Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009

2 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer 3 Målsætning 3 Vindmølleområder, der bliver nedlagt 4 Husstandsmøller 4 Minimøller 4 Forhold til anden planlægning og lovgivning 4 Vindmøllecirkulæret 4 Statslige interesser i kommuneplanlægningen 5 Støjbekendtgørelsen 6 International naturbeskyttelse, Natura Beskyttelse af sårbare naturtyper 7 Museumsloven 7 Planloven 7 Lov om miljøvurdering 7 Region Midtjyllands sektorplan om råstoffer 7 Regionplanen 8 Fremtidige vindmølleområder 10 Retningslinier for vindmøller 12 Generelle retningslinier 13 Retningslinjer for den enkelte mølles udformning 13 Retningslinier for genopførelse og udskiftning 13 Husstandsmøller og minimøller 13 Konsekvensområder 13 Retningslinier for enkeltområder 13 Område 1, Lyngs 14 Område 3, Hindsels 16 Område 4, Fousing 18 Område 5, Asp 20 Område 6, Kvium 22 Område 7, Kvistrup 24 Område 8, Ausumgård øst 26 Område 10-11, Donskær og Sækken 28 Vedtagelsespåtegning 30 Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan for Struer Kommune og nr. 10 til Kommuneplan for Thyholm Kommune. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, er endelig vedtaget af Struer Byråd den 26. januar Struer Kommune Planafdelingen Østergade Struer Tlf: eller Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan for Struer Kommune og nr. 10 til Kommuneplan for Thyholm Kommune. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med landskabsarkitekt SJ-Consult i juni til august Planen er opdateret efter Struer Byråds vedtagelse af temaplanen den Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen, bearbejdning: SJ-Consult Foto, visualisering og illustrationer: SJ-Consult, med mindre andre er nævnt. 2 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

3 Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan for Struer Kommune og nr. 10 til Kommuneplan for Thyholm Kommune Indledning og baggrund Struer Byråd ønsker at revidere mulighederne for at opstille vindmøller i kommunen i en temaplanlægning forud for revision af hele kommuneplanen i Folketinget ønsker, at Danmarks produktion af vedvarende energi fra vindmøller øges for at mindske CO 2 -forureningen og afhængigheden af importeret energi. Regeringen har udmeldt, at den ønsker, at 50 procent af elektriciteten skal komme fra vindmøller i år Efter kommunesammenlægningen er det kommunen, der skal planlægge for vindmøller på land med totalhøjde op til 150 m. Højere vindmøller og vindmøller på havet skal staten planlægge for. Da vindmølleudbygningen er gået i stå i Danmark efter 2003, og en udskiftningsordning, som løber frem til 2010, har svært ved at komme i gang, har den miljøvenlige el haft trange vilkår de sidste fem år. Udskiftningsordningen har til formål at fjerne ældre, uheldigt placerede vindmøller under 450 kw og i stedet opsætte færre og større, samt mere effektive vindmøller. De seneste aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren fastsætter, at kommunerne inden udgangen af 2008 skal have færdiggjort planlægningen for 350 MW til udskiftning af ældre, uheldigt placerede vindmøller. Dernæst skal kommunerne i hvert af årene 2010 og 2011 skaffe plads til 75 MW vindkraftkapacitet. De 350 MW skal fremskaffes ved, at planlægningen for en del projekter, som længe har været undervejs, og som for en stor dels vedkommende indgår i regionplanerne, bliver endelig gennemført. I denne pulje indgår et projekt ved Kvistrup i Struer kommune, som Struer Byråd ønsker placeret et andet sted. Kommunen er forpligtet til at placere mindst samme kapacitet som ved Kvistrup. Det vil sige mindst 14,4 MW. I vindmølleplanen, vil man både se på, hvor vindmøllerne skal stå i fremtiden, og hvor de ikke skal stå. Det sidste kan medføre, at nuværende vindmølleområder skal nedlægges, når vindmøllerne er udtjente. Temaplanen indeholder placeringer for vindmøller med totalhøjde op til 150 m. Også områder, hvor vindmøllerne er under 100 m indgår i planlægningen, da det ikke kan afvises, at den tekniske udvikling også vil gå mod denne størrelse vindmøller. Ny lovgivning for vedvarende energi Ved det energipolitiske forlig i februar 2008 blev der ud over en bedre afregning for vindmøllestrømmen skitseret flere regler, som vil styrke det lokale engagement. Reglerne er specificeret i en ny VE-lov, som er vedtaget i december Følgende forslag, som har betydningen for lokalsamfundene omkring vindmøllerne, indgår i forliget: 1. Der oprettes en grøn fond, som opstår ved at 0,4 øre pr produceret kwh for fuldlasttimer indsættes på fonden af vindmøleejeren ved opstart af vindmølleprojektet. Fonden kan bruges til lokale grønne og kulturelle projekter, som for eksempel anlæggelse af stier, søer eller information om vedvarende energi. 2. Der indføres regler for lokalt medejerskab. 20% af kapaciteten i de nye vindmøller skal tilbydes som andele til faste beboere indenfor en afstand på 4,5 km. Bliver de 20% ikke solgt, kan indbyggerne i hele kommunen købe andelene. 3. Der er oprettet en garantifond på 10 mio. kr til støtte til finansiering af lokale møllelaugs forundersøgelser mv. Garantifonden finansieres af PSO. Alle elforbrugere betaler en afgift pr forbrugt kwh til PSO-midlerne (Public Service Obligation, dvs pligt til offentlig service). 4. Der er mulighed for erstatning til naboer, som kan påvise et objektivt tab i ejendomsværdien på grund af etablering af vindmøllerne. Hvis erstatningen udgør under 1% af ejendomsværdien, bortfalder den. Offentlige høringer Forud for udarbejdelsen af tillægget har der været afholdt en debatfase fra 3. juni til 1. juli I debatfasen var der offentliggjort en debatfolder, hvor seks mulige områder for nye vindmøller var vist. Det drejede sig om områder ved Donskær, Ausumgård, Kvistrup, Oddesund, Helligkilde og Hindsels. Efter debatperioden er der blevet afholdt et møde med kommunens Grønne Råd og Danmarks Vindmølleforening i august Indlæggene i debatperioden er indgået i overvejelserne om udvælgelsen af placeringsforslag i forslaget til temaplanen. Forslaget til temaplanen har været fremlagt i høring fra 23. september til 18. november I denne fase modtog kommunen yderligere 12 bemærkninger. Bemærkninger i begge høringer og konsekvenser af disse er nærmere omtalt i Bilag 2 Sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram. Resultatet er, at placeringsmulighederne var reduceret til 11 områder i forslaget til temaplan og at yderligere 2 områder er udtaget efter anden høring - nr 2 ved Hvidbjerg og nr 9 Ausumgård vest. Målsætning Målet for vindmølleplanlægningen er at finde de bedst egnede placeringer for store vindmøller, både hvad angår hensyn til beboelser, landskabelige forhold og øvrige interesser i det åbne land. Hensigten er at finde nye områder til vindmøller med en samlet kapacitet på mindst 14,4 MW. Yderligere skal de fremtidige placeringer for store vindmøller til erstatning for de eksisterende vindmøller, fastlægges. Det betyder, at der skal skaffes plads til minimum 46 MW, idet de eksisterende 75 vindmøller har en samlet kapacitet på 31,3 MW. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

4 Ved planlægningen er det endvidere kommunens mål - at der sker en sanering af de ældre møller i forbindelse med ibrugtagning af nye mølleområder og ved udskiftning til møller med større effekt, - at friholde de mest spektakulære og sårbare landskaber for vindmøller, - at vindmøllerne samles i så store grupper som muligt, således at færrest muligt områder påvirkes. - at minimere gener for de omkringboende borgere, samt gener for kulturhistoriske værdier som eksempelvis kirker, voldsteder og gravhøje. Vindmølleområder, der bliver nedlagt Ved vedtagelsen af forslaget til vindmølleplan bliver følgende rammeområder eller vindmølleområder nedlagt: Tidligere Thyholm Kommune, Kommuneplan : Rammeområde 7-T00 ved Oddesund. Tidligere Struer Kommune, Kommuneplan : Der findes ikke særlige rammeområder for vindmøller i Struer Kommuneplan. Vindmøllerne står i rammeområder for landområdet, hvor der bl.a. står, at placering af eventuelle rekreative anlæg, tekniske anlæg m.m. skal ske på en sådan måde, at områdets karakter af jordbrugsområde fastholdes. Alle vindmøller i kommunen er omfattet af kommuneplanens generelle rammebestemmelser for vindmøller (side 72 i kommuneplanen). Der er således ikke rammeområder i den gamle Struer Kommune, som skal nedlægges. Områderne kan fortsat bruges til vindmøllepark, indtil de eksisterende vindmøller bliver nedtaget; men områderne kan ikke anvendes til opstilling af nye vindmøller. Se kort 1, side 5. Vindmøller udenfor ramme- eller vindmølleområderne kan ikke udskiftes, med mindre de står i et af de nye vindmølleområder vist på kort 3. Det udlagte område ved Kvistrup for placering af fire vindmøller i Regionplantillæg nr. 36 til Regionplan 2005, Vindmøller sydøst for Struer, nedlægges. Husstandsmøller Temaplanen udpeger områder for store vindmøller, der producerer elektricitet til nettet. Der bliver ikke udlagt områder til husstandsmøller. Husstandsmøller er vindmøller, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug. Husstandsmøllen er defineret som en mølle med maksimal højde på 25 m til øverste vingespids, rotordiameter maksimalt 13 m og maksimal effekt på 25 kw. Opstilling af husstandsmøller kræver tilladelse efter Planlovens 35, en såkaldt landzonetilladelse. Struer Kommune vil ved ansøgning om opstilling af en husstandsmølle vurdere om vindmøllen kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og landskabsoplevelsen. Der vil således blive lagt stor vægt på den visuelle påvirkning og vurderes vindmøllen, at ville påvirke landskabet negativt vil der ikke kunne opnås en landzonetilladelse. Dette skal ses i lyset af at planlægningen for de store vindmøller i kommunen bl.a. har til formål at erstatte mange små vindmøller med færre store vindmøller. Minimøller Minimøller er møller, der ikke er tilsluttet elnettet og har en rotordiameter på under 2 m og en maksimal højde på 8,5 m. Denne type mølle vil stå i nær tilknytning til bygningerne og vil kunne tillades opstillet i landzone, hvis de er typegodkendte og ikke påfører støjgener ved nabobeboelser. Forhold til anden planlægning og lovgivning Planlægning for vindmøller er en del af planlægningen for det åbne land, som hidtil har været varetaget af amterne. Efter strukturreformen er planlægningen for det åbne land en del af kommuneplanlægningen, og kommunerne har kompetence til at planlægge deres egen udvikling, men under hensyn til statslige interesser og initiativer, som skal indarbejdes i planerne. Kommunerne skal indarbejde regionplanens afvejning af interesserne i det åbne land i kommuneplanen, men kan i sin planlægning også ændre afvejningen. Det kan eksempelvis ske af hensyn til gennemførelsen af statslige udmeldinger. Kommunens planlægning må ikke stride mod nationale og internationale aftaler og beskyttelsesinteresser. Vindmøllecirkulæret I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret er kendt som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er ved at blive revideret som konsekvens af strukturreformen. Indtil revisionen foreligger, bliver der administreret efter det eksisterende cirkulære. Vindmøllecirkulæret pålagde amterne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en regionplan. Arealernes størrelse skal tilpasses vindmøllernes forventede maksimale størrelse og antal, og den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Endvidere er arealudpegningerne et resultat af en konkret politisk afvejning af de mangeartede interesser, der knytter sig til områderne. Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Totalhøjden på de nye vindmøller er hyppigst m, og det medfører en mindsteafstand på 400 til 600 meter til nabobeboelse. Områder med så stor afstand til naboer er begrænsede og er oftest naturbeskyttelsesområder eller statslige arealer som Klosterhedens Plantage. Vindmøllecirkulæret fastsætter endvidere en mindste grænse på 2,5 km mellem enkeltstående møller, vindmølleparker eller -grupper. Der kan dog godt være mindre afstand, hvis den landskabelige påvirkning af vindmølleanlæggene set under ét anses for at være ubetænkeligt landskabeligt. I høringsudkast til det nye cirkulære er der foreslået en afstand på 4,5 km mellem vindmølleparker, hvor afstanden også her kan være mindre, hvis det vurderes at være ubetænkeligt. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

5 I Struer Kommune er der forskellige landskabstyper, der rummer store forskelle i mulighederne for at indpasse høje anlæg som vindmøller. Landskabet i den sydlige del af kommunen er mindst sårbart overfor placering af høje anlæg. Derfor er der i planlægningen placeret mange vindmøller i den sydlige del. Vindmøllecirkulæret behandler endvidere indirekte skyggekast fra vindmøller. Skyggekast er den situation, hvor vindmøllens vinger står mellem beskueren og solen, så de roterende vinger kaster skygge ved betragteren. Der findes ingen danske grænseværdier for skyggekast fra vindmøller; men vejledningen til vindmøllecirkulæret foreslår, at naboer i lighed med svenske regler maksimalt får ti timer med skyggekast om året. Her er skyggekast beregnet som reel tid. Det vil sige den tid, hvor vindmøllen står foran solen set fra nabobeboelse, og det ikke er overskyet, samtidig med at vindmøllen er i drift, så vingerne drejer. Statslige interesser i kommuneplanlægningen I forbindelse med strukturreformen har Miljøministeriet udsendt en Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Heri er der for vindmøller opstillet følgende krav til den kommunale planlægning: - Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. - Regionplanernes kortlægning og udpegning af områder til konkrete projekter med henblik på udskiftning af gamle vindmøller med nye (skrotningsordningen) skal optages i kommuneplanen. - De nye områder, der udpeges i kommuneplanerne til opstilling af vindmøller i det åbne land, skal ses i sammenhæng med allerede udpegede men uudnyttede vindmølleområder eller sammenholdes med en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større område. - Vindmøller højere end 80 meter og projekter med mere end 3 vindmøller på 80 meter eller derunder skal tillige VVM-vurderes. Kort 1 Eksisterende vindmøller Eksisterende vindmølleområde, som indgår i ny temaplan Husstandsmøller Effekt op til 150 kw Effekt kw Effekt kw Effekt over 1500 kw Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

6 Forhold til flysikkerhed - Vindmøller med en totalhøjde på mere end 100 meter skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Luftfartsloven 67 a. - De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, Luftfartsloven 61, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Statens Luftfartsvæsen til udtalelse. Luftfartsloven Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsespladser. Luftfartsloven 67, 67 a og 68. Forhold til støj - Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Se afsnit: Støjbekendtgørelsen. Forhold til overordnede veje - Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Uddybende bemærkninger Efter 2009 vil der fortsat være behov for opstilling af vindmøller på land. Det forventes, at der fremover vil være en forøget elproduktion ved vindenergi. Der vil ligeledes løbende være behov for udskiftning af landvindmøller, idet møllerne også i fremtiden bliver utidssvarende pga. nedslidning, den teknologiske udvikling mv. Ligeledes vil forventningen om en forøget elproduktion ved vindenergi give et behov fra markedet om en fleksibel planlægningsproces til gavn for vindmølleinteressenterne. Kommunerne skal foretage en afvejning af de forskellige interesser, som har betydning for placering af vindmøller, herunder forholdet til landskabs- natur- og kulturhistoriske interesser. Kommunerne skal være opmærksomme på, at det ikke er muligt at placere vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, og kommunerne skal redegøre for vindmøllernes mulige påvirkning, hvis der udpeges vindmølleområder inden for en randzone på meter fra internationale naturbeskyttelsesområder, afhængig af de eventelle berørte fuglearter. Støjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse nr af 14. december I daglig tale kaldet Støjbekendtgørelsen. Det åbne land Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsareal hos naboer i det åbne land ikke overstige 44 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer, der ligger højst 15 m fra boligen, og i det mest støjbelastede punkt på arealet. Støjfølsomme arealer Støjfølsom arealanvendelse er områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 db(a) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 db(a) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, normalt ligge på db(a) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. Generelt Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man indsende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af støjen i rapporten skal der foreligge en beregning af støjen ved de nærmeste naboer ved det ansøgte projekt. For prototyper skal der foreligge målinger, der kan sandsynliggøre, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne. Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Målingen skal foretages ved vindhastighederne 5,5 6,5 m/s og 7,5 8,5 m/s ved den mest udsatte nabo. Støjhensyn kan ofte medføre, at vindmøllerne skal have en større afstand end fire gange totalhøjden til nærmeste nabobeboelse. Lavfrekvent støj og infralyd Der er igennem flere år gennemført en undersøgelse af større vindmøllers udsendelse af lavfrekvent støj og infralyd. Undersøgelsen er afsluttet i maj Undersøgelsen konkluderer, at der ikke er hørbar infralyd fra de store vindmøller. Endvidere konkluderer den, at der ikke er væsentlig mere lavfrekvent støj fra store vindmøller end fra mindre under 100 m totalhøjde. Større vindmøller støjer generelt mere og skal derfor placeres længere fra boliger, for at kunne overholde kravene i støjbekendtgørelsen. Når de overholder støjkravene, vil også kravene til lavfrekvent støj være overholdt. Se også miljørapporten. International naturbeskyttelse, Natura 2000 International naturbeskyttelse omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-Habitatområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge ligesom de i en randzone på m til områderne, særligt skal redegøre for påvirknin- 6 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

7 gen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter - de såkaldt bilag IV-arter - er strengt beskyttede. Ved planlægning for de enkelte områder skal det sikres, at yngle- og levesteder for disse arter ikke forringes. Beskyttelse af sårbare naturtyper Naturbeskyttelsesloven, der senest er offentliggjort som Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse, sikrer blandt andet beskyttelsen af sårbare naturtyper som moser, heder, ferske enge og overdrev. Der vil ofte være mindre områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse for vindmøller. Som regel kan vindmølleprojekterne etableres således, at de ikke påvirker de beskyttede naturtyper. Beskyttelseslinier Langs kysterne og omkring fredede områder, åer og skove er der bygge- eller beskyttelseslinier, som skal beskytte områderne mod skader fra byggeri og anlæg eller visuel skade fra nærtstående anlæg. Nogle af beskyttelseslinierne kan der dispenseres for ved kommunen og andre administreres af de nye miljøcentre. Kommunen kan dispensere fra å- og skovbeskyttelseslinierne, mens klitfredning og strandbeskyttelsen administreres af miljøcentrene. Museumsloven Foto 1. I juli rejstes en 143,5 m høj vindmølle ved Tim i Vestjylland, som er uden gear. Dermed vil den støje langt mindre end de traditionelle vindmøller. Udviklingen vil formentlig give flere vindmøller med samme teknik. Museumsloven, der senest er offentliggjort som Bekendtgørelse af museumsloven nr af 14. december 2006, regulerer dels forholdet til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved bygge- og anlægsprojekter, dels beskyttelsen af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse ved anlæggelse af det enkelte projekt. Planloven I Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning er det fastsat, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre byrådets beslutningsgrundlag, før det tager endelig stilling til projektet. VVM-bekendtgørelsens 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektet, men også forskellige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives. Herunder et 0-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, beskrives. Ved opførelse af vindmøller i kommuneplanens vindmølleområder skal der udarbejdes VVM-redegørelser med tilhørende kommuneplantillæg til hvert enkelt projekt. For 1-3 vindmøller under 80 m skal der normalt ikke udarbejdes VVM, men byrådet kan vurdere, at det af særlige grunde alligevel er nødvendigt. Ligeledes kan og vil vindmølleprojekter kræve, at der bliver udarbejdet lokalplan. Lov om miljøvurdering Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i henhold til Lov nr af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og programmer være vurderet i en miljørapport. Miljørapporten skal vurdere planlængningens konsekvenser for jord, luft, vand, flora, fauna, landskabet såvel fysisk som visuelt, samt menneskers sundhed og overvågning af miljøkravene. Miljørapporten skal baseres på eksisterende viden, og der skal således ikke iværksættes nye undersøgelser. Struer Kommune har ud fra lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at denne temaplan er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, og at der skal udarbejdes en miljørapport. Miljørapporten foreligger som bilag 1 til kommuneplantillægget. Rapporten indeholder såvel en vurdering af de positive effekter fra vindmøllernes fortrængning af fossile brændsler som en vurdering af deres påvirkning af miljøet visuelt og med støj og skyggekast. Region Midtjyllands sektorplan om råstoffer I Råstofplan 2008 for Region Midtjylland er der udlagt råstoftgraveområder og råstofinteresseområder. I Struer Kom- Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

8 mune er der et graveområde vest for Fousing tæt på Klosterhedens plantage. Ifølge Råstofplan 2008 skal graveområder som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Regionplanen Regionplan 2005 for det tidligere Ringkjøbing Amt indeholder flere retningslinier for vindmøller, som skal indarbejdes i de kommunale planer. Ønsker kommunen at ændre nogle af retningslinierne, skal By- og Landskabsstyrelsen ansøges om ophævelse af retningslinierne. Udlagte områder til store vindmøller I Regionplan 2005 er der udlagt tre områder i Struer kommune til vindmøller med totalhøjde mindst 100 m. Det drejer sig om et område ved Kvistrup, hvor amtet har givet VVM-tilladelse, men lokalplan ikke er udarbejdet, idet Struer Kommune ønsker området revurderet eller helt udtaget af planlægningen. Desuden er der to områder på Thyholm syd for Helligkilde og ved Hindsels. Kun ét af de to områder kan dog anvendes. Retningslinier i Regionplan 2005 er efter ansøgning fra Struer Kommune ophævet af Miljøministeriet. Amtets planlægning for vindmøller bliver derfor erstattet af temaplan for vindmøller i Struer Kommune ved temaplanens endelige vedtagelse. Landskabsområder Regionplanen rummer en afvejning af det åbne land, hvor store dele af landskabet i kommunen er udlagt som landskabsområde. I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt, og ønsket om etablering af tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. På kort 2, side 9, kan man se, at størstedelen af kommunen er udlagt som landskabsområde. Specielt kystområderne er landskabsområde Amtet udlagde i sin vindmølleplanlægning områder til vindmøller i landskabsområder ved Kvistrup og Hindsels, ligesom flere eksisterende vindmølleparker bl.a. ved Asp står i landskabsområder. Kystnærhedszone Struer Kommune har en stor kyststrækning, hvor der langs kysten er udlagt en kystnærhedszone. I kystnærhedszonen må nye tekniske anlæg kun etableres, hvis de er afhængig af kystnær placering, og der ligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering, f.eks. at vindenergien er størst ved kysterne. Den største vindenergi findes langs kysten, og derfor kan vindmøller placeres i kystnærhedszonen, med mindre andre beskyttelsesinteresser forhindrer dette. Kystzone som skal friholdes for bebyggelse I store dele af kystzonen, hvor der er sammenhængende uberørte kystområder, har Ringkøbing Amt i Regionplan 2005 markeret områder, som skal friholdes for bebyggelse. Det drejer sig om en smal bræmme langs næsten hele kommunens kyster samt en bredere bræmme på det sydvestlige Thyholm og omkring Kilen. Disse områder skal ifølge retningslinie 3 i afsnit 2.4 i Regionplan 2005 af landskabelige grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse. Der kan således ikke etableres vindmøller indenfor denne zone uden en ophævelse af retningslinien. Kulturmiljøer og særligt værdifulde kulturmiljøer I regionplanen er der udpeget kulturmiljøer og særligt værdifulde kulturmiljøer. Kulturmiljøerne i Struer Kommune er typisk herregårdsbygninger, landsbyer og andre historiske steder, der vidner om udviklingen. I de særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I Struer Kommune er oldtidsvejen der kommer fra Lemvig kommune nord for Klosterheden og fortsætter mod sydøst ned over Fousing og Asp og videre gennem Holstebro Kommune til Viborg udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Vejen var omgivet af utallige gravhøje, hvoraf en del i dag er overpløjede. Endvidere er der udpeget et mindre særligt værdifuldt kulturmiljø omkring Oddesund. Omkring kirker er der udlagt såkaldte aftaleområder, til beskyttelse af oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Det er især den yderste del af aftaleområderne der kan være relevant for vindmølleplanlægningen. Den yderste zone markerer områder, hvor der er den bedste indsigt til og oplevelse af kirken i landskabet. For vindmøller nærmere end 3 km fra kirker i det åbne land eller landsbykirker skal der redegøres for møllernes påvirkning af kirken og dens omgivelser, og hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Skovrejsning I Regionplan 2005 er der udlagt områder til skovrejsning. I Struer er der udlagt enkelte områder til skovrejsning omkring Vejrumstad, ved Fousing og nord for Hestbæk samt et lille område ved Hvidbjerg. Skovrejsning er i konflikt med interessen for etablering af vindmøller. Skovene nedsætter vindenergien og giver øget turbulens og en større forskel mellem vindhastigheden fra den nederste til den øverste vingespids. Hvis forskellen bliver for stor, kan det direkte skade vindmøllen. Hvis der udlægges nye områder til vindmøller i områder med skovrejsning, bør man nedlægge eller reducere skovrejsningsområderne, da det højst sandsynlig ikke vil være muligt at fastholde vindmølleområderne, når skoven er over 10 år gammel. Lavbundsarealer potentielle vådområder I regionplanen er der udpeget lavbundsarealer, der er potentielle for genopretning som vådområder. Det kan være ådale eller tidligere havbund, der er indvundet til landbrugsareal, samt tilgrænsende arealer påvirket af vandstandssænkning. Genskabes vådområderne kan de være et vigtigt element i bekæmpelsen af næringsstofbelastningen af vandmiljøet. Lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder, friholdes for bebyggelse m.v., der vanskeliggør eller forhindrer genetablering af vådområder. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som hindrer genskabelse af den naturlige vandstand. Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for jordbrugets drift er ikke om- 8 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

9 Kort 2 Regionplan 2005 udsnit af kortbilag xx 15 Vindmølleområde til nye vindmøller på mindst 100 m og nummer for området i regionplanen. Kystzone-grænse Kystzone, friholdes for byggeri 18 Landskabsområde Lavbund, potentielt vådområde Kirkeaftaleområde Byudviklingsgrænse Sommerhuszone Graveområde, Råstofplan 2008 Sikkerhedszone flyveplads Skovrejsningsområde Pot. område for nyt deponeringsanlæg Kulturmiljø Særligt værdifuldt kulturmiljø 22 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

10 fattet. Genopretning af vådområder er ikke nødvendigvis i konflikt med etablering af vindmølleparker. Arealer potentielt egnede for nyt deponeringsanlæg Regionplanen har angivet et større område langs kysten sydøst for Struer som potentiellt område for nyt deponeringsanlæg. Arealet ligger i kystzonen, landskabsområde og overlapper udpegningen af område til vindmøllepark. Indenfor områderne må der ikke planlægges for eller etableres byggeri og anlæg i større omfang, der kan hindre eller vanskeliggøre etableringen. Fremtidige vindmølleområder I planlægning af vindmøller tages der udgangspunkt i de områder i kommunen, hvor der er størst afstand til boliger. Kortene for område 1-11 viser med en blå skråskravering arealer, hvor der er 400 meter eller derover i afstand til eksisterende beboelser. Her vil der, såfremt ikke andre forhold taler imod, kunne opstilles vindmøller med en højde på minimum 100 meter. Er afstanden til eksisterende beboelser mindre end 400 meter må møllerne blive tilsvarende mindre. Alternativt vil det kræve at der nedlægges boliger i området. Dette gør sig f.eks gældende i område 1, Lyngs. Kort 3 viser de fremtidige områder for vindmøller op til 150 m højde. I planarbejdet er der behandlet syv nye områder samt otte områder med eksisterende mellemstore vindmøller. Blandt de seks områder fra debatfasen er områderne ved Oddesund og på Thyholm valgt fra ligesom de to forslag til nyplacering ved Lyngs og Hestbæk af følgende grunde: Oddesund fordi vindmøllerne ikke kan holde afstand på fire gange totalhøjden til hovedvej 11 samtidig med at strandbeskyttelseslinien på 300 m overholdes. Helligkilde, fordi der maksimalt er plads til to vindmøller på 100 m totalhøjde, som vil blive meget fremtrædende på bakketoppen og påvirke landskabet meget markant samtidig med at ressourcen er begrænset. Hindsels, fordi der er store frednings- og Natura 2000 beskyttelsesinteresser i Skibsted Fjord, samt at vindmøllerne vil være meget markante i den smalle fjord. Det eksisterende område tæt på Hindsels er dog bibeholdt for vindmøller med maksimal totalhøjde på 80 m. Lyngs, fordi det ansøgte udvidede projekt ikke kunne overholde afstandskrav til nabobeboelser. Her er det eksisterende område dog bibeholdt med mulighed for op til 110 m høje møller i området, hvis der nedlægges nabobeboelser. Hestbæk, fordi vindforholdene skønnes at være for lave, idet vindmøllerne placeres øst for og tæt på skoven. De øvrige eksisterende områder er vurderet, og enkelte bibeholdt. Det drejer sig om vindmølleparken ved Fousing, hvor der er mulighed for at placere møller med totalhøjde op til 150 m, området ved Kvium, som måske kan rumme større vindmøller og området ved Asp, hvor de fire eksisterende vindmøller kan erstattes med maksimalt 3 vindmøller. Der er fundet tre nye områder, hvor der kan placeres vindmøller op til 150 m. Det drejer sig om område 1-3 i debatfolderen: Donskær, Ausumgård og Kvistrup. Efter offentlig høring af planforslaget er yderligere to området udgået. Det drejer sig om: område 2 ved Hvidbjerg, som vil hindre fremtidig byudvikling i Hvidbjerg. område 9, Ausumgård vest, der ligger tæt på Vejrumstad. Område 9 vil endvidere sammen med 8 give en teknisk dominans på begge sider af hovedlandevejen. Det er valgt at holde vindmøllerne på østsiden, der i forvejen er domineret af tekniske anlæg med blandt andet vindmøllepark ved Maabjerg og fastholde vestsiden uden dominans af store tekniske anlæg. Områderne i tabel 1 og på kort 3 omfatter alle områder behandlet i forslag til temaplan. De to områder, der er udtaget af planen er markeret med en rød cirkel. Temaplanen omhandler både eksisterende områder, hvor der om år kan ske en udskiftning og nye områder. Husstandsmøller indgår ikke i beregningen over eksisterende eller fremtidige vindmøller. Områderne er gennemgået på detailkort på de næste sider. Tabel 1. Overslag over rummelighed i fremtidige vindmølleområder behandlet i forslag til temaplan. Område nr Årstal Max antal møller 2010 Max antal møller 2020 Max totalhøjde m Effekt MW 2010 Effekt MW 10 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar Produktion MWh/år Bemærkninger Områder markeret med rødt er udgået af planen. Områder markeret med mørkegrønt er eksisterende områder, som bibeholdes. Områder markeret med lysegrønt er nye områder til store vindmøller Lyngs. 3 eksisterende vindmøller på 1 MW. Skiftes til større, hvis boliger fjernes Hvidbjerg. 6 eksisterende 300 kw.. Området er udtaget af planen Hindsels. 3 eksisterende 660 kw med totalhøjde 68,5. Max højde nye 80 m Fousing, 8 eksisterende 1 MW med totalhøjde 75 m Asp, 4 eksisterende 1 MW med totalhøjde 75 m Kvium, 3 eksisterende 660 kw møller. Kan evt. skiftes til 2 MW, når de er nedslidte Kvistrup. Ny opstilling med 3 møller længst mod syd parallelt med kysten Ausumgård øst, møller lidt større end møller ved Måbjerg Ausumgård ves. Området er udtaget af planen Donskær syd. Problemer i forhold til Lindtorp flyveplads Område i fredskoven Sækken. Ikke pt tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Øvrige eksiste Eksisterende vindmøller udenfor de udlagte områder, som ikke kan udskiftes. I alt

11 Kort 3. Fremtidige vindmølleområder 4 Eksisterende område som genanvendes Nyt område for vindmøller Område for vindmøller, der er udtaget af temaplanen Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

12 De 9 områder vist i tabel 1 og på kort 3, der indgår i den endeligt vedtagne plan, kan ialt rumme 33 vindmøller med en samlet kapacitet på 76 MW, som kan producere cirka 203 mio kwh årligt. To områder (nr 10 og 11) med en samlet kapacitet på 21 MW er dog usikre, idet de er betinget af, at anvendelsen af Lindtorp Flyveplads ændres, så der ikke er konflikt med vindmøller, og at der kan bygges på statslige arealer i fredskov. De to områder vil kunne producere cirka 49 mio kwh årligt. I de øvrige områder udlagt i kommuneplanen, kan der således produceres op til mio. kwh årligt. Det svarer til cirka 0,2 % af elforbruget i Danmark i Samtidig med realiseringen af de større vindmøller, vil en del af de mindre vindmøller i kommunen blive nedtaget. Yderligere vil der i løbet af år blive udskiftet eller fjernet nedslidte vindmøller, således at antallet af vindmøller totalt i kommunen vil falde fra de nuværende 69 til 33 vindmøller eller knap det halve. Ser man bort fra område vil det falde til 26. Hertil vil være husstandsmøller, hvoraf der i øjeblikket er 6 i kommunen. Samtidig bliver kapaciteten og produktionen 2,0 til 2,5 gange så stor. Retningslinier for vindmøller Retningslinierne for vindmøller i Struer Kommune skal sikre, at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinierne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, så opførelsen af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinierne i dette kommuneplantillæg erstatter følgende rammer og retningslinier. Struer Kommuneplan : Rammebestemmelse 14.23, Fremtidig vindmølleopstilling. Rammebestemmelse 14.24, Vindmøller generelt Thyholm Kommuneplan : Samtlige retningslinier for tekniske anlæg - vindmøller. Regionplantillæg nr. 36 til Regionplan 2005, Vindmøller sydøst for Struer. Kort 4. Overordnede og vigtige veje. Figur 1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre høje elementer i eller nær Struer Kommune 150 m Måbjergværket, skorsten 117 m Menneske 37,5 m mølle ca 150 kw 41 m rotor, navhøjde 35 m, 600 kw 66 m rotor, navhøjde 67 m, ca 1,7 MW 107 m rotor navhøjde 90 m, ca 3-5 MW 12 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

13 Generelle retningslinier 1. Nye vindmøller kan kun placeres i de viste områder på kortene side 11 og Vindmøllerne i det enkelte område skal opstilles i et harmonisk og letopfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. 3. Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 4. Ved etablering af den første mølle i områder, hvor der kan placeres mindst to vindmøller, skal der foreligge en beliggenhedsplan for alle vindmøllerne i området, som skal følge bestemmelserne for det enkelte område. 5. Inden opførelse af vindmøllerne i de enkelte områder skal der udarbejdes en lokalplan med visualisering af projektet og møllernes samspil med andre vindmøller. Visualiseringer mv kan evt foreligge i en VVM-vurdering. 6. Ved opførelse af mere end tre vindmøller eller vindmøller med totalhøjde over 80 m skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. 7. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller i området kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 8. Ved driften af anlæggene skal det sikres, at ingen nabo får over ti timer skyggekast om året, reel tid. 9. Vindmøller skal placeres med en afstand på mindst fire gange møllernes totalhøjde til nærmeste nabobeboelse. 10. Vindmøller bør placeres med en afstand på mindst fire gange møllernes totalhøjde i forhold til overordnede og vigtige veje. Det drejer sig om rute 11 Holstebro- Thisted, Vinderupvej, rute statsvej Lemvig-struer, samt til landevej 516 Lemvig-Humlum, 533 Holstebro-Vilhelmsborg og 509 Struer-Linde-Holstebro. Vejene er markeret med gult og orange på kort 4. Det vurderes ved hvert projekt, om vindmøllerne står i sigtelinien for vejen og dermed om de skader trafiksikkerheden ved at aflede trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Retningslinjer for den enkelte mølles udformning 11. Alle nye vindmøller i kommunen skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen, må møllerne ikke bære reklamer. 12. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Lufthavnsvæsen. Anden belysning er ikke tilladt. 13. Ved hvert projekt skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjde vurderes i forhold til vindmøllernes placering i landskabet. 14. Alle vindmøller inden for det enkelte område skal have samme udseende. Det vil sige samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan dog accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. 15. Lokalplaner for områderne vil blive tillagt bonusvirkning for landzonetilladelse under forudsætning af, at der tinglyses en bestemmelse for vindmølleprojektet om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år, efter de er ophørt med at producere. Retningslinier for genopførelse og udskiftning 16. Eksisterende vindmøller uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes. 17. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen, og genopførelse medfører, at der påny skal søges om byggetilladelse. Byggetilladelse vil ikke blive givet uden for de udpegede områder til vindmøller. 18. Udskiftning af eksisterende vindmøller inden for de udpegede områder kan ikke umiddelbart foretages. Det kræver, at der er udarbejdet ny lokalplan - eventuelt med VVM redegørelse. Husstandsmøller og minimøller 19. Husstandsmøller, der er defineret som vindmøller med maksimal totalhøjde på 25 m og rotordiameter op til 13 m, kan kun placeres i visuel sammenhæng med bygningerne ved den enkelte ejendom i det åbne land. 20. Husstandsmøller kan opføres i landzone på baggrund af en landzonetilladelse, hvis de ikke vil være i visuel konflikt med landskabsoplevelsen, områder til store vindmøller eller nabobeboelse. 21. Minimøller, det vil sige møller med totalhøjde på maksimalt 8,5 m og rotordiameter på maksimalt 2 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der foreligger en type- og støjgodkendelse. 22. Både husstandsmøller og minimøller skal kunne opfylde Støjbekendtgørelsen ved nabobeboelse. Konsekvensområder For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Retningslinier for enkeltområder Retningslinierne for enkeltområder fastsætter det tilladte antal møller i hvert område, deres maksimale og minimale højde og opstillingsmønster samt forhold til eventuelle andre, nærtstående vindmøller. Retningslinierne er beskrevet på side 14 til 29. Retningslinierne administreres af kommunen og lægges til grund for sagsbehandlingen ved fremtidige vindmølleansøgninger. På de kommende sider bliver de enkelte områder, der er omtalt i tabel 1, side 10, gennemgået. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

14 Område 1 Lyngs Eksisterende forhold Området er omfattet af rammeområde 1-T13 i Thyholm Kommuneplan Eksisterende rammer/lokalplan giver mulighed for møller med maksimal navhøjde 60 m og maksimal rotordiameter på 60 m. I området er der opstillet tre vindmøller på 1,0 MW med en totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne står i en rækker fra sydøst mod nordvest. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Landskabsområde og kystzone. De eksisterende vindmøller står 800 m fra Skibsted Fjord, hvor der er mange internationale beskyttelsesinteresser samt fredning. Fjorden er smal og en af de smukkeste mindre fjorde ved Limfjorden. Aftaleområde omkring Lyngs Kirke mod nordvest. Fremtidige muligheder Området bibeholdes og vindmøllerne kan ved udskiftning evt skiftes til større op til 110 m totalhøje vindmøller. Det forudsætter dog, at boliger i området nedlægges. Ved udarbejdelse af lokalplan og evt. VVM, skal de landskabelige forhold omkring Skibsted Fjord vurderes. Endvidere skal påvirkningen af de internatilnale fuglebeskyttelsesinteresser og af oplevelsen af Lyngs Kirke i kulturlandskabet vurderes. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 110 m. * Minimum totalhøjde 75 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller med tilhørende fundamenter er nedtaget og fjernet. 14 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

15 Område 1 Lyngs 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone Lavbund, potentielt vådområde theme-positiv-400gene Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder Eksisterende rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009 Nyt rammeområde 15

16 Område 3 Hindsels Eksisterende forhold Området er omfattet af rammeområde 1-T-14 i Thyholm Kommuneplan for tidligere Thyholm Kommune. Eksisterende rammer/lokalplan giver mulighed for etablering af tre vindmøller med en maksimal navhøjde på 60 meter og en maksimal rotordiameter på 60 meter. I området er der opstillet tre vindmøller på 660 kw med en totalhøjde på 68,5 m. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Landskabsområde og kystzone. De eksisterende vindmøller står godt 1 km fra Skibsted Fjord, hvor der er mange internationale beskyttelsesinteresser samt fredning. Fjorden er smal og en af de smukkeste mindre fjorde ved Limfjorden. Fremtidige muligheder Af hensyn til fjordlandskabet kan der ikke opføres nye vindmøller, men de eksisterende kan udskiftes på omtrent samme placeringer med vindmøller med en totalhøjde op til 80 m. Ved udarbejdelse af lokalplan og evt. VVM, skal de landskabelige forhold omkring Skibsted Fjord og Agerø vurderes. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 80 m. * Minimum totalhøjde 65 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller med tilhørende fundamenter er nedtaget og fjernet. 16 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

17 Område 3 Hindsels 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone Lavbund, potentielt vådområde Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder profile=miljoegis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalizekombi-pg theme-vindmoeller Eksisterende rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009 Nyt rammeområde 17

18 Område 4 Fousing Eksisterende forhold Området er omfattet af rammeområde 5.L.1 i Kommuneplan for tidligere Struer Kommune. I områdeet er der opstillet otte 1,0 MW vindmøller med en totalhøjde på 75 m. Området ligger på den vestligste del af morænebakkerne øst for Klosterhede plantage. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Landskabsområde. Nordvest for området skovrensningsområde. Øst for området særligt kulturområde, Oldtidsvejen. Indenfor området flere fredede gravhøjde. Fremtidige muligheder Område kan udskiftes til tre til seks vindmøller med totalhøjde 107 til 150 m. Ved udarbejdelse af lokalplan og evt. VVM, skal påvirkningen af kulturlandskabet vurderes. Retningslinier * I område 4 kan rejses maksimalt 6 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 150 m. * Minimum totalhøjde 107 m. * Vindmøllerne skal stå i et enkelt og letopfatteligt mønster. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller med tilhørende fundamenter er nedtaget og fjernet. 18 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

19 Område 4 Fousing 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone Lavbund, potentielt vådområde bkort?profile=miljoegis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalizekombi-pg theme-vindm Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder Eksisterende rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009 Nyt rammeområde 19

20 Område 5 Asp Eksisterende forhold Området er omfattet af rammeområde 5.L.1 i Kommuneplan for tidligere Struer Kommune. I området er der opstillet fire vindmøller på hver 1,0 MW med en totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne står højt i terrænet langs en bakkekam. Den sydøstligste vindmølle står i Holstebro Kommune. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie I Regionplan 2005 er området udlagt som landskabsområde. Nord for området aftaleområde omkring Asp Kirke. Udnyttelse af området kræver dispensation fra retningslinie 10 om afstand på mindst fire gange totalhøjden til overordnede veje. Fremtidige muligheder I hele området kan der fortsat placeres op til fire vindmøller, men den fjerde mindre eller 3. større vindmølle vil som i dag stå i Holstebro Kommune. Opsætning af denne vindmølle er afhængig af, at Holstebro Kommune udlægger området til en ny vindmølle. Ved udarbejdelse af lokalplan og evt. VVM, skal de landskabelige forhold særligt vurderes. Endvidere skal påvirkningen af oplevelsen af Asp Kirke i kulturlandskabet vurderes. Fremtidige retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 110 m. * Minimum totalhøjde 90 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller med tilhørende fundamenter er nedtaget og fjernet. 20 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

21 Område 5 Asp 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone Lavbund, potentielt vådområde Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder?profile=miljoegis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalizekombi-pg theme-vindmoelle Eksisterende rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009 Nyt rammeområde 21

22 Område 6 Kvium Eksisterende forhold Området er omfattet af rammeområde 4.L.1 i Kommuneplan for tidligere Struer Kommune. I området er der opstillet tre vindmøller på hver 660 kw med en totalhøjde på 73,5 m. Vindmøllerne er placeret på vestsiden af kommunegrænsen. Lokalt er landskabet et ret fladt og åbent parti på moræneplateauet, der er karakteriseret af bløde bølgede bakker. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie I Regionplan 2005 er Kvium by udpeget som kulturområde. Syd for rammeområdet findes fredskov. Fremtidige muligheder Området kan fortsat udnyttes til samme størrelse vindmøller, eller der kan opstættes større vindmøller, hvis der nedlægges boliger på Struersiden af kommunegrænsen. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 110 m. * Minimum totalhøjde 80 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller med tilhørende fundamenter er nedtaget og fjernet. 22 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

23 Område 6 Kvium 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone gis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalizekombi-pg theme-vindmoeller_ens-pg them Lavbund, potentielt vådområde Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder Eksisterende rammeområde Nyt rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

24 Område 7 Kvistrup Eksisterende forhold Ingen eksisterende vindmøller. Område godt to km sydøst for Struer/Gimsing. Der er tidligere søgt om 4 vindmøller med totalhøjde 150 m på en række fra syd til nord. Forslaget har haft betydelig lokal modstand, da det dels ligger tæt på Gimsing (1,6 km), dels tæt på kyst og mange boliger langs Vinderupvej. Området er i vindmæssig hensigt det største og mest regulære område i Struer Kommune. Området er udlagt i Regionplan 2005 til vindmøller og Ringkjøbing Amt har i december 2006 givet VVM-tilladelse til fire vindmøller på hver 3,6 MW i en række fra syd til nord. Denne opstilling giver vindmøller tæt på nyt villakvarter i Gimsing og Vinderupvej, hvorfor der i dette kommuneplantillæg er foreslået en umiddelbart bedre løsning. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Kulturområde ved Kvistrup bygninger. Landskabsområde og kystzone. To fredede gravhøje tæt på området. Nord for det foreslåede rammeområde er udpeget område potentielt for nyt deponeringsanlæg. Fremtidige muligheder For at skabe større afstand til Gimsing og kysten og dermed Vinderupvej, er der foreslået en alternativ placering sydligst i området fra sydøst til nordvest. Samtidig er antallet skåret ned til maksimalt 3 vindmøller, der er op til 19 m lavere. Ved udarbejdelse af VVM og lokalplan, skal konsekvenserne af den ændrede opstilling belyses for landskabet og for nabobeboelser i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 135 m. * Minimum totalhøjde 107 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. 24 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

25 Område 7 Kvistrup 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone //miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalizek Lavbund, potentielt vådområde Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder Eksisterende rammeområde Nyt rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar

26 Område 8 Avsumgård øst Eksisterende forhold Område umiddelbart nord for kommunegrænsen øst for rute 11. Cirka 1 km mod sydøst fire eksisterende vindmøller på 1,75 MW hver i Holstebro Kommune. Vindmøllerne er knap 100 m høje. Syd for vindmøllerne erhvervsområde med bl.a. Måbjergværket med en 117 m høj skorsten. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Fredskov sydøst for området i Avsumgård Skov. Kulturområde ved Avsumgårds bygningsanlæg. Fredskov syd og øst for området. Mod sydvest aftaleområde omkring den lille Sir Kirke og mod øst omkring Hjerm Vestre Kirke. Fremtidige muligheder Det er muligt at opstille fem op til 115 m høje vindmøller, som skal stå godt 400 m øst for Rute 11. Møllerne kan stå på en lige række, der vil blive oplevet parallelt med Rute 11 og som en parallelforskydning af vindmøllerne ved Maabjerg. Ved udarbejdelse af lokalplan og VVM, skal de landskabelige forhold ved nærheden til vindmøllerne ved Maabjerg og Holstebro vurderes. Endvidere skal påvirkningen af oplevelsen af Sir Kirke og Hjerm Vestre Kirke i kulturlandskabet vurderes. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 5 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 115 m. * Minimum totalhøjde 100 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Hvis vindmøllerne ønskes placeret nærmere hovedvejen end fire gange totalhøjden for den enkelte vindmølle, skal det sikres, at vindmøllerne ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. 26 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar 2009

27 Område 8 Avsumgård øst 8 1: Landskabsområder er ikke vist på kortet for overskuelighedens skyld 400 m og derover til beboelse Kulturmiljø Kystzone Lavbund, potentielt vådområde Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder Eksisterende rammeområde Nyt rammeområde Temaplan for vindmøller i Struer Kommune, januar rt?profile=miljoegis-vindmoeller&page=printmap-print&layers=theme-kms-wms-dtkkort25klassisk theme-positiv-400generalize

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Kommune, maj 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen 2013-2025 Vindenergi i Kommune 4 Solenergi

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Tolv vindmøller nordøst for Vemb Tolv vindmøller nordøst for Vemb VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Appendix til Forslag til tillæg nr. 25 til Holstebro Kommuneplan 2009 Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 04.033

LOKALPLAN NR. 04.033 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 04.033 M STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MEO AFsiEMPttNG AF DOMMERKONTQRETS KASSEKONTHOLAPPARAT Lokalplan nr. 04.033 for et område til jordbrugsformål med mulighed for opstilling

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere