Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærk mødested og mødetidspunkt. kl Udvalgets ordinære møde afholdes kl på Præstø Multicenter. Tina Haines Skov, Borgerservice, deltager i mødet kl , hvor hun vil informere om digital post.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Virksomhedsbesøg Præstø Budget Socialudvalgets område Høring af Sundhedspolitik Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden - august Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Præstø Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Virksomhedsbesøget på nybyggeriet i Præstø blev udsat juni Sagsfremstilling Virksomhedsbesøg den 3. juni 2014 med besøg på det nybyggede center i Præstø blev udsat til 5. august Beboere fra Fjordgården vil pr. 1. september 2014 flytte ind i de nye plejeboliger. Øvrige funktioner indflyttes der ligeledes i. Centret indvies den 25. september 2014 kl Distrikt Fjordgården i Præstøområdet har et plejecenter og frem til flytningen et plejehjem tilknyttet med aktivitetscentre og café begge steder. Hertil kommer udekørende personale og aktiviteter for demente bl.a. i Haveklubben. Distrikt Fjordgården ændrer navn til Distrikt Præstø i Præstø Multicenter, Rosagervej, 4720 Præstø Kl Præsentation af byggeriet, hvor repræsentanter fra Seniorrådet og repræsentanter fra bl.a. Sundhedsog Psykiatriudvalget har mulighed for at deltage. Udvalgets ordinære møde afholdes på stedet kl Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Budget Socialudvalgets område Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 3. juni 2014 blev budgetforslaget for Socialudvalget med forslag til omprioriteringer, reduktioner og anlægsønsker godkendt til at indgå i det videre budgetarbejde. Udvalgets budgetforslag er således sendt videre og indgår herefter i det samlede budgetforslag, som fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september Siden mødet den 3. juni 2014 er yderligere et anlægsønske beskrevet. Det drejer sig om taget på Aggerhus en investering i en størrelsesorden, der ikke kan håndteres alene med en stigning i huslejen eller i det afsatte budget på ældreområdet. Dette anlægsønske blev forelagt Seniorrådet ved høring af budgetforslag På baggrund af det godkendte budgetforslag med de vedtagne reduktioner og omprioriteringer er der nu udarbejdet forslag til budgetbemærkninger, hvoraf fremgår udvalgets samlede budgetforslag Det bemærkes, at tekniske korrektioner baseret på effekt af indkøbsaftaler mv. med reduktion af budget på ca. 1,4 mio. kr. vil blive reguleret endeligt efter budgetvedtagelse. Der er ikke udarbejdet forslag til områdets takster for 2015, da særligt betaling for madservice skal beregnes på baggrund af årsregnskabet for det foregående år kombineret med ministeriets udmelding om loft for betaling af madservice. Udmelding fra ministeriet er endnu ikke modtaget. Takster forventes at kunne beregnes til oktober. Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet, der bl.a. anbefaler, at de kommunale ejendomme bringes i forsvarlig stand. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet, der beskriver at det er vigtigt at styrke den rehabiliterende indsats for 2015 og overslagsårene. Handicaprådet skriver: Ifølge det foreliggende forslag gøres det ved årligt at spare 4,481 mio. kr. Når der samtidig kommer flere ældre med behov for en rehabiliterende indsats, bekymrer det Handicaprådet, hvordan man både kan gøre en indsats bedre for flere og samtidig spare så stort et beløb. Handicaprådet hører gerne nærmere om, hvordan dette kan lade sig gøre. I forhold til budgetforslag anlæg for boligerne på Grønsundvej, har Boligselskabet Sjælland arbejdet med alternative løsninger siden maj En løsning kan være at optage det tidligere bevilgede lån til udskiftning af vinduer, så langt lånet rækker og henlægge det resterende beløb med henblik på udskiftning af de resterende vinduer over efterfølgende år. Der vil til udvalgsmødet blive præsenteret oplæg fra Boligselskabet Sjælland vedrørende alternative løsninger i forhold til boligerne på Grønsundvej. Bilag: 1 Åben høringssvar Seniorråd 77319/14 2 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 76832/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx 3 Åben Socialudvalget - budgetbemærkninger /14 4 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62161/14 investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx 5 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 62158/14 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx 6 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende 60542/14 investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx 7 Åben Budget Socialudvalget 65925/14 8 Åben Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx 60545/14 9 Åben Høringssvar Budget 2015 Socialudvalg fra Handicaprådet 78718/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalgets forslag til budgetbemærkninger godkendes til brug i det videre arbejde med budget Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. Udvalget prioriterer: 1) Skovbo tag og varmecentral 2) Solvang plejeboliger 3) Aggerhus - glastag Beslutning i Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap den Udvalget er opmærksom på, at den regionale struktur på sundhedsområdet (både på det somatiske og det psykiatriske område) giver udfordringer, både i antallet af opgaver og i forhold til kompetencer. Der gøres opmærksom på, at det i dag ikke er muligt at følge borgerne til sundhedsydelser i det regionale regi. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Høring af Sundhedspolitik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme Resumé Vordingborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik i udkast af sundhedspolitikken har været behandlet i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 4. juni 2014 med efterfølgende stjernehøring til udvalgets medlemmer. På baggrund af høringssvarene er 2. udkast til sundhedspolitikken godkendt og kan sendes til høring i relevante råd og fagudvalg. Sagsfremstilling 2. udkast af Sundhedspolitik er godkendt i Sundheds- og Psykiatriudvalget. På baggrund af den besluttede proces for endelig godkendelse af sundhedspolitikken, sendes den nu i høring i relevante fagudvalg, Handicaprådet, Seniorrådet, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt offentliggøres på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for eksterne høringer. Høringsfristen er den 1. oktober Høringssvaret sendes til Vivian Griffenfeldt Nielsen på mail: Tidsplanen for endelig godkendelse af Sundhedspolitik er som følger: Juli: Juli: Sundhedspolitikken sendes til høring i alle fagudvalg til deres førstkommende udvalgsmøde Sundhedspolitikken lægges ud på Vordingborg Kommunes officielle hjemmeside for høringer, afgørelser og frister 25. september: Sundheds- og Psykiatriudvalget holder dialogmøde med sundhedsrelaterede interesseorganisationer, hvor sundhedspolitikken drøftes 1. oktober: Høringsfrist 5. november: Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter høringssvar med henblik på indarbejdelse af kommentarer i politikken 3. december: Sundheds- og Psykiatriudvalget færdigbehandler politikken og anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. december: Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedspolitik Bilag: 1 Åben 2. udkast Sundhedspolitik rev /14 Indstilling Administrationen indstiller at Sundhedspolitik drøftes med henblik på eventuelle kommentarer. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget anbefaler Sundhedspolitikken. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Alzheimerforeningen har henvendt sig til landets kommuner med opfordring til/pegende på tre politiske initiativer, der vil hjælpe mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. En henvendelse til inspiration, når der tages stilling til ansøgning til Ældremilliarden for Alzheimerforeningen har gennemgået alle kommuners ansøgninger og fokuseret på ansøgningsskemaets Øvrige indsatser indsats 3: Bedre indsats målrettet personer med demens eller dennes pårørende. Alzheimerforeningen har noteret sig at Vordingborg Kommune har anvendt 27 % af de 10,3 millioner kr. af Ældremilliarden på aktiviteter, der kan komme mennesker med en demenssygdom til gavn. Alzheimerforeningen har noteret sig at initiativet for demente og deres pårørende alene er daghjemsaktiviteter for demente. Socialudvalgets beslutning for 2015 rummer flere initiativer målrettet demente udover de beskrevne daghjemsaktiviteter for demente under Øvrige indsatser indsats 3. De midler, der anvendes til den udbyggede rehabiliterende og forebyggende indsats, samt den tidlige indsats med Tag-imod besøg er også målrettet den ikke-diagnosticerede demente, samt den demente i en tidlig fase af sin sygdom. De tre indsatser giver samlet set mulighed for en tidlig vejledning og rådgivning, som det ikke har været muligt at give før indenfor det vedtagne budget. Hertil kommer mulighed for at sætte ind med diagnosticering og forebyggende behandling i samarbejde med den praktiserende læge tidligere i forløbet end hidtil. Ældresekretariatet bemærker, at de 10,3 millioner kroner i 2015 skal strækkes over 12 måneder og det er muligt at fastholde både daghjemsaktiviteter, rehabiliterende og forebyggende indsats, samt tidlig indsats som besluttet ved udvalgsmødet juni Ansøgning til ministeriet er afsendt i uge 27. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra Alzheimerforeningen af 1. juli /14 2 Åben Puljen til løft af ældreområdet - beslutning fra 3. juni /14 3 Åben Budgetskema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet /14 Indstilling Administrationen indstiller at henvendelsen drøftes og det besluttes om administrationen skal udarbejde svarbrev til foreningen. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget bemærker, at demente er prioriteret med 27 % af ældrepuljen. Dette bør indgå i svarbrevet. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 5. august 2014 er tre statistikker vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet. Et bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. (statistik ultimo april 2014) Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Et bilag viser oversigt over visitation af ydelser, visiteret tid og antal af berørte borgere. Hertil kommer oversigt over antal kontakter, der er dokumenteret i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Informationen kan give et billede af det flow af borgere og tilknyttede opgaver, som visitatorteamet mødes med i hverdagen. Et bilag viser udviklingen på boligområdet Bilag: 1 Åben Statistik visitation 76748/14 2 Åben Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo maj /14 3 Åben Statistik ældre- og plejeboliger, samt aflastningspladser 80512/14 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende siden forrige udvalgsmøde. a) Pårørendegruppen Løvfald demente og pårørende har henvendt sig vedrørende tilbud om aftenen for demente 4 timer en gang om ugen. Socialudvalget orienteres om forslaget. Åbningstid 4 t ugentlig om aftenen på hverdage eksempelvis kl vil i gennemsnit koste kr. årligt i lønomkostninger til to ansatte, hertil kommer transport og forplejning. b) Tag imod besøg er kommet godt i gang og har en meget stor berettigelse. Der er visse begyndervanskeligheder særligt i forhold til at få et retvisende udskrivningstidspunkt. Det arbejdes der på i dialog med sygehusene og alternative modeller vil blive skabt. En meget stor og positiv erfaring er allerede nu, at den uro og usikkerhed en hjemskrivelse fra sygehus kan give bliver mindre efter kontakt med en sygeplejerske. Tag imod besøg er skabt som en del af indsatsen under Puljen til løft af ældreområdet. Tag imod besøg betyder, at en kommunal sygeplejerske besøger de borgere, der indenfor de foregående tre timer er udskrevet fra sygehus, er kendt af Vordingborg Kommune og er registreret i det elektroniske omsorgssystem. Tag imod besøg følges op af et opfølgende Tag imod besøg indenfor første uge, samt af den ordinære Følge-op eller Følge-hjem ordning i samarbejde med praktiserende læge og sygehus en uge efter udskrivelsen. c) Digital post og indsats med rådgivning og vejledning i den forbindelse fortsætter. Udvalget ønskede ved seneste møde besøg fra Borgerservice med henblik på orientering. Medarbejder fra Borgerservice informerer om digital post ved mødet. d) Der er indgået ny aftale om fremtidens hjemmepleje, hvor målrettet rehabilitering, samarbejde med frivillige, samt tværfagligt samarbejde og pårørendesamarbejde er i fokus. Lovforslag vil blive udarbejdet i Se aftalen på e) Sundhedsaftalen udsendes til høring i perioden 11. august til 15. september 2014 og behandles på udvalgsmødet i september. Aftalen behandles i relevante udvalg og råd. f) Indvielse af Præstø Multicenter finder sted 25. september g) Der er modtaget henvendelse vedrørende beboere på plejecentres mulighed for at få vasket sit tøj af anden leverandør end den kommunale. Vintersbølle vaskeri vasker aktuelt tøj for beboere på plejecentrene. Enkelte får vasket tøj af deres pårørende. Vask af tøj for beboere på plejecentre er ikke en del af lovgivningen om frit valg, men det er muligt for beboere at vælge anden leverandør end den kommunale. Vordingborg Kommune har ikke valgt at sætte opgaven i udbud, så ekstern leverandør kan byde på og eventuelt ved vundet udbud at varetage den samlede opgave for alle eller nogle af plejecentrene i kommunen. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Det er muligt for private leverandører at reklamere for deres tilbud på opslagstavler i plejecentrene eller i ugeaviser og lignende. Bilag: 1 Åben Brev fra pårørendegruppen Løvfald - demente og pårørende 76577/14 2 Åben Høringsperiode for Sundhedsaftalen - Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen SKU HANDOUT.docx 79118/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den h) Der er ved at blive oprettet en hjemmeside på aktivitetscentrene. Til efterretning. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Budget Socialudvalgets område 1. høringssvar Seniorråd (77319/14) 2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx (76832/14) 3. Socialudvalget - budgetbemærkninger (76828/14) 4. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Grønsundvej.xlsx (62161/14) 5. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx (62158/14) 6. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx (60542/14) 7. Budget Socialudvalget (65925/14) 8. Skema RE - Reduktionsforslag Socialudvalget.xlsx (60545/14) 9. Høringssvar Budget 2015 Socialudvalg fra Handicaprådet (78718/14) 3. Høring af Sundhedspolitik udkast Sundhedspolitik rev (77360/14) 4. Orienteringssag - Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedrørende anvendelse af "Ældremilliarden" til demente 1. Henvendelse fra Alzheimerforeningen af 1. juli 2014 (79189/14) 2. Puljen til løft af ældreområdet - beslutning fra 3. juni 2014 (80503/14) 3. Budgetskema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2014 (80511/14) 5. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Statistik visitation (76748/14) 2. Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo maj 2014 (76698/14) 3. Statistik ældre- og plejeboliger, samt aflastningspladser (80512/14) 6. Orientering fra formanden - august Brev fra pårørendegruppen Løvfald - demente og pårørende (76577/14) 2. Høringsperiode for Sundhedsaftalen - Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen SKU HANDOUT.docx (79118/14) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 13

15 Bilag: 2.1. høringssvar Seniorråd Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77319/14

16 Høringssvar: Det anbefales at bringe de kommunale ejendomme i en stand så uforholdsmæssig høj huslejestigning ikke finder sted i de ejendomme, hvor der ikke er henlagt midler nok til at investere i vinduer og tag mv. Det anbefales at ombygge sidste del af Solvang. Det bør overvejes, om der er bygninger, der ikke skal eksistere længere eller finde anden anvendelse. Det anbefales at samle akut og aflastningspladser i lidt større komplekser, hvor der kan sikres en høj kompetence til de alvorligt syge og ro for de palliative borgere. Indstilling til reduktionspuljen er den samme som ved forhøring og godkendes fortsat.

17 Bilag: 2.2. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Aggerhus.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76832/14

18 Socialudvalg Budgetramme 3 Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt Skema C Budgetønske Sikring af klimaskærm med udskiftning af tag og etablering af ovenlys mv. Aggerhus Investeringsudgifter Budgetår i kr priser Udskiftning af tag og etablering af ovenlys og udluftning I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afledte driftsudgifter Budgetår i kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af ønske eller ændring: Taget på Aggerhus er etableret som en overdækning mellem to bygninger og er etableret svarende til drivhusbyggeri. Der er ikke etableret varmekilde i det overdækkede område. De to bygninger rummer henholdsvis plejeboliger i to etager, samt en bygning med aktivitetscenter, café, bademuligheder for udeboende, samt kontorer. Overdækningen har de seneste år mødt kritik af arbejdsmiljømæssige grunde, samt i forhold til borgernes sikkerhed. Det var planlagt at finde en løsning i 2013/14. Kommunale Ejendomme har senest orienteret om, at der er behov for at rive det bestående ned og etablere nyt fast tag med lysindfald og udluftningsmulighed. Kommunale Ejendomme har samtidig orienteret om, at der ikke er midler i Kommunale Ejendomme til at investere i indsatsen. Anlægsbudget er baseret på et konkret tilbud. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Ingen I alt

19 Bilag: 2.3. Socialudvalget - budgetbemærkninger Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76828/14

20 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Budgetramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder 335,8 321,0 325,0 325,3 325,7 326,4 Vordingborg Madservice 5,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Distrikter 275,4 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 Forebyggelse & Aktivitetscentre 19,8 21,1 26,5 27,0 27,5 28,3 Hjælpemidler 35,1 34,9 33,5 33,4 33,2 33,1 Øvrig udvalgsramme 64,5 89,7 88,0 94,1 100,8 112,5 Bygninger m.m. 5,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Øvrig ældre 59,1 79,2 77,5 83,6 90,3 102,0 Mellemkommunal afregning -0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Budgetramme 2-8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Bygninger m.m. -8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 ANLÆG - Budgetramme 3 41,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlæg 41,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 434,3 406,3 406,6 413,0 420,2 432,6 + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2015-prisniveau Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Generelt Ældreområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Ældreområdet arbejder for andre alternativer end de traditionelle i tæt Socialudvalget 1

21 Socialudvalget tværgående samarbejde med forskellige sekretariater og udvalgsområder. Ældreområdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer at ældreområdet kan holde sit budget trods planlagt og gennemført reduktion af budgetterne over årene. Indsatser er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front og visende vejen, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Den leverede indsats er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt uanset geografi i Vordingborg Kommune og uanset de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt. Erfaring deles med private leverandører på Frit valgs området. Private leverandører rådgives og stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 65+ årig (2014 priser) B2014 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Socialudvalget 2

22 Socialudvalget Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 75+ årig (2014 priser) B2014 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Plejeboliger, aflastning mv. (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 16,33 17,16 17,12 16,1 Når gennemsnittet pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation er ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven (delegeret sygepleje). Samlet set er gennemsnittet uge på 17,77 t. pr. uge, dvs. et øget niveau af den samlede visitation set i forhold til de foregående år, hvilket afspejler opgaveflytning fra sygehus til kommune opgavetilgang af bl.a. delegeret sygepleje. På Frit valgsområdet har fordeling af opgaver mellem kommunale og private leverandører fundet et fast Socialudvalget 3

23 Socialudvalget leje. Opgaver som vareudbringning og hjælp til tøjvask er i fornuftig stigning og bidrager til, at det samlede ældreområde fortsat kan drives rentabelt. Samtidig afspejles resultatet af den samlede forebyggende og rehabiliterende indsats så det samlede antal visiterede borgere og visitationsniveau fastholdes på et stabilt niveau over årene. Denne stabilitet er nødvendig for at ældreområdet kan overholde sit samlede budget, hvor særligt mellemkommunal refusion og kropsbårne hjælpemidler er omkostninger i en stigningstakt, der følger den demografiske udvikling. Eget hjem: kommunal leverandør (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,74 3 3,02 3,28 Eget hjem: privat leverandør (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Samlet Kommunal og privat (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge Timer Socialudvalget 4

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere