsfamilie Personlig rådgiver m.v. Specialskole/SFO PPR Råd og vejledning Behovssundhedspleje Støtte daginstitutioner Ungdomskonsulent Samtalegrupper m.v. Skole/SFO Dagsinstitution + dagpleje Ungdomsskolen SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsafd./Sund By Foreningslivet/Fritidsområdet Tandpleje/Sundhedspleje Ungdommens Uddannelsesvejledning Foranstaltninger efter SEL 52 og 58 Anbringelser med/uden samtykke Familiebehandling Aflastningsfamilie Personlig rådgiver m.v. Specialskole/SFO PPR Råd og vejledning Behovssundhedspleje Støtte daginstitutioner Ungdomskonsulent Samtalegrupper m.v. Skole/SFO Dagsinstitution + dagpleje Ungdomsskolen SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsafd./Sund By Foreningslivet/Fritidsområdet Tandpleje/Sundhedspleje Ungdommens Uddannelsesvejledning Generelt tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde om det enkelte barn/sager 11 1

13 Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf www. jammerbugt.dk

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen 11/12-2014 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2014-07-09

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE.

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE. BØRNE- OG FAMILIEENHEDEN MORSØ KOMMUNE Den 1. december 2006. DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE. Politikernes involvering Kommunalpolitikerne har en vigtig rolle

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Byråd og udvalg. Børnepolitik

Byråd og udvalg. Børnepolitik Byråd og udvalg Børnepolitik Indholdsfortegnelse Forord De overordnede målsætninger i vores arbejde med børn og unge i Faxe kommune Den forebyggende sundhedsindsats Tværfaglighed i opgaveløsningen Tidlig

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungeudvalget Oktober 2007 INDLEDNING Silkeborg Kommunes overordnede sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik 2007 2010 En sammenhængende børnepolitik 2007 2010 Anbringelsesreformen, som er vedtaget af Folketinget til ikrafttræden 1. januar 2006, bestemmer, at enhver kommune skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik Ikast-Brande Kommune

Børne- og Ungepolitik Ikast-Brande Kommune 2016 Børne- og Ungepolitik Ikast-Brande Kommune Indledning... 4 Fundamentet for Ikast-Brande Kommunes Børne- og Ungepolitik 5 Hvem henvender politikken sig til?... 5 Indsatsen overfor udsatte børn og

Læs mere

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler vordingborg.dk INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND...3 BEGRUNDELSE OG FORMÅL...3 ORGANISERING OG DISTRIKTSSTRUKTUR...5

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle 1 Indhold VELKOMMEN... 3 VISIONEN... 4 FOKUSOMRÅDER... 5 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB... 6 LÆRING & LÆRINGSMILJØER... 7 FÆLLESSKAB &

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 1 Børnepolitik i Odsherred kommune Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere