Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces."

Transkript

1 Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Ordningen åbnede op for ansøgninger den 1. august, og har allerede modtaget mere end 110 ansøgninger til et ansøgt beløb på 58 mio. kr. Især landbruget har vist stor interesse med 100 ansøgninger til staldvarme og korntørring baseret på biomassebrændsler. Der er indtil nu givet 41 tilsagn på i alt 19 mio. kr. Et større tilsagn er givet til Gartneriet Knud Jepsen A/S, der har fået 8 mio. kr. til at omstille procesvarmen fra naturgas til fjernvarme fra det affaldsbaserede varmeværk i Hammel. Gartneriet Knud Jepsen A/S, der er et af de største gartnerier i Danmark, er således klar til at omstille til fjernvarme, efter at Energistyrelsen har givet 8 mio. kr. i tilskud fra den nye støtteordning VE til proces. Der er tale om et projekt til næsten 15 mio. kr., som gør det muligt at konvertere en stor del af gartneriets naturgasforbrug til affaldsvarmebasseret fjernvarme, svarende til varmeforbruget i ca. 650 parcelhuse. Når fjernvarmen i 2015 bliver en fuldstændig integreret del af gartneriets drift, forventes mere end 80 % af gartneriets opvarmning at dækkes af fjernvarme, solfangere og nedkøling af røggasserne via varmepumpe. Løbende investeringer i energibesparende foranstaltninger vil fortsat nedbringe det samlede energiforbrug. Fra industrien har VE til proces modtaget tilkendegivelser om en række større projekter, der ventes at søge puljen senere på efteråret. Derfor er det forventningen, at puljen for 2013 på 242,5 mio. kr. vil blive udnyttet. I 2014 er der på finanslovsforslaget afsat 0,5 mia. kr. til VE til proces

2 Korrektioner til vejledningen VE til proces har nu været i luften et stykke tid, og Energistyrelsen har på grundlag af den nuværende erfaring med hensyn til at vejlede interessenter og ansøgere og sagsbehandling af konkrete ansøgninger fundet anledning til at præcisere vejledningen om tilskudsordningen på følgende tre punkter: Virksomheder allerede tilsluttet fjernvarme I vejledningen er det nu præciseret, at har virksomheden allerede tilsluttet procesanlægget til fjernvarme, kan der ikke ydes tilskud til konvertering til vedvarende energi. Der kan dog godt ydes tilskud til en udvidelse af fjernvarmeanlægget til procesformål. Det betyder, at har en virksomhed i dag fjernvarme til proces, kan man ikke søge om tilskud til eksempelvis biomasseanlæg. Derimod kan man godt få støtte til en udvidelse af fjernvarmekapaciteten. Spørgsmålet om allerede fjernvarmetilsluttede virksomheder fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Beregning af brændselsomkostninger Vejledningens pkt. E Brændselsomkostninger fremgår, at brændselsomkostningerne skal opgøres på grundlag af virksomhedens nuværende årlige brændselsomkostninger. Dette præciseres ved, at Energistyrelsen nu tilføjer et nyt bilag 3 - Prissætning af brændselspriser til vejledningen. Formålet er at gøre det mere gennemskueligt, så ansøgere nemmere kan beregne de korrekte omkostninger til procesenergi, der afspejler ansøgerens reelle omkostninger til brændsel. Da VE til proces ordningen bl.a. stiller krav om at projektet skal have en tilbagebetalingstid på mindst to år inkl. tilskud, kan brændselspriserne have indflydelse på tilsagnets størrelse. Ifølge ansøgningsregnearket skal brændselsomkostningerne angives inkl. skatter og afgifter fratrukket evt. godtgørelse og moms. For at udregne den samlede årlige brændselsomkostning, skal nedenstående enhedspris multipliceres med brændselsmængden som bruges til virksomhedens procesenergi. Enhedsprisen på fossile brændsler kan dokumenteres ud fra følgende metoder: En forward enhed-pris inkl. skatter og afgifter fratrukket evt. godtgørelse og moms, hvor prisen på tilbuddet er et dokumenteret tilbud på en 1-årig forward kontrakt, hvor prisen skal gælde fra ansøgningstidspunktet. Den seneste enhedspris inkl. skatter og afgifter fratrukket evt. godtgørelse og moms, som fremgår af faktura fra energiselskabet. Denne mulighed eksisterer især for store energikunder, som har en aftale med deres energiselskab, der indebærer, at de pågældende kunder ikke skal afregne afgifter og godtgørelse via deres momsregnskab men derimod kan betale den reelle brændselspris hos energiselskabet. Den beregnede enhedspris inkl. skatter og afgifter fratrukket evt. godtgørelse og moms for det seneste (regnskabs-)år. Oplysningerne kan i visse tilfælde basere sig på oplysningerne i virksomhedens årsrapport.

3 Prisen på VE brændsel kan opgøres ud fra følgende metoder: Markedsprisen som ansøgeren ville kunne opnå ved at sælge VE-brændslet, som ansøgeren ejer typisk halm eller flis. Markedsprisen skal kunne dokumenteres ved et købstilbud. Omkostningerne ved at hente VE-brændslet ind fra mark eller skov (beregning). Omkostningerne ved at købe VE-brændslet eksternt. Købsprisen skal dokumenteres ved et tilbud. Tilskyndelsesvirkning Under vejledningens punkt F nævnes, at store virksomheder, skal beskrive projektets tilskyndelsesvirkning, dette uddybes i et nyt bilag 4 - Tilskyndelsesvirkning. Dette indebærer, at store virksomheder som defineret i vejledningens pkt. E er forpligtet til at udarbejde en særskilt dokumentation, som godtgør, at et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: 1) Projektets størrelse er blevet væsentligt forøget på grund af støtten. 2) Projektets omfang er blevet væsentligt udvidet på grund af støtten. 3) Det samlede beløb, som støttemodtageren har brugt til projektet, er blevet væsentligt forhøjet på grund af støtten. 4) Projektet er blevet betydeligt hurtigere gennemført. Ovenstående indebærer som et minimum at ansøgningen indeholder: Et internt dokument, som analyserer mulighederne for at gennemføre det pågældende projekt eller de pågældende aktiviteter med og uden støtte.

4 El-producerende anlæg Virksomheder, hvis procesenergi er baseret på elektricitet, kan søge om tilskud til at konvertere til egen el-produktion baseret på vedvarende energi. Det er fx f.eks. vindmøller, solceller, kraftvarme baseret på biogas eller biomasse. Optimer energiforbruget For alle projekter gælder, at de skal være så energieffektive som muligt. Dette for at sikre, at energien udnyttes bedst muligt og at de kommende vedvarende energianlæg ikke overdimensioneres. Tilsvarende skal der udarbejdes en produktionsprofil for det elproducerende vedvarende energianlæg, så det planlagte vedvarende energianlæg kan dimensioneres i forhold til virksomhedens eget forbrug og at der ikke forventes produceret el til nettet i væsentlig grad. Et eksempel på en forbrugs- og produktionsprofil fra en virksomhed der vælger at installere en vindmølle. Energieffektiviteten sikres dels ved at reducere energibehovet så meget som muligt, bl.a. gennem procesoptimering, og dels ved at det ansøgte energianlæg projekteres så energibevidst som muligt. Når der søges om tilskud til elproducerende anlæg skal en kortlægning af elforbruget til proces og mulige elbesparelser fremgå af projektbeskrivelsen. Energistyrelsen kan som betingelse for tilskud stille vilkår om, at der gennemføres et fuldstændigt eller delvist energisyn af en registreret energisynskonsulent i virksomheden efter Energistyrelsens retningslinjer. Virksomheder, der har implementeret et certificeret energiledelsessystem i henhold til ISO eller ISO 14001, vil ofte allerede have dokumentation for disse forhold. Elforbrug og elproduktion skal passe sammen Ved konvertering til el-producerende vedvarende energianlæg er det afgørende, at anlæggets elproduktion står i rimelig forhold til virksomhedens forbrug af elektricitet til procesformål. Det betyder, at der skal udarbejdes en profil for elforbruget til proces over døgnet, ugen og året, som er baseret på timeværdier. For vindmøller og solceller betyder det, at anlæggenes forventede timeproduktion skal matche virksomhedens elforbrug til proces. For kraftvarmeanlæg betyder det, at elproduktionskapaciteten skal dimensioners efter virksomhedens elforbrug. Da vindmøller og solcellers produktion ikke er ens over året, skal der også tages højde for, at virksomheden har et forbrug der matcher over året. Det betyder f.eks. at hvis virksomheden ønsker at installere et solcelleanlæg, skal det være dimensioneret efter virksomhedens forbrug af elektricitet om sommeren, hvor solcelleanlægget har sin maksimale produktion. Når anlægget dimensioneres er det således ikke tilstrækkeligt, at se på årsværdier.

5 Et eksempel på en forbrugs- og produktionsprofil, baseret på timetal, fra en virksomhed der vælger at installere et solcelleanlæg. Virksomhedens el-forbrug Beregnet el-produktion fra solcelleanlægget Hvis virksomheden tilmelder anlægget til nettoafregning betyder det, at der er visse energiafgifter man ikke betaler for den el man selv producerer og anvender time for time. For at kunne opnå nettoafregning gælder bl.a. også at anlægget skal være 100 pct. ejet at virksomheden og være af en vis størrelse. Reglerne for nettoafregning er beskrevet i bekendtgørelse for nettoafregning (Bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer). Placering af vindmøller og solceller Vindmøller og solcellers effektivitet er afhængig af placeringen af anlægget. Det er derfor vigtigt, at man har mulighed for en optimal placering af anlægget på virksomheden. Fraskrivelse af driftstilskud Ved modtagelse af investeringstilskud fra VE til proces kan ansøger ikke samtidig modtage driftstilskud (pristillæg for miljøvenlig el-produktion eller pristillæg til biogas) til anlægget. Evt. overskydende el-produktion må sælges til markedspris uden pristillæg. Når ansøgningen til VE til proces indsendes, skriver ansøger under på, at man fraskriver sig retten til at modtage pristillæg for miljøvenlig el-produktion i hele anlæggets levetid. Reglerne for placering, opstilling og støtte til vindmøller fremgår af planloven og lov om fremme af vedvarende energi. Læs mere om ordningen på vores hjemmeside: Energistyrelsen anmelder at der er ydet tilskud fra VE til proces til Energinet.dk, som administrer pristillægget. Reglerne om pristillæg fremgår af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. Placering af anlæg generelt De elproducerende anlæg skal installeres på forbrugsstedet og være installeret i virksomhedens egen elinstallation. Hermed er også nogle af betingelserne for at vælge nettoafregning for anlægget opfyldt.

6 Invitation til informationsmøder om støtteordningen»ve til proces«møderne hos Energistyrelsen i København d. 30. oktober og i Aarhus d. 31. oktober kl giver konkret information om støtteordningen, som startede 1. august Med baggrund i energiforliget af marts 2012 er der i alt afsat 3,75 mia. kr. til at støtte konvertering af procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie eller gas til vedvarende energi eller fjernvarme. Puljen VE til proces er fordelt med 250 mio. kr. i andet halvår af 2013 og derefter 500 mio. kr. om året i hvert af årene Støtten gives som anlægstilskud ved konvertering til: Vedvarende energi (biomasse, solvarme, varmepumper) Fjernvarme Energieffektivisering Kraftvarme-/varmeværker, som omstiller til biomasse og leverer procesvarme Solceller, vindmøller og biogasanlæg er i dag omfattet af en driftsstøtteordning. Her kan virksomhederne vælge enten et anlægstilskud eller driftsstøtten. Der kan gives støtte til både enkeltvirksomheder som til en gruppe af virksomheder, som går sammen om et projekt. Steder Onsdag den 30. oktober 2013 kl i kantinen hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K og Torsdag den 31. oktober 2013 kl på Helnan Aarslev Hotel, Silkeborgvej, 8220 Aarhus

7 Program Kl. Emne 15:00 15:10 Velkomst 15:10 15:30 Støtteordningen rammer, indhold, støttesatser 15:30 16:00 Hvordan ansøger virksomheden vejledning, ansøgningsskema og guideline for energisyn 16:00 16:20 De første erfaringer med ordningen 16:20 16:50 Spørgsmål og svar 16:50 17:00 Afslutning tak for i dag Praktisk information Deltagelse er gratis og åben for alle. Tilmelding, som er nødvendig, sendes til Khaled Alizai, senest onsdag den 23. oktober Husk at angive virksomhed/organisation, navn og titel samt hvilket møde, du ønsker at deltage i. Forplejning: Kaffe, the og vand. Du kan læse mere om støtteordningen her:

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere