Århus Kommune. Lokalplan nr. 783

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. 783"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 783 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig fremlagt fra den 10. oktober 2007 til den 5. december 2007 Oktober 2007

2 Den 9. oktober 2007 Forslag til lokalplan nr. 783 Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde, der omfatter matr.nr. 3 m, 4 a, 4 l og 4 x, Bjøstrup By, Tranbjerg og 3 b og 1 g, Gunnestrup By, Tranbjerg samt alle parceller, der efter den 22. september 2006 udstykkes i området. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 105 til Kommuneplan Forslaget betyder: Området må anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter. Forslaget kan ses på: Borgerservice på Rådhuset, Åby Bibliotek og Risskov Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus, Højbjerg Bibliotek, Oddervej 74, Højbjerg Tranbjerg Bibliotek, Kirketorvet 6, Tranbjerg, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Århus og fra onsdag den 10. oktober 2007 til onsdag den 5. december Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Den udarbejdede miljøvurdering er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Forslaget kan købes på: Borgerservice på Rådhuset, Åby Bibliotek, Risskov Bibliotek, Højbjerg Bibliotek og Tranbjerg Bibliotek for 60 kr. Deres mulighed: Hvis De mener, at forslaget bør ændres, eller De i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes De sende Deres bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, senest den 5. december VEND!

3 Lokalplanens indhold Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende drifts- og klubfaciliteter og parkering samt til rekreativt område. I den eksisterende bevaringsværdige bygning kan der indrettes og inden for de udlagte byggefelter kan der opføres bebyggelse til klubhus, café, administration, opbevaring og lager samt mindre butik i et omfang af maksimalt 200 m² bruttoetageareal med salg af golfudstyr. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bjødstrupvej i princippet, som vist på lokalplankortet. Der skal inden for området angivet med P anlægges 150 parkeringspladser, såfremt Trafik og Veje skønner behov for det, skal der udlægges yderligere parkeringspladser. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal etableres sammenhængende naturstiforbindelser med adgang for offentligheden. Det eksisterende stuehus, der er angivet på lokalplankortet, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden Kommunes godkendelse. Hvis der efterfølgende, i henhold til reglerne i Bygningsfredningsloven gives tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger, kan der opføres ny bebyggelse med den samme placering. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse. Bebyggelsens samlede bruttoetageareal må maksimalt udgøre 1000 m². Ny bebyggelse må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn. Det eksisterende bevaringsværdige stuehus skal bevares eller føres tilbage til et udseende i overensstemmelse med dets oprindelige arkitektoniske udtryk. Ny bebyggelse skal udformes med en hovedform, materiale- og farvevalg, der er særligt tilpasset til det bevaringsværdige stuehus og beliggenheden ved skovbeplantning, således at påvirkning af landskabet nedtones. Ny bebyggelse skal fremstå i tegl, som blank mur, pudset mur eller af træ med glaspartier. Træfacader skal fremstå i sort, grå eller i matte farver, der kan karakteriseres som jordfarver uden reflekterende og blank overfladevirkning. Tage skal opføres med sadeltag eller med ensidig taghældning og dækkes med teglsten eller listedækket tagpap i grå eller sort farve, der ikke fremtræder med blank eller reflekterende virkning. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm, må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Kommunen. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 8 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Arealet skal friholdes for ny beplantning. Der kan dog ske beplantning af mindre lunde, og der skal etableres ny lav beplantning som afskærmning af parkeringsarealet. Eksisterende søer og vådområder, i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven, som vist med signatur på lokalplankortet, må ikke udvides eller ændres. Anlagte og plejede golfarealer må ikke etableres nærmere end m fra de 3 beskyttede arealer. Naturstier med offentlig adgang må kun etableres som trampestier og lede naturligt hen til krydsningspunkterne på Bjødstrupvej, jf. lokalplankortet. Naturstierne må kun etableres efter planer, der er godkendt af Århus Kommune. For lokalplanområdet som helhed er der fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, ubebyggede arealer og beplantning, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Torben Simonsen

4 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Indeholder tillæg nr. 105 til Kommuneplan Slet Møllevej forslag Nordlige Bjergevej Madsbjergvej Bjødstrupvej Jelshøjvej Statistikområde/distrikt nr.: / Registreringskortblad nr.: 65 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri April 2007

5 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Her ligger lokalplanområdet Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt på Åby Bibliotek. Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: plusform arkitekter maa Mejlgade 16, 8000 Århus c og Michael Traasdahl Møller - Arkitekt aa Åbakken 12, 8320 Mårslet

6 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 783 Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer og beplantning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af ældre lokalplaner LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 105 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Revideret Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 783

7 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område ved Bjødstrupvej, beliggende syd for Holme, i landskabskilen mellem Holme og Tranbjerg. Lokalplanområdet omfatter arealer på begge sider af Bjødstrupvej med størstedelen af arealerne på østsiden af Bjødstrupvej. Lokalplanområdet, der er ca. 60 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt og privat ejet og beliggende i landzone. Lokalplanområdet afgrænses mod syd og sydøst af det åbne land (Holme Bjerge) og mod vest og nordvest af Rullemose, Slet Møllevej og Holme Parkvej. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse Bjødstrupvej 73. Lokalplanområdet omfatter bl.a. en gårdbebyggelse i lokalplanområdets nordvestlige hjørne, ejendommen Bjødstrupvej 73, der indgår i den samlede plan for golfbanen. Ejendommen er omkranset af en velvokset beplantning af bevaringsværdig karakter, der dels har skovkarakter og dels har en afskærmende virkning mod det åbne land. Holme Bjerge med Tulshøj og Jelshøj er omfattet af en landskabsfredning fra Fredningens område grænser op til lokalplanområdet. Et af hovedformålene med fredningen var bl.a. at bevare udsigtsforholdene fra landskabets højdedrag Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

8 3 og fra det omgivende lavere terræn. Lokalplanen har ingen negativ indvirkning på udsigtsforholdene. Højdedragene set fra lokalplanområdet. Beskrivelse af området Lokalplanområdet udgør en del af den grønne hovedstruktur, der adskiller bysamfundene Holme og Tranbjerg, og har karakter af et åbent landbrugsområde med et let bølget terræn. Området er beliggende ved Holme Bjerge, der mod øst og syd rejser sig som et meget markant højdedrag. Der er således en storslået udsigt til Holme Bjerge, og omvendt er der fra Holme Bjerge stor udsigt ned over lokalplanområdet. Der er inden for området 3 mindre vådområder, der er beskyttet af til Naturbeskyttelseslovens 3. Området grænser mod vest op til et våd- og moseområde, Rullemose, der ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven. I området ligger ejendommen Bjødstrupvej 73 med bygninger efter en tidligere landbrugsejendom. Stuehuset til ejendommen er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt med en værdi på 3. Dette betyder at bygningen ikke må nedrives uden særlig tilladelse fra Århus Kommune. Såfremt der efterfølgende gives tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger, kan der alternativt opføres ny bebyggelse med den samme udstrækning. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

9 4 Planens baggrund og mål Lokalplanen har til hovedformål at etablere en golfbane, der under særlig hensyntagen til områdets natur- og landskabsmæssige værdier indpasses naturligt i det eksisterende terræn og formidler en harmonisk overgang mellem by- og landområde. Således er især naboskabet til Holme Bjerge-fredningen vægtet meget højt i udformningen af lokalplanområdet. Offentligheden sikres adgang via et stisystem i området. Århus Byråd vedtog den 31. marts 2004, at der kan igangsættes en høring om ændring af Kommuneplanen, som vil muliggøre en golfbane på arealet. Høringen blev gennemført i perioden fra den 15. juni 2005 til den 13. juli Teknik og Miljø har herefter vedtaget at igangsætte udarbejdelse af nærværende lokalplan. Lokalplanområdets status som landzone forbliver uændret som landzone. Planens hovedtræk Udformningen af golfbanen tager udgangspunkt i et ønske om, at der ikke tilføres markante beplantninger, faste anlæg eller bygninger og terrænreguleringer, der kan forstyrre udsigten til eller fra Holme Bjerge-fredningens område og landskabskilen mellem Holme og Tranbjerg. Etablering af søer med opsamling af overfladevand indgår i udformningen af golfbanen, idet søerne kan bidrage til vanding af golfbanen og skabe mere optimale økologiske forhold. Eksempelvis Stor Vandsalamander og Løvfrøer vil få flere og bedre levesteder, ligesom søerne vil bidrage til en bedre landskabsoplevelse. Golfbaneanlægget omfatter en 18-hullers bane, en 9-hullers kortbane samt et øveanlæg og en driving range, jf. den retningsgivende illustrationsplan på side 5. Faciliteter til driften af golfbanen, såsom klubhus, maskinhus og kontor, etableres delvis i stuehuset til den tidligere landbrugsejendom Konradsminde ved Bjødstrupvej i den nordlige del af området og delvis i nyopført bebyggelse, der etableres inden for byggefeltet, som er udlagt i tilknytning hertil. Bebyggelsens udseende Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal placeres på areal, der tidligere omfattedes af gårdbebyggelsen Konradsminde, hvor der efter en brand nu kun er stuehuset tilbage. Stuehuset er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en værdi på 3. Dette betyder, at bygningen ikke må nedrives uden særlig tilladelse fra Århus Kommune. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

10 5 Illustrationsplan der viser et eksempel på udformning af golfbanen. Lokalplanen muliggør opførelse af en ny samlet bebyggelse på samme sted som den oprindelige bebyggelse og i en udformning, der er tilpasset denne særlige beliggenhed. Lokalplanen indeholder således bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialevalg samt farvevalg, der har til formål at sikre, at bebyggelsen ikke vil være synlig i landskabet og dermed indvirke negativt på den landskabelige oplevelse af Holme Bjerge-området. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

11 6 Veje og stier Adgangen til området skal ske via Bjødstrupvej, hvorfra der tillige med en række andre mindre veje i området er forbindelse til det overordnede vejnet i Århus Kommune. Offentligheden sikres adgang til området via det interne stinet, der udformes, så det naturligt leder hen til 2 krydsningspunkter på Bjødstrupvej, hvor der er tilfredsstillende oversigtsforhold. I tilknytning til den eksisterende bebyggelse, Konradsminde, udlægges der areal til parkering for golfbanens brugere og besøgende til området. Der skal anlægges 150 parkeringspladser og udlægges areal til 200 parkeringspladser, således at de sidste 50 skal anlægges, hvis Trafik og Veje skønner, at der er behov for det. Golfbanen er indrettet, så der meget lille risiko for, at golfbolde vil generer trafikanter på Bjødstrupvej og naboer til golfbanen. Golfbanen er udformet på baggrund af Dansk Golfunions "Sikkerhedsvejledning ved etablering af golfbaner". På kortet side 7 er vist de sandsynlige skudretninger (sikkerhedszoner) fra udslagsstederne tæt på Bjødstrupvej og nabobebyggelse. Miljøvurdering Århus Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Under lokalplanens udarbejdelse er der således i henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 gennemført en miljøvurdering, der foreligger i rapportform. Rapporten indeholder vurderinger af påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt for golfbanen. Der behandles bl.a. følgende emner: - Påvirkning af grundvand, sundhed, naturen herunder konsekvensvurderinger for sjældne dyr -, kulturarv og landskab samt ressourceforbruget. Under afsnittet Lokalplanen og andre planer er der på side 20. en sammenfattende redegørelse om Miljøvurderingens konklusioner. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

12 7 Sikkerhedszoner ifgl. Dansk Golfunions Sikkerhedsvejledning ved etablering af golfbaner. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 783

13 8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at området kan anvendes til golfbaneanlæg med dertil hørende faciliteter såsom klubhus, maskinhus, parkeringsplads samt øvrige rekreative formål, eksisterende bebyggelse renoveres og ny bebyggelse udformes, så der opnås en arkitektonisk helhedsvirkning i forhold til områdets natur- og landskabsværdier, ændringer i eksisterende terræn og landskab kun sker i en grad, hvorunder karakteren af det eksisterende landskab kan fastholdes, området søges friholdt for beplantning, der kan hindre udsigten til eller fra Holme Bjerge-fredningens område og offentligheden har adgang til området via et sammenhængende stiforløb i området. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet er afgrænset, som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 3m, 4a, 4l og 4x Bjøstrup by, Tranbjerg samt 3b og del af 1g Gunnestrup by, Tranbjerg samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet forbliver uændret i landzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 3m, 4a, 4l og 4x Bjøstrup by, Tranbjerg samt 3b og 1g Gunnestrup by, Tranbjerg. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

14 9 Matrikelkort pr Mål 1:8000 Lokalplangrænse 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Området er udlagt til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende drifts- og klubfaciliteter og parkering samt til rekreativt område. I den eksisterende bevaringsværdige bygning kan der indrettes - og inden for de udlagte byggefelter kan der opføres bebyggelse til - klubhus, café, administration, opbevaring og lager samt mindre butik i et omfang af maksimalt 200 m2 bruttoetageareal med salg af golfudstyr jf. lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

15 10 Stk. 3. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Udstykning inden for lokalplanområdet skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bjødstrupvej i princippet, som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med grå priksignatur vist den del af den private markvej med en bredde på 5,02 m som nedlægges, og den private markvej med en bredde på 3,77 m, som nedlægges, - i henhold til "Vejloven". Se fodnote 3. Vejberettigede til den private markvej med en bredde på 5,02 m har vejret til vej B-C. Stk. 3. På lokalplankortet er med grå farve vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B: 8,00 m bred Markvej B-C: 5,02 m bred Parkering P: til 200 biler samt busser Vejadgangen til parkeringspladsen er angivet på lokalplankortet med pil. Der skal inden for området angivet med P anlægges 150 parkeringspladser, såfremt Trafik og Veje skønner behov for det, skal der udlægges yderligere parkeringspladser. Der skal inden for området, der er udlagt til parkering, sikres vendemuligheder for lastbiler, renovationsvogne m.v. Stk. 4. Stk. 5. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal etableres sammenhængende naturstiforbindelser med adgang for offentligheden, der naturligt leder hen til krydsningspunkterne på Bjødstrupvej, i princippet, som vist på lokalplankortet. 3 En del af den private markvej med en bredde på 5,02 m vil blive nedlagt, og den private markvej med en bredde på 3,77 m, vil blive nedlagt, - i henhold til vejlovgivningen. Vejadgang til matr. nr. 1s, 1o, 1n, 1m, 1l, 1k, 2a, 3m, 4x og 4l Bjøstrup by, Tranbjerg, gives fra vej B-C. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

16 11 Stk. 6. Der skal til godkendelse hos Trafik og Veje fremsendes et projekt for indretning af færdsels- og parkeringsarealer samt for udformningen af vej- og stitilslutninger til Bjødstrupvej. 6. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3 Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet, jf. lokalplankortet. Det eksisterende stuehus, der er angivet på lokalplankortet, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden Århus Kommune, Teknik og Miljø s godkendelse. Hvis der efterfølgende, i henhold til reglerne i Bygningsfredningsloven gives tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger, kan der opføres ny bebyggelse med den samme placering. jf. lokalplankortet. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse. Stk. 4. Bebyggelsens samlede bruttoetageareal må maksimalt udgøre 1000 m 2 Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Til sikring af foranstående bestemmelser og bestemmelserne i 7 må ny bebyggelse kun opføres på grundlag af et af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt projekt. 7. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Det eksisterende bevaringsværdige stuehus skal bevares eller føres tilbage til et udseende i overensstemmelse med dets oprindelige arkitektoniske udtryk jf. 6, stk. 2. Ny bebyggelse skal udformes med en hovedform, materiale- og farvevalg, der er særligt tilpasset til det bevaringsværdige stuehus og beliggenheden ved skovbeplantning, således at påvirkning af landskabet nedtones. Stk. 2. Ny bebyggelse skal fremstå i tegl, som blank mur, pudset mur eller af træ med glaspartier. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

17 12 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Træfacader og pudsede facader skal fremstå i sort, grå eller i matte farver, der kan karakteriseres som jordfarver uden reflekterende og blank overfladevirkning. Tage skal opføres med sadeltag eller med ensidig taghældning og dækkes med teglsten eller listedækket tagpap i grå eller sort farve, der ikke fremtræder med blank eller reflekterende virkning. Almindelige udendørs radio og tv-antenner, herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm, må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Stk. 6. Skilte kan opsættes i umiddelbar nærhed af eller direkte på bygninger. Skilte må ikke være dominerende i landskabet og ikke synlige over store afstande. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. 8. Ubebyggede arealer og beplantning Stk. 1. Til sikring af bestemmelserne i nærværende 8 må golfbaneanlægget kun etableres på grundlag af en samlet anlægs-, beplantnings- og plejeplan. Planen skal være i overensstemmelse med principperne for områdets udformning, som vist på illustrationsplanen side 5. Plejeplanen skal være i overensstemmelse med miljøvurderingen for lokalplanen. Planen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø. Se fodnote 4. Stk. 2. Arealet skal friholdes for ny beplantning. Der kan dog ske beplantning af mindre lunde, og der skal etableres ny lav beplantning som afskærmning af parkeringsarealet, i princippet som vist på lokalplankortet. Trafik og Veje og Planlægning og Byggeri kan kræve, at der udføres hegning og beplantning ved udslagssteder af hensyn til sikkerhed for trafikanter og beboere omkring golfbanen. Udformning af hegning og beplantning skal godkendes at Trafik og Veje og Planlægning og Byggeri. 4 Anlægs-, beplantnings- og plejeplanen sikres ved tinglyst deklaration. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

18 13 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Der kan ske regulering af terrænet på maksimalt +/- 1,5 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med anlæg af tee-steder, fairways, greens, bunkers og søer. Yderligere udgravning til søer må kun ske efter ansøgning til Århus Kommune, Natur og Miljø. Det eksisterende terræn skal bevares i videst mulig omfang, og terrænreguleringer må kun ske efter tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Eksisterende søer og vådområder, i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven, som vist med signatur på lokalplankortet, må ikke udvides eller ændres. Der må ikke ledes drænvand til 3 beskyttede arealer, og 3 beskyttede søer må ikke stå i forbindelse med andre søer. Anlagte og plejede golfarealer må ikke etableres nærmere end m fra de 3 beskyttede arealer, den præcise afstand fastsættes ved den vegetation som i dele af året er afhængig af vandhullets vand. Stk. 6. Naturstier med offentlig adgang må kun etableres som trampestier og lede naturligt hen til krydsningspunkterne på Bjødstrupvej, jf. lokalplankortet. Stiforløbene skal markeres med lave pælemarkeringer og skilte i henhold til Dansk Golfunions standarder. Naturstierne må kun etableres efter planer, der er godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Stk. 7. Ubebyggede arealer omkring bygninger skal ved befæstigelse, beplantning og græstilsåning gives et ryddeligt udseende. Der må ikke etableres udendørs oplag. Der må dog med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri placeres anlæg til renovation. Stk. 8. Stk. 9. Der må ikke foretages terrænregulering, etableres beplantning, faste genstande, opstilles campingvogne og lign indenfor 100 m beskyttelseszonen omkring det registrerede fortidsminde (gravhøj) ved Bjødstrupvej, som vist på lokalplankortet. Golfbanens udslagssteder og -vinkler må ikke placeres nærmere lokalplanområdets grænser og veje end vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

19 14 Stk. 10. Vedtagelse af lokalplanen medfører, at lokalplanen erstatter en landzonetilladelse, der er nødvendig til etablering af nye søer til brug for golfbanen, jf. lokalplankortet, Se fodnote Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Der er anlagt mindst 150 parkeringspladser inden for de i 5, stk. 3 nævnte parkeringsarealer. Der er anlagt de i 5, stk. 4 nævnte stiforbindelser, herunder eventuel sikring af tilhørende krydsningspunkter på Bjødstrupvej. At Bjødstrupvej - inden for lokalplanområdet - er udvidet på strækningen fra Slet Møllevej ned til adgangen til parkeringspladsen, klubhuset m.m." 10. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Statsforvaltningen Midtjylland, Jordbrug, Steen Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing om ophævelse af eller dispensation fra landbrugspligten. 11. Ophævelse af ældre lokalplaner Lokalplan nr. 445 og 575 for Århus Kommune ophæves for den del der vedrører lokalplanområdet. 5 Lokalplanen har efter planlovens 15, stk. 4 bonusvirkning, hvorved den erstatter en landzonetilladelse (jf. Planlovens 35, stk. 1). Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 783

20 15 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område NA i lokalsamfundet Holme-Højbjerg-Skåde og område NA i lokalsamfundet Tranbjerg, der er naturområder, hvor anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål og til naturformål. Områderne indgår i kommuneplanens grønne hovedstruktur. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

21 16 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for naturområder, eftersom området ønskes anvendt til golfbaneformål. For at muliggøre anvendelsen af området til golfbaneformål har det derfor været nødvendigt at udarbejde et tillæg nr. 105 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget med de nævnte ændringer af områdeanvendelsen er gengivet på side 27. I tillægget ændres anvendelsen af delområde NA og en del af delområde NA til rekreative formål i form af golfbane med tilhørende faciliteter. Herefter flyttes grænsen til delområde NA mod vest, så delområde NA udvides. Ophævelse af gældende lokalplaner Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne 445 og 575 som udlægger arealet til jordbrugsformål i landzone. Disse lokalplaner ophæves for den del der er omfattet af nærværende lokalplan med vedtagelsen af lokalplanen. Regionplan 2005 for Århus Amt Golfbaner er omfattet af Regionplanens retningslinje 4.5 Særligt arealkrævende fritidsanlæg, der foreskriver, at særligt arealkrævende fritidsanlæg som hovedregel skal placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen. Det fremgår endvidere at etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende fritidsanlæg skal ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området. Ønskes en golfbane placeret helt eller delvist inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande, skal der, til sikring af grundvands- og drikkevandsinteresser, stilles særlige vilkår mht. anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens område, herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. De særlige vilkår kan konkret bl.a. bestå i krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for det nedsivende vand ved greens og udslagssteder, krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr samt krav til banens indretning og placering. I redegørelsen for retningslinjen er følgende bl.a. anført vedrørende golfbaner, at etablering af en golfbane ikke behøver at medføre større terrænændringer eller væsentligt byggeri. Den vil ofte kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør dog placeres uden for fredede arealer, uden for beskyttede naturtyper, ligesom det er afgørende ikke at beslaglægge værdifuld landbrugsjord. I regionplanen er lokalplanområdet endvidere udpeget som et område af særlig landskabelig og geologisk interesse. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

22 17 Idet lokalplanen sikrer, at udformningen af golfbanen sker uden, at der tilføres nye markante beplantninger, faste anlæg eller bebyggelse og terrænreguleringer, der vil kunne indvirke negativt på udsigten til eller fra Holme Bjerge-fredningens område, og idet det er vurderet, at golfbanen ikke beslaglægger værdifuld landbrugsjord, vurderes lokalplanen at harmonere med principperne for etablering af golfbaner i regionplanen. Golfbaneplanlægning Århus Byråd traf den 31. marts 2004 beslutning om den overordnede planlægning af nye golfbaneanlæg i Århus Kommune. Det skete bl.a. på baggrund af en gennemført debatperiode, der blev gennemført medio Af ovennævnte byrådsbeslutning fremgik det bl.a., at etablering af golfbane på her omhandlede areal kunne indgå i den overordnede planlægning for nye golfbaner, samt at der kunne iværksættes en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen med henblik på at muliggøre etablering af golfbane. Høringen blev gennemført medio På baggrund heraf besluttede Teknik og Miljø at iværksætte lokalplanlægning. Som grundlag for den overordnede planlægning for placering af golfbaner, er der anført 3 kriterier, der skal opfyldes, foruden hensynet til naturinteresser og drikkevandsinteresser m.m. Der skal sikres et planlægningsmæssigt grundlag for den enkelte golfbanes indretning. Arealet må ikke være af vital betydning for landbrugsinteresser og endelig skal der sikres en vis spredning af golfbaner i kommunen. Det gælder endvidere, at golfbaner som hovedregel ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Der er dog givet mulighed for det, idet der er stillet krav i forhold til drikkevandsinteresserne, pesticidebrug og golfbanens indretning og drift. Grundlaget for Århus Kommunes plangrundlag for placering af golfbaner bygger på de samme hovedelementer som hovedelementerne i rapporten Lokalisering af Golfbaner, der blev udarbejdet som et led i Folketingets beslutning fra sommeren 2005 om udarbejdelse af et samlet golfinitiativ. Opgaven blev givet til en arbejdsgruppe, der bestod af Dansk Golfunion, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Direktoratet for Fødevare Erhverv og Skov- og Naturstyrelsen som formand. Rapporten Lokalisering af Golfbaner blev offentliggjort den 27. januar Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bjødstrupvej. Fra denne og en række andre mindre veje i det åbne land er der forbindelse til det overordnede vejnet i Århus Kommune. Bjødstrupvej er på den pågældende strækning - ikke i sådan en standard at den er velegnet til at betjene den kommende trafik. Vejen skal derfor udvides på stræk- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

23 18 ningen fra adgangen til parkeringsarealet ved klubhuset og mod nord, til der hvor vejen allerede er udvidet. Dette er en strækning på i alt ca. 300 meter. En forudsætning for ibrugtagning af lokalplanområdet er, at Bjødstrupvej - inden for lokalplanområdet - på førnævnte strækning er udvidet. Udgifterne forudsættes afholdt af bygherre. På strækningen nord for lokalplanområdet forudsættes udgifterne afholdt af Århus Kommune. Der anlægges adgangsvej fra Bjødstrupvej til Konradsminde, der er en tidligere gårdbebyggelse. Her giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres en ny samlet bebyggelse med klubhus, café, maskinhus og parkering, herunder parkering til busser, m.v. Ved tilslutningen til Bjødstrupvej sikres der oversigt i henhold til gældende vejregler, hvilket medfører en beskæring af eksisterende beplantning, før der kan sikres oversigt. Trafik til og fra en 18 hullers golfbane med ca medlemmer, vil erfaringsmæssigt i højsæsonen fra april oktober, være fra biler pr. dag. Trafikken vil være jævnt fordelt over dagen. Det vurderes, at der skal sikres areal til ca. 150 parkeringspladser. Lokalplanen sikrer endvidere, at der kan anlægges yderligere parkeringspladser, hvis der på et senere tidspunkt skønnes behov herfor. Bonusvirkning Planloven indeholder i henhold til 15, stk. 4, en mulighed for at give en landzonelokalplan bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse (jf. Planlovens 35, stk. 1) som er nødvendig for planens virkeliggørelse, hvilket for nærværende lokalplans vedkommende omhandler etablering af de nye søer til brug for golfbanen, jf. lokalplankortet. Kommuneatlas for Århus Kommune I lokalplanområdet ligger ejendommen Konradsminde, Bjødstrupvej 73, der er et stuehus opført 1888 fra en tidligere gårdbebyggelse. Huset er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en værdi på 3. Dette betyder, at bygningen ikke må nedrives uden særlig tilladelse fra Århus Kommune. Naturbeskyttelsesinteresser Der er inden for lokalplanområdet 3 mindre vådområder, der er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er foretaget en undersøgelse specielt rettet mod en vurdering af golfprojektets betydning for arter omfattet af Habitatdirektivets beskyttelse. På forhånd anses det som sandsynligt, at følgende beskyttede arter kan findes i området: Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og Løvfrø. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

24 19 Undersøgelsen indgår i Miljøvurderingen af lokalplanen og konkluderer, at projektet, med de begrænsninger og specifikationer der er anført i lokalplanen og sikret ved den deklaration, der supplerer lokalplanen, vil være neutralt i forhold til alle de naturværdier der findes i området. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 21 må der som hovedregel ikke anbringes friluftsreklamer i det åbne land. Lokalplanens 7 og 8 indeholder bl.a. derfor bestemmelser om skiltning, der sikrer, at denne ikke virker dominerende i landskabet. En mindre del af lokalplanområdet mod syd ligger indenfor en 100 meter beskyttelseszone til en gravhøj, der er beskyttet iht. museumsloven, og iht. Naturbeskyttelseslovens 18 må der ikke foretages ændringer i arealets tilstand omkring gravhøjen indenfor 100 meter beskyttelseszone, dvs. der må ikke foretages terrænreguleringer dybere end gammelt pløjelag, ca. 20 cm, der må ikke etableres hegn og opstilles campingvogne og lign. Landbrugspligt Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt i henhold til Landbrugsloven. Virkeliggørelsen af lokalplanen forudsætter derfor, at Statsforvaltningen Midtjylland, Jordbrug, Steen Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing ophæver eller meddeler dispensation fra landbrugspligten. Jordbrugskommissionen har vurderet, at de landbrugsmæssige interesser i området er begrænsede og har derfor tilkendegivet, at kommissionen vil være indstillet på at ophæve landbrugspligten foreløbigt for en periode af 30 år, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af lokalplanområdets ca. 60 ha store areal. I området omkring den kommende golfbane er der registreret en del fund, men museet har aldrig været i selve området. 45 m fra lokalplanområdets sydvestlige del er der registreret en fredet gravhøj, ligesom en del af kulturarvsarealet omkring Jelshøj går ind over lokalplanområdets sydøstlige del. Det oplyses, at der på så stort et areal i et fundrigt område ved kommende jordarbejde må forventes at støde på jordfaste anlæg og levn, der vil være omfattet af Museumslovens 27. Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. Museumslovens 27. Miljøvurdering af planer og programmer Århus Kommune har vurderet, at lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I henhold til lovens 4, stk. 1 og 2 er der således gennemført en miljøvurdering. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

25 20 Formålet med en miljøvurdering er, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelse af planer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling. Lov om miljøvurdering af planer og programmer omfatter en række miljøparametre, og lovens krav er begrænset til at omfatte kendte miljøforhold. Miljøvurderingens konklusioner er anført nedenfor: Drikkevandsinteresser Det fremlagte golfprojekt vil føre til øget vanding sammenlignet med situationen i dag. Vandingsbehovet planlægges så vidt muligt dækket af nyetablerede vandreservoirs, som tilledes overfladevand opsamlet i drænsystemet på arealet. I dele af det område som i dag ligger som permanent græs, vil golfprojektet betyde et lokalt øget forbrug af gødning og pesticider, men hvis hele projektområdet betragtes under ét, så vil forbruget af både gødning og pesticider reduceres voldsomt. Omlægning af lokalplanområdet fra landbrugsjord til golfbane vil under alle omstændigheder betyde et kraftigt fald i brugen af gødning sammenlignet med situationen i dag. Hvis man ser udover etableringsfasen, vil ændringerne entydigt være til gavn for miljøet. Anvendelse af pesticider vil ske efter de retningslinier der er aftalt mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening. Det vil bl.a. betyde, at der kun må anvendes pesticider på greens og teesteder ved konkrete svampeangreb og skadelige insektangreb. Det samlede forbrug af pesticider vil blive reduceret væsentligt. Da der planlægges anvendt et vækstmateriale på tees og greens med et indhold af organisk stof på over 2 %, så vil risikoen for udvaskning af pesticider være minimal. Hvis projektområdet ses under et, vil udvaskningsrisikoen være langt mindre end under den nuværende drift. Risiko for udvaskning og for overfladeafstrømning af pesticider forventes at blive minimal efter at golfbanen er etableret. De vedvarende græsarealer vil være med til at beskytte overflade- og grundvand også på arealerne med særlige drikkevandsinteresser. (er sikret i den deklaration der er udarbejdet som supplement til lokalplanen, og som fastlægger vilkår for anvendelsen af pesticider og andre stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet). Trafikale forhold Trafikbelastningen på de nærmeste forsyningsveje vil samlet blive øget ved etablering af golfbanen. Der vil være adgang til golfbanen fra flere veje med tilknytning til det overordnede vejnet i Århus og belastningen vil være jævnt fordelt over dagen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

26 21 Den øgede offentlige adgang til området vil givetvis også afstedkomme en stigende trafik af mennesker, der ønsker at spadsere i de nye omgivelser. Sikkerhed Der er en meget lille risiko for, at trafikanter på veje og beboere i nærliggende områder bliver ramt af golfbolde. Såfremt det mod forventning viser sig at være et problem, så kan Århus kommune kræve opsat hegn til sikring af trafikanter på Bjødstrupvej og/eller til sikring af naboer. De steder hvor offentligheden kan komme i nærheden af golfbanen, d.v.s. på de udlagte stier, vil der udover ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger, blive opsat et skilt udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med golfunionen. Dette skilt foreskriver hvordan man opfører sig på en golfbane, således at besøgendes opmærksomhed er skærpet. (er sikret i lokalplanens 8 stk. 2 og 6). Landskabelige og rekreative forhold Landskabet vil ændre karakter fra delvis landbrug og græsmark til udstrakte græsarealer klippet i forskellig højde. Reguleringen af terrænet er begrænset og de åbne vidder med spredt beplantning bibeholdes efter etablering af golfanlægget og vil understrege både de landskabelige og geologiske former. Det vurderes ikke, at anlæg af golfbaner som nabo til fredningen vil genere fredningens formål. Det må understreges, at lokalplanområdet og golfplanerne ikke vil berøre det fredede areal. Det bliver muligt for offentligheden at få adgang til et nyt rekreativt område, som i dag er lukket for offentligheden. En negativ konsekvens af den øgede offentlige adgang vil være et øget færdselstryk på området. Naturen Der er behov for en række begrænsninger og specifikationer for at projektet kan anses som neutralt i forhold til de naturværdier som findes i området. Dette skyldes fortrinsvis forekomst af paddearter (specielt løvfrø og stor vandsalamander), som er beskyttet af bestemmelserne i Habitatdirektivets artikel 12. Begrænsningerne opsummeres herunder, og skal yderligere fremgå enten af lokalplanens juridisk bindende bestemmelser eller indgå i en deklaration for området: 1. Eksisterende 3 beskyttede vandhuller må ikke udvides eller ændres af hensyn til golfen. Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt biologiske argumenter for at ændre disse vandhuller. (er sikret i lokalplanens 8 stk. 5). 2. Der må ikke tilledes drænvand til 3 beskyttede arealer. (er sikret i lokalplanens 8 stk. 5). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

27 22 3. Vandstanden skal hæves i naturelement nr. 1 som beskrevet i lokalitetsgennemgangen. Vandstanden hæves ved at øge overløbshøjden ved den eksisterende overløbsbrønd i søens sydvestlige hjørne. Som øvrige 3 søer, må der ikke tilledes drænvand til naturelement nr. 1, og søen må ikke anvendes til vanding. Det må sikres at eventuelle nuværende tilløb til lokaliteten afbrydes. (er sikret i den deklaration som skal tinglyses til sikring af den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) 4. I lavningen (naturelement 6) etableres en nyt habitatvandhul. Dette habitatvandhul må ikke tilledes drænvand og må ikke anvendes til vanding. Habitatvandhullet skal have en vandstand på ca cm ved forårsvandstand og en generel dybde på ca cm på hovedparten af det vanddækkede areal. Lokaliteten må gerne udtørre sidst på sommeren. Der opretholdes en bufferzone mellem plejet golf og den nye habitatvandhul på mindst meter. (er sikret i den deklaration som skal tinglyses til sikring af den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) 5. Anlagte og plejede golfarealer ikke må findes nærmere end m fra de 3 beskyttede arealer og fra det nye paddevandhul (Naturelement 6). Grænsen for de 3 beskyttede vandhuller går ved den vegetation som i det mindste i dele af året er afhængig af vandhullets vand. (er sikret i lokalplanens 8 stk.5) 6. 3 grænsen skal afmærkes i felten inden anlægsarbejdet igangsættes. (er sikret i den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) 7. 3 beskyttede søer må ikke stå i forbindelse med andre søer. Hverken via grøft eller dræn. (er sikret i den deklaration som skal tinglyses til sikring af den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) 8. Opsamling af drænvand koncentreres til så få af de nye søer som teknisk muligt. Der må ikke opsamles drænvand i den nye sø ved naturelement 6. (er sikret i den deklaration som skal tinglyses til sikring af den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) 9. Rørforbindelser mellem alle de nye vandhuller skal undgås. Dette vil forhindre at samtlige nye vådområder påvirkes af det mest forurenede drænvand, og samtidigt reduceres mulighederne for spredning af fisk i området. (er sikret i den deklaration som skal tinglyses til sikring af den samlede anlægs-, beplantnings- og plejeplan, der jf. lokalplanens 8 stk.1 skal udarbejdes for lokalplanområdet) Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

28 23 Samlet konklusion I forbindelse med miljøvurderingen er konsekvenser for natur og miljø af det golfdesign som fremgår af lokalplankortet analyseret. De sandsynlige indvirkninger på miljøet fremgår af nedenstående skema. Parameter Drikkevandsinteresser Trafikale forhold Sikkerhed Landskabelig og rekreative forhold Natur Lokalt Positiv Negativt Neutral Neutral/Positiv Neutral Regionalt Positiv Neutral Neutral Neutral/Positiv Neutral Under forudsætning af, at hensyn taget i lokalplanen efterleves og ovenstående punkter effektueres i praksis, så kan projektet samlet ses anses som neutralt i forhold til natur og miljø. Det anses som afgørende for denne vurdering, at samtlige punkter nævnt i afsnit 8.5 specifikt fremgår af lokalplanens bestemmelser eller deklareres på området. Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet Lokalplanen giver mulighed for, at der i området inden for byggefelterne, kan opføres eller indrettes en butik med et bruttoetageareal på maksimalt 200 m 2, der hører til golfbanen og som skal betjene golfbanens brugere og dens publikum. Butikken vil indgå som en del af klubhusbebyggelsen og alene påvirke det interne bygningsmiljø. Butiksbebyggelsen vil ikke i sig selv medføre ændringer af de trafikale forhold og friarealer m.m., som i øvrigt gælder for lokalplanområdet og golfbanens brugere og besøgende. Vandindvindingsinteresser Hovedparten af området, hvor golfbanen ønskes etableret, ligger i almindeligt drikkevandsområde. Den vestligste og sydligste del af området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Denne del er omfattet af Århus Kommunes retningslinjer for etablering af golfbaner i OSD-områder. Omlægningen af lokalplanområdet fra landbrugsjord til golfbane, vil betyde et kraftigt fald i brugen af gødning, og i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der i deklaration for området fastlagt vilkår for anvendelsen af pesticider og andre stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet. Inden for lokalplanområdet må der ikke anvendes pesticider/sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Endvidere må der ikke foregå præventiv anvendelse af pesticider/sprøjtemidler eller foregå anden forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Pesticider/sprøjtemidler må alene anvendes i tilfælde af konkrete insekt- og svampeangreb, såfremt der ikke findes andre bekæmpelsesmidler. Det samlede forbrug af pesticider vil således også blive reduceret væsentligt. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 783

Århus Kommune. Lokalplan nr. 783. Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg. Juni 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 783. Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg. Juni 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 783 Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg. Juni 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Indeholder tillæg nr. 105

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan 825. September 2012 Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri April 2007

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri April 2007 Lokalplan nr.: 783 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Indeholder tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001 783 Slet Møllevej forslag Nordlige Bjergevej Madsbjergvej

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. januar 2008 Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 825 - Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og Tillæg nr. 123 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2006 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 767 - Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 1.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanområdet... 3 Offentlig høring... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 LOKALPLAN L 5...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere