Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af:"

Transkript

1 Landbruget og dets bygninger i landskabet 2012 Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Promilleafgiftsfonden for landbrug

2 Bygninger og landskab i balance Landbruget og dets bygninger i landskabet 1

3 Formålet med denne pjece er at gøre landmænd, rådgivere og myndigheder opmærksom på de store udfordringer og det ansvar, der planlægningsmæssigt ligger i at placere og udforme fremtidens voluminøse landbrugsbygninger og deres nære omgivelser i harmoni med det åbne land. Med en række overordnede betragtninger og beskrivelser omkring formgivning, materiale- og farvevalg er det tillige målet at anspore til en inspirerende arbejdsform, der kan bidrage til at kvalificere dialogen mellem de deltagende parter i skitserings- og planlægningsfasen. Bygninger og landskab i balance Udarbejdet af Kræn Ole Birkkjær og Per Kruse, Videncentret for Landbrug Layout af Kræn Ole Birkkjær og Rikke Kragelund Matthews, Videncentret for Landbrug Fotos og tegninger mv., nummereret fra 1 til og med 19, er venligst udlånt af E+N Arkitektur. Udgivet 1. gang i januar 2013 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. 2

4 Før og nu I starten af 1970-erne var det helt store slogan Small is beautiful. I medier, bøger, blade, fagskrifter og i den fysiske planlægning af vores byer, landsbyer og i nogen grad i det åbne land slog det igennem bl.a. som små idealsamfund i balance med omgivelserne. Small is beautiful I landbrugslandskabet gik det anderledes. Bedrifterne blev specialiserede og voksede sig store i arealtilliggender med hurtigt opførte til- og nybygninger oftest uden større omtanke for helheden. I dag satses der på stordrift i landbruget, og det nye slogan kunne passende være Big is beautiful. Ansvaret for at realisere en så vægtig ambition ligger naturligt nok hos os - landmænd, planlæggere, bygningsrådgivere, arkitekter, myndigheder og entreprenører. Det er her, der skal vises vilje til og tages beslutning om at udvikle en tværfaglig samarbejdsform, som resulterer i landbrugsbygninger og landskab i balance harmonisk anlagt, der hvor symbiosen mellem bygningernes enkelthed og landskabets mangfoldighed er optimal. Big is beautiful? Driftsformen ændrer sig I de seneste årtier har driftsformen ændret sig markant med en stigende specialisering, fysisk karakteriseret ved landbrugsbygninger og jordtilliggender, der skalamæssigt har markeret sig stærkt i det åbne land. Overgangen fra bygninger til det omkringliggende landskab som dengang blev bearbejdet formmæssigt, følsomt og funktionelt med stor fornemmelse for helheden, synes næsten glemt i nutidens store landbrugsanlæg. Beplantningen samler og giver variation i udearealerne De nære uderum mellem bygninger og omgivelser kan bearbejdes med beplantning, belægning terrænbearbejdning o.a. 3

5 Herregården som inspiration Kigger vi os godt om i det danske landskab, er det tydeligt, at der i langt det meste herregårdsbyggeri var og fortsat er en orden og fornem balance mellem lokale naturforhold, landskab, bygninger og beplantninger. Karakteriseret ved dominerende tagværker og præget af datidens få byggematerialer, traditionelle håndværk med lokale islæt, tekniske muligheder og begrænsninger opførtes de mange imponerende anlæg på nøje udvalgte lokaliteter. Jorden og skovtilliggender var af høj kvalitet, tilgængeligheden var god og mulig at afgrænse. Der kunne skabes læ fra landskabets kurvatur eller beplantning, og nærheden til vandarealer og de lange kig var en ekstra kvalitet. Vrejlev Rosenholm Udsyn -til storbakket landskab - til dyrkningsflade - til vandarealer (1) Inden for landbrugsbyggeriet har der, i modsætning til alt andet byggeri i så stor skala, været det særlige forhold, at landmanden altid har været i den situation, at han selv skulle bestemme. Det hviler på en meget lang tradition, hvor generationerne, ofte med gårde som små lokalsamfund har levet og arbejdet på stedet året rundt og klaret alt med stor viden og dygtighed uden større indblanding udefra. Nye tekniske og formgivningsmæssige muligheder I dag er de byggetekniske muligheder samt variationen og mængden af byggematerialer nærmest uendelig. Håndværket, ligesom byggemetoderne, har udviklet sig med stor hast, og mulighederne synes uudtømmelige. Landbrugsbygninger og jordtilliggender vokser stadig, og det er vigtigt, at landmænd, myndigheder, planlæggere, bygningsrådgivere, arkitekter o.a. i fællesskab fokuserer på disse forhold og viser ansvarlighed overfor landbruget og dets bygninger i landskabet - at der planlægges med omtanke for en balance mellem bygninger og landskab til mindst mulig skade og størst mulig gavn og glæde for brugerne, beskuerne og miljøet. Bygningerne vokser i skala og tager form (2) 4

6 Nye bygningsanlæg Fremtidens landbrugsbyggerier er langt mere komplicerede end tidligere, og mange parter skal involveres i beslutningerne. Derfor må dialogen mellem bygherre, rådgivere og myndigheder omkring planlægningen af byggeriet allerede fra første ideoplæg tage sit udgangspunkt i en for alle parter forståelig arbejdsform. Bygherren udvikler sammen med rådgivere og myndigheder de skitser, som skal danne grundlaget for det endelige projekt, hvor bygninger og landskab fremtræder som en helhed. Basalt set vil det være landmanden og produktionsrådgiveren, som leverer og afstikker rammerne for udformningen af de bygningsvoluminer, der sammen med infrastrukturen skal indpasses og afvejes i forhold til det aktuelle landskab. Det er her af afgørende betydning for et godt resultat, at der sker en afbalancering af anlæg, bygninger, beplantninger og cirkulationsarealer. Ligesom det er betydningsfuldt, at landmand og produktrådgiver supplerer sig med en rådgivningsgruppe sammensat af kvalificerede og erfarne personer, indenfor bygningsrådgivning, bygnings- og landskabsarkitektur. Udfordringerne og kompleksiteten i et stor-skala projekt er så omfattende, at det betaler sig at investere i en god og iderig start. Hvordan kommer vi i gang? En af de bedst forståelige og mest givende arbejdsformer vil være at diskutere, konkretisere og omsætte ideer og notater m.v. i skitser og tegninger suppleret med rumlige modeller, såvel manuelt fremstillede fysisk skalamodeller, som digitale visualiseringer. Aktiviteter som i videst muligt omfang bør foregå fra allerførste møde med rådgivergruppen og fortløbende i den videre planlægnings- og formgivningsproces. Den tredimensionale skalamodel har den ubetingede fordel, at alle i rådgiverpanelet vil kunne være med i fremstillingsprocessen og det tredimensionelle spil. Fremgangsmetoden kan med fordel være at projektdiskussionerne opdeles i fire håndterlige problemstillinger i fire zoner: 1. De interiøre rum, dvs. rummene som dannes og begrænses af gulve ydervægge og lofter. 2. Adskillesen mellem inde- og uderummene, også kaldet klimaskærmen i daglig tale tagflader, ydermure herunder også gavle, men i det hele taget de flader, som vil karakterisere de enkelte bygninger. 3. De nære uderum, gårdspladsen, beplantningerne, trafikarealerne, rummene mellem bygningerne og overgangen til det åbne land, altså arealet mellem sokkel og mark. 4. Det åbne land omkring stedet, hvor bygningsanlægget skal indpasses. 5

7 Skitser og modeller som værtøjer Fremstillet i et let bearbejdeligt materiale vil der under diskussionerne hurtigt kunne flyttes, afvejes for og imod, ændres og modelleres på såvel bygningsvoluminer, afstande mellem bygninger, anlægsorden, beplantninger og landskab. - Et pædagogisk værktøj som i utallige tilfælde har vist sin suverænitet som timesaver og dialogredskab til inspiration og afklaring af ellers komplicerede og til tider uoverskuelige forhold og sammenhænge af teknisk og formmæssig karakter. Skalaen på bygninger, bygningsanlæg, landskab, levende hegn, diger, beplantning, skovarealer, vandløb fortidsminder og andre væsentlige elementer i landskabet vil naturligt indgå i dialogen omkring den samlede helhedsplan. 6

8 Alternativ 1 (3) Alternativ 2 (4) Alternativ 3 (5) Digital eller manuelt fremstillet terrænmodel med eks. og nyt bygningsanlæg (6) Skitsering for mødedeltagerne på orthofoto (7) 3 D model fremmer forståelsen og befordrer dialogen mødedeltagerne imellem (8) 7

9 Rumlig tegning af fotostandpunkter (9) Et bygningsanlæg set fra landskabet Digital visualisering af nyt byggeri indlagt i foto af eksisterende omgivelser (10) Bygningernes ydre form har i tidligere tider været domineret af store sammenhængende tagflader med ens taghældninger og af konstruktive årsager høje rejsninger. De skrå tagflader gled blødt ind i omgivelserne som oftest formidlet af træbeplantninger eller voldgrave. Det gav sammenhæng mellem bygninger og landskab. I større landbrugsbygninger opført efter 1970-erne har det været karakteristisk med lave taghældninger og høje ydervægge, men ofte uden rumlig bearbejdning af de nære udearealer. Eksisterende lovgivning foreskriver maksimumshøjder. I en afvejning af projektets formgivning kan en dispensationsansøgning blive en nødvendighed. Enkel og klar balance mellem bygning, beplantning og landskab Anlæg med varierende bygningsudtryk. Valg af materialer, farver, beplantninger er afgørende for helhed og harmoni Større landbrugsanlæg domineret af landskab og skovbeplantning 8

10 Fremtidens landbrugsbyggeri De senest opførte og kommende landbrugsbyggerier kan opdeles i tre kategorier: Nyt byggeri på bar mark Nyt byggeri i sammenhæng med eksisterende bygningsanlæg Nyt byggeri i nær tilknytning til eksisterende bygningsanlæg Fælles for de tre kategorier er, at der som indledning bør foretages en screening efterfulgt af en grundig landskabsanalyse. De registrerede parametre vil kunne spille en afgørende rolle for den bedst tænkelige beliggenhed og den optimale balance mellem bygninger og landskab. Det vil kunne pege på, at et nybyggeri ideelt set placeres uden fysisk sammenhæng med det eksisterende. En sammenbygning af eksisterende og nyt vil uundgåeligt afføde overvejelser om, hvorvidt de to anlægsafsnit skal vægtes lige i deres fremtrædelsesform. Hvis eksempelvis det eksisterende har en høj kulturhistorisk værdi, kunne det være oplagt at prioritere denne højt og fremhæve det i det samlede anlægsbygningsudtryk, zone 4. Storskala anlæg på bar mark De valgte gråtoner, materialer og omgivelserne er i balance. Sammenbygning af nyt og eksisterende staldanlæg. Frølager følsomt udformet og indlejret i fredet landskabszone Storskala staldbygning indlejret på terrænreguleret flade i bakket terræn 9

11 De nære uderum, zone 3 Arealerne mellem bygninger og det omkringliggende landskab samt uderummene mellem bygningerne har stor betydning for helheden og bør i fremtidens landbrugsbyggeri vægtes og bearbejdes med samme grundighed som bygningerne. De bør anlægges med græs, beplantninger, belægninger og kørearealer eller med jordformationer for at formidle overgangen og forskønne uderummene i og omkring bygningsanlægget. Der går sædvanligvis nogle år inden træer, buske og levende hegn danner rum. Vær derfor opmærksom på at udearealerne bør bearbejdes og anlægges samtidig med eller umiddelbart i forlængelse af, at byggearbejderne er afsluttet. Beplantning og belægning giver sammenhæng og helhed (11) Volde som regulering af overgangen mellem bygninger og landskab Allébeplantningen vil over tid ændre landskabsrummene markant Udformning, konstruktion, materialevalg og detaljering, er enkel og i balance med omgivelserne Byggematerialer, farver og overflader, zone 2 Mængden af byggematerialer er på blot det seneste halve århundrede steget fra omkring og nærmer sig nu typer. Valget af byggematerialer kan i dag synes uoverskueligt, og giver samtidig langt flere muligheder, men bør vælges med omtanke. Pris, holdbarhed, farver, overflader, patinering og karakter er væsentlige parametre, som får afgørende betydning i valget og for det endelige resultat. Bygningers farver og overflader fremtræder over tid uden hurtige og markante ændringer i modsætning til landskabets og årstidernes dynamiske farveskift, som konstant ændres af det vekslende vejr og lysets karakter. Blanke, glatte og våde overflader reflekterer ofte lyset i en sådan grad og med så stærke blændinger, at et bygningsværk momentvis ændrer fuldstændig karakter. 10

12 I princippet kan enhver farve vælges, men set i danske sammenhænge vil det være oplagt at lade landskabets-, vegetationens- og himmelhvælvets farver være dominerende. Afstå fra anvendelsen af de stærke kulører med et højt glanstal og blanke overflader. Begræns valgene til fortrinsvis at ligge indenfor jordfarverne dvs. i farvespektret mellem de varme kulører eller alternativt i de gråhvide nuancer. Digitale visualiseringer af forslag til facadeudtryk (12) Digitale visualiseringer af forslag til facadeudtryk (13) Materialemodel i fuld skala (14) Digitalt udkast til afstemning af materialer i gråhvide nuancer (15) Digitalt udkast til afstemning af materialer og farver (16) 11

13 Inspiration kan hentes fra byggerier uden landbrugsmæssigt indhold, bemærk materialekarakter: Form, materialer og farver i balance Nyt og gammelt som en helhed i gråhvide nuancer Materialer bør vurderes i fuld størrelse Gavlen beklædes med træspån (17) Træspån i kløvet tuja, prøve i 1:1 (18) Facadematerialer, holdbarhed, patinering, farve og glans bør vurderes nøje (19) 12

14 Perspektivering Et konstruktivt og fordomsfrit samarbejde mellem landmænd, rådgivere og myndigheder vil være forudsætningen for nye og banebrydende tiltag i det fremtidige landbrugsbyggeri. Målet er en helhedsplanlægning og formgivning, hvor bygninger og landskab i balance danner rammen omkring en perspektivrig bedrift. 13

15 14

Staldbyggeri. fra A til Z 2013

Staldbyggeri. fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 December 2013 Redaktør Forfattere Layout Illustrationer Grafik Korrektur Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Anja Juul Freudendal, LMO; Helge

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Karen Attwell Benny Schytte SBi 2006:15 Statens Byggeforskningsinstitut 2006

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere