VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013

2 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i virksomheders produktionsprocesser består af denne vejledning og det egentlige ansøgningsmateriale. Vejledningen beskriver tilskudsmulighederne, kravene til ansøgeren og projektet samt de praktiske forhold, man skal tage højde for, når man vil søge om tilskud. Selve ansøgningsmaterialet, består af to dele. Dels et ansøgningsskema (worddokument), som skal udfyldes med oplysninger om ansøgers virksomhed og det projekt, der søges om tilskud til, dels et bilagsskema (exceldokument), som skal udfyldes med henholdsvis de energimæssige og de økonomiske oplysninger om projektet. Ansøgningsmaterialet kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside Energistyrelsen forbeholder sig ret til at opdatere ansøgningsmaterialet. Vær derfor venligst opmærksom på, at anvende den seneste version af vejledning og ansøgningsmateriale, inden skemaerne udfyldes. Indholdet i vejledningen Vejledningen er delt op i følgende punkter: A. Sådan søges der B. Hvem kan søge og til hvad C. Tilsagn eller afslag på ansøgning om tilskud D. Under og efter projektperioden E. Ansøgningsskemaet, vejledning hertil F. Dokumentationskrav Kapitel A og B giver en generel beskrivelse af hvordan man søger, hvem der kan søge samt generelle krav til projekterne m.m. I kapitel C opridses kort hvad en tilsagnsskrivelse indeholder og muligheden for at klage over en afgørelse truffet af Energistyrelsen. Kapitel D indeholder en generel beskrivelse af forskellige forhold, som ansøger skal være opmærksom på, når projektet er startet det vil sige når der er givet skriftligt tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen herunder hvordan tilskud udbetales. Kapitel E er en vejledning i hvordan ansøgningsskemaet og de to bilagsskemaer udfyldes punkt for punkt. Kapitel F indeholder en liste over dokumentation der skal medsendes ansøgningen Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem, inden der søges om tilskud. Den kan bl.a. give svar på, om det påtænkte projekt og virksomheden opfylder betingelserne for at få tilskud. Få mere at vide om tilskudsordningen På Energistyrelsens hjemmeside findes alle oplysninger om tilskudsordningen, herunder de seneste ændringer, overblik over samtlige tilskudsmuligheder samt de præcise regler for opnåelse af tilskud, som findes i Lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og de tilhørende bekendtgørelser. Har du flere spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til Energistyrelsen på telefon eller sende en e-post til 2

3 Indhold A. Sådan søges der... 4 B. Hvem kan søge og til hvad... 5 B.1 Omfattede virksomheder... 5 B.2 Hvad er et projekt... 5 B.2 Energiselskabernes energispareforpligtelser... 7 B.3 Støtteberettigede omkostninger... 7 B.4 Tilskuddets størrelse... 8 C. Tilsagn eller afslag på ansøgning om tilskud C.1 Procedure for behandling af ansøgninger C.2 Tilsagn eller afslag C.3 Klage D. Under og efter projektperioden D.1 Oplysningspligt D.2 Ratevis udbetaling D.3 Ændring af projektet D.4 Udbetaling af tilskud D.5 Revisionsinstruks D.6 Kontrol D.7 Bortfald af tilskud D.8 Straf D.9 Lov- og retsgrundlag E. Ansøgningsskemaet og bilagsskemaerne Forsiden E.1 Oplysninger om ansøger E.2 Projekttitel E.3 Projektperiode E.4 Oplysninger om projektets udførelsessted E.5 Projektbeskrivelse E.6 Supplerende projektoplysninger E.7 Energi- og klimaeffekt udfyldelse af exceldokument E.8. Omkostninger udfyldelse af exceldokument E.9 Informationskanaler E.10 Underskrift F. Dokumentationskrav Bilag 1: Energieffektivitet Bilag 2: EU definition af virksomheders størrelse

4 A. Sådan søges der Ansøgningsskemaet samt bilagsskemaet til Tilskud til vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser udfyldes med alle oplysninger. Skemaerne downloades fra Energistyrelsens hjemmeside og udfyldes elektronisk. Ansøgningsskemaet skal underskrives af den, der tegner virksomheden, der derved bekræfter, - at oplysningerne i ansøgningsskemaet er rigtige, - at alle betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i denne vejledning, er opfyldt, - at virksomheden på ansøgningstidspunktet ikke har et udestående krav om tilbagebetaling af støtte, som EU Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne, - at virksomheden ikke vil ansøge om driftstilskud (pristillæg for miljøvenlig el-produktion og pristillæg for biogas) til det i projektet indeholdte energianlæg. Hele ansøgningen (ansøgningsskema, bilagsskema og evt. andre bilag) sendes som elektronisk post til Energistyrelsen til postkassen Der må ikke være indgået aftaler om arbejder eller leverancer eller være påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v., inden ansøgeren har modtaget et skriftligt tilsagn om tilskud til projektet fra Energistyrelsen. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med udformning og dokumentation af ansøgningen, herunder forundersøgelser inkl. miljøundersøgelser. 4

5 B. Hvem kan søge og til hvad Energistyrelsen kan give tilskud til fremme af energieffektiv anvendelse af vedvarende energikilder og fjernvarme til procesformål i virksomheder, hvis produktionssted er beliggende i Danmark. Virksomheder kan modtage tilskud til projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energikilder eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i tilknytning til disse projekter. For så vidt angår ansøgninger om konvertering for kraftvarme- og varmeværker henvises til særskilt vejledning, som er under udarbejdelse. B.1 Omfattede virksomheder Tilskud kan ydes til privat eller offentligt ejede virksomheder eller grupper af virksomheder, der anvender fossile brændsler til procesformål, og hvis produktionssted er geografisk beliggende i Danmark. Tilskud ydes til den virksomhed, der afholder udgifterne til det tilskudsberettigede projekt, og som enten ejer, driver eller bruger de omfattede anlæg og indretninger. For at kunne modtage støtte skal virksomhedens procesanlæg være omfattet af afgiftslovgivningens regler om let eller tung proces. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, 1) som virksomheden er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning, eller 2) som af andre årsager efter Energistyrelsens vurdering kunne blive gennemført alligevel. Ansøger er modtager af tilskuddet og ansvarlig for, at betingelser og frister i tilsagnet bliver overholdt. Der kan ikke søges om flere uafhængige projekter i samme ansøgningsskema. I hele ansøgnings- og projektperioden og efter projektets afslutning kan Energistyrelsen anmode ansøger om yderligere oplysninger, enten for at underbygge ansøgningen eller kontrollere at tilskuddet anvendes korrekt. B.2 Hvad er et projekt Der kan gives tilskud til energieffektive projekter, hvor virksomheder konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme. Der kan både være tale om ombygning af det nuværende energianlæg eller investering i et nyt kedelanlæg eller fjernvarmeunit. Ved et energianlæg forstås et samlet anlæg, bestående af både et energiproduktionsanlæg, som f.eks. et kedelanlæg, og et energifremføringssystem, som f.eks. et damp- eller varmefordelingssystem. Hvis en virksomhed f.eks. omlægger fra egen kulkedel til et kedelanlæg baseret på træflis, kan projektet f.eks. omfatte projektering, miljøundersøgelse, flishåndteringsanlæg, ombygning af kedel m.m. En omlægning fra f.eks. olie til fjernvarme kan f.eks. omfatte installation af ny fjernvarmeunit, tilslutning til fjernvarmenet og evt. tilpasning af 5

6 varmefordelingssystem. Denne type projekter vil i vejledningen samt i ansøgningsskemaet og bilagsskemaet herefter blive omtalt som ombygning. Der kan også ydes tilskud til energieffektive projekter, hvor virksomheder etablerer et helt nyt energianlæg. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor der er tale om nyetablering af en virksomhed eller udvidelse af virksomheden med etablering af en ny industriproduktionskapacitet med eget energianlæg. I disse tilfælde gives der tilskud til den merinvestering virksomheden har ved at etablere et anlæg baseret på vedvarende energi eller fjernvarme frem for fossilt brændsel. Ved udvidelse af industriproduktionskapaciteten kan der godt på samme tid foretages en ombygning af det eksisterende anlæg. Disse typer projekter vil i vejledningen samt i ansøgningsskemaet og bilagsskemaet herefter blive omtalt som nyt anlæg hhv. kapacitetsudvidelse. Ved vedvarende energikilder forstås: biomasse (f.eks. halm, træflis, træpiller m.m.), sol (f.eks. solvarme og solceller), vind, biogas og geotermisk varme (f.eks. jordvarme). Ved biomasse forstås den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer) og skovbrug og tilknyttede industrier til disse, fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald. Ved geotermisk varme forstås energi, der udnytter overfladenær jordvarme produceret via en varmepumpe (jordvarmeanlæg). Varmepumper skal være drevet af vedvarende energi eller el. Visse anlæg anvender kun delvist vedvarende energi, f.eks. ved tilsatsfyring. Da der kun gives tilskud til konvertering til vedvarende energi, skal den forholdsmæssige andel af vedvarende energi i sådanne tilfælde opgøres. Er der f.eks. tale om en konvertering som giver 15 pct. tilsatsfyring med biomasse, ydes der kun tilskud denne del af projektet. Producerer anlægget elektricitet eller gas baseret på vedvarende energi (solceller, vindmølle, biogas, kraftvarme baseret på biomasse), fraskriver man sig mulighed for at opnå pristillæg for miljøvenlig elproduktion, jf. lov om fremme af vedvarende energi. Dette gælder i hele anlæggets levetid. Visse anlæg leverer både energi til virksomhedens processer og til andre anvendelser, f.eks. rumvarme og varmt brugsvand. Da der kun ydes tilskud til virksomhedens procesenergiforbrug, skal den forholdsmæssige andel af procesenergien i sådanne tilfælde opgøres. For alle projekter gælder, at de skal være så energieffektive som muligt. Dette for at sikre, at de kommende vedvarende energianlæg ikke overdimensioneres eller anvender flere brændsler end nødvendigt. Energieffektiviteten sikres dels ved at reducere energibehovet så meget som muligt, bl.a. gennem procesoptimering, dels ved at det ansøgte energianlæg projekteres så energibevidst som muligt. Der ydes også tilskud til de energieffektiviseringer, der gennemføres i tilknytning til konverteringen til vedvarende energi eller fjernvarme. Omkostninger til konverteringen og til energieffektiviseringen skal opgøres hver for sig, da støttesatserne er forskellige. For at sikre at projektet er energieffektivt, skal flere forhold være analyseret og dokumenteret. 6

7 Analyser og vurderinger kan med fordel være gennemført så fyldestgørende, at en registreret energisynskonsulent eller tilsvarende kan godkende de gennemførte analyser og konklusioner. De konkrete analyser og vurderinger vil afhænge af typen og størrelsen af det vedvarende energianlæg, men bør som minimum indeholde følgende: I. Kortlægning af energiforbruget. II. Analyse af nuværende og fremtidig energi(brændsels)udnyttelse. III. Vurdering af rentable energibesparelser i virksomhedens processer, som har indflydelse på energi(brændsels)forbruget i det kommende anlæg. IV. Energibevidst projektering af det vedvarende energianlæg. En uddybende gennemgang af punkterne I til IV findes i bilag 1 (Energieffektivitet) til denne vejledning. Ligeledes fremgår det af ansøgningsskemaet og bilagsskemaet, hvilke konkrete oplysninger om energiforbrug og energieffektivitet, der som minimum skal oplyses i forbindelse med ansøgning om tilskud. Energistyrelsen kan som betingelse for tilskud stille krav om, at virksomheden skal belyse de energimæssige virkninger af projektets gennemførelse, f.eks. ved at der gennemføres et fuldstændigt eller delvist energisyn af en registreret energisynskonsulent i virksomheden efter Energistyrelsens retningslinjer. Virksomheder, der har implementeret et certificeret energiledelsessystem i henhold til ISO eller ISO vil ofte allerede have dokumentation for disse forhold. B.2 Energiselskabernes energispareforpligtelser Der kan ikke samtidig opnås tilskud til energieffektiviseringer gennem energiselskabernes energispareforpligtigelser og denne ordning. Energiselskaberne må udelukkende give tilskud til de tiltag, der ikke opnår tilskud gennem denne ordning. For de tiltag, der opnår tilskud gennem denne ordning, kan ansøger modtage rådgivning fra energiselskabet, hvis energiselskabet enten: 1. Medvirker til gennemførelse af energigennemgang/energisyn forud for realisering af tiltagene, og/eller; 2. Medvirker til udarbejdelse af ansøgning om tilskud til gennemførelse af VE initiativer. Energiselskabernes medvirken kan enten være i form af rådgivning eller i form af finansiering af ansøgningen og/eller gennemførelse af energigennemgangen/energisynet, så længe der ikke er tale om et direkte tilskud til de opnåede besparelser. Energiselskaberne skal sikre, at der er indgået aftale med virksomhederne om rettighed til indberetning af energibesparelsen forud for påbegyndelse af realisering. B.3 Støtteberettigede omkostninger Der gives tilskud til de omkostninger, der er nødvendige og direkte relateret til: - at ombygge eller udskifte eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel samt til installation af et nyt energianlæg baseret på vedvarende energi eller fjernvarme, - at installere et nyt energianlæg til en ny procesvirksomhed eller kapacitetsudvidelser af eksisterende produktion i en procesvirksomhed, og 7

8 - den del af projektet som enten vedrører konkrete energieffektiviseringer eller leverer overskudsvarme til kollektive varmeforsyningsanlæg, der sker i tilknytning til ovennævnte ombygning eller udskiftning. I forbindelse med installering af et nyt anlæg eller en kapacitetsudvidelse gives der kun tilskud til de omkostninger, der er merudgift i forhold til et referenceanlæg. Merudgiften beregnes ved at fratrække investeringen i et referenceanlæg. Ved referenceanlæg forstås et energianlæg, som har samme ydelse, som det anlæg projektet omfatter og er opført efter dagens standard. Hvis en virksomhed bygger en helt ny fabrik, kan der således gives tilskud til den merudgift, der er forbundet ved at etablere et energianlæg til f.eks. træflis frem for et anlæg med f.eks. en oliekedel. De støtteberettigede omkostninger omfatter: ekstern rådgivning, projektudvikling, feasibility studie, herunder udarbejdelse af ansøgningsmateriale, energisyn og projektering, miljøundersøgelser (VVM), anskaffelse af nødvendige anlæg, komponenter og lignende, entreprenørydelser og installation, tilslutning til biogas- eller fjernvarmenet (bl.a. tilslutningsafgift og investeringsbidrag), nødvendige følgearbejder og krævet revision af regnskab. Som udgangspunkt skal de indkøbte, installerede anlæg og komponenter være nye. Dog vil det bero på en konkret vurdering fra Energistyrelsen, om der kan gives tilskud til indkøb af en brugt komponent. Ligeledes gives der kun tilskud til stationære komponenter og anlæg. Det betyder, at der ikke gives tilskud til f.eks. traktorer, trucks eller andre mobile anlæg, selvom disse f.eks. anvendes til håndtering af træflis eller andre dele af det nye energianlæg. Hvis et projekt omfatter et energianlæg, som både leverer energi til virksomhedens processer og energi til andre formål i virksomheden, f.eks. rumvarme og varmt brugsvand, er udgifterne til den del af projektet som, ikke omhandler proces, ikke støtteberettiget. Hvis omkostningerne til proces henholdsvis ikke-proces ikke kan adskilles og dermed opgøres direkte, skal de opgøres forholdsmæssigt. Tilskuddet er skattepligtigt i udbetalingsåret. Under vejledningens pkt. E.8. beskrives de støtteberettigede omkostninger nærmere med henblik på udfyldelse af ansøgningens bilagsskema. B.4 Tilskuddets størrelse Tilskuddets maksimale størrelse fastlægges dels efter EU s regler om statsstøtte efter gruppefritagelsesforordningen, dels efter ordningens rammer og projekternes rentabilitet. EU s tilskudsprocenter Tilskudsordningen administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning). 8

9 Jf. EU s regler for statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen skelnes der mellem tilskud til konverteringen og til energieffektiviseringer, samt virksomhedens størrelse. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser med angivelse af maksimale støtteprocenter Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder Konvertering til vedvarende energi eller fjernvarme Max 65 % Max 55 % Max 45 % Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til en konvertering Max 40 % Max 30 % Max 20 % Med hensyn til opgørelsen af virksomhedens størrelse se nærmere under pkt. E.1 og E Ordningens rammer - energieffektivitet Det er en forudsætning for at få tilskud, at de miljø- og energimæssige forbedringer står i rimeligt forhold til investeringsprojektets omkostninger. Derfor kan tilskuddet reduceres efter projektets energieffektivitet og rentabilitet. For at sikre en høj energieffektivitet er det et krav, at tilskuddet ikke kan oversige 23 kr. pr. GJ fossilt brændsel, der konverteres set over en 10 årig driftsperiode. Overstiger projektet grænsen på 23 kr. pr. GJ over 10 år, vil tilskuddet blive sat ned til denne grænse. Oplysninger om projektets energi- og klimaeffekt skal indgå i ansøgningsskemaet og beskrives nærmere under pkt. E.7. Projektets rentabilitet Tilsvarende er det et krav, at den simple tilbagebetalingstid mindst skal være 2 år incl. tilskud. Projekter med kortere tilbagebetalingstid anser Energistyrelsen for så rentable, at de vurderes at kunne blive gennemført uden tilskud. Er tilbagebetalingstiden incl. tilskud under 2 år, bliver tilskuddet reduceret, så projektet incl. tilskud netop har 2 års tilbagebetalingstid. De nødvendige data for beregning af tilskud skal indsættes i bilagsskemaerne til ansøgningen. Eksempel på beregning af tilskud Et ansøgt projekt fra en stor virksomhed har et budget på kr. Projektet kan derfor maksimalt opnå et tilskud på 45% svarende til kr. Projektet vil fortrænge GJ fossil energi om året. Det maksimale tilskud giver følgende: Ordningen kan maksimalt give tilskud svarende til 23 kr./gj. Tilskuddet i dette eksempel kan derfor beregnes til: 9

10 Tilskud over 55 mio. kr. og alle projekter i fiskeri- og akvakultursektoren Projekter, hvor tilskuddet overstiger 55 mio. kr. (7,5 mio. euro) pr. virksomhed pr. projekt, samt projekter i fiskeri- og akvakultursektoren, som er omfattet af Rådets forordning 104/2000, administreres i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (miljørammebestemmelserne). I disse tilfælde skal tilskuddet anmeldes til og godkendes særskilt af Kommissionen, inden Energistyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud. I disse tilfælde kontaktes Energistyrelsen. Særligt om tilskud til biogas og elproducerende anlæg Ved modtagelse af investeringstilskud kan ansøger ikke samtidig modtage driftstilskud (pristillæg for miljøvenlig el-produktion eller pristillæg til biogas) til projektet. Det vedrører pristillæg jf. lov om fremme af vedvarende energi efter 35a, 35b, 36, 37, 37a, 38-42, 43a-43e og

11 C. Tilsagn eller afslag på ansøgning om tilskud Efter modtagelse af ansøgningen gennemgår og vurderer Energistyrelsen oplysningerne i ansøgningen. På baggrund heraf samt evt. efter yderligere oplysninger fra ansøger, afgør Energistyrelsen om projektet er støtteberettiget, samt hvor stor støtten bliver. C.1 Procedure for behandling af ansøgninger Energistyrelsen behandler ansøgninger løbende i den rækkefølge, de modtages, og kun så længe der er midler til det. Når styrelsen har givet tilsagn om tilskud for alle de midler, der er til rådighed, sætter Energistyrelsen behandling af hidtil modtagne ansøgninger i bero. Behandlingen af modtagne ansøgninger, der er stillet i bero, genoptages og færdigbehandles af styrelsen, når der igen er tilskudsmidler til det. Når styrelsen genoptager behandlingen af ansøgninger behandles de i den rækkefølge, de er modtaget. Når alle tilsagn er udnyttet og tilskudsmidlerne opbrugt, meddeler styrelsen afslag på resterende ansøgninger. I forbindelse med vurderingen af ansøgningen og før tilsagnet om tilskud udfærdiges, vurderer Energistyrelsen hvilke omkostninger, der kan støttes, i den forbindelse kan styrelsen nedsætte det ansøgte tilskudsgrundlag, bl.a. hvis: De oplyste omkostninger vurderes for højst sat, Der er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang, De oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet, Der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignede, Der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud. C.2 Tilsagn eller afslag Når Energistyrelsens tilsagn om tilskud til projektet er modtaget af ansøger, kan arbejdet igangsættes. Sammen med tilsagnsbrevet vedlægger Energistyrelsen: Evt. skema til brug ved ansøgning om ratevis udbetaling Skema til brug ved ansøgning om udbetaling af tilskud Standardvilkår for tilsagnet Ansøger- samt evt. revisorerklæring. Energistyrelsen kræver revision af regnskab, hvis tilskuddet er kr. eller derover Afslag på en ansøgning gives, hvis ansøger ikke opfylder kravet om, at virksomhedens procesanlæg er omfattet af afgiftslovgivningens regler om let eller tung proces, eller hvis projektet ikke kan dokumentere en høj energieffektivitet mv. Derudover kan Energistyrelsen meddele afslag på en ansøgning, hvis ansøger ikke efter Energistyrelsens anmodning har indsendt en fyldestgørende ansøgning eller nødvendige oplysninger om projektet inden en fastsat frist. 11

12 C.3 Klage Energistyrelsens afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet inden 4 uger efter meddelelse om afgørelse. Energistyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Energistyrelsens og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for domstolene før den endelige administrative afgørelse foreligger. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet jf. 15 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt. 12

13 D. Under og efter projektperioden Projektperioden starter, når Energistyrelsen har givet skriftligt tilsagn om tilskud. Projektperiodens slutning er anført i ansøgningen og vil fremgå af tilsagnsbrevet. I projektperioden er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på følgende: 1. Oplysningspligt 2. Ratevis udbetaling 3. Ændring af projektet 4. Udbetaling af tilskud 5. Revisionsinstruks 6. Kontrol 7. Bortfald af tilskud 8. Straf D.1 Oplysningspligt Tilskudsmodtager har i projektperioden pligt til at meddele Energistyrelsen om forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskud. Derudover skal tilskudsmodtager orientere Energistyrelsen om væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af projektet på grund af leveranceforsinkelse eller manglende tilladelse fra offentlige myndigheder, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. D.2 Ratevis udbetaling Når tilsagn er givet og tilsagnsbeløbet er over kr., er det muligt at ansøge om at få ratevise udbetalinger af tilskuddet efter 26 i bekendtgørelsen om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. Hver rate skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet. Der højst foretages ratevise udbetalinger på i alt 60 pct. af tilsagnsbeløbet. En ansøgning om ratevis udbetaling skal indeholde et delregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Delregnskabet skal være underskrevet af en tegningsberettiget for virksomheden. Udgør en ratevis udbetaling under kr. skal delregnskabet vedlægges kopi af kvitterede regnskabsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Udgør en ratevis udbetaling kr. eller derover, skal delregnskabet vedlægges en liste over regningsbilag samt en ansøgererklæring og en revisorerklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte, tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber, skal af det udførende firma være påført nedenstående oplysninger: 1) Hvilken virksomhed, og hvilken adresse arbejdet vedrører, 2) Hvilket arbejde der er udført i forhold til hvert støtteberettiget projekt 3) Fakturadato 13

14 4) Start- og slutdato for arbejdet, og 5) Det udførende firmas CVR-nummer. Indeholder en regning både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede arbejder, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede arbejder og de ikke-tilskudsberettigede arbejder. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for ratevis udbetaling. D.3 Ændring af projektet I projektperioden kan Energistyrelsen efter ansøgning godkende, at projektet ændres. Der kan i den forbindelse ske ændring i støttegrundlag, tilskudsbeløb og den tilskudsprocent, der står i tilsagnsskrivelsen. En anmodning om ændring af projektet skal være modtaget i Energistyrelsen inden rimelig tid før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Datoen for projektets afslutning fremgår af tilsagnsskrivelsen. En ændret støtteprocent kan ikke overstige den maksimale støtteprocent (læs mere om tilskuddets størrelse under pkt. B.4). En ændring skal være i overensstemmelse med projektets oprindelige formål. Ændringen må ikke gennemføres, førend Energistyrelsens godkendelse foreligger. Efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen og i hele projektperioden er det muligt efter anmodning til Energistyrelsen, at en ny tilskudsmodtager kan overtage projektet. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at en ny tilskudsberettiget ejer, drivsansvarlig eller bruger indtræder i et allerede meddelt tilsagn, også selv om projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være underskrevet af både overdrager og erhverver af virksomheder, som projektet vedrører. D.4 Udbetaling af tilskud Når projektet er gennemført og senest to måneder efter projektets afslutning, skal tilskudsmodtager indsende en ansøgning om udbetaling af tilskud til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagnet er bortfaldet, hvis ansøgning om udbetaling ikke indgives rettidigt. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene mv., dette er beskrevet nærmere i standardvilkårene for tilskud, som medsendes tilsagnet. Er det ansøgte beløb under kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Er det ansøgte beløb kr. eller derover, skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen. Regnskabsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte, tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af det udførende firma være påført oplysninger om følgende: 14

15 1) Hvilken virksomhed og hvilken adresse arbejdet vedrører, 2) Hvilket arbejde der er udført i forhold til hvert støtteberettigede projekt, 3) Fakturadato, 4) Start- og slutdato for arbejdet, og 5) Det udførende firmas CVR-nummer. Dækker en regning både over tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede arbejder, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og de ikketilskudsberettigede arbejder. Energistyrelsen kan altid forlange at få yderligere oplysninger og de originale bilag forevist. Ovennævnte frist for ansøgning om udbetaling af tilskud på to måneder efter projektets afslutning kan Energistyrelsen forlænge. Forlængelse kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt. Efter en skriftlig begrundet ansøgning fra tilskudsmodtageren kan Energistyrelsen tillade, at tilskud vedrørende omkostninger til udførte arbejder udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnsskrivelsen. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder. Når Energistyrelsen har modtaget og kontrolleret tilskudsmodtagerens anmodning om udbetaling af tilskud, udbetales tilskuddet til tilskudsmodtagerens NemKonto. Såfremt tilskudsmodtageren skriftlig har anmodet om det, kan tilskuddet udbetales til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lignende. Investeringen er ikke omfattet af muligheden for straksafskrivning. Projektet skal være gennemført som beskrevet i tilsagnet, og der må kun være anvendt momsregistrerede virksomheder til udførelse eller levering af tilskudsberettigede arbejdsopgaver, effekten af den udførte konvertering og effekten af den udførte energieffektivisering dokumenteres, ellers kan tilskuddet ikke udbetales. Energistyrelsen kan fravige betingelsen om anvendelse af momsregistrerede virksomheder til udførelse eller levering af tilskudsberettigede arbejdsopgaver, når de er momsfritaget i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven). Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være fyldestgørende og indeholde alle nødvendige informationer og dokumentation til brug for sagsbehandlingen, og skal underskrives af den, der kan tegne virksomheden. Tilskuddet er skattepligtigt i udbetalingsåret. D.5 Revisionsinstruks Ansøgning om udbetaling af tilskud skal som nævnt ovenfor indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger m.v. 15

16 Både i projektperioden og i forbindelse med kontrol af tilskud kan Energistyrelsen bestemme, at oplysningerne i regnskaberne bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at regnskabet vedlægges en revisorerklæring efter Energistyrelsens anvisning. D.6 Kontrol Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud. Enhver der modtager tilskud efter denne tilskudsordning er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. Energistyrelsen har jf. 12 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilskud efter loven eller bekendtgørelsen om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. På tilsvarende måde har Energistyrelsen adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller regler, der er fastsat i medfør af loven. Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra Energistyrelsen yde den fornødne hjælp ved kontrollens gennemførelse, og ovennævnte materiale skal udleveres eller indsendes til Energistyrelsen. D.7 Bortfald af tilskud Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist og tilskuddet kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis: Tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller ansøgningen om udbetaling, Projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, medmindre der er opnået tilladelse hertil, Fristerne for projektets gennemførelse og indsendelse af udbetalingsansøgning, som er fastsat i tilsagnet, overskrides, Der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modtagelse af skriftligt tilsagn. Dette gælder dog ikke arbejder i forbindelse med udformning og dokumentation af tilskudsansøgning, Tilskudsmodtageren ikke opfylder de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår, Tilskudsmodtageren af en ratevis udbetaling af tilskud ikke opfylder de for ratevis udbetaling nærmere fastsatte vilkår, Øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt, eller Tildeling af tilskuddet er i strid med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 (gruppefritagelsesforordningen) eller Kommissionens meddelelse om EF- 16

17 retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (miljørammebestemmelserne). Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i 5 i lov om renter ved forsinket betaling mv. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. Hvis flere virksomheder har modtaget tilskud til et projekt, som virksomhederne gennemfører i fællesskab, hæfter virksomhederne solidarisk for krav om tilbagebetaling, jf. 9, stk. 3 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. D.8 Straf Hvis reglerne i loven og bekendtgørelsen ikke overholdes kan ansøger/tilskudsmodtager efter lovens 16 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. D.9 Lov- og retsgrundlag Ordningen bygger på følgende lov- og retsgrundlag: Forordninger og henstilling Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning). Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer om statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april (miljørammebestemmelserne). Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. Lov og bekendtgørelse Lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 17

18 E. Ansøgningsskemaet og bilagsskemaerne I dette kapitel findes vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet (worddokument) og bilagsskemaet (exceldokument). Ansøger skal udfylde begge skemaer. Bilagsskemaet (exceldokument) er bygget op med en række faner (Virksomhedsoplysninger, Energi Inddata, Økonomi Anlægsomkostninger, Økonomi Driftsomkostninger, Beregning tilskud, Energi Beregninger, Energi Dataark og Energi Uddata). De tre første faner: Energi inddata, økonomi anlægsomkostninger samt økonomi driftsomkostninger er alle inddata-faner, hvor ansøger skal indtaste data for projektet. De øvrige faner (Beregning tilskud, Energi Beregninger, Energi Dataark og Energi Uddata) er data- og beregningsfaner, som ansøger ikke kan ændre i. De indeholder dels nogle omregningsfaktorer, CO 2 emission for visse brændsler, som er Energistyrelsens standardværdier herfor samt beregning af tilskuddets størrelse. Beregningerne giver kun en indikation af tilskuddets størrelse, men kan ikke anses for et tilskud. Nummereringen af afsnittene i kapitel E følger nummereringen i ansøgningsskemaet. Afsnit E.7 og E.8 er vejledning til udfyldes af bilagsskemaet. Forsiden Her anføres virksomhedens navn samt projektets titel. Et eksempel på titlen kunne være Konvertering fra kulfyret kedelanlæg til træflis på Hansens procesvirksomhed E.1 Oplysninger om ansøger Navn og adresse på ansøger skal så vidt muligt anføres med samme betegnelse, som er anvendt ved registrering efter momsloven, derudover skal virksomhedens e-postadresse oplyses. Al korrespondance fra Energistyrelsen vil blive sendt elektronisk til ansøger. Der kan kun være én tilskudsmodtager i hvert projekt. Angiv Navn, telefonnummer og mailadresse på den kontaktperson, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Energistyrelsen under ansøgningsforløbet, projektforløbet og ved projektets afslutning. Branchekode, branchenavn og p-nummer: Branchekoden skal indeholde 6 cifre og fremgår af virksomhedens registreringsbevis fra Skat. Der gøres opmærksom på, at branchekode for projektets udførelsessted kan afvige fra ansøgers branchekode. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til Danmarks Statistik. P-nummer (produktionsenhedsnummer) tildeles for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Da virksomheden tildeles et P- nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse hvor virksomheden udfører aktiviteter. Såfremt der ansøges på vegne af en gruppe virksomheder skal medansøgere anføres i bilag 1 til ansøgningsskemaet tillige med fuldmagt fra de øvrige til ansøgeren, så ansøgeren kan søge på 18

19 vegne af hele gruppen. Fuldmagtserklæringen findes på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk/ve-proces). Ved beregning af om virksomheden er lille, mellemstor eller stor, skal bilag 2 til vejledningen anvendes (Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen på mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder). I ansøgningsskemaet skal det angives om ansøger er momsregistreret og om ansøgers forbrug af afgiftspligtig procesenergi er tilbagebetalingsberettiget efter afgiftslovgivningen. For at kunne modtage støtte skal virksomhedens procesanlæg være omfattet af afgiftslovgivningens regler om let og tung proces. Reglerne vedrører afgiftspligtig varme, brændsler og elektricitet til procesformål, der er tilbagebetalingsberettigede efter 11 i lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., 10 i lov om afgift af naturgas og bygas, 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 11 i lov om afgift af elektricitet. Tilskud ydes kun til den, der ejer, driver eller bruger de i projektet angivne anlæg og indretninger. Hvis ansøger kun driver eller bruger anlæggene og indretningerne, men ikke ejer anlægget, skal ejer have givet samtykke til gennemførelse af projektet. Samtykkeerklæringen findes på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk/ve-proces). Er ejeren og den der driver eller bruger de omfattede anlæg ikke den samme, kan ejeren eller den der driver eller bruger de omfattede anlæg og indretninger ikke samtidig opnå tilskud til samme projekt. E.2 Projekttitel Her angives projekttitlen fra forsiden af ansøgningsskemaet. E.3 Projektperiode Her anføres den forventede projektperiode. Projektperioden er den periode, som projektet skal gennemføres inden for. Den endelige projektperiode begynder den dato Energistyrelsen har godkendt, at tilskudsmodtageren må begynde at afholde udgifter efter tilsagnsdato og slutter den dato, investeringen senest skal være afsluttet. Projektperioden er godkendt af Energistyrelsen, og vil fremgå af tilsagnsbrevet, hvor den vil være angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt og betalt inden for projektperioden. Alle regninger og fakturaer skal være dateret inden for projektperioden, dog undtaget afholdte udgifter i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgning (ekstern rådgivning, projektudvikling, udarbejdelse af ansøgningsmateriale) og evt. miljøundersøgelser. Der må ikke være indgået bindende aftale om eller påbegyndt nogen del af det ansøgte projekt, før der er givet skriftligt tilsagn om tilskud. For udgifter til projektudvikling og miljøundersøgelser gælder, at disse må være afholdt inden skriftligt tilsagn om tilskud. Dog på den betingelse, at de afholdes for ansøgers egen risiko, idet der kun kan ydes tilskud til disse udgifter, såfremt der opnås skriftligt tilsagn om tilskud til projektet fra Energistyrelsen. 19

20 E.4 Oplysninger om projektets udførelsessted Hvis projektet udføres eller installeres på en anden adresse end ansøgers, er det vigtigt at oplyse adressen på udførelsesstedet, samt det CVR-nummer, branchekode og P-nummer, der er gældende for denne adresse. Der vil blive henvist til denne adresse i korrespondance fra Energistyrelsen, men der vil ikke blive sendt separat e-post til denne. E.5 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal indeholde en teknisk beskrivelse af projektet. Projektbeskrivelse skal dokumentere, at projektet er energieffektivt. Der er ikke krav om, at projektbeskrivelsen følger en særlig form, men Energistyrelsen anbefaler, at projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af, hvordan energiforbruget evt. kan reduceres samt hvordan det nye anlæg projekteres energibevidst. Reduktionen af energiforbruget kan omfatte den produktionsproces, som det nye anlæg leverer energi til, se bilag 1. De forskellige analyser og vurderinger bør så vidt muligt være gennemført så fyldestgørende, at en registreret energisynskonsulent eller tilsvarende kan godkende de gennemførte analyser og konklusioner. De forskellige analyser, vurderinger og dokumentation afhænger af typen af energianlæg der konverteres fra og til, men som minimum bør projektbeskrivelsen indeholde følgende: Detaljeret beskrivelse, herunder beskrivelse af den proces der anvendes energi til, kortlægning af energiforbruget, analyse af nuværende og fremtidige energi(brændsels)udnyttelse samt projektering af det ansøgte energianlæg. Detaljeret tidsplan Beregning af forventede energibesparelser med angivelse af forudsætninger, herunder energibesparelser i virksomhedens processer samt el-besparelser for projekter med elproducerende vedvarende energianlæg. Specificeret budget Øvrige økonomiske og miljømæssige effekter, herunder driftsudgifter og driftsbesparelser Evt. principtegning el. lignende. De nødvendige data for dokumentation af at projektet er energieffektivt samt oplysninger til beregning af tilskud m.m. fremgår af ansøgningens bilagsskema (exceldokumenterne), som er en del af ansøgningen. Vejledning til udfyldelse af bilagsskemaet fremgår af denne vejlednings kapitel E, afsnit E.7 og E.8. Energistyrelsen kan som betingelse for tilskud stille vilkår om, at virksomheden skal belyse de energimæssige virkninger af projektets gennemførelse, f.eks. at der gennemføres et fuldstændigt eller delvist energisyn af en registreret energisynskonsulent i virksomheden efter Energistyrelsens retningslinjer. Virksomheder, der har implementeret et certificeret energiledelsessystem i henhold til ISO eller ISO 14001, vil ofte allerede have dokumentation for disse forhold. 20

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. oktober 2014 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser marts 2016 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i virksomheders

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle Informationsmøde om VE til proces 13. juni 2013 Vejle Dagsorden Velkomst og baggrund ved chefkonsulent Kristian H. Sørensen Orientering om støtteordningen ved civilingeniør Nikolai Ladegaard Ansøgningsprocessen

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces. De første erfaringer med VE-proces. Kære Læser

Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces. De første erfaringer med VE-proces. Kære Læser Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces De første erfaringer med VE-proces Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser VE til proces er nu gået i luften. Ansøgningsmaterialet blev offentliggjort på Energistyrelsens

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 849 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-2063

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 4, 9, stk. 2, 11, stk 1 og 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vedvarende energi til procesformål

Vedvarende energi til procesformål Energistyrelsens støttepulje til Vedvarende energi til procesformål Kom i gang med ansøgningen Guiden er et sammendrag af Energistyrelsens vejledninger, SKATs definitioner og Energistyrelsen rapport VE

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd BEK nr 534 af 01/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2745

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere