Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærk mødested og mødetidspunkt. kl Udvalgets ordinære møde afholdes kl på Præstø Multicenter. Tina Haines Skov, Borgerservice, deltager i mødet kl , hvor hun vil informere om digital post.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Virksomhedsbesøg Præstø Budget Socialudvalgets område Høring af Sundhedspolitik Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden - august Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Præstø Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Virksomhedsbesøget på nybyggeriet i Præstø blev udsat juni Sagsfremstilling Virksomhedsbesøg den 3. juni 2014 med besøg på det nybyggede center i Præstø blev udsat til 5. august Beboere fra Fjordgården vil pr. 1. september 2014 flytte ind i de nye plejeboliger. Øvrige funktioner indflyttes der ligeledes i. Centret indvies den 25. september 2014 kl Distrikt Fjordgården i Præstøområdet har et plejecenter og frem til flytningen et plejehjem tilknyttet med aktivitetscentre og café begge steder. Hertil kommer udekørende personale og aktiviteter for demente bl.a. i Haveklubben. Distrikt Fjordgården ændrer navn til Distrikt Præstø i Præstø Multicenter, Rosagervej, 4720 Præstø Kl Præsentation af byggeriet, hvor repræsentanter fra Seniorrådet og repræsentanter fra bl.a. Sundhedsog Psykiatriudvalget har mulighed for at deltage. Udvalgets ordinære møde afholdes på stedet kl Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Budget Socialudvalgets område Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 3. juni 2014 blev budgetforslaget for Socialudvalget med forslag til omprioriteringer, reduktioner og anlægsønsker godkendt til at indgå i det videre budgetarbejde. Udvalgets budgetforslag er således sendt videre og indgår herefter i det samlede budgetforslag, som fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september Siden mødet den 3. juni 2014 er yderligere et anlægsønske beskrevet. Det drejer sig om taget på Aggerhus en investering i en størrelsesorden, der ikke kan håndteres alene med en stigning i huslejen eller i det afsatte budget på ældreområdet. Dette anlægsønske blev forelagt Seniorrådet ved høring af budgetforslag På baggrund af det godkendte budgetforslag med de vedtagne reduktioner og omprioriteringer er der nu udarbejdet forslag til budgetbemærkninger, hvoraf fremgår udvalgets samlede budgetforslag Det bemærkes, at tekniske korrektioner baseret på effekt af indkøbsaftaler mv. med reduktion af budget på ca. 1,4 mio. kr. vil blive reguleret endeligt efter budgetvedtagelse. Der er ikke udarbejdet forslag til områdets takster for 2015, da særligt betaling for madservice skal beregnes på baggrund af årsregnskabet for det foregående år kombineret med ministeriets udmelding om loft for betaling af madservice. Udmelding fra ministeriet er endnu ikke modtaget. Takster forventes at kunne beregnes til oktober. Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet, der bl.a. anbefaler, at de kommunale ejendomme bringes i forsvarlig stand. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet, der beskriver at det er vigtigt at styrke den rehabiliterende indsats for 2015 og overslagsårene. Handicaprådet skriver: Ifølge det foreliggende forslag gøres det ved årligt at spare 4,481 mio. kr. Når der samtidig kommer flere ældre med behov for en rehabiliterende indsats, bekymrer det Handicaprådet, hvordan man både kan gøre en indsats bedre for flere og samtidig spare så stort et beløb. Handicaprådet hører gerne nærmere om, hvordan dette kan lade sig gøre. I forhold til budgetforslag anlæg for boligerne på Grønsundvej, har Boligselskabet Sjælland arbejdet med alternative løsninger siden maj En løsning kan være at optage det tidligere bevilgede lån til udskiftning af vinduer, så langt lånet rækker og henlægge det resterende beløb med henblik på udskiftning af de resterende vinduer over efterfølgende år. Der vil til udvalgsmødet blive præsenteret oplæg fra Boligselskabet Sjælland vedrørende alternative løsninger i forhold til boligerne på Grønsundvej. Bilag: 1 Åben høringssvar Seniorråd 77319/14 2 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 76832/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx 3 Åben Socialudvalget - budgetbemærkninger /14 4 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62161/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx 5 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62158/14 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx 6 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 60542/14 investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx 7 Åben Budget Socialudvalget 65925/14 8 Åben Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx 60545/14 9 Åben Høringssvar Budget 2015 Socialudvalg fra Handicaprådet 78718/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalgets forslag til budgetbemærkninger godkendes til brug i det videre arbejde med budget Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. Udvalget prioriterer: 1) Skovbo tag og varmecentral 2) Solvang plejeboliger 3) Aggerhus - glastag Beslutning i Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap den Udvalget er opmærksom på, at den regionale struktur på sundhedsområdet (både på det somatiske og det psykiatriske område) giver udfordringer, både i antallet af opgaver og i forhold til kompetencer. Der gøres opmærksom på, at det i dag ikke er muligt at følge borgerne til sundhedsydelser i det regionale regi. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Høring af Sundhedspolitik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme Resumé Vordingborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik i udkast af sundhedspolitikken har været behandlet i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 4. juni 2014 med efterfølgende stjernehøring til udvalgets medlemmer. På baggrund af høringssvarene er 2. udkast til sundhedspolitikken godkendt og kan sendes til høring i relevante råd og fagudvalg. Sagsfremstilling 2. udkast af Sundhedspolitik er godkendt i Sundheds- og Psykiatriudvalget. På baggrund af den besluttede proces for endelig godkendelse af sundhedspolitikken, sendes den nu i høring i relevante fagudvalg, Handicaprådet, Seniorrådet, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt offentliggøres på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for eksterne høringer. Høringsfristen er den 1. oktober Høringssvaret sendes til Vivian Griffenfeldt Nielsen på mail: Tidsplanen for endelig godkendelse af Sundhedspolitik er som følger: Juli: Juli: Sundhedspolitikken sendes til høring i alle fagudvalg til deres førstkommende udvalgsmøde Sundhedspolitikken lægges ud på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for høringer, afgørelser og frister 25. september: Sundheds- og Psykiatriudvalget holder dialogmøde med sundhedsrelaterede interesseorganisationer, hvor sundhedspolitikken drøftes 1. oktober: Høringsfrist 5. november: Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter høringssvar med henblik på indarbejdelse af kommentarer i politikken 3. december: Sundheds- og Psykiatriudvalget færdigbehandler politikken og anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. december: Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedspolitik Bilag: 1 Åben 2. udkast Sundhedspolitik rev /14 Indstilling Administrationen indstiller at Sundhedspolitik drøftes med henblik på eventuelle kommentarer. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget anbefaler Sundhedspolitikken. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Alzheimerforeningen har henvendt sig til landets kommuner med opfordring til/pegende på tre politiske initiativer, der vil hjælpe mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. En henvendelse til inspiration, når der tages stilling til ansøgning til Ældremilliarden for Alzheimerforeningen har gennemgået alle kommuners ansøgninger og fokuseret på ansøgningsskemaets Øvrige indsatser indsats 3: Bedre indsats målrettet personer med demens eller dennes pårørende. Alzheimerforeningen har noteret sig at Vordingborg Kommune har anvendt 27 % af de 10,3 millioner kr. af Ældremilliarden på aktiviteter, der kan komme mennesker med en demenssygdom til gavn. Alzheimerforeningen har noteret sig at initiativet for demente og deres pårørende alene er daghjemsaktiviteter for demente. Socialudvalgets beslutning for 2015 rummer flere initiativer målrettet demente udover de beskrevne daghjemsaktiviteter for demente under Øvrige indsatser indsats 3. De midler, der anvendes til den udbyggede rehabiliterende og forebyggende indsats, samt den tidlige indsats med Tag-imod besøg er også målrettet den ikke-diagnosticerede demente, samt den demente i en tidlig fase af sin sygdom. De tre indsatser giver samlet set mulighed for en tidlig vejledning og rådgivning, som det ikke har været muligt at give før indenfor det vedtagne budget. Hertil kommer mulighed for at sætte ind med diagnosticering og forebyggende behandling i samarbejde med den praktiserende læge tidligere i forløbet end hidtil. Ældresekretariatet bemærker, at de 10,3 millioner kroner i 2015 skal strækkes over 12 måneder og det er muligt at fastholde både daghjemsaktiviteter, rehabiliterende og forebyggende indsats, samt tidlig indsats som besluttet ved udvalgsmødet juni Ansøgning til ministeriet er afsendt i uge 27. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra Alzheimerforeningen af 1. juli /14 2 Åben Puljen til løft af ældreområdet - beslutning fra 3. juni /14 3 Åben Budgetskema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet /14 Indstilling Administrationen indstiller at henvendelsen drøftes og det besluttes om administrationen skal udarbejde svarbrev til foreningen. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget bemærker, at demente er prioriteret med 27 % af ældrepuljen. Dette bør indgå i svarbrevet. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 5. august 2014 er tre statistikker vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet. Et bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. (statistik ultimo april 2014) Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Et bilag viser oversigt over visitation af ydelser, visiteret tid og antal af berørte borgere. Hertil kommer oversigt over antal kontakter, der er dokumenteret i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Informationen kan give et billede af det flow af borgere og tilknyttede opgaver, som visitatorteamet mødes med i hverdagen. Et bilag viser udviklingen på boligområdet Bilag: 1 Åben Statistik visitation 76748/14 2 Åben Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo maj /14 3 Åben Statistik ældre- og plejeboliger, samt aflastningspladser 80512/14 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende siden forrige udvalgsmøde. a) Pårørendegruppen Løvfald demente og pårørende har henvendt sig vedrørende tilbud om aftenen for demente 4 timer en gang om ugen. Socialudvalget orienteres om forslaget. Åbningstid 4 t ugentlig om aftenen på hverdage eksempelvis kl vil i gennemsnit koste kr. årligt i lønomkostninger til to ansatte, hertil kommer transport og forplejning. b) Tag imod besøg er kommet godt i gang og har en meget stor berettigelse. Der er visse begyndervanskeligheder særligt i forhold til at få et retvisende udskrivningstidspunkt. Det arbejdes der på i dialog med sygehusene og alternative modeller vil blive skabt. En meget stor og positiv erfaring er allerede nu, at den uro og usikkerhed en hjemskrivelse fra sygehus kan give bliver mindre efter kontakt med en sygeplejerske. Tag imod besøg er skabt som en del af indsatsen under Puljen til løft af ældreområdet. Tag imod besøg betyder, at en kommunal sygeplejerske besøger de borgere, der indenfor de foregående tre timer er udskrevet fra sygehus, er kendt af Vordingborg Kommune og er registreret i det elektroniske omsorgssystem. Tag imod besøg følges op af et opfølgende Tag imod besøg indenfor første uge, samt af den ordinære Følge-op eller Følge-hjem ordning i samarbejde med praktiserende læge og sygehus en uge efter udskrivelsen. c) Digital post og indsats med rådgivning og vejledning i den forbindelse fortsætter. Udvalget ønskede ved seneste møde besøg fra Borgerservice med henblik på orientering. Medarbejder fra Borgerservice informerer om digital post ved mødet. d) Der er indgået ny aftale om fremtidens hjemmepleje, hvor målrettet rehabilitering, samarbejde med frivillige, samt tværfagligt samarbejde og pårørendesamarbejde er i fokus. Lovforslag vil blive udarbejdet i Se aftalen på e) Sundhedsaftalen udsendes til høring i perioden 11. august til 15. september 2014 og behandles på udvalgsmødet i september. Aftalen behandles i relevante udvalg og råd. f) Indvielse af Præstø Multicenter finder sted 25. september g) Der er modtaget henvendelse vedrørende beboere på plejecentres mulighed for at få vasket sit tøj af anden leverandør end den kommunale. Vintersbølle vaskeri vasker aktuelt tøj for beboere på plejecentrene. Enkelte får vasket tøj af deres pårørende. Vask af tøj for beboere på plejecentre er ikke en del af lovgivningen om frit valg, men det er muligt for beboere at vælge anden leverandør end den kommunale. Vordingborg Kommune har ikke valgt at sætte opgaven i udbud, så ekstern leverandør kan byde på og eventuelt ved vundet udbud at varetage den samlede opgave for alle eller nogle af plejecentrene i kommunen. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Det er muligt for private leverandører at reklamere for deres tilbud på opslagstavler i plejecentrene eller i ugeaviser og lignende. Bilag: 1 Åben Brev fra pårørendegruppen Løvfald - demente og pårørende 76577/14 2 Åben Høringsperiode for Sundhedsaftalen - Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen SKU HANDOUT.docx 79118/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den h) Der er ved at blive oprettet en hjemmeside på aktivitetscentrene. Til efterretning. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Budget Socialudvalgets område 1. høringssvar Seniorråd (77319/14) 2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx (76832/14) 3. Socialudvalget - budgetbemærkninger (76828/14) 4. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx (62161/14) 5. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx (62158/14) 6. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx (60542/14) 7. Budget Socialudvalget (65925/14) 8. Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx (60545/14) 9. Høringssvar Budget 2015 Socialudvalg fra Handicaprådet (78718/14) 3. Høring af Sundhedspolitik udkast Sundhedspolitik rev (77360/14) 4. Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente 1. Henvendelse fra Alzheimerforeningen af 1. juli 2014 (79189/14) 2. Puljen til løft af ældreområdet - beslutning fra 3. juni 2014 (80503/14) 3. Budgetskema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2014 (80511/14) 5. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Statistik visitation (76748/14) 2. Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo maj 2014 (76698/14) 3. Statistik ældre- og plejeboliger, samt aflastningspladser (80512/14) 6. Orientering fra formanden - august Brev fra pårørendegruppen Løvfald - demente og pårørende (76577/14) 2. Høringsperiode for Sundhedsaftalen - Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen SKU HANDOUT.docx (79118/14) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 13

15 Bilag: 2.1. høringssvar Seniorråd Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77319/14

16 Høringssvar: Det anbefales at bringe de kommunale ejendomme i en stand så uforholdsmæssig høj huslejestigning ikke finder sted i de ejendomme, hvor der ikke er henlagt midler nok til at investere i vinduer og tag mv. Det anbefales at ombygge sidste del af Solvang. Det bør overvejes, om der er bygninger, der ikke skal eksistere længere eller finde anden anvendelse. Det anbefales at samle akut og aflastningspladser i lidt større komplekser, hvor der kan sikres en høj kompetence til de alvorligt syge og ro for de palliative borgere. Indstilling til reduktionspuljen er den samme som ved forhøring og godkendes fortsat.

17 Bilag: 2.2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76832/14

18 Socialudvalg Budgetramme 3 Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt Skema C Budgetønske Sikring af klimaskærm med udskiftning af tag og etablering af ovenlys mv. Aggerhus Investeringsudgifter Budgetår i kr priser Udskiftning af tag og etablering af ovenlys og udluftning I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afledte driftsudgifter Budgetår i kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af ønske eller ændring: Taget på Aggerhus er etableret som en overdækning mellem to bygninger og er etableret svarende til drivhusbyggeri. Der er ikke etableret varmekilde i det overdækkede område. De to bygninger rummer henholdsvis plejeboliger i to etager, samt en bygning med aktivitetscenter, café, bademuligheder for udeboende, samt kontorer. Overdækningen har de seneste år mødt kritik af arbejdsmiljømæssige grunde, samt i forhold til borgernes sikkerhed. Det var planlagt at finde en løsning i 2013/14. Kommunale Ejendomme har senest orienteret om, at der er behov for at rive det bestående ned og etablere nyt fast tag med lysindfald og udluftningsmulighed. Kommunale Ejendomme har samtidig orienteret om, at der ikke er midler i Kommunale Ejendomme til at investere i indsatsen. Anlægsbudget er baseret på et konkret tilbud. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Ingen I alt

19 Bilag: 2.3. Socialudvalget - budgetbemærkninger Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76828/14

20 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Budgetramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder 335,8 321,0 325,0 325,3 325,7 326,4 Vordingborg Madservice 5,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Distrikter 275,4 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 Forebyggelse & Aktivitetscentre 19,8 21,1 26,5 27,0 27,5 28,3 Hjælpemidler 35,1 34,9 33,5 33,4 33,2 33,1 Øvrig udvalgsramme 64,5 89,7 88,0 94,1 100,8 112,5 Bygninger m.m. 5,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Øvrig ældre 59,1 79,2 77,5 83,6 90,3 102,0 Mellemkommunal afregning -0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Budgetramme 2-8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Bygninger m.m. -8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 ANLÆG - Budgetramme 3 41,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlæg 41,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 434,3 406,3 406,6 413,0 420,2 432,6 + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2015-prisniveau Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Generelt Ældreområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Ældreområdet arbejder for andre alternativer end de traditionelle i tæt Socialudvalget 1

21 Socialudvalget tværgående samarbejde med forskellige sekretariater og udvalgsområder. Ældreområdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer at ældreområdet kan holde sit budget trods planlagt og gennemført reduktion af budgetterne over årene. Indsatser er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front og visende vejen, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Den leverede indsats er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt uanset geografi i Vordingborg Kommune og uanset de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt. Erfaring deles med private leverandører på Frit valgs området. Private leverandører rådgives og stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 65+ årig (2014 priser) B2014 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Socialudvalget 2

22 Socialudvalget Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 75+ årig (2014 priser) B2014 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Plejeboliger, aflastning mv. (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 16,33 17,16 17,12 16,1 Når gennemsnittet pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation er ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven (delegeret sygepleje). Samlet set er gennemsnittet uge på 17,77 t. pr. uge, dvs. et øget niveau af den samlede visitation set i forhold til de foregående år, hvilket afspejler opgaveflytning fra sygehus til kommune opgavetilgang af bl.a. delegeret sygepleje. På Frit valgsområdet har fordeling af opgaver mellem kommunale og private leverandører fundet et fast Socialudvalget 3

23 Socialudvalget leje. Opgaver som vareudbringning og hjælp til tøjvask er i fornuftig stigning og bidrager til, at det samlede ældreområde fortsat kan drives rentabelt. Samtidig afspejles resultatet af den samlede forebyggende og rehabiliterende indsats så det samlede antal visiterede borgere og visitationsniveau fastholdes på et stabilt niveau over årene. Denne stabilitet er nødvendig for at ældreområdet kan overholde sit samlede budget, hvor særligt mellemkommunal refusion og kropsbårne hjælpemidler er omkostninger i en stigningstakt, der følger den demografiske udvikling. Eget hjem: kommunal leverandør (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,74 3 3,02 3,28 Eget hjem: privat leverandør (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Samlet Kommunal og privat (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Timer Socialudvalget 4

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER BRUG FOR FOKUS PÅ SUNDHED 6 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. juni 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Aggerhuscentret, Parkvej 1, Bårse, 4720 Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Ældreområdet Udvalgsaftale

Ældreområdet Udvalgsaftale Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2014 Mødetidspunkt 8:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Industrivej, Præstø og mødelokale 1, Vordingborg Social Virksomhed,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere